HAUS RAD Markt isseL »CH uda alen che Wafels NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN a Dit blad verschijnt dagelijks behalve op Zon-en Eeestdagen BUITENLAND. i FEUILLETON. ing ”W i JPBAAH BE GENEZER 61’ Jaargang. Donderdag 3 Augustus 1922. JBERGAMBACHT, BERKENWOUDE, BODEGRAVEN, BOSKOOP. GOUDERAK. HAASTRECHT, MOORDRECHT, MOERCAPE1JJ5, NIEUWER- KERK a. d. LJ„ OUDERKERK a. d. IJ., OUDEWATER, REEUWDK. SCHOONHOVEN. STOLWIJK, WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, enz. utm tank lo. (4997 rika naar Rotteix 20 r Rotterdam, ren, heeft schuldennar (van behagen. eischei: van zijn bied van het pu* op* ilncr. rwaard. per tien. Jlreotla. ■I kermis erzulmt »zoeken 70 millioenen wat doet dat nu?" I 4.* Rotterdam, vertrojj I botterdam, vertrok naar I Boulogne. evenals vorig® over den heer lette, prompt^ te verwerven* het Goudschei herstel en is, waardoor kan wor- door tal het aan 5 ra raar U on- t is srberioht. morgen vent 22. Jennes. irijsverhooging i aangenomen! he verlichting o. door ROBERT HERRICK. op de grootste last grootste de land door. federatie van fende verdere aan een zeer worden onderw< felen, actie ling dat 1st. 1 van 3 Aug.? <e tot Noord-Wef* bewolkt, weinig iweer, weinid ven I en uitsluitend m3, - ’ll ZILVER. van de schuld behoort echter tot een andere 'nn Amsterdam t< ABONNEMENTSPRIJS: per kwartaal ƒ225. per week 17 cent, met Zondagsblad per kwartaal ƒ2.00, per week 22 cent, overal waar de bezorging per looper geschiede* Franco per post per kwartaal ƒ8.15» met Zondagsblad ƒ8.80. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureaus MARKT 81» GOUDA* bij onze agenten en loopers, den boekhandel en de postkantoren. Onze bureaux zijn dagelijks geopend van 98 uur.j Administratie TeL Int. 82; Redactie TeL 545. ■w York, kwam 30 I nanr St. ThomeqJ i naar Zuid AMkd Rotter da naar Japan, verw van New 7ork t< Britsch lndi| vers rika naar Rottere' uur Noord Hinden am. van New ïorf „Neen, u hebt de gave bezeten.” Hij begon over den ruwen planken vloer van de kleine kamer heen en weer te loopen. Toen hij sprak, was het minder tot haar dan tot zich zelf. nik meende, dat ik de gave bezat, zooals u het noemt dat ik iets meer had dan alleen maar kennis en handigheid dat ik iets meer had dan mijzelf.” JJat is het," riep zij bewogen iets buiten •zelf nde gave de gave van den Genezer «in te gebruiken voor anderen." «Ze berust op den wil den sterken wil I” «Ja, op den wil,” riep ze. Haar glinsterende ©ogen volgden hem in de kleine kamer. „Een wil, geboren in moeite en strijd, gestaald ta het vuur,” mompelde hij, de wil om te ge loven, om te leven, om te handelen." „En dat alles hebt de zieken gegeven." Hij knikte. „Dat geloofde ik toen.” ,Dat deedt u," verbeterde M. Jk gaf ben waar ik zelf voor gestreden had, wat ik veroverd had.” Ze dronk gretig zijn woorden in. Hij sprak ----r - ^langzaam, vermoeid, telkens een paar zinnen. vleugels van den wind. En u verkoopt «w gavaP «Jaren geleden! toen dit nog alles wildernis „Wat doen andere dokters dan kwam ik hier heel alleen, ziek naar ziel en „Wat doet het er toe wat anderen doen y«haam. Da ziekte certaerde SM, ft tob Jpr] ft tot J U kimt de menschen nftt DOK lp- De indruk in Frankrijk. De Parijache Hbld.