Twink 7 ;rt U id! yb.W012 Twinl\ NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN 61* Jaargang Dit blad verschijnt dagelijks behalve op Zon-en Feestdagen ’ft nammar bestaat uit bladen- EERSTE BLAD. BUITENLAND. FEUILLETON. DE GENEZER gevraagd Maandag 21 Augustus 1922. BERGAMBACHT, BERKENWOUDE, BODEGRAVEN, BOSKOOP, GOUDERAK. HAASTRECHT, MOORDRECHT, MOERCAPELLE, NIEUWER- KERK a. <L U., OUDERKERK a. d. LJ„ OUDEWATER, REEUWDK, SCHOONHOVEN. STOLWIJK, WADDINXVEEN. ZEVENHUIZEN, enz. /enken. mar- Ingezonden Mededeelingen. 'e tige plaats. een voege tiddel om spiegele II. TëN: het valt. urn, iu W:jl hij (Varen varrglg^ ’unutnlringen. ringen worden w< 1 deel ammoniak weer -k op door ROBERT HERRICK. een ramp zouden het centrum van wijzen en dwa- t recht om hun van den Journal Delacroix t werk te feering i met itsch- bookhan- plMUmit ABONNEMENTSPRIJS j per kwartaal ƒ2.25, per weak 17 cent, met Zondagsblad per kwartaal 2.90, per week 22 cent, overal waar da bezorging per looper geschiedt» dFranoo per post per kwartaal ƒ3.15, met Zondagsblad 8.80. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: MARKT 8L GODDAM fejj onze agenten en loopers, den boekhandel en da postkantoren. Onze bureaux zijn dagelijks geopend van 9—4 uur.; Administratie TeL Int 82| BedactU T*L 646. 55 het 1 af ah fens Het Londen ireken de buite ujrende de afge ren; in of rprijs c.a. 8 0, bureau m. im te slaan aan toe. i-i’’ n voorwerpen. waarvan door het de kleur zwart is ikke men het met houtasch, dat een het af met wollen i citroen. kan men goed hou- medevlakte op een sn. P n r ij s, 19 Aug. die door de commissie verhuurd van de uit en doet soda, spoelt ze goed iij/ Beierscho Het spre Duitschland Belgische v xnincr, uie "VfflJSïT..=§r, was door den hoogflf^p huis. Onde-zoekonc een kal- De orn,‘ dellijke len of regelen 1 aan e zolen der schoe- advertentiën en ingezonden mededeelingen bil contract tot zeer gerrduceer- Groote letter* on randen worden berekend naar plaatsruimte. ütluü kunnen worden ingezonden door Jpsschenkoznrt vun «oliede Advertentiebureau» en onze Agenten en moeten daag* vóór de Bureau zün ingekomen. teneinde van opnam* verzekerd te ztln. voeten. oeten door te nau- n, wryf ie dan in leel arnica-tinctuur met kamferzalf of at werk dat van binnen zeepwater worden an pond chloor- 5 liter water doet teen, tetel een stukje selschalp of een st^. 1 den onaangenamen Omdat echter in in gebruik zjjn <lj. unner of dikker laag. kan het geen kwaad F dtjes te laten volgen togelyk weer te doen itelsteen verwijderen/ aan den binnenwand etel korten tijd leeg het ketelsteen barst s. Een ander middel 1 ketel ’s nachts bui- ketelsteen vriest dan -m ketelsteen te ver- van een deel zout- in den ketel te doen, n als het ketelsteen rgvudig en herhaal- ipoelen. urging. w gezicht met veel tarna met een spons, overheen. Van te citroen in de melk DUITSCHLAND. Duitschland DE MORATORIUM-QUAESTIE. (B. T. A.) De delegatie, 1 van herstel naar Berlijn Engelsche premier heeft meriting gemaakt, dat in elk bond ervan moest worden verwittigd, dat de mo gelijkheden geenszins konden toestemmen in nieuwe voorschotten en dat er geen goede resul-1 taten waren te verwachten van een plan, geba seerd op de hypothese van credieten, die de regeeringen niet zouden kunnen toestaan; de enquêteurs van Genève mochten dat niet ver geten. Allen waren het er over eens om het bestudeeren van het Oostenrijksche vraagstuk •oe te vertrouwen aan den Volkenbond, waar- ^MAAR VROUWTJE, ALWEER NIEUW TOILETJE J.,WELNEEN.ALLEEN MAAR GE.TV/IF1KT.” iTwinK venschafie «haarT'de nxxte<jnieux^,kleuF,die