EUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN 3AMBACHT, BERKENWOUDE, BODEGRAVEN, "BOSKOOP, GOUDERAK, HAASTRECHT, MOORDRECHT, MOERCAPELLE, NIEUWER*' K a. d. U„ OUDERKERK a. d. LJ„ OUDEWATER, REEUW1JK, SCHOONHOVEN, STOLWIJK, WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, enz. 61» Jaargang Vrijdag 28 Juli 1822. 14992 I Dit blad verschijnt dagelijks behalve op Zon- en Feestdagen t I I i GENEZER •UILLETON. UITEN LAND. jé®?; ran sche »en- ver om u (Wordt vervolgd^ i van rantie-comité. 't comité met Genèv subcommu ABONNEMENTSPRIJSi per kwartaal ƒ2.25, per week 17 cent, met Zondagsblad por kwartaal 2.90, per week 22 cent, overal waar de bezorging per looper geachiodU Franco per post per kwartaal ƒ8.15, met Zondagsblad 8.80, Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureaus MARKT SI, GOUD Ai bij onze agenten en loopers, den boekhandel en de postkantoren. Onze bureaux zijn dagelijks geopend vao 9—-8 uur.; Administratie TeL Int. 82} Redactie Tel 545. die gesloten is onder heimelijk voor- n aanspraken, die stof tot een nibu- •g kunnen opleveren, verdient den vrede niet. door ROBERT HERRICK. de kapitaalvlucht, voor de Duitsche regeering te verzoeken, dat een overzicht van dit genre aan het comité door de Duitsche regeering met geregelde tusschenpoo- zen wordt gezonden. Tot zoover de voornaamste beschikkingen van 't ''garantie-comité, die uit den aard der zaak géén prettige vacantie-lectuur vormen, maar ■naruit ondertusschen blijkt, dat Duitschland, «u het zoo diep in de put zit, zich de aileron- IRangenaamste conHêlemaatregelen moet laten tvelgevallen. Op bezwaarlijk treffender wijze dan door dit document van 't gnrantie-comité zou kunnen worden gedemonstreerd, dat Duitschland inderdaad een overwonnen land is. Wel was zijn val gfoot. van den moor! gevoerd wordef Leipzig. De da taf beginnen, t elfder tBWW»ww,. gesteld. Deze ministerraad zou de definitieve be- len, die in de aangelegenheid sluiten omtrent de tegenover Beieren te treffen zijn gevpngen genomen, zal door het staatwgerechtshof te turn, wanneer het rechtsgeding zi nog niet bepaald. Scheepvaart op Amerika, Berlijn, 27 Juli. (N. T. A. Draadloot). De Roland-stoomvaartmaatschappij te Breme* heeft, op grond van een verdrag met de stoom* vaartmij. Kosmos te Hamburg, dat loopt toé 1935, een gemrenschappeltfken dienst voor dt Westkust van Amerika ingesteld. Bclooning uitgeloofd. Berlin, 27 Juli. (N. T. A. DraadlooeX De Duitsche regeering heeft een belooning vat 100,000 mark uitgeloofd voor het opsporen vat de verdwenen Fransche vaandel», in den oorlog van 1870—’71 buitgemaakt. De vaandel» w<h ren in de garnizoenskerk te Potsdam bewaar/ geweest en verdwenen, toen zij naar Berlijn went den gebracht. De vaandels zouden aan Frank* rijk worden uitgeleverd. ENGELAND. Ontploffing in een kruitfabriek. Londen, 27 Juf. (N. T. A. Draadloos). Vatw nacht had in de kruitfabriek te Hounslow een ontploffing plaats. De gebouwen werden vooi het grootste deel verwoest. Er vielen geen slachtoffers. sloot en meteen zijn koud harteloos gezicht niet meer zag. „Misschien heb ik mij vergist I fluisterde zij zacht. „Kom!" zei de dokter vriendelijker. „Kom tenminste uit de zon anders zoudt u nog een zonnesteek kunnen krijgen.” Hij gaf haar een teeken om hem te volgen en ging haar voor over het pad, dat naar den kleinen tuin, achter het steenen huis, leidde. De dennen, die dicht op elkaar stonden tot aan den rand van de kleine bloembedden, vormden daar een afsluiting en overschaduwden de klei nen plaats. De vrouw ging op de stoenen bank zitten en de dokter geleund tegen den platten steen, die eens als tuintafel dienst had gedaan, keek haar vragend aan. „Ik moet behalve voor mijzelf ook nog voor anderen zorgen begon zij langzaam, „daarom moet jk blijven léven 1" „Getrouwd Zij schudde haar hoofd, met (ets spottend» in haar glimlach. „Ik bedoelde voor mün