ING 3ER 1 DUO a” >e. mis ELEH 1 1095. PÏÏÊÜWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN 16000 Maandag 7 Augustus 1922. 61» Jaargang Dit blad verschijnt dagelijks behalve op Zon- en Feestdagen BUITENLAND. SEN SES ’kt 2, c. 610. i roor FEUILLETON. an de DE GENEZER - 1050. - 1025. - 990. -1115. -1135. BERGAMBACHT, BERKENWOUDE, BODEGRAVEN, BOSKOOP. GOUDERAK, HAASTRECHT. MOORDRECHT, MOERCAPELLE, NIEUWER- KERK a. d. IJ., OUDERKERK a. d. IJ., OUDEWATER, REEUWDK. SCHOONHOVEN, STOLWIJK, WADDINXVEEN. ZEVENHUIZEN, enz. -- ♦.«PaMMn mtg no* niet M JSfelMdtatack. i van Batavia Ingezonden Mededeelingen. -5.05 R 22 maatregelen niet voldoende I .1, het ant- Ing regeering kon spelen, toentertijd reeds had zij, zacht, met patiënt”, van New ïork Australië te Hnlfl nog ne WflnrbiJ de be door ROBERT HERRICK. IWor* molrQ, gt de Duit- rnn de com- :e wind, zwaar be» arschijnlijk eenige* rendering in es naar Rotterdam ent K. V. v Callao naar AnW 72 - O, ik héb meer kracht dan haastig. ,a ben f— o_™ gedoken tegen de deur zag zitten, dat u eens •rberioht. i morges vaat >22. 'estmanto ensele. "n d van 6 Augusfug iVrouwtje.dit overhemd ziet er nv eens keurig vitl [Hfbje 'n andere waschvrouwl’.Tajonqen-da’J fel ‘tcgqen-ik laat ze tegenwoordig thu» khoriJelenfnd| SunlightZeer 1 op bin- nenlandsch-politiek gebied en in internationaal ABONNEMENTSPRIJSper kwartaal 2J25, per week 17 cent, met Zondapsh’nrt per kwartaal ƒ2.90, per week 22 cent, overal waar de bezorging per looper geschu ut, Franco per post per kwartaal ƒ8.10, i^t Zondagsblad 3.80. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: MARKT 31* GOUDA* MJ onae agenten en loopers, den boekhandel en de postkantoren. Onze bureaux zy'n dagelijks geopend van U—6 uur.; Administratie TeL Int 82; Redactie TeL 545. De Fransche sancties. P a r ij s, 5 Aug. (Havas). Daar de Duitsche regeering heden slechts een ontwijkend antwoord heeft gegeven, heeft de Fransche regeering tot handhaving van haar, rechten de volgende maat regelen genomen: (1) . Do verrekenbureaux te Parijs en Straats-, burg zullen opdracht krijgen de erkenning van alle Duitsche vorderingen op te schorten. (2) . De verrekenbureaux krijgen instructie om de schadevergoeding, die door de uitspraken van het gemengde hof van arbitrage aan de Duit sche regeering worden toegekend voor de liqui datie van de Duitsche eigendommen in Frank rijk, tot nader order niet uit te betalen. De maatregelen, voortvloeiende uit de Duitsch- cht 5 n.m.—4.57 vjxti ADVERTENTIEPRIJS: Uit Gouda en omstreken (behoorenda tot den bezorgkring): 15 regel» L30, elke regel weer tl.25. Van buiten Gouda en den bezorgkring: 15 regels 1.55, elke regel meer 0.30. Advertentiën In het Zaterdagnununer 10 bijslag op den prijs. I aefdadi ghoids-a tl verten tiën de helft v»n den prijs. INGEZONDEN MEDEDEELINGEN: 1—4 regel» ƒ2.05, elk» ngd wear /OJML Op de voorpagina 50 booger. Gewon» advertentiën en ingezonden mededeelingen bij contract tot «eer gereduceen. den prijs. Groote letters en randen worden berekend naar plaateruimte. Advertentiën kunnen worden Ingezonden door tusschenkomst van soiled» boekhan delaren, Advertentiebureau» en onze Agenten en moeten daags vóór de plaatsing aan het Bureau zijn ingekomen, teneinde van opname verzekerd te xiin. 4 *—4.58 12 - -5- - -5.02 5-04 -5.05 4 -5.07 2 )J New York, vertro| Kaapstad. t Port au Prince nf Indië naar Amstem tur 45 min. Dover, naar Amsterdam Amsterdam, pass; G0ÏD8CHE (lil KIM. u denkt’, zei ze opzicht zal de begenadiging de toetsteen zijn voor de wijsheid