lEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN tGAMBACHT, BERKENWOUDE, BODEGRAVEN, BOSKOOP, GOUDERAK. HAASTRECHT. MOORDRECHT, MOERCAPELLE, NIEUWER* RK a. d. U„ OUDERKERK a. <L U„ OUDEWATER, REEUWDE, SCHOONHOVEN, STOLWIJK. WADDINXVEEN. ZEVENHUIZEN, ena Donderdag 10 Augustus 1922. 15003 Dit blad verschijnt dagelijks behalve op Zon-en Feestdagen BUITENLAND. EUILLEtON. IE GENEZER 61* Jaargang V'T lingen door Duitschland tengevolge «ouden heb- wel In het donker om »n «ei tot hear lang- ercy ze» ze de wildernis aas do fanch nog oaamgeperote (Wordt vecvoigdfr ABONNEMENTSPRIJS» per kwartaal ƒ2.25, por week 17 cent, met Zondagsblad per kwartaal ƒ2.90, per week 22 cent, overal waar de bezorging per looper geschiedt, Franco per post per kwartaal ƒ8.16, met Zondagsblad f 3.30. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau» MARKT M. GOUDA* bfl otue agenten en loopers, den boekhandel en de postkantoren. Oom bureaux zfjn dagelijks geopend van ft—8 uur.; Administratie TeL Int. ttf Redactie TeL 60. inlichtende-berichten af te _w„. ben. Met betrekking tot het voorstel om een ge- •Weet fin- >rge en resident .“riff. G0UD8CHE COURANT. ROBERT HERRICK. De Berlijnsche me- Zin een onderlinge >nd van Berlijnsche luitschen metaalar- j De bond van zal heden zijn van den thans allieerde contróle in takstellen op de Duitsche staatsmijnen en -bosschen, stemden de Ital-aan- sche en Japansche vertegenwoordigers met de Britsche gedelegeerden in, dat een dergeHjke maatregel, tenzij als sanctie bedoeld, nutteloos zou zijn. Betreffende de voorgesjelde douane- grens tusschen het bezette gebied en het óverige* Duitschland waren alle geallieerden met uitzon dering van Frankrijk het er over eens, dat der» .maatregel ongewenscht zou zijn. h Ook tegen het voorstel nopens het ov-memen van zestig procent der aandeelen van Duitsche fabrieken door de geallieerden, waren alle ge allieerden, met uitzondering van Frankrijk, ge kant. Zij waren van oordeel, dat een dergelijke waarborg Duitschland er slechts toe zou bren gen nog meer papiergeld uit te geven De conferentie za! Vrijdagmorgen bijeenko men. Berlijn, 9 Aug. (W. B.). Een Finns IM leg raaf agentschap laat zld» uit Kopen. berichten, dat de Duitsdie Rcichsbenk in circulaire aan de Duitsche indiwliirëbn e»t kooplieden den raad heelt gegeven de Prenecho en Belgische wissels ter markt te brengen ooi een doling der koersen te veroormken en daar door invloed uit te oefenen op de openbar* meaning gedurende d* conferentie te Londen. Als beïnvloeding der Londrnsdie conferentie wordt beproefd, grsddrdt <Ht zeker door dar* gelijke tendentieus» berichten, n’et door de manoeuvres^ waarvan men de Reichsbmdt be* ticht. iemand ooit geholpen? Ze willen beter gemaakt worden, daarvoor betalen ze toch hun geld!" Toen de boot aanlegde, besloot hij hoopvol: JWaar nu is alles in orde, nu u weer terug bent, prinses! Vóór den volgenden zomer is al les weer zooals het geweest is.” „Ik ben er niet zoo zeker van, Percy”, zef ze treurig. „Misschien is hij wel naar -de wildernis teruggekeerd!” - Zij deed haar best vroolijk te lachen. „Dat zal hem goed doen”, zei de klein^okter haastig. W „Ik was eigenlijk van plan het kamp te slui ten en naar de stad te gaan, maar ik weet het niet meer.” „En het ging hier ioó prachtig, *t zou