922 P tot'" .brieK 1922 1 IDA JDA EN OMSTREKEN NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR G<H Dinsdag 1 Augustus 1922. BUITENLAND. FEUILLETON. i :FERS s 4 shriek !D 'dam. spiegele. DE GENEZER Dit blad verschijnt dagelijks behalve op Zon- en Feestdagen .Ta< - Ho. 14995 6!» Jaargang Ki BERGAMBACHT, BERKENWOUDE, BODEGRAVEN, BOSKOOP, GOUDËRAK, HAASTRECHT/ MOORDRECHT, MÖERCAPE1JJS, NIEUWER- KERK a. d. OUDERKERK a. d. LI., OUDEWATER, REEUWDK, SCHOONHOVEN, STOLWIJK, WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, enz. polltietiMH ,1 de on- Een oplichter gearresteerd. aanhef eerst de waarheid de heelt I IIL (Wordt wrvolfd.) hè F G deren den n’euw na t- insla# op Markt 64 »Er komen j Foen liggen.” it 1884 door ROBERT HERRICK. - S’ usant - Hoogsï t* - ABONNEMENTSPRIJS» per kwartaal 2^5, pei week 17 cent, met Zondagsblad per kwartaal ƒ2.90, per week 22 cant, overal waar <ie bezorging per looper geschiedt* Franco per post per kwartaal ƒ8.15, met Zondagab r.u 3.80. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan on* Bureau: MARKT 31, GOUDA* bij onM agenten en loopers, den boekhandel en de uanjcantoren. Onze bureaux stfn dagelijks geopend van 9—4 uur.; Administratie Tel, Int 82| Redactie TeL 545. Arnold, die Zaterdag verdween met medeneming vnn 4 millioen mark, is gearresteerd. Al hit geld is teruggevonden. oogst amusant II.H. Doctoren plus Stedelijke A 10 cent van 2836 70 2 al 19.50 af f II.CO ia! 121.— al 20.75 ia! f 5.— Jien urt. sg gratis bij alle jefflesch. i 11.-: ildcream t. 2863 40 Aug. ’s avond! Een paar dagen later kwam hij terug, bij het vallen van den avond. De zieke vrouw lag op de bank voor het open raam. De dokter kwam’ naar haar toe fonder haar goeden dag te zeg gen en verstrooid en gewichtig nam hij baar mageren arm en terwijl hij die voorzichtig vasthield, telde hij haar zwakke polsslagen. Toen knielde hij neer en luisterde naar de sla gen van haar hart. Terwijl hij opstand, zei hij streef „Nog niet veel sterker. Ze schudde baar hnnfH. Telepathe on TTO-OTTO. na 'onderbaarlijke GOWHE COURANT. ADVERTENTIEPRiJSi Uit Gouda en omstreken (behoorends tot <i<m b>!*orgtrtng)l 1—5 regel* L30, elks regel mew 0.25. Van buiten Gouda en don tazorgkrinitt 15 regels 1.55, elks regel menr 0.30. Advertentiön In het Zateniagnummer 20 btfriag op don prjjs. Liefdadigheids-advertsntiëo da helft van den prijs. INGEZONDEN MEDEDEELINGEN: 1—4 regel* ƒ2.05, «Ik* reg«J mrar f OM O* de voorpagina 60 honger. Gewone advertontiën en Ingezonden mededeelingen hij contract tot zear gazednoMtr» den prijs. Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte Advertentiön kunnen worden ingezonden door tusach en komst van «oliede boekhan delaren, Advertentiebureaus en onz.o Agenten en moeten daag* vóór de plaatsing aan het Bureau zjjn ingekomen, teneinde van opname verzekerd te zün „Daar weet u niets van I Waarom gaat u naar een dokter als u geen medicijnen wilt in nemen „Al die anderen hebben me ook drankjes ge geven.” „Wel," zei hij met een kort lachje. „Mijn me dicijnen zijn anders, juffrouw Eva Smith. De mijne zullen u genezen." Hij keerde zich om om de kamer uit te gaan. Maar de zieke vrouw kwam met moeite over eind, leunde voorover en zei op zuchten drin genden toon „Die vrouw in het ziekenhuis heeft gezegd, dat u kon genezen zonder drankjes.” De dokter bleef plotseling staan. „Onzin I" „Ja," hield ze vol. „Toen was u de Gene zer.” „In dien tijd leefden we hier in de wildernis en wa« het moeilijk de benoodigdheden