K HOIWCHE nOOV Dinsdag 8 Ai stus 1922. 61» Jaargang Dit blad verschijnt dagelijks behalve op Zon- en Feestdagen 3U1TENLAND. FEUILLETON. DE GENEZER Veertiendaageoh Blad voor da Huishouding. o o WRAK. HAASTRECHT, MOORDRECHT, MOERCAPELLE, NIEUWER. GHOONHOVEN. STOLWIJK. WAODINXVEEN. ZEVENHUIZEN, enz, k 15001 geval hem verliet ea Maar dat is niet 't geluk, dat jij IV«A mmlA VL Toen de stoomboot aanlegde, nood Hele* Boekhand»! at bH 4e Uitgevers i telegram aan Dr, Percy om baar den volgende* ZOOM. GOUDA. door ROBERT HERRICK. noemde haar „de hut der zonde”, omdat r met de duivelen in ie moest vectaan?” Huk, Ie- M wan om rich seU to nteeran ea soc #el toekomst vaat rijn kinderen al» haar geluk 't spel wette door rijn nor xjj voor het oog van de ABONNEMENTSPRIJS» per kwartaal J2J25, per week 17 cent, met Zondagsblad per kwartaal ƒ2.90, per week 22 cent, overal waar de bezorging per looper geschiedt* Franco per post per kwartaal ƒ8.16, met Zondagsblad ƒ8.80. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: MARKT 81. GOUDA» Ml onza agenten en loopers, den boekhandel en ds postkantoren. Onze bureaux «jjn dagelijks geopend van 9—U nur.j Administratie TeL Int 82; Redactie TeL 546. vqn èn r#» p*r kwartaal tr. t K) O O ■T" Man kan Meh aboneetea Wte ‘•ï-*- A-| vtRTvylf^a De verrekenkantoren uilen voorloopig elke Kling voor Duitsche rond van art. i verschuldigd deze schadevergoeding I van „En daarna?” Zij schudde langzaam heer hoofd. Een „daarna" bestaat er niet voor mij, er kan „geen daarna” meer voor mij zijn”. En toen hii nog aarzelde alsoVhii in do diepte een vermoeide, onverschillige be- 78 -Z- hoofd fier opgeheven keek zij Kern onbe- aan als eene die veel geleden heeft." herhaalde heer woorden verbaasd. „Weer de vreugde in mijn leven laten komen, p je wat dat zeggen wil?” fluisterde zij. >,Ik begrijp 'tl Maar id dit, mijn Genezer, dat voor het gel nu zelf ontvangt, je aan anderen het rug moet geven.” En langzaam, alsof zij en volle de betêekenis wilde doen gevoe- in wat smart en ellende haar hodden ge- vervolgde zij: sn vrouw moet je van den weg doen af- wanneer je in werkelijkheid een Genezer de menschen wilt zijn, een waarachtige er. Wij vrouwen zijn als was in de han- in een man, of als duivelinnen, die hem irderve leiden wanneer hij niet krachtig I blijkt te zijn.” it van beiden sprak gedurende eenigen n toen vroeg zij plotseling: iar is die hut, waarin je vroeger gewoond 'ang geleden?” loei je die oude jagershut in het dal van ren Meren?” maakte een vage handbeweging naar het GOIIISUIE COUP.AN lEUWS- EN ADVERTENTIEBLAIKVOOK GOUDA EN OMSTREKEN RGAMBACHT, BERKENWOUDE, BODEGRAVEN, BOSKOOP, GOU EK a. d. U„ OUDERKERK a. d. IJ„ OUDEWATER, KEEUWIJK, reAtwirdlgd djn, rij hom rnUtt a. da twee meisjes metxvun. Maar toen, «ij ia d* haven aan wal stapte, wm «ij verder van de ge» dacht» aan «tteding te «ij ooit te haat Wan geweest waa. ADVERTENTIEPRIJS, rm Goud. 1—6 regel» 1 15 regel» f Vjjftlug op den jNGEZOI antwoord van de Franjiche regeering nota van de rljksregeerirtg van 5 Aur fjdcn ontvangen. De teg heden af van het Havas-1 bestaat slechts uit de et Havasbericht. Het tweede punt luidt, te Parijs en Straatsburg J betaling van schadevergj rekening opschorten, dia’ op gr< 297 van het verdrag van Versailles is. De betaling van c_.