s S lad. n l 0IEÜWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN Dinsdag 15 Augustus 1922. Dit blad verschijnt dagelijks behalve op Zon-en Feestdagen BUITENLAND. FEUILLETON. 1 I I DE GENEZER door 61. Jaargang iRDAM icht 42 110 C. JVENl po. 1500T Bergambacht, berkenwoude, bodegraven, boskoop, gouderak, haastrecht, moordrecht, moercapelle, nieuwer. K a. d. U„ OUDERKERK a. d. U„ OUDEWATER, REEUWDK, SCHOONHOVEN, STOLWIJK, WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, enz, Hongkong^ EKKEM. del te voor moediger en gezond 79 nd nik, de 1 aanklager I ex. wer- (Wordt vervolgd^ 6 maan- Wissr «to Ml 2987 PÜ :r post, tant. Toe- 180 en 75 loor bekende een srbarloht morgen vaal 2<, illy. >rshavn. I van 15 Aug.» gedeeltelijk b» ?gen~ of onweer» Hij lachte spottend, maar woordde te hem van ja. ROBERT HERRICK. Ernstige ’ractischo lische af- naar Hamburg ert .m. 5 uur, voorbij „Wat zullen we doen?" vroeg ze, terwijl Vermoeid neerviel op de bank en in Rotterdam, kwai< I werpen en Amstety 25 voorbij Dungdt I i, van Amsterdam lorbij Perim. naar Java, verfrol GOUDSCHE COURANT. ABONNEMENTSPRIJS! per kwartaal 2^5, per week 17 cent» met Zondagsblad par kwartaal J2J0, per week 22 cent, overal waar da bezorging per looper geechiedA Franco per post per kwartaal ƒ8.15, met Zondagsblad ƒ8.80. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau» MARKT 8L GOUPAè kQ onze agenten an loopers, den boekhandel en de postkantoren. Onze bureaux sjjn dagelijks geopend van 8—uur.» Administratie TeL Int 821 Bedactfo T«L Ml. DUITSCHLAND. De retorsiemaatregelen. B e r 1 ij n, 14 A u g. (N. T- A. Dradloos). Over het lot der 500 verdrevenen uit den El zas wordt bekend, dat het meest arbeiders en ambtenaars, typistes, kelnerinnen en zakenlie den zijn, o.a. mannen en vrouwen tot 80 jaar, die voor een deel al veertig jaar in den Elzas een vaderland hadden gevonden. Velen zijn absoluut zonder middelen van bestaan. De bezetting van Duitschland. B e r 1 ij n, 14 A u g. (N. T. A. Draadloos). Uit Trier wordt het binnenrukken van Pransch- Afrikaansche cavalerie-regimenten gemeld. Duitsch-Engelsche zomerschool. Keulen, 14 Aug. (W. B.) In kasteel Bruehl is heden de eerste door de Duitsch-En- gelsche volksontwikkelingsorganisatie gestichte Duitsch-Engelsche zomerschool geopend. Ieder thema wordt door een Duitsch en een Engelsch spreker behandeld. De krantenkoning Northoliffe. f L'bhden, 14 Augustus (Reuter). Lord ^orthcliffe is overleden. Met Lord Northcliffe is een geduchte macht, ffle een internationale vermaardheid genoot ■naar geenszins in de wereld algemeen werd 'bemind heengegaan. Den thans overleden ipsrs-millionair kan men o. a. leeren kennen uit een Londensche correspondentie, die een veer tien dagen geleden voorkwam in de Frankfurter Zeitung en waarin uitvoerig de Britsche pers werd behandeld. Er blijkt uit de mededeelingen van den briefschrijver, dat er in het Vereenigd Koninkrijk 2300 publicaties bestaan, die als krant (newspaper) zijn geregistreerd. Onge veer 180 daarvan zijn in Groot-Brittarmië ver schijnende dagbladen. Het zal veel zijn, zegt de correspondent, wanneer een dozijn bladen in Verdere kringen, b. v. op het vasteland van Europa, werkelijk bekend is, men slaat dus al bij voorbaat de plank mis, wanneer men aan neemt, dat het door de persagentschappen jdoorgeZeefde" en voor het overbrengbn naar Europa uitgekozen extract „Engelsche pers stemmen" toestaat ook maar tenriaastebij be bouwbare conclusies te trekken uit de hoeveel heid perswijsheid, die eiken dag over het En gelsche volk wordt uitgeschud. In Londen al leen worden perdag niet minder dan 6 millioen