I I NIEUWS. EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN LIFEBUOY -zeerspoedig zulf U gevoelen hoe weldau dig het-is voopaUw huid. Woensdag 2 Augustus 1922. FEUILLETON. I RUITEN LAND. DE GENEZER door ROBERT HERRICK. No. 14996 BERGAMBACHT, BERKENWOUDB, BODEGRAVEN. BOSKOOP. «OUDBBAK, HAASTRECHT. MOORDRECHT, MOERCAPEI.LB, NIEUWER. KERK a. d. IJ., OUDERKERK a. d. IJ., OUDEWATER, REEUWUK. SCHOONHOVEN. STOLWIJK, WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, enz. Dit blad verschijnt dagelijks behalve op Zon- en Feestdagen Ingezonden Mededeelingen. hei*zuiveFi en beschermd 2882 M zijWe is dan ook j.. 69 wonder voor mij verricht hebben." (Wordt venrolgdj dat <«r geen onaon-1 lts hebben en dat de in goed in de niet weg, dat n, dat hun moet BEIEREN EN HET RIJK. München, I Aug. (W. B.) Do Korr. der Bayrische Volkspartei schrijftDe Zondag heeft g<*n - - - kwam de ar zijn voeten tonden op hef paraplu!e tus- Hr on-en-neer. iven den vloer1 een duur betaalde opoffering,” zei "fiOllSCHE CÖIRAN ïgen twaaï huis kwam, samen dool bijna. Eer tie bloemen» regeneerd. voond en ft ooit langei gaan is; icène en ik lien lateren zelf, somM ikomen. De les deed hij k genomen, ijner bedos- tgelegd. tot furie en la e lijf wilds rukte en... jk besluit tert- eling zitten og pluie tusscheif n hii plechtig? m oud heeren- in een flinketf wezenlijk héél i „geschikte r één angst! eeuwig de liets weten. juist toen k ben haar grasveld tot uwd, dat ze n. De Breet i te hebbert, Isof ik h«rf Begin vandaag mei hef gebruik van.* DE. LEVER'S ZEEP Jig vlaaroingett DE GEUR zegt U dat het meer doel dan reinigen.dat Hij stond ongeduldig op van den rand van de bank, waarop hij gezeten had. „Ga nu niet weg I" „Waarom zoudt u het wonder verwachten?" „Omdat ik er zoon behoefte aan heb." „We hebben.allemaal ons wonder noodig of we denken, dat we het doen I" Er was een leeg stilzwijgen tusschen hen. „U vindt dus, dat ik er mij bij neer moet leg gen. Is er geen ander middel voor me dan dat de natuur zich herstellen kan kan niets an ders ter wereld me helpen Hij schudde zijn hoofd. „Zeg me de waarheid de heele waarheid I" „Goed I Die zult u hooren. Er blijft niets an ders over. Vóór uw geboorte waart u al door God tot dit lot gedoemd. Ik kan u niet oplap pen dat kan geen een dokter. Uw kleine vlam is voor zijn tijd verminderd door wreeden ar beid in ongezonde omstandigheden. Er is nie mand, die u terug kan geven wat u do laat ste twaalf jaar verbruikt hebt I” In de schemering had zijn bleek gezicht iets sinisters. De vrouw keek hem aan zonder iets te zeggen maar met steeds grooter wordenden angst. Ze richtte zich op en streek het haar weg, dat over haar strak gezicht was getallen. „Ik kan het niet gelooven I” fluisterde ze. „Ik zeg het u omdat u de waarheid wilt weten de heele waarheid, zooals ik die ken De medicijnen, die ik u geef, zullen de machi ne weer voor een poosje op gang brengen, ze zullen u een schijn van gezondheid geven. Als u j geld hadt, genoeg geld om nooit meer hard te hoeven werken zoudt a verder kunnen teven, een bestaan voorts leepen als een halve- zieke, zooals zoo veel rijke vrouwen doen.” 1 „Maar hoe komt bet dan .Omdat tb zooals ik nu al soa dikwijls go< nend. zanger, hif mij aan rwachfte. Rus- npn alleen hef opgang heeft,! benedenhuis kr ’t is zond* r aan fou ge» gezegd, niet, near jij lijkt heb het R* eest, eerst lif trok ik dada» de pastorie, In ’f centrunf s bleken gé- «makkelijk in’ een heerlijk uitweg afgé ien tuin, dis vollen zomer- kwam er eefl jn boeltje te tafel in het h er eigenlijk a, want veeï - Mijn bo> menschen te leid af gelegd zijn gebied ezen had eö voor mij uit me bloemen, gen-gemaakt vroeg ze mif als 't moot vóór *t buis, ren ze aller* in cons hurt en loos gebo- alt, trilde etf en hij namj tend. Ik zag aï door de® als eenz pa* uwelijk leek ■ijwoonde ert ft, geloof ik kkig waren! iingen vaak nd gewoond g rustig in Ie ik plotse* rouwenstom en om daar- v te herken* rst nacht IK maar het heftige ver- ooals ik nog iuw gehoord uur. deuren >n. iets vaal en tenslotte geschrei. me binneiï ituurlijk..... d. Ze heef! al gegaan... t kleinigha- Ik ver* zond laat.." i snikte als ABONNEMENTSPRIJS: per kwartaal ƒ2.25, per week 17 cent, met Zondagsblad per kwartaal 2.90, per week 22 cent overal waar de bezorging per looper geschiedt Franco per post per kwartaal 3.1b, met Zondagsblad 8.80. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: MARKT 31, GOUDA* bij cmm agenten en loopers, den boekhandel en de postkantoren. Onze bureaux zijn dagelüks geopend van 9—6 uur.; Administratie Tel. Int 22j Redactie TeL Mfi. voor me en hfl i aanwezigheid iet» van aagS« ie half-gepakte jn kamer. hij toen en hij m op Jaeh je an. „ik las hef voorloopig vet daar ben !g lenuwachtig lp leek me gemeen. De ging weg om niet in de ver leiding te komen. Het was hard. Ik had al mijn kracht noodig om hem te verlaten om mijn geluk in den steek te laten. Maar ik heb het gedaan I" „Dat was hard," zei hij stroef. „Ik weet niet eens, of ik er goed aan gedaan heb," ging ze voort met heldere stem. „Als ik er nog eens voor stond, als ik nog eens kiezen kon zijn liefde en mijn geluk, dan zou ik an- ders doen." Hij knikte, dat hij haar begreep. „Dat zou me leven hebben gegeven dan zou ik hier zoo niet liggen." „Neen.” „Ja, dan zou ik het nemen,” zei ze rustig. „Men moet bestaan en zijn werk doen dat is het groote punt in het leven.” „Een vrouw als u moet liefda hebben zei hij. „Of zij moet tol betalen zooals u Maar er is moed voor noodig om de wereld te trotseeren veel moed voor een vrouw." „Er is moed voor noodig, en dien had ik niet omdat ik niet zeker van me zelf was. Maar de tijd zal komen, dat alleenstaande vrouwen, die zooals ik, werken als mannen, den moed zullen hebben om lief te hebben, en de wereld zal hen eerbiedigen I" „Ik hoop het.” Ze zwegen, zittend in de schemering, als twee die elkaar heel goed kennen. Buiten fladderde een vogel, en zong zijn lied. Toen was ook daar alles stil. „U hebt de fout gemaakt, die de heele be schaving maakt. Nu moeten wo zien, dat we er nog van maken waf er van te maken is." Ua." „Ik wilde, dat ik u beter kon helpen, maar dat kan ik niet," de dokter itvlucht he< lf. Het en zóó wor len dag w. ris te trmH m De Brw« werking is hedenmorgen bijeengekomen. De commissie benoemde tot haar president Henri Bergson (Frankrijk), ew tot vice-president prof. G. Murray (Engeland). Er werd voorlezing ge daan van een brief van prof, Einstein, die Duitschland in de commissie zou vertegen woordigen. Einstein gaf in dezen brief uiting aan zijn leedwezen pyjfc het feit, dat hij de zit ting niet kan bijwonen. 'Hij is n.i. genoodsaakt Europa te verlaien voor een wetenschappelijke reis naar Japan, maar hij hoopt de derde zit ting van de commissie te kunnen btfwonen. - rJj'at is goed voor uw rijke patiënten daar," •n ze wees naar het ziekenhuis beneden »maar u weet, dat ik hier maar niet zoo kan olijven rusten ik heb mijn werk. Ik moet leven!" Een nijdige trek kwam op zijn bleek gezicht. „U bent onbillijk I U hebt al uw kapitaal ver- Jpnd en nu wilt u het door een wonder terug Krijgen." „Ja, hield ze vol, „ik wil, dat er een wonder gebeuren zal mijn wonder.” ^rEr^ gebeuren in dezen tijd geen wonderen Hij lachte onaangenaam. j n%e heeft immers gezegd nik kan geen wonderen doen - nu niet meer," 'hij spottend, „al hebben ze u ook nog zoo»* Jeel verhalen van mijn Genezende bron gedaan. Ik doe alles voor u, wat de wetenschap doen •“o, om u beter te maken. Daar moet u tevre- ®n mee zijn en geduld hebben." t Toen volgde *og meer gewichtige kalmee rende zoete praat. doe net voor