ajop '"BINNENLAND. STADSNIEUWS. UIT DEN OMTREK. Predikbeurten. m m ass geld In Dtritnrhtend ingevoerd of uitgevoerd I «rorden «onder vergunning v«« de Reiohahank. j Dnltsche luxe-uitgaven. loongeachil bij de havenarbeiders. Mént «Ld. 11 Aug. uk Londen: gemeld wordt, gijn de voorloopige voor- .P»rl|., Tl Au,. Tot do kort; WftoreuMT kot (rrachil mot# dia Dttltldtlud (ódóon Kooit, do vol^ondo: oon ktoMoorlogfa» J* don ntmlog ran oon «.dor^rottdsrhSl «WHI* T*r <W. 2 Oct,«v lbo', dlo Borli.'t mot hot Rijnhmd v.r, ooi. vordoro v.rl«einf ran oon oh.) Inr por dojr op 4 Juni van het volgende jaar, mits de koeten de Matin telefoonkube1 bindt, DE MOORD/DP RATHENAU. Ben nieuwe arrestatie, frankfort a.d. Main, 11 Aug. (W. B.) JiVolgen* mededeel mg der politie van Frankfort Werd de van deelneming uun de voorbereidin gen tot den moord op Rathcnau verdachte Ernst von Salomon hier door de recherche ge arresteerd. De aireetetie van Kurt Eisner's vroegeren De arrestatie van Felix Feehcrbach, den ge weien fcectttaris van Kurt Eisner, schijnt, blij kens een Duitsch radiogram, te zijn geschied wegens landverraad en vei standhouding met Fransche regeeung: personen. Bloedige botsingen te Hamburg. Berlijn, 11 Aug. (N. T. A. Draadloos). Te Hamburg hebben tusschen corhmunisten en po litiebeambten bloedige botsingen plaats gehad én verband met het vertoonen van de film „To~ desreigen in Rusland", hetwelk de communisten wilden verhinderen. Dertien politiebeambten warden zwaar gewond. Kortsluiting. Maagdenburg, 11 Aug. (V/. P.). In de ^Jectrfcfteisfabriek Leuna ontstemd heden kort» pluiting, ten gevolge wae-rvtm tien arbeiden ge- Vond werden. FRANKRIJK. Fransche invoerrechten eti monopolie-ontvangsten. P a t Ij a, 1 T Aug. (Havas.). De opbrengst van de Fransche invoerrechten en monopolies heeft in de maand Juli een bedrag bereikt van fr». 1.471 059.000. zijnde een vermeerdering van 20 vet geleken met Juli 1021. Dit totaal beteekent aan record-cijfer. ENGELAND. DE CONFERENTIE TE LONDEN. Gunstiger vooruitzichten Parfj»,ll Aug. (Havas). Havas verneemt oit Londen, dat het onderhoud tusschen Poin- caré, Lloyd George en Theunis hedenavond ta 7 uur eindigde. Uit de bijeenroeping van de commissie van deskundigen tegen hedenavond meent men te kunnen opmaken, dat eén princi pieels overeenkomst is bereikt en de experts .thans de mogelijkheid vwn de pVactische uitvoe ring ervan zullen bestudeeren. Brussel, 11 Aug. (B. T. A.). Volgens be richten uit Lenden is de stemming in conferen tiekringen vandaag- veel beter dan gisteren. Man •dhijnt zich veel dichter bij de oplossing te vis- den en men bevestig», dat een accoord zou wor den getroffen op vier der punten en dat men op Weg is naar elgehcole overeenstemming. Londen, II Aug. (N. T. A.). Naar ver luidt, zal de conferentie niet bijeenkomen, voor dat het rapport der financieele commissie over zekere wijzigingen in, de Engelsche voorstellen klaar fa. Hoewel er nog geen aanduiding fa, dat een overeenkomst in het richt Is, kan anderzijds niet ontkend worden, dat er vorderingen rijn gemaakt. Londen, 11 Aug. (R.). Reuter verneemt, dat de nieuwe Britsche voorstellen geheel gei baseerd zouden zijn op het rapport der commis sie wan experts. Er zouden echter zekere wijzi gingen zijn voorgesteld, die naar de experts voor een nader rapport werden verwezen. De financieele commissie komt hedenavond (11 Aug.) bijeen en zal, naar verwacht wordt, tot middernacht vergaderen. Indien zij er in slaagt nog hedenavond haar rapport gereed te krijgen, zal dit morgen aan do drie premiers worden voorgelegd. Omtrent de geruchten, volgens welke er tus schen Poinceré en" Lloyd George over .zekere punten een overeenstemming zou zijn bereikt, wordt m Engelsche kringen met nadruk ver klaard, dat de voorstellen in hun geheel moeten Vallen of staan en het dus onmogelijk ia om van overeenstemming over zekere punten te spreken. Draadloos d. d. 11 Aug. uit Londen gemeld: Heden is er geen bijeenkomst van de gealli eerde conferentie gehouden. De dag is uitslui- tnd besteed aon diepgaande besprekingen van de Engelsche ontwerp-voorstellen. De bespre king werd vanochtend begonnen aan de ontbijt tafel In de ambtswoning van den premier in Downingstreet en onafgebroken voortgezet tot I uur, tusschen Lloyd George, Poincaré en Theunis. Vanmiddags te 4 uur werden deze on- formecle gesprekken hevat en werden de voor stel tan drie men long nader besproken. Schan- rer kwam bij Llyod George tegen het einde »an de besprekingen. Naar verluidt, is het Engelsch ontwerp uit- iluitend gebaseerd op de bevindingen der corn- nissie van deskundigen, aan welke de oorspron kelijke Fransche voorstellen Maandag waren on derworpen en wier rapport aan de conferentie riet uitsluitend negatief was. Zekere wijzigingen zijn bij de besprekingen voorgesteld en de commissie van financieele deskundigen is weer bijeengeroepen om die te onderzoeken. Zij komt vanavond laat hiietm. De conferentie oei niet weer vergaderen, voor het rapport van de commissie klaar is. Ofschoon er geen aanwijzing is, dat er overeenstemming in 't zicht is, kan men aan den anderen kant niet ont kennen, dat er vooruitgang gemaakt is. Londen, 11 Aug. (R.) Er zijn Britsche voor- Stellen ingediend tegenover die van Peincaré. Men meent, dat overeenstemming bereikt is op verschillende punten. P ar ij s, 11 Aug. (Havas). In zijn rede te Ox ford heeft Lord Grey letterlijk gezegd: „Indien Duitschland voldoet aan zijn verplichtingen vol gens hot verdrag van Versailles, moet het in den' Volkenbond worden opgenomen, maar voor dien tijd stoUig niet. Donk ook even aan 'den toestond in Frankrijk. Tijdens den oor log was aijn doodsstrijd vreeselijker don die van elk ander wolk, want de vijand verwoestte som- ig« gebieden geM, No kunt ge vragen: wie betaalt voor het herstel van de verwoeste stre ken in Frankrijk? DuitadUand niet, maar Frankrijk. Ik voel geen sypathie voor hen, die van Frankrijk verlengen, dat het nieuwe op offeringen brengt. Indien de Fransche er in toe stemmen het verdrag Duitsche schedeloos- *4% 4e veeorinderetv zulten gij ook het recht hebben aan bet rijk hun voorwaarden «s te' van levensonderhoud dan met nog tien punten gedaald zijn. Do 44-urige grerkweek en een ge borgde minimum-werktijd worden gehand haafd. Da »tukwerk-taneven sulley met twee overeenkomstige verlagingen van 5 elk wor den verminderd. IERLAND. DE BURGERSTRUD. -»i Draadloos uit Landen d.d. II Aug.: Uit de te Dublin ontvangen berichten blijkt, dat in elk geval het grootste deel van de on~ geregelden de stad Cork heeft ontruimd en dat de nationalen bezig zijn die te bezetten. De on- geregelden hebben echter, voor dat zij aftrok ken, in den wilde weg vernielingen aangericht en