oe Hmiiurê wra I’ 11 genezer •ra LIFEBUOY EUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN [AMBACHT, BERKENW0UDH BODEGRAVEN, BOSKOOP, GOUDERAK, HAASTRECHT, MOORDRECHT, MOERCAPELLE, NIEUWER- f a. d. U„ OUDERKERK a. U-, OUDEWATER, REEUWUK, SCHOONHOVEN, STOLWIJK, WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, enz. Dit blad verschijnt dagelijks behalve op Zon- en Feestdagen 14900 Woensdag ill 1920. 61* Jaargang BUITENLAND. UILLETON. 1 ui VeorUendaaw&jh EUü voor do HMKhoudlng. Ingezonden Mededeellngen. BMBM J-Jarlj bestaan dar stad Soldi. Hei welxgn vanTflljWW Uw huid 13 van ie veel belang om, on., venschillig ie zijn,wel. ke badzeep U gebruikt Houdt Uw huid zacht en zuiver door- hei gebruik Van: HEALTH SOAP óunlight.U^c «TwinR»] p 2798 48 lei achten voer tien pont Hollaendts, ben plaats gehad. Toen d< i»*n. wc i heltben CX’o.di vetvoUdh loris Graive van Hoflant ende van maecken condt alle den gene die itvesbe sullen zien of hooien lesen, met onsen vry en wille, ende by iSer mannen gegeven hebben een storische stuk, voorkomende in Beschrijving der stad Gouda", luidt dingen van de stad, het stadswapen en de stichters en bijschriften voorkomen. Deze gedenkpenning is, naar wij meenen, nog in het Stedelijk Museum aanwezig. dezen dag hier de aandacht te moeten vesti- gen. door ROBERT HERRICK. „den; ende alzulck recht als hem die Sche- „penen van Leyden wysen, daer mede sul- „len zy volstaen. Voort soo sullen ons die „Poorters van Der Goude dienen in onser „rechter heervaert, mit vyf mannen op hol- ,jen costen, om dat wy wfflen dat dese vry- „heyt den Poorters van Der Goude eeuwe- „lyk vast en gestade blyve, en onverwroken „van ons en onsen nacomeMngen, soo heb- „ben wy hem dese opene handtveste hier op „gegeven bezegelt by onsen zegele. Dit ge- „echiede in 't jaar ons Heeren duysent twee „hondert en twee ende seventigh, des dings- „flaegs na S. Margrieten dage." Hoewel het authentieke stuk niet meer in de archieven aanwezig is, het is bij den eer- ftp I 'ABONNEMENTSPRIJS: per kwartaal 2J5, par week 17 cent, met Zondagsblad er kwartaal ƒ2.90, per week 22 cent, overal waar do bezorging per looper goochiedfe 'ranco per poot per kwartaal 3.15, met Zondagsblad 3.80. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: MARKT 8L GOUDA]; onze agenten en loopers, den boekhandel en do postkantoren. Onze bureaux zijn dagelijks geopend van 8—d uur.j Administratie Tel. Int. 12] tedactie TeL 645. Hoewel het 650-jarig bestaan der stad zonder feestelijkheid wordt herdacht, heb ben wij gemeend op dit historische feit op Ltitel in het maandklijksch’ovïrzicht wo7<ton L: - het verloop waarvan het totale bedrag van een (e). Een afschrift der maandbalansan, die oogenbhk r komen- vo B 7(>">lt Q tllrt kunnen sten hevigen brand, die de stad voor een «dag na Sint-M ar griet van het jaar «root deel heeft verwoest, te loot gegaan, onk Graaf Floris V aan zijn voogd, v J“ L1"“i!-*J - J- 11 er Nicolaes van Cats, naar luid uit y voor diens verdiensten ten jare >or rust te brengen in de tftad waar onder de burgers een groot as, een handvest, waarin aan Ter edelijke privilegiën werden toegie- is toch de authenticiteit v&n deze akte van privilegie gewaarborgd door een van het bisschoppelijk zegel voorziene verklaring van Johan, Bissohop van Utrecht van het jaar 1335, terwijl deze ook blijkt uit een in 1397 op aandrang van de toenmalige stads tege ering gegeven bevestiging van Albrecht van Beieren, toenmaals Graaf van Holland, fin later nog bij de binnenlandsche beroe ringen in de jaren om 1560, zorgde het stadsbestuur er voor de eenmaal verkregen rechten door nieuwe