EUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN 3AMBACH1 BERKENWOUDE, BODEGRAVEN, BOSKOOP, «OUDERAK, HAAS'FRECHT, MOORDRECHT, MOERCAPELLE, NIEUWER. K a. d. IJ.?OUDERKERK a. d. D.. OUDEWATER, REEUWIJK. SCHOONHOVEN, STOLWDK, WADD1NXVEEN, ZEVENHUIZEN, enz. Donderdag 27 dull 1922. 14991 Dit blad verschijnt dagelijks behalve op Zon- en Feestdagen E GENEZER X'-'-UiLL1-' EU1LLETON. VITENLAND. 311 [■aan artikel als tij, vermoeid inspuiting ge- een tijd 'geweest aarf (Wordt vetvolgdk VIERDE DEEL. L Maar Dr. Percy Meld zijn vermoedens trouw voor zich resident ven den Rijksdag zou t verzoek don Rijksdag bijeen door •‘ROBERT HERRICK. I op bet stellen de: r den rijks- ïilijk on» anh de dok- kB bang voor was, om t hem, de dokter,' rokend kan worden op een definitief besluit met betrekking tot de houding, tegenover Beieren aan to nemen, wanneer vqordien alles in ‘t werk is gesteld om het met Beleren op vriendschap pelijke wijze eens te worden. ’ABONNEMENTSPRIJS i per kwartaal 2.25, per week V cent, met Zondagsblad per kwartaal 2.90, per week 22 cent, overal waar de bezorging per looper geschiedt, Franco per post per kwartaal 3.15, met Zondagsblad 3.80. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: MARKT GOUDA* Ml onze agenten en loopers, den boekhandel en de postkantoren. Ome bureaux sjjn dagelijks geopend van 9-4 uur.i A#üni*traH* TeL Int. 82| Redactie TeL 546. leden eenr vroegere republikeinsche regee- ring, de volksrechtbanken bevoegd zijn. Ook zijn deze volksrechtbanken bevoegd ten aan zien van handelingen, die feitelijk verband houden met de volgens paragraaf 1 tot haar bevoegdheid behoorènde handelingen. Voor processen gelden de artt. 6 tot 17, van de wet van 12 Juli 1919 no de instelling van volksrechtbanken bij os Hoi. der stajddmini- Wt 8‘aats-* ken. Deze rijksregeering en het behoud van de e-nheid dn rijks. De beide afgevaardigden hebben den socla- listen en hun organisatie* voorloopig een af- wachtende houding geadyis-erd, totdat de be sluiten der rijksregeeting volkomen duidelijk en ondubbelzinnig bekend zijn, - De afgetreden Bkirrsche minister var. handel Hamm verklaarde In een Interview Men is ta Berlijn niet in stnnt geweest het Belerscha pro bleem recht te doen, maar men heeft het ook in München niet steeds verstaan bet rijk recht te laten wedervaren We zullen niet uit de at mosfeer der conflicten komen, wanneer wij niet weder tot een Innerlijke overeenstemming gera ken. Do tegenwoordige toestand Is veel moeillj- ker dan vele goede lieden het zich voorstellen. Even stellig al» de Beiersche regeering en de overgroote meerderheid van het Beiersche volk geen scheiding* van bet Rijk wenschen, even groot is het gevanr, dat de tweedracht grootei wordt, wanneer niet met wijsheid en voorzich tigheid wordt opgetreden bij de pogingen om die te overbruggen. Wij Beiersche democratei wenschen, dat men daartoe bereid Is en dat men onder alle lagen der bevolking en in alle deden das lands en des rijks het hoofd koel moge hou den. Wnt wij noodig hebben en wat ook door den stap des Beiersche regeering niet mag wot» den geschonden is een overeenstemming tu*> schen het Rijk en Belf-ren, welke het Rijk de na leving der grondwet en het land hel rekening houden met rechtmatige bezwaren verzekert. rijn chef, dien hij zoo bewonderde, niet t was zooals hij moést rijn cn dat er miss< wel een reden kon zijn voorj^i c\? - kleur,, zijn prikkelbaarheid cd ooger&likkcn