der bolsjewisten. De handha ving van hun heerschappij heeft meer bloed ge kost dan de instelling ervan. Wat in verband met den burgeroorlog hun noodzakelijk kon voorkomen voor de beveiliging van 't leven hunner leiders en hun bestaan, zal de historie moeilijk op hun debet kunnen boeken. Vólko men onbegrijpelijk zou 't evenwel zijn voor de menschheid, wanneer thans, nu de bolsjewisten achter de groene tafels van diplomatieke we reldconferenties zitten, hun regeering met het bloed der politieke tegenstanders werd bespat. In alle landen bestaan amnesties, waarin men de, in de opwinding van den strijd begane, mis daden verontschuldigend, door de vingers ziet wel-is-waar slechts dé in opwinding begane misdaden, niet dé door moordorganisaties in rustige tijden koelbloedig begane omdat men weer tot vrede wil komen. Er bestaat ook een stem der menschelijkheid, die gehooid wil wor den, die eindelijk weer goedheid verlapgt in plaats van geweid." liefde worden toen was ik dronken van. liefde," eindigde hij ruw. „En die liefde was een teleurstellingF „Maar bent u dan zoo'n swakkeling, dat W de steun van een vrouw noodig hebtF vroeg) zij minachtend. „Omdat uw liefde u ontrouw1 werd, moet daarom uw leven een mislukking rijn?" Hij zweeg op de beschuldiging, die hij In haar oogen las. Omdat zijn liefde slechts een droom was gebleken, was zijn ziel vermoeid ge-t worden tot den dood toe. „Mijn Genezer," fluisterde zij zacht, „moet zoo sterk zijn, dat hij zonder liefde kan leven* Hij moet niet hokken bij den haard als een vrouw." „Maar je kunt niet altijd zonder eenige vreugd de leven," zei hij langzaam. „Dat zal je tocK, inzien, 't Is doodendl 't Is levend dood zijn, et»: ger dan de dood zelf." Over het bleeke gezicht der vrouw trok een pijnlijke schaduw, alsof hij de herinnering van) vee! smartelijke jaten, met die woorden opwek»; te. Zij keerde zich af. „Geluk, dat is iet» waar vrouwen altijd naacj hongeren." „Mannen ook!" Fier ontmoette zij zijn blik. „Als dan vreugde zoo noodig voor je fa, al* Je moet eten om je honger te stillen sa neemt dan je vreugde!" „Meen je dat?" „Ja!" riep zij moedig. „Neem dan je vreaig»^ de eet! Maar laat zij je niet zwak maken*. Neem wat je noodig hebt voor je levenstaak»! maar werk dan ook geef er je ziel een «q wiid ie leven er ean." D’ TTSCHLAND. DE SCHADELOOSSTELLING. P or ij s, 4 Aug. (Havas). De commissie van herstel heeft op I Aug. in beginsel het ontwerp goedgekeurd betreffende den aanleg van groote openbare werken, die door Duitscnland uitge voerd kunnen worden in rründering op de scha- devergoedingsrekening. De commissie behoudt zich haar definitieve goedkeuring voor tot na de mededeeling van de details der ontworpen uitvoering. Door deze goedkeuring in principe wordt de Fransche regeering gemachtigd met Duitschland de voorwaarden der uitvoering te bespreken. P a r ij s, 7 Aug- (Havas). De commissie van herstel besloot reet 3 tegen I stem tot uitstel der beslissing over de motie Bradbury, de noodzakelijkheid wordt uitgesproken tnling in geld door Duitschland gedurende het volgende gedeelte van 1922 te staken tot de Londensche conferentie. Het Duitsche antwoord. B r I ij n, 5 A u g. (W. B.) In haar antwoord op de laatste nota van Poincaré zegt sche regeering, dat zij uit den brief vni „Ja zoo was het." f' „En nu heeft de wildernis u verlaten." „Ik ben ook een wrak op het strand!" „Maar de wildernis is alleen maar voor de jeugd, waar zij rond kunnen dolen en hun weg moeten leeren zoeken Voor volwassenen is er een andere wildernis, de wereld vol mannen en vrouwen, die daar moeten werkcnl” zei zij en kwam dicht bij hem staan. De dokter keerde zich onwillig af. „Dat is alles niets meer voor mij," mompel de hij. „Ik moet hier in dezen afgelegen hoek blijven bij mijn oude, getrouwe bron, met steeds voor oogen wat er van had kunnen worden Voor mij blijft er niets anders over." 