-cor respondent meldt d. d gisteren De avondbladen, die de nota van Balfour be* spreken, geven eenigen twijfel te k -nnen aan* gaande de opportuniteit ervan. De Temps ver wacht. dat ze in Amerika nogal ontstemming zal wekken, wat misschien niet pMrierig is voor de geallieerden zoo kort voor de vet le zingen in November. Het voordeel voor Frank rijk, dat uit de redeneering der nota voort» vloeit, is, dat, aangezien de Engelsche regees ling uitdrukkelijk zegt niet meer te zullen amortisatie af te doen in een tijdsbestek van een kwart eeuw. Terwijl een land als Frankrijk b.v. er nog heelemaal niet aan heeft gedacht opk maar iets te betalen van zijn geallieerde schulden, is de Engelsche regeering bereid Ame rika te voldoen. Engeland is echter niet alleen Amerika), maar ook schuld- geallieerden heeft het o.a. een slordige 1300 millioen pond sterling te eischenl Wat Engeland nu voorstelt is dithet wil met genoegen al hetgeen het te vorderen heeft an- nuleeren dit betreft zoowel de bedragen, die het aan de geallieerden heeft geleend, als de som, die het van Duitschland moet ontvangen als schadeloosstelling. Maar deze bereidheid wil Engeland alleen toonen, wanneer zijn voorstel een onderdeel uitmaakt van een internationale regelingEngeland toch is tegelijk schuldenaar en schuldeischer en het zou niet aangaan, dat het tegen de geallieerden en Duitschland zei„Wij schelden u alles kwijt”, terwijl het aan Amerika zijn hooge bedragen zou moeten blijven door«- betalen. Dit zou van Groot-Brittannië te veel zijn gevergd, want het heeft bovendien te reke nen met de belangen van de andere deelen van het Britsche rijk. Het is nu de vraag èn hoe Frankrijk op Engelsche voorstel zal reageeren (dat niet Frankrijk vraagt Dui.schland te ontslaan van zijn financieele verplichtingen jegens Frankrijk, maar, onuitgesproken, hiertoe na'uurlijk een wenk geeft), èn hoe Amerika, dat hoffelijkheids- halve een copie van Balfour’s document heeft ontvangen, Balfour’s voorstel zal opvatten. Het Engelsche plan is in allen gevalle niet gecc cipieerd vanuit een benepen standpuntnet breed, economisch-redejijk en gezond en getui gende van zakelijk inzicht. Het element van haat ontbreekt er ten eenenmale aan en er is in uitgesproken„Wij moeten onnieuw begin- nenwij moeten een gezonden grondslag leg gen”. Want heel die verwikkeling van inter nationale schulden heeft de economische stabi liteit in Europa dermate aangetast als een te, dat een vlot funr'ionneerend zakenverkeer er ónmogelijk door is gemaakt. D~ productie is er door in de war gehaakt, de valuta ontred derd in één woorddoor het tegenwoordige schuldensysteem wordt het economisch herstel tot een verre toekomst tegengehouden. Ter ge nezing van het g»oote euvel wil Engeland het groote geneesmiddel toepassen de vorenaange- geven annuleering der geallieerde schulden en de schrapning van *t aandeel der Duitsche scha deloosstelling. On het oogenblik is de portée van den gedanen stan nog niet te overzien, om dat nog niet bekend is, welk standpunt Enge- land’s crediteur en Engeland’s schuldenaren zul len innemenmnar in elk geval is het gebaar van Engeland groofsch, het doet er niet toe, of de vrees voor een voor een deur staande eco nomische ramp in Europa, die ook Engeland geducht zou' treffen, tot het plan heeft geïn spireerd. Dit is het verschil tusschen Engeland en Frankrijk, dat het eerste land, uit vrees en bezorgdheid voor het nationale welzijn (op den grondslag van Europa’s welzijn) de redelijk heid en bezonnenheid tot gids kiest, terwijl het Frankrijk der Poincaré’s, eveneens door een enorme vrees bezeten, m^ent, dat het kan flo- reeren op de ruines van een telkens meer ver nederd en economisch verzwakt Duitschland GOUDSCHE; COURANT. <4 moge* 2887 60 terdam naar West >ver. naar Rotterdan^ van Rotterdam t< „Nu weet ik het. Ik heb hier al die dagen ge- legeh, en heb me verbaasd wat toch