ÜUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR G(HJI)A EN OMSTREKEN kMBACHT, BERKENWOUDE, BODEGRAVEN, BOSKOOP. ffOUDERAK, HAASTRECHT, MOORDRECHT, MOERCAPELLE, NIEUWER* a. <L U., OUDERKERK a. <L IJ„ OUDEWATER, REEUWUK, SCHOONHOVEN. STOLWIJK, WADD1NXVEEN, ZEVENHUIZEN, enA Vrijdag 11 Augustus 1922. 5004 IITENLAND. UILLETON. GENEZER 61- Jaargang it blad verschijnt dagelijks behalve op Zon- en Feestdagen De toestand FRANKRIJK. door ROBERT HERRICK. (Wordt vervolgd^. VIL "f x>treft het over vóór <h plaatata* te küs. kBONNEMENTSPRIJS: per kwartaal 2.26, per week 17 cent, met Zondagsblad kwartaal 2.90. per week 22 cent, overal waar de bezorging per looper geschiedt meo per post per kwartaal ƒ8.16, met Zondagsblad ƒ3.80. Lbonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: MARKT 31. GOUDAj onze agenten en loopers, den boekhandel an de postkantoren. )nze bureaux z(jn dagelijks geopend van 9—4 uur.; Administratie TeL Int 82; isctla TeL MR. MMi gordt verklaard, hedenavond H. Het zal ongetwijfeld geen tirstellen bevatten. De hou- •geerlng tot nu toe geen kran- zaken zijn Bij den tweesprong boven de bron aarzelde zij een oogenblik, toen wendde zij zich naar haar g. (R.). Hedenmorgen tiekringen groote actlvl- van den toestand wordt tra- en neemt men niet aan, dai Haar moeder had eens gezegd: ,.’t Best voor een vrouw is een gewone, verstandige handels man, die ’«morgens met z’n krant na hef ont bijt verdwijnt en niet voor 's avonds van zijn werk thuis komt, moe en klaar om gevoed en geamuseerd te worden!” Wat had zij die opvatting van haar moeder burgerlijk en weinig idealistisch gevonden, maar nu scheé^ het haar de grootste wijsheid voor het huwelijksleven. „Voor mij alsjeblieft geen genie f” Had Vern eens lachend uitgeroepen. Dat waren de woorden van een echte vrouw, die zichzelf door en door kent. Cork ontruimd. Londen, 10 Aug. (N. T. A. DrAadloos.). De stad Cork, de laatste vesting van Dé Va lera's volgelingen, is door hen ontruimd. De stad is wekenlang in hun handen geweest en was gedurende dien tijd geheel geïsoleerd. De landing van de Vrijstaatsche troepen op drie punten nnn oe kust dicht bij de stad had hun jjoshie aldaar onhoudbaar gemaakt. verplaatst, of al het oude en bekende dwenen was, een onzekere, vago, dn hulde wereld onder Jurat en een d rozerood, goud en gele licht boven hj die zij nief zien wilde. Plotseling trok de mist op, door den op komenden wind bewogen en een stuk van het donkere water werd zichtbaar; na eenigen tijd kon zij in de verte een klein voorwerp onder scheiden, een stipje op de oppervlakte van het meer, daf uit de bank van mist nader kwam. Hnar oogen richten er zich begeerig op. De stip werd grooter en duidelijker en naderde regelmatig in de gouden zonnestralen. Zij wiet, dat het de kano was met de reizigers. Zij zag de roeispaan in het zonlicht glinsteren. Zij kwamen vnn den kant woar zij zoo dikwijls met haar DUITSCHLAND. De Retorsiemaatregelen. sburg, 10 Aug. (Havas.). Er is raakt, dat de uitzetting van 500 on» n inwoners van Eizas-Lotiharingen Lang na middernacht sliep zij nog niet. On geduldig stond zij eindelijk opzij keek naar buiten in den nacht, die ten einde spoedde. Daar ergens, in die mistige, grauwe wereld wni hij mef eene andere vrouw. Zij had een gevoel van te stikken in de kamer, en zij ging naar beneden naar da veranda. Zou zij weggaan voordat zij hom gezien had Zij kon den vroe gen trein naar het zuiden nemen en 's morgens in de stad bij haar vrienden zijn inplaats van den strijd aan te binden met een koppige, vij andige macht Er waren nog andere man nen in de wijde wereld, en zij was nog jong Snel sloeg zij den ouden weg in, die door do donkere dennen naar het kleine, steenen huis voerde. Zij struikelde over steenen en boomwor tels, die het verwaarloosde pad