- blijft voorloopig een di&cte verplichting Duitschland. Deze schadevergoedingen kunnen bij voorbaat als Duitsch eigendom in beslag genomen worden, voorzoover zij op Fransch gebied of onder Fransche contröle zijn. Vóór de slotbedreiging met progressieve maatrege len wordt onder punt 5 medegedeeld, dat in het departement Moezel en aan den Boven- en Be- neden-Rijn onmiddellijk maatregelen voor het verkrijgen van waarborgen genomen zullen worden. Uit Berlijn, d.d. 7 Augustus: Het rijkskabinet pleegt overleg over de dwangmaatregelen. De bevoegde autoriteiten beraadslagen over den juridischen kant van de zaak. Als bijzonder krasse maatregel wordt be schouwd het in beslag nemen van de roerende goederen der Duitsche onderdanen. Deze toch zifn indertijd door de Duitsche regeering voor 25 millioen frank gekocht en reeds betaald. Het in beslag nemen is dus een represalile-maat- regel van de scherpste soort. De Matin meldt, dat er groote opwinding heerscht onder de Duitschers in den Elzas, waar men ondanks de offideele tegenspraak, toch u’’wijzingen op groote schaal vreest. Vol gens een mededeeling van het opper-commis- sariaat van Elzas Lotharingen mogen de ban ken en financieels instellingen aan Duitsche onderdanen geen gedeponeerde waardepapie ren of gelden, of rent,? uitbetalen, onverschil lig wanneer zij gedeponeerd zijn. Wirth over den economischeÉ‘toestand rfes rijks B e r 1 ij n, 7 A u g. (N. T. A. draadloos). Rifkskansedier dr. Wirth heeft inzake den eco- Tuomischen toestand van IMtadhland na» den Rerlifnschen vertegenwoordiger ven de New York Herald verklaard, dat Dintschïand onmo gelijk verder goudbetalingen kan doen, die van den uitvoer afhankelijk zijn, vooral daa£ de uitvoer nauwelijks 30 van den uitvoer van vóór den oorlog bedraagt. De verdere beta lingen waren volgens dr. Wirth afhankelijk van het toestaan eener leening. Op het oogenblik is de mark echter, aldus do rijkskanselier, zoo danig gedeprecieerd, dat het buitenland de ge- heele Duitsche industrie voor enkele rr!11',’"den zou kunnen kopen, welke kapitaalbelegging ten hoogste 2 rente zou opbrengen. Alle be weringen van den tegenwoordigen welstaf -l van Duitschland worden alleen reeds weerlegd door de vermindering van het vleeschverbruik tot 76 van het verbruik van 1914. De internationale mijnwerkersconferentie, Frankfort a. d. M. 7 Aug. (W. B.). In de vergadering van heden van de internationale mirnwerkersconferentie is de Engelschman Rodge wederom tot algemeen secretaris van den bond Tot vooi van haar ziel wilde lezen, trok dj hem tot rich, en zei: „Kan je het niet begrijpen, mijn Genezer?... Ik heb eens gezegd, dat als het geluk weer tot mij kwam, ik het niet weer xou afwijzen, als een lafaard. Nu Is het geluk gekomen in een veAlin- dend lichtNu begrijp ik, dat ik geleden heb, alleen om deze kans op geluk, om te leven voor een ander. Dat is het grootste geluk voor een vrouw-- „Maar later, daarna ah je mi] gezond gemaakt had aangereden. Haar hebt en f. alleen?” Zij maakte weging. ,Jk zal geleefd hebben en wat kan er te nog meer voor mij zijn.... Maar jij zult weer een man geworden zijn, jij zult weer de Gene zer geworden zijn, mijn Genezer, dien ver weg in mijn droomen zag en om wien to vinden ik dien langen weg gegaan benjij «uit mij ge lukkig maken”. Een