EN k mum mm», 1EUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN ERGAMBACHT, BERKENW0UDE, BODEGRAVEN, BOSKOOP, G0UDERAK. HAASTREtUT, MOORDRECHT. MOERCAPELM?, NIEUWER- ET?K a. d. U„ OUDERKERK a. d. U., OUDE WATER, REEUWUK, SCHOENHOVEN, 8T0LWUK, WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, enz. I FEUILLETON. DE GENEZER 61. Jaargang 11721, els ten EK. Dit iamm«r hastaat alt 2 bladen. EERSTE BLAD. ï'aterdag 12 Augustus 1922. Dit blad verschijnt dagelijks behalve op Zón-en Feestdagen --r BUITENLAND?" Vtrkortfig rag arbeidsduur en werkeleesheli. 5006 F 4ÉF- r ir Java, vertrok jt Java, vertrok Batavia, naar ver voer v York, voer 9 942 40 ■Mm&jcv 77 (Wordt vervolgd), West-AH.. Rotterdam laar aan. van nden en Rotter- 12 uur op 315 berioht, organ vaat ’Aix. lisfjord. a 12 Augustus: licht tot half aer overdag. SEN, I E S. staatsmijnen en Italië en Japan door ROBERT HERRICK. «GEN. r Genua en Rot- oorbij Kaap del 40 2940 eeJhig wij nog an de naakt weder laruikt roeide t 1 hut in het dal van de i hij dadelijk. van zonde”, in de duistere hij haar, zijn vrouw, nooit heen Veertiendaagaoh Blad voor de Huishouding. o PrU> ihar kwartaal ir. p. pakt- o o o kan zich sbom bij da Uitgaven GOUDA. de ver hoogde uitgaven der posterijen wordt een uitga» breide tariefsherziening noodig, waarbij de te genwoordige tarieven met 50 pet. worden ver» hoogd. Rotterdam, Padang. msterdam, BSSSfl®» OON ,1J meeren bH den, i A. BRINK.MAK kommer» jJ 0.70; kleine ha« bloemkool t 0 per 100 stuksfl k-plnccssebooneii 7.70-10; Dukw1 580-4.901 100 K.G.; snij- ■G.; tomaten AL' 5.60, dito Gd 0.30-0.60, ditdl •nken 1.10-3] naar Buenos Pinisterre. g naar Rotter, ur op 90 mijlen Man en vrouw stonden alleen, tegenover el kander. De kalmte en rust, die zij op zijn ge zicht had gelezen, toen zij hem 't eerst weer zag, was daar ook nu nog. Die kalmte deed haar woede stijgen; hoe kon hij zoo onbewogen blij ven tegenover haar wanhoopt ■T* Man Boekhandel of ZOON. zij vol vertrouwen in haar macht, hierheen ge sneld, en nu stond zij zwak en ontzenuwd voor het noodlot, dat naderde. Dit was niet maar een avontuurtje van een man en een vrouw zooals haar overprikkelde verbeelding haar dat had voorgesteld. Het was integendeel een geestelijke gemeenschap, waarvan zij de uitdrukking op het gelaat van haar man had gelezen. Hij was in een andere sfeer gekomen en had haar achtergelaten. Liefde scheen als het weerlicht te komen en liefde doofde uit als een vlam, en liet slechts een groote leegte achter Ze hoorde hun voetstappen op het rotspad naderen, en trok zich huiverend terug op de uit gesleten steenen van den drempel. Zij zwegen nog, elk met zijn gedachten vervuld en zij zagen haar niet. Even struikelde de vrouw en de man strekte zijn arm uit, om haar te steu nen. Zij keken elkander een oogenblik ernstig aan, zonder te spreken; toen keerde de vrouw zich af om het huis binnen te gaan. Haar oogen straalden van triomf en om haar lippen speelde een innig tevreden glimlach. Toen, alsof een vreemde, een of andere bediende haar in den weg stond, boog zij licht het hoofd, fluisterde een verontschuldiging en legde haar hand op den deurgrendel. Helen hief haar arm op alsof zjj den ingang wilde versperren, maar haar hand viel slap neer. De andere duwde de deur open, nog steeds met dien gelukkigen glimlach op haar gelaat, en ging naar binnen terwijl zij geruischloos de deur sloot... - - - - - - 'ABONNEMENTSPRIJS i per kwartaal 2^5, per week 17 cent, met Zondagsblad per kwartaal 2.90. per week 22 cent, overal waar de bezorging per looper geschiedt Franco per post per kwartaal 8.15, met Zondagsblad 8.80. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan on» Bureau: MARKT SL GOUDA» Mj onze agenten op loopers, den boekhandel an de postkantoren. Onze bureaux zijn dagelijks geopend van 4—4 uur.; Administratie TeL Int 82; milHonairs in het land, die zich, bij een prijs van 8000 een auto willen aanschaf fen, dan is er vraag naar 10 auto’s, maar daalt de prijs van de auto’s tot de helft, dan zijn er wel 30, die ieder een half millioen bezitten, en dus minder dan de milHonairs voor een auto kunnen geven; hun vn jg kon bij een prijs van 8000 niet bevredigd worden, maar bij 4000 wel. Zoodoende is er bij een prijs van f 4000 een totale vraag van 4 O auto’s of 4 maal de vraag bij een prijs van f 8000. Zoo is het ook bij ar beidsloon. Hoe vaak hoort men menschen niet zeggen: ik zou dit of dat wel willen laten maken, maar het is me te duur. Hier is dus vraag, aan welke door de tegenwoor dige hoogere arbeidsloonen niet kan wor den voldaan. In socialistische kringen wordt vaak met afschuw verteld hoe voorraden graan in Amerika verbrand werden, om den prijs op te houden. Dit is onjuist Het graan was in dien tijd (het kwam in de 2e helft der vori ge eeuw nog wel eens voor) niet zooveel waard, dat het de vervoerkos-ten loonde: het was evenveel waard als slootwater. Zoo lang het nog eenige waarde had, zou nie mand het weggooien! Een ander geval was het in de tijden der O.L Compagnie toen kruidnagel- en peperaanplant werden ver brand om den prijs op te houden; dit was werkelijk kunstmatig het aanbod gering houden. Maar doen niet de arbeiders momen teel hetzelfde? Liever wl'Hen zij niet arbei den (het aanbod van arbeidskracht gering houden), dan dat zij voor lager loon gaan werken. Waarover zij schande riepen, om dat de „kapitalisten" het deden, en wat in derdaad afkeurenswaardig wes, wordt ver heerlijkt omdat zij thans dezelfde laakbare practijken toepassen. Deze vreetnde vrouw zag nu het wonder, dat eens van haar was geweest. Zij had hem zijn innerlijken vrede teruggegeven. Zij sprong op, met een ondragelijk gevoel, dat haar onrecht werd aangedaan, zij stikte van woede over den diefstal van datgene tikt vroeger aan haar had toebehoord, nl was het, dat zij het bezit er van niet had gewaardeerd. Een oogenblik bedacht zij in haar blinde woede, wat of zijdzou kun nen doen nu zij zoo dichtbij waren; zij begon snel het pad af te dalen, om hen te slaan, van elkander] te rukken en te vernietigen. Toen stond zij stil, door een gevoel van angst weer houden. Het was te laat! De kracht om wraak te nemen was zelfs verdwenen. De diefstal was volkomen. De strijd om het verlorene was nut teloos, dat voelde zij en het ontnam haar alle wilskracfft. Niets kon zij doen, niets, dat haar terug kon geven hetgeen zij eens bezeten had. Niets! Het einde was gekomen. Zij stond, geheel verslagen, door die over tuiging, hijgende voor de gesloten deur van het steenen huis, haar knieën knikten. Wat «noest zij doen? Weg kruipen voordat die twee ,*n hun vreedzame, hooge stemming haar hier vonden? Van deze plaats vluchten waar lief ert (Ised haar deel waren geweest! Gisteren was iaat Rotterdam, aan. ar Buenos Ay>i o. iaar New ïork, ilogne. ïs naar Rotten* lessant. i 10 Aug. v.m Lloyd George niet alleen verweten, dat, hij een echte weerhaan schuiven hem tevens