üa F 1 BINNENLAND. *«a 'l hpeft zic^ hfl,r alluRr rtmu STADSNIEUWS. UIT DEN OMTREK. net 00 taron 18 aen afzonderlijk plan ran da radicale parti] aangenomen. Graaf Huktiri diende reft amendement in, stfiëeruio <Ut <fe wet niet ven kracht to* worden, dan nadat drie maanden waren verloo- «n nieuwe rittiiy, verkiezing, welk i verworpen weid. Beden wordt de wet in darde jüekL SPANJE. f r Handelsverdrag mat Engeland Madrid, 27 Juli. (B. T. A.) Het Engelacfc. Epnnnsch handelsverdrag is onderteekend. h Nieuwe aanafegen. jf Barcelona, 2 7 Juli. (B. T. A.) Sedert .Benige dagen hebben weer nieuwe aanslagen 1 plaats. Aardschok. (f Granada, 27 Juli. (B. T. A.) Ben aard- •chok veroorzaakte een paniek onder da bevol king. Persoonlijke ongelukken kwamen echter liet voor. ITALIË. DE KABINETSCRISIS. Berlijn, 27 Juli. (N. T. A. Draadloos). Vo'gens een telegram uit Rome heeft een fas cistisch afgevaardigde verklaard, dat de partij ,der fascisten bereid is deel uit te maken van do regeering. Do leiding der partij spreekt echter do geruchten tegen, dat Mussolini in elke re- treermg wil treden, als I ibinnen landsche of buitenlandsche zaken, of van arbeid wendt overgelaten. Tnragona, de gema tigde leider van vukvereenigingen, heeft ver klaard, Art, wanneer de poging niet gelukt door etn zwenking naar rechts van da gematigde Socialisten de orde te herstellen, dezen zuilen teiugkecrcn tot de taktiek van den linkervleugel Inzake de algcmecne staking roet al haar ont aarding. TSJECHO-Sl.OWAKIJE. •r De kleine Entente, Berlijn, 27 Juli. (N. T. A. Draadloos). Volgens de Wiener Neue Press© zal einde Aug. Ie Mnriënbod een bijeenkomst worden gehou den tusschen Masaryk, Benes, Pasitsj er Niittsjits, betreffende de met Tsjecho-Slowaktje gestoten overeenkomsten. Maatregelen tegen communistische studenten. Praag, 26 Juli. (T. S. P. B.) Volgens de Narodni Listi zal de regeering^ie» toelage in- trekken aan de Russische stüdcntertjMje t£ Praag een communistische organflrotie LeM&n ge sticht, omdat de staat alleen subsidie gedaan uitgewekenen, die zich van alle politieke ntlie onthouden. OOSTENRIJK. A Begreotfngsdefkit. B e r 1 ij n, 2 7 Juli. (N. T, A. Draadloos). Het Berl. Tageblatt schat het tekort voor het loopend© begrootingsjaar voor Oostenrijk op 600 milliard kronen De nieuwe Oestenrijksche baak. Veenen, 27 JulL (W. B.) De hoofdcom missie uit den Nationalen Raad heeft eenstem mig het reglement voor de nieuwe Oostenrijk- sche baak voor uitgifte van banknoten goedge keurd. Hst universiteit*wenen. W e e n e n, 27 Juli. (W. B.) In verband met de reorganisatie der universiteit heeft de Natio nal© Raad besloten om de Evangelische theo logische faculteit op te nemen in de Weensche Stoogesehool; daarmee is een nieuwe stap ge daan voor de aansluiting van het Oostenrijk- ■ch© hoogeschool wezen aan het Duitsche. Staking. Klagenfurt, (Oostenrijk), 27 Juli. (WB.) Do onderhandelingen met de stakers duren voort. De electrische centrale is gisteren door gendarmen bezet, zoodat 3e stad en de vacan- U'ekolonies aan de Wörther See weer van licht eijn voorzien. mst Europa to komen, dat Amerika noodig heeft wegens den ontzaglijken voorraad goederen, die onverkoopbaar zijn door de verschillen in de valuta. Amculka hoeft geen vet trouwen In Euro* po, dot onder d© wapenen staat en het wil do schulden dor Ententestoten niet verminderen condor de zekerheid t« hebben, dot de fbumci- eele leniging niet misbruikt worde tot vorster- Mug van hot Europeesche militaiismr. HONGARIJE. f BevaegdMden der Hongoarscbe regeering upgihooeu. Boedapest, 27 Juli. (W. B.) De regee ring publiceert een verordening, volgens welke de buitengewone bevoegdheden, die haar té genover de buitengewone toestnnden geduren de den oorlog tot een jaar na hef sluiten van den vrede zijn toeges la nn, voor opgeheven wor den verklaard. De bepalingen, die gegrond zijn Op d»ze buitengewone bevoegdheden, worden Itu als vervallen beschouwd, behoudens enkele uitzonderingen. PO'.EN. Amnestie. Warschau, 27 Juli. (B. T. A.) De Land dag heeft de overeenkomst goedgekeurd met Dtiitschland betreffende het verleenen van am* ncstie m d© plebisrietstreken. VEREENIGDE STATEN. DE ARBEIDSCONFLICTEN. Washington, 28 Juli. (R.) Op een reeks conferenties tusscben Harding en arbeidersleden bi-n voorloopige voorstellen ontworpen ter be- leindiging van de staking in de spoorwegwerk- j|> aatsen. Naar verluidt, is reeds een plan, waarvan de ibizonderheden nog geheim worden gehouden, tan de besturen der betrokken vakvereenigip- en voorgelegd. Naar de Chicago Tribune uit Washington 'Verneemt, staan vanaf Donderdag alle spoorwe- lf?n ten O. van den Missisippi onder contróle {der regeering. De verdeeling van kolen ge schiedt eveneens onder regéeringstoezicht. De regeering regelde ook de spoorwegtransporten «n heeft in de eerste pltats de levensmiddelen- Voorziening verzekerd. i ZUID-AMERIKA. Een Argentijnse!» staatsman over 't vredes verdrag. B e r I ij n, 2 7 Juli. (N. T. A. Draadloos). De voorzitter van den Argeiwijnschei» Senaat dr Akyuisar heeft bij een bezoek aan Hamburg verklaard, dat Latijnsch Amerika geen belang heeft bij de toepassing van het vredesverdrag Van Versailles, waarvan de groolste fout is, dat het den handel der overwinnende mogendheden Iroeft verlamd, zonder het crediet der overwon- Eji te herstéllen. De Ver. St. moeten vroeger iter het verdrag van Versailles tot ontbin- brengen om tot een economisch compromis Eerste Kamer. Vergodering van Donderdag 27 Juli. Geopend TI.20 uur. Voorzitter J. J. G. boron van Voorst tot Voorst. Voorzitten en ondervoorzitter* ahWktgen. De Voorzitter deelt mede, dat tot voor* zitten der afdeel ingen zgn gekozen de heeren Idenburg, Fransren, Güfaaen, Heerkens, Thijs- sen en Verheyen en tot ondervoorzitters resp. da heeren Van der Does de WilleboisAVan Swaay, Van Lanschot, Dobbelman en De Vos van Steenwijk. Adres van Antwoord. Zonder bespreking en stemming wardt daar na het adres van Antwoord op de troonrede goedgekeurd, dat hedenmiddag door de com missie van redactio bestaande uit de heeren S. de Vries, Wittert van Hoogland, Beeiaerts van Blokland, Dobbelman en de Vos van Steenwijk aan H. M. de Koningin zal worden aangeboden Loting voor de aftreding. Aan de orde is daarna de loting voor het be palen ven de tijden van aftreding van de leden. Voor do provincie Noord-Brabant treden af in T924 de heeren Van Loon en Van Lanschot, in T927 de heeren Verheyen en Smks en in 1930 de heeren Blomjous en Van der Does de Willebais. Voor de provincie Gelderland treden af: in 1924 van Wnssenaer van Catwijk en nog niet beëedigde Arntz, in TQ27 Beeiaerts van Blok land en Dobbelman en in 1930 Van Basten Ba* tewburg en Diepenhorst. Voor de provincie Zuid-Holland treden af in 1924 Van den Berg, Wittert van Hoogland, Gilisaen en Anema, in 1927 Van Swaay, Iden- burg en Van der Hoeven en in 1930 van Voorst tot Voorst, de Gijselaar en de Waal MalefifU Voor Noord-Holland treden