kranten-exemplaren verkocht. De correspon dent vraagt zich af in hoever de bladen iets bf iemand van belang representeeren. Een moderne krant, aldus de briefschrijver, Is een zeer duur „apparaat", waarvan 't be- ttrijf zonder een zeer solieden zakelijken grond slag volkomen ondenkbaar is; de mercantiele jrfjde is echter bij 't meerendeel der Engelsche •n met name der Londensche pers derwijze Homineerend, dat de politieke zijde zeer sterk p! volkomen op den achtergrond^, wordt i Brongen. En juist de grootste bladen zijn meest „onpolitieke" „Dat beteekent niet, dat zij zich niet met ■poiiiiek, bovenal binnenlandsch-politieke vraag stukken bezig hielden, maar dat het lawaai, dat zij maken, het air dat zij zich geven en van tijd tot tijd ook de invloed, dien zij uitoefe nen, heelemaal niet evenredig zijn aan hun leigenlijke politieke gehalte en hun bedoelingen. Dat geldt zeer in 't bizonder voor de Londen sche pers en voor de Londensche uritgevers- koncems, die telkens een groot aantal kranten en tijdschriften gesticht of, wat de regel is, op gekocht hebben en dit geleidelijkweg over 't geheele land uitbreiden. Deze kranten-uitgeve- rijen zijn op de meest uiteenloopende wijze bntstaan." Het meest bekende geval is dat van lord Northcliffe, die in een tijd, dat de Londensche pers in een ongunstige positie verkeerde, in 1806, met 15000 pond sterling, maar met een onoverwinnelijk fonds van zin voor business en journalistieke vaardigheid de Daily Mail sticht te. Thans is de Harmsworth-groep de grootste en voor dit type de leidende groep. De Times, die pas veel later werd verworven, Evening News en Weekly Dispatch en verscheidene dozijnen tijdschriften zijn de voornaamste on dernemingen van Northcliffe, terwijl de geïllu streerde Daily Mirror en Sunday Pictorial be am naaf ZuH-Aftd >u essant. i naar New-Orieei» r van. Vigo, g. van. van .0, Ad| a naar 'Amsterdam kwam At«. vnj aan. g naar ian. naar afhankelijk," eveenens de John Bull van Bottom- ley. De correspondent schrijft „Zij dienen geen partij. Maar toch zijn zij in hooge mate afhankelijk, n. 1. van den handels** geest der eigenaars. Geld en macht en een beetje grootheidswaan. Maar het geld is het bfe- langrijkste hierbij; Northcliffe, de zakenman, is werkelijk verstandig genoeg zich de luxe van de Times te veroorloovenzij brengt hem verlies, maar tegelijk geeft zij haar bezitter het air een groot politicus te zijn. Lord Northcliffe maakt er zich in een pamflet vroolijk over, dat mannen, die h’m geld ergens in de city of in de industrie verdiend hebben, kranten opkoo- pen om hun eerzucht o! een bepaald politiek doel te dienen en daarbij nog goede rente te maken. Daarbij zal hij wel denken aan sir John Leigh, een katoenfabrikant, van wie men ’egt, dat hij 14 millioen pond bezit en die, als begin van een politieke carrière (parlerhent), de Pall Mall Gazette heeft gekocht of aan lord Leverforth, den scheepvaartmagnaat, die een millioen pond sterling of iets dergelijks voor de Daily Chronicle over had of aan lord Cow- dray, die de Westminster Gazette betaalt. Ze ker,: er valt veel tegen dit systeem te zeggen, waarbij een rijke meneer er een krant als ware het een renstal er op nahoudt, bovenal dan, wanneer hij dwaas genoeg is zelf den mond me de te roeren inplaats van de leiding der krant vrij en onafhankelijk over te laten aan een man, die er wat van begrijpt. Maar lord Northcliffe is niet de juiste man om hierop aanmerkingen te maken, want, hoewel met huid en haar journalist, is hij als politicus in zijn pers toch maar een charlatan. Hij is medeverantwoorde lijk als weinigen, wanneer de Engelsche