K HOUMIUI MM. Vearllendaagsoh Blad voor do Huishouding. “buitenland?- EUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN 3AMBACHT, BERKENWOUDE, BODEGRAVEN. BOSKOOP, GOUDERAK. HAASTRECHT, MOORDRECHT, MOERCAPELLE, NIEUWER. K a. d. LJ., OUDERKERK a. d. IJ., OUDEWATER, REEUWDE. SCHOONHOVEN. STOLWIJK, WADDINXVEEff, ZEVENHUIZEN, enx. 14989 Dinsdag 25 Juli 1922. EUILLETON. E GENEZER Do Troonrede. (Wordt vervolgd^ VAM. door ROBERT HERRICK. fr PrU« per kwartaal tr. p. past. 11- O O ABONNEMENTSPRIJS* por kwartaal ƒ1125, per week 17 cent, met Zondagsblad per kwartaal 2.90, per week 22 cent, overal waar de bezorging per looper geschiedt, Franco per post per kwartaal ƒ3.15, met Zondagsblad ƒ8.80. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureaus MARKT 11. GOUDA* jij onze agenten en loopers, den boekhandel en de postkantoren. Onf» bureaux zyn dagelijks geopend van 9—4 uur.s Administratie TeL Int, 82; Redactie TeL 545. O O O ons land mede door het luchthartig finan cieel beheer van het Kabinet-zelf ver keert, verheugen ons deze woorden. Hoe ook het nieuwe Kabinet worde samenge steld, indien het zich met ernst en vasten wil aan de verbetering van 's lands financieelen toestand wijdt, zal het daarbij kunnen reke nen op den steun der in den Vrijheidsbond vereenigdê vrijzinnigen, die dit hQt eerst- noodige achten- •lagen," zei Holden. J)e wind is sterker geworden als hij nog Iets draaft komt het vuur tot het meer „Wij doen verstandiger met niet verder te gaan," voegde hij er bjf, toen weer een waar schuwende vlam in het noorden opflikkerd*. Jle gelooft toch niet, dat er werkelijk ge vaar is, Erik?" vroeg Helen angstig, en zij docht aan <b Hndemn en fivrU 9MT* Men kan zich abonneeren bH Boekhandel of bij de Uitgevers A. BRINK laat ze met Jack het bosch in loopen, dan zal je zien hoe flink ze zijn, als ze volwassen zijn." „Je denkt toch heuseb niet, dat ik de kinde ren hier hun leven zal laten bederven," begon zij weer. „Heb jij het dan zóó vreeselijk gevonden?" vroeg hij snel. „De kinderen moeten het beter hebben dan wij,” antwoordde zij ontwijkend. „Iedereen wil voor zijn kinderen het allerbeste hebben I" „Het allerbeste I" zei hij zacht spottend. ,4a, het best,” zei ze beslist „AI het moge lijke moet er voor hen gedaan worden, en god dank hebben wij de middelen en de vrienden om hen een plaats in de maatschappij te geven." Hij stond op en vervolgde zijn weg den berg op. Zij liep achter hem aan, terwijl zij haar plan nen verder uitlegde, die'zij, naar het bleek, goed overdacht had. ADVERTENTIEPRIJS» Uit Gouda en omstreken beboomnds tot dsn bemrytriwia 1—5 regels L80, elke regel meer 0 25. Van buiten Gouda «a den hsiornkrfiiii INGEZONDEN MEDEDKELINGEN t1—4 regels 2.05, alk» regal maar /OlM O» de voorpagina 60 hooger- Gewone advertentiën cn ingezonden mededeelingen bU contract tot saar gwadnoaax* den prijs. Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte. Advertentiën kunnen worden ingezonden door tuRwhenkomat van sollada boekhasa delaren, Advertentiebureau* en onze Agenten en moeten daags vóór da plaatsing aan het Bureau zijn ingekomen, teneinde van opname verzekerd te siln. G01ID8CHE COURANT Dit blad veracbijnt dagelijks behalve op Zon-en Feestdagen le zij, en voor een oogenblik was en verbeeldde zich weer als vroeger in hun eersten tijd van geluk, met ham in de wildernis te zijn. J2rik, ik heb nog soo'n slaap I" „Wij’ moeten gaan,” zei hii haastig. „De regen Zij gooide de deken van zich af en storid met moeite op Diep in het dnl, maar dichter HJ dan den avond te voren, kon zij de rootle vuur- plekken zien. De brand wasf juist op tijd tot staan gekomener was geen wind en do regea viel bij stroomen. Holden maakte de bagage in orde en heesch het pak op zijn rug, en in den regen begonnen zij den berg nf te dalen. Ht was een saai einda van het tochtje, dat zij