iourant Sil Twink I' 1 t •i I buitenlanS. a ’nk///l cfwink U nW skcM». ii hel middel om venscho. jen kleederen weder nieuw» frosche MeQ^en le qevendoch kan. ook uitstekend gebruikt woo NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN BERGAMBACHT, BERKENWOUDE, BODEGRAVEN, BOSKOOP, GQUDERAK. HAASTRECHT, MOORDRECHT, MOERCAPELLE, NIEUWER- KERK a. d. U., OUDERKERK a. d. LI., OUDEWATER, REEUWUK, SCHOONHOVEN, STOLWIJK, WADD1NXVEEN, ZEVENHUIZEN, enz. Maandag 31 Juli 1922. 61. Jaargang 1 1 1 IQ ikelen rs teeren FEUILLETON. i11 -«-» Twink M Twink p f i VOLKENBOND. Dit blad verschijnt dagelijks behalve op Zon- en Feestdagen DE GENEZER LLERLEI. Ingezonden Mededeelingen. - •A** SN: en dat de en t. 2865 62 i 2859 490 'I en soms IL beslisten wijze van lerken en 1 tot con- (Wordt vervolgd.) tot de competentie der commissie behoort Het totaal der bezuinigingerl^welke de Duit- sche regeering zou kunnen invoeren, bedraagt volgens de garantiecommissie ongeveer dertig milliard papiermark, of wel ongeveer driehon derd millioen goudmark. Bovendien bevat het rapport een overzicht een weinij aoet dade„ oeld. van horstel sn te makelt, ver- an de melk door Jaarna spant men pannetje en giet slijk opgevoerden ten. Heeft de vlek lij verouderd, dan enige keeren her- kokend zijn. Bffll WAJCHT tri verft teceuuKtRTVO *5 VtAAR'JGCAAR Avffl M «LtueEH hr™ oe uvau-s jeep w Vftfl VLAAAOIHG*1* ïglJitJ ?iór»Z»n^«"n v<r> WSr Sunli^hl en LUX\ doen 1 De tweede gebeurtenis speelde zich af in de sacristie van een kerk. Daar verscheen een lid van een bende, welke in de nabijheid van de plaats een versterkt kamp had ingericht. Den geestelijke werd verzocht hem daarheen te vol gen, omdat zijn kameraden wilden biechten. De geestelijke ging op ’t verzoek niet in en drong er van zijn kant bij de lieden op aan bij hem ter kerk te komen. Na een korten tijd ver scheen een tweede lid van de bende, richtte een pistool op den geestelijke en herhaaldedrei gend met de doodstraf - het verzoek om de biecht in ’t kamp af te nemen voorwaar een eigenaardige gemoedsgesteldheid van boet vaardige Christenen f i Hen voor» gordijnen, L ‘HeiTmaaJki, alles als ft aan de bron ben. Het is een buitenkansje, dat u die gekregen hebt." „Het is hier heerlijk," flufeteide de patiSnt. ^Bijna als in de wildernis, het hart van de wildernis F ad tzo «acht alsof ze met liefde die woorden irftsprak. JQ/Hi kom, dis wildernis F riep de zuster lachend, „Ga nu maar slapen.” En ze deed do deur dicht, terwijl ze in zichzelf mompelde: JDat ft haar kwaal wjdie wildernis dis gie van 400 Watt en tot 8Ö0 Watt ’n werkingssfeer ren. i uit glad gewre- ivjjdert deje vlek- zeepsop zoo licht i vloer ontsieren, Men maakt een 'ater en laat dit ;e vlekken liggen, ater afwascht. spookt haar door het hoofd. Ann ding I Ze ziet er zoo slecht uit.” Toen de zuster weg was, lag de patiënt in plaats van te gaan slapen, droomerig te kijken naar de donzige wolkjes die langs de blauwe ludht dreven. Ze vormden fantastische beelden van licht en schaduw tegen de helling van de heuvels en wirbelden in een krans om den top van de oude Macatawa. Langs den rand, waar het vuur gewoed had en tot staan ge bracht was, teekenden de forsche stronken van de doode hoornen zich af tegen den horizon. Zo verhieven hun kale koppen naar den hemel in herinnering aan den geesel, die over hen heen was gegaan. De vrouw lag daar stil en rustig. De medicij nen of de lange dagen van rust schenen haar uitgeput