te krijgen. We hadden maar een paar drankjes en deden wat we konden. We waren toen voor het groot ste gedeelte op ons z?If aangewezen," legde hij haastig uit, alsof hij zich tegen haar beschul diging wilde verdedigen. >F „Eigenlijk in alles! We hadden bijna geen gereedschappen ik heb dit huis zelf gebouwd met een breekijzer en een hamer Maar nu hebben we de wetenschap om ons te helpen we kunnen op de hoogte blijven van wat over de heele wereld gedaan wordt van het aller nieuwste, ziet u." Ben spottende glimlach speelde om zijn lip pen, terwijl hij sprak. „We probeerden alles,” voegde hij er bij. J3n helpt de wetenschap „Natuurlijk helpt die. Wilt u de kennis van tweeduizend laren overboord gooien en alles Het Ausgleicbsverfahren, Berlijn, 31 Juli. (W.-B.). De Berl. Lokal Anz. meldt, dat gisteren, Zondag, onder voorzit terschap van den rijksknnselier een tweede be spreking is gehouden met den rijksminister van financiën, dr. Hermes en verschillende afdee- lingschefs ovei de Fransche nota betreffende de inaandelijksche betalingen en over het Duitsche antwoord, dat niet later dan 6 Aug. moet zijn 'gegeven. In de eerste beraadslaging van de af- dcelingschefs, op Zaterdag, was er op gewezen, dat men wel een mogelijkheid zag om aan de in den vorm van een ultimatum gestelde eischen te voldoen, maar de kwestie nauwkeurig zou onderzoeken en het materiaal voor het Duitsche antwoord zou aanwijzen. De bespreking van gisteren werd gehouden onder den zwaren druk van de nieuwe daling der mark, die de moge lijkheid voor een tegemoetkoming aan de eischen, die men op het oog had, volkomen hoeft vernietigd. Het ontwerp voor het Duitsche antwoord zal in de zitting op heden van den ministerraad worden vnstgosteld. Het plan zou bestaan om het Duitsche antwoord ongeveer in ’t midden der week te vei zrnden, dus nog voor dat d» termijn van tien dagen is verloopen. DE BESCHERMING DER REPUBLIEK. Leipzig, 31 JulL (W. B.l. Het eerste proces voor het staatsgererhfshof ter bescher ming der republiek zal 1n beginnen. De aanslag op Harden. Berlijn, 31 J'uli. (W. B.) De z.g. student Wpmer Flesch, die indertijd werd gearresteerd, daar hij onmiddellirk na het bekend worden'vm den moord op Ratftennu in den Rijksdag voor HelKerich een ruiker bloemen met zwart-w‘t- 100de linten bracht, mant later weer op vrije voBten werd gesteld, is Zpterdv gehouden, thnns in verband met Maximiliaan Harden. „Ver weg van de'vrije wildernis." „Ze maken iets beters dan de wildernis ze maken huizen, voor de mannen en de vrouwen en<de kinderen om in te leven. Tehuizen voor menschelijke levens!” De dokter trok ontstemd de schouders op en keek de vrouw recht in het gezicht. Hij zag haar zwak lichaam, uitgestrekt op het bed en zei „En dat lijkt u beter dat wat zij leven noe men „Ja,” zei ze, en er kwam kleur op haar bleek terwijl ze hetbeaamde ondanks haar nederlaag in den strijd en haar lichamelijke zwakheid. „Ja, een menschel ijk bestaan, de kans om dat te hebben, de kans op geluk." De glimlach verdween van de lippen van den dokter, zijn gelaat werd somber en streng. En kortaf zei hij „De kans om dat geluk te krijgen! Vindt u het eigenlijk zoo belangrijk Heeft het leven u zooveel gebracht?" ,flet heeft me heel weinig gebracht bijna niets. Maar ik kan droomen van wat het zou kunnen zijn op een plaats als hierin een nieuw land vol verwachting!" Haar mager ge zicht kleurde, terwijl ze haar nederlaag als vrouw bekende. De dokter keerde zich ongeduldig om en liep het cel-achtig