onveilig maak ten, maar zij snelde voort, terwijl de morgen schemering flauw door de zwarte takken der hoornen lichtte blindelings snelde zij voort. DE BRITSCHE GEZANT TE WASHINGTON, Berlijn, 10 Aug. (N. T. A. Draadloos). De „Chicago Tribune” meldt, dat de Etnische ge zant te Washington Geddes zal worden terug geroepen, omdat hij zich een al te Ijverig voorstander betoont vnn de in Amerika afgew keurde nota van Balfour over de schulden. Naar bericht wordt, zal Geddra vervangen worden door den Canadees Lomer Gouin. Dat zou dan de eerste maal jujn, dat Engeland in de hoofdstad van een grffiTte mogendheid ver tegenwoordigd werd door een diplomaat uit een dominion. De toestand van Northcliffe. van lord Northcliffe is volgend Reuter nog steeds zeer ernstig, maar niet ver ergerd. Engelsch oorlogsschip gestrand. Uit Londen wordt d.d. 10 Aufr. gemeld 1 De secretaris der admiraliteit deelt med^ dat benrht is ontvangen van den opperbevel- hebber voor Noord-Ametika en Wnjrt-indi#, dat Zr. M.’s Raleigh op de kust van Labrador gestrand is. Het schip bevindt zich in gevaar lijke positie. De bemanning is geland. Schik kingen zijn getroffen voor haar vervoer naar Ikhfax. St. Johns, (Newfoundland), 10 Aug. (R.) De geheele equipage van de Raleigh is op een onbewoond deel der kust geland en wordt naar Halifax gebracht. IERLAND. DE BURGERSTRUD. Londen, 10 Aug. (R.) Volgens een tela- gram uit Newry kwamen de republikeinen op het gebied van Ulster en deden zij een annual op den politiepost bij het station Bessbrook «an den Great Northern Railway. Het regiment Sussex en Ulster-specials werden in allerijl uit Newry derwaarts gezonden om de indringers te omsingelen, maar dezen ontsnapten over da grens. Er werden geen verliezen geleden. Londen, 10Aug. (R.) Reizigers, die heden uit Cork te Liverpool aankwamen, melden, dat de republikeinen met mitrailleurs en ge weren de oprukkende nationale troepen van de hoogo heuvels aan beide zijden der rivier be stoken. Het stadhuis en andere gebouwen staan in brand. De kazernes, dagbladbureaus en andere gebouwen hebben do rebellen In de lucht laten vliegen. De bruggen, die Cork met de voorste den verbinden, zijn vernield. Naar verluidt, zou De Valera t® Cork in een auto zijn gezien. G0UD8CHE COIOXT7 ADVERTENTIEPRIJS: Dit Gouda en omstreken (bahooranda tot den bezorgkrfng)| 16 regels ƒ1.30, elka regel meur ƒ0.26. Van buiten Gonda en dun Ixuorgkringt 1f> regels ƒ1.55. elke regel meer ƒ0.80. Advertentiëa tn hat Zate.niagnumrnar 20 btjslag <»p den prijs. LleMadighelds-advsrtantiën do helft van den prijs INGEZONDEN MEDEDEEL1NGEN: 1—4 regels ƒ2.06, elke regal maar fOM. On de voorpaginn’50 hooger. Gewone advertentihn en ingezonden madedeellngcn bQ contract tot zeer gnreduceer* den prüs. Groota letters en runden worden berekend naar plaatsruimte. dvertentiën kunnen worden ingezonden door tuMchenkomat van solieda boekhan del aren. Advertentiebureaus en onze Agenten en moeten daags aan het Bureau z(jn ingekomen, teneinde van opname verzekerd t wegging had zij aan een huishoud- stboden opgedragen voor het huis- roor haar man te zorgen, maar hij baar de voorkeur aan gegeven zijn r van leven uit het kamp weer te ze allen weggestuurd. Hij had er an bediend te worden, en hij was ordig voor iemand, die zoo netjes djn werk was. Toen zij weg was ge- Ij dadelijk weer de wilde geworden, in zijn hart altijd gebleven was. Al rommel deed te meer het groote chen hen braden uitkonvm, een we de steden, den ie armoede breidt ran het volk en den bericht uit Berlijn. zenlijk, elementair verschil tusschen de „Wil de" en haar beschaafde persoonlijkheid, met haar verfijnde smaak en manieren. Zooals zij daar stond in haar net reispakje met haar klei ne tasch in de hand, een gouden horlogeket ting en andere versierselen aan, voelde