af in 1924 de nog niet beëedigde Hoazevoet, De Vlugt en Verkouteren, in 1927 Wibuut, Heerkens Thijs- «en en PothuisSmit en in 1930 Douwes, Van Erobden en Siingenberg. Voor de provincie Zeeland reedt in 1927 af Sotemaker de Bruyne en in 1930 De Veer. Voor de provincie Friesland treden af in 1924 L. de Vries, in 1927 Sytsma en in 1930 W. Fransen en Croles. Voor de provincie Utrecht treden af in 1924 da aog niet beëedigde Bosch van Oud-Amelis- weerd en in 1927 d'Aumale van Hardenbroek. Voor de provincie Overijsel treden af in 1924 Van der Lande, in 1927 dr. Franssen en In 1930 De Vos van Steenwijk. Voor de provincie Groningen treden af in 1924 de nog niet beëedigde Schönfeldt, in 1927 Mendels en in 1930 mr. S. de Vries. Voor de provincie Drenthe treden a£ in 1924 Smeenge en in 1927 Westerdijk. Voor de provincie Limburg treden af in 1924 Janssen, in 1927 Van der Meesaen de Sombreff en in 1930 Haffmans. Commissie verzoekschriften. De Voorzitter benoemt in de commissie voor de verzoekschriften de heeren Van der Moessen de Sombreff, Wittert van Hoogland, Slfngenberg, Anema en Beeiaerts van Blokland. Huishoud-dfjke commissie. In de huishoudelijke commissie werden geko zen de heeren Idenburg er. De Vos van Steen wijk. Commissie stenografie. In de gemengde commissie voor de stenogra fie worden gekozen de heeren Verheyen, Van Wassenaar van Catwijk en Slingenberg. Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voor zitter ta 12.20 de vergadering. Tweede Kamer.' Vergadering van Donderdag 27 Juli. Geopend 1.35 uur. Voorzitter Mr. D. A. P. N. Kooien. Verslag Commissie. De heer Beumer (A. R.) brengt verslag uit van de- Commissie, die belast was met het aan- hieden van de nominatie voor het voorzitter schap nan de Koningin. De Voorzitter dankt de Commissie voor haar werkzaamheden. Benoeming voorzitter. Mededeeling wordt daarna gedaan van het in gekomen Kon. besluit, houdende de benoeming van Mr. D. A. P. N. Kooien tot voorzitter van de Tweede Kamer gedurende dit buitengewone zittingsjaar. Aanvaarding voorzitterschap. De Voorzitter aanvaardt hierna het voor zitterschap met de volgende rede, welke door de leden staar de werd aangehoord „Geachte medeleden, door uw initiatief en door de benoeming der Kroon geroepen, om In deze buitengewone zitting als uw voórzitter op te treden, voldoe ik gaarne aan den aangena- men plicht om Hare Majesteit de Koningin dank te zeggen voor de bekrachtiging van uw voor keur. Uwe duidelijke uitspraak is een bewijs van instemming met de leiding mij door reglement en gewoonte opgedragen, oen© instemming, welke blijkbaar gedeeld wordt door vele nieu we leden, die ik om mij heen zie. Moge die overeenstemming ook bij nadere kennismaking blijven bestaan. Ik mis velen die hetzij met, hetzij tegen hun zin geen deel van deze Ka mer meer uitmaken. Daaronder waren mannen die hun geheele leven aan het gemeenebest hebben gewijd, sieraden hunner partij zoowel als sieraden dezer Kamer. Wij zuilen hunne ad viezen moeten missen, zij mogen zich overtuigd houden, dat hun namen in de parlementaire ge schiedenis zullen voortleven, mij aanbevelende in de welwillende medewerking der leden ver klaar ik het voorzitterschap dezer Kamer voor het tijdperk dezer buitengewone zitting te aan vaarden." De rede van den voorzitter wordt met ap plaus begroet. Regeling der werkzaamheden. De Voorzitter doet onverstaanbaar een voorstel betreffende de agenda der nog te be- hande'en onderwerpen. De heer Vis se r v a it IJ z e n d o o r n (V. B.) is van meening, dat «u gevoeglijk alle bestaan de moties ais vervallen kannen worden be schouwd; de leden die prijs stellen op behoud van de moties kunnen deze weer opideuw In dienen» De Voorsltter merkt op, dat moties msesisl bet gevolg sijn sen long# redevoerin gen. Bij bet opnieuw indienen der mrtfae sul- len dus ook wee* nieuwe redevoeringen moe ten wordien gehouden, lit ©en oogpunt vnn be zuiniging ontraadt spr. zulks» Do beer Visser van IJsetvdoorn legt rich hierbij neer. De Veerzftter deelt nog mede, dat bij den aanvang van eik zittingsjaar 60 leden moe ten worden benoemd in de verschalende bv- grootingscoinmisaieM. Aangezien de begrootingen niet voor het eftte de van dft buitengewone zittingsjaar inkomen, stelt spreker voor, thans niet over t© gaan tot het benoemen dezer leden. Dienovereenkomstig wordt besloten. Trekken der ofdeelingen. Overgegaan wordt vervolgens tot bet trek ken der afdeclfngen. ConamarHcs. De Voorzitter benoemtin de Commis sie voor Buitenlandsche aangelegenheden de heeren Nolens, Troelstra, Merchant, Schokking Rutgers en Dresselhqys en in de Commissie voor do verzoekschriften de leden van dep Tem- pel. Van Schaik, Schouten, Mej. van Dorp er van Boetzelnar van Dubbeldam; in de huishou delijke Commissie voor de Kamer vacattiics Kolkman en Visser van LJzendoom, worden her kozen de heeren Kolkman, Visser vnn Uren- doorn. In de gemengde Commissie voor de Istenografie worden Herkozen de heenen Van Vuuren en Schokking en gekozen de heer Mor* chant. I De gelegenheid tot het doen van vragen overeenkomstig art. 112 van het reglement Van orde wordt bepaald op Vrijdag. Des namiddags te uur begeven de leden zich naar dr qfdeelinden en wordt de vergade ring geschorst. 1 Heropening. Na de heropening deelt de Voorzïttfer mede, dat de afdeelingen hebben benoemd tot voorzitters do heeren Van Schaik, van der Mo len, Nolens, Schokking en Kolkman en tot on dervoorzitters resp. de heeren Gerrotson, Stule- meyer, Beumer, Van Vuuren en H. Colijo. Voorts deelt de voorzitter mede, dat decen trale sectie heeft besloten de voorstellen betref-* fende d® grondwetsherziening in de afdéelinpen t, doen behandelen op Dinsdag T Augustus^ des namiddags te 1.30 uur, De heer Dresselhpys (V^.) vraagt, irorom dit niet morgen kan geschiedfen. Sllfie** keA^fiet een voorstel daartoe. De v o o r z i 11 e r merkt op, dat de ledi n in de gelegenheid moeten worden gesteld Ivf n de stukken kennis te" ndBwn* p •De heer Dresselhuys, is van meenii dat deze stukken reeds algemeen© beken hebben. Het voorstoI-Dresaelhuys wordt ^daarna aan genomen met 37 tegen 29 stemmen. Do vergadering wordt vervoigels te 3.40 Uür gesloten. W Van harte hoop Bt, dat Goda zegen moge rusten op haren orbeid". DE KONINKLIJKE FAMILIE. Gisteimiddag lubben d© Koningin en Prins Hendrik met fevefe een bezaai gubsndft aan 4e boniaftlljk» buntHzai] IQeifkanipi bealch- Qffing ven bot dn« tenseoegeeteMe schilderij ven Litzy Aaehfh, oaJtoegs befcrawml mei da foudrn medaU» \m IP.1VL Wt ofmnve wer* van W. van Konijnenburg (Klriter) 4e nieuwe werken door Antoort van Veli«v waarb^ de portretten van don Prine en .van ém Pkus schild*rijm van vaeschflfcnd» eainia NeAn» landsche meesters, zdoals W. Tholen, de Ma- rissen, GfbriëL Albert Neubuija ©A Voorts de bitemaaonale tantooaslslJbtg. De Koningin en de Prins, die veel belang- s tri ling trimden, werden raadgokfd doos Kleijkompjcn Antoon van WeU©, ©min de der Intei