«ttumwat wnsww I fEN oop ers Nieuws- en advertentieblad voor gouda en omstreken BERGAMBACHT, BERKENWOUDE, BODEGRAVEN, BOLKOOP, GOUDERAK, HAASTRECHT, MOORDRECHT. MOERCAPELLE, NIEUWER. KERK a. d. D., OUDERKERK a. d. LL, OUDEWATER, REEUWDE, SCHOONHOVEN, STOLWUK, WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, enz. Zaterdag 5 Augustus 1922. i a BUITENLAND. ■S FEUILLETON. DE GENEZER ■MB! 1 gels si sten :ek. !T. 61. Jaargang^ De Kabinetscrisis. Dit blad verschijnt dagelijks behalve op Zon- en Feestdagen ‘S’SX BriBTM ilt do Hofstad. ouda. slaan Behrens-» slaan Mr. Jonker-» it mej. L. Gouds» Mej. Bolle 6-2| itze slaan mej. df I li ras) 71 deze be- 28)9 40 waar vandaan. Ze had op (Wordt 40 door ROBERT HERRICK. VeaH<e<viaansch voor do Huishouding. o o o eten t niks btj- te vinden I tt kunt U 2D» 0-80 met de „een zei ibons akje« Pr«s per kwartaal (tr. p- pest, t 1 O O O Heb ik flnt, <le OVERZICHT De nota van Balfour is in Amerika niet met al te groot enthousiasme ontvangen; en «Hes wijst er op, dat de Vereenigde Staten niet wen» achen in te gaan op het grootschc voorstel van r vervolgd)* van wiens geld we le en Nors** man, vade-s dochter geheimzinnige pa- maand geleden, een zekere juffroi a staan Mej. Boll< Hoe blijkt Of nis. t. Tenniswedstrijden )22 van de Open, eschreven door d< »rb»rloht« morgsa vaat !2. Maastricht faparanda. van 5 Aug.t t Oostelijke win^ Ikt of betrokket warmer. Voor den tweeden keer is het Kabinet- uys de Beerenbrouck de missionair. In 1921, na de verwerping van de Dienst- plichtwet-Pop, waarmee het Kabinet volgens den premier niet stond of viel, bood Ruys zijn ontslag aan en het resultaat was, dat de premier aanbleef met een nieuwen militairen ambtgenoot en een heel andere Dienst plichtwet, terwijl bovendien de Minister ven Financiën, die met de crisis niets had uit te staan, van het tooneel verdween. Het had veel van komedie. Thans, na den uitslag der verkiezingen, kon men dn een Correspondentiebureau- communiqué lezen, dat het Kabinet niet zou heengaan. Dat was op 10 Juli. Het scheen alleszins rationeel voor wie de feiten zonder persoonlijke voorkeur bezag. Immers, men moge met ons gaarne het Kabinet hebben zien verdwijnen om plaats te maken voor een bewind van meer vrijheidlievenden geest de uitslag van 5 Juli, een regeeringsmeer- derheid van 59 leden, was zoo al niet een bevestiging, den toch zeker geen veroordee- ling van het Kabinet-Ruys de Beerenbrouck. Er was geen conflict met de Volksvertegen woordiging en evenmin dreigde met onheil spellende zekerheid zulk een conflict, waar voor een Kabinet heeft te wijken. Ruys c.s zouden dus blijven. Maar een deel der re- geeringspers wilde vrijbaan zien gemaakt voor een ander bewind en acht dagen later biedt het Kabinet om niet meegedeelde redenen zijn portefeuilles aan de Koningin aan. Dit besluit wordt opzettelijk geheim ge houden waarom, weet men alweer niet en vier dagen later wordt het wèl gepubli- r oeerd (op 22 Juli), maar met de mededee- ling er bij, dat de Koningin op dien dag aan mr. Ruys een nieuwe opdracht tot Kabinets formatie had verstrekt. Een vreemde procedure! De publieke opi nie, het bestaan eener Kabinetscrisis I niet afwetende, heeft zich dus niet kunnen uiten over de vraag, wie de meest gewensch- te Kabinetsformateur zou zijn. En ten slotte is mr. Ruys, de aftred'ende premier, met d-p formatie belast, waardoor men moet aanne men, dat geen andere richting in de regee- een wildernis gewor» ABONNEMENTSPRIJS» per kwartaal ƒ2.25, per week 17 cent, met Zondagsblad per kwartaal 2.90, per week 22 cent, overal waar da bezorging per looper geschiedt» Franco per post per kwartaal 3.16, met Zondagsblad 8.80. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: MARKT XL GOUDA* bü onze agesén en loopers, den boekhandel «n da postkantoren. Onze bureaux sjjn dagelijks geopend van 9—4 uur.; Administratie TeL Int 82; Redactie TeL 645. moreüea w 5 ons. 6H-20 5 et per k. aagd voor het notw Ite de heer L, va» dekte. de Is te s Gravetvf' ran Neerden, alhier^ onnairen, christeMjk-historischen en room- schen tezamen ons land voor verdere inzin king moeten behoeden. Men moge thans pra ten. over „het geestelijk voorop", een ieder weet, dat het komende Kabinet de handen meer dan vol zal hébben aan de economische aangelegenheden. Wij vermoeden, dat het publiek dat door de regeeringsvrienden in den waan is gébracht, dat het geroep van den Vrijheidsbond om versobering en nóg eens Versobering slechts verkiezings specu latie was in September a.s. schrikken zal zal van de begrootlng.n indien deze ten minste niet ernstig geflatteerd wordt. Wij hebben thans de daden noodig; de schoone woorden van de Troonrede van 1921 en van de millioenen-nota uit die dagen hebben al zeer weinig opgeleverd. Zal de coalitie de kracht hpbben om deze reuzentaak aan te vatten en tot een goed ei nd o te brengen? Wij zijn ten deze «eer pessimistisch. De drie groepen mogen ieder voor zich een geestelijke eenheid vormen (tezamen zijn zij dit zeker niet, maar hierop gaan wij thans niet in) de economtechfe inzichten loopen bij alle kerkelijke partijefi zéér ver uiteen. Bij de katholieken is dit rtog pas onlangs over duidelijk gebleken: <te Cranenburghers en N. K, P.-ers staan lijntocht en onverzoenlijk tegenover de opvattingen van Nolens, Aal- berse en de r. kath. vakbeweging (een schrij ver in „De Tijd” raan Heken, die op 5 Juli gestemd enkel omd wenschten op niet mi de 875.000); bij d mevr. Biezeveta st—Ericksson wA an mej. Hoppe-» we niet hebben, anders zitten we zonder pa tiënten. Hij maakte een eind aan het nemen van me dicijnen Ik zal u eens wat zeggen, lieve mevouw Holden, één hart zal van blijdschap kloppen nis zekere jonge vrouw hier weer haar lachend gezicht vertoond Nu stond Helen op van de tuinbank, vouw- J— k«.r het huis in om le ttellen op de eerstvol- Macatawa, die zich hoog verhief tegen den wol- krloozen SeptemberhemeL Een hoopvolle, te vreden glimlach speelde om haar lippen ter wijl zij naar den berg staarde. Haar zwarte japon viel nog wijd om haar tnagete gestal te, maar zij bewoog zich flink i»et »<sgoivle werklust, totdat de stap van d**n dokter op het voetpad haar deed ophouden. bleef staan te midden van de dorre bladeren en takken en wachtte totdat hij bij haar fou ko men. Zijn tred was veerkrachtig. als va» iemand Mej. Laane w. O, rr. Biezevel-Marig (.OÏIIStll E COURANT. 15 regels L65, elke regel tneer 0.30, Advertentiën in bat Zaterdagnununer 20 bijslag op den prijs. Liefdadigheids-advertentiën da helft van dan prijs. INGEZONDEN MEDEDEEUNGENt 1-4 regtla ƒ2.05, elke regal rarer ƒ0.50. Op de voorpagina 50 hooger. Gewone advertentiën en ingezonden mededealingen by contract tot zeer garerturear- den prija. Groot® letten en randen worden berekend naar plaataruimta Advertentiën kunnen worden ingezonden door tUMchenkomzt van aulieda boekhan delaren, Advertentiebureau* en onze Agenten en moeten daag* vóór da plaataiag aan het Bureau zijn ingekomen, teneinde van opname verzekerd ta ziin. mgendo n knip- jeiende tak- weg, dien den ve-“ weer lokte me er 1 en dezen tuin is al •e )tet aantal r. katho- dp Nolens c.s. hadden tt de bis schoppen het rider dan 500.000 van s ardi-rev’olutionruiiren heeft menjX?nTe con ^rvatieven. en arbéds- vrienden die niet zoo heel ver van de link- sche ultra-d'emocraten af staan en wie nog kort geleden gevolgd heeft, hoe bij de christ.