toch zonde zijn, alles'te vergooien; 't zou heel wa^ 'tijd kosten, misschien wel Ja ren, om ergens an ders opnieuw te beginnen." „ïk zal zien wat o! ik doen kan.” Zij wachtte totdat hij do boot had vastge maakt en toen gingen zij de steile trap op, die naar het huis voerdn „Is het begonnen toeh je mij er over hebt ge schreven, toen die nieuwe patiënte gekomen is?” vroeg ze., „Neen daarvóór al, hij ging sterk achteruit, verwaarloosde zijn werk ooken en ik geloof, dat hij wel eens iet» nam," zei hij ein delijk wanhopig. Jig was niet altijd in orde." jor Voor het eerst begreep zij de volle beteeke- ids van zijn brieven. De oude, slechte gewoonte die bijna geheel vergeten was, «Oo ver in de vergetelheid lag zij begraven, was weer mt de diepte opgestaan en had haar man weer te pak ken. „Den laatsten tijd b hij veel beter, ik geloof *t Benige wat hij noodig heeft is absolute rust en verandering, daar ben ik zeker van.” De doktersvrouw keek nadenkend near het gladde, zwarte water, toen naar het donkere huis boven hen, waaruit geen licht haar ven- unjfcomde, en zij rilde even. l|Wat i» het hier stil, Percy,* zei zh, zarfm klom zij verder naar boven. „Ja, het is hier altijd stil genoëg u nog dm eersten zomer toen gen zwemmen bij het boothub F „Ja, natuurlijkI" v „En toen u uw hoofd baseerde tegen de rots! Ik denk nog dikwijls aan dien dag toen ik u de trap op naar huis moest dragen. Wat was u toen toch moedig en flink „Neen, dat niet I Alleen maar onwetendnie mand van ons dacht toen aan iets ernstigs.*' „En toch had Ik er spijt van ft „Ja, dat weet ft wel F «ei n «acht. j-Wat is er veel gebeurd daarna, alle» door* Wt u tegen ^ie rots onder water stootte!" Slij probeerde te lachen en «weeg toen. Ben ondere man was tusschen. hem sn de vrouw, die hij liefhad, gekomen en hij had flink zijn «Jot gedragen, «onder te morren. Maar 't was dfr schuld van de rotaHele? raadde ujn gedach ten. Op 't oogenblik was het haar alsof de rota toch per slot haar noodlot was geweest. De rots had haar teven aan de gewone sleur, waar zij geschikt voor was* onttrokken, min schim wel aan Dr. Percy, om haar in de ge vaarlijke stroomen te sleepen, waar de woeste gojven haar geluk bedreigden. Er tpras niets meer aan te doen I 4» «t niemand op de Eyrie F vroeg te mi keek naar het donkers huis. „Nten den betelen tüd aéet Ds dokter dook hij door het luik en morrelde aan line alsof hij op die manier vluchten >or haar vragen, maar toen hij weer wam, ging zij meedoogenloos voort: hij alleen?" er was iemand bij hem.” ■an de patiënten touwF iuw Smith heb A s over haar ge- r I eer zijn zij gegkanj^ morgen hij was aa ff” n «e ernog niet?" niet tdm ik wegging."* ils in antwoord op haar M hij haastig: toch, niet, dht... ft ben zeker tou ik denken, Percy?" vroeg zij kmL iet met de gezondheid van den dokterT' etste* veertien dagen b hij «rol beter, >als vroeger, en hij b weer hard aan Maar er zijn niet veel patiënten meen ruk mee te. hebben!" Hij lachte treurig. 