't Was de zwakke klacht van den teleurgestel- den idealist, die zich verslagen voelt en nog ma»r alleen de kracht heeft om het overschot van zijn verloren illusies te vertroetelen. De vrouw keek hem medelijdend aan, toen begon zij weer met haar werk en gedurende een paar minuten was het knippen van de schaar, die de verwarde takken doorsneed, het eenige geluid, dat die stilte verstoorde. Eindelijk draaide de dokter zich op zijn hielen om en op doodgewo- nen toon gaf hij haar den raad: „Vermoei u nu niet te veel in dezen ouden tuin En denk er maar niet over om nu al van ons weg te gaan. Blijf hier en zie hoe het aan de bron gaat, nu de meeste patiënten ver trekken. Niemand heeft dit huisje noodig ’tb al zoo lang onbewoond." Zij antwoordde niet; hij deed een paar schre den, maar toen keerde hij terug en kwam dicht bij haar staan. „Ga niet weg ga nu niet van mij weg!" riep hij, „Ik heb je noodig; weet je dat niet?" Kalm keek zij in zijn opgewonden gezicht. „Neen, u hebt geen vrouw noodig.” „Dit huis heb ik voor een vrouw gebouwd", zei hij langzaam. M't Moest een temoel vaa1 „Dat moet dan de God zijn, die hen gescha pen heeft in den een of anderen vorm." Hij liep rusteloos heen en weer door tien dicht begroeiden tuin, diep in gedachten verzonken. Eindelijk zei hij meer tot zich zelf dan tot haar: „Maar als ze nu allemaal weg zijn waar zal ik dan anderen vinden, die meer geschikt ma teriaal voor mij zijn?" „Die zullen wel naar u toe komen!” „Jawel, de rijkaards en de luiaards, de zwak kelingen en de slechten, die zullen komen. Die hebben den weg al gevonden naar de Genezende bron. Wij zijn beroemd voor het oplgppen van wrakken, dat is onze specialiteit!" Hij lachte bitter. „Maar mannen en vrouwen, die het le ven ernstig opnemen, die zouden kunnen ge holpen worden door het leven weer voor hen moge lijk te maken Neen die komen niet langer hier, sinds de wildernis hier niet^meer bestaat en dit haar plaats heeft ingenomen," en hij wees naar het dak van een nieuw kamp op het naburige eiland. „Dus dan moet u ergens anders gaan zoeken, daarbuiten in de wereld!” begon de vrouw plotseling moed vattend. „In de wereld naar de stad gaan?" vroeg de dokter, „dat nooit! Ik zei, dat zij bij mij moe ten komen. Ik blijf hier wachten, al zou ik ook heel alleen moeten blijven." „Neen, u moet de wereld ingaan, de wijde wereld vol mannen en vrouwen, die werken en lijden, mannen en vrouwen, die werkelijk leven en die u noodig hebben, die wachten op hun Genezer," zei zij Bink. „Ik ben weggegaan uit de stad omdat je daar niet goed werken kon, daar was het alleen maar oploppen en medicijnen verkoopen en den zak spekken." „U bent de wildernis ingegaan om eerst u zelf te vinden, u zelf te genezen en u voor uw taak voor te bereiden.” z Fransche overeenkomst van Augustus-Septem-1 ber 1921, die o.a. de bedoelde betalingen door de verrekenbureaux te Parijs en te Straatsburg i tengevolge hadden, worden dus geschorst en d» Duitsche regeering zal de uitspraken, die haar tot betalen verplichten en alsnog zullen ver» plichten, moeten gitvoeren. (3) . De verrekenbureaux -te Parijs en Straat»* i burg kregen opdracht Duitschland niet meer in kennis te stollen met de netto-opbrengst van de liquidatie der Duitsche eigendommen in Frank» rijk. Door dezen maatregel zal het vergoeden der in Frankrijk geliquideerde Duitsche eigendom» men feitelijk onmogelijk worden en zal Dultsch» land belet worden gebruik te maken van de voordeelen, die ander» daaruit zouden voorts vloeien. 