- historischen de inzichten op economisch ge bied uiteenloopen van prof. Veraart af tot aan mej. van Dorp, hij zal met ons zich af vragen, hoe deze zoo hetorogene massa in staat zal zijn het economisch vraagstuk tot een oplossing te brengen. Wij 'begrijpen onder deze omstandig heden den aandrang in sommige rechtsche bieden cm „goed rechtsch" te regeeren, nu men daartoe de meerderheid heeft. Het zou misschien eenigszins de aandacht kunnen afleiden van de onmacht om te doen wat het eerst noodig is in 's lands belang. ïntusschen vertrouwen wij, dat de Regeering zich niet in deze richting zal laten verleiden- Zij zou daardoor onvermijdelijk de geheeïe parle mentaire minderheid eendrachtig tegenover zich vinden en de geneigdheid om mee te werken aan wat thans ons aller belang is, zou er niet door vermeerderen. En het a.s. Kabinet zal zich zelf niet verhelen, dat het, ondanks het cijfer 50, nog wel eens dank baar gebruik zou kunnen maken van den steun der verschillende linksche groepen, van den Vrijheidsbond in de eerste plaats. Meer zullen wij er niet van zeggen. zich definitief bij een roomsch premier heeft nedergelegd? Wij zouden zulks Diet durven zeggen. In 1918 is Ruys voorafge gaan door twee protestanten als formateur.: Wie zal zeggen, of Ruys thans niet zal terug treden? In de eerste actie van de crisis komedie is slechts dit gebleken: het pro- testantsch rechtsche dee! heeft zich, schoon mokkend, er bij neergelegd, dat Rtrys niet gepasseerd werd. Het kan ook moeilijk an ders, zoolang Ruys niet pertinent weigerde en al zou Ruys persoonlijk gaarne terugge treden zijn (wij hebben alle reden om aan te nemen, dat het den heer Ruys niet on aangenaam ware geweest naar Limburg te kunnen terugkeeren) het ligt voor de hand, dat de sterke invloed van Rome mr. Ruys tot blijven genoopt heeft, toen het anti-revolu- tionnair-christelijk historische deel der coalitie gereed stond om den eventueel vacant geworden ptemierszetel voor een der hunnen op te eischen. De katholiek Ruys de Beerenbrouck is dus opnieuw formateur, maar niet zonder reden wees het roomsche residentie-orgaan er terstond op, dat het geven van die opdracht allerminst inhoudt, dat mr. Ruys haar aan vaardt en in de formeering van een nieuw of gereconstrueerd Kabinet slaagt. Men zou daarom goed doen, aldus merkte dit waar schijnlijk goed ingelichte blad op, aan de aan mr. Ruys gegeven opdracht nog niet te veel waarde toe te 'kennen en de redactie voegde er terstond aan toe, dat eerst wan neer de heer Ruys in die taak niet slaagt, andere formateurs in aanmerking komen. Bij de onderhandelingen over een regee- ringsprogram behoeft het dus slechts spaak fö loopen en mr. Ruys treedt terug en de heer Colijn, die juist met vaoantie is ge gaan, zal dan op aanzoek der Kroon zeker zijn reis willen onderbreken, om de taak van Ruys over te nemen. Wij zeggen niet, dat het zoo zal gaan, wel dat het zeer goed zoo gaan kén. Eerlijk ge zegd, interesseert