vertrek op en neer, zijn oogen op den grond gericht Eindelijk bleef hij staan voor de rij medicijnfleschjes op het plankje naast het raam. „U neemt juist in wat gebruiken moet," zei hij, minachtend naar da opschriften kijkend. „En genoeg ook F „Van drankjes aal ft niet starteer worden," zei ze rustig. Hij keerde zich <n> eena om aai riep met een boos gezicht» OVERZICHT Tegelijkertijd dat' DuHschland bij de Entente aanklopte om uitstel van betaling der schade loosstelling, verzocht het eveneens om opschor ting der betalingen in baar met betrekking tot, wat de Duitschers noemen, het Au s g 1 e i c h s- verfahren: „vereffenings-methode” zouden wij kunnen zeggen. Wij hebben al meegedeeld, 'dat aan dit laatste verzoek niet is voldaan: de vertegenwoordigers der geallieerde verreken- buieaux toch hebben met algemeene stemmen, naer uit Fransche bron werd te kennen gege ven, besloten om in afwijzenden zin te advisee rden inzake het verzoek door Duitschland om een tijdlang verschoond te blijven van de betalingen, die het maandelijks moet doen aan de verreken- bureaux. Dit is dus een voor Duitschland ongun stige beslissing en zij heet gebaseerd te zijn op het feit, dat in de oogen der geallieerden de Duitsche regeering kwade trouw heeft be toond bij de voldoening of erkenning der En- tente-vorderingen. De bewuste Fransche nota, die Duitschland op zijn dak is gestuurd, moet nog al op een rigoureusen toon zijn gesteld, ja, volgens de Duitsche pers, zelfs een barsch en onhebbelijk karakter dragen. Ook schijnt de nota dreigementen te hebben ingehouden voor het geval aan zekere eischen niet werd voldaan. Om de portée te begrijpen van de nota, heeft het zeker zin uiteen te zetten, wat eigenlijk aan dit Ausgleichsverfahren vastzit. Men heeft n.l. met een z.g. clearing-systeem té doen, waaraan het aanzijn is gegeven in het verdrag Van Versailles en dat is gebaseerd op art. 296 van dit tractaat. Gedurende den oorlog hadden de staten aan hun burgers verboden betalingen te doen aan burgers van vijandelijke landen. Toen de oorlog was afgeloopen, moest natu-ir- Hfr over én weer een geweldige afrekening I ilanfs hebben van particuliere schulden. Voor leze diverse vereffeningen werd nu door bei verdrag van Versailles een methode vastgesteld tusshen Duitschland en de overwmnende staten, die daar van gebruik wenschten te maken. De afrekening geschiedt/oor z.g. „staatliche Aus- gleichsamter”: derhalve offideele verreken- of compensatiebureaux. Aan particulieren is h?t verboden rechtstreeks vorderingen te offreeren en te betalen. De crediteuren moeten hun vorde ringen opgeven bij het bureau van hun land; dit geeft ze door naar het verrekenbureail van den schuldenaar; daar wordt de vordering nagegaan en wanneer zij wordt bevonden Juist te zijn, ge boekt; maandelijks rekenen de beide bureaux met elkaar af en betalen de crediteuren uit. Dit ziet er vrij onschuldig uit; art. 296 echter bepaalt, dat elke staat, die deelneemt aan het clearing- systeem, de aansprakelijkheid moet over nemen voor de schulden van zijn burgers, voor zoover zij niet reeds vroeger insolvent waren; voor Duitschland was dit van buitengemeen groote beteekenis in verband met het feit, dat verder werd bepaald, dat de Duifsche schulden aan crediteuren in de geldmiddelen vaiT het ber treffende buitenland moeten worden betaald; het Duitsche rijk werd zoodoende tegenover de bui- n>« tenlandsrihe credieuteren aansprnkeliik voor et volledige bedrag van hun valuta-vordering, ook In die