ID s f- WÏÊÜWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN BERGAMBACHT, BERKENWOUDE, BODEGRAVEN, BOSKOOP. GOUDERAK. HAASTRECHT, MOORDRECHT, mÓerCAPELLE. NIEUWER-' KERK a. d. U„ OUDERKERK a. d. LI., OUDEWATER, REE UW IJK, SCHOONHOVEN. STOLWIJK. WADDINXVEEN. ZEVENHUIZEN, enz. Woensdag 16 Augustus 1922. 6b Jaargang BUITENLAND. FEUILLETON. DE GENEZER UOpiO Van Rotterdam t< 12 Aug1, van Rot* kwam 14 Aug. va« ir Java, vertrok 13 Ingezonden Mededeelin^en. Aug. van Bueno .Mijne handen waren absoluut 3000 35 IKBLAD OSBONO u. door ROBERT HERRICK. {Wordt vervolgd^ m 13 Aug. van Ba- van Rotterdam tl De mislukte conferentie van Londen. lang- naar haar nauwer toe te halen, zoowel i minister-president, toen de brief- denken te ver- DE LEVER'S ZEEP H* VLAAI20IHGET» (B. T. A.). Naar men ver» I Desgoutto verzocht zich tar Java, voer I3| zoo veranderd?" i naar Java, kwan Rotterdam, ver trol >gr*am stellen, te gebruiken lende initiatief an Amsterdam tg land, dat kwestie te leggen. Poincaré de hand, daar de Vol was om zich met een het verdrag bozig te houden, niet ten annzien der schadevergoedin- ABONNEMENTSPRUS: per kwartaal ƒ1125, per week 17 cent, met Zondagsblad per kwartaal 2.90, per week 22 cent, overal waar de bezorging per looper geschiedt* Franco per post per kwartaal ƒ3.15, met Zondagsblad ƒ3.30. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: MARKT 31, GOUDA* bij onze agenten en loopers, den boekhandel en de postkantoren. Onze bureaux zijn dagelijks geopend van 9—4 uur.} Administratie TeL Int, 82} Redactie TeL 545. GOl KSIIIE (lil l!V\ DUITSCHLAND. DE SCHADELOOSSTEL LING. j, De compcnsutic-betalingen. Berlijn, 15 Aug (W. B.) De Duitsche re geering had door gelijkluidende nota’s van 14 Juli aan de regeeringen van België, Frankrijk, Groot-Brittannië en Italië het verzoek gedaan FRANKRIJK. Een Fransche ministerraad, P a r ij s, 1 6 A u g. néémt, werd generaal-- nènr Rambouillet te begeven teneinde zich tei beschikking te honden van den ministerraad die heden aldaar bijeenkomt. Bijeenkomst van de Kamer, IParijs, 15 Aug. (B. T. A.) De Inttansigeant Mgt, dat de Kamer zal worden bijeengeroepen, naar xnen zegt op 22 Aug. toch nog liefde voor me zijn de liefde van «|n man en mijn geluk." Met dien bitteren kreet gooide ze de deur open om den man te ontvluchten, die haar niet mfeer liefhad. en, kwam 14 Aug, aan. van Havana naai JIHUUL mx Soerabaja, n ran Rotterdam nag m. i Hamburg te Am ADVERTENTIEPRIJS: Uit Gouda en •mstrdcen (beboerende Lot den bezorgknngli 15 regels L30, ellcs regfri meer 0.25. Van buiten Gouda en den bezoigkrutg» 15 regels L55. elke regel meer 0.30. Advertentiën In het Zaterdagnurnmar 20 bijslag op den prijs. Liefdadigheids-advertantiën de helft van den prijs INGEZONDEN MEDEDKELINGEN: 1—4 regels ƒ2.05, elke regel meer ƒ0.50. Op de voorpagina 50 hooger. Gewone advertentiën en ingezonden mededeelingen bjj contract tot zeer gererfucmr» den prijs. Groots letters en randen worden berekend naar plaatsruimte. ivertentiën kunnen worden Ingezonden door tusschenkomst van soliede tioukhat»» dolaren, Advertentiebureaux en onze Agenten en moeten daags vóór da plaatiiui* aan het Bureau zijn ingekomen, teneinde van opijama verzekerd te zijn. ië naar Rotterdam, tar. a naar Amsterdam s aan. »n Zuid-Amerika U i naar West-Indi& izard. ar Java, kwam 13 i aan. nsterdam naar BmI Gibraltar. Amsterdam, kwam eerst deed ik niet zoo 1 Toen zeide Ik hen de waarheid, en