het ons slechts matig, wie van de heeren op den bok zal zitting nemen. Een Kabinet-(Nolens)-Ruys onder den ster ken invloed van Colijn, die ieder oogenblik Bet Kabinet kan doen vallen dan wel een ring bedoeld wordt; ietWe andere verander- Kabinet-Colijn, met als sterkste regeerings- -x-“’ partij de groep-Nolens met de wrok in 't hart, dat de katholiek moest wijken en met de bijgedachte, dat zij met haar 32 zetels steeds met de S’. D. A. P., hetzij mét of zondier Marchant, een anderen weg uit kan, waar haar invloed niet geringer zal zijnhet is ons om het even I Voor ons, die als kleine minderheid voorals nog een bescheiden, doch daarom nog niet ongewichtige rol te spelen hebben, is het program van bezuiniging en de kracht, waarmee het „nieuwe" Kabinet dit zal dóór zetten, hoofd zaak. Maar wel wordt het ons benauwd om het 1 hart, wanneer wij bedenken, dat een zoo heterogeen gezelschap als de anti-revoluti- Je vaders dood dd van een ander om haar kamenier i te pakken. Haar gedachten waren minder vervuld met do ve’- waning en de financieel© zorgen, aan «Ie bron die Dr. Percy's brief haar schilderden, dan wel geheimzinnige nieuwe patiënte ikere juffrouw Eva Smith". stelling zou beleedigend voor den formateur en dus een ongerijmdheid rijn. Het zal er dus op neerkomen, dat mr. Ruys een Kabi net poogt samen te stellen, waarbij een of meer der zittende Ministers zullen uitvallen, wijl zij in de practijk niet sterk genoeg zijn gebleken, of wijl zij zich niet zullen kunnen vereenigen met het program, waarmee allen eccoord moeten gaan. Of mr. Ruys slagen zal? Wij weten ’t niet Br staat tot dusver nog slechts dót vast: de ooalitie-partijen gaan accoord met de aanwijzing van mr. Ruys tot Kabinetsforma- tevr. Bet eek ent dit, dat het anti-revoluti- onnalr-christelijk-historische deel der coalitie 6-4; I—6; 6-2{ L Neder horst 6—0( •-3; 6—0; eynder 8—6; 1—öj Jonker 7—5; 4—6f 26; 64; 6—4^ r 6-0; 6—0; —1; 6—0; on w. o. Kortenover 6— jose 2—6; 6—4j J-2; 6-0; J slaan N. N.-SiM wisseid waren, óf hun man in den steek had den gelaten. „U vergeet, moeder, ven, sinds de kolonel geld hebben opgemaakt zei1» #e stroef. „We zijn wel ongelukkig na Het had net zoo goed het g«l kunnen zijn inplaats van dien Haar dochter was al weg c order te geven haar koffers «wart. Ze zat in het zonnetje net als een arm verdwaald katje. Ze is hierheen gekomen, de hemel weet waar vandaan. Ze had op de een manier van den dokter gehoord en Kwart? Mgr naQr fOe jjet was h>er toen overvol, |l hadden er al een heeleboel weggestuurd en ®r was nog êen Ijjst van menschen, die op een ^Bats wachfïé’iV, ‘Mwr ze wou en zou den dokter *4?e^en 60 heeh W^rgespeeld en hij schijnt i>elang in haar te stelleh. Ze is hier nu al dien ttjd en ilf geloof, dat ze wat beter wordt. Ik wacht, dat het een hopeloos geval was, en dat 4»cht de verpleegster ook, ze was in slechte *°nclitie toen ze kwam. Een werkende vrouw, heelemaal onderkomen. Niemand schijnt iets ▼an haar af te weten. Maar de dokter heeft weer ♦an zijn oude belangstelling in dit geval blijk Bleven meer dan hij in lang gedaan heeft M gaat er eiken dag heen of hij aan de bron “®mt of nia|t Ze ligt in het kleine huisje op de gesloten is geweestHelen Wt den brief in haaf schoot vallen toen «e daceh V Tn den kleinen tuin, op de overhar rcts, liep Evn Smith langzaam rond en te hier en daar de al te dicht gtoeï ken met oen groote schaar af. De zii op deze manier vrijmaakte door