gevallen, dat de Duitsche schuldenaars tengevolge van den oorlog en de ontreddering van de valuta niet in staat waren te betalen; „Ik zal u eens iets anders geven I" Hij haaldo zijn receplenboekje uit zijn zak en begon iets op te schrijven. „Dat zal toch niet helpen." Hij keek haar alleen maar even aan en ging toen voort met schrijven. „Geen drankje» meer, alleen maar rust en «tilte." Hij sloeg het boekje met een slag dicht en riep: „Wat wilt u dan eigenlijk?" „Zegt u me eerst de waarheid de heelt waarheid." „Omtrent uw 'ziekte het is geen bijzop» der geval. Uw organisme is uitgeput de ze* nuwcellen lefeg. De krachten en de spieren ven slapt, u kunt zelf begrijpen waar het kwaad schuilt. U hebt al uw energie verbruikt Nu hebt u tijd noodig vee! tijd otn een nieuwe portie levenskracht op te doen." „Zal ik die ooit terug krijgen?” Ze keek hem onderzoekend aan, en hij ant woordde weifelend „Dat kan niemand zeggen 1 De natuur herstelt zich meestal van zei! als je haar ee* kans geeft - en je je zelf niet al te erg ver knoeid hebt" Vlüg dreunde hij die gewone dokterawijsheid op, die eigenlijk niets te beten- lenen had. „Alles wat u doen kimt b om uw lichaam een kana te geven. Blijf hier en nee®* kalm rust, en zie wat de natuur voor u doet F Ze keek hem wantrouwend aan. Het incident te Stettin, Uit Berlijn wordt d.d. 31 Juli gemeld nan dt TeL over het incident met He leden van de intergeallieerde conlrole-commissie in Stettin dat van Duitsche officierle zijde meegedeeld wordt Gedurende «’en instruefie-onderzoek hezlcb» tigden de leden der infergeallieerde controle commissie de voormalige artilleriekazeme in Stettin, die tot ondcrhven'ring van j pen werd gebruikt. Een Frnnsch lid defeo»- missie elschte de opensluiting vnn een ruimte, welke zich aan het einde vnn een doodldbpendfl trap bevond, daar hij in deze ndmte verstopte leger-materialen vermoedde. Men deelde d< commissie mede, dat het openmaken van d« ruimte slechts met goedkeuring van den poll* tie-president kon geschieden. Deze kon echtet niet verkregen worden, daar de president des geeheelen dag in polifie-zaken gewikkeld was Het was Juist in don tijd van de sinking en d« pqlltie-president speelde een voorname rol bij de onderhandelingen met de stakers. Door he| anndringen op opening van de ruimte van d« zijde der Frnnschen en Belgen en het lange ver* geefséne wachten, kwam het tot een Incident fusschen de cont rol e—ofBeieren en de Schutz- polizel-beambten. Dan volgenden morgen wer<! met goedkeuring van den politie-presldent d« ruimte geopend, doch niets verdachts gevonden. Thans heeft de controle-commlssle, op grond hiervan, een nota tot den minister vnn bulten- Inndsché takengericht en van dezen verlangd, dat de beambten ter verantwoording zoude» worden geroepen. Men heeft daarop de controle-commissla al het materiaal overhandigd en haar verzocht, om zich eerst een objectief oordeel te vormen. Een antwoord daarop b nog niet ontvangen.. Opper-Sihzië. Berlijn, 31 JulL (W. B.) In het westelijk deel vnn het dhrrlct Tarnowitt (Opper-Sfleylë) heeft de Poolsche militaire politie de grens overschreden. Zoodra b-f vr-irv-1 -’dht s, rukte de Duitsche veiligheidspolitie op. De Polen trokken daarop terug. D- landarbeiders zouden door hen mei hun knrnbi|nen zlln be dreigd. nuiTSCHLAN^ DE SCHADELOOSSTEI LING. De Lpndensche conferentie op 7 Aug. bepaald. Londen, 31 Jul‘i. (N. T. A. Draadloos.). Gemeld wordt, dat aan Frankrijk is bericht, dat de Engelsche premier gaarne Poinfaré