dat was het waardoor ze I zamerhand -tof van het eind van de wereld me toekwamen. Maar ik heb gefaald.” „Och, dat denk je maar. Je hadt groot suc- ces, dat zei iedereen, tot je zoo zonderling werdt en gekke dingen ging doen." Hij lachte even. „Zoo lang ik geld verdiende, was ik gezond van geest, net als de anderen.” „We moesten geld hebben." „Meer geld altijd meer geld meer din gen om ons heen meer voedsel, meer bedien den, en kleeren, vrienden, reizen, alles wat geld kost. En toen, je Oom het fortuin van je vader verloren liet gaan, moest er nóg meer geld zijn, opdat je moeder verwend kon worden zooals i je vader haar verwend had." „Dat is gemeen van je I Ik wist niet, dat je jne het geld, dat ik uitgaf, of dat ik aan mijn arme moeder gaf, misgunde." „Je wist niet, dat geld bloed is meer dan I dat het was de ziel van je man, die je ver kócht. Een dokter, die zooals ik vijftig duizend dollar per jaar maakte, heeft zijn ziel in munt omgezet en haar verkocht.” „Ik wist niet, dat je er zoo over dacht," gaf ze koel ten antwoord. Ze wist, dat in de wereld, de mannen nu eenmaal geld maakten als ze er kans toe zagen. Haar man was een bekwaam man, en dus moest hij geld verdienen. Dat was logisch. „We hebben nooit samen over geld gespro ken,” zei hij, „dat is verkeerd van me geweest De wist, dat je het onbeschaafd vondt om over geld te praten. Nu moeten we echter beginnen met ernstig over geldzaken te spreken." Hij legde haar in het kort zijn zaken bloot Jio® hij van tijd tot tijd sommen geld had ge- j. „Als man had ik een roeping, een plicht, dien ft vervullen moest en deze was niet alleen om ^rouw en kinderen te onderhonden en een plaats fcor ze te veroveren in de wereld." Zijn vuist kwam zoo hard neer op de tafel, dat >et boek met verzen op den grond viel. ^Je hadt kunnen doen als andere mannen", tarwewde ze zich, „Zij hebben ook hun werk en iun vrouwen helpen hen daarmee." „Mijn werk was om de menschen gezond te Haken Ze te genezen van hun ergste kwaal, ian hen zelf, receptjes te verkoopen." «Er zijn ook goede dokters in de wereld," tfeld ze vol. „Maar mijn plaats was hier I" S* „Heb je hier heel veel anders gedaan dfcn de lokt era, die je Zoo veracht?" vroeg ze>mct kalme wreedheid aanrakend zijn wonde. «Dat is waar," zei hij stroef. „Eigenlijk heb ik tiet veel andert gedaan en daarom ga ik wen. Ik heb de menschen opgenomen, die mijn prijs konden betalen en ze wat opgelapt. Ik heb te drankjes gegeven om hun pijn te verzachten ze te behoeden voor hun zonden. Ik heb ze HiUrlei oppervlakkigen onzin verteld en ze net Ut al die anderen gpor den gek gehouden. Maar o^èn^ebarsien- Vferken in den tuinieb herstellen am een auto zulke wenkje^ vereen, zaken ruwe handen en brengen stof en vuil in de huid LIFEBUOY-ZEEP reinigt de huid volkomen en brengt in de poriën een vJeldöd ige zuiverheid,die verzacht en beschermt LIFEBUOY HEALTH SOAP als in zijn kwaliteit" vnn president der repu bliek. Een breuk tusschen Engeland en Frank rijk, besloot hij, zou een groot ongeluk zijn, maar er zou nog iots ergers kunnen bestaan, n.l. een wederkeerige oneenigheid der beide vol ken. Als Frankrijk zou gevoelen, dat Engeland het geen vrijheid zou laten in een levenskwestie voor Frankrijk, als Frankrijk zou zien dat men het wilde veroordeelcn tot een politiek van op eenvolgende concessies, dan zou het groot ver- drie en een wreede ontgoocheling ondervinden. Poincaré eindigde met nl