alle militaire- en politie-kazernes en blijkbaar andere regaeringsgebouwen in brand gestoken. Uit Dublin wordt volgeps Reuter gemeld, dat de nationale troepen Clonmel, Cnhir en Dungor- ven bezet hebben. Bij de branden te Cork zijn tol van groote gebouwen uitgebrand, waaronder het marine-hoofdkwartier. Er komen bcfachten van zware gevechten, maar men denkt, dat de ongeregelde troepen de stad reeds orvruimd heb- ben. Londen, 11 Aug. (R.) Te Waterford is een bertouwboar bericht ontvangen, dat Cork Donderdagavond taat door de nationale troepen is genomen. Het laatste bericht is, dat het overal in de stad rustig. DENEMARKEN. Dewereldbond der kerken. B e r i ij n, Tl Aug. (N. T. A. Draadloos). De conferentie van den kerkelijk Evangelischen wereldbond ter bevordering van internationale aaneensluiting te Kopenhagen is gisteren ge sloten, met de aanneming eener motie, die vast stelt, <itat ondanks de ontwapening der centiata mogendheden en de beloften dienaangaande van de geallieerden, bet totale aantal soldaten en de militaire uitgaven grooter zijn dan in 1914. De Christelijke ke<4en moeten strijden voor geeste lijke ontwapening om zoo te leiden tot alge meen# beperking der bewapeningen. NOORWEGEN De kathedraal van Trondjhem. De commissie van buitenlandsche deskundi gen, die een besluit zal nemen over de restau ratie v*m de kathedraal van Trondhjem, is al daar aangekomen. De commissie wordt gevormd door den hoogleeraar in de architectuur aan de Londensche Universiteit Simpson, den architect Giles Gilbert Scott (Engeland), den inspecteur- generaal Paul Boeswilwald, den president der commissie, den directeur van het „Trocadéro- Museam" te Parijs, Enlerd (Frankryk) en den architect Jules Brunfaut (België). Het comité moet beslissen over de "kwestie, of de kathedraal in geometrischen stijl gebouwd werd en of het mogelijk zal zijn haar in haar oorspronkelijke gedaante te restaureeran. De beslissing der commissie zal de volgende week medegedeeld worden aan het ministerie voor kerkelijke zaken. TSJECHO-SLOWAKUE. Loonsverlagingen. F r a a g, 8 Aug. (T. S. A. B.). Volgens de Narodni Listy zijn de loonen in het mijn dis trict van Kladno met 7 tot 9 verminderd. Het nieuwe collectieve arbeidscontract voor de suikerfabrieken voorziet in een loonsver mindering van 6 to. 10 Gelijke verminde ringen zullen worden ingevoerd in de papier fabrieken en leerlooierijen. Voor de meelfa brieken strlt men een vermindering voor van 15 20 terwijl oe brouwerijen eveneens voornemens zjjn een nieuwe loonregeling in ta voeten. RUSLAND. Nieuwe arrestaties. Berlijn, 11 Aug. (N. T. A. Draadloos). Vol gons een te Riga uit Moskou ontvangen be richt worden de arrestaties in de kringen der •ociaal-rev olul i orm arien voortgezet. Ook to Minsk zijn talrijke personen gearresteerd. Men verwacht spoedig nieuwe processen, aangezien de in de gevangenis te Nisjni Nowgorod onder- gebrachte sociaal -revoluüonnairen reeds ter j beschikking van de rechtbank zijn gesteld. Oogst en honger. Naar de correspondent van 't Hbl. te Helsmg- fors meldt, heerscht over het algemeen in de Russische pers groote tevredenheid over den goeden oogst van dit jaar. Door leidende joirr- nalisten wordt zelfs reeds gesproken van de „liquidatie van den honger", terwijl reeds de mogelijkheid van uitvoer van Russisch graan wordt overwogen. De volkscommissaris voor de levensmiddelenverzorging, die zich in de Iswestia bijzonder optimistisch uitlaat, veronder stelt, dat er voor uitvoer een overschot van 150 tot 200 millioen poed ter beschikking zal zijn. Monr hij zou het intusschen toch praktischer I vinden dit graan voor geval van nood maar vast te houden. Intusschen komen er in de Sovjetpers ook ver schillende berichten voor, welke een minder op- timistischen kijk geven op den toestand. Het j zelfde officleuse Moskouer orgaan bevat een samenvattende mededeelmg uit de hongergebie- J den met het opschrift„In het loopende Jaar zal de honger niet geliquideerd worden." Uit hat land der Baschkiren wordt aan het orgaan geschrevenNegentig procent van de bevolking lijdt honger. De sterfte is ongelooflijk. Alle voorraden van het gewon® voedsel vervangende middelen zijn uitgeput. De door den honger uit geputte bevolking leeft van honden, katten en afval." Hieruit blijkt, voegt het blad er aan toe, dat de oogst m deze op landbouwgebied weinig ontwikkelde streek den honger niet overwinnen kan. Uit het gouvernement Wjatka wordt het hlad een nieuwe hongersnood voor het volgeqd jaar voorspeld. Ook hier leeft de bevolking van af val, boombast, enz. De vele ragen benadeelt ten I zeerste den groei van l\et uitgezaaide graan. 1 Volgens de Iswestia zijn de berichten over het afnemen van den honger in den Kcira onjuist. Ongeveer 400,000 menschen, van -wie de helft kinderen, lijden hier honger. Geconstateerd wordt, dat nog geen buitenlandsche organisatie,1 rtfgifaift* cpn Ncdcrlandsche zending, den Krhn te hulp fa gekomen. De oogst van <Ht laar ral IWJ, Mh WwTMn# ImmM w*-! HcM.umdraT 70., „nd.rs. bil d. becrootinr*-' h ,mVB d' «W*»' den: 250.000 mensohen moptm hier tot den behandeling, woldra blijken. J sctie Kijnsleepvftari. Een zeer gtoot gedi -fa. oocst van "25 aan voedsel geholpen worden, j r v«0 wt bij deee loerrefeTtaf betiefckën j«m In <b hmmUm v.t, 27 JuU ertpntmD» «an d» «o»sch. Bifem ln te W ^IcK tnera Ara^ bwllrainj, vo^ „wrackülcndn nnd.ro itreW, wolk» Smintanrd «-hr#ft «wmq» «orsl.Mi, nondor dol hrt bUd nodora! Dm. w„k w.rd .1» hol cridbnlnwa •nnduidiniren rft VolSens dnran cnrrcspwi. b»k»d gnrnStt, dk« In d«i lo^. draer w«rk n.nl .Itté L.l ..V I lui I Th ..nl. Jul.. I LI I dent ziet het er intmsciien in vele dealen van de Ockrajine nog steeds uit éls een hongerhel. De vernietiging van het geheole materiaal heeft het boerenbedrijf vaak zoo bdleinnierd, dat het goede oogstweer wen weinig nut L voor de be volking, Daarbij koigen uit verschillende deelen van het land berichten van een hevigen strijd, welken de bevolking voeren moet tegen la ge weldige massa's voorkomende schadelijke in» •ectan. In het bijzonder worden vlasakkers en groentetuinen getroffen. Aangezien uit de meest verschillende deelen van het rijk deze insectenplaag gemeld wordt en anderzijds groote deelen van dan oogst prijs gegeven moeten worden wegens gebrek aan ar beidskrachten, en het nond>o materiaal, moet worden .