in do schoenen. Duitschland. Berlijn, 11 Aug. (W. B) De eerste stuk» ken van het nieuwe metalen geld, ongevew^ duizend driemarkstukken van aluminium, zijd jl' vandaag als munten ter herinnering aan de grondwet in omloop gebracht. i jj De ei-kroonprins terug naar Deitschland t «p De Tel. verneemt uit Berlijn: Een BerlijnscK persbureau verspreidt wederom het bericht, dat de ex-kroonprins stappen heeft gedaan om ver» gunning te krijgen voor zijn t^rugkeer naar 1 Duitschland. In het bericht wordt beweerd» dat de desbetreffende onderhandelinnen door den moord op Rathenau werden onderbrok-n. Thtfh» zou de rijksregeering echter-neen bezwaar ma» j ken, fndlen de ex-kroonprlns geheel als particu» lier le.eft én 'zijn woonplaats bulten Berlijn ves* M tigt. Zijn terugkeer zou dan waarschijnlijk, laat in den herfst, plants hebben. Dit bericht lijkt echter onwaarschijnlijk daar in de wet to» bescherming dor republiek oorspronkelijk een bepaling zou worden opge» nomen, welke de terugkeer der dynastie naar Duitschland verbiedt. Wel is waar is deze bepa» I ling bij het in stemming brengen in den rijke» J dag weggévallen, maar het is nauwelijks aan te "j nemen, dat de regeering juist op dit oogenblik haar standpunt volkomen zou hebben gewljzfgd. 1 Dat de kroonprins gaarne als particulier rnyr Duitschland zou willen terugkeeron, is bekent^ maar het is bij de bestaande door de jongde politieke aanslagen in het leven geroepen stem» ming tegen rechts niet aan te nemen, dat zij» verlangen zal kunnen worden vervuld, zonder I dat het politieke leven in Duitschland nieuwe 1 schokken zat krijgen. Goudagio Duitsche douanerechten. Berlijn, 11 Aug (N. T. A. Draadloo».),^^ Hot goudagio op de -Duitsche douanerechten’ Is verhoogd van 11.960 tot 14.400 welk percentage geldig is tot 22 Aug. wanhoopsuitingen te stuiten, die van Helen's Up- pe vloeiden. „En te denken, dat na al wat ik voor je op gegeven heb, dit het eind moet zijn!" klaagde zij. „Opgegeven voor mij wat den vroeg hij op snrcastischen toon. „Mijn heele leven! Mijn positie in de wereld, mijn vrienden en kennissen, alles wat ik had kunnen hebben.” „Dus, dat is ons huwelijk voor je geweest een opoffering van je leven, je vrienden en Je positie?” ,,’t Kon me niets schelen, zoolang als Je nog van me hield!” riep ze, zich tot zelfverdediging aan haar ideaal vasklampend. „Maar van het begin af, herinner ik me toch, dat je niet tevreden geweest bent zonder Hij maakte een handbeweging om zijn ge dachten aan te vullen. En weer brak de storm van verontwaardiging los. Zij overlaadde hem met minachting herinnerde hem er aan, hoe hij vroeger uitgestooten was uit de maatschap pij, aan het hatelijk oordeel van den kolonel, die hem een „ellendige kwakzalver,” had ge noemd, somde al de opofferingen op, die zij zich had getroost om zijn vrouw te worden. In I haar lang opgekropt gevoel van verongelijking, vergat zij alle trots en schaamte en zelfs de herinnering aan haar oude liefde. Hij was geen goed vader, geen trouwe man geweest, zei ze wreed in haar behoefte om hem ook te laten lijden zooals zij zelf leed. Maar hij hoorde het kalm aan. Geen enkel van haar hatelijkheden trof doel, geen enkele trotsche uitdaging, geen enkele smeekbede. Hij was als gehuld in een mantel van onverschilligheid, hij was blijkbaar alleen vervuld van hetgeen zijn gedachten bezighield. A Het protocol, tusschen het Rijk en Beieren vastgesteld, aldus de Berlijnsche Hbld.