deze onderstellingen ter zijde te stellen en de overtuiging uit te spre ken, dat, wanneer men het over deze kwestie niet pens wordt, waarin Frankrijk het goede recht heeft en een overwegende stem, omdat zijn schuldvordering meer dnn de helft der totale schuldvordering vertegenwoordigt, men het in elk geval vanzelf sprekend zal vinden, dat het zijn financiën, tracht te waarborgen en zich voor den ondergang zal behoeden. aangevoerd, dat opvorderingen zware schade loosstellingen voor de eigenaars zouden mee brengen en nochtans kon het Duitsche rijk te hunnen opzichte speciale maatregelen nemen voor uitgestelde betalingen of speciale schatkist-bons ui (gevenzooals in Frank- ais nnnoner-presiuenc, toen uo unfi- rijk. Ten aanzien van df^ontrole op de staats- wisseling plants had tusschen Grey en Cembon, mijnen en bosschen stuitten alle pogingen tot ’n *{fn n™iJaiw A~r r-™. verzoening af op den Engelschen tegenstand. Het meeningsverschil was zoo diepgai Lloyd George in overweging gaf de aan den Volkenbond voor wees dit voorstel van kenbond niet bestemd uitlegging van vooral gen. Evenmin heerschte er overeenstemming over art. 10 van het Engelsche ontwerp, waarbij aan Duitschland, zonder eenig onderpand te erken nen, oniniddellijk een moratorium wordt toege staan, niet slechts tot 31 December 1922, maar ook voor de volgende periode. t Frankrijk wenscht evenzeer als zijn geallieer-: den, dat Duitschland zoo spoedig mogelijk bij machte zal zijn leeningen aan te gaan, waar van het grootste deel naar de schadevergoedin gen zal gaan, maar om hierin te slagen moet men de Duitsche financiën liever door contröle- maatregelen dan door een moratorium, in orde brengen. Het is trouwens onmogelijk door het verleenen van een moratorium vooruit te loopen op de algemeene regeling van de kwestie der schadevergoedingen. Nu houdt een algemeene regeling verband met de kwestie der schulden. Het was onmogelijk dit vraagstuk te Londen ter sprake te brengen wegens de positil van Enge land. Daar de kwestie der schulden was voor- ir Rotterdam, votjj OUDERKERK a. d. LL, OUDEWATER, REEUWDE, SCHOONHOVEN. STOLWUK, WADDINXVEEN. ZEVENHUIZEN. Dit blad verschijnt dagelijks behalve op Zon-en Feestdagen oin met het oog op haar verplichtine n een andere regeling te treffen. Tegelijkertijd had do regeering beloofd te doen wat in haar ver mogen was. Daar de Dultsche regeering tot I nog toe geen gemeenschappelijk antwoord dor i geallieerden heeft ontvangen, heeft zij heden een bedrag van 500.000 jx>nd sterling ter be» schikking gesteld der betrokken bureaux te Parijs en Londen om haar verplichtingen naar de mate‘van haar vermogen na te komen. Uit Berlijn wordt d.d. gisteren bericht: De regeering heeft nog geen bericht onlvan illin van het uitstel van vier weken voor de be maling van de vergoeding voor de particuliere schulden. Zij heeft een kwart van hot heden ivervallende beding, n.l. 500.000 pond sterling iverzonden nan de clearing houses to Parijs en Londen. Deze verrichting, die een onvergelijke lijk veel hooger krachtsinspanning vereischte dan in het aanbod van 14 Juli, volgens den toen ige'dcnden koers werd vastgestold, bewijst, dot Duitschland zijn uiterste best doet om van zijn fcoede bedoeling blijk te geven. De nieuwe valutahausM» De correspondent van de N. R. Ct. te Ber lijn seint d.d. 15 dezer De dollar is heden, nn het sluitingsuur der beurs, verder gestegen. In handels- en nijver» heidski ingen is 'men radeloos. Men vreest, dat deze nieuwe catastrophe niet qdleen de allertreurigste economische gevolgen ?al hebben, maar ook onvermijdelijk politieke Onregelmatigheden na zich zal slepen. Uit het bezette gebied. 