-inngenomen, da» P.usland, niettegen staande het gunstige oogstjaar slochts tot op elk der drie rechterhe groep**» ■cm werg-nie- ring houdt ter bespreking vut» de booèh*. dsor leder van haar Jn de volreivde wrttfevende periode aan 1e nemen. Oas «dunkt al een zeer onschuldig bericht, dat, «oer wij nen te weten, echteT «rwcianl ten opzichte der A. R. dob niet geheel jjuwt is. Immer* da helft hnrer leden, d.w.z. tij, die nog binoeiUH lands waren, hebben de vorige week reeds ver-, gaderd, en de andere helft, d.w.z. de lede* cHe buitentands zijn, wenden déze week door den voorzitter geconvoceerd voor een cldbvergnde- ring te Bazel. Hoe het zij, allee wijst er wel duidelijk op, dat we nog altijd zijn in het beginstadium vrn de oplossing van de crisis, ja, het schijnt zelfs niet onmogelijk, dot er nog vragen, die fpfte^ffk i tot de preatabeée hehwmen, moeten worden be- i -I jMcniw/tic jTni nj|*'ii, lITDCiril WTIHTTTIl I™ zekere hoogte op adem zal kunnen komen. Inen(woowl. Koer Ruys heeft zeker gvon ge- froote deelen van het land, zal nog evenals tot 1 dusver honger worden geleden. Te spreken over de mogelijkheid om uit te veren, zooals de volkscommissaris voor de voeding doet, is mis dadig. Zooals bekend is, produceerde Rusland voor den oorlog; per hoofd der bevolking minder 1 graan dnn bijv. Duitschlsnd. Wanneer het uit voerde geschi'xfde dat ten kos'e van de bevol king. die ondervoed bleef. Dit werd door de Bolsjewlki de re peering van den tsaar als een misdaad aangerekend. Niettemin spreken zij thans reeds van uitvoer van graan, terwijl de oogst nog niet eens tef» derden belooft op te brengen van dien van 1913. Intusschen mag de naar verhouding goede oogst ve.n dit jaar, welke in het algem-en den eonnomischen toestand van 5?ovfet-Ru«-lnnd wel zal verbeteren, niet geloochend en bBtwijfeld worden, "besluit onze correspondent, zooals dot nog veelvuldig in de persberichten nver Rusland geschiedt TURKIJE. Mislukte reis van Fethi Bey Berlijn, 1 Aug. (N. T. A. Draadloos). De minister van brnnetvlawdsche zaken van de re geering te Angora Fethi Bey verlaat heden Londen om ovt*r Parijs near Turkije terug te keeren, nodat hij ook <k»or Lord Curzon, die weigerde afzonderlijke onderhandelingen te voeren met de regeering te Angora, niet fa ontvangen. GRIEKENLAND. Meteoorsteen gevallen. Canea (Krete), 11 Aug. (B. T. A.). Een meteoorsteen is gisteren neergevallen in den omtrek van Ceneahij veroorzaakte «en hevi gen schok. VEREEN IGDE STATEN. De ontploffing op de Adriatic. Londen, IT Aug. (R.) Het radiostation ven Bar Harbot 'Maine) ontving het volgende bericht van de Adriatic: „Alles gaat goed. Geen hulp noodtg". Een later bericht wridl, dat twee tobt» der equipage zijn gedood en vijf ernstig gewond, terwijl nog één persoqp wordt vermist. De Adriatic stoomt met halve loaaht naar New yo:k op. DE KONINGIN NAAR SCANDINAVIË Van 4 tot 20 Sept. Thans ontvangen wij telegrafisch het officieete bericht uit den Hang, dat de Koningin voorne mens is van 4 tot 20 September een reis te maken naar Denemarken en Scandinavië om officieele bezoeken af te leggen aan de hoven te Kopenhagen, Stockholm en Christianie. Een V. D.-bericht uit Stockholm meldt nog Koningin Wilhelmina van Nederland en Prins Hendrik zullen van 9 tot 12 September a. s. een bezoek brengen aan het Zweeds the Hof. De Nederlandsche Minister van Buitenland sche Zeken Jhr. van Karnebeek, zal de beide Koninklijke bezoekers vergezellen. H.M. de Koningin heeft gister ten paleize Het J oo in audiëntie ontvangen den nieuwbe» noemden Gezant van Roemenië hij Iiaar Hef, den heer Henri Cartarge, tevens Gezant van Roemenië te Brussel ter aanbieding zijner geloofsbrieven. DE KABINETSFORMATIE. De hoefijzer-coriespondent van het Hbld. meent het volgende met zekerheid te kunnen medeedeelen over de onderhandelingen betref-' fnde de kabinetsformatie: Van den aanvang af is de positie der rechter zijde vrjjwel beheeraebt geworden door den heer Colijn. Terstond ra de verkiezingen, en zelfs reeds daarvoor, hebben wij gehoord dat de heer Colijn een bezuinigingsplan had van meer dan 100 millioen en dat hij het uitvoeren van dat plan als conditio sine qua non" stelde voor zijn steun aan eenig kabinet. Wij hebben daarover toen geen zekerheid kunnen krijgen, maar het is ons sedert dien van zóó verschillende zijden bevestigd, dat wij het nu wel als zeker mogen aannemen. Alleen fa hei bedrag der totale be zuiniging dat wij laatstelijk hoorden noemen, heel wat dichter bij de 200 dan bij de 100 millioen. Het kabinet schijnt bet plan-Colijn in het al gemeen te hebben aanvaard en te hebben opge nomen in het program dat bet nu aan de par tijen heeft voorgelegd. Het is echter de vraag, of de partijen van rechts (met name de A.-R. en C.H.) de bezuiniging die de regeering in het uit zicht stelt, voldoende vinden en vooral, of ze de spoedige uitvoering ervan gewaarborgd achten. Wat dit laatste belangt, hebben wij goede reden om aan te nemen, dat de heer Colijn den etach stelt, dat een zeker deel ven de bezuiniging vóór 1 Januari 1925 wettelijk moet «ijn verzekerd. Gebeurt dit niet, don zullen -de «ntMwohttio- nairen (en woarzchiinlijk eok wel de Christel ijk- historischen) zich tegenover het kabinet tot niets verplicht achten. Het Ministerie sou dan dus alleen <q> de Roomscben kunnen rekenen. en dan nog behoudens de mogelijkheid van af valligheid der bezuinigingselementen welke ook in die fractie zijn te vinden. Het mag betwijfeld worden of het Ministerie onder zulke onzekere vooruitzichten zou willen optreden. Treedt het op, dan mag men dus als zeer waarschijnlijk aan nemen, dat een omvangrijk bezuinigingsplan fa aanvaard en in uitvoering verzekerd. makkelijke taak en h^t fa nog larvg niet zeker, dat de formateur van heden de premier tan straks zal blijken. Men behoeft nog ganscbelijk niet te denken aan „hommeles" in die coalitie, terwijl men toch aannemen kun, dat, gezien de omstandigheden, altas niet nfa van een Wen dakje gaat. Immers de tijdsomstandieheden zijn buitengewoon, zoodat "het ganscbeflijk niet ondenkbaar is, dat ook de Kabinetsformatie bij zondere moeflitRHeden «n bezwaren onder vindt, die men m meer nwrmale fe"-T~n met zuflc een meerderheid niet zou verwachten. Het stemt intusschen tot groote voldoening, dat de leiding van onze partij, ook in deze dingen, er een is van tnct, maar ook von vesthooden aan wwt de porti» •nadrukkebrk als haar wonsch uitsprak. Niemand behoeft zich te vleien met de hoo^ dat nog deze maand de saanusteHing van h<J nieuwe kabinet bekend wordt. WerklooLshefdver zekering. De Minister van Arbeid hoeft aan de bestu ren van gesubsidieerde werkloozenkassen de volgende circulaire gericht: Naar mij is gebleken,t komt het herhaalde lijk voor, dat ongehuwde leden van gesubsi dieerde vereenigingen met werkloozenkas, die bij hunne ouders inwonen, het ouderlijk huls verlaten, terwijl daarbij blifkbaaT de bedoeling voorzit uit keering te ontvangen als „on gehuw den niet bij ouders inwonend", welke uitkeering in den regel hoogar fa dan dift, welke geldt voor „ongehvwden, bij «mders inwonend". Het