u, wat er voor die anderen r beneden gedaan wordt en zij zijn tevreden, worden beter soms ten minste." Uk wil meer," zei ze met een wonderIjft gUm- •chtj®, Uk wfl mijn wonder." M i»Het ónmogelijke kan ik niet doet»/ -au1- 1-Eenmaai bd>t het gokund.” ^jjéSFEHA „Dat geloof ik niet," riep ze plotseling in opi stand komend. „Ik kan niet gelooven, dat het leven voor mij ten einde is dat alle geluM voor mij is afgesloten, dat alle Eenmaal, zei ze en er sprak een beschuldiging uit haat toon, „zoudt u mij dat niet gezegd hebben -< zoudt u mij niet met drankjes zijn aangeko* men om de waarheid te verbergen I Toen zoudi u niet zoo gedacht hebben I Toen zoudt u hel wonder voor mij verricht hebben.” „Als je jong bent, is je vertrouwen zoo groot dan probeer je zooveel," zei hij strak. „Mis« sdhien zou ik toen geprobeerd hebben het won* der te doen wie weet en het volbracht heb* ben ook. Manr ik kan het niet Innger dat de kwestie." „Hoe is dat gekomen Wat heeft de gav< gedood Hij wees naar het <lal> dat voor hen lag in het donker. „Er is een vuur over de wildernis gegaan e«M dat heeft de verwoesting gebracht.” „Vertel me hoe het gekomen is," drong zet aan, als iemand, die op haar beurt redit heeft de heele waarheid te weten. „Vertel me hoé u uw gave van te genezen verloren hebt." „“Wie weet! Misschien is die gave nooi| geweest, zooals ik dacht J „Maar anderen wisten toch, dat u haar bezatij Zelfbedrog waanT van den brief van den rijkspiesident hcrfl t< doen. Naar verluidt, zal graaf v. Leif' n* feld Dinsdag zijn voorstellen bij het kabinet indienon. Vnn den uitslag der borandslagingetf van den ministerraad zal het afhangen, of d< minister-president met de partijen een hesprM king zal houden omtrent de redactie van het antwoord. De staking in de Duitsche Oostzeehaveni geëindigd. Stettin, I Aug. (W. B.). Do sinking dec zeelieden is geëindigd. De zeevaart is horvat* Ook het personenverkeer tusschen Stettin e» de Oostzeebndplaatsen en hot eiland Rügen is hervat DUITSCHLAND. DE SCHADEJ.OOSSTELLING. Het Ausgleichsverfahren, B e r I ij n, I Aug. (N. T. A. Draadloos). Het antwoord'der Duitsche regeering aan Poin- nré is gepubliceerd. Duitschland weigert zich uit te spreken, voordat onderhandelingen met al le geallieerden zijn gehouden en het betoogt, dat de betalingen in verband met de schade vergoeding en die inzake de compensatie als een geheel moeten worden beschouwd. Wan neer het Duitsche economische leven de ont trekking van 50 mfllioen goudmark per maand voor de schadevergoeding niet kan dragen, dan is het een illusie te meenen, dat de com pensatiebetaling van bovendien nog 40 milli- oen goudmark per maand wel kan worden op gebracht Het Duitsche voorstel, dat niet ten doel had een vermindering der compensatie, maar al leen een verdeeling over een langer termijn, berust op dezelfden grondslag als het verzoek om een moratorium voor de betaling der scha devergoeding, n.l. de onmogelijkheid voor Duitschland om b-»-!*'—’"*» k> 1 weten hoe trouwerij ik ndea behoord*, VOLKENBOND. Intellecfueele samenwerking. Genève, I Aug. (B. T. A.). De Volken- bondscommissie voor de intellectueele sajnen- ik schaam ie menschel!* et aan nie* m niemand een best* te heeft dV OVERZICHT De titel van het vermaarde boek van den Woegeren Italiaahschen premier Nitti, Europa senza pace, is bijna een gevleugeld woord geworden. Inderdaad Europa is zonder vrede; verwarring, gebrokenheid, ont*jinn,enis van elkaar-begrijpen, haat en beroering, zij alle val len rondom ons te constateeren: in België wordt het Vlaamsche recht nog telkendage geknecht, Frankrijk zendt Duitschland een dr^ r -nde nota inzake het neven-probleem der schadeloosstel ling, dat der z.g. A u s g 1 e i c h s-betalingen, die tot allerlei onaangename verwikkelingen aanlei ding kan geven, in Italië worstelt al