lichaam van alle pijn en vermoeienis verlost te hebben. Zo had alleen geen kracht, kon zich niet bewegen, niet voelen. Maar ze Jiad rust. Ze lag te denken over de vrouw, <He I in dit kleine steenen huis gewoond had. moest een vrouw geweest zijn dat zag ze met haar vrouwelijk oog g- die haar stem pel gedrukt had op de omgeving. Het was de kamer van een vrouw, waarin ze lag. Wie was ze? Hoe had ze er ritgenen? Waarom was ze niet langer hier Bh de dokter de Genezer van wien ze gedroomd had en dien ze met zoo veel moeite gezocht had wat iwas er van hem geworden? Die Genezer vol glorie, dien ze van zoo verweg had trachten te vinden. De deur ging open, en alsof haar gedachten hem geroepen hadden, stond de dokter glim lachend op den drempel. Ze trachtte zich op te heffen, maar viel terug in de kussens. „Eindelijk," fluisterde ze. De dokter gooide de sigaar, die hij rookte uit het open raam en naderde het bed. Zijn en 'trotsch ak. Ze zien ze als ge- :taat, onge- 'en, en ’t is ;n, wanden, achtige hal - zóó klein e machtig! heim, spre- r een lang ili schrijft: iw „Flora” mieleening - en Land- r obligatie- i groot. De I. Beekman ij deze bij len eersten aaid. Ver- g der Sim elijk zicht- isteld. Men kte spreker staande uit ir willekeu- iraaid. De ïven staan, mmers. De t uitgeloot. hot aangaat, deelnamen. Het antwoord der van d® Duitsche ontvangsten. Op de Duitsche regeering zal de volgende week wor den gezonden. De Duitsche ’pers is algemeen van mcening, zal zijn 1. -r- sche nota. Het Berl. Tageblatt vindt het ant woord van Frankrijk te opmerkelijker, omdat van de mnandelijksche som van twee millioen jfiónd sterling Frankrijk maar een gering aandeel ontvangt, terwijl een overwegend deel naar En geland gaat. Uit Berlijn d. d. 29 Juli De Bransche nota, waarin het Duitsche ver zoek tot verlaging der maandetyfksche betalin gen, wordt afgewezen, dreigt er o. m. mee, dat de tot dusver gesloten overeenkomsten buiten kracht zullen worden gezet en stelt den eisch, dat Duitschland binnen een termijn van tien dagen zal moeten verklaren, dat het’ zich aan da gestelde eischen rol houden. Zbo niet, dan zal Frankrijk zijn toevlucht nemen tot zekere niet nader aangeduide dwangmaatregelen. De uitsche pers wijst op* den ongemeen oh- hebbelijken toon van de nota. De Voss. Ztg. is van meening, dat de Fransche nota een* zon derlinge inleicUpg is voor de te Londen te voe ren onderhanoellngen voor welke besprekingen naar men weet ook de financieele gezond- j making van Europa een punt van het program ma uitmaakt Ook noemt het de nota een vreemde voorbereiding voor de bankiersoonfe- rentie die naar het heet in Sept, weer zal worden hervat. Indien dit de geest moet zijn van de nieuwe vergoedingspolitlek, behoeft Morgan, zich niet de moeite te geven in Parijs binhenl to komen. De mark zal blijven dalen, de frank zal de mark volgen. Omtrent het rapport der garantiecommissie, dat dezer dagen bij de commissie van herstel is ingekomen, vermeldt de Information de volgende bijzonderheden blijkens de Telt Het rapport bevat een uitvoerige beschouwing van den financieelen toestand in Duitschland en kan beschouwd worden als een deskundig docu ment van groot belang. Het begint met een bespreking der vier Duit sche begroetingen, n.l. de gewone begroeting, de buitengewone begroeting, de begroeting der ïtaatsexploltaties en die der schadeloosstelling. De garantiecommissie stelt voor een aantal uitgaven te schrappen; andere