pers zich in het laatste decennium telkens meer heeft ontwikkeld in m richting van geld-be- geerige monopolies, wanneer zij, in plaats van een gedegen handwerk te zijn, een groot-in- dustrieele massaproductie geworden is. En wederom is het Northcliffe, die korten tijd ge leden zijn mMlionair-oollega's openlijk den strijd heeft aangezegd, door met een goed gekozen voorwendsel uit den uitgeversbond te treden om op ongebreidelde wijze den wedstrijd te kunnen beginnen voor nieuwe honderdduizen- de abonné's en nieuwe advertentie-massa's. Het zal er wild op los gaan! Voor menige krant kan het gevaarlijk worden." Port Nata( Ja™, ver troï v-m. van Rosarf» fg. van Hamburg J nburg naar BuenoJ bij Fernanda Noi ADVERTENTIEPRIJS» Uit Gouda «n omstrek» (baboorwda tot «tan besorgfainjch 1—5 regels f L80, elke regel meer 0.25. Van bulten Gouda dea bssowkrtnri 1—8 regels f L55, elke regel meer 0.30. Advertentiën fa het Zaterdagnmxuner M bijslag op den prijs. Liefdadighelds-advertontiën de helft van «tan prjja. INGEZONDEN MEDKD RELINGEN i 1—4 regels ƒ2.05» elke regel meer /MO. Qj «fa voorpagina 50 hooger. Gewone advertentiën en ingezonden medoderilng» bfl contract tot ner gendntMn- den prijs. Grooto letters en randen worden berekend naar plaatsruimte. Advertentiën kunnen worden ingezonden door tasschenkomst van •oliede boekhan* delaren, Advertentiebureaux en «mze Agenten en moeten daags vóór dn plaatsing aan het Bureau zijn ingekomen, teneinde van opname veneksrd te sjjn. i naar en. x laar Java, vertroij ENGELAND. DE CONFERENTIE TE LONDEN. De mislukking Londen, 14 Aug. (N. T. A. Draadloos)* De Daily Chronicle wijst er op, dat, ah <ta conferentie niet tot een beslissing zou komeiv do commissie van herstel krachtens het vres desverdrag bevoegd is een moratorium h| meerderheid van stemmen te verleenen. Het blad wijst er op, dat er dus ook geen noodza*» kelijkheid was voor een bijeenkomst van den Oppersten Raad, omdat de commissie val herstel de aangelegenheid kon regelen. Alleen omdat Frankrijk een andere opvatting had dast de andere geallieerden en de geallieerde regees ringen gaarne een eendrachtige beslissing wenschten, is de Londensche conferentie bijeen gekomen om naar zulk een eendrachtig besluit te streven. Dit is niet verkregen omdat PoliW caré met voorstellen kwam, waarvan hij van te voren wist, dat ze onaannemelijk waren en die hij tot dusver, weigerde te wijzigen of in te trekken. Ah dat zoo blijft zal de kwestie op-v nieuw naar de commi»ie van herstel worden verwezen. Een Belgisch voorstel, Brussel, 14 Aug. (B. T. A.). Volgent hetgeen wij in de kringen der conferentie ven» nemen, zou Theunis voornemens zijn het vol gende voorstel te doen De betalingen, door Duitschland te verrirX* ten, zouden tot de conferentie in Nov. worden opgeschortniettemin moet Duitschland de promessen afgeven, die door „commercieels handteekeningen" gewaarborgd moeten zijn, h» dien tus®chenti|d zou men de waarborgen toe* passen, waarover Frankrijk en Engeland het eens zijn. Indien Poincaré deze oplossing aan* vaardt, is het mogeliHc dat men het er ovet eens zou worden in November een nieuwe com ferentie bijeen te roepen en zou de tegenwoor dige conferentie uitei'hgaan. Londen, 14 Aug. (R.) De conferentie te Londen is tengevolge van de schadevergoe- dings-kwestie mislukt. Londen, 14 Aug. (N. T. A. Draai loos.). De buitenlantbche gedelegeerden verlaten heden Londen. mijn pad een jonge vrouw, fijner, en mooier dan ik ooit gezien had!" Een lichte glimlach kwam om Helens strakken mond. Ze hief haar hoofd op alsof ze luisterde naar lang vergeten muziek. „Ten minste dat was je voor mij