wen! OEN nden NIEUWS. EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN JVtf 15010 Vrijdag 18 Augustus 1922. 61* Jaargan Dit blad verschijnt dagelijks behalve op Zon-en Feestdagen FEUILLETON. DE GENEZER lag R WOUW' DA. X I BERGAMBACHT, BERKENWOUDE, BODEGRAVEN, BOSKOOP. GOUDERAK. HAASTRECHT, MOORDRECHT, MOERCAPELLE, NIEUWER» 1 KERK a. A IJ., OUDERKERK a. d. U„ OUDE WATER, REEUWLIK, SCHOONHOVEN, STOLWIJK, WADD1NXVEEN, ZEVENHUIZEN, enz. DUITSCHLAND. r BUITENLAND. 81 oer. voer. Handel flin! voer. Handel flint jr. Handel M. anvoer. Handel W mdel redelijk. ,6; laagste .tand z (Var* Nrrolg^ "bericht, norren vaat door ROBERT HERRICK. van 18 Aug.: nemende Zuiden eken tot half bev ren met kans op 'bracht, ge- verwoesting, weinij dan 1 S VROUW*, rin tal van elke huis- 3n tijd met goed perso- •wez.en zich' uishouding. lishouding, de hvishou- ABONNEMENTSPRIJ8» per kwartaal ƒ258, per week 17 cent, met Zondagsblad per kwartaal 2.90. per week 22 cent, overal waar de bezorging per looper geschiedt. Franco per post per kwartaal 8.15, met Zondagsblad ƒ8.80. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau i MARKT 81, GOUDA* bjj onze agenten en loopers, den boekhandel en de postkantoren. Onze bureaux zijn dagelijks geopend van 4 uur.j Administratie TeL lat. B2> Redactie TeL 54*. bijeengekomen en zal waarschijnlijk, is voorzien in 't verdrag van Dtritschers hooren. |s bedraagt italing des in 1— ekomon bij Toen Holden het ter dood gedoemde kamp den rug toekeerde, na de anderen het bevel ge geven te hebben, zonder hem te vertrekken, was hij, net als dr. Percy dacht, een poging gaan doen om ouden Jack te vinden. Hij vermoedde, dat de oude man dronken in de kleine hut zou liggen, die hij zelf gebouwd had, bijna vlak echter de Genezende bron op de grens van het kamp. Als de brand daar was uitgebroken, zooari waarschijnlijk was, zou het vergeefsche moeite zijn den ouden man te gaan zoeken. Maar misschien was hij genoeg bij be wustzijn geweest om de broede brandlaan door te gaan; mogelijk ook had het vuur met zijn onverklaarbare grillen, de hut gespaard. In ieder geval wilde de dokter met heengaan zon der alles in het werk gesteld te hebben om uit te vinden waar de oude man was gebleven. Den laatsten tijd was Holden zeer van hem vervuld g»weest. Hij voelde zich zonder dat hij wist waarom, verantwoordelijk voor hem en tegelij kertijd koesterde hij voor Ouden Jack een groo- te genegenheid. Daarbij kwam, dat hij, nu het einde gekomen was het kamp vernietigd en de laatste patiënten gevlucht er onbewust voor terugdeinsde om de plek te verlaten voor de vlammen hem in het meer dreven. In deze stemming liep hij langs den noordkant van de heuvels langs het water en kwam na een groo- ten omweg achter de bron uit. Tot nu toe was hij er in geslaagd om het brandende gedeelte te mijden, maar toen hij door de struiken naar den top van »en van^de heuvels kroop, kwam hij op de plek vMt earat» verwoesting be gonnen wa». De bootnen brandden nog, de zwarte onder grond smeWda. Het vuurde had zoo snel om zich heen gegrepen, dat de vlammen al twee mijl verder waren, ai achter de Eyrie, dia in ronde deden en voelde zich diep ongelukkig. Den volgenden morgen in de vroegte .klopte Dr. Percy, die juist van den brand terug was gekomen, en er vuil, slordig en uitgeput uit zag, aan haar kamerdeur. „Heb je hem gezien, Percy vroeg ze won derlijk kalm. „Neen! Maar er is hier juist iemand aan gekomen uit het Noorden, die zegt dat hij iemand van de rots bij de baai in het meer heeft zien springen. De man probeerde bij hem te komen, maar in den rook en de duisternis raakte hij zijn spoor kwijt en heeft hem dus niet gevonden." Zij zwegen beiden. Dr. Percy zei eindelijk i „Ik weet, dat de dokter een uitstekend zwem mer isï Hij is waarschijnlijk veilig op een van de eilanden