IARKT. ri I" ll NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN BERGAMBACHT, BERKENWOUDE, BODEGRAVEN, BOSKOOP, GOUDERAK. HAASTRECHT, MOORDRECHT, MOERCAPEI.LE, NIEUWER»** K a. d. U„ OUDERKERK a. d. U„ OUDEWATER, REEUWIJK. SCHOONHOVEN. STOLWIJK, WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, enz, f8009 Donderdaq 17 A'^uatus 1922. FEUILLETON. DE GENEZEN RECHT. I in Abonnementen udtche Courant iangenomen door IENENDIJK, STRECHT. ut ten. -w a 'ilia des Roses n Sch. 885. reductie. EEBAD nsionprijs billijk. bij den Gerant un. 61« Jaargang BUITENLAND. - f.' OVERZICHT rr lST] ug1. van Port Natal t< Amsterdam, kwam IJ j. van Rotterdam naafl |T I be- Aug. van Montevideo Lug. van Calcutta naa| «TEERT F BLAD door ROBERT HERRICK. 7 den linkt 't Saargebi. haar tranen, bij haar een m naar Sjanghai, vew ir Rotterdam, vertroj I agenh«den irtijen te Wiesbaden, par rood en bespreking ABONNEMENTSPRIJS» per kwartaal 235, per week 17 cent, met Zondagabuq per kwartaal 2.90, per week 22 cent, overal waar de bezorging per looper geschiedt, Franco per post per kwartaal ƒ8.15, met Zondagsblad ƒ3.80. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau; MARKT 31, GOUDA* bü onze agenten en loopers, den boekhandel ca da postkantoren. Onze bureaux syn dagelijks geopend van 9—4 uur.j Administratie TaL Int, 82| Redactie Tel 545. i’lasjiiolen” 50 mooiste landgoed gr. „Reichswald" ir Amsterdam, vertroï andere den V< •dam naar Java, kjranf re Kliniek A’dam. am naar Java, voer 1$ 1 -j het eind vnn haar leven zien, dat hef maar goed was, plotseling geko' afsneed, die haar g. van Rotterdam naait I feerberioht. don morgen vaal i 1922. Dy on. Vestmanoer. md van 17 Aug oenemende bewolkin® onweer, aanvankelijk! inrpiint. Gezel- klas Holl. tehuis ndóren en volwas* iTen aanzien van de meeste ^enstemnvng bereikt. De dofte schipbreuk op risch der Franschen om '8-36 Claps, hvoril 6—7, Hesneope, 0—10, Glasapps! i -9, Candijzoet f kj. 5, alles per 100 Ka’.. itte pruimen 20-2 [8, Moerbeziën 3J^ r 100 stuks. -13, Snijboon 10—11 per 100 K.G 100. Boter 106—:i( :s I JMr m naar Java, vertroH Poincaré ontvangt leden van <te kommissie vnn herstel. P a r ij s 6 Aug. (B. T. A.) Poincaré ont ving hedenavond Lorris Dubois, den Franschen verteronwoolrdiger in de commissie vnh her stel, Scbanzpr en Sforza. Een stelling naar beneden gestort. B e r 1 ij n, 16 Aug. (W. B.) Hedenochtend stortte in de hooge hal van het Anhalter Bahn- hof alhier een s elling naar beneden, waarop arbeiders aan het werk waren. Vijf hunner wer den gedood en zes zwaar gewond. Opper-Silezië. Berlijn, 16 Aug. (W. B.) Volgens hier ontvangen officieele berichten heeft de Pool- sche commissaris onlangs bij de commissie voor de grensafbakening in Opper-Silezië eischen ingediend, waardoor Polen verscheidene mijnen zou verkrijgen, alsmede andere grenswijzigingen te zijnen gunste. Van bevoegde Duitsche zijde merkt men naar aanleiding hiervan op, dat dit voor Duitschland onaannemelijk is. Bij de over eenkomst van Genève is bepaald, dat de toen reeds vastgestelde afbakeningslijn in wezen on veranderd zou blijven. De onlangs door Polen geëischte wijzigingen zouden de afbakeningslijn aanzienlijk veranderen en stukken Duitsch ge bied van milliarden waarde van Duitschland af scheuren. Men meent van de grensconvmissie te mogen verwachten, dat zij de Poolsche eischen met beslistheid van de hand zal wijzen. FRANKRIJK. iiotel A. N. W. B. Mooie lusttuin. 1. Int. No. 5. Eig' ADVERTENTIEPRIJS» Uit Gouda en omstreken (baboomde tot den besorgkrtsgll 1-6 regels ƒ130, elke regel meer 0.26. Van buiten Gouda an dan bazorgkruuu 1—4 regels 135, elke regel meer 0.30. Advertontiën in het Zaterdagnmnmar M bijslag op den prjjs. Liefdadigheids-advertanLiën de helft van dan prija, ■INGEZONDEN MEDEDEEUNGENi 1—4 regels ƒ2.05, alka regal maar 04». Of de voorpagina 50 hooger. Gewone advert.entiën en ingezonden mededeeltngen bfj contract tot saar gereduceer de.» prjjs. Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte ‘Xdvertentiën kunnen worden ingezonden door tusechenkomst van ■oliede boekhaa» del aren, Advertentiebureau» en onze Agenten an moeten daags vóór da plaatsing aan het Bureau zjjn ingekomen, teneinde van opname verzekerd ta zijn. Plotseling, terwijl ze daar stonden met klop pend hart, ingespannen luisterend en kijkend, schoot oen levendige roode vlam omhoog op den top van den heuvel vlak achter de Genezende bron. Eén enkele toorts 1 Eén donkerroode vlam lichtte kwaadaardig door de golf van rook. Toen vlug volgde er een ander, toen nog een, en de vlammen wierpen zich als hongerige wolven op hun prooiop de harsachtige dennen. Op het zelfde oogenblik hoorden zij het geluid van ver warde stemmen beneden in hef kamp, alsof men schen uit hun slaap waren opgeschrikt en nu zenuwachtig door elkaar liepen en praatten. Eén gerekte kreet, een gekreun van wanhoop rees uit de rookende diepte „BrandBrnhd f O, mijn God, de heele boel staat in brand I" Toen vloog Holden naar beneden. „Ga gauw naar de Eyrie neem een bootl” riep hij zijn vrouw toe, terwijl hij met groote sprongen het steile pad naar beneden afliep. In een oogenblik was hij in den rook en de duis ternis verdwenen. Helen draalde nog even, ze leunde tegen het steenen huis, en sloeg met groote oogen het brandende bosch aan de over zijde, gade. Een voor een vatten de groote hoo rnen vlam en laaiden op. Het waren net lanta rens, die werden aangestoken. Het geluid van het vuur, zooals het zich een weg baande door het dichte dennenbosch was duidelijk hoorbaar. Elk oogenblik kwam het nader. Zijn heete gloed begon haar gezicht te schroeien en de lucht was vol vliegende vonken. Het was alsof Holden's woorden bewaarheid werdende wildernis nam etodelijk haar lang gedreigde wraak over de ontheiliging, die de menschhedd fai haar rijk ge pleegd had I Met een machtig geloei met een MNWfirig lekken, haastten de vlammen zich naar 81 - g4a '’ön grooten brand van het vorige jaar, die Tfcwned had tot den top van de noordelijke ber gen, had Holden Ouden Jack een breede brand wan laten maken door de dikke bosschen, waar van hij eigenaar was, en waarvan nog nooit één jfikelen boom gekapt was geworden. Maar in pe omgeving zou het vuur maar al te veel voed- Bel vinden. De heuvels, die om de Genezende bron heen lagen, zouden een natuurlijke be schutting voor brand vormen, tenzij de noodlot tige vlammen in he< dal zelf tot uitbarsting ■wamen. Het was m» de vraag of er door nala tigheid brand was ontstaan bij de bron of dat het vuur in het gekapte gedeelte was dóórge drongen, »onder dat de oude man het gezien ■had, wiens plicht het wai om 's nachts de lange brandlaan op en neer te loopen en te zien of hij ergens brand ontdekte. Als het vuur een maal binnen de beschermende grens was, zou Jiet meedoogenloos het kamp en de Eyrie en pet dichte bosch aan den zuidkant van het meer fantasten. En dit kon geen brand in de verte pjn, want anders zouden zij den verstikkenden rook hebben opgemerkt, terwijl ze vervuld van pichzelf, stonden in het kleine htds. Het moest plak bij zijn, en toch was alles pikdonker, keen enkele vlam om hen te toooea nw M ■fvjMMLdreiadf. DUITSCHLAND. DE SCHADELOOSSTEI LING. Het Duitsche moratorium. Berlijn, 16 Aug. (N. T. A. Draadloos). Uit Londen verluidt, dat een nieuw bemidde lingsvoorstel van België, dat ook in Fransche kringen niet ongunstig werd besproken, waar schijnlijk op de volgende conferentie te Brussel was te