UWE VROUW BEST. duitschu nd. iter f. 11721, DE HOIUKDSCHE HUISVROUW NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR (iOUDA EN OMSTREKEN r. "1 ,1. ivond 29 JulL i. 14093 KERK a. d. U., OUDERKERK a. <L U., OUDEWATER, REEUWIJK. SCHOON HOVEN, STOLWIJK. WADDINXVEEN. ZEVENHUI Dit blad verschijnt dagelijks behalve op Zon- en Feestdagen 4 II I en ERLAGHEN il FEUILLETON. I ■rberloht morgeai van OOP ag 4 Aug. iRAMMA A DE GENEZER EERSTE BLAD. BUITENLAND? Dit nummer bestaat uit 2 bladen. 81. I iten» Veertiendaagse!) Blad voor de Huishouding. BERGAMBACHT, BERKENWOUDE, BODEGRAVEN,^B()SK()()P, GOUDKRAK. HAASTRECHT. MOORDRECHT. MOERCAPELLE, NIEUWER. M, enz. Zaterdag 29 Juli 1922. SPANJE. - FRANKRIJK IERLAND. DENEMARKEN. 3:3 GOUDA 8 uur dat ft' en geweest doener der afgebroken SCHOPENHAUER. tooi,’ zei ze zacht. „Zoo ver IA soek 2837-60 (Wordt vervolgd.k t MM, 4RRT. 0.07 A f 0.09 pel Gelachen? il soms het ednwe goed l«dt lachen TT meel einde 40 2807 ikkleedlng verbou* lies met kocht, walltelt ABONNEMENTSPRIJS» per kwartaal 2.25, per week 17 cent, met Zondagsblad per kwartaal 2.90, per week 22 cent, overal waar de bezorging par looper geschiedt, ■Franco per post per kwartaal 8.16, met Zondagsblad 3.80. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: MARKT 81. GOUDA^ lij onze agenten en loopers, den boekhandel en de postkantoren. Onze bureaux »JJn dagelyka geopend van 9—4 uur.; Administratie TeL Int. B2> Redactie Tal 646. Ko low). reen en van U wonende te W| ensma, Gouda, A door ROBERT HERRICK. edie •BS5" d lachsucces lRNOLD en ieg"). stellen. Daardoor wordt de katholieke van den lerechen Vrijstaat, ■\arsch van de nationale strijd- rest en en Zuiden goeden grond rritz. k stmanoer. van 29 Juli» "X st Westelijke wind >lkt, waarschijnlijk ing van tempera* even over drieën op 360 K.M. afstand. ITALIË. DB KABINETSCRISIS. Berlijn, 28 J..II, (N. T. A.) De Temin, Italië zal Meda verzoeken een kabinet samen te volks partij mede betrokken in de verantwoordelijk* teid van den toestand, ontstaan door haar tes genstand tegen Orlando's pogingen. De rechter zijde onder Giolitti streeft naar Kamerontbin ding, Inmiddels vinden in tal van steden nieuwe straatgevechten tusschen communisten en fas cisten plaats. Rome, 2 8 J u 1 i. (B. T. A.) Volgens zekere geruchten zouden aan den koning tollooze ver zoekschriften zijn gericht om de Kamer te ante Wij boeten voor onze geboorte ten eerste door te leven, en in de tweede plaats door te sterven. oolijkheids- ware dat ansche sec- Want zoo i) lachen. het oogenblik nog niet ze zacht. „En toen ik genoeg was om op te staan en te loo- KT* li 1992. ^voerd^l84 w&geni 3 kwaliteit f 40.06 f 85.00 k f 89A> pok opgemerkt: Het gaat niet aan, dat een t land zich onttrekt aan de constitutionee' verklaarde meerderheidswenschen van l.„. - Duitsche volk. Ons zwaar beproefd vader- zijn, PrU» per kwartaal flr. p« pest, f t*r O O O ■■F Men kan zich abonneeren bH deft Boekhandel ot da Uitgevan B RIN KMA* A ZOON. GOUDA. fiOlDSCHE (lil KIM ADVERTENTIEPRIJS Uit Gouda en omstreken (bahoomxto ut des tmorrtrtnrll 1—A regels 1.30, elke regel meer 0.26. Vsa buiten Gouda dan bsaorftkrisun l-*5 regcla 1.55, elke regel meer 0.80, Advertentita tn het Zatardagaammar TO bilslag op don prjjo. IJefdadlghctds-advertantiën de helft van den prijs. INGEZONDEN MRDKDF.