met zooveel zorg in eh kaar had gezet. „Op een goeden dag komt het vuur tot hier aan toe en zal ds heele streek plat gebrand worden,” bromde Holden. „Desen keer heeft hef maar weinig gescheeld.” „Er zijn toch altijd boschbranden," zei M luchthartig. „Ja, maar nog nooit zijn ze zoo hier in de buurt geweest 1" weet, dat de heden geopende, kort- 1 zitting noodig is geworden door de hernieuwde Engelsch-Fransche toenadering kon g der Kamers na de aanneming in eer lijn van de Grondwetsherziening van iet-Ruys de Beerenbrouck. OVERZICHT Einde Februari kwam het ministerie-Facta na een crisis, die langer dan een maand duurde en na buitengemeen moeilijke onderhandelingen als een compromis tot stand, daar de crisis ook in verband met de voor de deur staande Genuee- sche conferentie niet langer mocht duren. Zoo wel na als voor de conferentie had het minis- terie-Facta succes. Toen Pacta van Genua te rugkeerde, nadat hij met de Russen een econo misch verdrag had gesloten, waarnaar de Ita liaansche regeeringen sinds een paar jaren moeizaam hadden gestreefd en toen hij met de Engelschen den grondslag voor een schikking had gelegd, die men toen als duurzaam en krachtig beschouwde, scheen het, dat zijn mi nisterie het voorloopige karakter ging verliezen en van meer definitieven aard zou worden. Wat echter de vorige week is gebeurd, toen plotse ling werd bericht, dat het ministerie-Facta ten val was gebracht, bewees dat de binnen- en buitenlandsche pacificatie een vrome wensch is gebleven. Niet dat de buitenlandsche politiek tot den val van 't kabinet rechtstreeks het zijne heeft bijgedragen, maar toch is het ook aan deze staatkunde te danken, dat de val werd voor bereid: twee maal leed de leidende kopstukken, inzonderheid ook dor. Stur- verklaa t de rijkskanselier, dat de Duitich? zo, waren tegen den val van ’t ministerie en geering ondanks de zware lasten van de lieten dit der regeering ook weten. Facta was geschreven maatregelen dus ten zeerste verbaasd, toen, onmiddellijk voor de beslissende zitting, de popular! plotseling bij de regeerinf er op aandrongen om nf te treden zoo plotseling was de stemming gewisseld, dat zelfs de populari-minister Bertini er door ver rast werd. Het spreekt yan zelf, dat Facta en zijn omgeving op de populari ten zeerste ont stemd warendezen hadden eerst de regeering alle mogelijke concessies afgedwongen en daar na haar in het beslissende oogenblik in den steek gelaten. Volgens den correspondent schrijft men deze koersverandering dan ook veeleer toe aan de actie van tweede-rangs-per- soonlijkheden, dan van de eigenlijke leiders in de fractie der populari de briefschrijver merk» voorts op, dat de crisis is uitgebroken op een oogenblik, dat de binnenlandsche politieke toe stand zeer ^elicaat is. De oorlog tusschen fas cisten en scfa’alisten is in Lombardijs, Piëmont, Ligurië en de grensgebieden acuut en op de gewapende demonstraties der fascisten zijn daar in deze dagen uitgebreide stakingen der socialistische arbeiders gevolgd. De nieuwe re- geering ziet zich dus voor de epineuse taak ge plaatst direct over te moeten gaan tot de bin nenlandsche pacificatie, wat, gezien de opwin ding, die wederzijds heerscht, ten eenen male een Hercules-arbeid is. De correspondent besluit den brief „Nu weten socialisten en populari, die den val van het ministerie-Facta in ’t leven hebben geroepen, eigenlijk zelf niet, wat zij willen. Toe- gegeven moet worden, dat Facta een moeilijken binnenlandschen politikken toestand achterlaat. Maar welke candidaat, die voor het president schap of voor de portefeuille van binnenland sche zaken thans in aanmerking komt, boezemt het vertrouwen in, dat hij meer succes zal heb ben dan hij Giolitti en Bonomi hebben al voor hem vergeefs zich ingespannen wat dit probleem ^etreft. Nu zou het wel denkbaar zijn, dat een ülitieregeering >an