nhtionnie Tentoonstrilhtg dbor dfe h©e- Ten P. J. jde Kantor en Prits Lapfdoth. H.M» da Koningin heeft gisteren in de toonkamqrs van Indisfhe Kunstnijverheid, in de Heulsiiödtt, twee prachtige goudbrocoat- weefsels, uit du Padangsche bovenlanden aan gekocht, welke door de weefsters ujt die stre ken aan „Boeatan" ton verkoop waren perzon- den. De Koningin cd de Prins zijn gisterraid- dag met den gewondn trein van 6.43 uur uit Don Hang naar het Loo teruggekeerd. PERMANENT HOF VAN INTERNAtlONAtE it JUSTITIE. Do Rand vél den Volkenbond heeft 18 dezér op verzoek |n de Frnnsche regeering een niei^we_ vraag cm advies aart het Permanente Hof van Intn witionale Justitie voorgelegd, wel- k©4 jrnng reeds in Jnnjimi van dit jaar door tjle oen raad ter t^fel wös 'nn voorstellen voor de do hoofden der keuringsdiensten t© no 1 September van weg» 41» ttokiter ordeningen krijgen thirivgegtuurd. Dete regal beeft dus tot gevolgd dot ia waar geen keuringsdienst Trstb wordt. vet* nu*a i! ret !nr« J J tische reg oi)j?n|iisatie en ontwil ling van middelfen voor :«(t- !an(fbouwpradu|tj' vnn denzeffdebi at do Internationale] jd? Fransche regeei Hof in overwegfnj Ijkertijd te behandel H(of am a(Wies v feilde bevoegdheid vni intake den landarbeid. Aan dit verzoek kqn toen niet ♦torden%0b__ omdat deze vtaag nogj^jiet bij het Hof fyanhi ®n va^ andere vraagsti "d binnen do bevoegd1- had reer^s irOjuni ren dezelvrnng de ttjen IpoAr t .'rgelegdb fraalLbeti genoemde olgrfnisi H ilili ^iil.nfcy.n m* lnv«lldilrll«.t i (cwwk». n* ai. <st K" li|inlnlnii ander de w oea. toae*, -e mo tij injevol.» J,- hniWiM veqld» wzekerd rijn Wen» gm*im «m hun rentel*e' .«ede t. hre^fen. Het Muniti» M HcpdMn. W J noTiciing» S Aan de Staatscourant vjijj gisteravond ontleenen wij de volgende Kon.Jhesluiten benoemd tot voorzitter van de {lj$v««de Kamer rar. D. A. P. N. Kooien; tijdelijk benoemd tot leeraar aai) de R. H. B. S. te Gorinchem G. J. A. van Wagensfeld te Delft; benoemd aan de R. H. B. S. t£ Tiel tot leeraar J. Gotlieb en tot tijdelijk leeraar J. H. Lindeman,. H. J. Nooteboom, J. Oosten en P. H. Hermans, thans ailen reeds tijdelijk; op verzoek eervol ontslagen mej. M. A. Thiel als leerares aan de R. H„ B. S. te Velsen; eervol ontslagen J. Winters als directeur van het post- en telegraafkantoor te Almelo en C. Gannderse te Amsterdam als commies bij d© telegrafie; bevorderd tot luitenant ter zee Te VI. die der 2e kl. J. F. L. Goedhart, jhr. H. P. Coertzen de Koek, G. T. J. Roorda, J. W. G. van Hengel en F. H. Achterbos; op verzoek eervol ontslagen uit den zee dienst de luitenant ter zee 2e klasse G. J. Ran- neft; bevorderd bij het departement van marine tot hoofdcommies de commies P. J. v. d. Bosch, DE AANBIEDING VAN DE VOORZITTERS NOMINATIE. Aan H. M. de Koningin. Men meldt ons uit Den Haag H.M. de Koningin heeft gisterochtend met het gebruikelijke ceremonieel ten half elf ure de commissie ontvangen, gisteren door den voor zitter der Tweede Kamer aangewezen ter aan bieding aan de Koningin van de voordracht voor de benoeming van een president der Ka mer. Van de leden dier commissie droegen de hee* ren Marchant, Burner, van Rijckevoreel, Win ter- mans en van Dijk het ambtscostuum van Ka merlid, terwijl de heeren Ter Hall en Bakker in rokcostuum waren. Het sociaal-democratische lid der commissie, de heer v. d. Waerden, ontbrak, naar wij ver namen wegens uitlandigheid. AANBIEDING ADRES VAN ANTWOORD. Gistermiddag ten 5 uur heeft de Koningin ten Koninklijken Paleize, Noordeinde, op de gebrui kelijke wijze ontvangen de commissie uit de Eeisto Kamer, belast met de overhandiging van het Adres van Antwoord van die Kamer op de Troonrede. De commissie, aan wier hoofd de voorzitter der Eerst© Kamer, generaal J. J. G. Baron van Voorst tot Voorst stond, was samengesteld uit de leden der commissie van redactie van het Adres, mr. W. L. baron de Vos van Steenwijk, mr. A. de Vries Czn., Dobbelman, baron dr. E. B. F. F. Wittert van Hoogland en .Jhr. J» Beeiaerts van Blokland. Zij droegen het ambtscostuum, met uitzonde ring van den voorzitter, die in de generaais- tenue gekleed was. In de vestibule van het Koninklijk Paleis werden bij aankomst en ver trek von de commissie de militairen eerbewijzen gebracht, ditmaal door een afdeeling huzaren, onder commando van 1st© luitenant van de hu zaren Forbes Wels. De bij het detachement behoorende hoorn blazer blies den enemarsch, terwijl de man schappen de karabijnen presenteerden. Het wederantwoord van Ff, M. d© Koningin op het adres van de Eerste Kamer, ter beant woording rar. de Troonrede luidt „Mijne Hoeren, Ik verzoek IT aan de Eerste Kamer mij nen dank te betuigen, voor haar adrea vos antwoord, op de rede, waarmede ft ^'de buitengewone zitting dar Staten-Geno- gfg was gemaaWt. Nu dit dei het geVaf ft, heeft het th$T>erio*r ten, ivaj\ 1 Augustus a. s. af, zich bezig öje ht den'met het onderzoek'van dfeze vraag e<h hpeftn het nlle regeenngen, die overeenkomstig del diesbetreff©r»dej (voorschriften van zijn str kennis lv^ben ontvangen van het bij het Hof ingekomen verzoek om advies, ook varf deze beslissingen kennis gestald. Wat de kwestie betreft aangaande dé wettig heid van de aanwijzing van den Nederlanrfechen arbeiders-afgevaardigde ter hit. Arbeidsconfe- iwntie van Genèvw, hierin zal het advies wm 't Hof in een openbare zitting op Manndag 3T dezer, des voormiddags half eff, in de groet© rechtszaal van het Vredespaleis wordien voorge lezen. NEDERLAND EN BELBUL De „Derrière Heure" verneemt, dat er op het oogenblik geen sprake van is, dis besprekingen met Nederland te hervatten. Hoewel België het levendig verlangen koestert, aan het geschil tusschen beide landen een eind© te maken, ach ten velen in parlementaire kringen het ©ogen blik daartoe nog riet geschikt, temeer, daar het probleem vrij ingewikkeld is. Immers het betreft niet alleen de Wielingen, doch ook andere kwes ties van niet minder belang, en voornamelijk het accoord tusschen beide landen betreffende de veiligheid van België aan de Limburgsche grens. Naar aanleiding van dit bericht heeft de Brusselsche redacteur von de Msb. zich om inlichtingen gewend tot het ministerie van Buitenlmdsche 2» ken, waar men verklaarde, dat het beuch' in kwestie riet voor ernstig moet genomen worden en dat België meer dan ooit wenscht te komen tot een oplossing de zer vraagstukken welke Nederland en België bezighouden. van I Abb ■Ringl juteecteurH noemd tot IR |in liquida^' I uit het Vol envervoer hfy •rwegpersoneeL dit bedekt zak* iculisrs auto's Verio naar e Landstorm* aand in vdbm 'ui van D» nu sister vair Oorlog artillerie D. de Kreuk met li ©Ju eervol «string vedvend liquidateur van hef Munitie) en mgt 4» afwikkeling der belast den kapitein der werkzaam op het bureel van het nrtülerie-iTwrteripel .en qridateur van het Muritieb' Geen maatregelen tegen Noor aanleiding van het dat de regeering reeds n een organisatie van autom< een eventueele staking van