blijkt voor de kasbesturen en gemeente besturen onmogelijk, om nauwkeurig na te gaan, wanneer wèl en wanneer niet geldige re denen annweizg zijn, om kostganger te worden. Teneinde elle moeilijkheden te voorkomen, en aan llwe kas het herhaaldelijk terugstorten te besparei zal de bepaling gelden, dat de le den Uwer werkloozenkas, die «p 51 Juli 1922 als „ongehuwden bij ouders inwonend" werden aangemerkt, «fa uoodenig moeten blijven be» adhouwd tot op het tijdstip, waafop die «teim- regeling 1922 voor Uwe vereen jging een einde ivaemt, tenzij in bepaalde gevallen in overleg met het gemeentebestuur anders kan worden beslist. klawrd. Jtatefafag vA oen aflfemci-ne stemming •ver deze ufaqrank plaats vinden en het k •iel oteaepëfejt, da- de uifaprank afgewezeg MÜ xvcxdfa* es dat «er «taking besloten zal woip kn. De is Duatsdiland stakende Nedetlandschs Rt^schipprri, die zkk gisteren in een fa Rshrort gehswde'» vagadering vóór voortzefa ling van da staking uitspraken, hebben hu* berehhwMiglxid te kennen gegeven on taai Duitsche collega's bij een eventueel® r*"1- te steunen. De bouwvak uitsluiting in Nuui fMhafat Donderdagmiddag zjjn te Tilburg boepr«L_ geil gehouden tusschen de arbeidersorgani»offa' en de zuidelijke bouwvakpatroons. Na zeer lang confer oer en, waarbij door de on* ganisatie werd vastgehouden aan den loeorisch van 74 cant per uur voor de vaklieden en 64 cent voor de nist-voklieden, deden de patroons ten slo'te het voorstel, dat resp. de 73 en 62 cent uurloon bevatte, waarvan wij gisteren be richten. De orbeidersbestuurders verklaarden, dat over het looncijfer dér nlet-pakl'öden nog wel vj«| t» praten, doch dat men ten opzichte van do vaklieden nersisteerde bfj den eisch van 74 et* zooals ook de landelijke regeling luidt. Voor de niet-vakliedon stelden zij ten slo'te 63 ctsl voor. De patroons zullen di' voorstel in hun afdrss lingen bespreken en in het begin der velgendg week mededeelmg pon hos besluit (leas. STATER ER WEVEERTERAOER. Raadsbesluit vernietigd. Bij Kon. Besluit fa vernietigd het Raadshe- slint der gemoente Weesp van 16 Jan. 1920, waarbij de van gemeentewege verleende duur» tebijslagen over 1919 aan de openbare onder- wijzere zullen worden teruggevorderd. Opheffing huurcommissic. Naar wij vernemen is door B. en W. van V!aardingen aan Ged. Staten van Zuid-Holland bericht, dat zij voornemens zyn met ingang van 1 Januari 1923 de huur commissie daar ter plaatse op te heffen. De woningnood is echter nog geenszins geweken. De vuurbol te Doetinchem. De Dinsdagavond te Doetinchenf neergekomen vuurbol blijkt bij onderzoek toch nog meer •chede te hebben aangericht, dan aanvankelijk werd vermoed, zegt het Hbld. Gistermorgen toch is gebleken, dat de daken van twee aan grenzende woningen zwaar geleden hebben. Vele dakpannen bleken vernield en weggeslin gerd en een schoorsteen geheel uit zjjn verband gerukt. Gistermorgen kwam iemand van het meteoro logische instituut te De Bilt tot het verzamelen van gegevens. Te waterlating. Gister liep van de werf der N.V. Lóbitsche Scheepsbouw Maatschappij, voorheen Gebr. Bodewes, te Lobith, met goed gevolg te water het Rijnechip „Boden 46", groot ca. 1360 ton, gebouwd voor rekening der Reinschiffahrt Ao~ tiengeeeltachaft, vormeis Pendel te Mannheim. DH fa bet laatste van een serie van 10 sche pen vnn gelijke afmetingen, welke voor dezelfde opdrachtgevers op deze werf gebouwd werden. De kiel ïverd gelegd voo»- 2 Dortmund-EsweJCa., naabchepen voor Duitache rekening. MeTk„oorlog" te Delft Te Delft is in de nieuwe stadswijk ann de Bressersknde wederom een Tnefkooriog uitge broken. Bij de in Juli plaats gehad hebbénde prijsverhooging tot 16 ets. per L. bleef een melkhouder leveren tegen f5 ets. De man zag zijn debiet echter gaandeweg verminderen toen een concurrent de melk voor 14 ets. per L. ver kocht. Nauwelijks had hij den prijs Verlaagd of daar kwam een nieuwe concurrent die thans de melk voor 15 cent per L. levert DE ONTEVREDENHEID ONDER HET SPOORWEGPERSONEEL. Een tegenspraak. De Haagsche correspondent van de Tel. meldt dat van het bericht it „de Tijd, door ons vermeld in onze édiiie van gisteren, om trent de opschorting vau dp verlaging van het loon van het spoorwegpersoneel ter bevoegde plaatse nietsbekendls. De aangekondigde loonsverlaging voor het spoorwegwerkplaats- peraoneel blyft derhalve van kra^iL DB STAKING IN HET WJNSLBBP- VAARTBBDRUF. Een «taking in Thritschlund. De TeL verneemt é!t Rrrhrort De Regeeringsoonuufamto heeft Kind verbrand. Een kindje van II maanden, wonende hl ds Cemtnis-siestrnat te Zwolle kreeg door een oiw gélukkig toeval een brandend petroleum-taf over 2ich heen. Met ernstige brandwonden werd het kmdfe haar het ziekenhuis vervoerd. Het fa aan de bekomen brandwonden overleden Lijk opgevischt De stoomhopper „Maasmond" heeft tar booty* 1e van "Wiik non Zee opgevischt en hier aam gebracht het in goeden staat verkeerend lifB van een manspersoon, gekleed indcmker bad» costrnrm, vermoedelijk een der bif Zandzooit verongelukten. Het had geene bijzondere ken»» teekenen. jv O die everwegen Gis term or gen half negen fa bij den o*ei weg aan de Moesstrant onder Kost ver] oren, esn vracht wag on door een trein uit Groningen ys- grepen. Het paard werd gedood; de voerman sprong nog bijtijds van den wagen. De oott zaak Ss, het te laat sluiten van de overwegM boomen. Een wervelwind. Te Zaandam heeft gistermorgen een wen» vélwmd groote schade toegebracht aan de wem anoezieiderij van den heer tT. Schipper aan de Taimrtcaat. Meer dan 50 Tarnen werden ven és broeikassen afgerukt er de'lucht ingevoerd, «om» mige ter hoogte van den haan van den tortel dar Bullekerk, om daarna op 100 h 200 M. afi •tand te worden neergeworpen. Ook de cantax loups-planten werden deerlijk gehavend, som mige geheel ontworteld. De heer 15., die bezig was met het afsnijden van vruchten, had ziek juist even verwijderd, zoodat hij geenerlei lettel kreeg. Brander- Gisternacht circa 1 uur, brok een félle brand uit m het huis. annex tadermagazijn van den heer Jacq. Leytaas, Grootestraat te Waalwijk* Het vuur nam zeer snel in hevigheid toe, zoodat ook het htkisJjewoond door den heer B. Timmer»» mans Versclraie, reeds gedeeltelijk .in brand stond en men aanvankelijk voor een gedeelte der schoenfabriek vreesde. Door eenige*astra!en op de waterleiding en de atoombrandspuit wist men echter de belendende perceelen te behouden. Het huis bewoond door L. is totaal afgebrand, niets kon worden gered* e Men meldt ons uit Nieuw Vennep: Donderdag avond te half elf ontdekten eenige personen, dat «en hevige brand woedde m de sigarenfabriek van Gebr Huybers alhier. Onmiddellijk werd de brandweer gealarmeerd. Ondertusschen had het vuur, dat veel voedsel