moeder en zusters,” legde zij uit. En daarop vertelde zij haar geschiedenis, de geschiedenis van haar moeite en strijd in de groote stad, een oude geschiedenis zonder veel verscheidenheid. A’s één uit een groot gezin met een zieken vader en een domme moeder was zij genoodzaakt geweest, voor dat zij vol wassen was al hard te werken. Eerst in een winkel, toen in een fabriek, waar zij dagelijks tien uur lang moest «taan temidden van het gesnor der drijfriemen en het eentonig, oorver- doovend geraas van onafgebroken arbeid, totdat zij het na zes jaar niet meer uit kon houden. Zij was verstandig genoeg om in te zien, dat dit versuffende zwoegen. Verkwte’en werd van haar f ging de vrouw de trap af en liep in de richting, die de jonge dokter vezen toen hij over Dr. Holden’s wo- oken had. Haar dwalende blik gleed eine, steenen huis op den top van de >f het ineens tot haar doordrong, dat laats was, waar zij den dokter zou den, ging zij het oneffen pad, dat er op en beklom met moeite de stei- van de rots; zij stond na elke paar I om met haar hand over de oogen n, naar het huisje, te kijken. Zoo zich langzaam en pijnlijk naar den k daar uitgeput neer voor de deur ine, steenen huis. Daar bleef zij zit- ir hoofd geleund tegen den deurpost, gesloten om de schittering van de boven de boomen niet te zien en uur of tijd te denken. zij, een zwarte plek tegen de ver- r, die omgeven was door wilde win- n gezicht, dat jong noch oud was. bloedhoos, met ingezonken pogen ADVERTENTIEPRIJS» Uit Gouda en omstreken (behooraoda tot dan besorgkrtn<)| 1—5 regels 1.30, elke regel meer 0.25. Van bulten Gouda an dan ixsorgkringt 15 regels 1.55, elke regel meer 0.80. Advertcntiën in bet Zaterdagnununar M bijslag op den prü». Mefdadighelda-advartentita da helft vaa den pril* INGEZONDEN MEDEDEEL1NGEN» 1—4 regels 2.05, aika regel maar /OM O| de voorpagina 50 hooger. Gewon» advertantiën en ingezonden mededeellngea bö contract tot sear g» raitiiaaar den prijs. Groote letten en randen worden berekend Paar plaatsruimte. Advertentlën kunnen worden ingezonden door tusschenkomst van aolleda boekhan delaren, Advertentiebureaus en onze Agenten en moeten daags vóór da plaatalng het Bureau sjjn Ingekomen, teneinde van opname verzekerd ta slim. weinige levenskracht en zij had den moed gehad zich door ongelooflijke inspanning vrij te maken uit het moeras van fabrieksarbeid, door avonds en Zondags te leeren voor minder uit put tend werk. Eerst in een kleine zaak, tu»« schen ruwe kerels, maar later op een kalm, deftig kantoor, waar bekwaamheid bijna naar waarde betaald werd. Zoo had zij voortge zwoegd om maar geld te verdienen, geld en nog eens geld voor de hulpelooze moeder en de zusters thuis, om vooral voor de laatste den strijd minder zwaar te maken, dan hij voor haar geweest was. Haar heele jeugd had zij doorgebrncht, eerst in de donkere fabriek, toen Ui de binnenkamer» van reusachtige gebouwen, altijd met het lawaai van rustelooien arbeid om haar heen. „Nooit een straaltje zonlicht, nooit eens rustf* g fluisterde zij, en zij keek naar het golvende meer beneden. Jk begrijp er alles van,” zei de dokter kort, „jaren lang te veel werk weinig en sledht eten geen behoorlijke rust, geen zonlicht, geen uit spanning, het lichaam totaal uitgeput 1 Wat hadt u anders verwacht f „Ja," stemde zij eenvoudig toe, „ik was vóór mijn tijd op. „En zoo zijn er velen!" „Duizenden en duizenden vrouwen.” „En, natuurlijk ging u naar een dokter, dit «ei, dat u u zelf vermoordde 1" dank hebben ge /erzet tegen de enubiiek alleen staat. 