-corres- pondent, is, naar verluidt, zeer omvangrijk en bevat in de eerste plaats de verklaring der Beiersche regeering, dat do Beiersche verorde ning opgeheven zal worden. Daarop volgen ver klaringen der rijksregeering inzake de drie wet ten ter bescherming der republiek. Materieel blijven deze wetten volkomen gehandhaafd en wat den inhoud betreft, ongewijzigd. De rijks- Tariefsverhopgiqg. bij de posterijen, regeering heeft echter besloten aah de uitvoó* Berlijn,'11 A«g. (W. TT.)‘wegens de ringsbepaling waarborgen toe te voegen, waar dor iedere vrees voor een bedreiging van de aatssouvereiniteit der bondsstaten uit den weg wordt geruimd. Men is aan de wenschen der Beiersche reegeering zoo ver tegemoet gekomen als mogelijk was zonder aan den inhoud der wetten en de autoriteit der rijksregeering te ra ken. Ten slotte bevat het protocol nog een ver klaring der rijksregeering in zake de quaestie van de souvereiniteit der bondsstaten. De verjaardag van de grondwet von Weimar. Berlijn, 11 Aug. (N. T. A. Draadloos). Op dezen verjaardag van de grondwet is Berlijn in republikeinsche vlaggentooi. Bij de viering in den rijksdag was het rijksministerie geheel tegenwoordig, ook de vertegenwoordigers /«er Duitsche staten, enz. De president van den staat Baden Hummel heeft de feestrede gehouden, waarin hij namens Zuid-Duitschland trouw heeft betuigd aan den republikeinschen regeerings- vorm en gewezen op de democratische en sociale denkbeelden, in de grondwet neergelegd. Deze ideeën zou het Duitsche volk nooit weer opge ven, want daardoor alleen kon het een nieuwe toekomst scheppen voor Duitschland. Geen oogenblik, meende spreker, kon meer geschikt zijn dnn het tegenwoordige om alle krachten van hot volk bijeen te brengen. Met groote vol doening wees hij er op, dat in de laatste paar dagen tusschen het Rijk en Beieren volledige overeenstemming was bereikt. Reizen naar Duitschland- Londen, 11 Aug. (N. T. A.) Vanwege het ministerie van buitenlandsche zaken wordt een waarschuwing gericht tot reizigers, die naar Duitschland gaan of dat land doorreizen, dat zij zonder een uitvoervergunning van de be» voegde Duitsche overheden geen andere goe deren uit Duitschland mogen meenemen dan die, welke zij bij hun komst bij zich hadden, of wel kleinigheden voor persoonlijk gebruik, of artikelen als souvenir gekocht. Ook worden de reizigers er ann herinnerd, dat zij geen groo- ter bedrag dnn 20.000 mark in Duilsch geld of de overeenkom* ige wnnrde in bultenlandsch geld uit Duitschland mogen meenemen, tenzij zij voorzien zijn van een bewijs der Duits< he douane-autoriteiten, waaruit blijkt, dat de som» die zij mee terug willen nemen, binnen een maand voor den datum van hun vertrek dooi hen in Duitschland was binnengebracht. Vooi den uitvoer van een grooler bedrag dan h# maximum is ook voldoende een uitvoervergun- ning van het Duitsche ministerie van financiën. Verder mag geen metalen geld, van welk land ook, Duitschland uitgevoerd worden, zonder een uitvoervergunning of certificaat va» invoer. Ten slotte mag er geen Russisch metalen of papier „Zoo", riep ze mêt heesche stem, „dus je hebt haar zelfs hier gebracht In ons huls!" „’t Was niet langer ons huis," zei hij vrien delijk. „Je hebt het lang geleden al voor een beter verlaten". „Maar 't was Haar ontroering werd haar te machtig, en zij keerde zich om. „Er was op dat oogenblik geen ander onder komen te vinden”, zei hij kalm op doodge- wonen toon, alsof zij hem in zijn