zij pi'zoo lang had willen heb- 4ben,doch maar afeed^ntei Japii kunnen krijgen. •Verkrijgbaar in 24 kleunen. PERVERS ZEEP MAATSchXpPU. *- r-VLAA|»D»NGEN vpn^öunli^ ea^MDC fiOÏDSCHE CWANr onder hen zwakken en sterken, zenmaar ze hadden allen het genezingen voor geld te verkoopen.' De mensch- heid in deze moderirue wildernis moet lijdend, zwwk en ellendig zijn om deze dokters te on derhouden door den nrbeid van hun handen, door met hun verdiende geld den raad te koo- pen van deze zoogenaamde genezers en hun drankjes te slikken. Was elke man, vrouw en kind hier in deze stad ztek? Waar onder al deze gretige mededingers zou de vreemdeling zijn tenten opslaan, zijn naam bord hangen en zijn winkel voor zieken ope nen Waar zou hij de aandacht gaan trekken achter zijn tafel vol heerlijkheden. Onder de Koogepriesters van de orde, de volmaakt recht- zinnigen in do kleine spreekkamers van de groote gebouwen of te midden van de kwak zalvers in den drogistwmkel In de etagewo- ningen en hotels of inr do saaie straten van de voorstad Zou hij een zinken, houten, metalen of glazen bord nemen met de tooverwoorden Mod. Dr. arte. Ik Frederik Holden, door de regeering gemachtigd om te genezéh, ben tot u gekomen om e to beschermen. Ik 0al u raad geven zal u beter maken voor een zeker aantel geldstukken De genezer in de saaie straten krijgt zijn paar dollars, de deftige broeder in de rijkere buurt zijn paar honderd, de beroemde genezer in zijn eigen ziekenhuis zijn duizend of meer.. Wat zou het worden Zoo aak te Hokten gedurende eenige maanden kapok met da nieuwe wildernis, leerde haar sporen kennen, overdacht alle mogdijAeden en bestudeerde de genezende bronnen het Moratorium tot de drogistzaak. Dikt hrf doo’- de straten Mep, vooral **fl vroeg of ’a avonds als de arbeiders Haar en van hun werk, keek hij de voorbijgan- gerc het gezicht alsof hit een bepaald iemand ADVERTENTIEPRIJS! Uit Gouda en omstreken (behoorand* tot dan besorgirring 15 regel» 1.30, elk* regel meer ƒ0.25. Van buiten Gouda en den bazergkrin;-: 15 regel» ƒ1.55, elke regel meer ƒ0.80. AdvertentüSn in het Znterdngmunmer 20 bijslag op den prijs. Liofdadigheids-advertantièn de helft va>» den prils. INGEZONDEN MEDEDEEIJNGEN: 1—4 regel» ƒ2.06, *lk* regel me«r 10AA O» de voorpagina 50 hooger. Gewon* den prijs. Advertentiên kui del aren, aan het nigen. laat men doortrek- ze herhaaldeljjk uit, i zuiver water zoo- xm z(jn. Vettige en aen eenigen tijd in uit en doet ze nog in dien menschenstroom wilde ontdekken. Tusschen al die werkende vrouwen moest een bekend gezicht zijn met diepliggende oogen droevig-blijde oogen, en een vasten tred, die haar zegevierend door het leven voerde. Het was het gelaat van één, die tot hem gekomen was uit de wildernis der menschen om het rechte pad te wijzen. Een, die het geluk ge weigerd had, en teruggegaan was om haar last weet op te nemen. In zijn hart wist hij, dat hij dat gezicht noodt weer zou zien, en toch zocht hij er altüd naar. Ten slotte vestigde de vreemdeling zich mid den in het febrieksgedeelte, niet ver van de plek, waar hij het eerst begonnen was de wil dernis van de stad te doorkruisen, In een klein steenen huisje, «cn, dat wat achteraf lag in een straat, aan de troebele rivier, Aan den eenen kant was een lawaai makende fabriek, aan den onderen een hooge schoorsteen die dikke rook wolken de lucht in zond. Op den hoek was een heen en weer b«9golend schild met tal van d-oktersnamen. Er vlak bij waren een opeenvol ging van éénkamerwoningen, herbergen, huizen van ontucht, huizen, waar kamers werden, goedkoope hotels, het