op 7 Aug. te Londen zal ontmoeten om den (e- genwoordigen stand van de kwestie der scha deloosstelling te behandelen. Men hoopt, dat de Italiuansche politieke crisis dan zal zijn opgelost. Zoowel België als Italië zullen wor den uitgenoodigd vertegenwoordigers te zen den om aan de besprekingen deel te nemen. De kwestie der schadeloosstelling zal, naar ver luidt, uitsluitend worden besproken en derhandjglingen zullen niet het karakter dra gen van een volledige conferentie, zooals oor spronkelijk was voorgesteld. Par ij s, 31 Juli. (Havas). Poincaré heeft aan den Duitschen gézant te Parijs een brie! geschreven, waarin hij herinnert aan den brief van 14 Juli, betreffende reductie der betalingen aan de verrekenhufeaux. Poincaré betwist de Duitsche stelling, die de vergoeding, welke voortvloeit uit den verkoop van Duitsche goe- a en die betaald is aan de belanghebbenden, i voorrang verleent op rekening van de Duit sche verplichtingen, die uit .het verdrag voort vloeien. Ingevolge hét verdrag van Londen van 10 Juni 1921 z^n onderhandelingen begonnen tusschen de gealliérdèn en daarna met Duitsch land om de opbrengst van den verkoop te ge bruiken voor de betaling der »chadeve»goe- ding, maar de overeenkomsten daarover vloeien voort uit de overeenkomst van Londen en hou den op, van kracht te zijn,4h geval van niet-na- koming der voorntfemste bepaling, nangezien het in gebreke biffin van Duitschland de op zegging van de overeenkomst van Londen met zich zou kunnen brengen. Opzettelijke vertra gingen kunnen het Duitsche rijk voor het oógenblüc crediteur doen schijnen van de geal lieerde kantoren. De Fransche regeering ncht deze reden nitrt voldoende geldig, dat hét rijk zou weigeren die overeengekomen 2 millioen te betalen. Het in gebreke blijven van Duitsch land zou de voordeelen doen vervallen, die voortspruiten uit de afspraak en de afschaffing van de rijkswet op de heffing-in-eens met zich brengen, Duitschland zou verantwoordelijk blij ven voor de schuldèn der Duitsche schuldena ren aan het Fransche kantoor, maar de insolva biliteit zou worden geverifieerd en hun namen openbaar gemaakt, waardoor het Duitsche kan toor in staat zou wofden gesteld de geallieer de schuldvorderingen met spoed te innen en boeten te heffen voor het risico en de kosten, hetgeen de last zou verminderen, waarover hot rijk zich beklaagt en waarvan hef zich tracht te bevrijden door vermindering te vragen vnn de mnnndelijksche betalingen. Wat betreft art. 297, paragraaf E., van het verdrag, de Fran sche regeering laat niet toe, dot He geallieerde belanghebbenden hun schadeloosstelling voor de in den oorlog geleden schade zouden derven, terwijl de Duitsche belanghebbenden «dergclljke stortingen zouden blijven krijgen. De Fransche regeering beschouwt daarom het verzoek van het rijk van 14 Juli als nief ge daan, rekent op de stipte uilvo«*ring van de oveieenkomsf van 10 Juni 1921 en verzoekt, dat men rekening zal houden met de protesten tegen de systematische vertragingen van het Duitsche kantoor om <fe geallieerde schulden te erkennen. Als de geëlschte zekerheid niet door het rijk wordt verschaft binnen den gestelden termijn, zouden de maatregelen, die vastgesteld zijn met hef ooft op die mogelijkheid, onmiddel lijk vanzelf in werking treden. Het moratorium-vraagstuk. Berlijn, 31 Juli. (N. T. A. Draadloos). De Parijsche uitgave van de New-York Herald deelt mede op grond van een rondvraag bij de com missie van herstel, dat de meerderheid dezer commissie