verwachten. Daar België prioriteitsrecht had op de uitbetaling der schadeloosstelling, zou het voor een moratorium van ongeveer zes maanden kunnen stemmen, in welken tijd intus- schen het geld voor Duitschland door een lee- ning zou kunnen worden gevonden, zoodot Frankrijk's dringende eischen zouden kunnen bevredigd worden. Een verklaring van Wirth. B e r 1 ij n, 16 Aug. (N. T. A. Draadloos). Rijkskanselier Wirth verklaarde aan den Ber- lijnschen vertegenwoordiger van de Daily Chro nicle, dat het resultaat der Londensche con ferentie een catastrophe was. De uitbetaling van 500,000 pond 'door Duitschland toonde aan, dat het zich niet aan zijn verplichitngen wilde onttrekken en als steeds bereid bleef naar de mate van zijn krachten te betalen. Wanneer dit voornemen dagelijks werd belemmerd door het snelle dalen van de mark, dan was dat niet de schuld der rijksregeering. Wat econo misch onmogelijk was, moest vanzelf misluk ken. Eerst brood, dan schadeloosstelling. Het moratorium zou over vele maanden moeten loo pen, wanneer het eenig practisch nut wilde hebben. Registratie van het vredesverdrag met de Ver. Staten. Genève, 16 Aug. (W. B.). De Duitsche regeering heeft aan het Volkenbondssecretariaat ter fine van registratie den tekst van het ver drag doen toekomen, waarbij de oorlogstoestand tusschen Duitschland en de Ver. St. wordt op- reeks tten, die door treden van het werden onderteekend. Het verdragen, waarvan het sche regeering of de partijen ter kennis van nacht. wers, maar wij zien daarin niet anders dun ra trospectieve beschouwingen. Wij vernemen echter, dat de beslissing val de herstelcommissie niet langer twijfelachtig en dat er vrijwel zekerheid bestaat, dat de Jeif pansche gedelegeerde, zooals trouwens ook veflj wacht was, aan de beraadslagingen niet zal desk nemen en zich buiten de zaak zal houden. Daaiw door is het uit te brengen aantn! stemmen in df commissie dus vier. Ook schijnt het zeker zijn, dat het Belgische Hd zijn stem zal uitbreng gen in overeenstemming met de Fransche. Daan door hebben wij dus staking van stemmen M het uitzicht en dientengevolge zal door de doorrf slaggevende stem vnn den voorzitter de vers werping van het moratorium te verwachten zijnk Bovendien gaat hedenavond het gerucht, dal ook de Italiaansche vertegenwoordiger zal tege» stemmen, zoodat Engeland alleen zou blijves staan. Wat nu de aan het italiaanschu lid to< schrijven houding betreft, meenen wij, dat d< feiten moeten worden afgewacht. In Italiaan» sche kringen te Parijs, weigert men aan dif gerucht geloof te hechten, doch men erkent dat veel van de formule zal afhangen, waant over gestemd wordt. Ook al mocht een stem» men verhouding 3 tegen 1 uitblijven, rekent mert te Parijs er toch nog op, dat het moratorium zonder productieve waarborgen door de hew stelcommissie zal worden geweigerd. Een aanslag op den Italinnnachen consul 1 te Marseille. i Marsei 11 e, 16 Aug. (B. T. A.) In den loof van den avond heeft iemand een bom geworpen, waardoor de ramen van de vertrekken, die doot den Italiaanschcn consul en zijn kanselier won den bewoond, verbrijzeld werden. Er Werl slechts eenig® materieel® schade aangericht. D< dader ontkwam. Noodweer t® Bar-le-Duc. Maandagavond is over Bar-1e~Due en omstres ken een onweer losgekomen van zoa geweldig hevigheid, meldt de Maasbode, dat de ontsteld< bewoners een oogenblik dachten, dat de siniM tere voorspelling, onlangs van professorale .1^ de gedaan, over vulkaan-uitbaratingen on den ondergang van oen deel van Europa inderdaad in vervulling ging. De stad werd formeel mei hagelsteenen „bekogeld”, er vielen dikke brok* ken ijs, sommige 450 grnm zwaar. En dat lucht* bombardement duurde onafgebroken 25 minttf ten