vond, snel om zich heen gegrepen «n in eenige uren tijd was de ge* Jbeele fabriek een prooi der vlammen. De perceelen voor de fabriek verkeerden in een hachelijke positie, doordat de spuit geen voldoende water kon krijgen. Omtrent de oor zaak tast men nog in het duister. MogeTijk fa, de brand m de droogkamer, waar altijd de kachel brendl, ontstaan. Een gedeelte van de» inboedel was verzekerd, evenwel vrij laag. School- en Kerknieuws. Algcmeene Synode der Nederl. Hervormde kerk. v%' XX. Het Provinciaal Kerkbestuur van Gelden» Jnmd verzocht goedkeuring van aen plaatselijk reglement van de gemeente Acquoy. Het ma» deramen wordt gemachtigd de goedkeuring te verleunen. Ter sprake komt een verzoek van den Ker- keraad van Thamen aan den Amstel betref fende de grenswijziging tusschen Thamen aan den Amstel en Mijdrecht. Het rapport dec •commissie strekt tot afwijzing. Conform did «conclusie wordt besloten. Ver volgens wordt behandeld een ds. J. H. Eykman te Rossum als va* pastoriegoederen can kosteloos te procedeeren tegen den Staat. De strekt om het verlof onder zekere voorwaofdafa toe te staan. De ctukkfcr worden ter vfafa gelegd. Dr. Deeleman brengt rapport uit over e«i vexzovk van de Vereeniging van Kerkvoogdijl en om in het voorjaar van 1923 «en buitenge* wow Synodale vergadering in zake de predfa kantstrnktemenien bijeen te doen komen. Dd, conclusie strekt tot voorwaardelijk inwilligfafa» De behandeling zal later plaats hebben. De quaestor van de classis Franeker te" zoekt verhooging van de toelage. Deze word toegestaan. Ds. A. de Haan rapporteert over stel van de classicale vergadering van Hood tot wijziging van de artt. 5 en 6 van het J*~' glement door de "Verkeraden. Hel wordt ter inzage gelegd. Da. Tammens brengt rapport uit over verslag van de hulpbeurs. Het rapport over de consideration der 1 vinclale Kerkbesturen en der clasricnle 1 deringep Inzake het Kglement pp het 1 predfkereetiop wtmdt Wtaritfa Het wil fnvoeging van «en «feuw artikel 11* fn het Reglemant »p h*t g*>4i«!f«iatonderwijs. De toestand in het Oosten van Drente wordt besproken met het oog op (U richting van nieuwe gemeenten. De ronahtefa van da mfaderhefd der com- iissle wojdt verworpen. D« meerderheid wil [onderwijzers, die minstens 10 itae werkzaam lijn, automatisch lerwlfzer zulten worden met uit- •cgdheid in de nieuwe gestichte conclusie wordt aangenomen. fdat g« Jnar ter godsdienst) gehreider gemeenten* Aankoop perceelen land en water van de veemderij ,,'t Weegje" voor den Reinigingsdienst Reeds sedert cenigen tijd werd door den di recteur van den gemeentelijken reinigingsdienst omgezien naar een geschikt terrein, hetwelk tou kunnen worden bestemd om dien dienst vnn een betere gelegenheid te voorzien tot het zich en (doen von waordelooze afvalstof Sen dan thans het geval ta. B. en W. «tellen op grond van het advies van ie commissie van bijstand voor aan te koopen •enige hiertoe geschikte perceelen land en wa ter, welke deel uitmaken van de veenderij ge raamd „'t Veegje", gelegen onder de gemeente K^addinxveen en kadastraal aldaar bekend «ectie F. nos. 937, 1216, 1217, 1218, 1220, 1221, 1224 tlm 1232, 1667 en 1666, ter ge zamenlijke grootte van 7.0927 H.A. De eige naar van vooimelde perceelen. Dirk Verboom 'Azn., landbouwer, wonende te Waddhurreen, hoeft eene schriftelijke verklaring afgelegd aan Ide gemeente Gouda tot 1 Augustus 1922 het recht van koop daarop te geven, en jae! voor rene som ven 4800, terwijl hij ziw téven# iaarbij heeft verbonden de perceelen vóór ge noemd tijdstip niet un anderen te zullen af staan. JCabel iegg f n g naar Nieuwerkerk a. d. LJ s s e 1. Naar aanleiding van de door Gedeputeerde Staten dezer provincie gestelde voorwaarde voor eene vergunning tot het leggen van een hoogspanningskabel naar de gemeente Nieuwer kerk a. <L IJssel, stellen B. en W. den Raad Woor aan Gedeputeerde Staten dezer provincie C verklaring te doen toekomen, houdende dat dein Raad wordt aanvaard de bij «luit d.d. 10/22 Juli 1922 verleende vergunning woor den aanleg en de exploitatie van een elec- trische hoogspanningslijn, uitgaande van de ge meente Moordrecht en wel het terrein der Ko ninklijke Nederlandsche Tapijtfabrieken H. M. P. 40/1 langs den Hoogen Schielandachen Zee dijk, passeerende de Snellesluis en een voste brug, voorts loopende in den 's Graven weg tot Ide Kerkleen, waar de kabels worden ingevoerd In een hoogspanrvingsstation op perceel ge meente Nieuwerkerk aan den IJssel, sectie B no. 2493, nabij het spoorwegstation, vanwaar een kabel wordt gelegd langs de Kerklaan naar bet terrein van een gra a nana Ier ij, kadastraal bekend gemeente elsvoren sectie A no. 2577, gelegen plm. 100 Meter voorbij het Raadhuis van Nieu werkerk aan den IJssel, waar een tweede boog- •panningsstation wordt gebouwd. Voordracht ter benoeming van 4 schoolhoofden. Ter voorziening in de vacatures, ontstaan In terband met de reorganisatie van het lager on derwijs in deze gemeente, hebben B. en W. den Raad de navolgende voordrachten aangeboden: L School no. 1: 1. L. Verjan', onderwijzer 2e Burgerschool v. -ongans, Gouda. 2. A. M. J. Jansen, hoofd der O. L. school te AmmerstoL 3. J. van Arkei, hoofd der O. L. school te Meerkerk, II. School no. 2: 1. A. M. J. Jansen, hoofd der O. L. school •e Ammeistol. 2. J. ven Arkel, hoofd der O. L school te Meerkerk. 3. G. L. van 't Hof, hoofd der O. L. school D te Waddinxveen. Hl. School no. 3: 1. P. de Vos, onderwijzer aan de school voor V. L. O. te Gouda. 2. H. van der Jagt, hoofd der 2e O, L. S. ichool te Bergambacht. 5. L Verjaal, onderwijzer'2e Burgerschool v. Jongens, Gouda. IV. School no. 4: 1. H. van der Jogt, hoofd der 2e O. L. school ie Bergambacht 2. L. Verjaal, onderwijzer 2e Burgerschool v. Jongens, Gouda. 