van uitputting, eed acvaarlwk lew, een verlei ding, waar vooral dokters aari bloot gesteld'zijn, als zij, vermoeid en gcdruktLijn. kleine, houten boot, door twee oude mannen ge rold, aan 'de pier in de baai en een passagier s apte uit, een vrouw, geheel In 't zwart ge kleed, met een klein teschje in cehartd. „U z«lt hem daarboven welp van de' mtynen en hij wees naar een van de góbouwen dicht bij. Dè vrouw keek aarzelend naar l<et landhuis je, dat in de zon schitterde met zijn gekleurd» zonnezeilen-over de breede verdnda neergelaten toen keek zij om naar het helle zand op den oever van-het glihslei’ende meer, alsof zij wei felde of men haar wel op de rechte plaats had gebracht. „Ja, daar is het V’ bromde de oude halfbloed, hij knikte bemoedigend toen hij en zijn-makker de boot van de pier afduwnjen. De vrouw, aan haar lot overgelaten, sleepte rich vermoeid over het gloeiende zand naar hel landhuis, terwijl zij het wantrouwer^uit de verte op nam. 'Zij was magerym zwak en de kleine tasch"scheen zeil* te wtfaar voor haar. Op* de onderste trede ven'» „Hebt u met hem afgenproken- èfhooge trap, die naar de veranda voerde, zonk I Do vreemdelinge *ch»Jde hot hoofd. DUITSCHLAND. BEIEREN EN HET RUK. Berlijn, 26 Juli. (N T. A.) De crisis in Beieren is -nog steeds niet opgelost. Do minister president, graaf Lerchenfeld, heeft het aanna men van de wet tot bescherming van de repu bliek een geweldpleging jegens Beleren genoemd cn een wetgeving afgewezen, waardoor Beieren tot een rijksprovincie wordt verlaagd. Woen*- dagmiddag komt de commissie van den rijksdag bijeen, die dit lichaam tijdens het reeks verte genwoordigt. Do socialistische pers dringt er op aan, dal druk op Beieren geoefend zal wor den door het afsnijden van den kolentoevoer en het proclamceren van de algemeene staking in Beieren. Volgens het Berliner Tageblatt heeft de rijlts- regeerings'den plicht om het eigenmachtig op treden der afzonderlijke landen tegen de bepa lingen x$n de grondwet met kracht tegen 4e gaan. B e r 1 ij n, 2 6 Juli. (N. T. A. Draadloos). Het rijksministerie heeft heden des voor- en na middags vergaderd ter bespreking der Beier* sche kwestie, zonder nog een Besluit te hebben genomen. Men neemt aan, dat de rijksregeering na den ministerraad, die hedenavond bijeenkomt onder voorzitterschap van den rijkspresident, in een verklaring het standpunt van het Rijk zal uiteenzetten. D.d. 26 Juli meldt de Berlijnsche Hbl .-corres pondent t Het rijkskabinet kwam hedenmiddag bijeen om discussie ovex de Beiersche kwest1- voort te zetten. .Ann doze sitting namen alle WrAste’» d<'elA ook de rijksweermlnlfiter Gessler, die gis- te-avund uit Beieren is teruggekeerd. Kort na 1 illn moest de zitting worden afgebroken, danr dr. Wirth wegens een andere dringende aange legenheid werd weggeroepen In de heden gehouden mlddagzitting wrrsn de ministers het er over eens dat er van een rerhtsgc'digheid der Beiersche J verordening geen sp'ake is. Het resultaat der bespreking» zal hoion- yond laat in een verklaring der rljksregesring wqrden geformu'eerd, wanrin het standpunt des Rijks zal worden gepreciseerd. Naar de te Berlijn verschijnende Unabh. Sos. frorr zegt te hebben vernomen, kan reeds thans worden gezegd, dat Ebort voorloopig niet har- zal optreden, d. w. t., dat er ocl|Bb'ik van het buiten werking s Rei-rsrhe règecringsverordening door president geen’ sprpke schijnt te zijn. De rijksregeering zal zich