bezuinigingen worden geopperd, waaromtrent nog eerst een technisch onderzoek ingesteld zal moeten wor den, daar de Duitsche regeering sommigeder be treffende uitgaven noodzakelijk acht. Voorts wordt er in het rapport op gewezen, dat de schorsing van den dienst der Duitsche schuld (313 milliard ~\|ottende schuld, 73 mil liard geconsolideerde schuld, dus te zamen 386 milliard papiermark) de beschikk'1 zog geven over een aantal milliarden papiermark, doch de garantiecommissie velt in haar rapport geen oordeel over het al dan niet wenschelijke van deze schorsing. Het Duitsche verzoek om een mo ratorium zou kunnen strekken tot het aan de GOlDSmECOBAXT. Het Internationaal Arbeidsbureau en de Landbouwkwesties. Interlaken, 29 Juli. (B. T. A.). Het be stuur van het internationaal arbeidsbureau heeft r het „Ho- jnover hun de gemak- ze schenen mamen we, liever een lie kon hij 40.000.— an C. S. uit ADVKBTENTIKPRIJSi Uit Gouda en omstreken (babooranda tot <M bozorgkrinrii 1-4 rog& L30, elke regel meer 0.26. Van buiten Gouda daT beseMkrtara 1—6 regels L56, elks regel meer 0.30. Advertentiën ia het Zaterdagnommar M ft bijalag op den prijs. Llefdadigheids-advertontiën de helft van dan prijs. INGEZONDEN MEDEDKEUNGKNi 1—4 regels /2JD6, elke regel maar /OM. O* de voorpagina 60 hooger. Gewoue advertentiën en ingezonden mededeelingen bfj contract tot sear geradoeMW* den prjja. Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte. Advertentiën kunnen worden ingezbnden door tusachankomst van aoUade boakha»* dolaren, Advertentiebureau* en onze Agenten en moeten daags vóór da puling aan hat Bureau zün ingekomen, teneinde van opname venMktfd to zjjn. De nieuwe petfSnt lag te kijken tioé de zuster 06 kleine kamer stofte en opredderde. „Zou de dokter vandaag bij me komen Uk weet het niet, juffrouw." Jiet is varidaag een week geleden, dat ik' ge komen ben r- en hij fe er nog maar eens ge- We®st/ zei ze zacht in zichzelf. „Tobt u daar maar niet over F vns liet vlugge Jptwoord van de zuster. ^Er ztfn er wel die «*er een maand zijn voor ze den dokter te zten «”Igen en sommigen zten helm heelemaal niet u iets noodfg hebt, zal ft Dr, Farroid te komen. vertel^ dat hij de rieken zelf ver- ee enJatjlftLjvprak^gllj^fcn pi lABONNEMENTSPIUJSi per kwartaal 2^5, per week 17 cent, met Zondagsblad per kwartaal ƒ2.90, per week 22 cent, overal waar de bezorging per looper geschiedt, ^Franco per post per kwartaal ƒ3.16, met Zondagsblad 8.80. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: MARKT M, GOUDA* bfj ohm agenten en loopers, den boekhandel en de postkantoren. Onze bureaux zijn dagelijks geopend van 9—4 uur.j Administratie Tri. Int. B2| Redactie TeL 543. td mede te wer- waschtafel. waschtafel is yr(j irjjgen als het op wordt: men roert ite kalk en ptfp- tke brij, die men c en gelijkmatig n er twee dagen prenkeld, op laat ij goer opdrogen, oek af en polijst sen leeren lap en zwaar lichaam bewoog zacht heen en weer als of hij niet volkomen macht over zijn spieren had en zijn oogen schitterden vreemd in zijl» bleek gericht. Hij haalde zwaar adem, alsof hjj een zekere opwinding wilde bedwingen. De zieke vrouw, die hem aandachtig gade sloeg, werd verlegen. JHoc gaat hot er vandaag mee, juffrouw „Smith Eva Smith," vulde de vrouw aan, „Wel, juffrouw Smith, u hebt het hier wet goed zoo in uw eentje, nietwaar?" Hij praatte zenuwachtig, de kalmte waarmee hjj den eersten keer, dat ze hem gezien hn<L gesproken had, was