populari en-socialisten, de partijen, die het krachtigst door de fascisten worden aangevallen, sterk genoeg zou zijn om met kracht op te treden tegen de fascistische bewegingen en de bedreigingen met een op stand, die Mussolini Dinsdag in de Kamer heeft uitgebazuin, in den wind te slaan, maar ten eer ste z’ijn de socialisten zelf het over de „colla boratie", het probleem hunner deelneming aan de regeering, verre van eens en ten tweede is de rechtervluegel van de populari gedecideerd ongeneigd om met de socialisten samen te gaan. Zonder de actieve deelneming der socialisten aan de regeering nu is een anti-fasdstlSche re geering eenvoudig niet mogelijk. De verklarin gen, waarmee de socialisten en populari hun votum motiveerden, werpen overigens een hel licht op hun oneenigheidde socialisten zijn in drie doelen gesplitst en vnn de populari is de afgevaardigde Boncompagni „afgesplinterd", een eerste symptoom voor de latente scheuring in de partij. Gezien de algemeene verwarring weet bijgevolg geen sterveling* hoe lang de crisis zal duren en hoe zij zal afloopen.” Zij bereikten den breeden bergrug, waarvan men gewoonlijk een prachtig uitzicht had naar het noorden toe, maar de schemering viel vroeg in, door den rook die er hing, en zij konden het kleine meer, dat zij zochten, niet zien. Zij keken in den zwarten damp, die door een sterken wind het dal ingedreven werd nu en dan flikkerde een roode vlam door de graww-grijze atmos feer. nbdangrijiker Troonrede zal wel zel- looit door de Koningiii uitgesproken :h uitgesproken worden. houd van de rede, waarmede de hedenmiddag de nieuwe zitting Staten-Generaal heeft geopend, is ter, dat het alleszins aannemelijk weest, indien'Haire Majesteit ditmoal had laten gaan en een commissie »net) namens Haar de opening had rrichten, om zelve op den 3en Dins- September a.s. bij de opening van inde zitting1) mededeeling te doen legislatieve voornemens van het pf gereconstrueerde Kabinet, dat en tijd in staat zal zijn zich voor de tegenwoordiging uit te spreken, □hen heeft de Koningin, naar wij te weten, er prijs op gesteld ook dit- t Parlement zelve te openen en in in praal deed de plechtigheid niet ij vorige gelegenheden, toen een nieuwd was uit de Troonrede te ver- wat de Regeering al dan niet voor was te doen. Het eenige opmerke- deze opening was de aanwezigheid scheidene vrouwelijke Kamerleden, iwgekozen zijn en waardoor mej. van niet langer het eenige vrouwe- is, dat deze plechtigheid bijwoont en inhoud der Troonrede betreft, de vg, die door haar demissionair-zijn te zeggen heeft aan de Volksverte- diging, is er in geslaagd aan de eenige zinnen voor te leggen, r d'e s c h ij n van een Troonrede bleef. Vandaar de vanzelfsprekend deeling, dat onverwijld de garner de voorstellen zullen bereiken om hrftl ngen werk der Grondwetsherzie- voitooien. De Grondwet zelve eischt ij zullen niet opnieuw gaan betoo- de „belangrijke” wijzigingen in de ‘t, waarvan de Troonrede gewaagt, i zoo heel erg belangrijk zijneen /an de samenstelling der ooalitfe- en van de slapheid van den Premier ra de verwerping van de belang- oofdstukken der herziening door de -reohtsche Eerste Kamer. nige zihsnede, die iets beteekent, aarin de Koningin de „vurige bede” -t, „dat God ons de wijsheid moge 1, onmisbaar om ons dierbaar vader- ieze moeilijke tijden voor inzinking :den". ook onze wensch. Bn voor zoover ering met deze woorden bedoelt geven aan haar besef van den zeer i economisch en toestand, waarin „Het hangt van den wind af,” antwoordde hij. „Dat goed hier, wnar we overheen geloopen hebben zou als kaf branden. Als het vuur een maal over het dal heen kwam, dnn zou de ne derzetting en alles om het meer er bij zijnl" Zij rilde bij de gedachte. „’t Zou missrihien het beste zijn,** mompelde Holden bij zich zelf. „Alles in eens weg!” „Laten we dadelijk naar huis gaan," zei