ÖJNGRN: 1—4 regela ƒ6.06. alk» regel meer /M O» da voorpagina 60 honger. Gewone advertentiën en ingezonden mededealingen bQ contract tot mmt ift nkisai den prijs. Groote lettors en randen worden berekend naar plaatsruimte. Advertentiën kunnen worden ingezonden door tuseclienkomst van schede boakha». delaren. Advertentiebureaus en onza Agenten «n moeten daagt vMr de pImMm aan het Bureau zün ingekomen, teneinde van opname verzekerd te zijn ■avond een ikt, bI« in 2798 72 dan die eenzame in het zwart gekleed© vrouw* die hij een uur geleden gevonden had, ineen gedoken voor de deur. Ze was grooter dan hij gedacht had, met een zekere bevalligheid in haar bewegingen en het trijjend glimlachje on* haar dunne lippen scheen haar gelnnt de Jeug dige uitdrukking terug te geven, die ze sinds lang verloren had. Ze was een vrouw, die zeker eens bemind was geworden. Een droeve uit drukking van onvervuld vrouwzijn lag in af peinzende oogen. „Ja F riep de dokter uit, terwijl hij het raai» aan den tegenovergestelden kant opendeed* „het huis heeft veel te lang dicht geaeten. Het had eerder in gebruik genomen moeten worden lIk «ie, dat er een lek naast don schoorsteen is die zal ik laten maken11 zult hier voorloopig best kunnen blijven. Ik' zal u iemand zenden.’* eenvoudig een ultimatum op korten teimijn stel- de en dit ultimatum vergezeld liet gaan van krasse dreigementen. Misschien, dat eerder dan men denkt, nog een compromis tot stand komt. Men heeft reeds nnn de hand gedaan de Aangelegenheid op de volgende wijze te regelen: Beieren zou da tegen stand ten adnzien van de bescherming van de republiek moeten opgeven en dus genoegen ne men met de instelling van ’t stantsgerechtshof, terwijl de rijksregeering de concessie zou «toe ten doen aan dit stantsgerechtshof een bizon- deren Bcierschen senaat te verbinden en later bij het van kracht worden van het „Reichskrimi- nalpolizeigesetz” op eendere wijze oen bizon- dere Beiersche afdeeling. Dit zou dus een poli tiek van geven en nemen zijn, wanneer men op vorenstaande wijze het conflict zou trachten uit den weg te ruimen. Een der voordeelen van den tegenwoordigen loop van zaken is echter reeds, dat een zekere ontspanning is ingetreden. OVERZICHT De Beiersche regeering heeft, door te weige» ren de rijkswet van 23 Juli Ï922 ter bescher ming van de republiek binnen het gebied van den Beierschen staat, dat rechts van den Rijn is gelegen, uit te voeren en .mede door het af kondigen van een eigen verordening, waarvan de strekking is de rijkswet te vervangen, een stap gedaan, die Berlijn’s goedkeuring begrijpelijker wijze niet heeft kunnen erlangen. Voor het eerst, sinds het Duitsche rijk is gesticht, heeft zich thans het unieke geval Voorgedaan, dat een regeering van een bondsstaat een constitu tioneel tót stand gekomen rijkswet weigert te «rkennen als geldende voor haar gebied. Heel de rijksregeering is de opvatting toegedaan, dat Jje Beiersche verordening indruischt tegen de grondwet en derhalve ongeldig is. Berlijn heeft München dan ook officieel te kennen gegeven, dat geen enkele paragraaf van de rijksgrondwet een der bondsstaten het recht geeft het van kracht worden eener rijkswet te verhinderen, omdat zij bij een deel der bevolking op verzet stuit; wanneer men aan de bondsstaten deze bevoegdheid zou toestaan, dan zou het met de Duitsche rechtseenheid gauw zijn gedaan. De rijkswet ter bescherming van de republiek is door den rijksraad den drager der fede ratieve inrichting van het rijk met meer dan twee derde-meerderheid