lang. Als bij de oorlogsbombardementen zal de bevolking angstig vei scholen in de huizen, De schade is ontzettend, geen huis werd ge* spaard. De stad bood 's anderen daags een trooate* loozen aanblik. Ontworteld» boomon, glasscherf ven, electrische draden lagen pêlemile In da straten. Alleen de aan de gemeentegebouweW toegebrachte schade wordt op 70,000 francf geschat. De kerkramen waren totaal vernield. In de omstreken der stad is alles ruïne en verwoesting. De oogst is geheel verloren, de fruitboomen stukgeslagen. De bevo'king is zeer onder den indruk. Voor zoover bekend, val’en geen ernstige persoon lijke ongelukken te betreuren. ENGELAND. De koninklijke huishouding. Londen, 16 Aug. (V D) Bij de besparin gen, die teweeggebracht moesten worden in ei ken tak van het Britsche nationale leven, is hef DE FRANSCHE KABINETSRAAD. Geen bijeenroeping van de Kamer. Rambouillet, 16 Aug. (B. T. A.). Poincaré heeft in den ministerraad een volledige uiteenzetting gegeven van de te Londen ge voerde ond-rhandellngen en de redenen, die een overeenstemming ónmogelijk maakten. Het ka binet keurde de houding van den minister-pre sident met algemeene stemmen goed en ver klaarde zich solidair met hem. De zal hedenmiddag worden voortgezet. Rambouillet, 16 Aug. (B. T. A.). Te twee uur 's namiddags ie de ministerraad opnieuw bijeengekomen. Om drie uur legde Mnnouri, do minister van binnenlandsche znken, tegenover vertegenwoordiger» van de pers de volgende verklaring af Ik ben gemachtigd u mede te deelen, dat er poen sprake van is de Kamer bijeen te roepen. De beraadslagingen duren voort. Rambouillet, 16 Aug. (B. T. A.). In de tweede zitting van het kabinet, die tot 4.25 duurde, overwoog de ministerraad in bijzonder heden de verschillende gebeurlijkheden, die zich al naar gelang van de besluiten der commissie van herstel zouden kunnen voordoen. Om 4.40 vrtrokken de ministers weer naar Parijs. Uit Parijs wordt d.d. 16 Aug. aan de Maas bode gemeld Het communiqué omtrent den ministerraad van hedennamiddag, komt hierop neer, dat een afwachtende houding moet worden aangenomen, totdat de beslissing van de herstelcommissie ge vallen is. Wel heeft ook Poincaré een zeer uit voerige verklaring afgelegd aan zijn intervie- de onaanzienlijke hutten, zij verslonden de laat ste doode overblijfselen van de wildernis en veegden de aarde schoon. Het was de geesel. zcoals Holden het eens genoemd had de geesel, die volgde op verdorvenheid en geerte. Toen de vonken dichter om het steenen huis begonnen te vallen, keerde Helen zich om, wierp nog eenmaal een blik op het gloeiend vuur tegen de heuvels, vloog toen het boschpad af, en spoedde zich blindelings voort door den ver stikkenden rook en de duisternis totdat zij uit geput het vrije veld om de Eyrie bereikt had. Ze durfde geen tijd te verspillen om het huis binnen te gaan en kroop op handen en voeten naar de trap, toen ging ze naar beneden naar het bootenhuis. Daar kon ze rustig ademhalen. Ze overdacht de mogelijkheid om nog iets van de kostbare voorwerpen uit het huis te redden een deel vrfh haar kleeren, het zilver, dat El- port haar gegeven had maar een lading von ken op het dak van het bootenhuis, de doffe gloed van het naderend vuur, en bovenal het vreeselijke loeien van de vlammen in de bos schen daarboven, joegen haar schrik aan. Ze maakte een kano los, wierp er zich in en roeide haastig het meer op. Het was goed, dat niet langer geaarzeld had, want toen ze van den oever had afgestooten, stortte zich een vuur zee den heuvel af naar beneden, sprong het dertig voet lang open gedeelte over, en wierp zich op de Eyrie. Het licht van de verwoesting straalde ver in het rond, het donkere water werd rood gekleurd, ze zag een