3. A. M. J. Jansen, hoofd der O. L. school te AmmerstoL Deze benoemingen zulten in de eerstvolgende rergodering van den Raad aan de orde worden «epte ld De woningbouw Kort Haarlem. Naar de N. Z. H. verneemt fa de eorrrmfa- sie, die een onderzoek zou instellen of de bouw van het tweede woningcomplex in Kort-Hanr- lem volgens bestek is uitgevoerd, tot de con clusie gekomen, dat bij dien bouw niet aan eile eischen is voldaan, oj*. betreft dit ce ment en steenen. Jn een rapport unB.aW.ii door de vommissie hiervan mededeeling gedaan. Thalia Theater. Verschillende vogels en dieren uit Brazilië ver- loont de eerste film en wordt gevolgd door een teuke comedie „Niet getrouwd en toch geschei- n Ni«t minder vroolijkheid als het voor- taande^ verwekt de klucht „Fridolfn helpt ver- Mnzen. De prizmafilm getiteld „Bretonsche isschers geeft e«rv serie keurige beelden van *n visschershaven aan de Fransche kust met de 'ele visschersschepen, het uitzeilen van de vis sersvloot, verdere bijzonderheden op de fachvang* betrekking hebbende alsmede schil- «ernchtige kleeding der bevolking. Het hoofd- {«mmer „Squibs" naar de novelle Vbn Clifford h x, PrBcht,K filmspel fn 5 bedrijven, «et bloemenmeisje. Squibs, heeft een book maker tot vader en een zuster Ivy genaamd die met huishoudelijke beslommeringen niet T*Qot en «'echts voor haar genoegen leeft, w een toeval komt Squibs in connectie met vley een Londeneeh polifienum, die haar '"«elt aan zijn ouders die buiten wonen. Zijn r 18 tagen een huwelijk van haar zoon met dat niet» vsn huishouding %pt weg. Zij ontmoet den apadhe Bully, den verloofde von Ivy die op Squibs ook een oogje hoeft. Zij wil echter niets met hem te doen heb ben. Hif aöht sleh beteedigd en wil zich wreken. Een zekere» nacht wil hij hoor overvallen tege lijkertijd wü Charley aan Squihs de heugelijke tijding gaan brengen dat de kwestie met zijn moeder omtrent een huwelijk uit den weg is ge ruimd. Charley ontzet ziftl meisje waarop een hevige spannende strijd tusschen hem en Bul ly ontstaat waarin Charley ten slotte de over winning behaalt. Deze roman van een bloemenverkoopster fa een prachtfilm een der beste van den lnntsfen tijd. Het orkest was bijzonder op dreef en bracht veel goede bekende muziek ten gêhoore. De viering van Koninginnedag. De Commissie voor Openbare Bézaten heeft besloten ook dit jaar den verjaprtfajj van H.M. da Koningin op feestelijke trffze te herdenken. Eenigcn tijd geleden werd reeds melding ge- van bestaande plannen tot het houden »I Augustus van een Nationaal Concours van Harmonie- en Fanfare-gezelschappen, thans kon worden medegedeeld dat aan die plannen uitvoering zal worden gegeven. Ver schillende muziekgezelschappen uit onder scheidene gemeenten hebben hunne medewer- king toegezegd. De beoordeeling der uit tel voeten nummers zal geschieden door een jury, ucbl"uri ü"e bestaande uit drie kekendn mnsiri goeoe na Hammer 44e, 03e; J. Rietveld 45e, lfa6e J. den Edel 47e, 52«. '105e, 106e; P. W. fco- jawnl 48e, 68e; J. Kuijs 57e, TI7e; J. de Bruin 64e, TTOe, 144e; H. F. Verblauw 65e, 4e over- duffG. Blanken 67e, 76e, 99e; H. Lakerveld 71e, J. Zappeij 75e, J. Tak 79e, 104-\ 133e, 127eC. van Uunen 82e, 122e; P. ff. Jan sen 83e; H. Tak 85e, 145e; H. Roodhol 07e; P. J. van Wijk 88e; C. A. M. Spruijt 89e; \V. Molenaar 92e; G. Brenkmun 95e» F. Stalenberg 96e; P. J. Boot 97e; J. Dijkman I02e, 121e Chr. Gouka 105e; A. J. Barendse 112e, 152e; J. Donk 113eA. W. Boegheim 114e; C. Boer 115eN. van Veen 116c; A. Pruisen 118e A. Ruffels 124e; P. W. Wiltenburg I30eT. J. Schoonderwoerd 131cC. Stigter 133eP. Kulik 159eG. Schouten At. 140e L. P. Kulik I4Ie; N. Montagne I46e; H. Verbrugge 147e; S. van Eik Te overduif. De wisselbeker werd voor de' eerste maal ge wonnen door A. W. Bimnik. De Zilveren tak-wfaselprijs voor de 2e prijs- winner werd gewonnen door A. van Vliet. Deze wedvlucht fa een welgeslaagde demon stratie en voor de duivensport een goede pro paganda. De Goudsche Concoursclub heeft voorts de zen wedsfHjd gesteld in dienst van de liefdadig heid door de opbrengst daarvan, die 120.— bedraaé!, ter beschikking te stellen van de Vereenijging tot^ bestrijding der T. B. C. Hot I bestuur dezer Cöncoursclub deed daarmede een bestaande uit drie bekende musici. I aoo« waarvoor de T. B. C. Vereenisi„e Het ligt in de bedoeling der Commissie de ,ecr 01 entc i IS' deelnemende vereenigingen In de morgenuren van den feestdag op het Stationsplein te ont vangen en vandaar in optocht te trekken naar de Markt, waar het concours gedurende den voor- en namiddag «al worden gehouden. Het n1nr ons van werkgeverszijde wordt muziekfeest wordt ingeleid door een bespeling degedee'd, heslo.en, om niet tneey "mot van het carillon, waarvoor de heer J. van' Zuijlen zijn gewaardeerde medewerking heeft toegezegd. De commissie is verder voornemens, met medewerking van de Goudsche Zwemclub, zwsmWedstrijden te organiseeren in den Blee- kérssingel en daaraan te verbinden een water polo tusschen twee bekende clubs. Ook xal waarschijnlijk wederom een Gym- nastiek-uitvoering plaats hebben van dames en heeren, die in grooten getale vrije en oide- oefeningen zullen demonstreeren. In de avonduren zal evenals elk jaar, een Orgelconcert worden gegeven door den heer J. H. B. Spaanderman, met medewerking van Het stakend personeel der Tass |^h er ij en ontslagen. De Bond van R.-K. Wasrhindustrieeten me- het Hoofdbestuu»- der Fabrieksarbeiders te con- fereeren, dear o'le voorstelden van dat H B. door de stankstets worden afgestemd. Voor j onderhandelingen met de sta«ksters zeiven achten de wcikgevers den tijd niet gekomen. Wan- alte nogip^en tot beëindiging der sta king op den onwil der stoaksters zijn afge stuit, hebben de 'werkgevers gisteren al het stakend personeel, bij aangeteekend schrijven, ontslagen. bekende solisten, waarna het Stedelijk Mu- een sociëteit. Handelsreizigers. Hier tér slede is opgericht een voorloopig comité van handelsreizigers dat pogingen zal aanwenden om üe komen tot oprichting volt Haastrecht. Mejuffrouw Cl», van Owlh niaden, orqanfat bij de Ned. Herv. Kerk aUder heeft tegen T October o.s. ontaing uk die furictie aange- vraagd. Honotrecht Burgerlijke etatvd. Geboren: Gerardtts Theo- dorus, zoon van G. Merkestijn en M. C. Streng. Stolwijk. Behooving. Do landbouwer C. A. Schouten was in Juni naar Rotterdam gekomen om zaken te doen. Het was te laat geworden om met de autobus terug te gaan; daarom wilde hij gaan ioopen. In een Café ontmoette hij tuee mannen uit Capelle a. d. IJssel, die er bij hem op aandrongen, dat hij met hen per rijtuig zou gaan. S. stemde toe. Op den 's-Gravenweg wierpen de twee mannen zich op hem en ontroofden hem zijn portefeuille me» 60.Toen hij zk-h verzette, mishandelden «Ij hem en zetten hem uit het rijtuig, waarna zij kalm verder reden. Gistermorgen stonden de beide mannen te recht voor de Rechtbank te Rotteidam. Het wa ren de '52-jarige veekoopman P. H., recidivist* en do 35-jarige tuinder C. J. H„ beiden gedoti- ncerd. Beiden bekenden. Eischéén jaar gevan genisstraf. legen den koetsier vun het rijtuig, den 33- jarigen los werkman A. T., te Rotterdam, gedeti neerd, werd wegens heling eveneens één jaar gevangenisstraf geëischt. Stolwijk. Burgerlijke Stand. GeborenPieter Cornells, v. L. ae Ridder en A. de Hnnij. Annigje, d. v. J. Verburg en E. E. Graveland. Johannes, v. T. Koolwijk en C. C. Stoppelenburg. Ondertrouwd: D. Stuijl en M. A. Both GetrouwdD. Stérk en W. Rehorst. OverledenBart Bogaard oud 51 jaren. Jo hanna den Blanken oud 54 jaren. ziekkorps een concert «al geven op de Mnrkt. Het feest zal met een schitterend vuurwerk worden besloten. Van verschillende zijden mocht de Feest