aangekomen, of hij is meer naar het Noorden gegaan en is geland achter de plaats waar het vuur woedt en hij zal waar schijnlijk zijn weg nemen langs een anderen kant. Ik heb er mannen heen gestuurd met een boot, en ik ga zelf ook, zoodra ik wat gegeten heb." Zoo verliep er weer een dag met wachten. Er was geen nadere aanduiding, ’s Avonds haalde dr. Percy Helen over om met hem en de pleeg zusters te vertrekken. Het was niet zeker of de treinen zouden kunnen blijven loopen, want het vuur had zich uitgebreid naar den kant van den spoorweg bij de oude landingsplaats. „Het zal hem wel goed gaan”, zei dr. Percy met overtuiging. „Hij weet hoe hij voor zichzelf kan zorgen in de bosschen en hij is er de man niet naar om zijn leven op te offeren voor nie mendal. We sullen in de stad wel van hem hoo* Zoo verliet, of beter ontvluchtte Helen de wil dernis, die ze was gaan baten. Voor het laatst reisde zij naar het Zuiden, naar de drukke we reld. waar tij van hield, w (iOlDSCHE (WANT. nog te melnncholieker door de ,ige menschelijke overblijfselen, nog erger het verbrande bosch zelf. Holden bleef eenigen tijd stil staan, naar be neden staren op de ruïne. De Idealist moest het beeld in zich cpnemen van zijn verwoest streven, het maaksel van zijn schoone droomen, dat tot niets was terugge keerd door de hitte van het vuur Eindelijk keerde hij zich om. De brand woedde nog in het bosch tusschen de bron en de Eyiie en zond zware rookwolken omhoog Maar door de toevallige richting van den wind was het stuk waarop de steenen hut stond, gespaaid gebleven. Zij stond daar kaal en grijs met de rij smeulende dennen er achter. De hut was het eenige in het dal, die onaange tast was. Zij was nog als vroegerl Holden liep langzaam over de heete asch naar zijn oude tehuis op de klip. Het was zwart van de vlam* men en den rook, die er zoo vink ’angs warm gegaan. Zelfs nu nog speelde een klein tongetje om de eiken deur. Holden trapte het uit met zitnl voet. Hij trok een paar stukken hout op zij, diet het mogelijk zouden aansteken, sloot de deunj en ging door den kleinen tuin naar den rnndj van de rots. Benige ©ogenblikken bleef hij daaq besluiteloos staan, toen gooide hij den zware», ijzeren sleutel ver in het meer. Hij plonsde dol| in het water. De geesel had zijn werk gedaan. De wildernis was gewroken en de zwakheid van den menscW gestraft. Eenmaal zou de verwoesting bij da^ Genezende bron bedekt worden met frisch groen gras; de zwarte hellingen van de heuvels zou^j den een nieuw bosch vóórtbrengen. Maar niet* meer voor hem! ig zich ver- rouwen uit ;t en West, ressanle en het einde van het meer. De verstikkende rook en de ondrcgelijke hitte deden Holden eerst te- "iigdeinzen, maar na wat gerust te hebben in een vochtig hol, kroop hij opnieuw naar boven, tot hij in den poel van de Genezende bron kon zien. De omgeving was verwoed aan het bran den, de kleine gebouwen boden langer weer stand dan het droge hout. Weer werd hij terug gedreven door de hitte en hij bewoog zich met moeite in de richting van Oude Jack’s hut. Het vuur was zoo hevig, toen de groote hoornen werden aangetast, dat hij genoodzaakt was zijn plan op te geven en terug te keeren naar het vochtige hol, waar hij een paar uur bleet lig gen, half verstikt door den rook. Tegen den morgen hervatte hij zijn tocht en dit keer kon hij de smeulende overblijfselen van de hut na deren, waarin hij meende het verkoolde lichaam van een man te ontdekken. Het vuur, dat Oud» Jack in zijn verward brem had aangestoken, verteerde nu zijn eigen lichaam. Holden keerde terug naar don heuvel boven de Genezende bron. De wind had den zweren rook wat verdreven en het was licht genoeg om iets van de verwoesting te zien, die het vuur had aangericht. De bron zelf was een kleine poel vol dampend water onderaan de zwarte rots. Een