4 De brief van Ebert aan v. Lerchenfeldt zal een brug slaan voor onderhandelingen. Zou ook deze op verzoeningsgezindheid berustende per soonlijke bemiddeling van den rijkspresident mislukken, dan zal er ten slotte niet anders overblijven, dan dat hij gebruik maakt van zijn recht om de verordening op te heffen. Met het oog hierop zal de president van den Rijksdag, Lftbe, in overleg met de Rijksregee- ring de op morgen vastgestelde bijeenroeping van het Seniorenconvent eveneens verdagen en wel tot het midden der volgende week. Alleen wanneer de stap van Ebert zou mislukken, zou iet Seniorenconvent den Rijksdag tijdens het eces moeten bijeenroepen. De inhoud van het schrijven, dat Ebert tot den Bciersch'-n minister-president heeft gericht, zal morgen (28 Juli) worden gepubliceerd, daar het eerst morgen aan v. Lerchenfeldt wordt overhandigd. De moord op Rathenau. B o r 1 ij n2 7 Fu I i, (W. B.) De Berl. Zlg. «m Mittag deelt mede in verband met den moord op Ratehnau, dat in de laatste dagen nog ve-- scheidene personen gearresteerd ziin. onder be schuldiging, dat zij de beide moordenaars hulp hebben verleend bij hun vlucht. Onder de ge arresteerden is ook kapitein Wolfgang Dietrich uit Halle; die verdacht wordt den misdadiger» „Neen, ik heb niet geschreven I U zoudt mij toch niet gekend hebben Ik ben zelf geko men.” De dokter mompelde besluiteloos „Wij nemen nooit patiënten op, zonder cenige aanbeveling." „Maar ik heb ver gereisd om u te vinden," herhaalde de vrouw vol vertrouwen. ,Jk zei u al," begon Holden, maar plotseling veranderde hij van toon en bijna woedend ver volgde hij, „u hadt mij ten minste eerst be richt moeten zenden 1" „Maar dan zoudt u mij afgeweten hebben." „Waar logeert u in het hotel Zij schudde het hoofd, alsof zij te kennen wou geven, dat hotels, zelfs de meest eenvou dige, niet voor haar waren. „fk ben van het station naar de aanlegplaats aan het eind van het meer geloopen en vandaar roeiden een paar mannen mij hierheen in een boot De dokter fronste de wenkbrauwen en maak te een beweging alsof hij zijn weg wilde vervol gen en haar alleen lat^n rnaar na een paar stap pen keerde hij om en y®e«r t „Wat hebt u J ,Jk ben ziek, uitgWgw',’’ «ei zij langzaam, „en ik moet leven!” zij legde nadruk op het laatste woord, dat eindigde in een zudit alsof de heele geschiedenis van haar ellende daar begon en eindigde. „Ja, dat zeggen ze allemaal I” antwoordde de dokter minachtend. „Maar wat hebt u voor een kwaal en waarom moet „u" gezond wor den r De vrouw sidderde alsof hij haar een klap in 't gezicht had gegeven. Zij stond bevend van den drempel op en leunde tegen de deur, terwijl xjj haar cocren *oor het veAHndend» zonlicht KANT. r -iwr-w—- -- ww w, en een bewegelijken mond, die in afwachting glimlachte. De hommels zoemden in den wild begroeiden ttrin rondom het huis, en een kleine donkere vogel vloog op uit den hangenden wingerd om de deur. Zijn aanwezigheid nis een zonnestraal tusschen de donkere bladen, scheen de vreemdelinge uit haar droom te doen ontwa ken, en zij keek de plaats met meer belangstel ling rond, de slordige tuin, het steenen huis, dat geheel door klimplanten bedekt was, de kleine vensters met spinnewetaben, maar weer had de slaperige, verlaten atmosfeer van de plaats de overhand en vermoeid sloot zij de oogen en een rustige, tevreden glimlach plooide zich om haar smalle lippen Een zware, langzame mannenstap naderde uit het bosch en kort daarop werden de gebogen takken van de riddersporen en stokrozen door een paar breede schouders uit elkaar gescho ven. Op het zien van de zwarte gestalte, ge hurkt bij de deur, bleef de man met een ruk staan. De vrouw opende haar oogen en zei een voudig „IL is de dokter 1" „Wat wilt u vroeg Holden ruw, „en waar om is u hier Niemand mag hier begon hij, maar hij bedwong zich. Zijn bleek gezicht was rood van drift geworden. De vrouw keek’ onderzoekend naar de zware, gebogen fi guur van den man, zag hoe ongezond bleek zijn breed gezicht met de diep liggende, zwarte oogen was, en zei kalm „Ik heb een langen weg afgelegd om u te vinden." „Hebt u geschreven Ik herinner hët mij niet,” antwoordde hij aarzelend en hij streek zich langzaam over het voorhoofd alsof hij trachtte zich