glimlach vol hoop overstraalde baar ge laat, als iemand, die het hoogtepunt ren sijn leven heeft bereikt en opwaarts blikt. Jiet is weer dè oude gwchiedenisT riep hij glimlachtend uit. „Kan je nog in mij gelooven, nu je allee weet, nu je weet hoe ik eigenlijk ben?” „Meer te ooit geloof en vertrouw in ja”. „Weet goed, het te een somber hol, vooral als de avond valt en de son achter de heuvels on dergaat en de schaduwen om je been sluipen”. ,Jk ben niet bang". „G* mee te - nu dadebjU” X de een tempel voor een vrouw én voor haar liefdel” Haar stem trilde minachtend. trJe bouw de dien tempel hoog op een rots in het volle zonlicht. Maar de duivels zijn je gevolgd, tot in je tempel zelf, en zij bleven daar en nu zijn ze bezig je te verslinden I" Ja,” zuchtte hij; „hoogmoed en zwakheid van wil”. „Ja, zwakheid van wil dat is 't ergste!” Na een lang stilzwijgen begon zij zacht: „Wij zullen er samen heen gaan, jij en ik, en wij zullen met die duivelen den strijd aanbin den’. De man keek onderzoekend in haar vertrou wende oogen. „En wat dan?" „Dan zal je weer vrede en geluk kennen. Ja geluk! Zonder vreugde en geluk kan er geen gezondheid bestaan, kan je geen gezondheid aan anderen gevenVreugde is de lente van het levenMaar dat is niet 't geluk, dat jij gekend hebt” „Welk geluk te?" „De vreugde van een vasten wil te hebben,” fluisterde zij. En terwijl hij haar woorden bij zich zelf overwoog, vervolgde zij, terwijl zij hem ernstig en teeder in de oogen zagA „Dat is de hoogste vreugde, mijn Geneztel” „En dat zou je voor mij willen doen?” vroeg hij en hij greep haar armen en trok haar naar zich toe. Een uitdrukking van verlangen, van bijna moederlijke teederheid kwam in haar oogen. „Ik zou alles voor je kinnen doen!” zei se “cht - i'b op de __ug. is den wijkt in bijzonder- icht. Het derde punt :e zinsnede van het morgen van den trein te komen halen. Toea zond zi] de kinderen met hun gouvernante naasl haar moeder's huis en reisde zelfs noordwaarts met het reste plait ,cm orde op de sak«a te stellen. Zij wm heel alleen teruggekeerd om vr# te blijven in het nemen van een besluit Zea da gen leng had «j rijd gehad om lang en breed over de zaak na te denken M «en cytateg te vinden. Natuurlijk was een scheiding tnogte lijk, nooals haar moedor haar «oo Ier, daarna ah je mi] gezond gemaakt had aangereden. Haar man wm ik mijn weg verder moet gaan - "velend geworden, zij voelde skh Engelschman Smith gekozen, die in zijn rede de. Na een voorbereidende bcsprekii verslag uitbracht over het wtork van den inter- conferentie te 1 uur verdaagd tot 1 nationaleen mijnwerkersbond sinds het con gres te Genève in 1920. Hij verzekerde den Duitschen kameraden, dat men vast besloten was in een geest van broederschap alles te doen, wat men kon om den toestand van Duitschland te verbeteren. Het verzoek van den Russisrhen mijnwerkersbond om toelating tot de internationale werd voorloopig geweigerd, totdat het doel van de Russische organisaties zou zijn vastgestéld. Langdurig werd bewornken een voorstel van Rodge tot het invoeren van één algemeéne in ternationale regeling van de arbeidsvoorww ir- den. Nadat de Engelschen, de Franschén en de Duitschers hadden gesproken, werd met 86 te gen 13 stemmen een moti- aangenomen, lui dende Aan het bestuur van den