1 (4) . De uitvoering van de Fransch-Duitsche overeenkomst te Baden-Baden inzake de terug** gave van de meubelen, die door Duitsche eige naars in Elzas-Lotharingen zijn achtergelaten, worden geschorst. (5) . De betreffende eigendommen in Elsax Lotharingen zullen onmiddellijk onder sequester worden gesteld. Indien deze 1___1 mochten blijken voor de spoedige regeling de» «er aangelegenheid, zullen zij door andere pro», gressieve bepalingen worden aangevuld. FRANKRIJK. Ongeluk bij een berglwklinunlnf. "*j Grenoble, 6 Aug. (B. T. A.). Vier pêw, sonen zijn bij een bergtocht op den TnbucheH gletsjer verdwaalddrie van hen zijn omgekM men. De overlevende kon hulp halen» ENGELAND. DE CONFERENTIE TE LONDEN. Londen, 5 Aug. (N. T. A. Draadloos)* Poincaré verlaat Parijs morgen voor de bijeen» komst met Lloyd George en de vertegen woon*- diger» van Italië, België en Japan, die Maandag in Downingstreet begint. Parijs, 6 Aug. (B. T. A.) Poincaré en dej Lasteyrie zijn naar Londen vertrokken, even»j als Schanzer, die aan het station nog een onder»j houd had met Poincaré. Berlijn, 5 Aug. (N. T. A. Draadloos). Vol») gens een bericht uit Parijs heeft België een' compromis-voorstel gereed voor de conferentie te Londen en zal ook de Italiaansche regeeiingj een bemiddelingspolitiek volgen. Londen, 6 Aug. (R.) De leden der Fran-l sche, Belgische en Italiaansche delegatie bij dej commissie van herstel zijn te Londen aangeko» men. Zij werden begroet door een vertegensl ■woordiger des konings alsmede door Lloyd' George en Robert Home en andere ministers enl autoriteiten. Morgen 7 Aug. wordt de eerste zit»' tlng gehouden tusschen de Fransche delegatie Poincaré en de Lasteyrie, de leider» van de Bel» glsche delegatie Theunis en Jaspa r en ven de Italiaansche delegatie Schan*er ep Barator». Alle pogingen om Poincaré te interviewen mis lukten. Schnnzer verklaarde, dat Italië niet* kon zeggen, «Ivorens de Engelsche en Fransche voorstellen gehoord te hebben. De kwestie der, schade vergoeding kon niet worden behandelt^ «onder dat ook het vraagstuk der schulden bes sproken werd. Italië is volkomen bereid Dultsch» land te helpen, maar kan dat niet doen met op»| offering van eigen belangen. -ll OVERZICHT De Frankfurter Zeitung houdt zich in een hoofdartikel bezig met het proces tegen de so- cinal-revolutionairen te Moskou, dat het blad vim groote beteekenis acht voor de toekomstige ontwikkeling van het internationalisme onder de arbeiders van heel de wereld. Van het von- of mijlenver terug wordt gedrongen. Op de Ber il jnsche conferentie der drie Internationales nis en zijn eventueel© tenvoerlegging zou het af hangen, of de, van Moskou uit, ingeleide bewe ging tot het herstel van een eenheidsfront van het wereldproletariaat een kleinen stap vooruit enkele maanden geleden vormde de beschul- diging jegens de sodaal-revohitionairen het on derwerp eener hartstochtelijke discussie. De vertegenwoordigers der niet-communisrtische In ternationales eischen uitsluiting van de dood straf. Zij kregen het gedaan, dat de beschuldig den Westersche advocaten kregen te hunner verdediging: Vandervele, Liebknecht en Rosen berg. Dit experiment is mislukt Deze verdedi gers trokken met toestemming hunner