heden moeten wil le-' ^preken over de vraag, of'voor het nemen dei ■vt beslissing het rijksgerecht of het in »irt. 19 1 der rijksgrondwet genoemde Staatsgererhtshof zal worden bijeengeroepen, dan wel of het doeï“ treffender is liet aan dcn^Rijksdi^ over te latc^ van Beieren het bulten wetkln” stellen der on- nde xfhndwottig» verordening te eischen. »Ae*|J De uit Noord-B’loron teruggekeerde rijks- degleden Hermann Müller .en Brauns laten er in hun rapport geen twijfel ovr be van of de aibelders in dat getted zijn tegen de politiek van,het kabinet-Lorchenfeld en dus vóór die der De rijksregeering heeft laat in den avond d» reeds aangekondlgde verklaring gepubliceerd^ waarin do verordening der Beiersche regeering in strijd met de grondwet en ongeldig wordt genoemd. De Beiersche regeering heeft zoowel In de» rijksraad als in den Rijksdng^felegenheid ge had haar bezwaren langs grondwettelijken weg te doen gelden. Op grond van de werkte ring dM Beiersche regeering, dat zl| den republikein- schen .staatsvorm is toegedaan, verwacht da rijksregeering, dat de Befersehe regeering zich niet zal orttrrkkan aan de vervu’ling det eischen. 4ie de Rijksregeering in het belang va» de eenheid des Rijks genoodzaakt tal zijn t« stellen. In de heden gehouden sitting der controle commissie uit den R’ljksdag bracht da onafh. afgevaardigde Dittmnnn ook do .Beiersche kwes tie ler spgako. Hij stelde voor, dal de commimto zich tot den pre wanden met het te roepen. De soc-dem afgevaardivde Müller (Franken) was van opinie, dat do Beiersche kwestie een aangelegenheid was, die slechts door hot ple num van den Rijksdag kon worden behandeld, - niot door d#" contrólecornmissie. Hij was bereid met de regeering da hljeenrceping van den Rijj^dnir te bespreken. Den partijen ri®8* het natuurlijk vrij zich ten aanzien van d<- bijeen- nSeping’var den Rijksdag tot den president va» ^n Rijksdag te wenden. Uh de Duiinchr politiek. -"^^B e r*l ij n, 26 Juli. (W R.) In een bijeen komst van bet bestuur van rh democratische partij te Hamburg heeft ri>’< da Voss. Z‘g. be richt, Petenen verklaard, c'at een uitbreiding van do coalitie naar link in blrnan- en bultcn- landsche politiek opzicht onduldbaar is. Bij Duitsch* v.-:■--'j is o-«. -> ng r i- mensch^hoe grof of onbesneên ?reekt soms wel eens wijze reên. (ERASMUS). ,Maar ik zou graag ,,Hi|. zal wel dromen als hjj te moe wordt,” aptwoonjde zij luchtig. „Jaag de potii'nten weg of verdrink'" 2e voor mijn part, r- j® kunt do inrichting wel* alleen exploiteeÖen, Percy Zij spraken samen altijd over exploitatie" en over het „bedrijf.” i Vrobüjk praatten zij verder, maar loep de jonge dokter opstond om heen te gaan, stond zijn gezicht weer bezorgri. „Ik wou maar, dat hij nu al ging," hield hij aan. 1 ^Je weet best, Per^y, dat hij niet wil, dus’ waarom er nog langer over te tobben T „ik zal in alle geval mijt» best'dóen I Wanneer gaat u op reis X Maandag over’ veertien dagen." „Hebt u al passage genomen?" Hgfcn knikte. Haar heele plan wes als ge woonlijk kant en klaar. f Even wachtte Dr. Percy nog, hij keek de brieven in, maar eindelijk ging hij weghij liet den indruk n^> dat hij niet gezegd had wat hem op ’f hart 1ag. 