internationalen mijnwerkersbond wordt ongedragen een heithprogrnmmn vnn in den mijnbouw alle landen door te voeren doeleinden eischen te ontwerpen en zoo mogelijk op den grrn'Hag van de door het congres te nemen besluiten. Tevens worden de landen, die bij de mijn werker* internationale zijn aangesloten, irftge- noodigd voor de verwezenlijking dier eischen tet strijden, die moeten worden beschouwd ah een eerste stap op den weg naar de eenheid der arbeidsvoorwaarden. Ook verplichten zich de afzonderlijke bonden op alle mogeflijke wij zen de pogingen der andere landen voor het verwezenlijken dier eischen te steunen. Lombard (België) behandelde de kwestie van langer verlof en doorbetaling vwn het loon ge durende het verlof Bij het voorstel om ook aan de afzonderlijke landen de regeling over te laten, stemden de Franschen daar tegen, c-mdart zij een internationale regeHng wensch- ten. Er zijn 119 afgevaardigden uit DuhscWnnd, België, Frankrij’-, Engeland, Amerika, Neder land, Luxemluq-g, Hongarije, Zuid-Shvi», Oos tenrijk en Tsjecho-Slowakija aanwezig, dfe 2,108,800 mijr-'erkers vertegenwoordigen. DmkkersMaking. Solingen, 7 Aug. (W. B.) De burger lijke hinden in het industrie-gebind van Solin gen komen in verband met de staking der drukkers niet uit. FRANKRIJK. Een nieuw spoorwcgongerel. B o n n i r e s, 7 Aug. (B. T. A.). In den loop van den nacht h bij Bonnièrcs een stoom ketel, die van Nancy naar Havre werd ver voerd, van uit een goederentrein gevallen, waardoor een dernillempnt van enkf4e wagons werd veröorzaakt. Op dit oogenblik kwam op de andere lijn een pnssagiertrtrein aan, die op de gederailleerde wagens liep. De machinist en een conducteur, alsmede twee postbeambten van den passagierstredn wonden gewond. ENGELAND. DE LONDENSCHE CONFERENTIE. Londen, 7 Aug. (R.) De conferentie tus- schen Engeland, Frankrijk, Italië, België en Ja pan inzake de schadevergoedingskwestie en de gekozen. intergeallieerde schulden is hedenmorgen in >rzitter van deze conferentie werd de Downingstreet geopend. Lloyd George presideer» DUITSCHLAND. DE SCHADELOOSSTELLING. Voorste! van 't Engelsch lid der commissie van herstel. Uit Parijs wordt bericht, dat Bradbury, het Engelsche lid der commissie van herstel, voor stelde, een rrorniorntm aan Duitschland te ver kenen voor 1922 onder de iritduitende voor waarde, dat eene compensatie-betaling van 500.000 nond per maand stipt zou geschie den en deze som op de rekening der schade loosstellingen gesteld en over hare toepassing op het einde van het jaar zou beslist worden. Voor 1923 èn 1924 zouden nieuwe overeen komsten worden gesloten met nieuwe voor- wanrden voor Dirit^rhbnd. Near met 3 stem men tegen 1 werd besloten, zal men wachten met over dit voorstel te beraadslagen tot na het einde dor conferentie te Londen. De Fransche retorsiemaatregelen. B e r I ij n, 7 Aug. (N. T. A. Draadloos). Het spreken sommige Duitsche bladen gaarne en zij bedoelenFrankrijk zet den oorlog in vre destijd voort) juridisch onhoudbaar genoemd. Men herinnert zich, dat Poincaré in zijn nota van 26 Juli de aangekondigde sancties „retorsie maatregelen” heeft genoemd, De Duitsche re geering r>u is van oordeel, dat het eenige ge volg van de niet-vervulling der verplichtingen, die Duitschland op zich heeft genomen is, dat de betrokken