schrijft de (Chr.) Amsterdam1! een absoluut valsche vodrsti geeft. Dezer dagen toch militairen 'plast» gebed Jmet von Eindhoven naar Verio het Noorden. Deze oefening van het Vi korpk Motordienpt is reeds bereiding en heeft gediend den jkaderlondstorm, die van in ,jverschil lende plaatsen de», vervoeren, teven» ai. Vnjvjif^ig Landstormkorps Nókr aanleiding' dësrvaln met Wielrijders uit Den Bost N. van Venlo afc|pe< ie recruten des sJjrii meegereden. Ondcrsi iwij verapmfit* is Bakhuyzerqu cOdjbul die als secretari [vanffli do hféningj Sr in h< Mülfer «r< li P' het De-bailment van Bllijenldnfcdljé Zakién, dia als chef va(n de administratie bij het secretariaat, Volkstelling. Het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft thans gepubliceerd het deel van de uitkomsten der volkstelling van 31 December 1920; het betreft de bevolking naar de plaatselijke in- deeling, waarbij voor ieder onderdeel der ge meente zijn vermeld de aantallen bewoonde en- onbewoonde huizen, de bewoonde schepen en wagens. De plaatselijke indeeling, die bij vroegere volkstellingen geheel ann de gemeentebesturen werd overgelaten en dientengevolge meer en meer in een eenvoudige administratieve "wijk- indeeling was ontaard, zoodat de wetenschap pelijke waarde daarvan steeds minder werd, is thans geheel nieuw. De administratieve wijk* verdeeling is n.l. geheel losgelaten en daarvoor is in de plaats gesteld het stfhel van bewoonde oorden. Dit stelsel is ontworpen en uitgewerkt door den directeur der Topografische Inrich ting, die van de Topografische kaart, na over leg met de gemeentebesturen, de grenzen van de bewoonde oorden heeft vastgesteld. Onder bewoonde oorden moet men verstaan groepen van huizen, die een min of meer samenhangend geheel vormen en onder een gezamenlijken naam bekend staan. Bevolking, die niet tot een dergelijke agglomeratie behoort, is beschouwd als te woonen in verspreide huizen, in vele ge vallen is ook hier nog aanwijzing gedaan, hoe die verspreide huizen over de gemeente zijn ver deeld. Door toepassing van dit stelsel kan thans worden gezegd, dat het doel, verkrijging van een juiste nederzetting der bevolking in ons land, zoo goede als geheel is bereikt. De bevolking van het Rijk bedroeg op 31 December 1920 volgens die volkstelling 3.410.262 mannen en 3.455.052 vrouwen, in totaal 6.865.314. Hiervan woonden in gestichten en intsellingen 147.054, op schepen 59.964, in woonwagens 4723, in arken, keten, noodwonin gen en vaste woonschepen T632 en in gewone huizen 6.651.773; 168 personen konden geen vaste woonplaats opgeven. Naleving rtwi de VTeesehkeurfgswet. Naar wij van bevoegde zijde vernemen is de regeering voornemens krachtige maatregelen fe nemen tot stipte naleving van de vTeesch- keuringswet. Zoo zal het vervoer van onge keurd vleescfi met ingang van 1 Augustus finaal worden varboden, terwijl gemeentebesturen, die fn den loop dier maand nalatig blijven de bij de efsUtte tCTindwdngen vtnt te stellen en itri fen ia de verleen! firfni 4- !}e1 'ëpöl iet v i werkzaam. jWas, is onderscheiden met h|t offli cierskruis der orde vai) Oranje-^Tassau. 1 Georg. Overleg Departements-omhtenaren. Bij K. B. zijn benoemd in de bijzonder* eommisio voor georganiseerd overleg in zaken,, Bakende de departementsambtenaren en het daar* mee gelijk te stellen personeel: A. tot voorzitter mr. J. W. S. A. Versteeg, seer.-gen. bij het Dept van Landbouw B. tot onder-voorzittermr. J. G. van Bloa% secr.-gen. bij, het Dept van Justitie C tot lid: T. prof. mr. H. 'W. Mëthorst; directeur van h«4 Centraal Bureau voor de Statistiek 2. A. Ossewaarde, secretaris van de Algtjs meene Rekenkamer 3. mr. H. BijleveW, voorz. van het College van Directeuren van het Bureau voor den Industrie eelen Eigendom 4. mr. J. F. v. Koijen, alg. secr. der P. en T.)| 5. E. Snoeck, referendaris bij het Dept. vaal Financiën D. tot lid-plaatsvervanger: 1. mr. J. R. B. de Roos, adj. dir. van het Cans traal Bureau voo»- do Statistiek 2. nu. dr. R. P. Kramer, referendaris bij Kei Dept. van Oorlog 3. mr. J. Alingh Prins, lid van het collega vart directeuren van het Bureau voor den Industrie eelen Eigendom; 1 4. P. H. W. Hoffman, referendaris bij Kef hoofdbestuur der P. en T.; 5. H. J. v. Santen, referendaris bij het Dept, van Binnenl. Zaken E. tot secretarismr. P. R. Blok, hoofdcomrt mies bij het Dept. van Justitie F. tot adjunct-secretaris mr. J. Coninck lief*» sting, adjunct-commies bij het Dept. van Juw titie. -i Interparlementaire conferentie te Ween en. De Nederlandsche groep van de InterparitH mentaire Unie zal op de van 28 tot 30 August tus ta Weenen te houden Interparlementair* Conferentie vertegenwoordigd worden door dg heeren proL mr. A. Anema, prof. mr. P. A!« Diepenhorst, L F. Duymaer van Twist, H. H, van Kol, mr. D. A. P. N. Kooien, mr. V. H< Rutgers, mr. J. Schokkbig, mr. M. Slingenberg, prof. mr. M. W. F. Treuk en dr. E. B. F. F. barop Wittert van HoogiandA De secretaris van dal groep, mr. L. A. Kesper,Wl de delegatie verge*» zeilen. V Kamp Nederl. Jeugdbond voor Natuurstudie^ Gemeld wordt Reeds gedurende een viertal dagen kampeee ren de jeugdbonders uit alle hoeken van ons land op het landgoed Eerde bij Ommen. Zaten, dag kwamen de eerste deelnemers, terwijl reed* eerder de leider, de heer L. Sipkes, uit Haarlem^» de leidster mevr. M. BoetjeVan Ruyven uit' Den Haag en de kampconunissie, bestaande uiti de heeren F. J. Baak Jr. (Scheveningen), H. HmmJ don (Utrecht) en J. A. Nijkamp (Den Haag) aan* i wezig waren. Zondag waren er pijn. 50 deelnemers. 'sAfid©, dags werd de eerste excursie gemaakt, waarom een menigte zwammen e. e. gevonden we'denZ «Avonds regende het bij stroomen, doch de ernen hielden het goed uit. Later op den avond! kon zelfs nog «en kampvuur ontstoken worden*' Mevr. Boetje van Ruyven sprak over eetbare enr vergiftige paddenstoelen, terwijl de heer Sipke* spfak over het verschil van den plantengroei) injde duinen en in Overijssel. In de volgende dagen werden nog een aantaf excursies gehouden, waarop verscheidene zei Ar saamheden gevonden werden. Als bewijs voor de ongereptheid van 3b fWjj CU«r te Ommen hm gelden, dat er zich in dw «a*Üt ven Dinsdag gg ^oenodag ee*^QR«.0W \Md to 4e omgeving ven het kamp, tot Mils 30 M. nedacde. Het «ohMie kemp belooft «en succe© to wor- /1de*, alsmede het congres dat a.s. Zondag het kamp zal besluiten. NEDERLANDSCHE TENTOONSTELLING TE KOPENHAGEN. Zondag 23 Juli Is do T50,000ste betalende bezoeker het tourniqaet der Nederlandsche ten- fbeMMeUfeg Is Kopeniwigen gepeeeeerd. Op dien «b»g nam de „Nederlandsche Landbouw-week" een mWMf. Het Hottandsctro vee en de Hol- lonéiche paarden zijn in goeden staat gearri veerd en trekken aéét de aandacht. BEZUINIGING Btf DE SPOORWEGEN. Naar de Res.