overpeinzing stoorde. „Waar ben Je met haar geweest?” vroeg ze woest. „Naar mijn oude „Zeven Meren", zei b!J Naar „de hut bergen, waar had willen brengen, daar was hij met die vreem de heengegaan! De hut van zonde ’t was een goede naam voor die plaats! Hij liep naast haar voort op den smallen weg naar de Eyrie. Zij haastte zich, zij rende bijna, zij wilde hem ontloopen, zij had hem kunnen slaan. „Dus ben je terug gekomen", zei hij op denzelfden vriendelijken toon. „Je hebt toch niet geschreven, dat je kwam?" „’t Is maar goed, dat ik dat niet gedaan heb". „Wat bedoel je?" Plotseling keek hij haar aan met vlammen de oogen, die vreeselijke oogen, waar zij altijd bang voor geweest wqp. „Dat weet je heel'goed!" riep zij met al de bitterheid van haar vernederd hart De dokter liep een paar passen voor haar uit luisterde weer kalm, deed zelfs geen poging den stroom van beschuldicringen, verwijten en OVERZICHT Zoowel een Britsche ministerraad als een Fransche kabinetsraad is Donderd. gehouden de eerste heeft de houding van de Engelsche delegatie goedgekeurd, de laatste heeft unaniem ingestemd met het standpunt, waarop Poincaré zich stelt ter Londensche conferentie. Of het werkelijk tot een breuk tusschen de geallieerden zal komen, is nog niet zeker; waarschijnlijk zal het, als de vroegere keeren, wel weer uitloopen op een compromis; het schijnt, dat vooral de Belgische minister Theunis zich uitslooft om de opvattingen, die onderscheidenlijk de-Fransche delegatie en de andere geallieerde afgevaardig den huldigen, nader tot elkaar te brengen. Vooral krijgt men den indruk, dat het erop aan wordt gestuurd en er verluidt, dat de Bel gische voorstellen zijn geredigeerd in samenwer king met de Engelschen en andere afgevaardig den Duitschland een moratorium met een beperkten tijdsduur een maand wordt ge noemd te verleenen. Men zou daarna, bijv, einde dezer maand, opnieuw kunnen vergaderen en het uitgebreide schadeloosstellingsprobleem nader kunnen regelen. Dan was men tenminste De vorige week werd op een stakings- vengadering met ophef verkondigd, dat ver lenging van den arbeidsduur guioter werke loosheid te* gevolge zou hebben. Dipdelijk niét waar? Verlenging van arbeidsduur is mtTer wérken door ieder arbeider, dus kan men met minder arbeiders volstaan. De redenaar was een man, in de econo mie onschuldig als een pasgeboren kind. Het (zou ook niet zoo erg zijn, indien de bovengènoemde bewering, slechts uit zijn mond was gehoord, maar, wat erger is, in vloedrijker personen hoort men nagenoeg dezelfde redeneering houden en velen die onmiddellijk het o<nware erin voelen, kun nen zichzelf en anderen geen „met redenen Omkleed e” wederlegging geven. Iedereen met een gezond verstand voelt Onmiddellijk het dwaze der conclusie: De consequentie zou immers rijn, dat hoe min der gewerkt werd, hoe beter dit zou zijn. De fout is, dat men vergeet er bij te voe gen, dat tot hetzelfde werk of pro duct bij verlenging van arbeidsduur min- Be^ arbeiders noodig zijn. Dit is juist, maar Be werkeloosheid wordt juist veroorzaakt doordat er zoo weinig vraag naar arbeid is. Omdat deze te d u ti r is. I Men dénkt, dat er ite>eds een bepaalde vraag is naar een artikel. Dit is onjuist. Er Is een ongelimiteerde vraag, maar aan die onbegrensde vraag kan maar ten deele wor den voldéan; slechts in zooverre als het aanbod toereikend is. Wordt het aanbod vergroot (als de prijs dus lager gesteld wordt), dan kan aan meer vraag