geallieerde mogendheden bedoelde overeenkomst zonder opzegtermijn kunnen ein digen de opzegging zou tengevolge hebben, dat de bepalingen van het verdrag van Versail les nopens de betaling der debet-saldi van 't oogenblik weer toegepast zouden kunnen wor den. Als garantie in geval van niet-betnling, biedt het tractaat van Versailles, aldtts de Duit sche regeering, den geallieerden mogendheden alleen een, pandrecht op de opbrengst van de liquidatie van 't Duitsch bpzit en Berlijn is voorts van oordeel, dat geest en bedoeling van deze bepalingen in strijd zijn met de aangekon digde retorsie-maatregelen, temeer, daar de be talingen in 't onderhavige geval pas op 15 Aug. vervallen. Aan het slot van haar nota merkt de Duitsche regeering nog op, dat sinds Poincaré’s notp van 26 Juli 1922 de economische en financieele toestand van Duitschland nog verder aanmer kelijk er op is achteruitgegaan en zij besluit De mark is inmiddels tot 1Imo van haar vredeswaarde gedaald. Het prestatievermo gen van Duitschland is dienovereenkomstig nog verder verminderd. Onder deze om standigheden geeft de Duitsche regeering het Fransche gouvernement zoo dringend mogelijk in overweging de aangelegenheid ter nieuwe male aan een onderzoek te on derwerpen en de beslissing op te schorten tot na afloop van de onderhandelingen der betrokken geallieerde mogendheden, die in de Engelsche en Belgische nota zijn ver meld. Thans is dus aan de Fransche regeering weer het woord; zal zij zich laten beïnvloeden door de Londensche conferentie. Wij kunnen slechts afwachten; een goed voorteeken is het, dat de bijeenkomst van Duitschland’s rechters plaats heeft ip het land van Balfour. Hij knikte. „En je hebt die hut verlaten?” „Ik bouwde dit huis als een toevluchtP „Je dacht de duivels te ontvluchten door de liefde! Drarom vluchtte je weg Je hedt moeten blijven in je zonde-hut totdat je vrede gevonden hadt, of den dood Maar je vlucht te. Dat doen alle zwakke mannen als het hen mogelijk is wegloopen.” „Maar ik,dacht zeker, dat ik de duivels ge dood had!” „Neen, dat dacht je niet! Je hebt nooit terug dui ven gaan om te zien of het waar was!” „Neen nooit! ’t Is een somber hol een klein, nauw dal, dat als een donkere zak tus- »chen twee steile heuvelen ligt.” De vrouw dacht een oogenblik na, toen riep «ij: ,^Je moet mij er heen brengen!" „Met jou daarheen gaan?" zei hij verschrikt. „En waarvoor? t Is een lange tocht over water en land een lange dagreis van hier.” ,^Je moet mij er heen brengen!" „En waarom in Godsnaam?" Zij glimlachte geheimzinnig. „Ben je nog bang om er terug te komen?” „Bang!” zei hij onrustig. „Bang voor je zelf?" „'t Is een ellendig oord, met ellendige herin neringen," antwoordde hij ontwijkend. „Ik moet je zonde-hut zien, je moet mij er heen brengen!" hield zij voL „Wat geeft het om er weer heen te gaan, ik ben er al dien tijd niet meer geweest!” „Maar de duivel» zijn je over de bergen heen gevolgd". „Ja zij zijn hien gekomen". ,^Je moet teruggaan en het daar met hen uit vechten!” riep ze. Zie je dat niet in? Je vluchtte weg om vreugde en geluk na je jagen. Je bouw- A DVKRTENTlEPRIJSt tilt Goud» «n omstreken (bah<><>renda tot d— heau»rglrrh^/t 16 regel» f 1.30, elk» regel meer 0.25. Van buiten Gouda on den bernrgkringt ƒ1.55, elke regel meer f 