Mttm tel VErtooiBO Gebruikte Cleveland als nieuw. PRIJS f400- VAN HOORN DE JONG Doelestraat 12 Tul. 612 Gouda. REISSEiZ0ENJ922 EWtaefetam Leder- enlederwarenfabiieK WfcreeM TiMenAmsffercïaim, I Ieidsche6traat9. Wisbrun Liffuiano. 100 2979 I „DE LELIE’ Kinderrijwlelen II. DEKKER GOUDA,t GROENEWEG 77. STOl’FliKHDEBU, BEHAMOERU, k •4 6 PHOTOKAARTEH vanaf f I. Fotografisch Atelier GOEOKOOPE AANBIEDING „MERGOMBBILE" EIKEN SLAAPKAMER AMEÜBLEMEHTEH. ACCOUNTANTSKANTOOR N. SPARRIUS. 8ÏLMMIN t Co.' Meisjes en Strijksters gevraagd i 1 BUITE Witte Week Speciaal adres voor Fabrieksinstallaties. VAN HOORN DE JONG. Alles voor spotprijzen. T. Anders i'S Alleen tijdens de opruiming onderstaande N8EUW FABRIKAAT MIN-EXPELLER NIEU5 0. S VAN VREUMINtEH, WM 20, IM. alleIndi GOUDA' Markt 9 Tel. 210,-J t --- tour; Ristanltn Corstlltn mr sptlprijim. 1 LINGERIE’S De Stoomwaascherij BERGAMBACHT FEUIL OE GE 4, siw; CONTRölE INRICHTING - AOÏIEZEN BELASTINGZAKEN REGELMATIGE BIJHOUDING Hl KLEINE BOEKHOUDINGEN ALLEOÏLRIGE ACCOUNTANTSWERKZAAMHEDEN Frotté effen en geruit 56 et. per El Uitsluitend a Contant. LEDEREN HANDKOFFERS WuHiim 21. is geheel modern ingericht en behandelt Uwe wasch met de uiterste accuratesse Vraagt haar tarief en inlichtingen [lectro-Tecliniscli Bureau J. F. W. TURION Lange Tiendeweg 24. Aauleg van Licht- en Kraehtinstallatles. Voor Jongens en Meisjes. Doelestraat 12- Tel. 612. Gouda. HIRUNDOTABAK. A. PUNT, GOUDA. vanallirliïm jsWsl wenoacz: hdsdie Voorschothink M Bl.ekeraslngel 2S. Hypotheken en Credieten geeft credieten vanaf 50.—. Algemeen Assurantiekantoor. R 2952 10 H I het KIRDERRIJWIIL IQ UITNEMENDHEID Hit imwlil. tUdtlUka aai- bieding voor tlechto 1J’ f 12.50. W. BROUWER, Gouderak B 4t BERGAMBA KE1Ü< a. d. Utrecht. Wed.2. THUmiré. .Heuvelstraat- 2 a 25 3 30 4 80 VERHUIZINGEN. 2972 X-r~r'T~r'T- v ttttttttt yttt X 'No. 160C ^z INDIAN MOTORRIJWIELEN gingen bij prijsverlaging wederom vooraan Indian Chief f 1250.— Indian Powerplus ff 1125.— Indian Scout f 11OO.— (allen met eleciriscli licht en electrleche hoorn) niet electr. Scout 11020,— idem Powerplus f 1050,— 2973 THINS DE LA1GST GEPRIJSDE MOTOR, 8C J. HULLEMAN, Lange Tiendeweg 5, GOUDA.' DE UÖN LANGE VÖlLE MELK Rt LANGE MÉLK NOGA R£ SNOEPERS TABAK FIJNSTE MARYLAND MELANGE No. I a 20 ot, per half ons H. A. JONGEBOER OVERTREFT IWelsgataw- Kamers 5 en 6, Tel. nes. 383-388, Vlairdingan. .Mt TE liieenti Wirltiw. Seada. I fla- Rr. 5 j Bezem- en Borstelfabrikant Dit blad 2965 28 ■’j n I M i ho t 4 t| I ÏE^i 2953 50 2970 40 2962 36 ROBER' >aar bij de (othekers en 2 2980 2947 24 <5 I il EEjpO CL5 2957 30 Tafelperen Tafelappelon Sinaasappelen Citroenen Nieuwe Vygen Ananas in blik enz. BAGAGEDRAGERS EN LOSSE RIEMEN p Lp i vanaf f 9.50 vanaf 111.50 vanaf f21. van,1 maai GROOTE SORTEERING 9974 10 Mntip I—I. Ziliziin miMfi ainbuéiagsn LIIEIIS- 810IPEN- TJFft-I SERVETGOED .ITEIT EN ÉlMAAK :rken Restanten Week IHTEll- HARHLCOSTBMES lipinii, Bliunt IiUii, liilirjitlu OVE rljdagavond b de ter Londensche komen met bet 1 «voorstellen inza atoriui^j aan Dud gewijzij de ge! reten en nieuw 1 *lyT HAZELIRE SIOW. CRIME 8IM0H. KALODERHE. 