dagen lang met een kabinetscrisis, de fascist trapt, ge lijk dé jongste teekening van Tjerk Bottema in de Notenkraker het zeer plastisch uitdrukte, het arme Italia met zijn zware soldatenlar een algemeene staking der arbeiders is 1 antwoord; in de centrale rijken, door de vre desverdragen geamputeerd en versplinterd, is de gedeprecieerde valuta een symptoom van de algemeene ontreddering; in Engeland heerscht een aanzienlijke werkloosheid en in de Vereenigde Staten wordt, nu de mijnwerkers en spoorwegmannen staken, een felle strijd tus schen kapitaal en arbeid gestreden. De desor ganisatie draagt een mondiaal karakter en dit èl, terwijl officieel de vrede is gesloten in heel de wereld. Neen strikt genomen in héél de wereld niet Want hoewel tusschen Griekenland en Turkije een wapenstilstand in acht werd genomen den laatsten tijd, verkeerden beide landen nog op voet van oorlog. Den laatsten tijd hebben de zaken in 't nabije Oosten, dat is in Klein-Azië, een nieuwen keer genomen. Tot dusver zijn alle pogingen om, hetzij door middel van een con ferentie der voornaamste mogendheden, hetzij I door directe onderhandelingen van de I anden, I die het meest rechtstreeks bij den strijd zijn betrokken, tot vrede te komen, armelijk mis lukt. Naar men zich herinnert, lag het in 't '*e‘ w vrao« voornemen der groote mogendheden om straks, ZH.en. rea£eeT^n wanneer Poincaré het Kanaal oversteekt om den Engelschen premier te ontmoeten, de kwestie van het nabije Oosten opnieuw ter sprake’tel brengen en te trachten een vrede tot stand tA brengen. Maar Griekenland heeft de conferen tie te Londen niet willen af wachten en was van oordeel, dat er een eenvoudiger weg was om tot vrede te komenenkele dagen geleden heeft het aan de geallieerden gevraagd zich niet te kanten tegen een Grieksche bezetting van Constantinopel, een occupatie, die, naar Athene van gevoelen was, het eenige middel was om den vrede met Turkije vlotter tot stand te bren gen. Maar de opperbevelhebhpr der geallieerde troepen heeft de Grieken duidelijk te verstéan gegeven, dat een voorgenomen bezetting geens zins zou worden gedoogd; gewapenderhand zou dit eventueel worden belet door de geallieerden cn men kan begrijpen, dat ook de Anatolië-s, die onder Moestafa Kemal’s energieke leiding geenszins als een quantité négligeable zijn te beschouwen, zich met man en macht zouden verzetten tegen de Grieksche plannen. Onder- tusschen hebben de Grieken te Rodosto al een 25.000 man geland. Zullen dezen toch nog een gevaar vormen Volgens de Grieken zelf niet: Engeland zou althans van de Grieken de verze kering hebben gekregen, genaam incident zal pM^t Grieksche regeering hanr troepen hand heeft. Dit neemt natuurlijk i< de Grieken van oordeel b 1 ij v e worden toegestann Constantinopel te bezetten; zÜ leggen zich echter klaarblijkelijk neer bij den eisch der Entente om met betrekking tot Cou- stantinopel niet tot daden over te gaan; af te wachten blijft ondertusschen, of Grieken hun belofte zullen houden; het is niet aannemelijk, dat Griekenland door een onbezonnen stap de geallieerden zal uitdagen; zekerheidshalve hou den dezen echter hun troepen gereed. Maar misschien heeft de Grieksche stap toch dit voordeel, dat de geallieerden nog eens mgt meer ijver de kwestie van 't nabije Oosten ter I hand nemen en zinnen op nieuwe middelen om den vrede in den Levant tot stand te brengen; natuurlijk zijn hier allerlei moeilijkheden aan verbonden, omdat Engeland geprononceerd pro- >ais, Franschen Turksch gezind zijn, j Maar mag dus het Grieksche voornemen ten aanzien van Constantinopel voorloopig midakt 1 zijn, met betrekking tot een ander punt heeft Griekenland de geallieerden feiteiijk voor een fait accompli gesteld; een proclamatie toch, voortvloeiend uit een besluit der tGriekscLe re- geering, kondigt de instelling aan van zelfbe stuur in de bezette gebieden van Kir in-Azië aan. Het was door den Griekschen onnercommissaris Sterkiades, dat eergisteren de autono mie van Smyrna werd geproclameerd. Deze be slissing van de Grieksche regeering ging verge zeld van een mededeeling door Sterkiades, wakrin hij aandringt op eer- gezindheid en aan de verschillende rassen verzoekt het verleden te vergeten en af te zien van elk religieus en ethisch fanatisme. De proclamatie is geteekc-'d door koning Constantijn en volgens een Gr.