commissie blijken van instemming en medewer king ontvangen. Zooals men weet hebben de bewoners von scabies, den Kleiweg en de Hoogstraat aanvankelijk een buurtcommissie gevormd om bij de feest viering goed voor den dag te kunnen komen. Maandag a*s. wordt in het café „Harmonie" een vergadering daarvoor gehouden. Besmettelijke ziekte. In de afgcloopen week werd aangifte ge daan van een geval van besmettelijke ziekte In de sloot gereden. Toen Donderdagavond mej, H. uit Reeuwijk the coramtele b omgezet In e«n ymetairlnir, met he„ de -h<)0ife Mb|j de Zwar;s waarvan c.a. 100 Hooptroat- en Kle.weg-be-1 We? voUo vaort >Hit(ste> kon he( meisj, «raner» lid zijn, tene.nde andere gemeenschap- <1, boch, blijlbaar niet snel genoeg nemen en pebjle belangen ooi te kunnen bespreken. reed zij pardoe, in d„ brcade sloot legenover Wat de feestviering op 3T Augustus aangaat, hct Café va„ s aldMr_ Haar ?cieidar WMrp de Vereeniging Eendracht zoo is haar naam, Iijn („jjjde en sprong haar na. Daar heeft een verwering en verlichting van Hoog- i„ dez, sIoot veel bagger zit, was de redding straat en Kleiweg ontworpen, zooals die nog „jet gemakkelijk. Zonder hulp van anderen zou nimmer te zien is gegeven fraaie eerepoorten 4^ n^.t geschied. aan het begin van de Hoogstraat en bij de Nadnt dje^eUngen op het droge en in Ktahregbn»?, de geheele straat aan beide zij- COfé waren gebracht, bleek het meisje be den mooie boom- en plantversiering onderlingwusteloos te zijn geraakt. He tduurde geruimea verbonden en, hier en daar door groene ran- tijd eer het bewustzijn terugkeerde. De te hulp ken oaamgehoudor, fraaie bouquetten boven geroepen arts Dr. Hceter verleende daarbij as- heVmidden dér straat, waaruit des avonds dui- sistentie. «end kaarsen-lampen hun licht zullen uitstra len. Zoo frfach en goed verzorgd de versiering zal zijn, zoo sdritterend zal de verlichting zijn des avonds. En als een verrassing komt er iets heel bijzonderseen zoeklicht-demonstra tie met een Philtps-schijnwerper van 50.000 kaarsen lichtsterkte. Voor dezei eerste maal zullen de Kleiweg-bewoners eens toonen wat samenwerking vermag. En zij zullen de bewo ners uitnoodigen tot hun te komen, om hun étalages te zien, waaraan zij de meeste zorg Jubileum. Gisteren herdacht de heer B. Heisterborg den dag waarop hij voor 25 jaren in dienst trad van de firma van Blankensteijn. De jubilaris onlving ter gelegenheid van dit herdenken vnn de directie van de Kaas handel-Maatschappij „Gouda" een geschenk onder couvert, het kantoor- en pakhuisperso- I n"el boodt hem een frnaien leunstooT aan, I vei srhilteiide andere cadeaux mocht de heer zulten besteden, al wordt er geen wedstrijd Heieterboig ontvangen, waaronder ook van van gemaakt. De Feest-commlssie organiseert een wed- •trijd in Straat- en Buurtvereiertng en verlirh- ting, waarvoor geldprijzen worden uitgeloofd. Naar die prijzen «al de Vereeniging „de Een dracht" ditmaal nfet mededingen, teneinde an dere buurtcommissies aan te moedigen. Laten dete dan niet achterblijvenhet adres vnn aanmelding zal later worden bekend gemaakt. Wanneer de zon den feestdag wil bestralen, «al het een mooi Koninginnefeest worden. De beiaardfeesten te Mechelen. Vandaag beginnen in Mechelen de huldf- «ingsfeesten voor Jef Denijn de bekende bei aardier, ter gelegenheid van zijn 35-jarig bei- aerdschnp. Op deze feesten en het congres dat Maan- •dag aanvangt «al de heer M. A. Brandts Buys irit Veip de Nederl. Regeering vertegenwoor digen. Zooals wij reed? hebben gemeld zal ook de heer G. van Zuyen, onze beiaardier er het woord voeren, en spreken over de beiaard in het volksteven. Dinsdag 15 Augustus op het beiaardiers-festival zal de heer van Zuylen te vens de beiaard bespelen. Wedvlucht ten bate van d e T. B. C. Vereeniging. Zondag j.1. werd een wedvlucht van duiven de vorige directie. Examen hnndteekenen L. O. Te 'sGravenhage is geslaagd voor ho'. exa men handteekenen L. O. de heer M. W. van der Want alhier. Burg. Stand van Gouda. Geboren 9 Aug.Johanna Allda, d. van M. A. Engelhard en A. M. van den Oudenhove. 10 Hendrikus Cornells, z. van A. M. Spruyt en M. van Eijk. OndertrouwdH. Nuvelstijn en M. Meijer C. A. Krimperfort en A. J. Th. Schravc C. Steenkamer en E. S. L. Rozestraten L. A. van der Klein en At. E. NieuwenhufaenJ. Raams- donk en L. Reparon A. Schuurman en D. TijhuisL. Boer en J. van Vliet. teetery hetgeen lot onaangenaamheden BWWtell zjch fceleedfed gehouden ten bate der T. B. C Niet minder dan 586 duiven cours. De Vereeniging ter bestr berculose had een wisselbeker steld. De uitslag was als volgt A. W. Bunnikte, 9e, 24e/ 25e, 52^6e, 74c, 75e, 77e, 111e, 129e, Al van Vliet2e, 137e G Kuijs 3e, 86e, 143e; St-voim 4e, T34e, 135e; H. Verburg 5e, 51e; H. van Eik 6e, 62e, 138eD. Larius 7e, 81e, J. v. d. Valk 8e, 98e 2e overduifN. Roest 10e, 60e, 3e overduifW. Boon 11e, 91e, H. M. Holt- huijzen 12e, 21e, 50e, 72e; D. Kulik 13e, 33e, P. Koek T4eJ. F. Revet 15e, 107e J. Ver geer T6e; J. Uithol 17e, 108e; G .Vooijs 18e, 125e, 142e; H. Hofman 19e, 94e; B. S. Lens 20e; L. W. Ve«m 22e, 58e, 61e, 110e, 120e, H. Vooijs 23e, 69e, 70eH. Kulik 26e, 55e, 136e J. Terwerda 27e, 50e J. Hoogerdijk 28er A. Werkhoven 29e, 93e; S. Tak 30e, 49e, 59e; J. M. y. d. Zwaluw 31e, 56e, G. Verblauw 32e; C. Donk 34e, L. van Duuren 35e, 101e; G. v. d. «Kaa 36e, T09e; W. de Jong 37e, 41e, 90e; J. Br enk man 38e; H .Snoek 39e, 46e, 84e; H. M. Wassing 40e, 80e, 100e; J. Wan- sen 42e, 78e; H. U Tom 43e, 120; L. Alphen a. d. Rijn. De heer C. W. C. Th. Visser, burgemeester heeft als zoodanig ontslag gevraagd met ingang van T Januair as. Hij heeft de» functie ruim 21 jaar vervuld. Berkenwoude. De zangvereeniging Nieuw Leven alhier, die pas 5 maanden bestaat behaalde op het j.l. Donderdag te Monster gehouden concours een le pr. m de 3e afdceling. Tot directeur <ter vereeniging is benoemd de heer K. M. Haling. Boskoop. Tot direrteiu van het post- en telegraaf- küïttoor alhier is benoemd de heer S. J. H. WesseRnk, dte vóór 1 Augustus in gelijke functie lwas te Gecriruidenberg. 1 Capelle a. d. IJssel. De Sch. Crt. verneemt dat de heer Hagen, godsdienstonderwijzer in de buurtsclurp Keeten te Capelle a.d. IJssel niet eervofl ontslag heeft gevraagd bij den Kerk er a ad der Herv. Kerk „wegens verschil van opvatting van zijn ambt". Over de opvatting wan het ambt bestond tes- ochen den Kerkeraad en den heer Hagen a's zoodanig geen verschü De situatie waarin de hirer Hagen en de Kerkeraad tot elkander stonden, heeft er toe geleid, dat ontslag-aanvrage de meest ge- •wenschte oplossing zijn kon, hetgeen dan ook Zondag 13 Augustus Gouda. Rcmonstr. Kerk TOY, uur voorin. Ds. W. Ko- revnar, Ned. Herv. pred. te Purmer. St. Jnnskerk 10 uur voorin. Ds. T. G. van Rccuwyk von Hilligersberg. 