wikïcrdtn, verlaten tuin, lag bezaaid met doo- de takken en verdord groen. Soms hield zij even op zij nnar het meer met de komen één ol twe© jaar na de eigenlijke malaiseu pas voelbaar wordt j Wie wel eens verkeert in het vereenlgingslfrt, ven weet allang dat het daarin vooral wat be« treft de maatschappelijke vereenigingen, slechï is gesteld. Talloos vela lidmaatschappen zijn op« gezegd en het zijn niet zelden juist de goed* en flinke betalers die zich terugtrekken. Groo« tendeels is dit te wijten aan de omstandigheden dat men bezuinigen moet(-enigen invloed heeft het ook we! dat men niet veel lust meer heeft om langs dezen weg iets te doen tot verbetering) 1 vnn het maatschappelijk leven, aangerien dat overheid te veel geld voor allerlei maatschappen lijke doeleinden beschikbaar stelt en de rakere* inzien dat zij op die manier dubbel betalen, eenn maal nnar hun belastingbiljet en eenmaal recht» streek». Trouwens dat de medemerklng aan hot ver» eenigingslcven zeer verminderd aan den kant der meer gegoeden, is een verschijnsel dat niet specifiek Haagsch is. Daarover hoort men ook elders algemeen dezelfde opmerkipg. Verminderd is bijvoorbeeld ook de beteekenlf van den Hof-kring die vroeger in den Haag zeer groot was. De glans die daarvan uitgaat is zeer gering en het uiterlijk vertoon van het Hof is vrijwel nihil geworden. Bij de opening der Ka» mers verleden week Dinsdag bleek dat weer. Do tegenwoordige stoet is nog maar een klein deel van wal het vroeger was. Het heette indertijd dat dit verband hield met de rrisis-omstandlg» heden. Na den oorlog is de inkrimping gebleven en er moet nu dus een andere oorzaak zijn. De opening is dit jaar zonder incident af» gcloopen. Men herinnert zich dat verleden faar van de tribune af is geschreeuwd. Het verluidt dat de Koningin over die demons'ratio zeer ver* stoord is geweest en de spraakmakende gemeen» te verzekert algertteen dnt de Koningin heeft ge zegd dat zij nimmermeer de Staten-Generaal in persoon zou openen als zich een herhaling va» het geval voordeed. Hoe men dit jaar met zekers held heeft wéten te voorkomen d«t ongewensch» te elementen op de tribune zijn dóórgedrongen weten we niet. Waarschijnlijk heeft men het aantal publieke plaatsen tot een minimum ver minderd. In het hoedje dor tribune, dat altijd voor het publiek bestemd was, scheen ons'dit maal een ander soort toeschouwers aanwezigl dan andere jaren. Van do wijze waarop de plaatsen op do tribune verdeeld worden hebben we trouwens nooit hongte kunnen krijgen. Men ziet er de merkwaardigst typen zitten en vraagt zich nf welke kanalen r'i hebben om daar een plaatsje te veroveren. Tal van personen bedden het gansche Jaar om een plaatsje en stellen alle» In het werk om er een te krijgen en nis men dan ziet wie dnar zitten, dan vraagt men zich waar lijk nf hoe dat mogelijk is da‘ zij een kaart wis» ten te krijgen. grappig daarmede wordt omgesprongen >ok hier uit dat d* ioumallsten dien dag niet de beschikking over hun kamer in het Twee de Knmergebouw hebben omdat voor de ramen daarvan allerlei gasten knmen kijken HAGENAAR. DCXX. r Vaak wordt gevraagd in hoeverre den Haag 1 den invloed der tijdsomstandigheden ondervindt en deze vraag komt allicht op wanneer de bla- den hebben gemeld dat de rekening der gemeen- i te een niet onbeduidend overschot heeft gege- ven. Nu moet men de beteekénis van dat over- f schot niet te hoog aanslaan. Immers de belas- tingverhoogingen gelijk we