1 ffWe oprataing gebonden en hm>«l‘ Het oordeel der FranscK pers. De Fransche bladen, die de conferentie te Londen bespreken, stellen volgens Havas vast* dat de tegenwoordige toestand een gevolg ie van hot telkens uitstellen van beslissingen, dig reeds lang genomen hadden moeten worden. ZM keuren de duidelijkheid van het door Poincarl ingenomen standpunt goed. De Gatilote schrijf», dat noch het parlement, noch het land soud-'W dulden, dat het bednsel, volgens hetwelk hst verleenen van een moratorium afhankelijk wordt gesteld vnn het verkrijgen van productieve on derpanden, opgeoiferd »ou worden. De Duitsche pers aan woord. B e r 11j nB A u g. D« Germania schrijft ftyer Poincaré’s red» te Londen o .a.t Poincaré b t if schuldig aan de schade, die Frankrijk lijdt ten gevolge van het niet betalen der achadevergee* ding, omdat hij de internationale leenlng ónmo gelijk heeft gemaakt. Vorder b het niet waaife dat Drrltschland weigert de verwoeste gebbdaw te herstellen. Dat dit niet voorspoediger gan^ ligt aan de Fransche schadevergordingswinst- makers. Dat Frankrijk sijn uitgaven niet kan verminderen noch zijn belastingen verhoogan. b misleiding. Het denkt ar niet aan zijn bg«r te verminderen en geeft voor dit onproductieve <loel grooto bedragen uit, hoewel Potncard voor de onmiddellijke economische ruïne «egt te vreezen. Vervolgens kritiseert het blad acherjr da voorstellen van Poincaré. De meening van Vbcount Grr>. L o n d e n, 9 A u g. (R.) Viacount Grey, do vroegere minister van bul enlandsche «aken In hot kabinet-Avqidth, hield heden een rede te Oxford, waarin hij «elde, dat een oplossing der Europeenche crisis in hooge mate afhing val» het resultaat dar Londensche besprekingen. De volgende maatregelen moeten volgent spreker genomen worden: (1.) Terugbrenging der Duitsche schadelooss elling tot een betaal baar bedrog. (2) Verleenlng vnn een moratorium aan Duitschland voor een behoorlijken tijd. Voorts moet nl het mogelijke gedaan wor den orti Duitschland weer op de been te krij gen. En ten slotte moet Duitschland, voorop gesteld, dat het aan zijn verdragsverplichtin gen voldoet, tet d«m Volkenbond worden to* gelaten. .Britsche vloot-mnnoeuvres in de OoMjea. Kopenhagen, 9 Aug. (N. T. A dretd» lood). OHir'eel Is rnedege»’ old, dat togen het einde van Sept, het eerste Britvcbe eskader vm» fichte kru’-ars, order edmlraal H’ib^rt Brand, en de vierde tcrpMoJy-r--efdealing, onder kapitein Moir, een bez<*k aan Kopenhagen OVERZICHT Londen is men nog niet tot vruchtbare ten kunnen komeneen eigenlijke confe rs niet gehouden, want de deskundigen 1 nog de handen vol met het nagaan der be voorstellen. Men krijgt inmiddels niet druk, dat de conferentie van Londen is et de dertiende conferentie? er eene pais en vreê. De Fransch-Engelsche te lling treedt voortdurend scherp aan den i ook tusschen de opvattingen der Itaha- Franschen bestaat een hemelsbreed ver- Frankrijk staat vrijwel geïsoleerd. En 1 over weinig positieve en heelemaal geen de berichten valt te beschikken, vak wel maken, dat de Fransche voorstellen wef- actisch worden gevonden, waarschijnlijk zjj in het teeken staan eener vrij starre oenlijkheid. Voor een moratorium op j termfjn voelen de Franschen blijkbaar weinig; een kort uitstel zouden zij nog Uientoestaan, maar de „gages produc- :unnen bezwaarlijk de instemming erlan- r andere geallieerden, die meer den weg len eener redelijke politiek en van oor- jn, dat men er met sancties, ultimatums, (maatregelen, uitgebreide contröle-stel- enz. niet komt, waar men moet zijn in een evenwichtiger, rustiger Europa n stabieler economisch leven. geallieerde