de vloek was die de Genezende bron vernietig de de ziekte, die mijn Genezer verteerde! Nu weet ik het. U doodt uzelf. U hebt de gave ver» i kocht, die God u gegeven had aan u alleen, één uit miljoenen u hebt haar verkocht voor geld, veel of weinig wat doet dat er toe En u I trachtte haar terug te krijgen door drankjes, s door leugens, met voorschriften en baden en wrijven van het lichaam allemaal kunstjes, niets dan kunsti*** van het vak.” 1 „Doen dokters dat niet eiken dag zand in de oogen strooien „Voor hen hindert het niet zij hebben de gave nooit bezeten. Zij knoeien maar zoon beetje, laat zo knoeien I Maar u, o 1 mijn Genezer I” i De dokter leunde zwaar tegen den steenen - muur en bewaarde een somber stilzwijgen. De 1 vrouw sloeg hem gade. i „In dien ouden tijd," vroeg ze zacht. „Woonde u toen hier „Ja, ik heb deze hui gemaakt met mijn i eigen handen. Ik heb steen op steen gelegd om haar te bouwen." Hij klopte met zijn hand op den ruwen steen. „In die dagen was ik een wer ker ik had vertrouwen." „En u was de Genezer.” „Ik bouwde dit kleine huis door mijn sterken wil elk rotsblok loodrecht op het andere. Langzaam bouwde ik voort. En terwijl ik bouw- j de, verbande ik de begeerte, de behoefte aan verdoovende middelen en drank. Ik werd een i man, terwijl ik die steenen «tnpelde op elkanr der, hier in de stilte van de wildernis in dien j winter van sneeuw en ijs, terwijl de wind om i mij heen gierde.” kVj TOrak op zachten toon, en strekte zijn a*- categorie. De federatie v.Ttrovwt. dat de I' ’t4 sche regeering gen verderen afstand zal don® van Britsche aanspraken, tenzij in ruil voor on** middellijke tegcnconcessies van een owniskens bare belangrijke economische waarde, Londen, 2 Aug. (N. T. A. Draadloos)* Men verwacht morgen enn ^«jangrtjke verkla ring vnn Lloyd George in het Lagerhuis over de kwesties der schade'’-e* 'el'lng en de intent geallieerde schulden. Intusschen worden de zes kere punten van Balfour’s rondschrijven verduh delljkt door verklaringen in diplomatieke kr’iH gen. Er Is n.l. verklaard, dat de bedoeling v«B dit rondschrijven voornamelijk Is ann te rsv*i\ dnt het de bedoeling der Britsche regeering is haar schuld tegenover de Ver. St. te behandes len als een schuld, die eerlijV moet worden vol daan. Bif het opstrHen van de nota beeft Bal four er bizondrre zorg voor gedragen, dat zij niet zou kunnen worden geïnterpreteerd door Amerika als een bedoeling om ann de betaling van da schuld -n te ontkomen. Wat betreft de schulden nan Grnot-BrittanriP, wordt in <ïe nota emp gewezen, dnt de Brlt*ehe regeering onder geen omstandigheden voorstelt meer van haar debiteuren te vragen dan nnodrakellik la orn haar crediteuren te voldoen. Dit beteekent. dat, aangezien de debiteuren van Groot BrittnnnlS aan dat land 3 milliard 400 mlDiuen pd. st. schuldig zijn en Groot-Brittannië zelf aan da Ver. St ongeveer een vierde v - dnt beding schuldig is, een reductie vnn de '■'■hulden aal Groot Brittannië In die verhouding mogeHfk i» De Britsche regeering waa evenwel tevens ver* langend om met nadruk op het feit te wij en da< de geallieerden, zoodra zij In staat zijn dat te doen, hun schuld n moeien eAc- nen. Engelsche persstemmen, De Dnily Chionlcle acht de Amerikaanscha deelneming niet dringend noodzakelijk om tot een algemeen oploasingp’ian te komen, zooals in de nota van Balfour is aangegevrn. Ben ak gonieen annulecringsplan vopr het Amerikaan- sche deel der Europecschè schuld knr» mogelijk blijven, indie? Frankrijk een denrelijk voorstel gunstig gezind is. Indien wij verzekerd waren