zij dui* delijk, dat zij een ^nder mensch was dan die men, die er de voorkeur aan gaf in rommel en vuilheid te leven. Reinheid was haar afgod geworden, volmaakte, verfijnde reinheidvoor haar beteekende dat comfort en fatsoen. Met een gebaar van wanhoop nam zij haar rok op en zocht haar weg uit de rommelige ka mer naar boven. Haar eigen, ruime kamer was nog juist zooals zij die verlaten had, niemand was er binnen gekomen of had er iets aange raakt. Zij wierp de ramen open en keek uit in den Septembemachtde sterren schitterden helder en een dunne krans van mist hing over de oevers van het stille meer. Nooit had zij zich zoo eenzaam gevoeld als op dit oogenblik. Zij viel zooals zij was op haar bed neer en lag daar lange uren wakker, in hef doodstille huis, te wachen op den terugkeer van haar man, en overdacht glen langen weg van haar kort huwelijksleven. Ér Was iets, dat haar zeide, dat het einde gekomen was, dat zij den strijd ver loren had voordat hij begonnen was. Wanneer waren hun wegen uit elkaar gegaan Zij was steeds een tiotrwe, liefhebbende, opofferende vrouw geweest, alles wat er van een goede vrouw geëischt kon worden voor haar excen trieken man. Zij had altijd het goede voor hem gewild, voor hem, voor de twee kinderen, in het belang van de heele familie. Zij werd woe dend nu zij bedacht hoe hij haar leven had be dorven maar zij was ook woedend op het leven zelf, dat haar verraderlijk op den weg naar haar ondergang had geleid. Zij was iemand, die elke man tot vrouw zou begeeren en nu tndigen schijnen tegen het meeren- eischen hun zeer ernstige bezwaren ebben gezet en Robert Home moet, ft een en ander kennis had genomen tinax in de Echo de Paris mededeelt uitgeroepen„Dit zijn geen garan- n sancties. Dit program draagt een akter.” En Horne heeft hiermee mis spijker wel op den kop geslagen: in Ie heeft hij het verschil tusschen enerde meeste overige geallieer- ijds, er duidelijk mee aangegeven, i reeds meer erop gewezen, dat rafmaatregelen wenscht, het meeren- verig* fWClIiimdtn productieveen iranties; deze laatsten zijn bovendien 1, dat de verwerkelijking van Poin- stellen ten eerste betrekkelijk weinig zoude brengen en Duitschland's eco- ren geducht schaden. Vandaar, dat met hand en tand tegen hebben ver- ikken van papiermarken, aldus oor- levordert nog slechts meer de infla- m tijd zoeken vond zij een kaars en ekere licht zag zij de wanorde en mg in de groote zitkamer. Voor den ïei^’veldbed gezet. De dekens waren iWalsoi iemand haastig was opge ld, zonder zich om zijn omgeving te L Stukken verkoold hout lazen op overal lag de asch verspreid J”er tl bedekte stoelen en tafels met een iag. Vuile glazen stonden op haar mahonie buffet, naast een karaf, icijnflesschen, resten van eten en de boot. huw keek zij de slordige kamer juisten weg bewandelen om zooveel mogelijï binnen te halen vnn een tijdelijk insolvent schub» denanr. inmiddels iek te zijn geworden Lord dl niet tot een eventueelen stap overgaan, alvorens hij het geheele kabinet heeft e autoriteit van ’t volledige kabinet derhalve.bij 't nemen van zijn be- breuk. in de Entente, die mogelijk ?ht, kan dus inderdaad wer- 'orden. Eigenlijk heeft het uiteenval- ente op elke geallieerde conferentie [aar telkens ook weer wist men een i compromis tot stand te brengen, ditmaal zal lukken? Wij wachten op men, die ons nader inlichten. man geweest was op weg nnar de bosschen in het noorden. Zij keek geleund tegen de koude rots naar de naderende boot, totdat zij de twee perso nen, die er in zaten kon onderscheiden, de man op den achtersteven, die voorover ge bogen met een langen armzwaai de roeispaan door het water haalde en de andere gestalte tegenover hem, die nog niet duidelijk zicht baar was. De kano schoot lengs de landtong de baai binnen juist onder do rotspunt