opvattinged botsen dus met en van een eensgezinde actie is op- het lik heelemaal geen sprake. Beteekent dit, tot een breuk zal komen Ongetwijfeld het geval zijn, wanneer de partijen niet te geven en te nemen. Wanneer men af ian op 't Londensche bericht van de arisien, moet Lloyd George naar aanlel- van de besprekingen, die werden en in verband met de ver en, die Poincaré hfeft afgelegd aan het ia! in de Fransche ambassade te Londen, Fransche premier gebruikte de uitdruk- liememen van de vrijheid van actie am wonden als zijn opvatting te kennén gegeven, dat een breuk der Entente z. i- ujnlijk, «oo niet onvermijdelijk i?. Dat :reurenswaardig zijn voor beide landen, Ie Engelscbe premier. Bovendien is e* cieuse bericht, dat de Engelsche regee- t gcheele plan-Poincaré zal verwerpen, waarlijk geen jiieuws, dat veel goeds m vreedzaam conferentie-verloop voor- Maar tevens wordt gemeld, dat door den Belg, waarschijnlijk een transac- voorslel zal worden gedaandit zou lijm moeten zijn, .die mogelijk nog één oor de buitenwereld de schetfr tracht (imelijken, die maar al te duidelijk loopt >el do brekelijke Entente-vnas. Of h<_ zal? Combinaties zijn uit den-aard det dezen heel moeilijk, temeer, daar de ■heden over dit eventueel© Belgisch© nis-voorstel zeer schaarsch zijn. ySf daaromtrent alleen, dat hetgeen Tneu- zins is aan de hand te doen, is geba- p Pofttcarés principe, dat geen mora- nan Dui’schland mag worden verleend, rueuwë^waarbórgen en dat het vAschil- J ijzen van uitvoering zal aangeven. VegJ I ■orden wij hierdoor nietwij hebbei^jws I ADVERTENTIEPRIJS» Uit Gouda «n omstrekan (bahooraute tet das tWMr*tarta|r)a J 1—5 regels ƒ130. elka ragd moer ƒ0 25. Van buiten Gouda an dan basorgkringt 1—5 regels L55, elka regel maar ƒ0.30. Advertentie te bet ZatenhcMmmar M bijlag op d«n prijs. Uefdadlgbeida-advartanÜën da helft van dan prya. INGEZONDEN MEDEDEEUNGEN: 1—4 regals 148, elka mgal maar OM Of de voorpagina 30 booger. Gewone advertenÜÖu an ingebonden mededeelingen bö contract tot «aar gorafeMMO» den prijs. Groote letters en randen worden lierelrend naar plaateraimta^ Advertentlën kunnen worden lng««onden door tusachenkomat van abUeda tnekha»* delaren. Advertentiebureaus en onxe Agentes» en moeten daags vóör da plaatatag aan het Bureau «ün> ingekoman, teneinde van opname verzekerd te zij*. De toestand ernstig. Londen, 9 Aug. (R.) Reuter verneemt, dat er in verband met het feit, dat er geen voor uitzichten bestaan op overeenstemming tusschen de geallieerden, besloten ia tegen morgen een Engeischen kabinetsraad bijeen te roepen. De ministers, die met vacantie naar elders waren vertrokken, zullen met grooten spoed moeten terugkeeren. Naar verluidt, is de toestand on getwijfeld ernstig en «uilen morgen door het kabinet belangrijke besluiten moeten worden genomen. Londen, 9 Aug. (R.) Lloyd George déjeu neerde bij Poincaré, met wien hij vervolgens ’n lang onderhoud had. Reuter verneemt, dat men algemeen van opi nie is, dat, hoewel men nog niet alle hoop be hoeft te laten varen, de toestand zeer kritiek is en dat 't afbreken der conferentie dan ook geen verrassing zou veroorzaken. L o n de n, 9 Aug., (N. T. A. Draadloos). Pas laat in den avond ging de commissie van des kundigen uiteen, zonder let overeenstemming te zijn gekomen. Het