-bode verneemt, tal de rand van toezicht op de spoorwegdiensten het Bantnl dis tricten van het rijksjjoezicht op de hoofd- en jocsalspQorwegen, M|w«lk tham 15 bedraagt, met ingang van 1 Augustus a.s. door opheffing der districten 5 en f tewigbrengen tot 13. De spoorwegen van district 5 guon over naar district 6, dat daarentegen aan district 3 af staat de spoorwegen Apeldoorn (exclusief), De venter—Warden—Almelo-grens (exclusief sta tion Hengelo) en Zwolle <m Zutphen (exclusief). De spoorweg Arnhem-jjrens gaat over rwor district T5; de spoorweg Dordrecht—Getdermal- sen'(eKclusref) naar district 11 en de overige spborwegen van district 7 naar district dat daarentegen den «pootVeg Eindhoven (inclusief) 1 vlasbekken kunnen vele personen werk vinden. -—Venlo ep Eindhoven—Achpl afstaat aan dis- Tal van werklooze arbeiders uit Finsterwoldo landsche sleepbootpersoneel zich thans ook in de havens van den Boven-Rijn gevoelen, waar verschillende Nederlandsche schepen met Bn- grlschv steenkool ongeloet bljjven, daar de Duit sche bootwerker* de loosing weigeren. De ver scherping ven de steking verhoogt de onrust onder de Duitsche ontvangers ven overzeesche goederen. De Algem. Nederl. Rijnechippersbond, wiens leden ernstig de gevolgen der staking onder vinden, heeft volgens het Hbld. aan den mi nister van Buitenlandsche Zaken het volgende telegram gezonden: Ondergetekenden geven met verschu Idigden eerbied te kennen, dat dooi het stakmgsemrité-BreuUgam samenwerking is verkregen met d© DuifSch© Transportnrbelders- vereenfgfng Drisburg-Ruhrort, dnt ingevolge daarvan «te Nederlandsche Rijnschepen aldaar niet wordm beladen en ontlost, dat hierdoor in Rotterdam uitsluitend Duitsche Rijnschepen worden gecharterd en op deze wijze de Rijiv vaart onder Nederlandsche vlag op ergerlijke manier wordt achteruitgesteld, dat oncjcvgetre- kenden dringend beroep doen op Uwer Excel lenties invloedrijken steun teneinde verandering toj verkrijgen. Een mnrhtsguaestie. iTe Reidevwolderpolder. gemeente F.rvsterwol- de, heeft de stad Groningen uitgestrekte erw- en vlasvelden. Bij het erwtenplukken trict 9 en don bosch (exc Door de znl ile mrnim 15 voortaan Tilburg—«Hertogen- en Oostwold konden daarbij te werk worden aait ^district 10. gesteld, maar zij waren pes werkzaam]!1 of leg- leffmg vhe de dwtrictdn 5 en 7 den den arbeid weer neer. Voor heterwten* g dei' districten 6, 8 tot en met z 5, 6 tot en met 13. psnde wblicht jatcr Voor een koopje to het i#bnen er nog eene van te kunnen profi- het bezit vos dozen kronrnschat had de afgunst opgewekt van een zekeren J. E. v. D.. die op eUnkacbe wijze trachtte des© „kostbare" gelds in henden te krijgen en daarin dezer dagen ook werkelijk slaagde. Maar van R. liet het er niet bij zitten en haastte zich neer de politie te gaan, om den snoodaard aan te klagen en op die wijze sljn verloren bezit terug te krijgen. Het was echter voor belden een groot© ont nuchtering, toen zij hoorden, dat h©t bedrag van 5000 kronen, dank zfj de laatste valuta- schommelingen, op dit oogenblik mui waarde heeft van even 3 cent. Als «e dat geweteh haddenl Van B. had ze cadeau kunnen krijgen, zuchtte en deze mompelde: h(j had ze kunnen houden. Maar het recht moet sijn loop hebben en te gen v. E. is proces-verbnnl opgemaakt wegens oplichting voor een waarde vnn 3 Hollandsche eenten. Resb. ERNSTIG ONGEVAL MET EEN ROEIBOOT. Men meldt ons uit Amsterdam Gistermiddag sloeg door tot nu toe onbe kende oorzaak een in do Jacob Catskade varen de roeiboot, waarin een aantal personen gezeten was, om. Eén persoon kon levend aan den'wal worden gebracht, doch twee Inzittenden zonken in de diepte en werden tot nu toe nog niet op gehaald. Men weet nog niet, wie de waar schijnlijk verdronken personen zijn. i DB, DREIGENDE fLÓONSVERLAGING BIJ DE SPOORWEGEN. 13©n nader* daaromtrent. R -K. Bond' van Spoor- on Tramwegper~ loden ffgadeiing de" toad van afga- fi de«i ««tjeid verkleurd tot «reiU. samen- i^ët iqd^re andere orgaqjsatie met be*) eventvel vpn eigen zelfstandigheid en te willen binden ann een of an- iarde of forjèiule. plukken werd 2 cent per K.G. betaald. Danr- me,n 0IXt:, tnee verdienden verschillende vrouwen achter-j „,Te«^n ,vieJr u"r do motorboot Reserve eenvolgens 1.60, f 1.92, f 1.56. f 1.96, f 1.62 JJ1 van, de N* V* P«dok te Warmond onder de f 1.90, T.62, 1.98, ƒ1.90, f 1,90,1 Rotterdamse!»© brog «ioor de Jacob Catskade ƒ1.08, 1.84, 2„ 136, 1.48, 1.66 1.82 binnenvaren. De schipper zng plotseling voor 1.68, 2.26, 2.24, 1.96, T.82, 2.08, zich een roeiboot, waarin gezeten waren een man drie jongens. De schipper gaf een wear- schuVingssignnal en de roeiboot week eerst rechts en daarna links uig waardoor een botsing plants had. Het roeiboonjt* kantelde om en de man sprong op de mototboot, welke naar wnl «rwtrnddm 'zou koUen, om daar te"w«k stuurde. Nnawrlljks kad hij Ack bereikt ol hij jvordeif gesteld, bidtïdeod vervoegden zich sprong op den wal en maakte zich tilt de voeten. t 1.04, 2.14 2.58. Onder deze zijn bejaar- de vrouwen/ die het werk niet meer zoo vlot van loraf bekend geworden, dnt Woens* een groote menigte werkloozen bij "g event, ook be de hand g Het wns «eet «dt Ie Nederl. Veteenigiljg lijke werk, or so weel op bet dertil, doch» zij vwnschten onder het geleide der ongeveer 15Ö personen bij de Rei- onder geleide vap politie, die ftlles op d* hoogte wns, Het ftepr>- 'as op «enigen afstand von de Rei- De jongens waren echter te water gevallen, de schipper in de motorboot stak ben een honk toe doch tevergeefs. Een knnnp werd later bewuste loos opgehaald en na toepassing van kunstma tige ademhaling gelukte het zijn levensgeesten leljjng niej hetgeen doojpden héér op de veiftojiering van St. Raphaël jjfd, snJ. Afiide directie op-tde confe- jr Kobben Lw^rldaa rd, dat g*cn loons- IfOOT het', personeel zal woiden in- dat 08 rageering kenbaar heeft gemaakt wat zij ten', öipzichte vaaihet Rijka- perseneel voornemens is, wordt ons uit an dere spoorwegkringen er op gewezen dat de heer Kalf juist heelt gesegd, «lat de eventueel door de Rijks regeering ten opiichte van hnaT persöneel te,nemen maatregelen hem toch Stiet ontslaan von den plicht event, afzonderlijke maatregelen te nemen voor het spoorwegbe drijf as dat dus zijn besluiten en maatregelen niet alleen zullen afhangen van hetgaen hot Rijk doet De opheffing van de tram Haarlem-Alkmaar. Men meldt uit Velsen aon het Hbld.: Onlang* werd door de aandeelhouders In de trnmmaatschappif, vrelke een verbinding heeft tusschen Haarlem en Alkmaar, besloten dezen Értrndienst op te heffen. De burgemeester onzer gemeente, welker in- yeretenen het meest door die opheffing gedu peerd worden, had eën onderhoud met de di rectie der maatschappij, welke mededeelde, dnt riet zoozeer het exploitatietekort het besluit tot opheffing had doen vallen dan wel het feit, dnt geen gelden te vinden waren voor de zoo noodige vernieuwing van den weg, welke één mi'lfoen gulden voor de algeheele vernieuwing tot Alkmaar en 400.009 gulden voor de ver nieuwing tusschen Haarlem en Velsen vorderde. Vervolgens had de burgemeester een bespre king met de ambtgenooten uit de andere