1 B ej 1 ij n, 15 Au g. (N. T. A. Draadloos), pe Regierungspriisident Mamrn te Wicsbn^en is door de intergeallieerde Rïjjdnndcommissle liegen morgen uit zijn ambt on«et, daar hij bij de gebeurtenissen tijdens de demonstraties ne den moord op Rnihennu niet krachtig genoeg zou hebben ingegrepen. Faciliteit aan Hollandsche inesM-bezoekera. Volgens mededeeling van de Deitseh» r* geering wordt het aon Hollandsche messe-be- zoekers toegestnan de Duitsche grens t« ofverschrijden op vertoon eener vanwege he» Weseler messc-amt uitgereikte mes«e-kaart. Het grensoommissariaot is daarvan in kennis gesteld. richt. Hij begreep het leven niet bij zou het nooit leoren. „Het is alles even wanhopig V’ riep ze ein delijk uit, terwijl ze vermoeid opstond van de rustbank. „Waarom praten we samen? Hef komt alles op hetzelfde neer, zooals altijd tus schen man en vrouw je geeft niet meer om me zooals vroeger. Je hebt genoeg van me." Dat was de verste grens, die haar vrouwelijke philosofie kon bereiken. De liefde van haar man, waarvoor ze alles gegeven had, was hopeloos verloren en fatalistisch geloofde ze, dat er geen enkele reden was voor het verlies daarvan. De bekoring, die ze eens op dien man had uitge oefend had haar kracht verloren dat was alles I „Liefde De liefde is hier gestorven,” zei hij zacht, „toen je haar heiligdom verliet" Ze keek de kleine kamer rond, waar hun huwe lijk begonnen was ze liet haar blik verwon derd glijden langs de muren, alsof ze hoopte de verloren talisman te vinden. „En wat is er dan al die jaren tusschen ons beiden geweest Schikken en plooien den schijn trachten te redden en wanhopige eenzaamheid 1” „O I" riep ze, als voelde ze zijn woorden als slagen. „Hoe kon je dat leggen I Jij de vader van mijn kinderen I Het is vreeselijk! „Het is de waarheid." „Als die vrouw er niet geweest was," barstte ze op eena uit, maar zijn ernstige bKk deed haar zwijgen. Na een poosje zei hij zacht: „Wat voorbij is, is voorbij. Ik moei gaanl" Met nog een laatsten blik op de leeg» kamer ging ze lengxaam naar de deur en met haar hand op de klink riep te uitdagend als een echte vrouw„Ergens in de wijde wereld moet Treinongeluk. Berlijn, 15 Aug. (W. B.) Hedenmorgen ontspoorde nabij het centraalstation te Span dau de D-trein Berlijn—Keulen, die uit Berlijn om 11.09 vertrekt. Tien wagons v«n den trein sloegen om. Van de reizigers moakte zich een Jhjevige paniek meester, maar slechts 7 perso nfen werden licht gewond. De materieele schade i$ groot, behouden, wilde de Fransche delegatie niet, dat men haar de handen bond inzake de schadever goedingen. Ten slotte verklaarde do Fransche regeering, dat zij geen moratorium tot 31 Doe. kon aan vaarden met onvoldoende onderjwnden, maar dat zij bereid was zoo spoedig mogelijk het vraagstuk der internationale schulden ter sprake te brengen en over te gaan tot de liquidatie er van, aldus zooveel mogelijk verbetering te bren gen in de crisis van den wisselkoers en de eco nomische malaise. Zij vroeg dat t® dezen einde een bijeenkomst der regeeringen zou plaats heb ben. De zaak blijft dus in donzelfden toestand. In afwachting van de beslissing der regeeringen zou Duitschlnnd dus den aanstaanden vervalter mijn