verdwenen. g ^a ft lig Her graag te kijken naar de wolkjes, die over het meer glijden en naar de heuvels maar ik ben heel zwak." „Bes* heel beet,” zei hij haastig. „U ligt Her heerlijk F Hij stak zijn handen in zijn zakken en keek uit het open raam naar de zonnige heuvels. Ba kwam een duidelijke verandering op zijn gericht een weerspiegeling van den vluggen overgang van zijn gedachten. JLe -waren vroeger Ledemaat bedekt met boomen oerfxxwdhen tot den top van den berg,” mompel dk» hij. „Bn het heele dal tus- schen hier en daar stond vol ongekapt hout.” JDat was dus de wildernis F riep ze zacht „Ja, de wildernis tot de Noordpool toe Alles ongerept vrij voor menseben «n die” ren.” brengt me eiken dag een ander drankje wel twee of drie te gelijk." „Geen medicijnen geven een dokter? Dat doen ze allemaal, de een meer en de ander minder dat hangt er van af." Ze klemde haar lippen op elkaar als om verdere onbe scheiden vragen te voorkomen en zei over redend „Kom, drink maar gauw, u zult er u krachtiger door gaan voelen." De patiënt schudde haar hoofd, maar ze nam j het drankje in en gaf het leege glas terug, a»er!" ^Dat is goed," zei de zuster vroolijk. „En denk nu niet langer over medicijnen en dokters en dergelijken. U zult prachtig beter woiden - dat zult u zien Tocht dat raam F „O, doe het niet dicht. Ik lig zoo graag te kijken naar dien groenen berg tegen de blau we lucht. Die berg schijnt zoo ver weg, alsof, veric ze midden in de wildernis lag F ze kt De zuster trók haar wenkbrauwen op en keelÈ had naar de Macatawa. VQ9 JHij is in ieder geval een goéd eind weg Hbt Het is hier wild genoeg als het winter wordt, geloof dat maar." ^Maar het is Her niet langer het hart van de wildernis." „Nu ga ik weg Probeert u wat te sla pen. Het is Her heerlijk frisch, en niets komt u I door ?<r'. ROBERT HERRICK. 67 Vóór de vrouw kon antwoorden, was hij ver» <w«wnzij ging naar de open deur en stond ®P den drempel als meesteres van het huis en *ag hem het pad volgen naar de bron. Toen: trad hij haar nieuw tehuis binnen en ging zitten °P de breede bank met het versleten «Berenvel to staarde in den hollen leegen haard. «Leven," fluisterde ze, en er speelde nog een om haar lippen. „Het huis heeft leven ■loodfg w, we hebben allemaal behoefte aan leven. Toen sloot ze vermoeid de oogen. derde vlekken in vlucht nemen tot iinig pot- leljjk met heden kennis genömen van een overeenkomst (usschen het internationaal landbouwinstituut te Rome en het internationaal arbeidsbureau be treffende de competentie van elk dezer beide lichamen inzake landbouwvraagstukken. In de commissie, aan welke was opgedragen, midde len te zoeken ter verzekering van de samenwer king tusschen beide lichamen op landbouwge bied, zijn de gedelegeerden tot volkomen over eenstemming gekomen. De commissie nam er verder acte van, dat productie op landbouwge bied niet tot de competentie van het internatio naal arbeidsbureau behoort. Deze kwestie be hoort onder het ressort van het internationaal landbouwinstituut, met uitzonderig van de ge deelten, die in nauwe betrekking staan tot do - --- - arbeidsvoorwaarden van den landbour»» orde^brengen van deze kwestie, die uitsluitend DUITSCHLANC. DE SCHADELOOSSTELLING. 