iels le bü«nen ie biengen, dat luj vergeten was. er speciaal in contact staan met riek over de productie der metallurgische in- .ris, die belas» is met de con- dustrie vlugger dan thans wordt gepubliceerd, vptabiüteit bn de exploitatie ten- Het comité hoopt op de medewerking der Duit- sche regeering voor het opstellen van andere productiestatistieken alsmede andere eventueele onderzoekingen te kunnen rekenen. Finnncieele statistieke n. De Duit- regeering moet alles in 't werk stellen om de statistieken inzake belastingomslag en -op-. b\ engst der voornaamste belastingen aan het garantiecomité in den kortst mogelijken tijd, mede te deelen. Met name moet de statistiek over de inkomstenbelasting zonder verwijl en over een zoo kort mogelijke periode worden opgesteld. De Duitsche regeering moet, overeenkomstig het accoord met de subcommissie voor statis tiek, iedere zes maanden het comité een over zicht doen geworden, dat voor hel eerste half jaar van 1922 en voor de belangrijkste cate- gorieën van import-goederen het bedrag in nité meent als volgt de maatregelen goudmarken aan geheven douanerechten aan geeft. Het garantiecomité behoudt zich het recht Ebert in den loop rijke besprekingen «juaestie. Hedenavond zal een d^inliieve beslissing worden genomen omtrent de vraag, wat de Rijksregeering tegenover het optreden der Beiorsche regeering zal doen. Naar verluidt, zal Ebert ingrijpen door in de eerste plaats een schrijven te richten tot den Beierschen minister president, waarin hij uiteenzet, dat de Beiersche verordening met de grondwet in strijd is om de redenen, in de verklaring der Rijksregeering reergelegd, en de Beiersche regeering uitnoo- Bgt uit eigen beweging de verordening in te trekken en de geldigheid der wet tot bescher- bliek ook voor Beieren te erken* IERLAND. DE BURGERSTRUD. Londen, 27 Juli (R.) De Vrijs tater» ruk ten Newport en Westport, aan de westkust vaa het graafschap Mayt>, binnen. Ta Westport be vrijdden de Vrijstaters 150 burger», db d» M» bellen gevangen hadden gezet. Ontvluchting van politieke gevangenen. Uit de gevangenis te Dundalk zijn 105 poli tieke gevangenen ontsnapt door een gat, dat door de ontploffing van een mijn werd geslagen. DENEMARKEN. De nationale defensie. Kopenhagen, 27 Juli. (W. B.) Het Fol keting heeft heden in tweede lezing het wet»* ontwerp op de militaire organisatie aangeno men. Het ontwerp, dat door de regeering ia goedgekeurd, vormt een compromis tusschen de liberalen en de conservatieven en Is aange nomen met 75 tegen 66 stemmen: die der radi calen en socialisten. Kopenhagen, 27 Juli. (N. T. A. Draadi loos). Gisteravond beëindigde het Deenacha Folketing in- tweede lezing het debat over hel wetsontwerp inzake de militaire verdediging. Het wetsontwerp werd aangenomen met 86 te gen 66 stemmen. De drie leden der handelspan tij stemden blanco. Het huis had te voren met 79 tegen 66 stem* men verworpen een voorstel, ingediend door d< radicalen en sociaal-democraten tot verdaging van het debat, tot de kwestie aan de kiezer» zou zijn voorgelegd. Met 76 tegen 71 stommen werd eveneens verworpen een voorstal van de handehpnrril, beoogende dat de regeering da zaak in nadere overweging zou nemen. Met 94 tegen 48 stemmen werd het ontwap» ningsplan der socinal-democraten verworpen M. der voorzitterschap van president Ebert, is te kort voor hun verblijf op het kuateel Saaleck bot elfder ure opnieuw voor onbepanldon tijd uit- hulpzaam te zijn geweest. Het proces tegen ah r—-,J n-x sluiten omtrent de tegenover Beieren te treffen zijn gevangen genomen, zal maatregelen bespreken. De voorloopige onder- hnndelingen, die president Ebert had ingeleid en die door den tertigkeer van den president van den Rijksdag, Loebe, waren uitgebreid, zijn •chter nog niet beëindigd. Zij zullen eerst wot- den voltooid, hetgeen opnieuw de verdaging van den ministerraad noodig deed zijn. De