cliënten zich spoedig weer terug. Maar onder de West- Europeesche socialisten ontstond een krachtige propaganda voor een milde behandeling der be schuldigden, juist omdat het voltrekken van de doodstraf met betrekking tot de Russische so- ciaal-revoluftionairen het wereldproletariaat in-| nerlijk nog verder van elkaar zou brengen. Ook1 uit burgerlijke kringen van Engeland, Frankrijk en Duitschland gingen stemmen op, die er bij de sovjet-regeering op aandrongen menschelijk te zijn. Het proces was in wezen een politiek proces, hoewel de beschuldiging in hoofdzaak een lou ter strafrechtelijke boetedoening voor de tegen 'de bolsjewe'tische leiders georganiseerde aan slagen beoogt. Voor de bolsjewisten beteeken- de hot proces een afrekening met de sociaal- revolutionairen, die na het instellen van de sovjetheerschappij him gevaarlijkste en actief ste tegenstanders waren. De houding der partij sinds de Febnmri-revolutie werd aan een scher pe erftiek onderworpen. Het kwam erop aan te bewijzen, dat de door sommige sociaal-revolu- ‘ionairen gepleegde aanslagen op bolsjewisti sche leiders in overleg met het partijbestuur varen voorbereid, m. a. w. moesten worden be- tchouwd als een daad van de partij. De be schuldiging heeft verder betrekking op het hoogverraad", waaraan de sociaal-revolutio- sairen met hun steun aan de reactionaire gene raals en het tegen de bolsjewistische regeerin~ strijdende „Tsjechio-Slowakische legioen" zL.. hadden schuldig gemaakt. Het proces inzake deze gebeurtenissen, die dagteekenen van 1917 1018, speelt pas thans zich af, omdat een in het voorjaar verschenen brochure van een vroe- geren sociaal-revohrttonair de deelneming der partij aan dé samenzweringen had onthuld. Door de Fr. Ztg. wordt er aan herinnerd, dnt de partij der sociaal-devolutionairen in zekeren zin de draagster is van het oude Russische revolutionnrisme, die met de individueele terreur werkte; zij steunde -voornamelijk op de boeren en dier „landhonger”. Zij verbrokkelde tot ver scheiden richtingen. Na de Februari-revolutie missie van herstel van 13 Juli, dien van de Engelsche regeering van 14 Juli en dien van de Belgische regeering opmaakt, dat voor 15 Aug. nog een regeling van de compensatie der parti culiere schulden mogelijk zal zijn. Mocht deze' veronderstelling onjuist blijken, dan zal de Duit sche regeering haar best doen haar uit de ver dragen voortspruitende verplichtingen, voorzoo- ver zij kan, na te komen. Wat betreft het be slag leggen op de particuliere schulden voor deze betaling, merkt zij op, dat bij den rijks raad een ontwerp tot wijziging van het verreken- stelsel aanhangig is, dat het mogelijk zal ma ken de buitenlandsche schuldenaren krachtiger dan tot dusver aan te pakken. Waar Poincaré de 26. Juli aangekondigde maatregelen dwang- bepalingen noemt, zij opgemerkt, dat, volgen» de overeenkomst van 10 Juni 1921, het eenige gevolg van het niet nakomen der Duitsche ver plichtingen, de opzegging op zekeren termijn kan zijn van deze overeenkomst en het dienten gevolge van kracht worden der betrokken arti kelen van het verdrag van Versailles. Dit ver drag geeft den geallieerden in geval van niet- betaling alleen het pandrecht op de opbrengst van den verkoop van Duitsch eigendom. Het toe passen van dwangmaatregelen zou In strijd zijn met geest en bedoeling dezer bepalingen, vooral ten aanzien van betalingen, die pas 15 Aug. ver vallen. Sinds Poincaré’s nota van 26 Juli is de economische en financieel© toestand van Duitschland opnieuw buitengewoon achteruitge