van een Europe waarv-n de kwesties zijn op* gelost en bereid tot tn*-de en ontwapening, kunnen wij Iweld zijn effeis te brengen In d« hoop, dat deze later terugkeeren in den vorm van voordeelen voor olie De Dnily News meent h»t is goed, dnt nnzt Europeesche genmeerden en mot nntne Frankw rijk tegenover de logica dri feiten gesteld wor den en voor een dilemma, waarin ril min ol meer zijn gerankt. De wetenschap, dat wij waarschijnlijk nooit de betaling van de Eton- sche schuld zullen ktitgen, behoeft Groot-rBIt* tannië niet te verhinderen dit als een moreel wapen te gebruiken in het belang vai vrede en voorspoed. naar o. van Amsterdam t« DUITSCHLAND. DE SCHADELOOSSTEL! ING. Het Ausgleichs-vcrfahren. B e r I ij n, 2 Aug. (W. B.) De Berl. Ztg. am Mittag meldt, dat de rirksregeering. alvorens haar standpunt te bepalen jegens hot jongste antwoord van Poincaré, de betrokken instan ties en met name het ministerie van financiën voor een bespreking heeft bijeengeroepen. B e r 1 ij n, 2 Aug. (N. T. A. Draadloos). Vol gens de Voss. Ztg. is, naar de opvatting in be voegde kringen te Berlijn, niet te verwachten, dat de herhaling der bedreiging met dwang maatregelen door Poincaré aan de houding der Duitsche regeering intake de „Ausg’eich”-beta- lingen iets zal veranderen. Elke herhaling, elke verscherping der bedreiging maakt voor Duitsch land het onmogeli’ke nog slechts ónmogelijker. De Duitsche perj over Poincaré’s nota. Inzake Poincaré’s jongste nota, wraken de binden het vooral, dat het antwoord hals over kop op de Duitsche nota gevolgd is en dat Poincnré zoiyier voorafgaande beraadslaging met het kabinet of met de geallieerden heeft gehandeld. De VorwSrts schrijftPoincaré heeft met zijn ultimatum de verstandige politiek der geallieerden tot steun van de mark in de wie len gereden en wil Engeland klaarblijkelijk voof de bijeenkomst te Londen voor een uit gemaakte zaak stellen. De Voss. Ztg. is van meening, dat Poincaré naar een voorwendsel zoekt om van het geschil met Engeland over de Oostersche kwestie ten koste van Duitsch land gebruik te kunnen maken. De Berliner Zei- tung am Mittag zegt, dat voor 15 Augustus rechtens geen vervaltermijn door Poincaré kon worden vastgesteld, zoodat de genoemde ter mijn van 5 Augustus een daad van krasse wil lekeur is. De Tëgliche Rundschau wijst op het scherpe onderscheid tusschen de nota’s van Sz"ek- poincaré en Balfour* dat een bijzonder zeldzaam voorspel vormt voor de bijeenkomst te Londen. Voor het overige wijzen alle bladen er op. da» Poincaré zich met zijn juridische uiteenzettingen op bijzonder glad ijs plaatst. De daling der mark. Londen, 2 Aug. (N. T. A. Draadloos). Op de beurs is de mark opnieuw gedaald en wel van 33^0 tot 3660 mark in een pond sterling. De handelsrelaties met Rusland. B e r I ij n, 2 Aug. (W. B De rijkspresident heeft hedenmiddag den gevolmachtigden ver tegenwoordiger en gezant der Russische Sov jetrepubliek Krestinski onvtangen ter in ont- vangstneming vnn zijn geloofsbrieven. Kres tinski zette in een rede, waarin hij wees op het verdrag van Rapallo, uiteen, dat de hervatting der vroegere drukke hnndelsbetrekkingen tus schen beide landen in het belang van hun eco nomisch herstel noodzakelijk lijkt. Staking te Berlijn. B e r 1 ij n, 2 Aug. (W. B.). Bij de stemming op 1 Aug. van de beambten der Berlijnsche Hochbahn hebben vnn de 2900 beambten 2060 vóór de staking en 329 er tegen gestemd de overige stemmen waren blanco of ongeldig. Er is dus een meerderheid van drie-vierde vóór de staking. - voldoende In de machine-fabriek van Börsig