in het vraagstuk van het moratorium nan de zijde van Duitschland staat. Een lid der garantiecommissie verklaarde aan een medewerker van het blad, hoe het feit, dat Duitschland niet geheel en al zijn betalingen wil opschorten, maar 500,000 goudmarken per maand zou willen betalen, blijkbaar een goeden indruk heeft gemaakt op Engeland en Italië en enkele Belgische gedelegeerden, die hierin een bewijs zien van den goeden wil der regeering te Berlijn. iking van vloeistof. lekkenda van zijn ende om i en dat v sten op 'worm, e huid- voor het gcLeele goudLedrag was het ook dón! is afgewezen, dunk zij yooral het Franscne aansprakelijk, wanneer het markvorderingen be- I zet tegen de inwilliging. trof. Het bedrag van deze aansprakelijkheden nam enorm toe door de besÜs9in~'’n van de ge- I mengde boven van arbitrage, b.v. ten aanzien van Elzas-Lotharingen. Maar bovenals: Duitsch land moest wel betalen, maar zelf kreeg het niets. De afrekening tusschen de verrekenburemix moest elke maand plaats hebben en het saldo daarna binnen een week door den schuldenaar- staat door betaling in baar vereffend worden. Dit wordt bepaald in de eerste alinea van 11 van de annex bij art. 296. De tweede alinea Sun dezelfde alinea voegde hier echter aan toe, dat saldi ten gunste van Duitschland vast zouden worden gehouden tot zoolang de verschuldigde bedragen aan de geallieerde en geassocieerde mogendheden volledig zouden rijn betaald. Wanneer er dus in een maand een overschot ten gunste van Duitschland was, dan werd dit ingehouden, maar was er een overschot ton laste van Duitschland, dan moest dit worden betaald. Het schijnt, dat door moeilijkheden, die vastzaten aan het verrekenproces, alsmede door bureaucratischen rompslomp het afdoen der schulden uiterst traag in zijn werk ging. De mark zakte echter inmiddels al meer en meer. Bovendien waren de Duitsche autoriteiten met het aanmelden der vorderingen zeer ten achter bij de geallieerden; dezen en vooral Enge land dienden een ongehoord aantal vorderin gen in. Het gevolg hiervan Was, dat Duitschland aan het eind van elke maand enorme bedragen had te storten, die binnen een week moesten zijn betaald. Hierdoor werd de mark nog meer gedeprecieerd. Een jaar leden kwam een over eenkomst tot stand, die een verzachting moest béteekenen. Men werd het erover eens, dat Duitschland niet meer elke maand een niet vooraf te bepalen, maar een vaste som moest betalen: 2 millioen pond sterling per maand. Dit was een faciliteit, die echter niet ver genoeg ging. Want, naar dezer dagen de Frankfurter Zeitung in een hoofdartikel vaststelde, telkens weer bleek, dat Diritsdhland’s positie bij het Verrek en-Systeem op onbillijke wijze werd ge schaad door het buitengewoon langzame onder zoek der Duitsche vorderingen, dat ditmaal niet was te wijten aan de Duitsche, maar aan de ge allieerde autoriteiten. De maandelijksche rest bedragen ten laste van Duitschland werden zoo doende veel grooter dan overeenkwam met den feitelijken staat van zaken. De Duitsche auto riteiten zijn thans van oordeel, dat Duitschland in totaal nu nog 500 millioen goudmark zou moeten betalen, waar overschotten ten gunste van Duitschland tegenover stonden. Dat betee- kende dus, dat Duitschland thans en wel op een moment, dat het daartoe het minst bij machte is, groote bedragen aan deviezen moet betalen, terwijl Duitschland zijn tegoed zou uitbetaald krijgen in een tijd, „dat wij öf reeds volslagen te gronde zouden zijn gericht of al weer op weg zouden