't, W^s moei”j'-J‘v teravrouw te zegden waar hü b« ha» te vertellen, dat volgens OVERZICHT staat voor de zooveelste maal een con- ischen Beieren en het ïijk. De directe ng hiertoe is het feit", dhc/de Duitsche op 18 Juli 1922, in veröand met de'n op dr. Rathenau, Duitschland's minis buitenlandsche zaken, een wet ter bfc- ng van de republiek heeft uitgevaar- •eze wet kan de Beiersche regeering' latig behagen, omdat daarin, naar zij rdeel is, voor het vonnissen van be- politieke misdaden is voorzien in' een 'ik, die in haar geheel npeh door be~ chters, noch door bijzitters of gezwo- maar voor 't meerendeel uit personen ngesteld, bij trier keuze politieke over- sn een woordje hebben meegesproken, isterraad van Beieren heeft dan ook gavond besloten om op voorstel van jrsche volkspartij een eigen verorde- f te vaardigen, waarin zij met bepaal- arkingen wel het materieel recht der ter bescherming van de republiek er te nemen, maar waarin zij o. a. te- irkliart, dat het Beiersche volk in zijn jende meerderheid bedoelde rechtbank iwt als een schending van de principi- ichten der staatsburgers alsmede van ■inselen der werkelijke democratie en selfde Beiersche volk de instelling van htbankjopvat als een verlaten van den ag der Weimarsche rijksconstitutie. s dit besluit van de» ministerraad de inhoud en de wijze, waarop zij tot j gekomen, „niettegenstaande het wel- ierde protest’ der Beiersche staats re in Beleren een zoodanige opwinding in geroepen, dat althans in 't gebied van rechtiRijn onmiddellijk me‘ nsjige' verstoring1 of re veiligheid en orde moet worden ge wenneet de rijlUwet zonder voorbe- 'ordt uitgevoerd.jDmdat er dus p e r i- in m o r a is aldus de opvatting 'ersche regeering ziet het ministerie noopt op grond van paragraaf 64 van ndwet van den vrijstaat Beieren, op itan art. 48, aline'a 4 der rijksgrondwet grond der soevereiniteitsrechten van ijmchen staat voor het handhaven der •e veiligheid en orde zelf een veterde- t te vaardigen. 1 ■ns de Beiersche verordening nu komen ilaats van de rijkswet ter bescherming republiek voor het Beiersche gebied van den Rijn voorloopig een aantal riften in de plaats, volgens welke de fen 1 to* en met 11 en voorts parn- 13, 15> 16, 18 19, 20, ’21. alinea 1, 2, 22, 24 en 25 van de rijkswet ter htq’ng van do republiek in Pn‘<^fen zul-, •den toegepast; paragraaf 23, alinea 1 Jok voor Beieren met dien verstande, plaats van de rfjfesregeeting heel het lie ministerie bevoegd is, zoover het het oponthoud in Beieren. e) 2 der Beiersche verordening bepaalt, r de handelingen, genoc^nd in de para- 1 tot 8 der rijkswet, onverschillig of ;ons deze wet of andere Ivelten straf- djn, voor hoogverraad, alsmede voot en poging tot fhoord, jjegaan -jegens 601DSCHE COM ADVERTENTIEPRIJS» Uit Goud» en onuttrokan (behootenda t©t «ten be««>ri'krinir)i 16 regels 1.30, rik® rognl mrfar 0 25. Van buiten Gouda ®n den bezoigknmn V--5 regels f 1.56. elke regel tneer 0.30. Adverhmtiifo in het Zatenlagnnmmet XO bijRlag op den prjjn. l.lefdad!<;heid«-advert«nUen de helft van de» pril*. INGEZONDEN MEDKDKELINGENt 1—4 regel* ƒ2.05. «Ik* rejri meer OM Oa de voorpagina 50 hooger. Gewone advartontiën en ingezonden mededeelfngen bij contract tot teer tcredueecr. den prijs. Groote letten» on rundon worden berekend naar pluatcrulmte Advertentiën kunnen worden ingezonden door tusechenkoniat van soliede boekhan delaren, Advertentiebureau^ en «nze Agenten en moeten daag* vóór de plaatalng nan het Bureau zUn ingekomen, teneinde van opname verzekerd te »Un derf een vermoeiende wandeling 1” en -Ij begon -h^m hun tocht te beschrijven. ,,’t Kan zijn, dat het dat is, maar ik geloof, dat hij rust en verandering