-’isch re- geeringsblad zal de grondwet van den Kloin- Aziatischen autonomen Staat o. m. de inst-elli-ig van locale of gemeenteraden, plaatselijk^gen- darmerleën en economische organisaties bevat ten. Het is de vraag, hoe de Turksche nationalisten -_i op een en ander; van Fransche zijlde is dan ook al de vrees geuit, dat de afkon diging van de autonomie van Smyrna en de lan ding van Grieksche troepen in Rodosto de Tur ken ertoe zouden kunnen bewegen op te rukken naar Constantinopel; anderzijds wordt in som mige kringen gezegd, dat Constantijn zoo boud is opgetreden, omdat Engeland hem waarschijn lijk heeft aangemoedigd; of zou Constantijn het verzoek aan de geallieerden om Consmn- jinopel te mogen bezetten hebben gedaan, ten einde een weigerend antwoord te erlangen, dat hem in staat zou stellen zijn leger en zijn volk te zeggen, daar de krijgsverrichtingen tegen de Turken nooit het gewenschte gevolg hebben op geleverd, dat hij voor de teleurstelling niet ver antwoordelijk is Een dergelijke mogelijkheid wordt hier en daar door de Franschen geop* perd. Maar dit zijn vermoedens, speculaties en combinaties. Al is het in beginsel niet onmoge lijk en zelfs wel waarschijnlijk dat de jongste Grieksche stap verband houdt met de politiek, die de groote mogendheden achter de schermen voeren. iet hui» !s M beiden, mijnl een dionstpen ADVKRTENTlEl’RIJBt lilt Gouda en omstreken (behooranda tot den bezorgkringji 1—5 regel» 1.30, ejke regel meer ƒ0.25. Van buiten Goud* en den hnzorgkringi 1- 5 regels 1.55, elko regel meer 0.30. Advertentiën in het Zaterdagnummer 20 bijslag op don prijs. Lfefdadigheids-advertentién de helft van den prijs. INGEZONDEN MEDEDEELlNGENi 1—4 regel» ƒ2.05, elke regel tneer fOAO. O» de voorpagina 50 hooger. Gewone advertentiën en ingezonden mededeelingen by contract tot zeer goredueee». den prijs. Grooto lettors en randen worden berekend naar plaatsrairate. Advertentiën kunnen worden ingezonden door tuMchenkonurt van «oliede boekhan delaren, Advertentiebureaux en onze Agenten en moeten daag» vóór de plaatsing aan het Bureau zijn Ingekomen, teneinde v. 3 opname verzekerd te »Un. Sinking in Oosf-Pnilscn. Berlijn, 1 Aug. (N. T. A. Dradloos), In de Oostpruisische steden hebben de gemeentes arbeiders wegena het niet In willigen hunnofl looneischen de staking nfgekondigd, waardoor te Koningsbergen reeds de gasfabrieken, dd waterleiding, de electrische centrales en he( tramverkeer stilstaan. FRANKRIJK. Het spoorwegongeluk in ZuM-Frankrijk, T a r b e s, 1 Aug. (B. T. A). Naar gemekl wordt, zijn er 21 dooden gevonden, van wie Sï zijn irérkend. Onder de verbrijzelde wagondea* lep zijn nog 5 a 6 lijken te zien. ENGELAND. EEN GROOTSCH ENGELSCH VOORSTER1 Engeland is bereid af te ziet j - van de schadevergoeding «I geallieerde schulden. J Londen, 1 Aug. (N. T. A. Draadloos). Eeg buitengewoon belangrijk© keer in de Engelscha politiek is uitgedrukt In een nota gW AlliMrda regeeringen, die verklaart, «u*. Engelsche regeering zoo ten volle overtuigd van de economische onbillijkheid, die der wcreli bij den tegenwoordig™ stond van zaken is op( gelegd, dat „Engeland bereid zou zijn afstand t4 doen van alle verdere recht op schadeloosstel ling van Duitschland en alle aanspraken of terugbetaling van de geallieerden mits deze