oogenblik hoe de vlammen huishielden in haar slaapkamer en haar kostbare bezittingen verteerden. De tra nen sprongen haar 'in de oogen bij dat nieuwe verlies van al die kleine dingen, waaraan zij zich verwan* weMe. Toen draaide zij het vuur op de Duitsche bosschen op den linker Rijn oever en de staatsmijnen in 't Saargebied. Het lijdt geen enkele twijfel, dat, zelfs wan neer in Londen overeenstemming was bereikt, het moratorium op zeer korten termijn, waar van ten laatste srpake was en het uitzicht op een nieuwe conferentie in September of Novem ber veel te duur zou zijn gekocht. Zij zou op geenerlei wijze een definitieve regeling van het contributie-probleem hebben beteekend noch het gevaar van sancties uit de wereld hebben ge holpen. De bankiersconferentie, die volgens een bericht, bereid moet zijn geweest in September opnieuw bijeen te komen, zou niets anders heb ben kunnen doen dan haar vroeger oordeel te bevestigendat een Duitschland onder de heer schappij van dergelijke financieels voorwaarden niet credietwaardig is. De tijd, die ons zou zijn gegund om wat lucht te happen, zou de eco nomische catastrophe niet hebben tegengehou den, maar slechts in geringe mate hebben ver traagd. Men kan, zooals Vanderlip onlangs schreef, een beek, waarin men een geheele ci troen uitknijpt, daarom nog niet voor limonade verkoopen. Maar niet eens voor deze Atempause was Poincaré te vinden. Hij stelde zijn toestem ming tot een moratorium van een gelijktijdig toestaan van zijn „panden” en „garanties” af hankelijk, die Duitschland's inkomsten juist ter dege verminderd zouden hebben, in plaats vgn vlotter te doen vloeien; hij wilde zich met toe stemming van zijn geallieerden ook in 't bezit stellen der Ruhr-kolen, een douane-grens over den Rijn „schuiven”, de Duitsche staatsbosschen, mijnen en industrieën in handen krijgen, niet al leen om handelsspionnage en „gesnuffel" in grooten stijl voort te zetten, niet alleen om den Duitschen arbeid direct onder de Fransche knoet te buigen, maar om, een triest epigoon, de Europeesche doeleinden van den eersten Napoleon te verwerkelijken zonder te bedenken, dat ook dezen grootere een smadelijk einde was beschoren. Het uiteenvallen der Londensche Conferentie door den om „successen" bezorgden Poincaré, beteekent formeel, dat de beslissing over de eerstvolgende betalingen van Duitschland weer aan de commissie van herstel wordt overge dragen, waarin in elk geval de politieke tegen stellingen die tusschen de leidende politici be staan, eveneens moeten uitwerken. Maar nog veel grooter is de wereld-politieke beteekenis er van. De eerste maal sinds 1919 is in zoo plechtigen vorm het Fransche streven naar hegemonie, het door financieele illusies en his- torischen haat gedrenkte vemietigingsverlangen tegenover een groot volk niet door de afge dwongen toestemming der andere mogendhe den in zijn dood-brengende gevaarlijkheid voor den vrede van Europa verheimelijkt. Het is te vroeg om van een feitelijke breuk der Entente te spreken. Voor Duitschland staat slechts dit eene vast dat wij thans minder dan ooit kun nen betalen. Niemand zal thans durven profe- teeren tot welke stappen de Fransche waanzin zich in den eerstvolgenden tijd zal laten mee sleuren. Het blad van Lloyd George stelt vast, dat een afzonderlijk militair optreden van Frankrijk het „verdrag" van Versailles in stuk ken zou scheuren. Het Duitsche volk is aan 't einde van zijn prestatievermogen. Er mag voor de regeering geen „terug" meer bestaan. Wij nciuiv willen met trots en waardigheid erop wachten, onverwrikbaren wat de heer Poincaré besluit. Het laatste woord 1 heeft niet het bloc national. JDINGEn. naar Soerabaja, im, Hamburg en gj J 5 Aug. voorbij Gib'aQ van Batavia naar RqJ Aug. van Rottcrdnn^ iaar Java, voer 14 Aug,’ 1 \ug. van Rotterdam frika naar Amsterdam^ Palmas. Tork naar Rotterdam dd. 12 uur op 323 mij drag doen toekomen, tusschen Duitschland geheven. Dit verdrag sluit zich aan bij de van internationale overeenkomstei Duitschland bij het in werking trCT volk enbonds ver drag betreft hier zestig meerendeel door de Duitsr a contracteerende rolkenbond is gebn Uit het bezette gebied. B e r 1 ij n, 16 Aug. (N. T. A. Draadloos.). De politikeke partijen te Wiesbaden, van de Duitsch-nationale partij tot de meerderheids- socialisten, hebben in een verklaring aan de inter geallieerde Rijnland-commissie er tegen geprotesteerd, dat de regeeringspresident Momm van zijn ambt is ontheven. De staking bij het Wolff-bureeu. Berlrjn16Aug. (W. B.) Zooals gemeld, is bij een deel der agentschappen van het Wolff- bureau, vooral in het Westen en het Zuiden des rijks, een wilde staking uitgebroken. Het personeel meende oen met den centralen be- dienden-4ond getroffen overeenkomst terzake van de Juli- en Augustus-loonen te moeten af wijzen. De dienst zal zooveel mogelijk door gaan. Benige der bij de staking betrokken agentschappen zijn reeds weer aan den arbeid gegaan. SeUDSCHE EOÜRffl Dit blad verschijnt dagelijks behalve op Zon-en Feestdagen L MATLEJA.Ii B. Moderne inrich» gunstige ligging. i jaar Fl. 4.50 p. I. MOLENAAR. ■and Hotel ker” Tel. 2»5. :o en K.N.M.V, I Gin Kef Duitsche standpunt over de misluk- Idng der Londensche conferentie te leeren ken ter kiezen wij een artikel van dr. F. K. in de Deutsche Allgemeine Zeitung, Het is getiteld ffln Schönheit gestorben” en moge vertaald W zijn geheel hier volgen i De Londensche conferentie is ten aanzien van \raagstuk der schadeloosstelling niet tot ■enigerlei overeensiemming hunnen homen. Zij TOegon met een melodramatische opsomming Ean het „lijden” der beklagenswaardige over winnaars. Het primitiefst omschreef wel de Ja- bunsche vertegenwoordiger Hayashi volgens ’t fecept van wijlen Montecuccoli hun politiek program het eenige doel der geallieerden moesf fajn geld te krijgen. Lloyd George liet aan de Journalisten door zijn particulieren secretaris leeds in het midden der eerste conferentieweek perHaren, dat een breuk der Entente hem niet «leen wan^chijnlijk, maar bijna onvermijde lijk voorkwam, nadat hij in zijn Lagerhuisrede Jhet probleem „compromis of breuk" had ge steld en uitgewerkt. Alles scheen erop te wij- <zen, dat ook de dertiende conferentie met een prormstekifren vredb zou eindigen, evenals hapr ivoorgengsterf. In een sterke tactische positie stonden de beide staatslieden, die den doorslag geven, tegenover elkaar. Op 14 December 1921 verklaarde de Duit- Bche regeering de verdere betalingen op grond /ran 't Londensche ultimatum niet meer te kun nen doen en verzocht om uitstel. Op 21 Maart 1922 werd dit z. g. uitstel van betaling voor 192d toegestaan, op voorwaarde, dat Duitsch land „slecht»” 720 mülioen goudmark in baar pn 1450 millioen in nature betaalt en zich on derwerpt aan een financieele contröle, vqn wel ker draagwijdte de zonder toestemming van ■den rijksdag gesloten overeenkomsten met het gerantie-comité van 18 Juli een ontzettend beeld geeft Op 12 Juli was de Duitsche regeering genoodzaakt-nog tijdens den duur van dit z.g. ^oratorium een nieuw moratorium te vragen, waaroD de commissie van herstel een antwoord voor den vervaldag van 15 Aug. in uitzicht stel- Be. De aangelegenheid der compensatie- (Aus- frleichs-) betalingen speelt in het groote verhand per financieele slavernij van Duitschland maar jpen secondaire rol. Gisterenmiddag (14 Aug.) jverd de nota der commissie van herstel oni- •angen, volgens welke (klaarblijkelijk in ver