paar boomstompen hielden er bij de wacht. De cementen leiding, die gemaakt was om het water van de bron naar de -baden te brengen, lag onaangetast, een herinnering aan menschel ijk e uitvinding. Ook het steenen zie kenhuis, waaraan de dokter het eerste jaar van zijn huwelijk gewerkt had, was blijven staan. Het dak was er af, de ramen er uit! De vlammen hadden er zich een weg doorheen gebaand en alles aangetast. De andere gebouwen waren alle met den grond gelijk gemaakt: ze waren niets dan aschhoopen, waarop verkoolde stukken en verbogen ijzerwerk lagen. In het droevige sche- m .tnerlicht gaf de plek een beeld-v»n •’a,ehe*le' DE SCHADELOOSSTELLING. De moratoriumkwestie. Brussel, 17 Aug. (B. T. A.) Volgens ze kere geruchten zal Delacroix waarschijnlijk be last worden met het indienen bij de commissie van herstel van het voorstel, dat Theunis te Londen heeft gedaan. Volgens dit voorstel zou aan Duitschland een moratorium worden ver leend tot de conferentie, die in Nov. zal worden gehouden. In afwachting daarvan zou Duitsch land echter waarborgen moeten geven voor de betaling van zijn schulden door het verstrekken van promessen, voorzien van de onderteekening van handelsfirma s aan de commissie van her stel. P ar ijs, 1 7 Aug. (B. T. A.) De leden van de commissie van herstel hebben vanmiddag een officieuse vergadering gehouden, om een begin te maken met de bespreking van het antwoord op het verzoek van Duitschland om een mo ratorium. Zonder deze kwestie door en door te bespreken, hebben zij enkele principieele beslis singen genomen, die overigens voorwaardelijk zijn. De afgevaardigden zijn zeer actief en vol goeden wil bezig met het zoeken naar een ge meenschappelijke oplossing, die de goedkeu ring van de geallieerde regeeringen kan verkrij- i Coöp. Tuinfersï eken”. Snijboonen? oort 110, stoksf ntjes 12—17.7CU nen 0.80—2.20J tten 7—9, uientj 18, augurken fïirk' i 1830, augunn grof 3—II, ao4' 4.30—9, doperwt les per 100 K.Gb’ 2.30, 2e soort!* talve 0.10—0.40,? -6.—, bloemkool'' 5—, gele savoy»» t 1.90-3.10, 2/ >.10-1, per lOOf B 9.30—10.90&1 40, rijp 7.60—r 8, kroten 1.10 derie 0.90-2,—^ bos; zuring per i 8—11, dirkje» 5, keswick 6—12 -0.07, meloenen 7.10-7.50 per (2) Lloyd George stelde voor, dat de kwes tie of al dan niet een moratorium zal worden verleend, behoort te worden uitgemaakt door de commissie van herstel. (3) Stelde hij voor, dat de waarborgen, die reeds geëischt zijn door de commissie vnn her stel en door do Duitsche regeering aanvaard, onmiddellijk zouden worden toegepast. (4) Nam hij op zich, dat Engeland geen rente of kapitaal van zijn geallieerde schuldenaren zou eischen, in afwachting van de voorgestelde bijeenkomst aan het eind van het jat.r. De Duitsche pers over Wirth’s verklaring. B e r I ij n, 17 Aug. (W. B.) De Berlijnsche bladen vestigen door opvallende letters de aan dacht op de verklaringen, die Wirth aan de bui- tenlandsche journalisten heeft verstrekt en too- nen het daarmee vrijwel zonder voorbehoud eens te zijn. Zoo zegt b.v. het Berliner Tage- blatt: Wij zien met voldoening, dat Wirth de onwaarheden van Poincaré beantwoord heeft met de duidelijke en onaantastbare waarheid. Wij stellen met bijzondere tevredenheid de duide lijkheid, de ongekunstelde toon van eerlijkheid, de nauw bedwongen verontwaardiging en de lustige kracht vast, waarmee zulks geschied is. De Deutsche AUgemcine Zeitung vraagt, waarom de rijkskanselier al niet eerder en veel vaker zijn stom heeft laten hooren om voor het forum der wereld de ellende te schetsen, die de vergoedingspolitiek in Duitschland heeft aange richt. Volgens de Berliner Volkszeitung was de («rechtzetting van de „vergissingen” van Poin caré ditmaal bijzonder gemakkelijk. De Fran- sche minister-president heeft zich zoo bloot ge geven, dal men zich niet begrijpen