ofschoon eren misschien dat alles niet zagen.... O, wij mannen ruwe bruuten, zooajs je ons van morgen in je woede genoemd hebt zijn dik wijls zoo dwaas dichterlijkIk vereerde je beeld. Ik maakte je tot een hemelSch wezen, dat ik beschaamd was aan te raken. Ik rees uit mijn poel ik wierp al het leelijke van me begeerte, drank, wanhoop. Dat doen mannen ah ze liefhebben ah zij droomen van den hemel. Met het licht van je trekken voor me heb ik deze hut van steen gebouwd mijn tempel.... Voor Jou, voor mijn eigen ziel, die vlekkeloos voor je moest staan. Je was ver weg, reizend in Europa. Maar mij was het alsof je altijd aan mijn zijde was, ter wijl ik stapelde steen op steen van mijn tempel, terwijl ik streed en overwon om in staat te zijn jou te bezitten.” Zijn oogen fonkelden en zijn stem veranderd* telkens van klank. I Toen na een poo«, ging hij zachter vcörtj J^aar dat visioen, dat nacht en dag om mij heen was, was slechts een wezen in mijn ver beelding jy was het niet/’ „O!” „Wij mannen, bruuten heb je ons ge noemd hebben soms dat delirium. Jullie vrou wen noemt het poëzie, idealisme, romantische neigingen, en je hebt er om lief om.,., soms is het werkelijker dan het hven zelfl” Zijn trillende toon roerde haar tegen hear zin. „Bn je scheen mijn visioen te deelen dat gebeurt ook bij mannan. Het is hun zelfzucht. Ze «tanken, dat het vereerde wesea met hen od- De slotzitting. Londen, 14 Aug. (N. T. A.. Draadloos) De conferentie is geëindigd, zonderdat een de* Hnitieve overeenkomst is bereikt. Poincaré stone alleen tegenover de andere geallieerde minis* ters en verklaarde, dat hij het noodzakelijk acht* te zijn regeering te raadplegen. Naar verluidt, zullen de geallieerden tegen het eind des jaars opnieuw confereeren over den toestand, zooals die zich dan voordoet. Hedenmorgen was de toestand aldusDe des kundigen hadden niet tot overeenstemming kunnen komen inzake de contróle der Duitsche staatsmijnen en bosschen. De Engelsche opi nie, die werd gedeeld door alle behalve de Fransrhe gedele^eerdrm, was, dat Duitsche ko len alleen konden worden geproduceerd door Duitsche mijnen en dat de directe contrdle door de gealieerden slechts tot moeilijkheden zo» kunnen leiden. Dit zou ook het geval zijn met de geallieerde contróle over de bo&schen. Toen de deskundigen aldus in een impasse waren ge makt, stelde Schanzer Zondag voor de geheel» discussie te verdagen, tot nadat de onderhand» „Dat is juist, waar ik je altijd toe heb willen overhalen en nu dat n „Dat is het verschil," viel hij haar in de rede. „Ik ga nu niet om een gewone nette praktijk uit te oefenen, zooals jij wilde. Ik ga”, zei hij langzaam, „een andere wildernis in, die van de menschen, om daar te werken”. Ze raadde met een gevoel van pijn, dat hfj tot dit nieuwe levensdoel niet door haar, maar door die andere vrouw was overgehaald de vrouw, die den moed had gehad hem te verlaten. „Het doet er ook niet toe nu niet meer,” zei ze droevig. En na een poos mompelde ze: „Was de brand ons hier maar komen verjagen." „Dat zou hetzelfde gevolg hebben gehad", klonk het kalme antwoord. „Toevalligheden brengen nooit verandering in den loop der din gen een andere omstandigheid zou om ook daar gebracht hebben, waar we om nu bevin- denl" Terwijl zij zich in gedachten verzette tegen dat denkbeeld, sprak hij langzaam en kalm maar zeer beslist verder, alsof hij haar de Mak te waarheid van hun tragedie wilde toonen. ^Je begrijpt niet wat er met ons beiden gs- beurd is. „ïk begrijp, dat je nist meer van me houdt p— het misschien nooit gedaan hebt." „Vrouwen kunnen nooit de diepere gronden zien, maar het is goed