hedenmorgen verdaagde ministerraad is later op den dag onder voorzitterschap van rijkspresident Ebert bijeengekomen. De verdaging was een gevolg van het feit, dat van den voormiddag belang- had inzake de Beiersche OVERZICHT even thans de bizonderheden weer, die morandum van ’t garantie-comité aan iche regeering zijn vervat met betrek- de kapitaalvlucht en de statistieken. ge een belofte van de Duitsche regee- vat in haar brief van 28 Mei 1922, e Duitsche gedelegeerden gedelibereerd jarantie-comité over het vraagstuk van jding der kapitaalsvlucht; de Duitsche jrden hebben aan ’t comité als pro- der te nemen maatregelen een schema ;eld, dat bestemd is om de van kracht uitsche wetgeving aan te vullen, als- htsnoeren voor de uitvoering der be- van 't vorengenoemde schema. Men is er eens geworden, dat de Duitsche re- let noodige zal doen, opdat de vastge- latregelen van kracht kunnen worden op van dit jaar. 1de keeren, aldus het memorandum al, wanneer men er hen op wees, dat, ie voorgestelde beschikkingen ter voor- an de kapitaalvlucht deze nog steeds s vinden werd door de Duitsche ge en ten bescheid gegeven, dat het oldoende was aan de maatregelen te- exodus van 't kapitaal een wettelijken geven, omdat de overtredingen zelf nden worden ontdekt door de functio- uitvoer volgens gewicht van den JBuch-und Botriebsprüfungs- vv:k ervice du contröle des comptabilités et oitations)) bij hun verificatie van de er betrokkenen. Alleen dus, wanneer nspecteurs van den betreffenden dienst rootste aandacht werd gecontroleerd, schikkingen, vastgesteld tusschen de regeering en ’t garantiecomité, de nen opleveren, die laatstgenoemd van verwacht. *Hiertdi£vloeide voort, óó4-n'ke'ijk was, dat de delegatie van -comité voortdurend voeling Meld met Prüfungsdienst. Dit contact zal tot ‘bracht op de volgende wifzet die belast zijn met de leiding en zullen worden om te voldoen aan de wenschen van de commissie van herstel en wel nadat het garantie comité kennis heeft genomen van het memo randum, dat de Duitsche regeering op 14 Juni j.l. inzake de instelling en de publicatie van economische en financieele statistieken heeft overhandigd, alsmede van liet rapport, dat zijn subcommissie voor de statistieken op grond van haar besprekingen met de Duitéche deskundigen heeft uitgebracht. Statistieken voor den buiten- landschen handel. De maandstatistiek be treffende uit- en invoer zal door een drie- maandelijksche publicatie omtrent den Duit- )M schen handel met de twaalf staten, dia in 1921 in de meest intense handelsrelaties stonden met Duitschland, worden aangevuld. De indeeling dezer publicatie behoeft minder gedetailleerd te zijn dan die der maandelijksche overzichten. In principe moet de indeeling kloppen met de cate gorieën en onder-categorieën van het douaneta rief; afzonderlijk moet worden gewezen op de belangrijkste handelswaren, waarvan de lijst in overleg tusschen de gedelegeerden van 't ga rantie-comité en den president van het statis tisch rijksbureau zal worden ^tgcsteld. Om het garantiecomité zekere geffbvens over de verdeeling van den Duitschen handel met lan den over een tijdsbestek te verstrekken, dat tot he-t recente verleden behoort, zal het statisti sche rijksdepartement, daar dit gegevens, die op het kalenderjaar 1921 betrekking hebben, niet ter beschikking staan, een overzicht over den en vaarde laten op stellen, die betrekking heeft op de acht voor naamste landen gedurende het tijdperk 1 Mei 1921—30 April 1922. Het rijksbureau voor sta tistiek zal maandelijks aan de delegatie van ’t garantiecomité een overzicht inzake den uk- voer, gescheiden naar factureering in buiten in ndsche wissels en marken mededeelen. Verkeer»* en scheepvaart» ta ti»* tle k. De statistieken betreffende het vervoer per Spoor en te water zullen evenals de statis tieken van den overzeeschen handel regelmatig in denzelfden vorm en dezelfde