aangenomen; voor de wet hebben in den rijksraad alle landsregeerin- geh behalve die van Beieren gestemd. In dep rijksdag heeft men eveneens, terwijl te be- schikken viel over de vereischte twee derde- meerderheid, zijn goedkeuring gehecht aan de wet; niet alleen het centrum, de sociaal-demo- craten en de Duitsche democratische partij, maar eveneens de meeste leden der Duitsche Volkspartij hebben hun stem aan de wet gege ven. Zoowel in den rijksraad als in den rijks dag is de Beiersche regeering ruimschoots in de gelegenheid geweest haar bezwaren op consti tutioneel© wijze te Berde te brengen; nu: wat kritiek op de rijkswet ter bescherming van de republiek betreft, de Beieren hebben het in ge noemde lichamen hieraan niet laten ontbreken; Zelfs is met de Beiersche verlangens bij het af doen der bewuste wet in vrij groote mate reke ning gehouden. Maar de Duitsche regeering ont kent hetgeen Beieren beweert dat de rijks wet de principes der waarachtige democratie schendt en aanstuurt op het instellen van een klasseheerschappij en een socialistischen een heidsstaat. Dit feit, vindt Berlijn, moet met des te meer nadruk worden afgewezen, omdat het niet alleen is gericht tegen de rijksregeering en de groote partijen, die zich van de verantwoor delijkheid voor rijk en grondwet bewust zijn, maar ook tegen de regeeringen der andere Duitsche bondsstaten. In een officieele mededeeling van de rijksregeering wordt dan DE SCHADELOOSSTELLING. Afwijzende beschikking op ’t ver zoek om reductie van betalingen. Ber 1 ijn, 28 Juli. (N. T. A.) De Duitsche re geering heeft een schrijven ven de geallieerden ontvangen, waarin haar verzoek om verminde ring der maandelijksche betalingen aan de ver- reken-bureaux wordt afgewezen. BEIEREN EN HET RUK. Berlijn, 28 Juli. (W-B.). Hedenmorgen heeft graaf Zech aan den Beierschen minister president v. Lerchenfeld den brief van rijks- presidet overhandigd. Hij luidt als volgt: Hooggeachte heer minister-president, De houding der Beiersche staatsregeering ten aanzien van de wet ter Jbeschermig der vep»- bliek Vervult mij met ernstige bezorgdheid en noodzaakt mij u het volgende mede te deelen: De door de Beiersche regeering ten opzichte van deze wet uitgevaardigde verordening is naar de opvatting en de overtuiging van mij en van de rijksregeering in strijd met de rijksgrondwet Zii beteekent een ernstige inbreuk op de Duit sche rijkseenheid, die, indien ook andere landen dergelifke stappen zouden doen, het bestaan des Rijks in gevaar moeten brengen Mijn taak als beschermer der rijksgrondwet en der rijksgedachte legt mij den plicht op over te gaan tot de intrekking der Beiersche verorde ning. Tot dezen mij door de grondwet aangewe zen stap zou ik eerst dan besluiten, wanneer ik de overtuiging krijg, dat ook d^laatste middelen om tot overeenstemming teZeraken inzake de spoedige bijlegging van dib conflict zijn uitge put. Ik verzoek u derhalve, zeer geachte heer minister-president, in het belang van ons Duit sche volk en land, dat ons beiden evenzeer ter harte gaat, opnieuw te willen overwegen, of het niet mogelijk is mij dezen zoo ongewenschten stap te besparen. Ik maak van de gelegenheid gebruik om tegenover de in Beieren opgedoken geruchten met allen nadruk te betoogen, dat de opvatting volkomen onjuist is, als zou in de wet de eerste stap worden gedaan tot de systematische op heffing der Beiersche souvereiniteit. De uit den grooten