wordt waarschijnlijk geacht, dat een rapport der meerderheid zal wórden ge- teekend door de Engeischen, de Italianen en de Japanners, terwijl men verwacht, dat de Bel gische gedelegeerden zich zullen aansluiten bij het minderheidsrapport der Fransche deskun digen, die op hun standpunt zijn bliiven staan, dat ingaat te^en de nfeeing der andere gealli eerde deskundigen. Omdat het niet waarschijnlijk is, dat de con ferentie van ministers, die morgenochtend zal worden gehouden, tot overeenstemming zal ko men, daar ook de deskundigen hierin niet zijn geslaagd, verwacht men, dat de conferentie zal worden verdaagd. In dit geval zullen de ver schillende regeeringen moeten overwegen, welke houding zij zullen aannemen. In verband hier mee is het Britsche kabinet tegen morgenmiddag bijeen geroepen. De ministers keeren thans in allerijl uit de provincie of het buitenland, waar zij huij. vacantie doorbrachten, naar Londen terug. Na het déjeuner bespraken Lloyd Geor— Poincaré met den Belgischen minister-pres... gedurende drie uur "den toestand zeer uitvoei maar, naar verluidt, leverde dit onderhoud niet veel resultaat op. Een hedenavond uit Fransche bron gepubliceerd bericht, als zou gedeeltelijke overeenstemming zijn bereikt tusschen de Brit sche en Fransche ministers, schijnt óngegrond te zijn. duidelijker en meer wachten. DUITSCHLAND. BEIEREN EN HET RUK. München, 8 Aug. (W. B.) De Befersche minds ter-president, graaf Von LerchenN is met den minister van binnenlandsdhe zaken en den miirister van justitie hedenavond naar Berüijn vertrokken. B e r 1 ij n, 9 A u g. (N. T. A. draadloos). He den zijn in het bureau van den rijkskansefter de onrferhandelingen begonnen tusschen de rijksregeering en de oommissde uit de Beier- sche regeering. Van beide kanten rekent men np een spoedig en bevredigend resultaat der onderh andeli ngen Invoer van Argentijnse!» vleesch. B e r l ij n, 9 Aug. (W. B.) Naar de Voss. Ztg. meldt, hebben de onderhandelingen van den handelsgemachtigde der Argentijnsche regee- ring over de levermg van Argentijnsch vleesch aan Duitschland tot een voorloopig resultaa» geleid. Voorloopig heeft men een minimum-in- voer op het oog van 100.000 ton levend vee en 100.000 ton bevroren vleesch, dat op Duitsche schepen vervoerd wordt. Duitschers in den vreemde. Op het congres van de Vereeniging voor Duit schers in het buitenland te Kulmbach is mede gedeeld, dat van de 100 millioen Duitschers thans 40 millioen buiten de rijksgrenzen wonen. Staking B e r 1 ij n, 9 Aug. (W. B.) De staking van het trampersoneel te Stettin duurt al vijf weken. Se dert Zondag rijden weliswaar weer eenige wagens op enkele lij»»en, maar volgens de Berl. Lokalanzeiger kwam het Maandag en Diiwdag weer tot ernstige botsingen. Herhaaldelijk wer den leden van het trampersoneel afgeranseld, terwijl tal Van ruiten van tramwagens door steenworpen werden verbrijzeld. Er moeten tal van arrestaties worden verricht. Op enkele tram wagens werd den bestuurders hun handvat ont komen, zoodat de wagens op straat moesten blijven staan. Verscheiden leden van het tram personeel werden door messteken gewond. Dreigend conflict in de Berlijnsche metaal industrie. B e r l ij n, 9 Aug. (W. B.) taalarbefders hebben heden stemming de tusschen den b metaalindustriêelen en den I beidersbond overeengekomen loonregeling groot© meerderheid verworpen. Berlijnsche metaalindustriêelen standpunt bepalen ten opzichte geschapen toestand. Het aantal werkloozen. k Blijkens een draadloos N. T. A.