6 uur nam. Ds. J. Börger. Luthersche Kerk 10 uur voorra. Ds. BrOheim te Hoorn. Geref. Kerk, Turfmarkt, 10 uur voorm. Ds. T. Sap. 5% uur nam. Ds. W. Veder. Kattensingel 10 uur voorm. Ds. W. Veder. 5% uur nam. Ds. T. Sap. Ammentiol. Ned. Henr. Kerk 2 uur nam. Ds. Slot. Berkenwoude. Ned. Herv. Kerk lOJd uur voorm. Ds. J. N. v. d. Heyden. Boskoop. Ned. Herv. Kerk 10 uur voorm. Mevr. Dr. A. Mnnkes—Zernike te Rotterdam. Remonstr. Kerk geen dienst. Gouderak. Ned. Hei v. Kerk 10 uur voorm. en 7 uur nam. D». Verkerk. Haastrecht. Ned. Herv. Kerk 10 uur voorm. Ds. E. v. d. Broek. Geref. Kerk 10J( uur voorn». Ds. J. L. v. d. Wolf uit Krnlingen v. A. ll/y uur nam. Ds. J. L. v. d. Wolf. Moordrecht. Ned. Herv. Kerk 10)£ uur voorm. Ds. Knip- huyzen. Oudewater. Ned. Herv. Kerk 10 uur voorm. Ds. Buiskool. 6 uur nam. Ds. Hoek. Stolwijk. Ned. Herv. Kerk 10l/t uur voorm. Ds. B. J. Kanis. Evangelisaticgebouw 10^ uur voorm. en 7% uur nam. de heer P. Maatjes uit Vaaasen. Hekendorp. Ned." Herv. Kerk 10% uur voorm. Ds. LJsa- brands. Waddinxveer.. Ned. Herv, Kerk T€L.uut voorm. Preeklezen. Remonstr. Kerk 10 uirr voorm. Ds. Houtgast. Ouderkerk a.d. IJssel. Ned. Herv. Kerk 10 uur voorin, en 7 uur nam. Ds. Rootselaar uit V»n Bergschenhoek* Nieuwerkerk a.d. LJssel. Ned. Herv. Kerk 10 uur voorm. Ds. Verschoor uft Poortvliet. 7 uur nam. Ds. Luyendijk. t Reeuwijk Ned. Herv. Kerk 10 uur voorm. Dr. van Wijn gaarden. Gouda. Woensdag 16 Aug. Huwelijksinzegening in de St. Jonskeik te 12 uur door Dr. van Wijn»* gaarden uit Reeuwijk. Maandag 14 Aug. Gebouw tot Heil des Volks te 7% uur nam. Ds. Leenmans uit Waarder. /wtaven. 3m !-«t kampfaenscltep ve» Flml Protrrammn van Zondag. AmsterdamHet U—(t 1. C. L De f' Z. C. trekt m»t «n vollediga ploeg 1 Amsterdam. Gegeven het resultaat van den strijd Zondag J. I. W-r, staat het wr! v hrt a. s. Zondag in Obelt een qcet spi ontmoeting wezen zal. Indien het U-zrvenud zön kampioenschap 1 bevestigen door een overwinning op de G. Z. CJ don «&l de erkend sterke U-ploeg zich moeten weren, daar de G. Z. C,-mannen 1 gebleken sterke tegenstanders te a(jn mgscO V o e t b f. Vriendschappelilk. Zaterdagavond. Gouda G. V. B.-ocheidarerhters-—Hat Journalisten-elftal. Terrein O. N. A., aanvang half acht. De opbrengst is voor de algemeen® armen; w* kunnen daarom te meer het bewonen van de» ontmoeting nanhcv 'on. Zondag. GoudaO. N. A. I—Steeds Volharden (Rote terdam). „S. V." is kampioen van den Rottcrdamscbs^ voetbalbond. •srklfawrlefatM. Cofiperetu-ve Kwerkcrsvciv niging „GOUDA FN OMSTREKEN". Veiling vnn Tl Aug. 1 Erica's 16 cent per «tuk. Dahlia's 10—15 ct;. Gladiolen 10—44 ct. Geranium 20- 22 ct., Rozen 10-40 ct.. Zilte nia 8—12 ct., Plox 4—10 ct„ Asters 4—14 ct, Violiers 40 ct.. Anjer# 10—40 ct., per 10 stuks. Leeuwenbek 1-- bos. -4 ct., Scnbiosa 5—4 Ct„ pet Utrecht12 Aug. Op da waefcmarkt ware» heden 800 «tuks ree nnnrebrsnht De prKxen waren rear atiarnn t 70 800 voer vaarsew f 180 k fltO. rear pinken f <i5 f 180. root melkkoeien f 140 A R70, voor kalfkoeien f 184 f 40O. soor vaarskroden f 120 ft 2#9 roor vatte koeion f 0 J0 4 f 000, voor 48 magere kal vare» f UB A <00: voor fn miohieran ai it oh t kal reran f 9 k f 1H voor 800 marara var;k*ne f 27 A f 87voor 200 hl *t;»>n f 18.— A f 87.00, voor 000 lammeren (weide) <00.00 A 00.00, 000 zuig A *1.00 A 27.50; 280 sehapan t HJ.0') A 142.04 B'21 mud niouwa flnrdappelen OJMkf QjOtt p. kilo 441 mud appelen /O.Of) A 0.18p.K.G.: «30 mud peren I 0.14 A 0.81 p. K. 0. Boter matuur) f 1.28 A 0.00 per pe»4 Eieren ao«i a 0.O8 per stuk. Kom <0.4* 0.80 de heetopr. Oude Hanen en Kippen f 1.50 A 8*95 1 eenden 0.85 k £25, huon 0.00 A f 0.00 dal» ran per paar f 0.45 A 4.00 ranzen <0.00 A 0.001 konijnen 0.40 a 1 80 natriiran A00 A OulCl piepkuikens 0.00 A 0.00 jonge heane» f 2J$ A 4.75; jong# hane» f 0.94 A |.ia SCHCEPSTIJDINQEN. Alhena, kwam van Hamburg 11 Aug. t» Rote terdam nan. Djember, van Rotterdam. Hamburg an Bre- men naar DJeddah, voer 11 Aug. vm. voodf de Noord-Hinder. Hoogkerk, van Rotterdam naar Britsch ka* dië, vertrok 10 Aug. van Sue*. Maasdam, van Rotterdam naar New Om leans, vertrok 10 Aug. van Corurma. Noordam, vnn Rotterdam naar NewnTtei^ voer 9 Aug. v m. voorbij Cape Race. Oostkerk, kwam II Aug. van Rotterdam tfl Amsterdam. Porrfa van R».terdam naar Java, voer 10 Aug. voorbij Kaap del Armi. Poeldijk, kwam 9 Aug. van Amsterdam te Pernnmbuco aan. Prins Frederik Hendrik, wordt 12 Aug. vaa, 1 uur van West-Indië te Umirlden verwacht Rietfontein, kwam 10 Aug. van Rotterdam te Port Nntal aan. Stad Delft, wo d, 12 Aug v.m. 4 uur va» Buenos Ayres te Ro terdam verwacht Tjfmnnpe!:, vertrok 10 A"f- »an Hongkong naar Dalny. Tnntnlus, vin Batavia neer Amsterdam, vaw trok 9 Aug. ven Port Said. Crynssen, van Amsterdam naar WraMndfa, vertrok II Aug. van IJmuiden. Juson, van Chili naar Amsterdam, kwam II Aug. te Londen aan. Merauke, van Rotterdam naar Java, voer II Aug. voorbij Sue*. Moerdijk, van Colon naar Londen en RottelW dam, vertrok 11 Aug. run. 9 uur 45 min. og 90 mifl Z W. van Noord-Voorland. Oranje Nassau, van Amsterdam naar Haate burg, vertrok Tl Aug. vnn Umuideo. Ouderkerk van Yokohama naar Rotterdam^ vertrok II Aug. n.m. 3 uur 45 milt ^0 mQI Z.W. van Noord-Voorland (wordt 12 Aag, v.m. 0 uur te Rotterdam verwacht). Prins der Nederlanden wordt Zondagochtend ongeveer 11 uur van Java te Umuiden a» dag namiddags 2 uur 30 min. te Amsterdam tem wacht. Pnrigi, var Arasterdam naar Java, 1 Aug. voo'bij P-niche. Rondo, van Amsterdam naar Java, 1 Aug. voorbij Gibraltar. Snleier, van Java naar Amsterdam, 8 Aug. van Padang. WarsrawM, ren Petrograd en Dantsig 1 Rotterdam, voer 11 Aug. itra. voorbij buttel. IQ 10 S PORT. JubiieuroswedStrijden Schoonhoven. Afdeeling G 12 uurU. S. C. 3—Krimpen 1, 1.15 uurN. S. G—Rohda I. 2.30 uur: Gecostumeerde voetbalwedstrijd. 3.45 uur: Winnnnrsronde om 1. en 3. J»U>. 5 uurVerliezersronde om 5e en 4e prijs. Seriewedstrijden Sparta te Haastrecht. 11 uurAlphia II—O.N.A. QL 12 uur i Sparta II—Gouda IV. 1.15 uur A-LT.O. I—Oiympia IV, 2.30 uur. Zwaluwen I—Vooruit L 5.45 uur. GÜ.V. H-Alphta V B uur, ONJk* IV-ALTO BL TaUlonlaoh Waarbsrloht. Hoor waarneming hi dea morgan van I lt Augustiu 10-— Hoogste stand768.2 te Rennen Laagste stand745.7 te Vestmonoer. Verwachting tot den avond van T5 Augustus: Meest matige Z. tot W. wind, zwaar bewolkt tot betrokken, waarschijnlijk eenige regen, iels won- mar. 12/15 Aug. 13/14 14'15 15/16 16/17 17/18 18/19 19/20 20/21 01/20 n ff Vwbijrkn licht op. •9.02 n.m.- 9.01 8.59 8.57 8.53 8.49 •A7 8.45 843 5.08 v.nw, -5.10 -5.11 -5.13 -5-n -5.15 -5.» „5.10 J -5.W J „5.1S J

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1922 | | pagina 2