nood der tijden geboren en slechts voor een zekere tijdruimte geldende De Tanger-kwestia. Berlijn, 28 Juli. (N. T. A. Draadloos). Spanje zal worden ultgenoodigd om een gade* legerde naar Londen te zenden ter deelneming aan de Engelsch-Fransche besprekingen inzak* de kwestie Tenger. Aardbeving. Toledo, 28 Juli. (B. T. A.) De selsmo* grafen registreerden een lichten aardschok om ik voor u kan doen, wat ik roor die vrouw gedaan heb Ze keek hem angstig aan, en haar ge<zicht betrok toen ze fluisterde„Ja, dat weet ik nietT De dokter fronste zijn wenkbrauwen en keer de zich af. „Het is hier heelemaal vol ik heb net zooveel patiënten ais jk opnemen kan, eigen lijk al meerBovendien," voegde hij er ruw bij, „het kost geld om hier te zijn een heele- boel geld I Hebt u daar aan gedacht „Die vrouw zei, dat u niets hadt willen aan nemen voor alles, wat u voor haar gedaan hadt." Hij maakte een handbeweging alsof hij zeg gen wilde, dat dit lang geleden was. „Ik zal werken en u later betalen - ieder keer wat," zei ze verlegen. ,Jk weet niet waar ik u stoppen moet," mom pelde hij meer tegen zichzelf, dan tegen haar. „Ze heeft ook verteld dia vrouw dat de zieken in tenten en in houten hutten lagen, die ze voor zichzelf moesten maken, als ze konden ze lagen dicht bij den grond onder de sterrenIk kon hier toch liggen, beschut door de boomen I" En toen hij dit verwierp, smeekte ze„O, neem me tochf Laat me toch blijvenI.... Stuur me niet weg. Ut m o e t beter worden I" Hij wendde zich ongeduldig af, alsof hij al te veel tijd aan haar verspild had. „Dat huisje is leeg," zd xe, met een blik op het door wingerd begroeide raasn boven haar. 4-eat me'hier blijvenr De dokter schrikte even. Jtk kan me niet weer in wanhoop terugslee- pen, heel dat lange eind —s den zou ik nog liever Ze keek over den rand van de rots naar het blauwe water beneden, alsof xe zich van de klip wilde storten en rust zoeken onder de stalende oppervlakte van het meer. „Het huis is leeg," mompelde de dokter in zichzelf. „Het heeft lang leeg gestaan." Ze zei niets, ze voelde, dat dit huis op de een of andere manier herinneringen bij den man opwekte. „Het is heet toevallig, dat u me hier van kom niet land, dat pas de hevige binnenlandsche schokken begon te boven te komen, is door den stap der Beiersche regeering blootge steld aan nieuwe onlusten en gevaren; de rijksregeering betreurt zoo iets te meer, aangezien de buitenlnndsche politieke toe stand van ’t rijk juist tegenwoordig een eensgezind samengaan van rijk en bonds staten tot plicht maakt. Taak der rijksregeering is het de rechts eenheid weer te herstellen. De Beiersche re geering heeft bij monde van haar minister president duidelijk en flink verklaard trouw te willen zijn aan het rijk en den grondwet- telijken republikeinschen staatsvorm. Zij neeft er bizonder den nadruk op gelegd, dat alle bezorgdheid, die in de door haar getrof fen maatregelen een afwijken van de te aller tijd constant betoonde trouw aan 't rijk wilde zien, volkomen ongemotiveerd is. Op grond van dit getuigenis verwacht de rijks regeering, dat de Baersche regeering zich niet zal onttrekken aan de eischen, die de rijksregeering in 't belang van de eenheid des rijks genoopt zal zijn te stellen. Iets dreigends heeft deze nota, zooals men ziet, niet; maar al is zij gematigd van toon, niettemin wordt er emstig-nadrukkeiijk in te ver staan gegeven, dat de rijksregeering er stellig op