gaan. D© mark is intusschen gedaald tot een tweehonderdste van de waarde voor den oorlog en Duitschland’s draagkracht is dienovereen komstig verminderd. Onder deze omstandighe den verzoekt de Duitsche regeering de Fransche dringend deze zaak nogmaals te onderzoeken en haar beslissing uk te stellen tot den afloop der onderhandelingen, in de Engelsche en Bel gische brieven vermeld. De Duitsche pers over woord aan Poincaré. B er 1 ij n, 5 Aug. (N. T. A. draadloos). De Bedijnsche Tag. wijst erop, dat voor eeyst na langen tijd het Duitsche volk zonder onder scheid van partijen eensgezind achter de regee ring staat en dat deze unaniem aan het ant woord aan Poincaré een bijzonder gewicht geeft. De Vorwërts vestigt de aandacht op het groote gevaar voor economische ineenstor ting voor geheel Europa bij een eventueele catastrofe vnn Duitschland. Eindelijk moesten de leidende politieke mannen toch eens inzien, dat de daling van den Duitschen markenkoers een zaak is, die op het politieke en economi sche leven van heelc de wereld haar terugslag doet voelen. „Dat weet ik! Wie zou gedacht heb- Sl een maand geleden, toen ik u in elkaar gedoken tegen de deur zag zitten, dat u eens »ls een sterke vrouw weer aan het werk zou zijn P „Het wonder is gekomen", zei ze •en glimlach. r^Ia, u moogt het wel een wonder noemen L. Mear ik heb er part noch deel aan”. „Wie weet zei ze langzaam. „Ik ben de patiënt geweest uw «ekende hij kortaf. Zij lachte, terwijl hij een gooten tak distels van de hoop dorre planten opraapte en hem over de rots naar beneden wierp. ,4a," fluisterde zij, terwijl zij den tak in zijn dwarrelenden val nakeek. ,Jk ben gezond I Ik zal mij niet meer doodvermoeid door het le ven sleepen, mijzelf en anderen tot last. De last is mij bijna van de schouders gegleden h- bijra". „Goed zoo I” ►Dat verwachtte ik ook toen ik Her kwam”. «En uw vertrouwen is niet beschaamd", zei hij. «Ja I Nu moet ik weer gauw aan het haastig. „Na alles wat u doorgemaakt hebt, is ér een lange tijd noodig om heelemaal be- terete worden". „Niet altijd". „Maar waarom zoudt u u haasten". „Omdat mijn werk mij wacht evenals het uwe", voegde zij er zacht aan toe. Zij stonden op den rand van de rots en ke ken stilzwijgend in het water beneden, waar de distel nu doelloos op de kleine golven voortdreef. Er was veel heen en weer geloop op den over bij dk kreek. De kleine, nette stoombarkas van het kamp lag aan den oever te wachten op passagiers. Een vrouw stapte in de boot, gevolgd door twee pleegzusters met ontelbare reistasschen en pakken beladen. Een spotachtig lachje gleed over het gezicht van den dokter terwijl hij naar het mschepen keek, totdat de boot wegvoer op het meer in de richting van de nederzetting. „Daar gaat weer een patiënt^ al de derde deze week, en twee pleegzusters gaan met haar mee. Zij worden hier heelemaal bedor ven door het oppassen ven al die rijke men- schen. Ik zal weer mijn toevlucht moeten ne men tot de nonnen, daar heeft het wereldsche gedoe geen vat op. Als er tenminste wat te verplegen overblijft. Als het zoo door gaat, zal er niemand meer aan de bron blijven." „U zult toch niet alle zieken wegsturen F „Alen, behalve diegenen, die ik werkelijk helpen kan." „Kon u haar of die anderen, die weggegaan zijn niet helpen F JMeenF zei hij kortaf. „Allemaal wrakken, totaal bedorven. Zij hadden geen enkele vezel gezond genoeg om van daar uit de ge nezing te laten beginnen." „Misschien zullen zij hun Genezer nog wel vinden," zei de vrouw zacht met een vriend»* zich voor de voortzetting