aan den tramweg liggende gemeenten en ten slotte ren audiëntie bij den betrokken minister, die op alle punten niet gehee! volledig bleek te zijn ir-relicht. Als gevolg danrvnn verzond het bestuur dezer gemeente ren adres aan den Min. van Water staat, waarin gewezen werd op de behoefte aan Verbinding met Haarlem, waarin dezen tram- dienst voorziet. Inwoners van Sentpoort moe ten b.v. een half uiir loopen naar hat station in Kun dorp, terwijl zij in tien minuten met de tinm in Haarlem zijn. Bovendien hebben zich (iVerschillende gezinnen in Santpoort gevestigd wegens de vlugge verbinding met Haarlem. In net adrea wordt voorts aangetoond, dat de op heffing zeer ongewenscht is met het oog op de ontwikkeling onzer gemeente en de vestiging tvan het Hoagovenbedrijf. Veeleer moet ge- Oncht worden aan electrificatie, met als het kan een zijlijn naar Velseroord en IJmuiden, welke Velen te znmen reeds T8000 inwonérs tellen. Den minister wordt don ook verzocht het bo venbedoelde besluit niet goed te keuren, tenzij op andere wijze in de dringende behoeften van net verkeer worde voorzien. t T RUNSLEEPVAARTBEDRUF. De gevolgen van de staking. De Tel. verneemt uit Duisburg De staking m de Rijnsleepvaart beïnvloedt oiet alleen den aanvoer von ruwe stoffen voor d- industrie, maar ook de toevoer van graan, olie en vet voor de levensmideienvoorzienmg Wordt in hooge mate bemoeilijkt. ,,Eet Rijksgraanbureou in Berlijn heeft in een dringend telegram aan den Duitschen Trans portarbeidersbond gewezen op de gevaarlijke gevolgen van de staking voor de Ipvensmid» uelenvooi Verzoek» dan moge- j politie niet /Verder (e gnon. Hun word toen door wpder op te wekken. Naar de 2 andere jongens is tot daad** den leider 4 der waakzaamheden medegedeeld, j wordt nog^ gedregd. De man die zich uit de dat 25 arbeiders uft rin ^lers uH Finsterwold en 25 uit Oost wold bij hét vlastrekken werk konden krijgen. Er waren npg 135 arbeiders uit Muntendam en andere plaatsen aan bet werk en men had den indruk, dat die 150 pefsonen op weg waren om de T35 het 'werk te belet'en. Zij beweerden al len te gelijk werk te willen hebben, doch de mo gelijkheid daarvan, was uitgesloten. De vijftig uitvwftoren Finsterwolders en Oostwolders zei den om den anderen niet te durven komen. De bedrijfsleider der stadsboerderij heeft nu den 25 Finsterdolders aangezegd, dat ze Donder dagmorgen werk kunnen bekomen, doch wan neer ze don niet verschijnen, zullen ze daar geen werk kunnen bekomen. Thans zijn de Finsterwolder werkloozen voor nemens zich te vervoegen bij den burgemeester dier gemeente» (Hbld.) De melkprijs. Een aantal melkslijters uit Scheveningen schrijft in een adres aan den Haogschen raad: dat de strantprqzen van melk 16 cent per Kter bedroegen én de winkelprijzen 14 cent per liter zijn; dat adr. in hun bedrijf worden benadeeld, immers komen eiken morgen van bulten de stad verscheidene melkventers, die hnn melk aon den man brengen op een prijs van 13 cent per liter, waarom adr. den raad verzoeken het daarheen te willen leiden, dat aan deze concurrentie een einde wordt -gebracht. Het faillissement van het Amsterdamsche fondsenkantoor. De vorige week werd voor de rechtbank Haarlem behandeld de fraude, gepleegd aan het Haarlemsche bijkantoor van het Amsterdam sche Fondsenkantoor, welke fraude het faillisse ment van de geheele bank tengevolge had. Gistermorgen Werd in deze zaak uitspraak ge daan. Veroordeeld 'werden J. H. V, die als chef 3500 had verduisterd en tevens valsche boe kingen had gedaan, tot acht maanden gevange nisstraf met aftrek der preventieve hechtenis, en G. H. L„ die als boekhouder valsche boekingen had jyedoan tot 7 maanden gevangenisstraf met aftrek der preventieve hechtenis. De eisch te- ,gen beiden was een joar met aftrek der preven tieve hechtenis. DE FRAUDE TE GENDRINGEN. Een veroordeel end vonnis. Men meldt ons uit Arnhem Het gerechtshof te Arnhem heeft gistermorgen den ex-burge meester van Gendringen, A. Stoot, wegens ver duistering veroordeeld tot negen maanden ge vangenisstraf, met aftrek van d© preventieve hechtenis DE VERGIFTIGING TE DEN HAAG. Verder verneemt het Vad., dat hier waar schijnlijk wraakneming in het spel is. Gis ter meldden wij, dat mej. O. uit de van der Neerstraa* aangifte gedaan had van diefstal van geld en twee gouden ringen door iemand die zich J. P. L. noemt. Zoo is n.l. de eigen naam van mevr. B„ die nu het bankbiljet en de rum- boonen aanbood. Dit laatste zou nu een wraakneming zijn, om dat mej. v. O. van de oplichting aangifte had gedaan. voeten heeft gemaakt heeft, is nog niet terecht. Hij Was er niet bij toen de jongens de boot huurden. Men meldt ons uit Amsterdam We vernemen nog het volgende van het on geluk in tie Jacob Catakade Het roeibootje, waarin gezeten waren de 12- jarige T. C. J. S., de T5-jarige H. Th. M. en de 19-jaiige A. G. d. B. lag stil achter het schip „De Vier Gebroeders", dat m schuine richting in de Jacob Cat ska d* lag, wachtende tot d« brug open zou gaan. v. d. B., die het roeibootje voortroeide. wilde het schip voorbijgaan en deed dit aon den lin kerkant Maar fn eens kwam toen uit de Nas- saukade onder de brug de motorboot Reserve 2, vnn de N. V. JPadox", te Warmond. Daar de „Vier Gebroedersdwars lag en rechts een duo* dalf is, moest de motorboot links houden, waar door hij recht op het roeftootje aanvoer. Op drie bootlengten afstand zag de schipper het roeibootje er gaf waarschuwende signalen met de bel; v. d. B„ die had gedacht dat de motor boot zou stoppen, roeide eerst uit alle macht door. Maar meenende zoo het gevaar riet t© ontkomen, roeide hij plotseling terug. Hierdoor had de aanvaring plaats, v. d. B. wist de motor boot vast tc grijpen en zich aan boord te wer ken. De andere drie jongens vielen te water. De schipper von de motorboot stak hun een haak toe, doch te vergeefs. Hij stuurde de boot daarop naar de wal, waar v. dL B. dadelijk van boord sprong en verdween. Hij was de ouders van de knapen gnnn waarschuwen. Dadelijk stelde men alle pogingen m het werk de knapen op te halen en het mocht den heer A. Knnpsrhot spoedig gelukken de 18-jarige M. H. T. S. op het droge te brengen. De knaap was reeds bewusteloos, maar door toepossing van kunstmatige ademhaling gelukte het zijn levensgeesten weder op ie wekken. Door de politie, de havenpolitie en eenige brugwachters werd er gedregd naar de twee andere knapen. Ruim een uur na het ongeluk werd het lijkje van de 12-jarige T. C. J. S., het broertje van den geredden M. H. T. S. opgehaald. Het lijk vnn de derde knaap werd tot dusver nog niet gevonden. ichtvoifttr Tidend©\ le dimiK ook international© moeilijkheden voordeden. D* vooruitzichten voor het volgende jaar sijn ©ven- wet beter. De directeur van de Deenoch* Luohtw maatschappij deelt aan da „National mede, dat er slechts een onu*re*rl_. brstnat desen zomer, doch dat dr kwestie thans tosschen DuilschUuid «n Nederland ls gerepeld en verwacht wordt, dat ook Engeland en België zullen toetreden tot de Biternationat* Luchtvaart Unie. De luchtvaartmaatschappijen In Denemarken, Zweden. Noorwegen, Dantzig en Nederland hots* drn Maandag «n Dinsdag in Kopenhagen een congres. Vertegenwoordig"* van Engeland en België wonen eveneens dit congres hij er dit wordt door den directeur der Deensohe Lucht vaartmaatschappij Wufff van groot belang ge acht voor de Scandinavische luchtvaart. Ver wacht wordt, dat de conferentie zal leiden tot samenwerking met Engeland en België. WlHIELIORRIRg, Off. Hot. Hi*t Off. Het Londen Herlijn Par ij. Rrusaal. 