van 50 millioen mark j>er maand moeten betalen uit hoofde der schadevergoedingen be nevens den eerstvolgenden termijn ten behofjve van het comjjensatiebureau. Ton aanzien hiervan zegevierde het stan^nnt der Fransche delegatie. Poincaré weigerde jneê te gaan met eenigerlei besluit der conferentie zelfs met verwijzing vnn het vraagstuk naar de commissie van herstel en deelde mee, dat de Fransche regeering den toestand zou bespre ken met behoud van haar geheele vrijheid van handelen. Ten opzichte van het gerucht eener verbre king der Entente stelde Poinearé er prijs op aan de conferentie te verklaren, dat hij daarvan niets wilde gelooven en dat hij alles zou doen om dit ongeluk te voorkomen, behalve het es sentieel® belang vnn Frankrijk op te offeren. Hij voegde er bij, dat hij meer dan iemand anders ■gehecht was ann de Fransch-Britsche vriend schap en herinnerde er aan, dat hij in den Itop der vyf en dertig jaar, dat hij nan het politieke leven had deelgenomen, steeds deze entente Lad gesteund en haar had toegepast en zelfs vnn oordeel was er persoonlijk toe te hebben bijgedragen in 1912 nis JDoor de open deur drong een scherpe rook naar binnen. Buiten had de heldere Septembers avond plaats gemankt voor volslagen duister nis, waarin de lichtjes van het kamp beneden vaag schitterden. Het kleine dal, tusschen da heuvels om de baai leek een afgrond vol rook. Het vuur, waar het dan ook zijn mocht, moest dicht bij zijn, anders had er niet zulk een hoes vejelheid dikke rook kunnen opstijgen. Maar aan gelen enkelen kant was iets te xien van vlammen* De dokter volgde zijn vrouw naar buiten en samen stonden ze onder den rand van het dak enl staarden in die duisternis vol rook. Ze trachts ten angstig te ontdekken waar de brand was. Die voortdurende bedreiging in de ontheiligde wildernis de boschbrand was hen dit iaax, nog niet komen verschrikken. Er was honden, den mijlen om het meer geen brand geweest, ofschoon gedurende een zengende Augustus ea efen regenlooze Septembermaand het bosch W de kale vlakten volkomen ward* «Hgedroogd kenbond, zijn op zich zelf staanae initiatieven, die Engeland in volle vrijheid nam. Frankrijk protesteert niet, daar de Entente duurzaam har telijke betrekkingen inhoudt en geen afwijken der wederzijdsche onafhankelijkheid vereischt. De kwestie van het moratorium werd aldus stil zwijgend geregeld tegen den raad der Fransche delegatie vóór de bijeenkomst te Londen. An ders .zou Frankrijk de weigering van een mora torium en het vaststellen van Duitschland’s op zettelijk in gebreke blijven hebben geëischt. Dit zou een verstandiger oplossing zijn geweest, omdat een moratorium slechts een negatieve be slissing is, die geen enkele uitwerking heeft op het herstel van Duitschland en den wederop bouw van Europa. Alles is vruchteloos en pre cair zonder een regeling der intergeailieêrde schulden en zonder doeltreffende voorbereiding der credietoperaties. Het Fransche kabinet had kunnen toestemmen in een moratorium zonder de onverwijlde tegenprestatie van nieuwe, pro ductieve waarborgen. Drie keer, op 27 Juli, op 3 en 12 Aug. bevestigde het dit standpunt. Duitschland is voor een goed deel verantwoor delijk voor de tegenwoordige insolventie. De Britsche regeering erkende dit formeel, gelijk zij dit trouwens heeft getoond in de inleiding van haar togen voorstel len „De kolenleverin- gen, die door de geallieerden waren verzocht en door de commissie van