zij en keerde zich om. „Wij kunnen hier in de duisternis geen hand voor oogen meer zien I We moeten wachten tot de zon opgaat, voordat we het kunnen probee- Zij bleven dus kampeeren op de plaats waar zij stonden, dicht bij een klein moeras, wnar zij met moeite een beetje modderig water uit kon den scheppen om e drinken. Helen wikkelde zich in haar deken en viel van vermoeidheid gauw tn slaap. Het laatste wat zij van haar man zag was zijn in een deken gehulde gestalte, ge leund tegen een dooden boomstronk, starend in het dal, waar hier en daar de doffe, roode vlam men oplaaiden in de duisternis." „Ga toch naar bed," mompelde zij slaperig, en vaag herinnerde zij zieb een vorige tocht, toen haar man ook op die manier gewaakt had, terwijl zij sliep Toen zij de oogen weer openda viel een zach te, gestadige regen op haar gezicht, en in het grijze morgenlicht zag zij haar man bij haar staan. „Erik P fluisterde vergat zij waar zij v een bedreiging die niet kon worden volgehou den. maar met dat alles was toch de atmosfeer van vrede ere rust, dié aan de bron heette te heerschen, op ernstige manier verstoord Zij liepen met moeite verder over de dorre takken van de lage hellingen. Het was een war me, drukkende dag en een dichte sluier van rook, die sinds eenige weken hing, verborg hen het uitzicht op het meer. De rook scheen zelfs dichter vandaag en werd scherper hoe meer zij het bosch introkken. De boschbrand, die door zorgeJooze kampeerders in den zomer was aan gestoken had zich de laatste weken meer naar het noord-wesfen uitgebreid en was de berg helling genaderd. Van tijd tot tijd moesten zij even stilstaan om op adem te komen en dit laatste gesprek had dan ook plaats gehad in een van die tusschenpoozen toen zij in de droge bedding van een beek zaten te rusten. Helen, die den laatsten tijd aanmerkelijk zwaarder ge worden was, viel het klimmen moeilijk. „Wees nu eens ernstig, Erik T herhaalde zij en zij richtte rich op een elleboog op om haar man aan te kijken. Jk zie je bijna nooit meer alleen en als man en vrouw moeten wij die din gen toch samen bespreken." Eigenlijk had zij nog een heel ander plan, waarover rij met hem wilde praten, en dezen tocht had zij dan ook niet uitsluitend uit sen timentaliteit beraamd. Hij haalde rijn schouders op alsof hij zeggen wou: ^Je doet toch met de meisjes wet je wilt." „Wij zullen een paar flinke vrouwen van de kleintjes maken," zêi de dokter langzaam, alsof hij geen lust had om zich te verdiepen in de op voeding van twee kinderen die pas vier en vqf jaar wtyen. *t> een paar tndiaansche schoenen aan en een paar dierenvellen «n en handige tactiek van Schanzer in 't parlement: de minister legde n.l. in een geheime zitting van de Kamercommissie voor buitenlandsche aangelegenheden de keerten kalmpjes op tafel en bewees door het voorlezen van de protocol len van Londen, dat hij wel de gewenschte con cessies had kunnen krijgen, maar dat hij daar voor een prijs had mo»ten betalen, waardoor Italië’s zelfstandigheid tegenover Engeland ten zeerste gevaar zou hebben geloopen. Zoo móest ten slotte ook de oppositie toegeven, dat Schan- zer beter had gedaan met leege dan met gevulde doch geboeide handen naar Rome terug te kee- ren. Op 't gebied der buitenlandsche politiek van Italië verdient voorts nog vermelding, dat door de kabinetswisseling alle arbeid, die tot dusver is verricht om een overeenkomst te bereiken be treffende den Duitschen particulieren eigendom in Italië opnieuw te niet is gedaan; elke andere regeering heeft bij de beschouwing der zapk een ander criterium. Te Genua was men het reeds eens geworden over deze kwestie: de af koopsom was op 800 millioen Ure bepaald, maar te elfder ure knoopte de Italiaansche regeering de aangelegenheid vnst aan die van de leve- ringen in nature. Daardoor kwamen de onder handelingen, toen bifna