hart wildernis. Hij schreef aan Dr, Percy „..4..Onder da vele broederen van die in deze buurt wonen, is o. a. een oude krui dendokter, een man die met cocaine vent, een dokter van kwade practijken, een kwakzalver, die dectrfeche massage doet, twee of drie domme knoeiers »e ziet een nest vol gene zers P* Zoo kwam er dus een bordje aan de deur Fnederik Hokten. Med. dr. arts. Een bescheiden houten bordje, dat je van den overkant van fte straat ternauwernood kon lezen. En in Jat sombere kleine huisje zat hij te wachten op de zieken die tot hem zouden kernen rooak zii Hier vond Horace Elport hem. De oude, wel gestelde heer, die er met zijn grijze haren, ge distingeerd uitzag, liep de morsige straat in cn keek met opgetrokken neus naar de vuilheid om hem heen. Hij hield niet van die achterbuur ten; hij had altijd zord^- aarzelen den ronnigen kant van de straten, he‘. schoon® t-ottoir geko* zen. Hij keek naar de sombere gevels der hui zen cn ♦rachtte de bïjm vitg*'\ -'h'.-» huisnum mers tc lezen en eindelijk toen hij het '•naanzien* 'ijke naambord van den dokte.- had ontdekt, stak hij voorzichtig op de teener do straat over; terwijl hij op gevaar n. van zijn evenwicht te verhezen karren en handwagens van straatven ters trachtte te ontwijken. De deur van hot oude, vervallen huis stond aan, cn hij ging, onaange diend, naar binner. Er wachtten twee patiënten In de voorkamer, ten bloedann meisje en een werkman met een gekneusde hand. El por* nam met één blik de kleine, kale 1 imer op en ging toen op den har den, touten stoel bij het haardvuur zitten, ter- 1 w!jl hij zorgvuldig ïijn broek b!j do knieën op- trok waardoor zijn grijze slobkousen zichtbaar werden Een spottend 1 schil® r’»ed over zijn1 Ik toch een paM. ckig maar dat Man, t is. Het zou te vA T en Dolly bjj elkaar aed merken dat Marr ly is achttien... daar mee... 804« 48 in de stad en bcdncht me, dat Ik >.1 op kon zoeken; Perry gaf mo je jKi’Ttek heb dronunolsche moeit* gehad vroeger ekomen waren in die andere wildernis. Hij wachtte verscheidene weken vóór de eerste patiënt in het steenen huisje om hulp kwam vragen Holden was nu bijna veertig jaar op het toppunt van mensvhen werkkracht, beter dan ooit in staat om »ijn t.'erk in de wereld ta doen nu hij valsche paden had betreden cn vatachc lichten gevolgd was. Het leven had den geest van den man gekneed tot den gewonen alle- daagseben vorm. Al'één, in die moeras van de „steedscho” wil dernis, wachtte hij wat zijn taak zou zijn. van de financieele afdeeling beschikt over een lijvig dossier te dezer zake. Pierre Bernus vraagt naar aanleiding 1 benarden toestand in Oostenrijk in het des Débats, of voren weergegeven beknopte dis cussie ter Londensche conferentie en de con clusie, waartoe de heeren kwamen, in 't kort geen idee geeft van de politiek, die op alle ge bied Wordt toegepast door de geallieerde regee ringen sinds het teekenen van 't vredesverdrag. De belangrijkste vraagstukken, waarvoor men aldus Bemus zonder al te veel moeite een oplossing had kunnen vinden vlak na de neder laag van de centrale mogendheden, zijn telkens ?n telkens weer opgeschort en wel derwijze, dat ie toestand verergerd is in een mate, dat men nu niet meer weet, tot welk middel men zijn toevlucht moet nemen. Dit gold met name voor Oostenrijk, welks financiën een jaar of drie ge leden betrekkelijk makkelijk hadden kunnen wor den gereorganiseerd cn dat van week tot week in een versneld tempo den algeheelen order gang tegemoet gaat. Wat zal men winnen et nog langer te wachten, vraagt Bemus: aan den Volkenbond draagt men z. L een nmogelijke