van den oorlog aan de zijde der Entente uitsprekend, de bolsjewisten, die voor den vrede opkwamen, bestreden op zeer heftige wijze. De bolsjewisten kregen in den loop van den zomer en den herfst de meerder heid in de raden onder de leus: vrede, arbeiders- contröle, land voor de boeren en alle macht aan de raden. De bolsjewisten, die in Oct. 1917 de macht in handen hadden gekregen, lieten nog wel de verkiezingen houden voor de constituee- rende vergadering, maar omdat de sociaal-revo- lutionairen zich een domineerende positie hadden weten te verwerven, lieten de bolsjewis ten de vergadering niet bijeenkomen. De bolsje wisten motiveerden hun coup d’état tegen de vergadering met de „bescherming der revo lutie". Spoedig daarop richtten de sociaal-revo- Jutionairen hun terreur tegen de nieuwe macht hebbers. De bolsjewisten Wolodarski en Uzitzki werden vermoord. Fanny Kaplan schoot op Lenin vergiftigde kogels af, die hem een Jang ziekbed bezorgden. Aanslagen op Trotzki, Sinofjef en andere leiders werden beraamd. Van de linksche socioal-revolutionairen is ook de moord op den Duitschen gezant graaf Mirbach uitgegaan. De strijd tegen den vrede van Brest- Litofsk, dien de bolsjewisten hadden gesloten, was een der meest geliefde propagandamiddelen der sociaal-revolutionairen. Op het radencon gres van Juli 1918 had de sodaal-revolutionaire Maria Spiridonowa zich zoo heftig mogelijk te gen Mirbach uitgelaten, die als genoodigde gast n de diplomatenloge zat. Denzelfden dog nog Werd Mirbach vermoord. Spiridonowa werd ge arresteerd en zit op het ©ogenblik nog in de gevangenis, omdat de bolsjewisten van haar een agitatie duchten, die aanspoort tot daden van geweld. Overigens is 't feit, dat nog een eantal andere sociaal-revolutionairen in verze kerde bewaring zijn gesteld, mede een der be schuldigingen, die deze partij tegen de bolsje- wistivhe heerschappij zoo luid mogelijk uit spreekt. Daar haar voornaamste leiders in 't buitenland zitten, heeft het aan een verdediging der Moskousche beschuldigden voor het wereld- gerecht der openbare meening niet ontbroken. Zij beschuldigen de tegenwoordige machtheb bers in Rusland van de onderdrukking met ge weld van de constitueerende vergadering en de onverbiddelijke vervolging van alle andere ar beiderspartijen. De Westersche verdedigers der beschuldigden wierpen het gerecht voor de voeten, dat het leiden van 't proces een tendentieus karakter droeg. De bolsjewisten daarentegen zeggen, dat de rechtbank objectief te werk gaat en op een wijze, waarop niets viel af te dingen, het ver ing grijp tegen het strafrecht heeft vastgesteld. In sich Jat geval zou de doodstraf voor de voornaamste beschuldigden formeel waarschijnlijk onvermij delijk zijn. Aan het slot van haar artikel stelt de Frank f. Ztg. vast: „Dit alles zal pas precies kunnen worden overzien, wanneer te beschikken valt over een volledige publicatie der proces-bescheiden. Het ptoces is in verband met heel zijn aard zoo zeer meU politiek vermehgd, dat het zwaarte punt nie"in het vonnis van den rechter schijnt te liggen, maar in de vraag, of het centrale uitvoerende comité, de hoogste autoriteit der sovjet-republiek, gebruik zal maken van zijn - --B_... -- recht om gratie te verleenen. Het kan den toe had zij zoo'n grooten invloed, dat één harer vloed van petities uit de arbeiderswereld van leiders, Kerenski, een groote rol in de coalitie- 't Westen nauwelijks ontwijken. Zoowel ►9 18 6 J.V/ n -5.08 re-5.10

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1922 | | pagina 1