-bericht aft, Ier 'werlijn bedroeg in Juli het aantal werkloozen' de Jn Duitschland 19.200, tegenover 1.362.300 in Engeland. ENGELAND. DE CONFERENTIE TE LONDEN. Londen, 9 Aug. (R.) Met betrekkiMj^t de overhandiging van het rapport der dat het vAschil-1 «l® van deskundigen verneemt Reuter, commissie tot de conclusie is gekomen, dat de voorstellen van Poincaré geen grootere beta- In de bijeenkomst der deskundigen waren fei telijk alle gedelegeerden volkomen de meeiung toegdaan, dat, hoewel zij niet geloofden, dat aan Duitschland onvoorwaatdelijk een moratorium kon worden toegestaan, de te stellen voorwaar den vnn zakelljken aard moeten zijn, waardoor geld in kaj werd gebracht. Aan papieren mar ien had men niets, alleen aan geld, dat ook bui len Duitschland verhandelbaar wns. Bovendien werd verklaard, dat Polncaré’s voorstellen het moratorium afhankelijk zouden maken van voor waarden, die op «ich zelf het moratorium zou den te niet doen. Londen, 9 Aug. (R.) Reuter verneemt, dat in politieke kringen het besluit om hot kabinet bijeen te roepen wordt beschouwd nis een aan* wijzing omtrent de ernst van den toestand. Naar verluidt, heeft Lloyd George den oproep daartoe gisteravond uitgevaardigd na zijn be sprekingen met Poi LCarë, omdat hij meende Mat, met het oog op den ernst van de te nemen besluiten er. hun invloed op da Engelsch-Pran- «:che betrekkingen, het gezag van het voltallig» kabinet vereischt #as. Draadloos wordt d.d. 9 Aug. uit Londen g* meld Er is beweerd door den Franschen senator o» Jouvenel, dat LlJyd George, toen hij ld zijn iede op den eersten dag van de conferentie cij fers aanhaalde, die door de Bankers Trust Com pany van New-Tork waren geschat voor de ver- 7elijkende oorlogskosten van de geallieerden, heeft vergeten, daarin op te nemen de schade, n-eleden door Frankrijk in het verwoeste gebied. De cijferk, die Lloyd George gaf, wiren: Frank- ‘jk 37*4 milliard dollar, Italië 14-milliard dollar en Engeland 49 milliard dollar. Lloyd George voegde eraan toe, naar d Ti mes meldt, dat Engeland aldus „een recht op schadevergoeding had, even groot als dat van Frankrijk, zelfs wanneer het verwoeste ''.-d werd toegevoegd aan de Fransche uitgaven." Wa»r de Banken» Trust Cy de schade in het verwoeste gebied schat* op 5 milliard dollar, ral men zien, d«t met Inbegrip hiervan, hef Franse!'© totaal 42W milliard dollar bedraagt hetgeen nog altijd 6% milliard dollar minder edraarr» d"n de geraamde oorlogskosten van Engeland. P a* ij s fl A u g. (Havas.). De Temps herin nert er enn, dat de eischen betreffend© de op brengst der douane-rechten en de helling op den uitvoer, die Poincaré voorstelde door de garantie commissle te doen innen, reeds door Duitschland waren aanvaard met den beta- lingsstaut van 5 Mei 1921, die men echter on gelukkigerwijs niet steeds heeft toegepast. De ze eischon vormen dus thans geen nieuwe ver plichting voor Duitschland, maar betreffen slechts het herstel van een niet t* verontschul digende dwaling. Het h noodzakelijk, dat de garantie'commissie haar taalu hervat Het blad ronsta'cert met voldoening dat