bevestigingen in Februari 1561 en Februari 1571 bij den Raad van Holland te verzekeren. Uit erkentelijkheid voor den grondvester der stad heeft de vroedschap van 1272 een nan Heere Nicolaes van Catoe, gedenkpenning doen slaan, waarop afbeel- an sonderMng getrouwen dienst, ons gedaen heeft ende noch doen eze •vrijheyt Tot tier Goude van aif hondert gaerden langh van der ssel opwaarts te Brouckwaert, en alf hondert gaerden breet. Alsoo He geene die Mnnen deser vrijheyt A rijn, en poorters zijn tollen vry Hen voor alle onse tollen, door alle mdt allen hoeren eygen schepen loere eygene goeden. Voort soo vy gegeven alle de eigene binnen jheyt Ter Goude woon af ti oh rijn srs zijn, waert dat zy eenen man rinnen hoye vrijheyt, ende zy borg Vnr-'rtic t zij Pin- t Zal 'nr.de» Vijftig jaar geleden is het 600-jarig be staan der stad Gouda op bijzonder luister rijke wijze gevierd. Aanvankelijk is er eenige strijd geweest over de vraag, welke de juiste datum van dezen gedenkdag zou zijn, 23 of wel 29 Juli. Uit een toen inge steld onderzoek is gebleken dat alls juiste datum 26 Juli moet warden aangenomen, aangezien er in de 16e eeuw een kleine ver schuiving van de feestdagemschijnt te heb- leïe datum een maal vaststond, is een glorieuze herdenking op touw gezet en tot stand gebracht. Behalve een schitterende optocht, waarin alle Goud- sche industrieën en vereenigingen waren vertegenwoordigd en die met praal door eerewachten werd geëscorteerd, zijn er con certen gegeven, roeiwedstrijdeh gehouden en een gondelvaart des avonds met vele fraai geïllumineerde booten, waarbij zelfs een stoomboot niet ontbrak. En volkssj^Jh behoorden evenzeer tot de feestviering. Maar naast al dit feestbetoon was er geor ganiseerd een tentoonstelling van oudhe den, waardoor een kijk werd gegeven op de oude industrieën, de kunstschatten, de merk waardige bijzonderheden, die door tal van oer goedt tien pont Hollaendtse waere, dat mense tot geenen xiden en mach, alsoo lange als den adem binnen heeft. Voort soo ij hen gegeven dat mense buyten heyt niet winnen en mach om rnde borchtochte te doene van j oft van leemte die geschiet oire vrijheyt. Voort soo hebben voorsz. Poorters van Der Goude alle’’ dafselve recht dat die Poor- .eyden hebben. Ende daer by soo lat die Schepenen van Der Gou- en beladen rijn mit oirdelen en isse, dat zy hoir recht zullen halen eken aen de schepenen van Ley- heden 650 jaar geleden, dat Gouda rechten kreeg; van 26 Juli 1272 kis feitehjk de stichting dCT stad, ir bestond! Gouda reeds in vroege- sommige geschiedschrijvers be lts dat eertijds de Kimbren en Kel- hunne woonsteden hebben geves- r de gegevens om drt na te speuren IL Wel is na te gaan dat Ter Gouw Goude, zooals het eeuwen terug 5ór 1272 een Heerlijkheid was; een 1270 berust in het Stedelijk Mu- DE LEVER’S ZEE” M? VLAARMHCEH fabrikanten vartf iedere .jteniraibehörde" in 't njksministet vt» financiën indient en waarin voor elk hoofdsluit van 't begrootingsplan is aangegeven: ten ev« «te het bedrag der uitgaven, die voor rekening van dit hoofdstuk in de voorafgaande maand lijn gemaakt en ten tweede het bedrag der voof tekening van dit hoofdstuk sinds het begin va» 't begrootingsjaar gedane uitgaven. (f) . Ifrt regelmatige en bepaalde periodes een med^pling over de bezuinigingen, welke dootf den commsisaris voor de bezuiniging die onlang* door de Duitsche regeering is aangesteld, tij* bereikt. Wanneer de instelling van 't commiaf sariaat voor de bezuiniging haar beslag heeft gekregen, lullen de genoemde regelmatige e*l bepaalde periodes in overleg met de Duitsch* regeering worden vastgesteld. (g) . Tezelfder