kan, hoe hij de economische onzin, dien hij voor de Pransche journalisten heeft uiteengezet, kan overeenbren gen met zijn politiek gezag. Wirth heeft den F anschen premier goed op zijn plaats gezet. Het is hier echter niet om het gelijk te doen; Europa's bestaan staat op het spel. De Tag zegt: De besliste en mannelijk* woorden van den rijkskanselier zullen niet slechts in Duitschland,, maar ook ver over de grenzen weerklank vin den. Het is inderdaad zonder voorbeeld, dat de minister-president van een groote mogendheid de openbare meening der wereld door leugens als vuisten op een dwaalspoor tracht te bren gen. De rijkskanselier heeft den juisten weg in geslagen door den angstvallig bewaarden „goe den roep" van Frankrijk een gevoelige klap toe te brengen. De Deutsche Zeitung verheugt zich, dat de regeering door haar eersten ambtenaar den Juisten weg begint in te slaan, n.l, van di rect te antwoorden op verwijten en beschuldi gingen. Vooral toe te juichen js, dat de rijks- kanselier verklaard heeft, dat eerst de zorg voor het Duitsche volk komt en dan die voor de ver goedingen. De Deutsche Tageszeitung zegt, dat het beroep van den rijkskanselier op het buiten land door vele goede Duitschers met het woord „eindelijk” zal worden ontvangen. Wirth heeft heel wat gezegd, wat de overweldigende meer derheid van het Duitsche volk uit het hart is gegrepen. Bepaling inzake Duitsche officieren. B e r 1 ij n, 17 Aug. (W. B.). Naar de Lokal Anzeiger verneemt, heeft do rijkspresident be paald, dat nn 1 Aug. 1923 zich terugtrekkende officieren niet meer de uniform van het leger, I maar slechts die van de tegenwoordige Reichswehr mogen dragen, zelfs wanneer zij tot het laatst toe in het leger hadden gediend. BEIEREN EN HET RUK. Berlijn, 17 Aug. (N, T. A. Draadloos.)^ De Beiersche coalitie-partijen weigeren het op» heffen der noodverordening en verlangen nieiM we onderhandelingen met de rijksregeering. D< besprekingen tusschen de partijen, die hedetf gehouden werden en waaraan de minwter-pre< sidenten en andere ministers deelnamen, went den, zonder tot een resultaat te hebben gelcir^ afgebroken, maar worden voortgezet. Het geschil tusschen Beieren en het rijk vandaag, aldus meldt men d.d. 17 Aug. uit Ber< lijn nan de N. R. C., weer ten zeerste verscherpt^ doordat de Beiersche volkspartij en de uit dfll Duitsche volkspartil en Duitsch netionalen h« staande Beiersche Middenpartij zich tegen W opheffen van de Beiersche verordening van 24 Juli en voor nieuwe onderhandelingen met het rijk hebben uitgesproken. De Beiersche volk*\ partij is nog verder gegaan en heeft verklaar^ dat Beieren de te Berlijn door grnaf Lerchens feld getroffen regeling ónmogelijk kan erken* nen. Men weet, dnt de overeenkomst van Berlijn eischt, dot do Beiersche verordening titerlijk 14 Augustus, morgen dus, zal zijn ingetro.ken. Te» gevolge van het besluit vnn bovengenoemd» partijen zal het knbinet-Lerrhenfeld wel niet hij achte zijn dit tc doen. Het kabinet komt hier», door natuurlijk in een uiterst pijnlijke povi’io Vanmiddag zouden de verschillende partijen nogmaals beraadslagen. Indien geen andere op^ lossing zou worden gevonden, kan men het heengaan van Lerchenfeld of de ontbinding van den landdag verwachten. Vom Pregef, de Beieische gezant te BedljiV is vanmiddag op audiëntie bij den rijkskanselier geweest. Hij heeft dr. W'rth verzekerd dat het kabinet-Lerchenfeld zal doen wnt het kan on» de te Berlijn gesloten overeenkomst uit te voe ren. De Beiersche regeering hoopt nog steed* een meerderheid voor deze overeenkomst In de< Lt.nddpg te kunnen vinden. De salarisregeling der rijksambtenaren. iferlijn, 17 Aug. (W. B.). Da tilden» het parlementair reces bestaande rijksdagcommis- sin tegen 21 Aug. bijeengeroepen om t» beraadslagen over de salarisregeling der rljkw