7wiiaarUnd Waaaaa Kopenhagen nirfafiania Stockholm Nov* Vork S7 Juli 11.47 O.iVft 21.97* 20.27 j 40.10 0,000 hft.no 4R.40 67.10 8.M V, JnH 12 o.4« 4'.50 •IX— 4W.-20 U.HK 6h.no 48.45 67.15 *#t* E. H. B. O. D© afdeeling Gouda van de Vereeniging Eerste Hulp bij Ongelukken verzoekt ons te melden dat er Woensdag 2 Augustus wegens do kermis geen oefening zal worden gehouden. De staking In de waschindustrte. Vanwege den Goudschen Bestuvrdersbond werd gisteravond in „Kunstmin" een openbare vergadering gehouden m verband met de staking in de waschindustrie. Als eerste spreker trad de heer Overbrand op, dio wees op de houding van de heerschcndc klasse om to trachten, misbruik makende van de algemeen© malaise, den arbeider terug te andar made over da sfaunmoatrage Ion welke troffen zijn waardoor de staking thsnirn maanden kan worden volgehouden. Del tal ook gaarne bereid fijn bij t© dragen. gaf spr. em uiteenzetting ven 8© overheid sljn ervaringen omtrent het optreden der j •n de be tof tan wedenrifd* yrdnun door dan burs gt meert er en spr. bij gehouden conferentie© Mi opzicht© van rost «n orde. Ten slotte maand* spr. ©nn f© zorgen voor den st«m om den strijd 4© kunnen voftrwden taf da overwinning. De heer dn Roti© had de leiding der dndl bezocht© vergadering. Door eenige personen oji. Becker werd van dg gelegenheid tot vragen stellen gebruik f Schouwburg loge. Blijkens een in dit nummer voorkomende ode veilen tie geelt „Het Klein Toonaai' 'onder kds ding van Henri Orvan, bier ter rtede gedurend* de kermis uitvoeringen In een schouwburg log* op de Nieuwe Markt. Opgevoerd worden ééns aeters, kluchten en revue's, terwijl als gast opa treedt Mm Hnmidn, telrpafhe en mngnetiseua^ bijgenaamd de vrouwelijke Otto-Ofto. Van deze lagen wij Irt verschillende blade* opgetogen beschrijvingen van hare verrichting*® o.a. In het Noord-Brnbnntsch Dagblad, Het Hutg gezin, fn de Prov. Gelderech© en Nijmeegsch# Courant en in de Nleirwe Apeldoornsche Ct. Voor verdere bijzonderheden verwijzen wf aaar de desbetreffende advertentie, AGENDA. 5T Juli en t Augustus. Nieuw© Srhouwhurft Het Schouwtoonee). 2—6 Augustus. Nieuw# Schouwburg. Revuf Henri ter Hnll. 31 Juli—5 Augustus. Schouwburg. Nieuw* Markt. Klein Tooneel. Berkenwoude. Te Dordrecht shrogde gisteren voor het vaam berridingsexanien Ned. Verseriging voor G» meentebelungen de heer G. D. R©Korst. Bodegraven. J. J. Heusdens. f Onder toer groote blijken van belangstelling heeft Woensdagmiddag alhier de teraardebe stelling plaats gehad van wijlen der heer Htu» - -.JBÜHR irry Bi oiwiurr wrug ie t"*ns' ^nsPcr Jflc°hus Hewadrtui wek^ den 18en dwingen naar de positie san vódr 1914 door de lfebrUflrl ]®77t ,e Rotterdam geboren. Na da productie in te perken, de prijzen op peil te loffere en deLb^erschoo! «e hebben lI. I nen en een ninul* ««-knn! Ie heKKen Luchtvaart. Intern, luchtvaartcongres. Uit Londen wordt draadloos gemeld Gearresteerd. Gistermorgen is in een perceel aan de Marnlx- sttnat bij de Passeerderstraat te Amsterdam - jdoor de centrale recherche een voormalig boek- irnenin, von het Duitsche volk. Het hou<|er vm de MaalscKnppij „Nederland" g*. om akhnne aan den aanvoer van de ,a?resteer<L L",3 r 588*"de V0Pr de P™1501"0 I De» hed ongeveer 2 Jnar geleden ten rurdeelc «oette bestemde voorraden graan, haver, mms naat,rhappij re„ v,m f 30,000 h aêr Lj'T 40,000 verduisterd. Tonn zijn zaak voor de LL t"Trkl"™K ser"'"' rechtbadk behandeld werd, vluchtte hij naar bet hinderpalen in den weg te leggen. Duitsche Transportarbeiderebond het telegram zonder commentaar aon «*ngsl©iders te Rotterdam doorgezonden. Voor soover wij kunnen aagaan, liggen ga Duitsche Rijnhaven, thans ongeveer 110Ben zekere van R., wonende Loosduinsche- ffederlandsch© sleepbooten en 150 Neder-'kade, had in den goeden tijd, toen de Oosten- ■andsche vrochtbooien stfl. Irijksd» kronen na* ©enige waarde hadden, er Naar men aan de N. R. Ct. uit ftrankfort aan j een vijf duizend gekocht, meenende hiermede Ja Main meldt, 1-*» da statincr •jen het Ne<k*~ 'een goede geldbelegging te hebben gedaen. ho- i weg te léggen. buitenland. Hij werd bij verstek veroordeeld. ransportarbeidersbond heeft tef b^cHikkin^ ven de Pet telegram zander oommentaar aon de sta- worden gesteld. Tel. .1 Volwte-elachtoffers. Na het in November j.l.' te Parijs gehouden internationale luchtvaartcongres ia men voorne mens as. Juni een dergelijk congres te houden te Londen. De hertog van Tork heeft er in toe gestemd het presidium te aanvaarden van den algemeenen raad van het congres en een com missie van organisatie is gevormd, die alle pha ses der Britsche activiteit op het gebied der luchtvaart vertegenwoordigt. Het congres zal inderdaad van internationalen aard zijn en men is van plan het door eene reeks van andere te laten volgen om de technische en wetenschap pelijke ontwikkeling der luchtvaart van all© kanten te bezien. Het lezen van bladen zal wor den afgewisseld met bezoeken aan verschillende fabrieken en instellingen voor de luchtvaart. Vliegen hoven Dintschlaad. Brussel, 27JuIi. (B. T. A.) Het Parijsche Journal verneetnt uit Berlijn, dat de rijksregee- ring zich tot verscheiden naburige staten heelt gewend met een mondelinge aanzegging, dat het van meening is, dat de besluiten der gezan*» tenconfeientie betreffende het Duitsche vlrógwe- zen ook van kracht moet worden geacht voor buitenlandsche vliegtuigen, dia boven Daitsch gebied vliegen. Dientengevolge verbiedt Duitsch land aan buitenlandsche vliegtuigen met sterker motoren dan aan Je Duitsdie is toegestaan het vlijen beven Duitsciiland. De Deensche Luchtvaart. V. D. meldt ons uit Kopenhagen: De Deen sche Luchtvaartmaatschappij blijft dezen zotner geheel paasief. Er i© niets gekomen van het gropte plan tot opening va* een luchtdienst Kopenhagen—Hamburg in aansluiting via Na houden en hef heiligst bezit, den verkorten ar beidsduur weer ongedaan Ie maken. Spr. laakt© de uitdrukkingen „schooiers en dweilen" die te lui en te liederlijk rijn om te werken, gebezigd door werkgevers omdat de slaven dér reederij en wasscherijen niet vrijwillig bukken. Spr. toont oon dat door verlenging van werkdtnir, arbei der* ontslagen werden. Men wil het proletari aat terugbrengen naar de grern van het pau perisme. Daarop kwam rtfr. tot de kwestie seK. Het was te voorzien dnt de arbeidsters in d© wasch* industrie met den 