'i Berlijn, 29 Juli. (N. T. A. Draadloos). In de rijkskanselarij zijn hedenvoormiddag be sprekingen gehouden over de laatste Fransche nota, waaraan de rijkskanselier, de rijksminis- ter van financiën en de staatssecretarissen, wien begroeting van 1921 kwamen do belastingen voor met 8<- milliard papiermark, op die van 1922 met 154.7, uiuxaic pers i* nigemrcn van mening, milliard. In Maart 1922 is aan belastingen 0 ontzettende daling der mark het gevolg piilliard ontvangen, in April 14 milliard en ft van het Jmische optreden in de Fran- Mei 17 milliard, hetgeen de veronderstelling wettigt, dat het cijfer vnn 154.7 milliard, dnt op de begrooting van 1922 voorkomt, ongetwijfeld overschreden zal worden. Door een nieuwe reeks indirecte belastingen «ouden de ontvangsten vermeerderd kunnen worden. De oplossing van het vraagstuk in zake het herstel der Duitsche financiën moet echter niet zoozeer worden gezocht in de bezuiniging op de uitgaven en de vermeerdering dar inkomsten dan we! in de bestrijding van de kapitaalsmók- kelarij en in het stabilises ren van de mark. Deze beide punten worden uitvoerig behan* deld in het rapport, hetwelk betoogt, datZfil be staan er ook geen middelen om de milliarden, welke de Duitsche induslrleelen In den loop der laatste drie 'jaren bij Amerikaansche, Holland* sche of ZwHsersche banken hebben kunnen de- poneeren, naar Duitschland te doen terugkee- een, er dan toch voor gezorgd kan worden, dat er geen nieuwe kapitaalvlucht plaats heeft, dank zij een controlestelsel, dat door de garantie- commissie is bestudeerd. Naar verluidt, betoogt het rapport tan slotte de wenschelljkheid van een internationale leering ten behoeve van Duitschland. De Duitsche re geering sou de helft der opbrengst van desa leering kunnen besteden aan de schadeloosstel en de andere helft voor het herstel van haai „_„.„.Uandsche ünanciim hetgeen haar de mo gelijkheid zou vertchaften, de uitgifte van jw plergetd te staken. Dit zijn de groote lijnen van het zuiver ted- nlache rapport der garantiecommissie, dat t«1 basis zal dienen van de aanstaande beaprekiï gen te Londen. BEIEREN EN HET RUK. 1 De houding der Zuid-Westelijki» bondsstaten. B e r lij n, 29 Juli. (N. T. A. Draadloos) Bij de bespreking tusschen de staatspresident ten van Wurtemberg, Baden ep Hessen bleke» deze eenstemmig van oordeel te zijn, dat d» houding van Beieren schadelijk Is voor de een heid vnn het rijk en dat de drie Zuidwestelijks Chiitsche bondsstaten eensgezind achte^ <ft rjjksregeering stnnn. De samensmelting der socialisten. Berlijn, 29 Juli (N. T. A. Draadloos). De partijbesturen van de beide socialistische partijen van Duitschland hebben Vrijdag be raadslaagd over een samensmelting dier partijen. Men besloot om, zoolang nog geen beslissing genomen is, alles te vermijden wat de samen* smelting zou kunnen verhinderen. Kleurlingentoepen aan den Rijn. Pa r (j s, 29 Juli. (Havas). De New-ïork Time» had een bericht opgenomen, volgens hetwelk generaal Allen, de bevelhebber der Amerikaan sche troepen aan don Rijn, In een Interview zou hebben verklaard, dat do aanwezigheid van kleurlingentroopen aan den Rijn ongeweMcht was. Een verslaggever van de Mntin heeft thans generaal Allen ovef deze uitlating geïnterviewd waarbij bleek, dat Allen dit niet zelf had ba- weerd, maar dat hij meegedeeld ha4 dat ds Duitsche professoren en geestelijken het tek om zijn rechten te doen gelden, die over een' geweer beschikt. Ongewapende burgers worden als schapen beschouwd, die men als een kudde te hoop kan drijven en waarmee men naar be lieven kan handelen. Brutale jonge kerels van zeventien en negentien jaar, die zich „gene raal" en „commandant" noemen hier in Ier