tflden gepubli ceerd worden als voor den oorlog. Productiestatistiek. De Duitsche re- geerfng moet de periodieke publicatie, b.v. elke drie maanden, overwegen van een overzicht der metallurgische productie. Eveneens moet zij maatregelen nemen, opdat de jaarlijksche statte nen. Het ingrijpen van Ebert stelt de Beiersche re- Ijeering in staat, zonder dat haar eigen gezag j'nnronder lijdt, zich weder op den bodem der jrondwet te stellen. De Beiersche regeering en de Landdag hebben rich r de laatste dagen van kunnen ovartui- ren, dat de zwakke argumenten, waarmede zij urn tegen de grondwet gerichte actie motiveer den, niet alleen te Berlijn, doch ook ht «He an- lere staten van het Duitsche Rijk geen weer- jevonden en dat Beieren in zijn e rijkswet ter bescherming der CiOWHE OH RA \T VOLKENBOND. Beperking der bewapening. v e, 2 7 Juli. (B. T. A.) De marine- lissie der permanente commissie van advies in marine-, militaire- èn luchtvaartkwes- ties heeft een ontwerp-overeenkomst opgesteld, waarbij het beginsel der te Washington gesloten marine-conventie wordt uitgestrekt tot alle staten, leden van den Volkenbond, die de con ventie niet hebben mede-onderteekend. DUITSCHLAND. 1 Pr„id«n EbwL BerliJ® 27 Joli. (N. T. A. Draadloos). - Rijkspresident Ebert sal na sljn besoek aan de «P'*"'* B**"» Kieler herfstweek voor kunst en wetenschap op 4 Sept., aldaar een vlootrevue bijwonen. DE SCHADELOOSSTELLING. P a r ij s, 2 7 J u H. (B. T. A.) De Temps meldt dat de vertegenwoordigers der geallieerde ver- rekenbureaux- met algemeen» stemmen beslo ten hebben om in sfwijzenden zin te adviseeren inzake het verzoek om een moratorium, dat door Duitschland?»* an dé geflllteërrlc regeerin^ gen is gedaan betreffende de maandelijksche be talingen aan de verrekenbureaux. De beslissing is gebaseerd op het feit, dat de Duitsche regee ring kwade trouw heeft betoond bif de voldoe ning of erkenning der geit#te»rde vorderingen BEIEREN EN «IJK. Mainz, 27 Juli. 1/ Hoewel de Beiersche regeeringsveror#xjl»|f geen betrekking heeft op het gebied van dgt» techteroever Rijn oever, heeft zij toch grooée beweging veroor zaakt in de industriestreek van Pfalz. De I burgemeesters der belangrijkste gemeenten zijn te Ludwigshaven bijeengekomen en hebben twee hunner opgedragen aan de Beiersche regeering mede te deelen, dat m«n het conflict tusschen Beieren en het rijk op constitutioneeie wijze ge regeld wenscht te zien en de belangen van' de Pfalz krachtig wenscht te verdedigen. Berlijn,27 Juli. (N. T. A. Draadloos). D*‘ ministerraad, die de besprekingen over de Beiersche kwestie zou voortzetten en verdaagd was van gisteravond op Donderdagvoormiddag, is niet bijeengekomen, omdat eerst de uitslag der poging tot onderhandeling, die succes be looft, zal worden afgewacht. Naar bericht wordt, heeft de rijkspresident zelf de bemiddeling zich genomen. Volgens de Deutsche Allg. Z tung is voorloopig ook de kwestie der bifer roeping van den Rijksdag ter zijde gesteld D.d 27 Juli wordt uit Berlijn aan ’t Hbld. gemeld: De hedenochtend te houden ministerraad, on- n den naris ienst der contröle van de exporten rukking ministerie van financiën worden geac- en meer seyetaris, iyxiomj medewerking te erlangen van dezen leze gedelegeerden zullen in kennis ïftteld met de werkwijze der contrö- ide Buch-und Betriebspriifungsdienst ibogte worden gebracht van de resul- deze controleurs bereiken; wanneer geerden inlichtingen wenschen, dart ze hun worden verstrekt. Het geheim gens en der individueele aangelegen- diter worden gerespecteerd. De voor onder welke deze medewerking zal rleend, zullen nader worden uiteen- e nota's, die het rijksministerie zal richten tot het garar.tle-co; het memorandum van 't tot de kapitaalvlucht. epalingen inzake de statistieken. Het nité meen’ samenvatten, die genomen moeten

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1922 | | pagina 1