noodig heeft. Geen mensch kan zoo jaar in, jaar uit werken." „Dat is juii*t wat ik hem ook gezegd heb, maar je weet nu eenmaal, dat hij die oude bron niet w'l verlaten. Maar ik heb een plan ge maakt," zei zb vroolijk en uitvoerig begon zij hpar reisplan near Emopa uit een te zetten. „Als ik weg ben/moet jfrjvef in huis komen cn voeg- hem zorgen, wil j«F „Natuurlijk," zei hij snel. „R willen, dat u hem rryjdenanv” om op eigen houtje een verordening uit te vaar digen. Of de Beiersche regiering echter gerech tigd is om op de wijze als zij gedaan heeft van art. 48 der rijksconstitutie’, die den autoriteiten van de sinten in kritieke situatie* een zeker recht toestlat, gebruik te pinken, is een fraag, die men te Berlijn niet bevestigend zal beant woorden. Dinsdagochtend is het rijkskabinet bijeengeko men om over den ernstigen toestand te beraad slagen, die door Beieren's eigenzinnige* politiek in 't leven geroepen. Allen v waren van gevoelen. da tl Beierens’n houding judi- disch niet door den beugel kan. Dö Beiersche verordening nidus was men van oordeël druischte zeer gedecideerd in tegen de rijksconstitutie, krachtens welke (en wel volgens art. 48, waarop de Beiersche re geering zidh nota bene beroept) zelfs de Beier sche veroidening weer ongedaan kon worden gemaakt. Ook wordt bericht, dat op allerlei an dere gronden de Beiertche verordening kan worden vernietigd. De Rijksdag o.a. boöt even eens dit recht en het zal wel dit lichaam zijn, dat de veroidening we^r’ongedaan zal maken, temeer, daar het optreden van de Beiersche re geering een reactie is op een rijksdagbesluit. Dat van rijksdagwege dus tegenmaatregelen worden genomen, zou voor de Kond liggen. Af te wachten is echter, welke houding het kabinet- Lerchenfeldt zal aannemen, wanneer Berlijn •eischt, dat de Beiersche verordening weer zal worden ingetrokken. De socialistische partijen o.a. dringen er feeds bij d* arbeiders op aan waakzaam te zijn en reeds wordt hier en daar aan de hand gedaan boycot-maatregelen tegen Beieren te nemen, wanneer deze staat volhardt bij zijn stijfhoofdigheid, waartoe alle kans be staat; de Beiersche landdag o.a. heeft de regee ring stellig gestijfd in haar plannen, daar zij een motie van vertrouwen in de regee ring heeft aanvaard, wiju-v'oor de Bejevsche Vdlkspartff (die de motie indiende), <!e Beier sche boerenbond en de z.g. middenpartijen heb- fben gestemd; tegen de motie spraken zich de socialistische partijen uit alsmede de democra ten. De hofding dezer laatsten b^ympathick, want al hebben ook zij bezwaren tegen som mige bepalingen van de rijkswet ter bescherming derL’publiok, h. i. ken de houding van Beiercn’s regeering niet door den beugel en zij achten dan óók de Briersche verordening juridisch on verdedigbaar. Liever dan op recalcitrante wijze zich te verzetten tegen de wet ter beschaming van de republiek, zien zij in deze wet wijzigin gen aangebracht langs den constitutionéelen weg. De democraten zijn zelfs, uit de regeering getreden en do Beiersche verordening draagt den ook niet de handteekening van den Beicr- sr’nen demecralfcchon minlstef Hamm. Trou wens: niet geheel Beieren kiest de partij vtfn de regeering te München; een pr.ar tientallen bur- gemaensters uit Npord-Beioren hebben den pre mier LcrchenWdt duidelijk te verstaan gege ven, dat de houding van 't Beiersche-kabinet hen bezwaarlijk kan behagen. Hoe de toestand zich verder znl ontwikkelen en welke