die de laatste jaren hebben ondervonden, berusten allerminst op een I zeer scrupuleuze politiek. Integendeelde alge- t meene vrees dat het met de financiën der ge- i meen te mis dreigde te gaan heeft geleid tot het opvoeren der belastingen zonder angst voor de gevolgen. Wanneer we echter de bevolkings cijfers van de laatste jaren bezien, zal 'men er anders over oordeelen. De cijfers zijn voor den Haag allesbehalve gunstig. Zeer vele gegoeden verlaten de gemeente en reeds is het aantal personen dat zich hier ter stede vestigt geringer dan het aantal dat den Haag verlaat. Slechts door het groote overschot dat het aantal ge boorten op dat der sterfte geeft, lijkt het als of het totaalcijfer vooruitgang aanwijst. Den Haag ondervindt hierdoor reeds den in vloed der slechte tijden in ernstige mate. Typee- rend is ook dat de duurdere woningen in grooten getale leegstaan. In woningen met een huur bo ven duizend gulden s jaar» is een overcompleet ontstaan dat waarlijk niet gering is. Men tracht al deze huizen in tweeën of in drieën te verhuren en zelfs dat gelukt niet. Qp een der beste «tan den zagen we een mooi on duur heerenhuis op deze wjjze versnipperd. In de kamers, gelijk vloers was een winkeltje in koffie en thee geves tigd, terwijl de rest nog in gedeelten te huur stond. De bedrogen huiseigenaar die het dure pand niet weer kwijt t# raken tracht op die ma nier een deel van de huur te winnen. Ongetwijfeld zijn wc in den Haag vlak voor een malaise in het bouwbedrijf en dat de eige naren en bouwers dit in de gaten hebben, blijkt wel hieruit dat zij trachten te verkoopeó wat maar even kan. De prijzen der woningen zijn al zeer gedaald. Van speculatie is geen sprake meer en men is blij als de prijzen van 1916 weer gehaald worden. Alleen de omstandigheid dat in bepaalde soorten van woningen nog een te kort bestaat, maakt dat die soort op peil blijft. Niet zoodra echter zal men tot den bouw van deze soort weer overgaan of ook hiervan zullen de prijzen dalen. Vroeger hebben we vaak er op gewezen dnt in de woning-industrie een de- bacle moest komen en we gelooven dnt we dnar- t aan zeer na toe zijn. In het eerste halfjaar 1922 j zijn ongeveer 1500 woningen gereed gekomen, terwijl de bevolking is achter uitgegaan in aantal Deze cijfers zijn voor den invloed dien de tijdsomstandigheden op den Haag hi^bben zeer kenschetsend. Maar ook in ander opzicht valt die j invloed te kennen. Het is zonder statistiek wel r duidelijk dat het percentage der bevolking dat zich de weelde van een zomerreis permitteert zeer gering en dit is-een markant feit. Wanneer in den Haag aan de weelde wordt verminderd, bewijst dit dat de overvloed aan geld niet aan wezig is. Trouwens men behoeft slechts de cij fers van de aandeelen aller instellingen en maat schappijen na te gaan om te begrijpen dat het totaal inkomen zeer verminderd moet zijn. Hoe- velen in den Hnag leven van hun dividenden en hoezeer zijn die over 1921 verminderd 1 Men moet altijd bedenken dat de invloed op het in- ■V’ Men kan zioh abonnearen bij d*« Boekhandel of bii d» UiWevera A. BIUNKMAM A ZOON. GOUfilL vast besluit heeft ge» dat nog Meek was, had jezonde kleur van de vo rige maanden. Hij glimlachte toen hij de vrouw zag, en toen hij haar aansprak was het plet op den toon van een dokter tot zijn patiënt, maar als van een vriend. „Al »oo vroeg buiten aan ’t wrik I" riep hij. „Ja, het mooie weer lokte me er uit. Jk moet wat uitvoeren, en