zijn om er boven op te komen" (Fr. Ztg.) Te Cannes reeds was een matiging der maande lijksche betalingen van 2 tot 1% millioen pond sterling overwogen, dus van 40 tot 30 millioen goudmark. Van die vermindering kwam echter viefs, doordat de val van Briand definitieve re sultaten uit den aard der zaak uitschakelde. Thans echter is het zoover gekomen, dat Duitschland heeft verzocht om schorsing der betalingen in baar. Maar zooals wij reeds in den aanhef van 't overzicht opmerkten, dit verzoek' wat er nu gedaan wordt, om af te hangen Van één man „Als hij een Genezer is,” fluisterde ze zacht. De dokter trok ongeduldig zijn wenkbrau wen op. „Neemt u maar vol vertrouwen uw drankjes wij doen nog wel genezingen, juffrouw Smith I" En toen voegde hij er ruw Hi - wei doen de menschen denken, dat we ze genezen kunnen I Dat komt op hetzelfde neer we zien resultaten „En geven de medicijnen die resultaten vroeg ze met onbqftisten spot. ,,O ja, volop resultaten I" lachte hij „Neemt u nu maar uw drankjes en laat de rest aun mij over. Dag juffrouw Smith!” En met een was de dokter verdwenen. De zieke vrouw hoorde hoe de deur van liet kleine huis achter hem dichtsloeg. Een poos bleef ze stil liggen, ze keek door het open raam naar het mooi» landschep, maar ze glimlachte niet meer. Eindelijk bewoog ze onwillekeurig haar lippen en fluisterde „Mijn Genezer, o mijn Genezer. Waar is'hij heengegaan F 68 "^at 'S CT tOen #ebeur<! F ,^/a, „O, eerst kwam er een houtaankapmaatsdmp- gezicht, toen kwamen toeristen en ko'^njsten, en nederlaa emdelijk kwam er brand de g ie gang *an zaken." „Boschbrand „Alles is verbrand tot die grens, die u daar l i^e verte kunt zien, die groote kale tronken “®hben den brand tegengehouden." Na een *°rt stilzwijgen, mompelde hij„De heele boel was bijna verbrand, het zou misschien nog het beste zijn geweest als dat maar gebeurd nWaarom „Och,” zei hij vaag, „dan was er eens groote Schoonmaak gehouden aan het meer. Misschien hadden we dan van voren af aan kunnen be ginnen.” JJat frissche zachte groen in het dal is «oo mooi," zei ze. nHet jonge groen bedekt ai gauw de littee- iens, die de bijl gemaakt heeft. Maar de oude Wildernis keert nooit terug." »Er komen nu boerderijen, <fla mooi in het groen liggen.” J>at „1 wel kom* rfd, hfa, «Md. '««er menschen vestigen.” «En ze zetten nieuwe huizon voor de me> •chen om in te wonen." FNCrtri ANn De hervorming vnn 't Hoogerhuis. Londen, 31 Juli. (P). Na vier dagen be» Hfiêdslogens hebben dn pairs erin toegestemd hW voorstel der regeering tot hervorming vnn hol Hoogerhuh In de herfstzitting in fin«>s.«»»s te behandelen. Uit de beraadslaging bleek, dnt er weinig enthousiasme voor het pl«n haerschi. Fen witboek over het voormalige Duitsch Oost-A(rika. Londen, 31 J u l T. A. Draadloos). Het rapport over het Tanganyika-tcrritorhiin, een d« el van bet voormalige Duitsch-Oost-Afri« ka, dnt onder Britsch mandaat is geplantst, ove» het jaar 1921, Is ah witboek genubliceerd. Hel rapport toont aan, dat in verschillende opzich ten vorderingen rijn gemaakt voor het hers’el van normale toestanden en dat de ambtenaren, belast met de uitvoering vnn het mandaat, me’ goed resultant de moeilijkheden, die rich voor - deden, hebben overwonnen. Van 1 bonder Lübeck, 31 Juli. (W. B.) Do postbenmbtét wicht is de verandering in de houding der (n* boorllngen sedert het Engdsrh bestuur Duitsche regime heeft vervangen. Het rappori zegt:

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1922 | | pagina 1