rekent, dat Beieren bakzeil haalt; vooral wordt klem gelegd op het inconstitutioneel e van Beieren’s houding. Er blijkt inmiddels uit de laatste berichten, dat van Duitsche zijde op de meest zachte wijze zal worden getracht het met het weerspannige Beieren eens te worden; de rijk^president heeft het initiatief genomen voor het bijleggen van het conflict; blijkbaar als resultaat van de be sprekingen van de rijksregeering en de onder- handelingen, die gisteren plaats hadden tusschen den rijkskanselier, de Beiersche leden van de rijksregeering en den rijksdagpresfdent heeft Ebert, de president van ’t Duitsche .rijk, be sloten een brief te richten tot graaf Von Ler chenfeld, waarin op den ernst van de situatie ordt gewezen. Volgens een Berlijnsch bericht heeft de kabinetsraad den tekst van den brief goedgekeurd, die gister aan den Beierschen minister-president is gezonden. In de zen brief wordt graaf Von Lerchenfeld uit- genoodigd naar Berlijn te komen, teneinde be sprekingen te houden over de aangelegenheid. Het Berliner Tageblatt is bizonder goed te spreken over den stap van den rijkspresident en na opgemerkt te hebben, dat de beste rijks president hij is, die weinig spreekt, constateert de courant: „Rijkspresident Ebert heeft niet de groote fout ven zijn keizerlijke voorgangers overgeno men. Steeds neemt hij een wijze, tactische terug houding in acht. Dit verschafte hem ook de achting van zijn politieke tegenstanders. Men mag verwachten, dat zijn stem gehoor vindt, wanneer thans in een ernstige kwestie van de rijkseenheid met terzijdestelling van alle partij belangen de vertegenwoordiger van het Duitsche rijk het woord neemt." Inderdaad: al is eenige tijd gemoeid met de tactische en bezonnen wijze, waarop Ebert de zaak behandelt hij kan toch volgens art. 48 der grondwet kort en bondig Beieren bevelen afzonderlijk de Münchensche verordening op te heffen r.«»u>»»i«nee’} .'ij heeft het niet geringe voordeel, dat zij geen het wrok zet, hetgeen buiten kijf wel het geval zou wanneer de president, al te principieel, 67 hij zei, dat ik rust moest nemen, en Wj gaf mij een drankje, om mij op te wekken. Maar rusten kon ik niet en de drank hielp Ti® niet Ik ging naar een anderen dokter en gaf mij wee: wat anders. Dat hielp me *oor een paar dagentoen ging ik weer naar «en ander, ik was zoo zwak geworden. Die *ond me naar een ziekenhuis en de dokters daar hebben me geopereerd. Het heeft me niet geholpen. Ik ging weer naar huisik wou maar dood, maar dat kon ik niet er was zooveel doenf Daar was «oor gekomen," zei «terk g7-:;o - J?en, ben ik hierheen gekomen." ia, «Waarom Jn het ziekenhuis lag een vrouw in het bed «aast mij en die heeft me van uw Genezende pren verteld. Ze was hier in het Noorden ga^ «veest en zei, dat u haar het leven gered hadt was jarén geleden.... Ze zei» Hij ia de •enige dokter, die zieken kan beter maken e- “j is een Genezer F 2e keek naar Holden met een uitdrukking van •^«tierende overtuiging en haar lippen krul© ro Patria—KradilJ >r I—Excelsior f bepalingen zijn een noodzakelijkheid voor ons bedreigd staatsbestoan. De uitvoering daarvan zal en kan evenwel op geenerlei wijze van in- vloed zijn op ded -status der afzonderlijke ten* don, die in de rijksgrondwet is vastgetegd en Juist de sterkte van het Rijk uitmaakt, welks handhaving ik mij tijdens het beklceden mijner functie tot bijzondere taak heb gesteld. Met het oog op de spoedige