het doel Xvas bereikt, op het doode punt, omdat de verplichtingen jegens de andere Entente-mogendheden het de Duit- sche regeering onmogelijk maakten de Italiaan sche eischen in te willeen. Wanneer nu een nieuw Italiaansch ministerie tot stand zal zijn gekomen, moet deze Slsyphus-arbeid voor de x-te maal weer begonnen worden. Evenals rijn voorganger Bonomi is Facta ten slotte gevallen in verband met de binnenland sche politiek. Niet zoodra was de conferentie te Genua geëindigd, of ook de binnenlandsche godsvrede hield op te bestaan. Het kwam tot gevechten tusschen socialistische en fascistische landarbeiders-organisatia» in de Romagna en bereid: twee maal leed de regeering een échec, tot de bezetting ven Bologna door gewapende m <8. eosilj. verngkle. DyfelijK al na fjscijl.en-bjnden p«. de ^qfiférentie^Van Gentfe het dnt men al gestorven waarde, laaide weer hevig op. nadien werd bevestigd, dat de sovjetregeering In Rovigo, Sestri Pouente en in Cremona hadden ^'r concentraties plaats van fascistische benden en buitensporigheden bleven niet uit. De fascisti sche partij is tot „pen openlijken oorlog tegen de gemeentebesturen, die in de handen der socia listen en poulari zijn, overgegaan; bovendien maakt rij toebereidselen, zooals de fascisten leider Mussolini in een artikel heeft verklaard, van Rimini en de Zuidelijke Romagna uit de aangrenzende gebieden binnen te dringen, waardoor zij de grens vnn Latium bereiken zou en op Rome een directen druk zou kunnen uit oefenen. Bovengenoemde correspondent van de Fr. Ztg. nu maakt de opmerking, dat juist deze trek naar de grensgebieden, waar de populari sterk zijn, deze partij vijandig gezind jegens het ka binet heeft gemaakt en Facta heeft doen inzien, dat het niet makkelijk valt met de populari te regeeren. Met hun groot aantal zetels hebben zij de wetgeving, met name in de agrarische kwestie, op beslissende wijze beïnvloed zonder de regeering, waarin rij met drie portefeuilles waren vertegenwoordigd, ooit anders dan lauw- tjes te steunen. Na het binnendringen van de fascisten in de grensgebieden en de onlusten in Cremona, waar het huis van den afgevaardigde Miglioli, den leider van den linkervleugel der populari, werd geplunderd, liet zij zich wel-is- waar heftiger uit tegen het ministerie, maar de I MT Laforge, die de mooiste had veroverd en zich daar met -n dienstbode had ingericht, had een kring om zich heen ver- t de loopende patiënten, en had on ia meest belangwekkende personen rrie los gemaaktmet andere woor- d de meesteresse van het kamp een nederlaag doen lijden, wat voomame- iken was aan haar meerdere ervaring hooge positie, die zij in de stad ire had Helen getracht om te doen als- ets van merkte, maar toen de doktert gizusters er over begonnen te praten, ir met haar man over. Hij was prik- >oals hij den laatsten tijd zoo dik- door het harde werken zoowel als irmerlijken strijd, waarvan zij niets rklaarde, dat hij alle vrouwelijke pa- f zou zenden. Eindelijk had rij hem eduiden, dat mevrouw Laforge weg dj had haar dan ook weggezonden, kleine wereld een groot schandaal lij had alle kletspraatjes onderdrukt gen, dat hij nooit meer een vrowwe- t zou opnemen. Dit was natuurlijk en van de voorn - --voor Dultschland, ojr zich neemt deze voor den duur van het more* torium uit te voeren. Voor de regeering was dg' overweging overheerschend, dat dnnrmed ge< lijk tijdig voor de commissie vnn herstel de grondslag Is gelegd voor de beslissing, weHtg rekening moet houden met den gevaarlijken fk nandeelen en economischen toe'-’and va» Duitschland. Berlijn, 24 Juli (W. B.) Te bevoegder plaatse is in Dultschland nog niets bekend, dat Frankrijk een vijfde deel vnn het Duitsche bezit in nandeelen van maatschappijen zou eische» als onderpand voor Duitschtand’s betalingen» Par Ut, 25 Juli. (B. T. A.) Aan <k Petii Parisian wordt uit