voor ons, om zoo duide lijk te z{jn als twee menschelijke wezens zich ooit tegenover elkaar kunnen uitspreken." Za wachtte, en volgde hem met haar oogen, terwijl hij heen en weer Mep voor den ledigen haard. Jk heb je leven geredT Ze boog baar hoofd en Met hte Meten in haar handen. ^Qp dat ooganblik in mijn leven, toen ft bijna -wider wm gegaan, kwam je Hf toerei op Tot zoover de Fr. Ztg. Nu is de machtige krantenkoning gestorven, nadat den laa’sten tijd werd gemeld, dat zijn ziekte een beden- kelijken ke«r nam. Wat hem eigenlijk scheelde, is nooit góed duidelijk geworden, maar men zal zich herinneren, dat wij indertijd een Duitsch bericht opnamen, waarin wel zooveel te ver staan weid gegeven, dat hij aan verstandsver bijstering leed. Thans meldt de Haagsche Post nog ten overvloede „Hoewel de pers spreekt van een hartkwaal is het geen geheim dat hij in werkelijkheid lijdt aan verstandsverbijstering, die zich voor 't eerst heftig manifesteerde in brieven, die hij een poos geleden uit Duitschland aan zijn bladen zond en die zoo vreemd waren, dat zijn redacteurs hen onderdrukten. Nu het zoo ver is, heeft ieder na tuurlijk reeds lang geleden opgemerkt, dat er met lord N. iets niet in den haak was." waarschijnlijk geacht, want toen Norfh'liffa al heel erg ziek was en hij dus perst. -I'jk de krant niet meer kon leiden, was de ln van dit blad nog even fel en vechterig en gloeiend anti-Duitsch. Op 4 Aug. J. 1. was het acht jaar geleden, dat Engeland met Duitschland in oor log geraakte. Dit was voor de Daily Mail aan leiding een artikeltje te schrijven. Het artikeltje is geheel in Northcliffe’s eigen trant; het zou door hem zelf kunnen zijn geschreven, wanneer hij niet op sterven lag, schreef een tijdje ge leden de N. R. C. Het artikeltje moge ten be wijze hier volgen „Acht jaren zijn voorbijgegaan sinds Enge land aan Duitschland den oorlog verklaarde. Dia oorlogsverklaring geschiedde op 4 Augus tus 1914 en werd den avond van dien dag om II uur van kracht. Vóór de wapeMtilstand van kracht werd, om 11 uur 'sochtends op 11 Nov. 1918, had het Britsche rijk aan dooden en ver misten 1.O37.OOO man verloren en een som van ongeveer 8.000.000.000 pond uitgegeven. Acht jaren later is nog niet één stuiver (af gezien van de bedragen, verplicht voor het on derhouden van het bezettingsleger aan den Rijn) door Duitschland betaald, van welk land „do zakken zouden worden doorzocht" door de Britsche regeering. Als een resultaat voor de behendige manipu latie van zijn ruilmiddelen heeft Duitschland zijn schuld teruggebracht tot 150.000.000 pond, terwijl de Britsche sdiuld op het oude bedrag is blijven staan. De eenige mogenheld, die, in derdaad, in elke richting betaalt voor den oor log is Groot-Brittannië, dat in dezen zomer ongeveer 60.000,000 per paar zal moeten bijeenbrengen voor rente en consolidatie van zijn schuld aan de Ver. St, aangegaan ten be hoeve van de geallieerden, bij welk bedrag ook de rente komt op de binnenlandsche schuld. Aan het volk van Groot-Brittannië was be loofd dat het een geval zou zijn van ,jkSdK weer," en evenwel dwingt heden ten dage de Duitsche luchtmacht (die „chrlefe vliegerij" wordt genoemd) de geallieerden, voorzorgsmaat regelen te nemen en zich nogmaals te wape nen, terwijl Duitschland wemelt van gecamou fleerde strijdkrachten, en propvol zit met machi negeweren, geweren en zwaar geschut” Of de inhoud van de Daily Mail na North- cliffe's dood zal veranderen Het wordt niet ug. van Montevideo ig. van AmsterdaiJ es naar Rotterdan* icent n.m. van Rotterdanf I naar Rotterdan^ m. -Afrika naar Ara» Saltpond aan. I erg. van Rotterdaflf I en Hamburg naaf jibij Ouessant iar Australië, kwan( gaat in den onzin van h*tn droomen! Dat is de manier waarop zij mee stal komen to’ een huwe lijk. Vrouwen,*zooals de verzen, die de dichters over hen zingen, overdrijving van den verliefde dr veréèring van hun altaar, do rozen aan hun voeten dwaze fantasieën, d;e wij dichter lijk» mannen weven om jullie eaidscbe schep selen Zoo heb ik p meegenomen naar mijn hei igdom om een leven te beginnen, zooals nog nooit op aarde gjieefd wa»!