fe Berlijn heeft een staking plaats. Het bedrijf is geslo- lutn te verbeteren. De permanente annuleering ten 5600 arbeiders zijn werkloos. in de verte gewoond, in een hut, die ik voor mezelf gebouwd had zij werd een hel Eens op een dag werd ik bij toeval verlost ik zag een licht Ik ben er nooit terug ge weest. Maar het kwaad is teruggekomen." „Bent u bang „Neen,” klonk het zwak. „Ja," hield ze vol. „u bent bang." ,Jk dacht, dat ik het kwaad overwonnen had mijn wil geheel in mijn macht had. Ik begon te werken, menschen te behandelenHet was een groote teleurstelling." „Neen „De groote menschelijke teleurstelling ik was alleen maar verliefd op een vrouw. Ik leefde op de vleugels van den wind ik wilde meer zijn dan een mensch. maar ik viel spoedig terug op aarde.” „En werd minder dan een mensch," fluister de ze. „Misschien Ik ben sinds dien tijd steeds op de aarde gebleven ze is hard en stevig, de aarde Hij lachte schril. ^7a, en al dien tijd hebt u in stilte verlangd om de oude hoogte weer te bereiken om weer te drijven op de vleugels van den wind." „O neen, wordt niet poëtisch I Ik blijf op de aarde en het gaat er me goed. Ik verkoop mijn drankjes en ik praat ik houd de goede menschen voor den gek, die maar al te bereid zijn er me goed voor te betalen.” „Dat is het!" riep de vrouw steeds opge wondener. „U tracht hezelfde te bereiken met nw drankjes a wilt met ben zweven op de ADVERTENTIEPRIJS: Uit Gouda en omstreken (behooreads tot dsn bazor4itHnx)i 15 regels 1.30, elke regel meer 0.25. Van buiten Gouda en den bezofckruija 15 regels f 1.55, elke rcsrel meer ƒ0.30. Advertentiën in hei Zaterdagnuramer 20 bijslag op den prijs. I.lefdftdigheids-advertentiën de helft van den prfja. INGEZONDEN MEDEDEELINGEN: 1—4 regels ƒ2.05, elke ngal meer ƒ050. Op de '’oorpagina 50 honger. Gewone advertentiën en in gezonden mededeehngen b(J contract tot zeer gereduceen* den prijs. Groote letters en randen worden berekend nanr plaatsruimte. Xdvertentiën kunnen worden Ingezonden door tuMchankomst van Bollede boekhan delaren, Advertentiebureaus en onze Agenten en moeten daags vóór de plaatatng aan het Bureau zijn ingekotuen. teneinde vuu opname verzekerd te zijn. FRANKRIJK. Internationale zeelicdenconferentie. P a r ij s, 2 Aug. (B. T. A.). De internatio nale zeelied-’nconferentie kwam heden bijeen onder voorzitterschap van Havelock Wilson; mei 49 tegen 6 stemmen weid een voorstel aangenomen van de Amerikaansche afge vaardigden om voor de zeelieden dezelfde rech ten te vragen els voor andeie werklieden, n.L de 48-urige werkweek en een minimum-snla- ris. Do zeelieden verklaren zich bereid tot sa» menwerking met de arbeiders te land onder voorwaarde van gelijke behandeling. FNGFLAND. DE A.S. LONDENSCHB CONFERENTIE. Londen, 2 Aug. (N. T. A. Draadloos.). Men acht het thans zeker, dat, behalve Poin caré en de Belgische premier Theunis, ook Fac ta en waarschijnlijk Schanzer als premier en minister van huitcnlandsche zaken in het nieu we kabinet aan de bespreking met Lloyd George, die Maandag in Downing Street zal beginnen, zullen deelnemen. Lord Curzon, die van zijn ziekte is hersteld, hervat a.s. Maan dag zijn taak als minister van buitenlandsche zaken, die zoolang door lord Balfour is waar genomen. Londen, 2 Aug. (R.) Naar wij vernemen heeft Schanzer, de Itaüaansche minister van buitenlandsche zaken, officieel meegedeeld, dat hij Maandag te Londen zal aankomen om deel te nemen aan de conferentie. DE NOTA VAN BALFOUR. Londen, 2 Aug. (N. T. A. Draadloos). De meening van invloedrijke kringen der Brit sche zakenwereld