2040 10 REPAREEREI E» OMDERHOOOEI VAM ELECEROMOTOREI. Electromotoren J. F. W. TURION, TEL. Re. 326 GEDIPLOMEERD ELECTROTECHIICUS. Speciale gelegenheldsaanbiedlng. 2982 80 100 2978 2954 W FIRMA WED. P. IOCE1 J' r lUdat baar man we FIRMA I. I. f. ZHffl- O.-Hivii. 8ANGUINO8E Zuiver plantaardig tonicum. i een on; van abonne per kwarts* Franco per A bon neme Mi onze age Onze bun Redactie Tel Blauwe druiven Perziken Bossen Kersen Meloenen- Bananen enz. VBAAGT UWEN WINKELIER: 2949 24 Fabrikaat van Pi.ILIPSEN A VAN RUSSEN. CülJK. Vertegenwoordiger DE GOUDSCHE FRUITHANDEL Lange Tiendeweg 37 Telef.313 Gouda heelt in voorraad: Roburine en Nestle’s kindermeel V.tkrggbur bfp 2948 10 8. H. VAM LOOM Dr.cl.lerU Markt 8. ANTON COOPS. PraicIM - Wua.traat 31. tmr«.aKKrai*c.a’Cwi-^n Verkrijgbaar bij i AITOI COOPS, WUdttr. 31 WAARSCHUWING Koopt geen Pain-Expeller met 4>uitsohe pryzen en verpakking. 2960 80 N.B. Wederverkoopert Fa. A. GBOOS, Fluweolonsingal. Fa. H. A. JASPERS, Karnemelksloot. Fa. J. H. VAN STRAATEN, BleekarsringeL Fa. P. P. BOÜMANS Zn., Kattensingol. Fa. H. BOUMANS, Kattensiogel. Fa. M. PEEPERS, Bleekemingel. Fa. J. T. JASPERS, van Strijenstraat. Wed. SCHRAVE, Boelekade. 78 „Je houdt van haai ilij wachtte. ,Je houdt dus heek hijgde ze zwak. „Wist je dat niet al koel. „Maar maar." T wtioom van haar god Kng, daf zij het al la: Verheerlijkte schijn i 8e had gezien, verdui licht en dat de gloec geen liefde geweest geerte en hartstocht hartstocht die m bijna uitgedoofd doo «angewakkerd. Nu za en hartstocht de<iel< Verworpene stond zij geen vat meer op hei „Dus wil Je var Bt het eindet* „Hef einde fa rf b Ue wilt van me et I nDaar zullen we lat •raaide hjj ridi om n gfr gnat weer naar Ity keek haar kalm \fcFerfhflengfn toinderd, nadtn Lloyd ftxrige onderhahdelihf ftfa beëindigde De t< Èngelsche kabinet dl. 'door hen punt voor waarschuwt genoemd worden opgemaakt, c iwm 't Britsche projec pad onbevoordeeld Engelsche voorstellen <fan te dringen op d< hijzelf aan de hand h wel geneigd aan te m ■edelijke en practise! (Voorstellen uitwerking beteekenen zoon v aan het Fransche ste ten gunste van deze b s i n e s s-gronden lelijke en tastbare bet erlangen, zijn zoo kra te nemen, dat zij ten Er valt thans te bescl voor een vergelijk." •Lus blijk van een nie- Op het verloop der het blad zich dan ooi uit. Ofschoon de Engel niet officieel zijn gepi zichten ervan in de E wei met elkaar. Zij bestaan, waarvan het Reichsbank te bevri tröle en haar te steil geallieerden. In 't 1 maatregelen aangege^ zou moeten nemen te tende schuld. Het der. fen onderscheidenlijk Duitschen export en import en export Na. kwesties door de des’ deld. zoodat verder v vereischt was. Volgens de Daily T afgevaardigden ervoo der commissie van 1 ©vergebracht, de Fra die ook in dezen zijl moet hebben voorges Iran de commissie vi wezig dienen te zijn. In 't vijfde artikel z Wellen warin tóngen, dfe hebben geljc A experts Z0 crfgnan op de I vrijwel ovefli 'I Kla^t S »egd,Xtdel t Zuiver plantaardig S J tonicum. is een ongeëvenaarde 8 bron van kracht en energie voor ieder, geestesarbeid te ten heeft, onvers van welken aard. De SANGIIINOSE 2 verhooRt de werkkracht 0 van den gezonden geeft aan snnoeiden en 1 de verloren t terug. 3E wordt gtoene lini 300 ■4 BEDDEM- EM MATB ASSEM MA K EBIJ, ^COMPLETE MECBtLEEBIMO. n HO 100 OCKDElEkUNZaDZAW ZiiiIi rijili ioh Cnluim Zn.li Oifchnit ZET» ZWARE zijdi 85 Ptin Zwatli Ckiinuii Eilnnni priehtkwilitfit Viithïiiiii ii linni klium 100 Ctlpi ill Chin ii 20 iiis^illioli kluni Giltliurd kirilluntl ml ntiji I t.M.hiiii W|| nivnn ook 20</. korting op da biroemda TW1! F rcORSETTE». U modallen z||n zoo prachtlfj dat voor aan aormaal figuur aaa maat coraat baalltt ovirbodlg la. den I mensch en 1 alle overver- uitgeputton d J renuwkracht A’ SANGUINOSl verkocht in K cons van ruim 300 gr. inhoud San gui nose kost per I fl. 2.—. 0 fl. 11.—, f 12 fl. 21.-. Wacht U voor namaak. J Verkrijgbaar bij de K meest apothekers en 2 goede drogisten. VAN DAM Co.. J De Riemerstraat 2c/4. Den Haag. K Flesschen worden te- 2 p^rug genomen. 2959 87 99 99 ook In onze verkrijgbaar ontvangen mooie groene reclame TABAKSPOTJES Prachtig afgewerkt Prlja fl.M Tpbak en Sigarenfabriek 40 „DE KOOPHANDEL” f VOLKSMEUBELMAGAZIJN. Korte Noodgodateeg t/o Postkantoor EXTRA AANBIEDING butiandu uit: Splagilkatt (glai mat vacat), waaclitafal Enurmarblad au aptagal) naaktkapja (■amarblad), 2 parsoaas-ladlkant, Ufal aa 2 S. atoalan. complaat ISO Bid- Mat waiOkiat FSJO Bid naar. «zi «o t•.ut... GEFABRICEERD VÜU3EN5 HET NIEUWE ROTATIE-SVSTEEM IN KWAjllT_ I.ld Ned. InsL van Accountants. !5 t.M. braaf I 2.32 p» il ,3.« .3.00 ,I.H J.60 J.« FIBRE KOFFERS HOUTEN KOFFERS BEUGELKOFFERS GEPANTS. HUTKOFFERS vanaf 20.75 PITRIET REISMANDEN vanaf f 5.-1 I HOOG LOON, zoo noodig intern. Schriftelijke aanmelding bij een der onderstaande adressen: ^VertOnt^n fiüïïiïïzö V. Alons, snd-controltar telaitlifn. Iimhin: Op Dinsdag 29 Aug. 1922, fles namiddags te 1/a uur, tullen Burgemeeater en Web «ouders \an Gouda trachten aan te besteden; het bouwen van een win kelhuis met. woning en ©en noodilachtplaata op een terrein gelegen aan den Groenen weg. .Bestek met teekeningen zijn Verkrijgbaar ten kantore van Gemeentewerken tegen beta ling van f 4 of worden na ont- vangst \an postwissel groot 4.15 franco toegezonden. Da gelijks zijn tusschen OVi en 12 uur op bovengenoemd kan toor inlichtingen te verkrij- gen. 2976 23 verrich '■schillig i kost per fl. 11.—, FIRMA WED. P. blTENDAAL, Kuiperstraat 39 in Kleiwbgstraat 15, Gouda. TE1.HF. «SI T»:i.EF. 40 29S1 Handel In: Sponzen, zJemleer, VWellen, Mattenkloppers, Plumennx, Vant-e^ Kop- Jeskwasten. Wit- en VeWlkwaafeè, ifot- en Sauslepels/ PoederzeejMes^ Bpzem- en Ilaagbolstokkefi, enz. énz. lu— 1 u EN GROS. EN DETAIL. t

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1922 | | pagina 3