herstel waren geëischt, zijn niet ten volle verricht. Het Duitsche rijk bracht sinds den Waj>enstilstand zijn begrooting'^ in evenwicht door schatkistbiljetten uit te geven en verzekerde de betaling door een vermeerde ring der circulatie ven papieren geld, hierbij de mark deprecieerend en de waarde van het goud vernietigend. Het besteedt zelfs groote bedra gen, met name voor niet-dringende werken en subsidies". Deze verklaring had logisch het vaststel len van Duitschland’s in gebreke blijven met zich moeten brengen, hetgeen elk der gealli eerden in staat zou hebben gesteld de noodige strafmaatregelen toa te passen. Daar het in ge breke blijven niet 4erd vastgesteld, beperkte de Fransche delegatie zich tot een bescheidener verzoek, n.l. op het toestaan van een morato rium, warbij als tegenprestatie de geallieerden bezit zouden kunnen nemen van Duitsche eigendommen, die onmiddellijke opbrengsten kunnen verschaffen. Zij eischte krachtiger con- trole-mnatregelen met het oog op de zuivering der Duitsche financiën. Waf de onderpanden betreft, stuitte de delegatie op hef bijna on wrikbare verzet van Engeland. Frankrijk vroeg dnt Duitschland, in riril voor een moratorium, bepaalde eigendommen, welker arbeid papie ren marken, daarna gpudmarken kunnen ople veren, den geallieerden in onderpand zou geven. De Britsche tegenvoorstel en op de voor stellen van Poincaré spraken niet van onder- panden, nog minder van productieve onder panden, maar slechts van waarborgen, die be stemd zijn om een hernieuwing van gepleegde misbruiken te verhinderen. Eveneens werd aan Frankrijk hef verzoek geweigerd nopens het weder instellen der douanelinie aan den Rijn en de uitbreiding van verschillende punten in het Ruhrgebied, alsmede de deelneming der geallieerden in bepaalde Duitsche takken van nijverheid, vooral die, welke voor krijgszuchtige doeleinden konden worden benut, zooals fa brieken van kleurstoffen, vliegtuigfabrieken, enz. Tén aanzien hiervan werd het argument es naar Amsters Janeiro. irberloht. moTfea vs«i L cilly. 4^ Vestmanoeri van 26 Aug. 7. of Z. W. wi ichijnlqk weer dering in tempe4 Y Fransche delegatie op de Londen- |the Conferentie heeft van het begin 0er besprekingen a£ telkens bewijzen gegeven Van haar geduld en gematigdheid. Zij herin- Vierde aan de bijzondere jx>sitie ven Frankrijk Wrat betreft de tien verwoeste departementen •irismede zijn offers voor de gemeenschappe lijke zaak, die grooter waren dan die der an- Ifiere geallieerden. Aangezien men het steeds Wen vooorrang op de schadevergoeding wei gerde, kon Frankrijk hopen, dat het dekken jen zijn schuldvordering op Duitschland het nh J Mei 1921 zou worden verzekerd, binnen het kader van den staat der betalingen. Duitsch land evenwel deed de mark stelselmatig in Waarde dalen door een steeds toenemende •missie, die een bedrag van tien milliard per maand bereikte, terwijl het evenmin ophield de mark in het buitenland te "verkoppen met het- eelfde doel. De circulatie van de mark in het buitenland was dan ook aanzienlijk en bereikte in Maart J.l. honderd milliard. Het Duitsche plan scheen zeer eenvoudighet heeft geen buitenlandsche schuld, terwijl die van Fran krijk, Engelan4 en Italië geweldig is. Zijn doel is het bedrag der schadevergoeding te vermin deren om zijn markten te heroveren. Het Duit- «clie rijk volgt dan ook met volharding een politiek, die het in staat stelt in de oo<ren van Europa failliet te