land, aldus de Ier, heeft men nog geen tot de benden behoorend persoon aangetroffen, die een lager rang had dan die van officier! gaan wonen in de beste huizen, jakkeren in het meest krankzinnige tempo op de wegen in ge stolen automobielen rond en dwingen onder be dreiging met de doodstraf vreedzame burgers om inplaats va# hun gewone dagelijksche werk to doen zandzakken te vullen, boomen te vellen en wegen te vernielen. Hoewel sommge leden der bendennhar de schrijver in de New Statesman vaststelt over tuigde republikeinen mogen zijn, die hun strijd zonder diefstal en vrijheidsberooving trachten te voeren, is het toch algemeen bekend, dat bij do benden in elk district, waarin zij tot dusver haar activiteit hebben ontplooid, zich tal van vagebonden, struikroovers en ander gespuis hebben gevoegd, voor wie het een pleiziertje is de fatsoenlijke bevolking te terroriseeren en op haar kosten te leven. Boodschapjongens, stal jongens en slecht betaalde kantoorbedienden komt het als, een tot werkelijkheid geworden sprookje voor, dat zij thans, door toe te treden tot een gewapende bende, in de gelegenheid zijn op de prachtigste landgoederen en boerderijen n te wonen, dat zij winkels en particuliere huizen I* kunnen plunderen en „bevoegd” zijn de betere legen der bevolking met behulp vah- revolvers te nopen gedwongen arbeid te verrichten. Karakteristiek voor de actie der benden wor den twee feiten van den allerlaatsten tijd ge noemd. Een koopman te Dublin was door le den van gewapende benden zijn automobiel ge kaapt. De politie te Dublin kwam er achter, dat de wagen na enkele dagen fn een bepaalde garage was opgeborgen. Daarop stelde de koop- ""“•l zich weer fn 't bezit van zijn auto, maar gaf deze aan de politie over ter bewaking. En kele dagen later verscheen op 't politiebureau een lid van de bende en eischte, dat de auto aan hem zou worden gegeven. Hij motiveerde dit als volgthij had deze auto van een leider eener bende uit een plattelandsdistrict geleend en op eerewoord beloofd, hem de auto na een bepaalden tijd weer terug te geven. Men moest hem in staat stellen zijn eerewoord gestand te goed scheen te doen,” zei de patiënt zacht. „Wie? Dr. Holden? Dat is me ook wat F ladhte de zuster. „Hij weet meestal niet eens of de patiënten er nog zijn. Hij geeft zijn voor schriften en de rest laat hij aan de jonge dok- tqrs over zij houden toezicht op de kuur.” „Hoe kunnen ze dat De zuster glimlachte, en toen ze op het punt was om heen te gaan, vroeg ze nog eens „Zal ik Dr. Farrold vragen om te komen?" „Neen ik zal wel wachten tot hij komt!" „Dat is goed, dat is heel verstandig, tobt u nu niet. Het duurt lang maanden en maan den als een patiënt zoo onderkomen is als u," zei de verpleegster met gezag. „Maar ik kan Her niet zooveel maanden blijven.” „Dat zeggen ze eerst allemaal. Maar sommi gen blijven wel een jaar of langer en dan wil len ze niet eens meer weg zoo raken ze er aan gewend I” De patiënt sloot haar oogen en keende zich om. Een ander keer zei ze „U hebt vergeten mij het water te geven.” „Het water van de bron f-? dat is u riet voor- geschreven." C „Maar ik dadht, datliet water tan Ide Gene zende bron r—" storen. Deze hut is nog nooit gebruikt zoolang De zuster lachte ongelooKg. vv_ -»._i.t „Hebt u dat oude verhaal ook fH gehoord? Hèt is eenvoudig zwavelwater - en de smaak is naar genoeg om althans eenjg goed tel doen!" «Wilt u er mij wat van geven F vandaag of morgen «uit wel naar de