pand met de Londensche Conferentie), zij niet In slaat was een méritoire antwoord te geven pp het laatste verzoek om uitstel. De op 15 Rug. vervallende 50 millioen goudmark hoe ren dus vooreerst niet betaald te worden. Ten gevolge van de ten eenen male ontzettende in- benstorting van de Duitsche valuta, die juist is toe te schrijven aan de onzinnige politiek van de Aangelegenheid der schadeloosstelling, moest de kans op het delgen der ons opgedrongen las ten steeds meer verdwijnen, De deskundigen der Entente wezen er in hun rapport op, dat de poor Poincaré voorgestelde panden geen posi tieve opbrengsten beloofden. Lloyd George niende van zijn kant 10 tegenvoorstellen in. punten werd over- conferentie leed ten contróle uit te oefenen had iedereen in de nederzetting gewaarschuwd om hem geen drank te verkoopen. Waar schijnlijk brachten de kleuilingen, die op het meer roeiden en vischten dien voor hem mee. In ieder geval had de dokter hem den laat- sten keer, dat hij in dien toestand was, ge dreigd met wegzending uit het kamp. Hij had den ouden man een flink standje gegeven en hem zijn flesch afgenomen. Dr. rercij had eet| vermoeden, dat de man, die eigenlijk niet meer in stant was om geregeld te denken, door on voorzichtigheid of misschien ook uit moedwil, brand bij zijn hun had aangestoken en op die manier hnd toegegeven aan het vage voorn nemen om zich op zijn ouden nurstej te wreken. Hij leefde alleen in een kleine blok hut. die hij achter de bro> gebouwd had aan de brandlaan, die hij moest bewaken. „En ik vermoed," zei Dr. Percy veelbetee- kenend, „dat de dokter daarheen is om hew te zoeken. Maar hij zal er nooit kunnen ko men." Aan de andere zijde van het meer werd da kleine vloot van booten en kano's opgewech» door mannen die den brand wilden gaan be strijden. Ze wilden koers nemen naar de oud< landingsplaats aan het zuideinde van het meer* daar was de meeste kans het vuur m"ester t« worden vóór de vlammen de rivier r kegf en de westzijde aantastten. im naar Britsch-lndii lm. m naar New-Orleanfc Michael. naar Rotterdam, voefl den rug toe, en roeide met alle kracht het meer op om de ondragelijke hitte te ontvluchten. Dat was het eind - hier. Ze troostte z._ dat het einde zoo plotseling gekomen wns, dat het eiken band afsneed, die haar bond aan haar huwelijksleven, behalve haar twee kinde ren. Een groote kalmte volgde op Het woeden van het vuur detd ook stemming van verwoesting ontwaken En Erik Met een rilling vermeed ze om zich in te denken wat «jn lot zou kunnen zijn in dien brandenden poel. Een poos later in den nacht werd de kano opgepikt door Dr Percy, die achter zijn motorboot aan, een heele sleep kleine boofjes had, waarin de menschen zaten uit het kamp bij de Genezende Bron. Hij bad Holden gezien zei hij tegen Heten. Ze h delen san en wanho pig hun best gedaan om de verschrikte petiën- 1 ten bij elkaar te krijgen gelukkig waren er nog maar enkelen over en ze met de ver pleegsters in de booten te zetten. Toen zo klaar waren om heen te gaan, en de jonge dok ter de motor aanzette, was Holden terugge gaan naar het kamp; hij had gezegd, dat ze niet op hem moesten wachten, dat hij zijn kano had, en spoedig zou volgen. Hij was waarschijnlijk teruggegaan om naar ouden Jack te kijken, dacht Dr. Percy. De oude man was de eenige in de kleine nederzetting, die vermist werd. Laat op den middag was hij nog gezien bij de bron, min of meer dron- ken; hij had allerlei klachten en bedreigingen 1 geuit, brommend in zichzelf, zooals zijn ge- I woonte was als hij onder den ipvloed was van sterken drank. Waar hij den drank vandaan haalde, was altijd een raadsel, want Holden

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1922 | | pagina 1