8%-urigen werkdag geen ge* noegen "kouden nemen. V66r 3 jaren organ! seerde zich het personeel uit die industrie; het behoorde tot d© slechtst betaalden; arbeids voorwaarden en loonen werden sindsdien aan merkelijk verbeterd. De aankondiging van de 48-urige werkweek ai 5% verlaging van toe slag op stukwerkloon, kem niet worden geac cepteerd. Spr. herinnerde aan de gehouden vergaderin gen en conferenties en liet daarbij uitkomen de dubbelzinnige houding aangenomen door het hoofdbestuur van de R. K. Arbeidersbeweging waarvan de Voorzitter adviseerde de fabriek m te gaan. Voorts wees spr. op het standpunt door de patroonsorganisatie ingenomen om wel een arbitrale commissie te willen in het leven roe pen, doch den eisch stolde in afwachting van de uitspraak der commissie maar vaat met den 4754-urige werkweek onn te vangen, waardoor d© vrede afstuitte op een vormkwestie daar de wenschten te beginnen met •den. Spr. ging na of de pn- de moeilijkheid kunnen heenstap pen, zij zeggen niet te kunnen concurreeren. Spr. kwam met cijfers om aan te toanen het aanmerkelijk verschit in loonen bij een 45-urige werkweek zoo heeft in Rotterdam een volwa zen werkman 32 h 34, Wer 25, een strijkster 23, te Gouda f 13, fn 't tariefloon 15, een halfwas 16. Ook de stukloonen te Amsterdam zijn aanzienlijk hooger dan hier |er stede, terwijl in den Haag het loon 100% hoo ger is. Met'de prijsdaling van brandstoffen en grondstoffen wordt geen rekening gehouden, kolen dnnlden per ton van ƒ70 tot 26, chloor van 55 tot 18, enz. De burgerij, meent spr„ heeft recht dit to weten daar in een circulaire van werkgeverszijde verspreid, is gezegd het conflict uitbrak om een hfllf uurtje meer werk. Willen de heeren den strijd, de G. B. B. zal er achter stonn en ook zorgen er 's nachts gepost wordt. Spr. eindigde met een beroep te doen op de arbeiders tot organisatie om de reactie- vloedgolf te stuiten. De heer v. Staal zegt, dat uit hetgeen de vo rige spr. mededeelde dat het fabeltje als zou het een wilde staking zijp, onjuist is, doch zij is geprovoceerd door de werkgevers. D, G. B. B. zal overwegen of de staking niet moet worden uitgebreid. Door de lage loonen bij het manne lijk personeel is er riet veel voor noodig dat deel van het proletariaat achtor de staking te krijgen. Het woord „dweilen" moet men richten riet tot de staaksters maar tot de onderkrrap st ers die met 00 KAL vaart werden vervoerd. Spr. hoopt voor de arbeidersbelangen in Gouda jaren te kunnen werkzaam zijn. De geest ondey de burgerij en bezittende klasse is van didi aard, dat men niet sympathiek staat tegenover de patroons die hooge prijzen laat betalen b(f de daling der grondstoffen. Stapels wwsrbgoed rotten weg, zegt spr., door het laag vuil laten liggen. Na de staking zal voor de burgerij pas de mioère komen, bet verwijt fa dam nasi hem, die de stumperde hebben wflfan trachten uitto- pen en een handelsschool te hebben bezocht, v««tlg<fa hij zich te Bodegraven ©n begon ah daar eln kaashandel onder de firma HeusdeM en Co. Hij is sedert dien tijd te Bodegravot woonachtig gebleven. De heer Heusdens was hier een bizonder pm pulair persoon. Hij was lid van vele vereent gingen en instellingen; bij meerdere hod hty site ting in het bestuur, sis: de Gezondheidooom# missie, de afd. Volksonderwijs, «Ie afd. von Kaashandelaren, lid vnn den Gemeenteraad, van de kies vereeniging Burgerplicht en Gemeentes belang was hij voorzitter, lid vnn bet beattn* Nutsbewaorochool, ens. ens. Hij was es* bizonder sympathiek persoon, <Be algemeen gw acht was. in den ouderdom van 45 jaren fa kf ontslapen, nalatende een vrouw en 2 kindcre*, Bij de teraardebestelling van sijn stoffelp overschot was d© belangstelling seer groot F taaie kransen wesden op het graf gelegd na# de Gezondheidscommissie, de Vereeni ging Volksonderwijs, de afd. Bodegraven von 4fa Ned. Ver. v. Kaashandelaren, enz. Voorts WOU den verschillende kransen en bloemstukken gelogd van familie en vrienden. De waarnemend burgemeester, de Keer Batelann, sprak zeer waardeerende woorden je© gens den overledene en herdacht d© aangenomo samenwerking in drn Gemeenteraad, waarvan ds heer Heusdwis lid was. De heer Beijen sprak namens Volksondeswfti en pree* de heer Heusdens als een oprecht Kirnsch, die veei voor Volksonderwijs heeft gss daan. Dr. N. J. v. Stnvereit sprak namens de Ge zondheidscommissie en herinnerde aan de groot© leiding, welke de heer Heusdens als voorzitter hier gegeven heeft. De heer B. Batelaan sprak namens de afd. d©r Ver. van Kaashandelaren te Bodegraven en noemd© den overledene e«n voorbeeld voor velen. Er werd nog gesproken door ds. Van Zwet Nog waren enkele vereenigingen officieel ven* tegenwoordigd, waarvoor achter nfet werd ga# sproken. Een broer van den overledene, de heer ws, Heusdens, uit Gouda, dankte «Hen die den ova©' lerlene de laatste eer hadden bewezen. Zooals gezegd wns de belangstelluig bijzoa der groot. In verband hiermede zij opgemerkt, dot fn 't vervolg meerdere orde-maatregels* bchooren te worden getroffen, opdat bij zooda nige indrukwekkende plechtigheden volkome* orde en rust heetwche*. Naar we vernemen, zal op 5 Aug. a. s, sn zwemwedstrijd gehouden worden voor Keeres) en dames in het zwembad alhier. Ook zal «©S polowedstrijd in den Rijn gehouden wonfan tu*i schen 2 bekende clubs uit Nederland. Boskoop. B. en W. brengen ter kennis van belanghek» benden, dat het onderzoek paar den uitslag i de vaccinatie is uitgesteld tot Woensdag 2 Aug» des namiddags 2 uur, in het gymnastieklokaal der openbare school. De heer T. Spenjer, onderwijzer aan de WB* helminoschool alhier, is in gelijke betrekkin hgnqémd aan eene school te Amersfoort. Coop. Vereeniging. Veiling van 26 Juk. Ar werden prijzen besteed als volgt Bloemen rozen 20—28 een', dahlip's 066 —1gladiolus 18—20 cent, phlox 20 cent, Cfa- matfa-Duarondi 20 cent, idem Frins Hendrik cent, delphenhu* 7 cent, gips 20 cent, Pynte thrum 9 cent, anjers 29 cent, asters 12 ce*^ lathyrus 6 cent, lelies 65 cent, olies per boW dfatefa per stuk 20 cent. kuiten Fruit s aardbeien 20—33 cent, morellen I8~» Spr." Udrw hol onórilnri,vermVl j 21 c.M (r»„,bo,e„ 30-Jfl cent, ki„i.b,-»»T W door notabelen en Hunne kinderen en wear-| -16 cenbealbe-en schuwde de winkeliers die zich daaraan schul» **r ons' ru\ o*i de houding der Goudsrhe patroons een mfada- - tiiilwl ddge zaak en zullen bij advertentie de burgerij! Gcwderak. tiling vla Ne- opwekken htm wnssdhen elders te doen beha*- j w Gisteravond kwam d# mod de*r gn* dei fend en België ©aar Bof eland. De DoitschenJ delonj bij attbreiftog van personeel dienten- j mssit© in openbare vergadering bijeen. Tm hadden geen voldoende vliegtuigen voor Het I gevolge, zal van het siakingspersoneel gebruikgrarooi dig waas* met ds* IfaUMftf *1* V* Duitsche gedeelte van den dienst, terwijl er sich1 worden gemaakt. Vervolgens deeld© spr. een en1 den.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1922 | | pagina 2