stand deel uit zou maken vnn een algemeen plnt^ dat dit groote vraagstuk als één geheel ondeg de oogen zou tien en er een bevredigende opa lossing voor zou bieden. Een algemeene rege< ling zou in de oogen dezer regeering voor d< menschheid meer waard zijn don de winst, dW voort zou vloeien uit de ook allerbest geslaagdf afdwinging van do wet telijke verplichtingen." De nota, die 1 Aug is gedateerd en geteM kend door lord Balfour als waarnemend minix ter van bultenlandsche zaken, Is gericht tot df regeeringen van Frankrijk, Italië, Servië, Roe* menië, Portugal on Griekenland. Zij begint met de verklaring, dat, al was d« Engelsche regeew ring er niet op gebrand het vraagstuk der inters geallieerde schulden te berde te brengen, d» jongste gebeurtenissen haar te diep opzichte geen keus laten. De nota vervolgt dan „De oorlogsschulden, nfgezien van de rentöfc die Engeland op het oogenbük te vorderen heeft^ bedragen gemiddeld ongeveer 2400 tnillioef zegd heb, uw ziel en lichaam gebrek hebt laten lijdftt, ja uw ziel en uw lichaam. Van het be gin af hebt u aï de kracht uit uw lichaam ver bruikt." „Dat moest ik wel," kreunde ze. „U hebt ze geen voedsel, en geen Vreugde gegeven vreugde, dat hadden ze het meest noodig I U bent cdtgebongerd en het is te laat om nog voedsel te nemen." ,Jk moest wel." Zachter ging de dokter voort „Waarom bent u niet getrouwd „Getrouwd „U hadt toch wel kunnen trouwen.” „O ja," zei ze eenvoudig, „dat had ik wel gekund als ik anderen had willen laten verhongeren I" „Het was hij koud. rrFIij was niet veel meer dan een jongen," zei zo peinzend, „net als ik werkte hij voor een paar dollars in de week. We hadden met alle inspanning niet meer kunnen doen, dan ons zelf in het leven houden en wat moest er dan van do anderen worden, van mijn moeder en mijn zuster „En later?” Ze boog haar hoofd. later geen gelegenheid Kon u niet van een ander houden ging hij meedoogen- loos voort. „Ja," zei ze, zo hief haar gelaat op en keek hem recht in de oogen. ,Jk heb van een ander gehouden. Hem had ik kunnen krijgen!" waarom dan „Hij was getrouwd hij leefde gescholden van zijn vrouw T’ ^>r „Toen vond ft, dat ik dat niet doen kon. Het bos Using gebracht. Des voormiddngs ministerraad wel bijeen, maar hij betalingen te doen in buiten- hield zich nief bezig met de voorstellen, die landsche valuta, die uit de noodlottige daling de Bciersche regeering thans naar aanleiding der mark duidelijk blijkt. De nota besluit met de opmerking, dat de politiek <le* dreigemen ten niet opbouwend, manr vernietigend werkt Poincaré’s antwoord op de Duit sche nota. P a r Ij s, I Aug. (Havas). Poincaré stelt in zijn antwoord op de Duitsche nota van 1 Aug. vast, dat d»ze niet de verzekeringen bevat, welke de Fransche regeering heeft geëischt. De Fransche regeering eischt, dat binnen den termijn, voor zien in de Fransche” nota van 26 Juni, d. w. z. voor 5 Aug. 12 uur de verzekering zal zijn ont vangen, dat de regeling van 10 Juni 1921 stipt zal worden toegopast en de overeengekomen som van twee millioen pond sterling 15 Aug. zal worden betaald. In het tegenovergestelde geval zal de Fran sche regeering het recht hebben ter verzeke ring vnn de toepassing der bestaande overeen komst de nieuwe dwangmaatregelen te nemen, die zij noodig acht. Deze maatregelen zullen 5 Aug. van kracht worden, maar de regeering ge looft niet thans het volledige plan bekend te behoeven te maken, dat voor dit geval is vast gesteld. De notn behoudt zich het antwoord op de be weringen vnn de Duitsche nota voor en merkt alleen op, dat het Rijk geen enkele poging heeft gedaan om de betaling der verplichte be dragen aan de geallieerden te verzekeren. Zelfs dragen de Duitschers zelf nog bij tot de daling van de mark.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1922 | | pagina 1