‘ Hij lachte. „Heiligdom van mijn godin der luchtkastee- le**." „Ik heb het ook lief gehad", piot es'eerde zij. „Een tijd lang dacht Je, dat je het hef hadt", verbeterde hij, „je hieldt van die vreemde wilde plek, van de sneeuw, de eenzt>amhe d de vereering en de liefde. Maar het wn» je niet genoeg om den afgod van een man to zijn in een steenen hut in de wildernis. Arme dwaas vnn een man, te denken, dat het coit genoeg kon zijn.... De ware beschaving is nooit ven de vrouw uitgegaan." „Maar Erik”, begon zacht, „was het dan zooveel wat ik vroeg alleen naar mijn vrien den, een beetje kleeren, en die menschelijke dingen, die wij vrouwen liefhebben het pra ten en het gezelschap van menschen net als wij. Zelfs de menschen die in de bosschen wo nen, gaan nu en dan naar de nederzelting om e kaar te zien! Was het zoo vreemd dat ik me, na het leven dat ik thuis gewend was, eenzaam voelde en een kleine plaats voor mezelf wensch- te in mijn eigen wereld?" „Nuts vreemd voor een vro-rw, heel men- I sche ijk”, gaf hij toe. „JU wee geen dwaze dkh- I terDe fout, die we gemaakt hebben, is, dat we dachten, dat je was zooals ik!' 4>«t >ou bovenmenecheiyii siin «reweeM* J .1 ze -- het vuur •taarde, waar het laatste hout overging tot asch. ';Bij haar woorden schrikte Holden op uit zijn gepeins. Hij stond bij den schoorsteen en leun- 4e tegen den zweren steenen pilaar in zijn ge- Befkoosde houding en wachtte af tot zij zou trit- lipreken, wat ze dacht. Uk kan hier niet langer blijven*, mompelde db met een handbeweging, waarmee ze als het Iware alle meubels om zich heen omvatte. Jk ■wet weg naar mijn kinderen." tfJa, de kinderen zulten je noodig hebben," „Nu, meer dan ooit” y r itfij gaf geen entwoord^en ze seii AJij blijft zeker hier." - >,Neen!” Ze schrikte, ze dacht een oogenblft, dat hij toch van plan was «He vrouw achterna te gaan. Jk blijf hier nog een korten tijd totdat ft ■lies geregeld heb en den ge ik heen!” Hij makte een vage beweging met zijn hand. ^„Vroeger wilde je er niet eens over denken heen te gaan!” riep ze uit. jfe dhcht aan el haar vergeefeche poging» pn hem uit de wildernis weg te krijgen. <dgeloopen**( «ri hty esn- „Maar weer gs je «fan heen?” 3 'sNssr «ie stad”, sri hij koet. „Hef Ideaal van den man zal een vrouw ahyd bovcnmonschelijk toesch'juen. JHet is onpractisch". „Vrienden en kleeren, en pruatjtz cn die kiek na p>oat» in de wereld, wtar Iedereen elkaar tiacht te verdringen", herhaalde lil)* *1* ^at alles piakttsrh?" „En teen Ik moeder werd, had ik nóg iemand anders om aan te denken, en late.' kreeg ft nog een kind twee andere wezens oin aas te denken, behalve aan jou en aan mervlf „Ja!" „En jij Erik Wij vrouwen moeten om onze mannen denken, wat het beste voor za Is. Was dit de beste omgeving voor je talenten? Je was •en knappe man iedereen die het weten kon, zei dat, en vond, dat je je hier begroef In de bosschen. Je moest de wereld in, je met» met te gelijken net als andere mannenHet w» beter geweest als ik je det dadelijk had lat» doen. Dan was het nooit hiertoe gekomenl Óp haar beurt werd zij nu de aanklager hield zy het ideaal hoog. „Bn fa dat de weg de „practfadie weg. de beste voor vrouw en kind en man om t< vechten voor een klein plaatsje fa de beschaaft de wereld?" Hy lachte spottend, maar vastberaden hooren aan den broeder van Northcliffe: lord Rothermere; deze controleert ook verscheidene, niet zeer belangrijke provinciale bladen, zoo als Leeds Mercury en de Glasgowsdhe Daily Record. In New-Foundland heeft de Harms worth-groep zeer uitgebreid boschbezit en pa pierfabrieken. Een andere voor deze neiging tot monopoliseeren kenmerkende uitgeverstrust is de Berry-groep, waarvan het hoofd sir Berry fa. Lord Northcliffe, merkt de correspondent op, zou hem niet willen beschouwen als journalist en stellig is Sir W. Berry in de eerste plaats organisator, stichter en kooper van bladen en dergelijke ondernemingen. Maar hij was het van den beginne af aan; op 22-jarigen leeftijd stichtte hij de Advertising World. Van toen af ontwikkelde hij zich tot een der grootste en rijkste uitgevers van Engeland, aan wien de Sunday Times, Financial Times, Daily Graphic en verscheidene andere ondernemingen behoo- ren. Hij fa ook geïnteresseerd bij de Westen» Mail (Cardiff). De familie Berry onderhoudt fi- nancieele relaties met de grootindustrie en met name met de ondernemingen van wijlen l/fjl Rhondda. Zeer ver vertakt zijn ook de uflge* vers-belangen vaA de Hulton^rroep, waarvan het hoofd sir Edward Hulton fa, de zoon van een drukker. Tot deze uitgeverszaak behooren o. a. de Daily Sketch (geïllustreerd). Evening Standard en verscheidene bladen in Manchester Er wordt gezegd, dat onderhandelingen tus- schen sir Hulton en lord Beaverbrook plaats hebben, die b. v. zouden kunnen leiden tot een versmelting van de Hulton-groep met de Beaverbrook-organen; Daily Express en Sunday Express. De overige bladen zijn wel-is-waar eveneens In handen van groot-kapitalistische ondernemers maar bij hen vertoont zich niet de tendenz van een dergelijke paddenstoel achtige uitbreiding. In allen gevalle komt nog de z. g .cacao-pers van Cedburry, die een kwa ker en het hoofd van een der meest bekende Engelsche chocoladefabrieken is, in aanmerking, want behalve Daily News en Star (een populair Londensch avondblad) laat deze uitgeverij meer dan een half dozijn kranten in 't Noorden van Engeland verschijnen en haar leden zijn bij an dere publicistische ondernemingen geïnteres seerd, zooals de Nation en bladen in Bir mingham en Sheffield. Men ziet dus, dat tegenvoer de paar bekende bladen van Engeland een buitengewoon aantal andere publicaties staan. De correspondent maakt ten aanzien van de Engelsche bladen de opmerking, dat in verre weg de meeste gevallen over het algemeen de wil tot een actief scheppenden politieken ar beid volkomen ontbreekt. Er ontbreekt de be doeling de vraagstukken door en door te on derzoeken en te doorpeilen en gebruik te ma ken van de mogelijkheid, die zich aan de groote pers biedt om zich een eigen ernstig oordeel te vormen. Het grootste deel der Harmsworth- pers, de Daily Mail mede inbegrepen, de bui tengewoon verspreide geïllustreerde dagbladen, waaronder ook de Berrys en al de publicaties van de Hulton-pers, maar ook vele, die tot de Cadburry-uitgeverij behooren, hebben heelemaal niet de bedoeling op politiek gebied iets te prestoeren. Dat zijn bladen, die met elkander een vele millioenen exemplaren tellen de dagelijksche oplage hebben, bladen, waar naast de andere numeriek bijna in 't niet ver dwijnen. De Northcliffepers noemt zich „on- -HSS-—55S»S<|T DINQKIL 1 TnwMrdun, hm S. na Rotterilag m te. Jon, kws, mg. wn Rotterln t Aug. nu Khut„

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1922 | | pagina 1