voldaan Worden, aan de vraag van die personen n.l. die de hoqgere prijs niet konden betalen. Let men er nu op, dat bij elke prijsverla ging de yraag steeds grooter wordt, per centsgewijze veel grooter dan de prijsver laging, dan ziet men, dat er ook veel groo ter vraag naar arbeidskrachten zou bestaan, als de prijsi van den arbeid, dus het arbeids loon, verlaagd werd. We zullen even een voorbeeld nemen om aan te toonen hoe prijsverlaging, veel groo ter vraag tengevolge heeft. Toen 10 jaar geleden de prijs van automobielen 68000 was, waren er hier te lande on geveer 50Ö0 auto’s. Nu de prijs 3000 4000 bedraagt, zijn er ongeveer 20.000 personen-auto’s. De prijs is globaal tot de helft verminderd, maar daarvoor kon aan een 4-maal grootere vraag worden voldaan. Dit komt hlerdtJor, dat de klassen der min der goed gesitueerden steeds talrijker zijn, dan de beter gesitueerden. Zijn er b.v. 10 tijdelijk uit de impasse en zou liet alzonderlijk optreden van Frankrijk, dat ter conferentie vrij wel geïsoleerd staat, wehlcht kunnen worden voorkopen. Wat dit isolement van Frankrijk be treft, het valt Op, dat België niet steeds qp deze conferentie met Frankrijk .door dik en dun mee gaat; wel was het echter voor het voorstel ht1- treffende de contróle op de -bosschen, waarvan Engeland, echter niets moesten ht^ben. De Fransche bladen hebben niet alleen verweten, - - is, maar schuiven dat hij partijdig is ten gunste van Dit wordt in Engeland met nadruk bestreden; Engeland, zegt do Britsche pers, is er eveneens voor, dat Duitschland een behoorlijke schade- iosstelling betaalt. Hoewel Groot-Brittannië, al dus de Engelsche bladen, zich niet gelijk Frankrijk heeft verlaten op de Duitsche scha devergoeding om zijn budget in evenwicht te brengen, heeft het tijdens en na dqn oorlog een dere verliezen geleden als Frankrijk. Bovendien is men in Engeland van oordeel, dat Frankrijk niet den juisten weg bewandelt om van een tijdelijk insolvent schuldenaar het uiterste maxi mum der betalingen te erlangen. Ook de Itali anen schijnen liever dan een breuk te zien ontstaan tusschen de geallieerden »- er voor te zijn Duitschland een moratorium te verleenen. AlieZwijst er op, dat zij van oordeel zijn, dat het beter is de kwestie voorloopig ter nadere be- studeering over te dragen aan de commissie van herstel/die heeft uit te .maken, of Duitschland al dan niet uitstel van betaling zal worden ver leend. De Italianen huldigen blijkbaar de mea ning, dat Duitschland op het oogenblik financi eel te zwak is om het te kunnen stellen zonder een moratorium; zij voelen er veel voor over enkele maanden de kweetie der schadeloosstel ling en het vraagstidf der schulden gecombi neerd aan te pakken. Wellicht heeft Amerika dan ook zijn houding duidelijk gemaakt DUITSCHLAND. Duitschland's verplichtingen. Parijs, 11 Aug. (Havas). De Temps geen de volgende opmerkingen In het tijdperk ver- loopen tusschen 12 Juli, toen Duitschland een moratorium vroeg en 7 Aug., den datum der bij eenkomst van de conferentie te Londen, heeft Duitschland geen enkel voorstel gedaan voor latere betalingen of leeningen of andere waar borgen. Terwijl het Duitsche rijk beweerde, dat het geen buitenlandsche geldswaarden bezat voor zijn betalingen, hoeft het met Italië een overeenkomst gesloten tot teruggave van de in beslag genomen Duitsche goederen, volgens welke Duitschland zich verbindt als eerste stor ting 135 millioen lire te betalen, zoodra de overeenkomst