zoo dot nis Helen zich voorover boog, zij zelfs hun gezicht »n het heldere morgenlicht kor onder scheiden en kon hooren hoe de kano zacht op het zand gleed. De twee daar beneden zwegen stil ttW »>j na veel spreken tot d« fWt vnn diepe gedachte waren gekomen. De vrmnfr keek, mot ge vouwen banden, over het water, met een glim lach van vreugde na veel droefheid om haar lippen. Hef gezicht van den ma» was merk waardig kalm en tevreden alsol hij eindelijk na een strijd overwonnen hnd en het hoogte punt vnn zijn leven had bereikt. Zijn vrouw kende dien trofschen, heerscherAlik; zij her innerde zich dien met smart uit het verre ver leden. Die uitdrukking had zij op zijn gezicht gelezen vroeger toen Jeugd, liefde en wil»* kracht dien hndden doen ontstaan. Maar xjjn gezicht was dopr de jaren veranderd en in zijn blik lag niet meer de wijding van der GÏenezer. OVERZICHT undigen ter Londensche Conferentie voorstellen van Poincaré tot in de tudeerd, maar het was hun onmoge- goedkeuring aan te hechten. Wat aagt, gaat hun veel te ver. Immers, ral bij deze conferentie op, dat om- •orstellen weinig positieve gegevens tenwereld worden verstrekt, zooveel wel vast te staan, dat Poincaré van Juitschland op een geduchte manier Henhij zou 26 pet belasting wen de buitenlandsrhe deviezen, die i ontvangt door zijn export, de Duit- ie-inkomsten willen exploiteeren, 60 t van het aandeelenkapitaal van de m kleurstoffenfabrieken aan den lin- r, de staatsmijnen en staatsbosschen leer Rijnover in beslag willen nemen, auanegrens instellen aan den Rijn en [■ebled, belastingen heffen aan den >ever en tenslotte een intensiever toefenen op de Reichsbank alsmede lere maatregelen van geringer betee- and schijnt zoodoende zijn tot een overgaan, geheele iteit van Een arrestatie. H a 11 e a. d. S a a 1 e, 10 Aug. (W. B.) De vroegere particuliere secretaris vnn den B<Her- schen minister-president Kurt Eisner werd op grond van een bevel tot aanhouding vnn de volksrechtbank te München gearresteerd. Hij znl naar Beieren worden gebracht. De reden voor de arrestatie is onbekend. Von Kiihne in vrijh^jd gesteld. Von Kiihne, de bekende jonker, vnn verschil lende moorden op „minderen” beschuldigd, is weer in vrijheid gesteld. Millioenencliefslallen in Berlijnsche hfltels. In een groot Berlijnsch hotel is aan een echt paar een groot aantal voorwerpen van waarde ontstolen, voornamelijk briljanten, panden en fotografietoestellen, tot een gezamenlijke waarde van een millioen mark. In een ander hófol werd een Amerikaan het slachtoffer vnn diefstal, ten bedrage van 400,000 mark. Van de daders js geen spoor te ontdekken, doch men neemt nan. dat zij de wijk naar het buitenland genomen hebben. oude huis. Voor de gesloten deur bleef zij staan, maar inpleats vnn naar binnen fa gaan, volgde zij het pad °m hef huis heen naar den tuin en daar Honk zij op de bnnk, aan de rand van de rots, »een. Zij zag, dat er pas in den tuin gesnoeid was, nan de klimplanten, die zij zelf lang geleden dnar geplant en toen verwaar loosd hivd. Een andere vrouw had het gewaagd haar tuin binnen *e gaan en het groen op te snoeien I De morgen brak aan. De zon kwam over de bergen in het oosten te voorschijn en ver lichtte met breede, kleurige stralenbundels do grijze wolken. Eenige minuten lang straalde de hemel van de schitterende zonsopgang, mnar de wachtende Jonge vrouw had geen oogen voor het prachtig schouwspel. Haar oogen trachtten door den grijzen mist op het onzichtbare water, beneden haar, te zien. Een zee van damp bedekte het lage land en wrschte zeffs den omtrek van hef meer uit. 