opheldering van den toestand, die evenzeer op het gebied der buiten- als der binnenlandsche politiek gevaat- Hjk is en tevens met hot oog op de mij door de rijksgrondwet opgelegde verplichting, veroorloof ik mij het verzoek mij zoodra dit mogelijk is te antwoorden. Met de meeste hoogachting, uw toeg. EBÖRT. Een aanslag tegen Poincaré voorbereid Parijs, 28 Juli. (B. T. A.) De Fransohe regeering heeft volstrekt betrouwbare ftdichfin- gen gekregeh, die er op zouden wijzen, dat op het oogenblik in Duitsche monarcMstischg krin gen een aanslag tegen het leven van Poincaré wordt voorbereid. Da herleving der steenkool-lndustrie. Ben draadloos N. T, A.-berlcht meldt, dat niet alleen de Vereenigde Staten groote hoe veelheden steenkolen in Engeland bestellen, maar ook de landen van Europa, o. a. Duitsch- land, Italië en Frankrijk, zoodat er op ’t oogen blik sprake is van een boom en de prijzen sterk zijn gestegen. De werkloosheid, "Tonden, 2 8 Juli. (N. T. A. Draadloos). Het gisteravond in het Lagerhui» gevoerde de bat heelt de aandacht gevestigd op een nieu wen grooten last, dien de bestrijding der werke loosheid legt op de belastingbetalers. De Haden wu™ er OP. a., d. .«...nd in B^Und fe.dJ, W>IW-4 opzicht slechts kan worden vergeleken met dien B e r I Ij n, 28 Juli. (N. T. A.) Volgen» in Amerika. De andere landen in West-Buropo zijn betrokkeh'jk vrij van een dergelijken last. Frankrijk heeft slechts 11.000 werkloozen; Duitschland zoo gecd als geen. Desniettegen staande zegt de Westminster Gazette, is de fi nancieel© positie van Engeland de sterkste van Europa en heeft Amerika het meeste goud der wereld. De finnncieele positie vnn Grnnt-Brit- tannië Europa ervoor, dat het in stuk ken valt. Het is een sprekend bewijs van den ge- compliceerden toestand, dnt de landen met ge deprecieerde valuta minder werkloosheid heb ben dan Engeland. De oorzaak ligt in het verlies van handelsmarkten als gevolg van de vermin derde koopkracht. DF. BHRGERSTRUD. Uit Londen wordt d.d. 28 Juli gemeld: Ondanks den aanzienlijken tegenstand, dien de ongeregelde troepen nog steeds bieden, ver klaart de regeering dat de snelle opnu krachten in het We_._. bieden voor de hoop, dat binnen veertien dagen ,de geordende weerstand vnn de ongeregeld™ zoover zal zijn gebroken, dat verder uitstel vnn het bijeenkomen van het parlement niet meer noodig zal zijn. De regeering deelt mee, dat op het oogenblik vijf ministers en 16 andere leden van de Dail actief aan de onderdrukking van den zich tot een gelukkig lachje, zoodat haar gezicht jonger leek, minder vervallen en uit geput. De dokter schoof ongeduldig heen en weer, „Dus op die paar woorden van een vreemde in het ziekenhuis bent u die duizenden mijlen hierheen gereisd, naar een man van wien tt eigenlijk niets wist? Dat is niet heel verstan dig." De vrouw glimlachte weer. „Hoe wist u, dat ik iets voor u zou kunnen .’doen „Omdat ik u zoo noodig had f" De dokter liep in gedachten heen en weer. ,^Le had me den naam van het meer gezegd Sanguishine. Ik heb het opgezocht op de kaart Sanguishine!” Ze sprak den naam zacht liefkoozend uit. „Hoe wist u, dat ik hier zijn zou? U zei, dat het een paar jaar geleden was, dat die vrouw onder mijn behandeling was." ,Jk had u zoo noodig," herhaalde ze „Het fa hier heel anders dan ze vertelde, heel andersZe hield op, ze had bijna gezegd, dat de Genezer zelf niet de man was, dien zij haar beschreven had. „Hoe