tijd als aan de finanriaah dam parlementen der landen een afschrift van de rea glementen, waarin algemeen de wij» van on* i t g a- slaan en heffen eener belasting wordt geregeld^ of waarin een bestaande regeling wordt gewijd zigd. Het rijksministerle van financiën zal boe vendien de circulaires aan de financieels dee parlementen der bondsstaten, die geschikt zij» om de inkomsten en de comptabiliteit der komsten te veranderen, ter beschikking van de geaccrediteerde ambtenaren van 't garantie* comité houden, ter «aadpleglng in *t ministeiif van financiën. (h) . De periodieke overzichten, ten nansier waarvan de gedelegeerden alle inlirhtingei kunnen vragen, die zij nuttig achten. haar vroege jeugd, wel herkenbaar maar toch vaag. Zij Hep anel door den kleinen tuin, vol onkruid, waar jij zoo menig uur met droomen had doorgebraW en keek, op de teenen staan de, door het raam van haar eigen kamer. Daar was alles in wanordehet overirek van het bed was met groote muizengaten en de doode brui ne takjes staken uit de matrisin een der hoe ken lag een geel geworden kletrilngstuk van het kindje. Zij keerde zich gekrenkt af. Haar man was nog bezig met het roestige deurslot. Jk zal beneden in het kantoor een sleutel gaan halen," zei hij. ,JEr past geen een van deze. Wil je even wachten F „Ach, dat is niet jwodig," antwoordde zij snel, want zij hoorde aan zijn toon, dat hij geen lust had om nog meer moeite te doen en daar door kwam zij ook uit de stemming ^m het romantische plan van een dagje in het oud? huis door te brengen, te vol voeren. „Wij moesten maar terug naar de Eyrie gaan, en daar ontbijten. Ik verlang naar mijn badl” Zij sloegen dus het pad, dat achter het huis om liep, in, en veivolgden hun weg huiswaarts. Beiden voelden zij de onmogelijkheid om b hij’ bleef wijgen schitterende verleden weer te doen herleven het kleine, met wingerd bedekte steenen huisjek „Maar plan geweest den dag, misschien 1. Je hebt er nu cemnaa... Amr al. ’Mit, (Iftt h \O»d< denken waarom mcetrn gehaald worden met een koel glimlachje on; ide «le brieven neer en keek Vro?p?r ma ikte hij x“- •kenbe-o -t'-n a| w.r Vet ©vtMjt ««- **J werd nrt tr ronde begon. GOUDSCHE COURANT. 1 Vr’.’s p^r i vnl Ir. p. pul. t l- O O CJW Men kan zich abonn-eten bij 'Ie, fo-khandel bh da Uitzevara A. BÊIN’KHA» ZOON, GOUDA. ?ij was van j den nacht ook, daar over te blijven, nog eene als vroeger mét hun liefde alleen, vol van de her innering een alles wat zich binnen de .grijze muren, tusschen hen beiden had afgespeeld. Maar het had niet mogen zijn. Die tijd was. ▼oor hen voorbijhet leven met zijn gezonde, praktische gewoonten hield hen beiden in zijn greep. Zoodra zij de Eyrie bereikt hadden, holde t zij naar boven, genoot tan een verfrisarhend bad en na zich verkleed te hebben ging zijl naar da kinderen zien en kwam daarna ADVERTENTIEPRIJS: Uit Gouda en omstreken (bahooreodo tot dan beeorgkringji 1—5 regels 1.30, elke regel meer 0.25. Van buiten Gouda an de-n besargkriniri 15 regels L55. elke regel meer 0.80. Advertentiea in hst Zaterdagaunmar 80 bijslag op den prtfs. IJeftiadigheidé-advurtentiën do helft van don prijs. INGEZONDEN MEDEDEKL1NGEN: i—4 regels ƒ2.05, elke zegel moor fQM» Op de voorpagina 50 hooger. 