't Was alsrf zij in een voor haar nieuwe wereld was verplaatst, of nl het oude en beende ver- kt Se- 4 vol «oofd, I «M-d te keuren, aangenomen door de vier Brit- rche ministers, die samen de Britsche delegatie er conferentie uitmaken en hen te steunen. Wat rapport der commissie van deskun- iigen over de voorstellen van Poincaré is het waarschijnlijk, dat r^én document, waarin het Jritsche standpunt :al worden opgesh ftieuwe Britsche v< ling der Britsche fyegeering was n.l. reeds dui delijk geformuleerd en er kan niets worden ge- innn door de conferentie. Waarschijnlijk zal de :onfereqtie morgen bijeenkomen. Llovd George heeft heden gesproken met de ninisters vnn buitenlnndscbe Zaken van België ?n Italië. Heden gaat Lloyd George bij den ko- ting op audiëntie. Voorloopig blijven de Engel- :che ministers in Londen. Een compromis bereikt B e r 1 ij n, 10 Aug. (N. T. A. Dreadloos Volgens de N w York Herald zijn Lloyd Geor ge er Poincaré het er over eens geworden, dat jle conferentie hnar werkzaamheden zal over- Wiagen aan de commissie van herstel en dat aan deze commissie de vrije hand zal worden gelaten inzake het verleencn van een morato rium, zoodat misschien in ^wijzigden vorm de dnor Poin-cré voorgestelA productieve on der jamden kunnen worden gegarandeerd. Naar verluidt, heeft de commissie zich reeds ten gunste van een moratorium uitgesproken. Londen, 10 Au;, hee.schte in conferenti ten. Hoewel oe ernst i tnegegeven, koestert men nergens een gische opvatting en neemt mer 1 het tot een breuk »al komen. Een draadloos Engelsch telegram van 10 Aug. houdt in Gezien den ernst vnn den toestand heeft men de bijeenkomst der conferentie ter bespreking van het verslag van de deskundigen tot een laat uur vandaag uitgesteld. De bedoeling Is thans morgen weer bijeen te komen en den dag y*n heden te wijden aan ruggespraak van de al/j-r vaardigden met hun regeeringen en het ttOftkA vnn een uitweg. Een hoopgevende loo> zaken is in dit verband, dat men verzeker* jR’1 de Belgen voorstellen hebben, die zij hebbertIBp- gesteld in ovetleg met de Engelsche en andere deskundigen. De Engelsche bladen beschouwen vanochtend den toestand nis hoogst ernstig en wenschen een breuk met Frankrijk over de vergoodings- kwestie vermeden te zien. Verscheiden»; vinden 't jammer, dat het afwijzen van Poincar/s voor stellen door verschillende Fransche dagblad schrijvers zou worden losgeschreven aan En gelsche partijdigheid voor Duitschland. Enge land is het volkomen met zijn bondgenooten eens, dnt Duitschland een behoorlijke schade loosstelling tnoot betalen. Al heeft Engeland niet als Frankrijk op de Duitsdw betalingen ge rekend om zijn begrooting in evenwicht te bren gen, aijn verliezen in en na den oorlog zijn vol komen met die van Frankrijk te vergelijken en het bezit krachtige argumenten om zijn eigen vorderingen in veiligheid te brengen, afgezien no - van de lovauteit voor haar veel bepioefde bondgenooten bij het in veiligheid brengen der hunne. Wanneer de inzichten van Engeland en de overige Bodgenooten in deze aagelegenhcid afwijken van de Fransche, is dit aleeen een gc- >esloten ten volle en eenstemmig de houding volg van de meaning, dat de Franschen niet den op 11 Aug. 's ochtends zul beginnen. Zij moe- I ten in den avond van 12 Aug. zijn vertrokken. I Het eerste Düitsche schip naar Australië. De Dutsche scheepvaart naar Australië is thans, nnar Wolff uit Hamburg seint, hervat. Het eerste Düitsche schip na den oorlog, de Hanau, van de Duitsch-Australische scheep vaartmaatschappij, is vh Kaapstad naar Ade laide vertrokken. Het internationaal mfjnwerkerscongres. Frankfort a. d. Main, 10 Aug. (W B.) Hot internationaal jnijnwcrkerscongres heeft een motie aangenomen ten gunste van alge- meene invoering van bedrijfsraden in het mijn wezen. Voorts heeft het op voorstel van Bel gië 't besluit van het congres te Genève om in geval van een crisis met behulp van het LVV. te Amsterdam een internationale algemeene staking uit te roepan, bevestigd. Het