Kaden gaan.»» Neemt u nu uw drankje maar." De patiënt nam het glas aan en keek nare «etend naar het gekleurde vocht. i dacht, dat )uj nooit mocMdjnen gal m OVERZICHT De Jersche burgeroorlog de strijd van een extremistische minderheid onder leiding van De iValeqi tegen de Vrijstaatsche regeering duurt nu at een aanmerkelijk aantal weken. Maar al behalen do Vrijstaatsche troepen voort durend, zooals men uit onze dagelijksche be richten kan lezen, overwinningen, het laat zich inmiddels aanzien, dat er nog wel enkele weken mee zullen zijn gemoeid, voordat de toestand in Ierland stabiel is geworden en de pacifica tie haar bosl&g heeft gekregen. Ahn den strijd der Ieren, gemeenschappelijk tegen de Engel- scho overheerscHng, kon sympathie bezwaar lijk- worden onthoudenelkeen, voor wie na tionale vrijheid en zelfbeschikkingsrecht meer dan lieve leuzen en louter klanken zijn, verheug de zich over de lersche overwinning, die het verleenen door -Engeland van ’t dominionschap tengevolge had. De strijd der ontbonden Sinn Fein-erganisaties tegen de troepen van den Zuid-lerschen vrijstaat heeft echter zijn beden- keli^le kanten, daar hij gepaard gaat met be- treip-enswaardige excessen. De z.g. republikein- scho benden, die hun guerilla-oorlog hardnekkig blijven voeren, gaan na ’t tot stand komen van het Engelsch-Iersche verdrag, zich inderdaad te buit.en aan een «eer afkeurenswaardig terroris me. In de New Statesman wordt door een Ier in dit verband opgemerkt, dot de methodes, vol gens welke de benden oorlog voeren, bewijzen, dat zij zich bewust zijn van het feit, dat het laAd en de hoofdstad vijandigstaat tegenover hun ageeren. Terwijl «ij niet in 't minst trachten zich den steun te verzekeren van uitgebreider krin gen der bevolking, volgen zij een tactiek, die geschikt is om de vijandige stemming jegens hen nog te doen toenemen. Een leider heeft zelf® openlijk als doel van den strijd genoemd het veranderen van het land in een woestenij. ma.n. Pas wanneer Ierland geen noemenswanrdige in- G"° c komsten meer opleverde, zou Engeland onver schillig staan tegenover de kwestie, of het land met Groot-Brittannië was verbonden of niet. De Ier constateert voorts, dat hoe dwaas een dergelijke politiek ook aandóet, de practijk der benden de conclusie wettigt, dat de meerder heid harer leden met deze politiek instemt. Ook m de districten, waar de regeeringstroepen nog niet- tégen de benden zijn opgetreden, hebben deze in de eerste plaats alle verbindingen met de buitenwereld afgesneden. Bruggen werden opgeblazen, wegen door loopgraven of barrica des versperd, .spoorweglijnen opgebroken en het rollend materiaal laat men. derailleeren. Tenge volge van deze actie moesten de industrieele ondernemingen worden gesloten; de handel staat stil en doordat de markten niet worden gehouden, kunnen de boeren noch de meest noodige inkoopen doen noch hun zuivel prod ut- ten en vee verkoopen. Door dit belemmeren ven handel en verkeer begint in sommige dis nieten reeds eenigszins hongersnood te heer- *chen. Deze, ellende voor de bevolking wordt n°g grooter in verband met de requislties, waar toe gewapende leden van de benden overgaan, Jïoodat de burgerlijke bevolking ook nog haar geringe voorraden worden ontnomen. Volgens de beschrijving van den Ier verkeert het platteland in Ierland spoedig in een toe stand, waarin nog slechts hij erop kan rekenen

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1922 | | pagina 1