het lijkt, of Lloyd George hierin zal toestemmen. Ten slott. stelt de Temps voor dracoirische maat regelen te nemen, die bestemd xijn om de Duit sche begroeting in evenwicht te brengen en het blad eischt bovenal, dat op de begroetin gen van het rijk en de bondsstaten voortaan geen posten meer voorkomen voor de uitvoe ring van nieuwe werken, de opheffing van‘het Duitsche „Ausgleichsgesetz" van 1921 «n het verbod om de rente te betalen op de Dujtsche geconsolideerde schulden. was1 liever Alleen t Vil Ik esa lantaren voor helen F jOpnk je. Ik kan den weg vliwjen.” Bij de door keerde «ij «kh begeleider «Goeden nacht, Pare* ft rat f* margef» wel «ien. Nog wel bedankt, dat Je me afgo- haald hebt en voor al het andere F Zij stak haar hand uit, maar de kleine dok ter nam die niet aan. „Uat mij bij u bHjeeti fctdat uw man tetujr komt .Neen, neen,” antwoordde «ij haasl’g: kunt niet weten hoe lest dnf wel wor-*t en ft ben* moe goeden nacht, Percy I” „Als er iets ft wat ik dóén kan slamslda hu, ongeneigd weg te gaan. ”„N»en, dank je, heu*c\ niets.” JLeat ft daiV evea licht voor a opeWken.* „Neen!" Zij stond voor do deur alsof hem den weg wilde versperren. Niemand mccV 4« we»laten© heid rien in haar huis, in haar sell. „Nu, goeden nacht dan T X Zij zag hem in het bosch vau’wljnen en rie« ^hem nog. een vroolijkt .Goeden nachtl V«^ rthi op do »otetrappen F achterna. De «fiere deüjkheid van dm eenvoudiger» joegen' had haar goed gedaansi] opende de deuz «T xocht haar weg in hM jonkers hyfc. bijna leeg. Wij konden de zaak wel sluiten om uitgaven te besparen." „Heeft hij ze weggezondenF »Ja, diegenen, niet uit eigen beweging gingen op vier of vijf na.... Ik heb u ge schreven hoe htt begonnen is goddank, dat u terug bent om nog te redden wat er te redden valt!" „Misschien kan ik er ook niet» aan doen, Percy", zei za vermoeid. „De dokter is altijd koppig geweest als het z'n weA betröf, dat weet je ook welHoe is het begonnen?" „Wel hij was overspaitnen, ai lang”, begon do jonge man verontschuldigend, „geen mensch zou hebben kunnen uithouden, wat hij de laat ste drie jaren gedaan heeft. Hij heeft toch die heele zaak tot stand gébracht, die inrichting, die, denk ee»»s aan, vijftig driéénd dollar op- brengstl En alles hing van hem af wij reke»»- den niet mee, alleen al» hij bepaald ieta«voor •n» ia doen had. Dat vsrklaart de heele zaak, hè? Geen enkelen dag vacantie in al dien tijd, geen wonder, dat do man „op" is." „De dokter hield niet vaa vacantie, sooals an dere menschen”, zei ze. Jrt alle geval, nu heeft hij er een noódigf... Hij heeft het werk van drie menachen gedaan, diagnosen stellen, voorschrijven en dan de psy- choterajfte, allee m één woord. Tot dezen zomer toe,* mochten wij niets voor hem doen." Terwijl de boot verder over het moor gleed, stortte dr. Percjr sijn hert voor zijn oude vrien din uit; vertelde haar ven den angst en de zorgen, die hij voor zijn vereerden meester had idoorgeotaan, en met komische wanhoop van hot verdriet, dat M had fehad, tom M Jdo mooie oaak” zóó zag achteruitgaan. J>e booto patiën ten werden het meest door hem te pakkan 8** v hij hnn de weaiheid over hen «eB, flM; ctelcbt jw ét woMMélnfat. dat hy iet» gedrenkt» heeft sibds, -3 «in H,4

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1922 | | pagina 1