verder gaande Fransche voorstel is verworpen. Staking van landarbeiders. Berlijn, 10 Aug. (W. B.) Volgens een be richt van het Berl. Tagebl. uit Danzig heeft in de districten Danzig—-Niederung en Danzig— Werder een groot deel der landarbeiders wegens looneischen het werk gestaakt. Op enkele land goederen is het reeds tot botsingen tusschen stakers en werkwilligen gekomen, zoodot de „Sicherheitswehr” tusschenbeide moest komen Stakingen in Duitschland. Duitschland wordt dezen zomer door een sta kingsgolf overstroomd. In Berlijn zijn de sta kingen bij de tramwegen en de Hochbahn op het laatste oogenblik door groote offers van de directies voorkomen. In Solingen staken de boekdrukkers. Zij eischen onmiddellijk een ex tra loonsverhooging buiten het tarief van 100 pct. Men houdt rekening mef een zeer langen duur van deje staking. In FrankfuH a.d. Main heerschf een stakings- koorts. Vele arganlsafies, die tot nu toe buiten de staking stonden, hebben zich eergisteren daarbij aangesloten. Onderhnndelingen tusschen de betrokken organisaties leverde geen resultaat op. Dinsdag zijn ten verschenen. Bijna alle groot gesloten. De bevolking ziet, vooral winter met vrees tegemoet. AJt zich onder breedere lagen middenstand uit. Aldus ed Düitsche pefroleumconclssies in Rusland Volgens berichten in dé New-Yorksche bla den uit Moskou, heeft de ISovjet-regeering aan een Düitsche petroleumor^erneming met steun van de Deutsche Bnnk een petroleumconcessie in Bakoe verlend. Naar gemeld wordt gaaf het hier niet om een concessie, die vroeger in het bezit van een andere particuliere onderneming geweest ei) onteigend is. Het Rathenau-proces. Uit Berlijn wordt gemeld Het voor-onderzoek in het proces Rathenau is zoo goed als geëindigd. Zeer waarschijnlijk worden dezer dagen de leden van het Staatsge- rechtshof te bescherming van de republiek benoemd. Als voorzitter komt de senaatspresi- dent dr. Hagens in aanmerking. Binnen vier vijfw eken is het begin van het proces te ver wachten. Granaat ontploffing. R ij s s e 1, 11 Aug. (B. T. A.) Bij het vervoer van weder opgegraven grana’en in het fort Cerefontnine bij Maubeuge, h^lt een ontzet tende ontploffing plaats gehad één lijk en stukken van menschenlicham®n zijn gevonden» Vijf personen worden vermist. ENGELAND. DE CONFERENTIE TE LONDEN. De Britsche ministerand. Londen, 10 Aug. (N. T. A. Draadloos). De toestand in verband met de conferentie der ge allieerden is fdtelijk dezen dag niet veranderd. Het Engelsche ministerie Is hedenmiddag in bijzondere zitting bijeengekomen, die twee uren duurde; het heeft de politiek door de Brit sche gedelegeerden ter conferentie en in de commissie van deskundigen aangenomen, be vestigd en goedgekeurd. Zooals tot dusver is bepaald, zal de conferentie morgen in pleno vergaderen en zal het rapport der deskundigen, dat den geheelen dag zorgvtdidg onderzocht is door verschillende gedelegeerden, formeel worden ingediend. Zooals reeds is gemeld, geeft het rapport aan, dat Frankrijk in de min derheid is met Poincaré’s voorstellen. Daar deze voorstellen op het oogenblik nog gehand haafd worden, knn er van een ander plan geen sprake wezen, voordat zij verworpen zijn Bij alle leden der conferentie heersrht echter groote bezorgdheid, del er geen overeenstem ming Zal worden bereikt Lloyl George heeft heden afzonderlijke be sprekingen gehouden met den Itnlrnansrhen en den Belgisdhen minister van bvitenlandsche zaken. De leden van het Britsche kabinet, die den mintisferaad van heden bij'.<-°wnond hebb-n, blij ven te Londen. De ministerraad keurt de houding der Britsche delegatie goed. Londen, 10 Aug. (R.) Naar Reuter ver leemt werd de kabinetsraad van hedenmiddag door vrijwel alle ministers bijgewoond. Er werd

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1922 | | pagina 1