ambtenaren en do duurtebijslagen Met het»’ zelfde, d iel is tegen 10 Sept, de rijkraad bij eengeroepen. Verhooging spoorwegtarieven. De raad der rijksspoorwegen besloot wegen: de geweldige stijging der uitgaven de tham geldende goederentmirven met ingnng van 1 Sept met 50 te verhoogen. Rusland. De overzeesche week te Hamburg. Berlijn, 17 Aug. (V. D.) Rijkspresident Ebert vertrekt heden mot den Rijksminister valk binnenlandsche zaken naar Hamburg lot op®- ning der Overzeesche Week. Als vertegen^ woordiger van het departement van buitenland» sche zaken zal Knipplng daaraan deelnemen. De thans in Europa vertoevende Duitsche ge zant fe Tokio, dr. Solf, zal een voordracht hou den over den Duitsch-Japanschen handel. De Engelsche egonoom Keynes heeft beloofd een» voordracht te houden over de schadeloosstel- lingspolitiek van Duitschland op het w'eields economische congres op 2b Aug. Verder zijn er sprekers uit Engeland, Amerika, Spanje, Ar gentinië, Nederland, Zweden, Zwitserland en Rusland. Havas knoopt aan het feit van ’t bijeenko men der commissie van herstel een vermake lijke, hoewel waarschijnlijk niet aldus bedoelde, opmerking vast Eerst wordt heel rustig vast gesteld: „De Fransche regeering is bereid te handelen overeenkomstig de beslissing der com missie van herstel.” Men zou dus zoo zeggen: nu is de zaak in orde: Frankrijk legt zich bij 't besluit, dat de commissie zal nemen, neer. Deze illusie verdwijnt echter In rook, wanneer men verder leest, wat Havas laat volgen: „Maar indien wat onwaarschijnlijk is de beslissing niet overeenkomstig de billijkheid mocht zijn en wanneer zij zou indruischen tegen den geest, zoo niet de letter, van 't verdrag (door met name te weigeren vast te stellen, dat Duitschland in gebreke is gebleven hetgeen onbetwistbaar is zou het Fransche kabinet, zijn vrijheid van handelen hernemend, op eigen initiatief op Duitschland zoodanige controle maatregelen toepassen van economischen en fi- nancieelen aard, die het noodzakelijk voorko men en wel binnen het kader van de voorstellen, die Frankrijk te Londen deed." M. a. w.: zoon erg lange zin is noodig om te zeggen: wij, Frankrijk, doen wat wij willen: van de beslissing der commissie van herstel trekken wij ons geen zier aan; valt ze te onzen ongunste uit, dan is de decisie niet conform Havas e q u i t Dit is wel een heel zonderlinge aankondiging, omdat er mee te kennen wordt gegeven, dat Frankrijk desnoods buiten de meerderheid der commissie van herstel om een instituut nog wel bij ’t vredesverdrag in 't leven geroepen zal handelen, zooals het belieft. Dit is een klaarblijkelijke uitdaging van de andere geal lieerden en voor Duitschland voorspelt dit niet veel goeds. Wij zijn benieuwd, hoe de stemming in de commissie van herstel zal uitvallen en of de tegenstellingen tusschen de geallieerden on derling, evenals ter Londensche conferentie, op nieuw op duidelijke wijze aan den dag zullen ti eden. gen. Met dat doel doen if hun best in stil c te werken en hopden zij hun besprekingen strikt geheim. Men moet er niet on rekenen, dat de eindbeslissing vóór het midden van de vol gende week zal worden ytnomen. Berlijn, 17 Aug. (N. T. A. Draadloos). Volgens bericht uit Parijs moet de Duitsche regeering zijn iritgenoodigd vertegenwoordigers te zenden voor onderhandelingen met de com missie van herstel om de betaalkracht van Duitschland te bespreken, zoodat een beslis sing misschien pas de volgende week mogelijk is. Officieel is te Berlijn hiervan niets bekend. De mogelijkheid bestaat evenwel, dat een di recte uitnoodiging nlsnog zal worden gezon den, daar volgens art. 234 van het vredesver drag Duitschland in belangrijke kwestie» om redenen van billijkheid moet worden geboord De houding der Engelschen ter Londensche conferentie. D.d. 17 Aug. wordt uh Londen gemeld: In tegenstelling met dp-kritrèken, die versche nen zijn in de Fransche en Belgische pers is men hier in officieele kringen van meening, dat, ven» van een vraagstuk van betrekkelijk on dergeschikt belang te zijh, het voorstel om be heer uit te oefenen over de Duitsche mijnen en bosschen, van allereerst belang is en verklaart men, dat het verzet daartegen door Engeland op de geallieerde conferentie, ingegeven is^dooi zeer gewichtige redenen. Het politieke resultaa1 dat Engeland vreesde, was, dat uit het overne men van de Duitsche mijnen en bosschen, die het eigendom zijn van de staten en niet van het 'ijk, een ernstige ontbinding en een nog mee' gehavende stabiliteit van de Duitsche regeering voort zou vloeien. De Fransche politiek zou nog meer ernstige tweedracht kunnen hebben ver oorzaakt tusschen Beieren en de rest van Duitschland. Zij zou zelfs hebben kunnen leiden tot den val van de Duitsche regeering. Wat de geallieerden van Duitsc’dand wenschee is gele en de tweede ernstige reden om geen kamp te geven op dit vitale punt, was natuurlijk, dat alle deskundigen, behalve de Franschen, hadden gezegd, dat dit geen geld zou opleveren. Lloyd George heeft niets gedaan dan te trachten den Franschen de feiten in dezen bij te brengen. Hij kon er niet in toestemmen den Franschen hel beheer over een belangrijk gebied van Duitsch land te geven, terwijl de meerderheid van de deskundigen verklaarden, dat het plan econo misch onuitvoerbaar was. Men acht het twijfelachtig, of de Fransche Kamer, wanneer die wordt bijeengeroepen, ge neigd zal zijn dit voorstel over te nemen, dat het meerendeel van de geallieerde deskundigen heeft verworpen, omdat het niet geschikt scheen om het geld te verschaffen, dat Frankrijk ver langt. In officieele kringen geeft men herhaaldelijk zijn spijt te kennen, dat alleen Poincaré onder de geallieerde afgevaardigden niet in staat was het edelmoedige aanbod te aanvaarden, dat Lloyd George bij het einde van de conferentie heeft gedaan. Dit c.anbod omvatte, naar men weet, de vier volgende punten (I) De Engelsche premier nam het voorstel van Schanzer over, dat de geheele bespreking zou worden uitgesteld, totdat de verschillende landen hun onderhandelingen over de fundee- ring met de Ver. St. hebben ten einde gebra hetgeen tegen het eind van het jaar wel het val zal zijn. V OVERZICHT Door <fe commissie van deskundigen ter Lon- densche conferentie is .op een der laatste zit- pngsdagen met al gemeene stemmen een rapport tengenomen, waarvan de strekking is, dat Duitschland binnen vier weken den volgenden termijn van twee millioen pond sterling moet be talen om de schulden aan geallieerde particu lieren te vereffenen, dat daarna de overeen komst voor deze betalingen geheel dient te ver- jrallen en dat de geallieerde regeeringen afzon derlijke regelingen moeten treffen voor de be- laling door Duitschland, die moeten worden on- fderworpen aan de goedkeuring van de com missie van herstel. De conferentie heeft zich ;mot <Ht rapport vereenigd en Theunis en Poin- ftaré hebben te dezer gelegenheid blijkens een Reuterbericht verklaard, dat zij, wat hun prindpes betreft, een groot offer hadden ge bracht terwille van de eenheid der geallieerden. De Duitsche regeering herinnert men zich herder had op 14 Juli aan België, Frankrijk 'en Italië gevraagd om ten aanzien van deze compensaticbelangen een andere regeling te treffen. Haar verzoek ging vergezeld van een belofte om te doen, wat in haar vermogen lag. Een gemeenschappelijk antwoord ontving de Duitsche regeering nog niet; alleen Frankrijk baar men weet antwoordde met retorsiemaat- flen, die o.a. neerkwamen op het verbannen Duitsche elementen uit Elzas-Lotharingen, stap, die in Duitschland zeer veel ontstem- heeft gezocht. De Duitsche regeering gaf fcwmddels een blijk van goeden -wil: ondanks de berdere depreciatie van de mark, heeft zij dezer Hagen het vierde deel van 't vervallende bedrag, p.l. een half millioen pond sterling, aan de be trokken bureaux te Parijs en Londen gezonden. Pok Wirth heeft gisteren aan een journalist van fle Daily Chronicle er nog eens op gewezen, dat 'ie uitbetaling van de vorenvermelde 500.000 pen bewijs was van Duitschland’s bereidheid om tiaar de mate van zijn kunnen te betalen. Wij blipren bereid dit te doen, verklaarde de rijks- Vanselier verder, maar, voegde hij er tevens aan k>e, het is moeilijk deze voornemens te irWerkelijken, doordien de mark zoo schrikba- nd daalt. In dit interview heeft Wirth voorts ïgemerkt, dat er m Duitschland eerst brood oest zijn en dat daarna aan schadeloosstelling >n worden gedacht. Z. i. moest een aan iritschland te verleenen moratorium, zou het :nig practisch nut sorteeren, over vele maanden open. Is er nu kans op een dergelijk moratorium >or Duitschland? Men weet, dat sommige ge allieerden er wel voor te vinden zijn, maar fankrijk wil van een onvoorwaardelijk mora- |k)rium niets weten: in het uiterste geval is het te vinden voor een zeer beperkten uitsteltijd en Ban nog slechts, wanneer het heel secure ga-1 banties erlangt en productieve panden in handen piitrt. l Hoe de Franschen over deze aangelegenheid wenken, blijkt bovenal komisch-duidelijk uit een Havas-telegram. De commissie van herstel toch, win wie de kwestie der schadeloosstelling weer 1 moest worden verwezen, omdat de geallieerden Jfret te Londen niet eens konden worden, is nu hveer bijeengekomen en zal waarschijnlijk, zoo- voorz'en b» ’t verdrag van Versailles, u .Percy BW met ze terug en zei Helen, r1 bjI Probe««R wilde iets van Holden te we- 1|ten te komen. Terwijl de koude schemering raag dicht wierp door de rookwolk, die 1*1° r Water bereikte de kleine troep ruchtelingen de nederzetting en vond een on derkomen in het hotel. *,^en Reheelen dag, dat men slechts op een Pear meter afstand zien kon, hield men zich pezig met de geruchten die men hoorde. Het Wieme stadje was één en al angst. Eerst kwam pr bericht, dat het vuur de rivier al over was n o wind, die gedraaid was, het nu recht naar en toe dreef. Verscheidenen waren al met en ochtendtrein verdwenen en een andeie ^e trein met goederenwagens werd gereed gehouden om de rest van de menschen weg te *engen als het gevaar naderde. Later liep et praatje, dat het vuur bedwongen was, toen *eer het overgeslagen was naar het dal P^an Belle River en de nederzetting van den teostkant bedreigde. Een trein met vluchtelin gen reed weg. Maar Helen wachtte waarop J^cenlijk Ze kon niet weggaan, vóór Dr. Per- E teruK wns- Zoo hing ze heel dien fiestigen dag rond op de landingsplaats aan Pet meer, omringd door een dichte menigte. trachtt» door de atmosfeer van ronk heen luisterde naar 4e geruchten, die d» ADVERTENTIEPRIJS: Uit Goods «a omstrek.*» (baboorande tot dan tmorglrrtn* 1--6 regels ƒ1.30, elk» regel meer ƒ0.25. Van buiten Gouda en den besorglrringi 15 regel» 1.65. elke regel meer 0.30. Ad verten tién io het Zaterdagntmuner 10 'A bijlag op den prfjs. Ijefdadigheids-advertantiën de helft van des prjja INGEZONDEN MEDEÜEEUNGRN» 1—4 regala ƒ2.05, elk» ra«*l ttete 060. O> de voorpagina 60 hooger. Gewone advertentlën en ingezonden mededeelingen bU contract tot ze»r rerertuwwtr» den prijs. Groote letten en randen worden berekend nasr plaatsruimte Advertentiën kunnen worden ingezonden door tuMChenlromiit van «oliede boekhan delaren, Advertentiebureaux en onze Agenten en moeten daag» vóór de plaateng aan het Bureau xün ingekomen, teneinde van opnam» verzekerd te «ijn vereeniging J te Gouda,]} igustus. l i. per stuk. I 10-40 ct.. Mort» 4 ct., Saubriofl! Gladiolen 10—

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1922 | | pagina 1