0.30. Advertentiën in het Zatordagnummar M den prijs. Liefdadipheids-advertentién de helft van dan prijs. >NI)EN MEDEDEEMNGENt 1-4 regel» ƒ2.05. elk» ^«1 meer (MA O| de voorpagina 60 honger. Gewone advertantiën en ingezonden mededeeiingeo bQ contract tot «aar gereducau» den prijs. Groote letter» en randen worden berekend naar plaataruimte. A<lvertentii*n kunnen worden Ingezonden door tusachankomrt van «oliede boekhui»- dolaren. Advertentiebureaus en onze Agenten en moeten daags vóór da plaatatag aan het Bureau zijn ingekomen, teneinde van opnam» venekard te «fin. OVERZICHT (eveer te zelfder tijd, dat de Londensclto entie wordt gehouden gister is zb nd om het delicate en veelbesproken rtuk der schadeloosstelling voor de zool maal onder de oogen te zien, zijn FrankJ retorsie-maatregelen van kracht geworj 'aterdag jj, toch te twaalf uur moest dé he regeering de verzekering hebben gege-) lat zij op 15 Aug. a.s. stipt de bedragen torten krachtens het Ausgleichverfahren srreken-systeem. Deze verzekering is adh- je gebleven, maar de Fransche sancties ran kracht geworden; het antwoord der :he regeering werd te Parijs te dilatorisch den en het Fransche gouvernement be- derhalve ter handhaving van haar aan- m een aantal strafmaatregelen te nemen, rerrekenbureaux te Parijs en Straatsburg opdracht krijgen voorloopig elke erken- van Duitsche vorderingen op te schorten, dien worden de verrekenbureaux in dien sinstrueerd, dat zij de schadeloosstelling, >or de uitspraken van 't gemengde scheids- it aan de Duitsche regeering waren toe- d, vooreerst niet betalen. De maatre- voortvloeiende uit de Fransch-Duitsche snkomst van Aug.—Sept. 1921, op grond an de door de verrekenbureaux te Parijs •traasburg toegekende betalingen plaats n, worden tot nader order gesuspendeerd Duitsche regeering zal de uitspraken, die en ongunste zijn uitgevallen of zullen uit- uit eigen middelen moeten uitvoeren. De :enbtrreaux te Parijs en Straatsburg hebben ede gekregen er van af te' zien Duitsch- ook maar op eenigerlei wijze in kennis lien van de netto-opbrengst van de liqui- der Duitsche eigendommen in Frankrijk, onverholen leedvermaak constateert de che nota, dat deze laatste maatregel de 'eloosstelling van Duitschers voor het li eren van Duitsch bezit in Frankrijk prac- onmogelijk zal maken en Duitschland ver ren tegoeden in het belang van deze cate- zijner onderdanen te gebruiken. Bovendien de uitvoering van de overeenkomst van i-Baden inzake de teruggave van meubi- lat door Duitsche eigenaars in den Elzas tharingen is achtergelaten, geschorst. En reigt de Fransche regeering ten slotte, dat, :en deze verschillende maatregelen niet snde zijn om het vraagstuk prompt te n, zij zullen worden gecompleteerd door ■e progressieve bepalingen. i zietdit is al welletjeswant al zijn dit- de militaire maatregelen, waarvoor som- Duitschers reeds beducht waren, achter gebleven, dit neemt niet weg, dat de sanc- ipnieuw een aanslag beteekenen op het reeds zeer geschokte financieele erf eco- che leven van Duitschland. Het prestatie- gen van Duitschland wordt er opnieuw aangetast, de kans op in-gebreke blijven grooter en hieruit vloeien vrijwel automa tenzij Frankrijk besluit van koers te ver in ten opzichte van het Duitsche rijk, lurend nieuwe retorsie-maatregelen voort erpetuum mobile van sancties derhalve. Duitsche bladen, maar ook de Duitsche ing zelf in haar nota, hebben de maat- n van Poincaré (van Poincaré-la guerre ing wetd d» half vijf. Londen, 7 Aug. (N. T. A. Draadfoo»), Heden werden twee zittingen gehouden. 