Berlijn gemeld, dat, volgen» de door don minister van buitenlandsche zaken in de commissie voor bititenlandsche aangek legenheden afgclegde verklaring de inst*(pminf van de Duitsche regeering met de voorwaar* den van het memorandum van het waarborgt comité en het aanvaarden van toezicht op financiën ingetrokken zou worden, wanneer geen moratorium ann Duitschlnnd wordt toegeikend» Het antwoord aan de garantie-commMe. Dr. Wirth heeft in zijn antwoord aan de gew rantieeoenmtesie nog verklaard, dat de »"iv< vaai ding door Duitschland geschiedt In d« opvatting, dat de souvereinitek van Duitsch land gehandhaafd zal blijven, dat niet zal wom den ingegrepen in het bestuur en dat het be lasting- en handelsgehoim zal worden geëen» bledlgd. Wat betreft de bestrijding van de z.g. „kapitanlsvlucht" ncht de Duitsche regeering! zich verplicht er den nadruk op te leggen, dat de beslissing van den Oppersten Raad der geallieerden (13 Aug. 1921) thans ten uitvoer wordt gelegd. BEIEREN EN HET RUK. München, 24 Juli (WJd.). Omtrent d» crisis in Beieren leest men \de Münchenai; Neueste Nachrichten t De ministerraad heeft in de aangelegenheid van de wet tot bescherming der republiek en hanr toepassing in Beieren zich geplaatst op het standpunt van het voftn» stel der Beiersche Volkspartij. Voor den wereldvrede. Berlijn, 24 Juli. (W. Bï Zondag 39 Juli worden In meer dan 200 steden van Duitschland naar aanleiding van don achtsten verjaardag van het uitbreken van den wereld oorlog groote botoopingen voor den wereld vrede gehouden onder de leuze.Nooit meer oorlog T’ Op 29 en 31 Juli worden dergfli’k® demonstratie» gehouden ook in Engeland, Frankrijk, Nederland, Oostenrijk, en de vroege re staten van Oostenrijk-Hongnri|e, Scandina vië, Portugal en in de Vereanigde Staten. betooging e Berlijn saa onder leiding van dr nctie-commissie„Nooit meer oorlog," waar* aan dertig vereenigingen meewerken. Mendel herdacht. Berlijn, 24 Juli. (N. T. A. Draadfoos). In het nnatomisch-biologisch instituut der B«r- lünsche universiteit werd een zitting gehouden gewijd aan den honderdsten geboortedag vnn den Augustijner monnik Gregorius Mend*L den grondlegger van de erfelijkheidstheorie. De Deutsche Allp. Zeftung. Alle politieke redacteuren der Deutsche AUg. Z g. hebben hun ontslag ingediend, aengeriea DUITSCHLAND. DE SCHADELOOSSTELLING. Het antwoord aan de garéntle- conunisaie. B e r lij n2 4 Juli. (V. D.) In antwoord op het memorandum van de garantie-commütsie weigerde het economisch verdrag met Italië te ratificeeren. De rechtsche partijen en met name de nationalisten, die principieel rich kantten tegen elke overeenkomst met die sovjetregeering, maakten gebruik van dit échec tegen hun eigen regeering. Alle pogingen om Moskou tot bij draaien te bewegen, bleven vruchteloos. En met de Italiaansch-Enpelsche overeenstemming ging het al niet veel beter. Schanzer’s lange reis onlangs haar Londen en Parijs leverde geen resultaten op: de zeer tegen elkaar indruischen- de doeleinden, die het pro-Grieksche Engeland en het pro-Turksche Italië in den Levant na streven, lieten een overeenstemming niet toe. De Romeinsche correspondent vnn de Frank furter Zeitung, die gisteren een 19 Juli geda- teerden brief in zijn blad publiceerde, maakt de opmerking, dat, wanneer men de vriendelijke woorden, die Lloyd George te Genua sprak, ver geleek met zijn koele houding te Londen, men te Rome niet dan den indruk kon krijgen, dat de Engelsche premier zich van den Italiaanschen steun had weten te bedienen, zoolang hij dezen noodig had, maar dat hij Italië koeltjes-glim- lachend terzij schoof, toen hij het, ingevolge de 2-tidg kon missen. Wanneer het Italiaansche ministerie .niet door deze kwestie van buitenlandsche poli tiek is gevallen, dan was dit te danken aan de

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1922 | | pagina 1