4 Gewone advertentiën on ingezonden mededeellngen bQ «ontreet tot soar geradnenei» den prijs. Groote letten en randen worden berekend naar plantam imte. Advertentiën kunnen worden Ingezonden door tuaechenkomxt van Bollede boekha*. delaren. Advertentiebureau en onze Agenten en moeten daags vóór do plastring aan het Bureau zijn Ugekomen. teneinde van opname verzekerd te sün ter kwam de kleine keuken uit met vermoeiden stap na een lange nachtwake. Overigens sliep de kleine groep hutten en bungalows nog rustig tusschen de vroolijke bloembedden. De regen was opgehouden en terwijl man en vrouw de rots beklommen naar hun oude woning, begon de zon door den regendamp heen te dringen en wierp reeds een paar rosse stralen op de drui pende hoornen en de vriendelijke huisjes. „’t Ziet er toch aardig, uit," zei Helen tevreden zij dacht aan het kreupelbosch, dat daar eens gestaan had met hier en daar een hutje tusschen de boomen, en aan de „berielaarskolonie/’ die er toen huisde. De Genezende bron was wonder baarlijk vooruitgegaan den laatsten tijd en zij bracht haar eigenaar heel wat geld in. Men ver telde, dat mevrouw Laforge gezegd had, „de bron is door een vrouwenhand aangeraakt en nu stroomt er louter goud uit." Het pad, dat naar de breede deur van het steenen huis leidde, was bedekt met onkruid lange takken, verdorde wingerd hingen van den dakrand neer en bedekten de vensters. Niemand had in het kleine huis gewo&nd sinds de dienst bode uit het hotel er eenige jaren geleden haar zwak kindje het leven had geschonken. Helen had een tijd lang met opzet de plaats gemeden en zij had ten laatste de zaak bijna geheel ver geten. Br was een nieuwe, gemakkelijke weg gemaakt van de Eyrie naar de bron, zoodat de omweg over de rots onnoodig was geworden. Terwijl de dokter verschillende sleutels uit zjjn zak probeerde, schoof Helen de wingerd wat op zijde en keek door het raam. De groote ka mer was netjes in orde, leeg, donker en ver laten. Het bekende meubilair, de groote haard met de rustbank er voor, gaven haar een vreemd gevoel, alsof zij zich zelf terugzag, zooals zij vroeger was geweest, een toestand waar zij nu aan was ontgroeid, 't Was als een beeld van De gedelegeerden en hun vertegenwoordigt rs mu uvui uenuaueung van oeze gene- zullen, voortdurend in contact zijnde met de legeerden op eigen initiatief het garantie-comité betreffende diensten van 't rijksministerie va» *_j. .1 financiën, die inlichtingen inwinnen, welke voor het comité noodig rijn om met volkomen bea grip van den staat van zaken te kunnen Imm oordeelende belasfing-ontwerpen, de fiscal* begrootingen, de schatting der uitgaven volgen* het begrootlngson- werp of de uitgaven, die da begrooting overschrijden, welke officieel ter kennis van het garantle-comité is gebracht. De gedelegeerden moeten bovendien met dl* maatregelen op de hoogte worden gebracht welke de centrale administratie denkt te neme» om hel functioneeren der belastingwetten en d» comp’abiliteltswetten te verzekeren. De gedelegeerden en hun vertegenwoordiger* hebben bovenal tot taak(a) er rich van t* vorgewlssen. dat zonder biiondrre toestemming der bevoegde autoriteiten geen be’allnrr Is ge schied. die de credie en, voorz’nn In de loopen* de begrooting, te boven gaat(b) zich van de* momenteelen stand van den h'Instfng-omslag^ van de Juistheid der bo-khoud-ng. van de hef- fings-resultalen en van de wijze van 't opstek len der sta’istieken te vergewissen(r) de oor* zaken van vertragingen te leeren kennen, <*i* bij den belastingomslag en het heffen van be lastingen vastgesteld wordenzich reken schap té geven van de activiteit, die door der dienst van den belastingomslag bi| de toepas sing van de wettelifk voorgeschreven controle maatregelen en die door den dienst der belasting» heffing bij toepassing der wetteUjke bestuurs maatregelen aan den dag wordt gelegd. De gedelegeeidcn zullen voorts, voor zoover het hen betreft, worden ingelhht over den ar beid en het resultaat van den ..Buch- und Be» triebsprüfungsd’enst". Te