anders F „Het is hier net als op ander© plaatsen, waar je wel beschrijvingen van leest, met mooie hui zen, en lanen en bloemen, en overal menschen." „Wat hadt u dan verwacht „Dat weet ik niet het moest hier wijd en stil en eenzaam zijn ze zei, het was de echte wildernis F „Lang geleden was dat zoo nu és er niets meer over van die wildernis." -O, is dat <fe reden.., maar a bsftt sr toch ««r „Ho. B, dM ft &«1M« lm 0 a.t morgen vondt," zei hij stroef. „Ik dikwijls dezen kant uit." „Het is hier mt weg van de wereld." „Kom," zei hij bevelend. Hij ging haastig naar de verweerde deur van het kleine huis en bonkte er hevig tegen met zijn ééne knie. Langzaam gaf de deur toe> het slot bezweek en eindelijk vloog de deur open. „Ik heb den sleutel lang geleden verloren," legde hij uit. Ze volgde hem in de groot© donker© kamer. De grijze asch in den haard was bedekt met stof en roet. Er was een muffe lucht van het lang© dichtzitten, maar alles was in orde de groote tafel, do lage bank, de sneeuwschoenen hingen nog aan de bolken. De dokter bleef midden in de kamer staan, en staarde ’n oogen blik om zich heen, verdiept in zijn eigen ge dachten. Hij was de vreemde vergeten. ^eeg, leeg," mompelde hij. De vrouw ging zacht naar het breed© raam, en deed het open. De warme zomerlucht vol geuren drong de stille kamer binnen. „We zullen het leven er in laten,” set ie zacht, „dan wordt hei een tehuis voor mij." De dokter schrikte alsof haar toevallige woor den hem troffen. Ze glimlachte tegen hem en zooals ze daar stond bij het raam, do dikke wingerd ©p zij duwend om lucht en zonne schijn toe te laten scheen ze al een ander wezen den opstand deelnemen. Het centrum van dj actie op het Zuidelijk front is thans Kilmailock waarvan de beteekenis voor de opstandeling©, berust in het feit, dat met deze »tad de regen rings troepen de Verbindingswegen der ojfttan delingen in de hand zullen hebben. Uit heden gemelde gebeurtenissen blijkt, dat d© opstandelingen tot een wanhopige taktiftM hun toevlucht nemen. In Donegal ©aft hunner aanvoerders zich verkleed al» priester* om t© helpen een afdeeling van de nntionafg troepen in een hinderlaag te lokken, ambutexw ces zjjn vernield ©n uit een stuk, dat op ©e« jenOtnen hrt „oahdup Cl.r. Min mranen «■n'C.di heeft gegeven, dat gelijk staat met geen kwee» tier geven. De verovering van Westport, het hoofdkwartier der opstandelingen in het Wew ten, was het gevolg van een welgelukte vwes* sing. Een expeditie uit Dublin was over hierheen gekomen en bij het aanbreken van de« dag aan land gezet, waar zij de opstandellnges verraste, die d© heuvels op gevlucht zlin. t De Milionale defawfe penhagen, 28 JulL (N. T. A. Draad» Het Deensche Folketing heeft gisteravond in derde lezing met 75 tegen 70 stemmen efl zes stemmen blanco het webontwerp betreffen* de de militaire defensie aangenomen. Het weta* ontwerp is daarop doorgezonden nnnr het Hoos gerh«tia, waar het nog voor het sluiten der site ting, vermoeddijk de volgend© werk, dn bee hendeling zal worden genomen. Voor de eind* beslissing viel, verwierp het Folketing met 77i tegen 68 atenunen een voorstel van de radicale partij om de wet niet eerder ven kracht te doeft worden, dan nn een directe stemming van de kiezers, te houden binnen <Me maanden. Goud aw Udand. ~7. .„...i een be*' richt uit Kopenhagen is op IJsland goud onte dekt.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1922 | | pagina 1