omtrent de nota van Balfour vindt weerklank in een verklaring van de Fede ration of British Industries. De federatie wijst er op, dat de Engelsche belastingbetaler op het oopenblik een last draaft van roeer dan één shilling per pond voor in1 ems ten belasting, die zou stijgen tot meer dan shilling 6 pence per pond, zoodra het amortisatie-fonds voor de be taling der schuld aan de Ver. St. gevormd wordt, teneinde de belastingbetalers van de de- biteuren-lnnden te ontheffen vnn de aanspra kelijkheid, die zij thans niet kunnen nakomen. Tezelfdertijd maakt de Britsche industrie, waar van deze belasting rust, de ■pri'crie in de geschiedenis van dit Onder zulke omstandigheden is de gevoelen, dat vonrstell-n betref- offers van de zijde vnn Engelnnd nauwkeurig onderzoek moe'en zorpen. Het valt ernstig te betwij- of een op zich zelf staande en voorbarige van Groot-Brittannië een algemeene regi- zou bespoedigen en er is reden te vreet“n, een dergeliiko actie het tot stand komen vnn die regeling zou verhinderen. De federatie meent, dnt een vertier uitstel van de betaling der rente of zelfs een formcele belofte inzake het uitstellen der invordering vnn b<-tnlingen op de hoofdsom voor een bepaald nöntnl ja ren een niet te hooge prijs zou rijn voor de toestemming vnn Frankrijk, Italië en België in een nieuwe regeling vnn het schade- loosstellingsvrnagstuk, die Duitsrhlnnd, mits niet wnnrborgen en onder contróle, in stant zou stellen zijn financieele positie en va- 'v' -Jt vervolgd men uit om den muur ann te rnlen, nisof hij nog eens wilde voelen, zooals hij toen govoeld had, vol vurige wilskracht, zijn visioen voor oogen. ..Ik ken eiken steen van deze muren mijn mg werd gebogen onder hun gewicht En door hen was het dnt ik mijzelf opbouwde.” „De Genezei 1” Duisterde ze. Het wns of iets in zijn wezen, in het zachte zangerige vnn zijn stem, in hem de man deed herleven, dien hij eens geweest was. „Terwijl ik bouwde, vielen de ketenen vnn begeerte en zwakke lusten van mij af ik dacht voor goed Mnar zij hebben wic'h weer gewonden om mijn voeten „Hadt u dit huis voor iemand gebouwd „Een tempel voor mijn ziel, zooals de prcdl* kers zeggen en de dichters,” zet hij kort. „A 'eeiM verwarde ik mijn ziel met haar een vrouw I Het doet er niet toe, het ging voorbij. Dit huis werd leeg, het stond verlaten zooals u hel vondt toen u hier kwam.” Hij ping naar de deur, hij had allM verteld. „En nu vroeg «e terwijl ze voor hem g ng staan. „Nu vroeg hij vaag. „Ja, nu u de leugen goed onder de ooge« ziel." Hij lachte spot achtig. OVERZICHT Het antwoord van de Duitsche regeering aan Poincaré inzake het Ausgleichsverfahren, het den Franschen premier niet kunnen (Terwijl de Duilsche regeering van oordeel is, dat, nu de Mark op zoo ontstellende wijze daalt, het economische leven van Duitschland het ont trekken van 50 millioen goudmark voor de schadeloosstelling en bovendien nog 40 millioen goudmark per maand als compensatiebetaling (krachtens het Ausgleichsverfahren) niet kan dragen, blijkt Poincaré niet toegankelijk voor deze Duitsche bezwaren. Hij heeft in een nota aan Duitschland nog eens uitdrukke lijk vastgesteld, dat de Duitsche nota niet de verzekeringen bevat, die de Fransche regee ring had verlangd. En dan volgt het dreige ment wanneer a.s. Zaterdag re twaalf uur de Duitsche regeering niet heeft verzekerd, dat de regeling van 10 Juni 1921 stipt zal worden toe gepast en het overeengekomen bedrag 5 £2,000.000 15 Aug. ajs. zal zijn gestort, zal Frankrijk tot de nieuwe dwangmaatregelen ©vergaan, die het noodzakelijk