houding Berlijn aan zal nemen? Vol gens een Duitsch wn’ n»en gisteren in 't iljlcsministerie, dat gisteren de ‘brandende kwestie heel don dog heeft besproken, van me ning, dat de. Beiersche verordening ongeldig was en n*eekwem op het sabo-tceremvan de con stitutie van ’t rijk. In verband met'sbot vorige wordt dan ook uit Berlijn bericht, dat pas ge- ,Dèn dokter," herhaalde Ho vrouw, met een lichten nndruk op het lidwoord, alsof er voor haar maar één dokter bestond cn toen de jou- jvMen," ze» een ge mal» ongeduldig de wenkbrauw?» {ronde, .u voegde zij cr bij „den Genezer De jonge man lachte op het hooien van dat U'oord. 4 „U bedoelt Dr. Holden Die Is hier op ’t oojtenblik niet hijjs va» morgen nog niet ann dc bron geweest.” 4 ‘,Dan-.jnl ik op hem wach’en."' w Ongeduldig wilde de fonge dokter de trap af gam^>maar nij keerde zich nog een» om. ,V)r. Hokten komt seldei» hier vóór twaalf uun. Kan ik niets-voor u doen? Hij behun- gewoonlijk geen nieuwe patiënten hij heeft heiyerg/ druk, begrijpt u F’ De vrouw antwoordde niet, maar ging op de veranEla 'zitten cn streek zich met haar hand l over de ©ogen. e 20 t* 24 is. J?1» binr.enlandsche onlusten. De uitvoarif voorschriften geschiedt door h?,t ster ie van justitie in overleg met ministerie van binnenlandsche zal voorschriften moeten eveneens wor past voor de strafbare daden, die zijn voor het von kracht worden dezer verorde ning. Indien te dezer zake reeds een vonnis is geveld, dat voor revisie vatbaar is, dan be« slissen over die herziening de buitengewone rechtbanken. Uit art. 3 der Beierschq verordening blijkt, dat het verbod van vergaderen, het houden van optochten en betoogingen, van vereenigin» gen. alsmede het verbod van in Beieren ver schijnende periodieke drukwerken uitgaat vnn het staatsministerie van binnenlandsche zaken of van de autoriteiten, door dit ministerie aan te wijzen. Tegen deze beschikkingen kan binnen twee weken na bekendmaking be zwaren bij het Oberste Landesgericht (den strafsenbat) worden ingébracht. De bezwaren moeten bij het staatsministerie van binnen landsche' zaken of bij de autoriteiten, die dit ministerie heeft aangewezen, worden inge- diebd. Wordt het bezwaar niet uit den weg geruimd, dan moet dit uitdi ükkelijk Jer be slissing worden voorgelegd aan het hoogste gerechtshof (Oberste Landesgericht). net staatsministerie van binnenlandsche zaken heeft het recht verdere bepalingen inzake de uitvoering in overleg met het staatsministerie van Justitie uit te vaardigen. bedreiging «ter Wbtmeer gehandeld1 Wbfdt' fBgttl1 de' verorde* ningen van den rijkspresident van 26 en 29 Juni 1922 aldus bepaalt art. 5 der Beiersche verordening worden de voorschriften der onderhavige verordening toegepast, voor zoover niet bij het van kracht worden van de.Beiersche i verordening een aanklacht bij het staatsge- i rechtshof ter bescherming van de republiek reeds mocht zijn ingediend. i Volgens nrtfkel 5 mogen niet-B?i?rsche po- 1 litte-organen binnen het bereik van deze ver- ^rdening in Beieren geen ambtshandelingen ver- Whttm, terwijl ten slotte het zesde en laatste artikel verklaart, dnt de Beiersche verordening van kracht wordt op den dag, dat de rijkswet 1 ter bescherming van de republiek wordt afge- kondigd. i Men ziet dus uit het vorenstaande, dat Beie ren op'zeer duidelijke wqze obstructie veert te gen de bench ermingswet, die Berlijn heeft mee nen te moeten uitvaardigen om verdere politieke