7^ hadden plaats in de ambtswoning van den Mtw sten minister in Downing,!reet. De gedelegeerd den werden door Lloyd George persoonlijk onfe vangen. De andere aanwezige Britsche vertegcfH woordigers waren Austen Chamberlain, leider van het Lagerhuis, Sir Robert Home, kanselier van de schatkist, en Sir Worthington Evans, mi nister van oorlog, die een erkende autoriteit Is op financieel gebied. De Britsche en bultenland- sche gedelegeerden werden vergezeld door hu» secretarissen en deskundigen. In totaal waren ec tusschen de 30 en 40 personen aanwezig. Londen, 7 Aug. (R.) De conferentie duurd* heden zes um. Lloyd Geotg» hield een tang* rede. Poincaré diende een definitief schema in» een- dat op zijn verzoek geheim wordt gehouden en is voorgelegd aan een commissie van financieel* deskundigen, die morgen znl bijeenkomen e» rapport uitbrengen aan de algemeen# canta rentie. B e r 1 ij n, 7 Aug. (N. T. A. Draadloos) D« Chicago Tribune verzekert, dat de Amerikaan- sche gezant te Londen als toehoorder *tal deelnemen aan de Londensche conferentie. Verklaringen van Poincaré M Lloyd George. Londen, 7 Aug. (R.) Lloyd George seid» o.a. ter conferentie: De geallieerden lijden em, «tig onder den toestand, die overal heerscht. Hij herinnerde Poincaré aan de slachtoffers in En geland en Italië en aan de uitbreiding der be lasting. De aan Engeland opgelegde last was tea minste even zwaar als die vnn de zwaarst belaste enden. Voorts herinnerde hij aan de ontwape ning ren Duitschland en zeide, dat er met geen mogelijkheid genoeg wapens konden rijn een leger uit te rusten, in staat om zich sella ■net een der kleiner» mogendheden te meten. Over Duitschlands betalingen sprekend^ xdde Lloyd George, dat dit rijk reed» f 500,000,000 had betaald en dat de geallieer de staatslieden rekening moesten houden met d» laling van de mark. Hij wenschte Duitschland riet vrij uit te laten gaan, maar de vraag was, welke methoden men moest gebruiken. Poincaré verklaarde, dot hij tegen een moratorium was, naar niet buiten de geallieerden om wenschte op te treden. Hij wilde al zijn kaarten op tafel eggen. Schanzer en Theunis brachten de door tun landen geleden verliezen in herinnering e* »iden accoord te gaan met Lloyd George’» voorstel om het plan van Poincaré aan de com missie van ministers van financiën voor gen. Hajnsji meende, dat het eenige doel der geallieerden moest zijn al het geld te krijgen, dat zij konden. Ook hij stemde in met Lloyd George's voorstel. Londen, 7 Aug. (R.) Poincaré verklaard» in zijn rede, dat Duitschland in steeds minder na te de bepalingen van het vredesverdrag uit voerde. Zijn maatregelen inzake de berechting der oorlogsmisdadigers waren hoogst onvol doende, de Duitsche ontwapening was onbevre# digend. De Duitsche begroot ing werd gestadig verminderd, zoodot Frankrijk niemendal kreeg. Duitschland, verklaarde Poincaré, moet geen i moratorium hebben zonder waarborgen. Zonder eenig gewetensbezwaar «et het de inflatie voort.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1922 | | pagina 1