oordeelt. Bizon- derheden over den aard dezer sancties meldt Poincaré niet, maar zij zullen in elk geval, wan neer Duitschland in gebreke blijft, op 5 Aug. van kracht worden. Terwijl men dus uit het vorenstaande ziet, hoe scherp de Fransch-Duitsche tegenstellin gen zijn, baart plotseling opzien een grootsch opgezet Engelsch voorstel, dat een geest ademt, geheel tegenovergesteld aan dien, welke spreekt uit Poincaré’s nota. Lord Balfour toch zooals wij uitvoerig in 't middagblad mededeelden heeft als waarnemend minister van buitenland sche zaken een nota gezonden aan de Fransche, Italiaansche, Zuid-Slnvische, Roemeensche. Por- tugeesche en Grieksche regeering, waarin Groot-Brittannië voorstelt de schulden van de geallieerden kwijt te schelden en tevens zijn •andeel van de Duitsche schadevergoeding te laten vallen. Voorwaarde voor deze bereidheid is echter, dat hetgeen Engeland aan de hand doet, deel uitmaakt van een algemeen plan, Amerika medewerkt en een algemeene regeling wordt gevonden ten aanzien van de economi sche kwesties der wereld. Dit is, zeer beknopt, de strekking van het Engelsche voorstel, dat èn blijk geeft van een gezond egoïsme èn als een beau geste kan worden beschouwd. Vnn belang is, dat d? door Balfour geredigeerde nota de goedkeuring erlangde rt» de meerderheid van ’t kabinpt. Dit wil dus zeggen dat meeste Engelsche ministers van oordeel zijn, dat het laten varen van Engelsche zijde van alle eischen, die voortvloeien uit oorlogsschulden, schadevergoeding, de eenige weg is, de economsiche stabiliteit in Europa den hersteld. Dit is de opvatting, di< fan economen van naam (Nitti, Cassel, Keynes) en door een bizonder groot aantal gezond den kende Engelschen sinds geruimen tijd worden gehuldigd. De zaak Is echter nu zoo, dnt de Vereenigde ■Staten groote bedragen aan Europa, o.a. aan Engeland heeft geleend. Amerika heeft gevraagd 'e— en hiertoe heeft het natuurlijk vólkomen het recht de rente op rente sinds 1919 te betalen van het bedrag, waarvoor Engeland bij de Ver. Staten in 't krijt staat, teneinde deze schuld in een gefundeerde leening om te zetten en door handelen zooals u deedt. Daarom geeft u de zie ken drankjes en nog eens drankjes u ver telt ze mooie leugens, zooals u trachtte te vertellen, u wilt ze in slaap sussen on d« rest laat u aan de natuur over.” „Juist. „U hebt uw gave verkocht, dat was uw eerste fout. Dat was het begin. Alles heeft zijn waarde in de wereld. Ja, bijna alles,” zei ze peinzend. „Voedsel en kleeren en woning, kennis, mis- schien ook alles wat betreft geest en lichaam. Maar jezelf kan je niet verkoopen dat is iets anders. Je kunt je gave niet verkoopen. Zij sterft als je haar verkoopt,” voegde ze er met groote zekerheid bij. „Ik heb er geld mee gemaakt veel geld.” „Door de menschen te bedriegen, dat ze ver trouwen in u stelden." „Dat moest ik wel." „Dat was de leugen, die aan alles ten grond slag ligt," zei ze kalm. Hij keek haar aan, alsof hij vermakelijk vond wat ze zei. „Ik heb mijn arbeid verkodit," ging ze voort, „om mijn moeder en mijn zusters, maar ik heb geen gave als de uwe verkocht I" „Wat denkt u dat deze plek waard is T vroeg h(j met een lach. „O, duizenden er toe?” rNuF ^!aar hoeft uzelf niet te verkoopen, dnt hoeft nooit iemand te doen. Nooit Dat hebt u niet goed gezien.” iJkl» ik het niet gedaan had JDan wow u misschien dood gegaan „Groote woorden,” zei hij efkeerig. „Geen groote woorden T Ze stond nu rechtop, met brandende oogen, «0 keek hem strak non:

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1922 | | pagina 1