moorden en excessen’ te voorkomen. Vooral de Beiersche Duitsch-neüonalen hebben natuurlijk in een en ander de hand en dé strekking vun Beieren’s houding, op den keper beschouwd, is het verbreken van de rijkseenhei-d; zelfs zW'mcn in dit verband eenigszins van een separatisti sche beweging in Beieren kunnen spreken. De zaak staat dus zoo, dat de Beiersche re geering van oordeel is, dat zij, om te ontkomen aan de bepalingen van de rijkswet ter bescher ming van de republiek, zich meen£ te kunnen beroepeneen artikel van de rijksgrondwet ■b haar vanmorgen ..cên ted Dr. PerCy. i knikte. Er was B tz^-tde bron, dat dit gelijk, zou hebben met een revolutie, vöoral als iemand lan Holden zelf het goddon had. I er het eerst heen gaan,” zei hij ein- L hij langzaam de kaper uitgMg, zijn estalte voortsleepend, keek de jonge em bezorgd na. Hij had een blinde, jon- ige vereering voor zijn chef, sjouwde en dag voor hem en aanbad 'hem, hij m dent knapsten dokter, dien hij ooit »ad, een1 groot geleerde. Hij had het iaan om de inrichting een succes tp V maar hij gaf,zijn chef er alleen de is ér, Perpy vroeg de jonge vrouw j langzaam haar koffie dronk en een sek. „Wil Je een kopje koffie u, vandaag niet Gelooft u, dat de elemaal in orde is >kter O, hjj.is een beetje moe. Kalven nacht op geweekt we had- ,J>sn zoudt u heirtch beter doen eerst met rrtfj te praten Wilt u in mijn spreekkamer komen Dit keer antwoordde lij langzaam en be slist „Ik znl op „hem” wachten." „Neem dan tenminste een van die vtoelen dor het aonnezeil cj» blijf daar niet in die bran dende zon,” raadde de jonge man- hnar öng» duidig tmnl Maai do viouw deed alscjf zij hem niet ge hoord hnd, «loot haar oogen et» leunde het hoofd tegen de trapleuning. De dokter haalde de schouders op cn haastte zleh weg. De vrouw bleef een poosje «til zittenzij opende alleen van tijd'tot tijd de oogan en staarde lusteloo» >yoor zich uit over het meet. De menschen, dl* over de goed onderhouden voetpecten voorbij liepen, vneiMB nieuwsgierige blikken op de swarte gcttel^en daarom s'ond zij op en keek weifelend naar de kleine gebouwen en tuintje» w^tir de pleegtusten in witte, gesteven japon nen^ bezig heen en weer liepen. Alles W«» »tfl en rustig in de kleine open ruimte te het bo*<fe, in dit vroege morgenuur. Een pude man, mef een dikken, grijzen haarbos, liep rond en maak te hier en daar wat te den tuin ta orde. Op d* veranda’s van de bungalow’s en de kleine hut* ten lagen eenige patiënten in ziekenstoelen. Alle* tlnteMe ta ds warmeAugustus soa. I 1 a^jd zij neer en wachtte, maar toen er niemand ver- ECTUen schoen stond zij, op cn sleepte zich langzaam ongezonde de trap op, terwijl zij zich aan de leuning vast .„AnKlilV^n klampte. Juist toen zij boven mnkwam ver*i scheen ven jonge man in een wit flanellen pak en oefi aste- in -ijn knoopsgat, fluitend «fan de deur en wilde de trtrp af snellen. Op het zien van de vieemdclinge bleef hij staan» nart» zijn witte pet af er vroeg haar beleefd s „Zoekt u iemand?” en toen de vrouw niet <te- dei'jk antwoordde, vervolgde hij:<— „Kah ik u ook helpen?" De vrouw keek hem onderzockaj^f ann met haar ingezonken oogen en'zei zicht: „Ik r/ilde den dokter spreken.” Op*con Wormen Aur<urtusfnorgen landde een„Welken.?” vroeg do jpngo man met e«n glim- cine, houten boot, door twee oude mannen ge- lach. „Ik hen een dokter I" >^d,

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1922 | | pagina 1