geratificeerd is. De Temps mankt vervolgens melding van een artikel in het Berl. Tagebl. van 6 Aug., waarin verklaard wordt, dat met de buitenlandsche wis sels in de Reichsbank een basis zou kunnen worden gevormd als wisselfonds en zoo de mark gestabiliseerd zou kunnen worden. Het biad besluit met te zeggen, dat elke overeen kom!, te Londen voorbereid, zonder nut zal zijn, indien Duitschland niet gedwongen wordt zijn financiën op rezonden grondslag te hervormen. De rolon-iemaatregelen. Straatsburg, II Aug. (Havas.). De vakvereeniging van Elzasser dagblad-redac- teuTcn heelt uit nariu der openbare meening van den geheekn Elzas een telegram ann Poincaré gezonder»/waarin zij met alle kracht de Jiouding der regeering steunt. Zij wijst erop, dat de Fransche burgerij, in strijd met het verdrag van Versailles, belastingen opbrengt die 40 procent hooger zijn dan die welke de Duitschers betalen. H* talegram besluit met te zeggen, dat de Elzassets, die de mentaliteit der Duitschers kennen, onder wier Juk zij heb ben gezucht, seer gt •■d weten, dat door de Duitschers kapitalen wo.den verborgen gehou den om zoodoende te kurnen beweren, dat ze niet bif machte zijn de schadeloosstellingen te betalen. BEIEREN EN HET RUK. B e r I ij n, 11 Aug. (W. B.) De onderhande- lingen tusschen de rijksregeering en de verte genwoordigers der Beiersche regeering zijn he denmorgen in een slotzitting beëinrUgd. Het re sultaat der onderhandelingen werd in een proto col samengevat, dat voor de rijksregeering door den rijkskanselier en voor de Beiersche staatsre- geering door den minister-president graaf Lerchenfeld geteekend werd. De vertegenwoor digers der Beiersche regeering zijn des morgens naar München vertrokken. Het protocol zal aan den Beierschen ministerraad wotden voorgelegd, die de definitieve beslissing voor Beieren moet nemen. Voor de rijksregeering heeft het kabinet er zijn goedkeuring al nan gehecht. Zoo bereikten zij de Eyrie en zij gooide de deur open en liet het volle daglicht vallen op da wanorde van de kamer. Zij wees er zwijgend naar, alsql hier de bevestiging van haar woor den te zien was en vol walging en wanhoop haalde zij de schouders op Hij stond kalm te wachten totdat zij klaar was en toen zij zich eindelijk, uitgeput op de rustbank wierp. keertW hij zich naar de deur alsof hij weg wilde gaan. Ze sprong op en gilde „Ga je weer naar haar toe? Lieg tegen mei Je „Ik lieg niet," zei hij kalm. „Wat wil je WM ten „Die vrouw „Nuf v Zij zag den afgrond, die zich voor haar opoft^ de en zweeg een oogenblik. „Nu, wat is er herhaalde hij. (lOUISIIIE «01ItAW ADVERTENTIEPRIJS! Uit Gouda en omstreken (behoorandn tot dan basorrtartng)t 16 regels L80, elke regel meer ƒ0.25. Van buiten Gouda en dan bezorglcringt 1—6 regels f L55, elke regel moer 0.30. Advertentiën in het Zatenlagnununer N bü«l«g «P den prijs. Llefdadigheids-advertnntiën da helft van den prijs. INGEZONDEN MEDEDEEIJNGKN» 1—4 regel» ƒ2.05, elka regel meer 0J0. Op oe voorpagina f<0 hooger. Gewone advertentiën en ingezonden madedceiingen btJ contract tot smt geredoeMT* den prya. Groote letters en randen warden berekend naar plaatsruimte Advertentiën kunnen worden Ingezonden door tuanchankomat van soiled» boekhan delaren, Advertentiebureau» en onza Agenten en moeten daag» vóór de plaatsing aan liet Bureau zijn ingekomen, teneh de van opnam» verzekerd te zijn. riRÈRAj

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1922 | | pagina 1