dézen einde zullen zij op de hoogte worden gebracht van het richtsnoer, dat voor den arbeid der controle» amb’ennren van dezen dienst aangegeven i* en zij zullen over het retuhaat van de activiteit families soms eeuwen achtereen waren be waard. Deze zeer belangwekkende tentoon- steNing werd gehouden in het gebouw Arti gi en in de St-Janskerk. Ben gedetail- Frdö beschrijving daarvan werd opgeno- m in de Goudsche Courant van 31 Jki, 2 en 4 Augutsu* 1872. Deze tentoon stelling is de grondslag geworden voor de stichting van het Stedelijk Museum, dat •hans in „Artl LegT is geveatigd. Ter herdenking aan dit 600-jarig bestaan Wer stad deed de (thans nog bestaande) fir- fma G. C de Vooys een gedenkpenning silaan, geheel naar den stempel van de vroedschapspenning van 1272, doch met vermelding lang» den rand: „Gouda’s 600- jarig jubilé" en den naam van den toen- maligen Burgemeester „Van Bergen IJzen- doom". j hem door het doode kreupelhout acht zij, dat zij hem nog niet over [^sproken had. Het leven aan het 1de haar. Vooral dezen zomer, mét lenis met mevrouw Laforge en die droogte en warmte hadden haar zendien had zij nog een” groote te- gehad, doordat het beloofde be- ra Travers, die naar het buitenland niet had plaats ^gehad. De laatste gewoon om een deel van den wfn- I, bij haar moeder te logeeren. Maar herfst had rij iets anders bedacht, met haar moeder den heelen win- s gaan. Haar man zou haar dan in kunnen volgen en met hen terug- s zooveel Amerikaansche families deden. Nirta Farrington zou dezen 1 Europa zijn, evenals de Traverses iere kennissen. n wij niet naar hu» gaan om te elde zij voor, toen rij goed en wel 1 waren. „Laten we naar het stee- sanl Wij hebben alle* bij ons en gezellig rijn om weer eens in on* ontbijten, zooals vroeger.” rdde niet en toen zij de baal be- zij het strile rotspad in. Het was de patiënten in de hutten onder de «1 nog niet wpkker. Ben nachtzu»- maanden bl| ons zoo'n h**r1Hken t ..Denk ie?" Je dH‘l liet, hè?" ..Ik weet het nog niet.’’ Hier werden zii gestoord «’«jot Dr Percy, dt* I H om het werk roor den <'-'e fr regel*», orep de verschillende gevallen te preken en 4* brieven weg te hMen Dr. Per-v verteg-p. wonrtügle de Orde” In dg Inrichting, hei HtendH werkende vliee«vl«| /.onder wiena hulp de hrcle Itod in duttend stukke* zou zijn gevloden. Hij bracht een *K>u<Lilia|> tnctl» Vbn een xnn do pleegwxteni. „U moM cm* naar JuF rs-poni gaai», tri Wj. b vrrbazerd HoMen haalde v m rA. n. Vróuwen warn tort o* n l rm- mannen. De dcyc "kr'Ae r’ff ~ss r begonne’1. de rind»!*3?y j ten vej» velende dinru», d’.c h’t»’-.4 n en :!i- 1 cewan» werk van den fe”* ’ra» ken bijna uitgerust beneden om te ontbijten. De eetkamer in de Eyrie was vergroot gewor den door het aanbouwen van een serre, dlo op het meer uitzag. Vandaar zag «WJ over het blauwe water den voorkant van het groote Sanguwhine hotel en ook het hocMe gebeYgte. die de Eyrie van de kreek urhehblo Holden lag hij het vuur en rookte een sigaar .nadat hij een kon koffie gedronken had. Hij keek do post in. die Jack hoven had gebracht.. De brievenlaeeh was dezen morgen als altijd vol met brieven van aan staande patiënten, var '>1-1. iit< zi< k n aan zijn zorg op<lroeg< n en van oude patiën ten. Holden kerk ze alle even n cn liet ze een voor een op den grond ellen. Hij wa« een slechte brievenschrijver. Dr. Percy moest altijd de geopende brieven verzamelen on or voor zorgen dat ze behoorlijk l.