gaan. Aldus wordt het stel selmatig waardeloos maken van riin geld ver klaard. Het ondermijnt zijn crediet, maar re kent er op de geallieerden te nonen een inter nationale leening in de hand te werken. Duitschland hoopt, dat de eerste credietopera- tie, die men het zal toestaan te doen, zonder dwang en tonder waailxn-gs^yeL' en «yan oordeel zal zijn dat' Üët**^^»ende betaalde, indien desa operatie een twintig mil liard mark voor dé schadevergoeding zal ople- 'eren. De toestand van Duitschland zal dan be ter zijn dan dié der overwinnende naties, daar het een lichte burtenland^che schuld zal heb ben met een irl volle werking zijnde industrie en het ten kostte der geallieerden de e<-v>nomi- sche hegemonie zal herovereft, die vier jaren vnn oorlog het hébben ontnomen. De Fransche delegatie wilde tegenover dit plan een rechtvaar dig, rationeel intergeallieerd prof-' dat er in bestortd de obligaties C voor de liquidatie der oorlogsscholder jongste nota van Egeland maakte dit i. van Frankrijk onmogelijk. De Fransche delegatie dacht en blijft dat ten einde de Duitsche manoeuvAg 1 ijdelen, de geallieerden Duitschland dienen te verplichten den financieelen toestand te herstel len en dientengevolge zich eenerzijds feitelijke waarborgen moeten verschaffen, anderzijds een doeltreffende contröle moeten organiseeren. De commissie van herstel had logisch het vrijwillig in gebreke blijven van het Duitsche Rijk moeten vaststellen, maar hier stond Frankrijk eveneens tegenover een voorafgaande openlijke verkla ring van Lloyd George, waarin werd verzekerd, dat een moratorium onmisbaar was voor het Duitsche rijk. Deze verklaring, zoowel als die betreffende Duitschland’s toelating tot den Vol- nsterdam, voer 1{ an Java via RaM l van Buenos-Ayre< jar Buenos-Ayres^ 'tug. van Amster» naar Amsterdanjj L an Amsterdam naar Java, kwart stuurd aan hun ouden vriend El port, die ze bij het krediet bed gevoegd, dat hij een paar jaar geleden op Holdens naam geopend had. Er was nu een aanzienlijke som bijeen, die door El- port beheerd werd en dat geld zou van dit oogenblik af het hare zijn. En voorloopig al thans, misschien ook voor goed, moest zij darg met haar kinderen van leven. Ze zou dus onaf hankelijk zijn, al was ze niet rijk. Ze vond het een opluchting, zelfs te midden van al die ver warrende gedachten, dat ze ten minste wat geld zou hebben. ,^Je zou nog jaren lang geld hebben kunnen verdienen, Brik,” zei ze, „misschien zal je nu toch ook nog wel geld maken." Hij schudde zijn hoofd. „Waarom ben je op eens vroeg ze. „Het is niet op eens. Zoo iets gaat niet plot seling Ik had de macht verloren. Als ik „door was gegaan" zooals jij dat bedoelt, zou er toch vroeg of laat een eind aan zijn geko men. Ze zouden er achter zijn gekomen, zooals dat bij zoo velen is gebeurd. Want ten slotte kan je de menschen toch niet op den duur be driegen. Ze weten het als de kracht gebroken is, als zij geen steun meer voelen. En de rijke menschen fragen nog meer waar voor hun geld, dnn de armen." Je macht zal terugkomen" zei ze vol vertrou wen. „D*t weet God," zei hij plechtig. Jk zal niet probeeren haar met geweld terug te krijger. Als ze ooit terugkomt, zal ik haar alleen ver koopen voor brood." Ze haalde haar schouders op. Tje voelde niets voor zoon besluit. Het was die zelfde soort dwaasheid, die haar huwelijk te gronde had ge-

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1922 | | pagina 1