dezen tuin Is al zoo lang verwaarloosd". J2r is in geen vijf jaai iets aan gedaan, in geen vijf jam", he.haalde hij en een schaduw trok over zijn „Zoo lang 1 den’. MJa, een wildernisMaar dnt bukken In de felle ton, zal toch te veel van uw krach» ten vergen". zin las en het duurde een poosje voor ze verder ging. „De laatste dagen heeft de dokter het over een andere boeg gegooid. Hij is begonnen met de patiënten links en rechts op te zweepen. Gis teren heeft hij er twee weggestuurd. Mevrouw Philips was er een van, herinnert u haar? Me vrouw Boyden Philips uit Washington. Ze was hier verleden zomer ook en u mocht haar graag lijden, geloof ik. De dokter heeft haar gezegd, dat het allemaal niets gaf het was tijd en moeite verspillen om haar te willen ge nezen ze deed haar best* niet om beter te worden, enz. De arme vrouw kwam bij me met tranen in haar oogen. Ik trachtte haar te kal- meeren, maar ze zei: „Ik ben nog nooit in mijn leven zoo beleedigd geworden. Hij praatte tegen me alsof ik een stout kind was. Hij doet zoo vreemd." Ik ben bang, dat ze gelijk heeft, ofschoon hij gisteren plotseling net was uls in den ouden tijd. Herinnert u u nog hoe hij dien makelaar wegstuurde en hem zei dat hij dat geld, dat hij met dobbelen verdiend had, niet aan wou nemen.Het vertrek van me vrouw Philips heelt bed wat opwinding in het kamp veroorzaakt »e was hier zeer in trek. Een prachtige reclame voor ons I Ze kent een massa invloedrijke menschen. Na me vrouw Philips ging hij de heele rij langs, zoo- als de jongens zeggen en de patiënten zagen er werkelijk allemaal net uit als kinderen, die klappen hadden gehad. Hij zei ze vreeselijk de waarheid. Eerst kregen de zieken in de wagentjes er van langs (arme duvels, <lie kon den niet wegloopen), toen de hysterici en ten slotte de bedlegerige patiënten hij wilde ze eens allemaal san de kaak steUenf Nu ik geloof dat zoon rammeling wel eens goed doet, maar nn wenrelwinde» famnsn de den brief dicht en ging legrdisch plaats te besteil gende boot. Tegen haar moeder zei ze, toen zwaar mankte om alleen te blijven „Ik zal Nora sturen re hebben mij noo dig non het rtteei". „Is het die half gekke man van jou, die al die last veroorzaakt vroeg de oude vrouw vrij kattig. „De boel gaat niet goed aan de bron, ik heb een langen brief van Dr. Percy, die me ongerust maakt. Ik moet zoo gauw mogelijk terug „De boel gaat nooit goed bij hèm", schimp te de oude vrouw’. „Dat heb ik je altijd wel gezeg”. „Wil u met mij teruggaan of zal ik Nora telegrafeeren „Het is hier zoo heerlijk", klaagde de oude vrouw „en je hebt de villa gehuurd voor den geheelen zomer en nog wel voor zooveel geld". „Best, ik zal aan Nora telegrafeeien". „Waarom ben je niet gescheiden toen je merkte, hoe hij eigenlijk was T Mevrouw Goodnows puriteinsche denkbeel den over scheiding sclienen een merkwaardige verandering te hebben ondergaan, sinds ze meer gereisd had en zeer achtenswaardige da mes ontmoet had die, öf van echtgenoot ver- vijf jaai iets aan gedaan, in r.haalde hij en een schaduw i gelaat. al! 't h die na lang aarzelen een nomen. Zijn gezicht, dat toch niet meer de ong« toen hij haar u verteld, van een «oowat een maand geleden, onver- **ct»t gekynen is —4 een zekere juffrouw Eva Smith? De vond haar op een dag buiten bij het kantoor^zitten, een arm verlaten vrouwtje in het verdwaald katje. Ze is hierheen gekomi of

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1922 | | pagina 1