< antwoord I worden. Dit was het ougonbhk om nul i.anr plan vx»r den dag te komen vond Helen, en rfj vielj dus dadelijk met de dour in huis. „Je moet dezen winter vroeg je nemen .en hij ons komen." J> - b-ot (lelijk, Jn Italië of in Duitsclibv-d zoo goed voof-de kinderen zijn.' ..Geloof je nok niet T” drong z»j aan, toen „Neen, dat gêtocd ik niet." r Erik 1” tobt er nu ecnmaaal je Wnnen 'gezet om weg te !:aan, dat frj voldorodo zou ik denken waarom moo|gn do kinderen er b|j Hij stond op do lipp“.i, gooide de brieven neer en keek op rijn horloge. Vro -g»r maakte hij zijn eerste 7.lekeuberc«'kcn al v<r.r het «ntlMjt «e- pcnwoordlg werd hot r.*Mal tien uur voor hij zijn rondo bogen ..Is dat alles, wat je me te zeggen hebt?’*' I „Als je boter vindt, dat ik niet ga. dan r.a) ik natuurlijk I „Dat heb ik niet gozead. h b ik wel Ik had gehoept, da«. je binnen ëen paar OVERZICHT Nadere aandacht verdient het memorandum, dat het garantie-comhê do Duitsche regeerinj heeft overhandigd omtrent de door genoamt comité uit te oefenen contróle, het tegengaan vun de vlucht van kapitaal en de door de Duitsche regeering op te stellen statistieken. Hot memorandum is in drie hoofdstukken ver deeld, die op de bovengenoemd» drie kwesties betrekking hebben. Allereerst wordt ter sprake gebracht de con- tróle; dit toezicht von ’t garantie-comité in opdracht van de commissie van herstel, is ge baseerd op de briefwisseling tusschen de com missie van horstel (21 Maart) en de Duitsche regeering (9 en 28 Mei). Omtrent de ontvangsten en u 1 ven wordt opgemerkt, dat bij het rijksministe- rie van financiën twee vertegenwoordiger* der permanente delegatie van 't garantiecontfté spe ciaal zullen worden geaccrediteerd; de een zal zich in 't bizonder met de ontvangsten van 't rijk, de andere met de uitgaven bezig houden. Elk hunner zal in *t bizonder met den beéref- fenden staatssecretaris van ’t ministerie in ver binding staan. De staatssecretarissen zullen deze gedelegeerden en hun vertegenwoordigers mét de afdelingschefs in verbindiiy «tellen, wier medewerking hun bij de vervulling van hun taak van nut zou kunnen rijn. De Duitsche regeering zal door bemiddeling van deze gedo de volgende documenten ter kennismaking doen toekomen (a) . Het ontwerp van de rijksbegrootii^ voor het volgende begrootingsjaar. Dit ontwerp zal tezelfder tijd als den rijksraad worden meege- I deeld. (b) . Alle wetsontwerpen op belastinggebied. ontwerpen van fiscalen aard zullen tege lijk als aan den rijksraad worden meegedeeld. (c) . Elke aanvraag om een suppletofre be groeting ten aanrien van de in de begroeting voorziene credieten, die de rfjksregeering in het loopend begrootingsjaar den rijksdag voorne mens is voor te leggen. De mededeeling daar van zal eveneens weer tegelijk met die aan den rijksraad geschieden. /(d). Elke beslissing van den minister van financiën, waarbij aan een of ander ministerie een aanvullend crediet wordt toegestaan op het crediet, dat goedgekeurd is voor de toepende begrooting. Deze mededeeling moet worden ge daan in den vorm van een maandelijksch over zicht. Aanvullende credieten van minder dan een half millioen (papier)-mark, behoeven niet vol gens hoofdstuk en titel te worden aangegeven: daarentegen moet hun totaal bedrag voor elk der 20 begrootingshoofdstukken worden aange geven. Wanneer evenwel in den loop van een maand of meerdere maanden begrootings-over- schrijdingen van» minder dan 500.000 mark, die bij denzelfden titel van de begrooting zijn goedgekeurd, in totaal het bedrag van een half millioen mark of meer bereiken, dan moet hel totale bedrag, met vermelding van hoofdstuk of gegeven, dat betrekking heeft op de maand, in half millioen mark of riteer is bereikt. t-X DII 1

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1922 | | pagina 1