taak op, omdat hij er van te voren is ver wittigd in 't minst niet op steun te kunnen Rekenen. Dat is geen uitweg, roept de schrijver uit; de regeeringen kunnen zich echter niet voor ïen bepaalden tijd desinteresseeren ten aanzien /an 't Oostenrijksche vraagstuk, dat voor ge- |’el Europa von/bizonder belang is. Het zou veel beter zijn de zaak thans moedig ter hand ie nemen: dat zou minder kosten en er zouden politieke en sociale onlusten door vermeden worden, waarvan de gevolgen kunnen beteekenen voor heel ’t Europeesche continent. Volgens Bemus is het Oostenrijk, welks ge bied is ingekrompen na de instorting van het Oostenrijksch-Hongaarsche rijkvolkomen levensvatbaar, wat zij, die Oostenrijk in de ar men van Duitschland wenschen te drijven, ook mogen zeggen. Alleen heeft men sinds drie jaren niets gedaan, om het land de economische de bacle te besparen, die zijn leidende politici, overgelaten aan hun eigen krachten, niet heb ben kunnen voorkomen. Van belang was daar om dadelijk tusschenbeide te komen, op een wer kelijk verstandige en doeltreffende wijze om Oostenrijk in staat te stellen partij te trekken van zijn slecht geëxploiteerde rijkdommen, welke het bezit. Maar wanneer men alles over laat aan den god Toeval, zelfs wanneer men dezen den naam Volkenbond geeft, dan zou een catastrophe ontstaan, waaróver men naderhand zou lamenteeren en die niet dan ten goede zou kunnen komen aan de pangermanisten. Enkele maanden geleden, aldus Bemus, was het werk, dat verricht moest worden, veel gemakkelijker in te voeren; maar het zou onmogelijk worden, wanneer men, terwijl optreden thans zoo noodig s, opnieuw dadeloos bleef. Het is door deze onverschoonbare onbekwaam heid, die niet alleen ten aanzien van 't Oosten rijksche vraagstuk valt waar te nemen, aldus besluit Bemus zijn artikel, dat tal van heilzame gevolgen Van de overwinning van 1918 gevaar loopen. de huidige einauge crisis." De Purijsche correspondenten der Engelsclui eiken bladen geven te kennen, dat In spijt van de e». trome gezichtspunten, van een gedeelte dm Fransche pers een meer verzoeningsgezinds geest merkbaar wordt, niet alleen aan de Fjan« sche zijde in de commissie van herstal, doch ooi op den Quai d’Orsay, Het bezoek van de» Engelschen gedelegeerde en den Franschen lei der der garnntiecommlssie aan Berlijn, wordt ondernomen in overeenstemming met den wensck van de Duitsrhe regerring on van de Fransch» regeering, we'ke laatste geen bezwaar ziet i« 't voeren van ondrrhnndellniren die een succesvol beloop kunnen he> hen. „Het is een openba*» geheim zegt <te Times dat de juist* ^-->1* «tellen in zake belangrijke garanties nie'AFte** van do Britsche delegatie afkomstig zijiï doch opk van de Fransche. De onrust in de Duitsclie financieele wereld. B e r 1 ij n, 19 Aug. Mot het oog op <te nieuwe dalende beweging ter Berlijnsche beurz* wijst de rijksregeering er, naar de Tel. verneemt, op, dat er volgens haar overtuig)!'g geen roden is voor een paniekstemming. Do ri|k,-.regeéting koopt op het oogenblik geen deviewn en is dit ook voor den eerslvolgonden tijd niet van plan. De betalingen aan de verzekering:.bureaux zijn voor den tijd van vier weken opge v liort, tervrij’ de betalingen voor de schadevorg,'nding evenrl eens voorloopig zijn opgeschort. De vrees voor eerlang te v wachten moap regelen van Fransche zijde meent de rljksré» geering als overdreven te moeten kwnlificeeren. Zij waarschuwt derhalve voor een overdrove» opwinding. De vooraanstaande personen uit de rijksre» geering hebben hedenavond in de rijkskanselarij l bijeenkomst gehad, waarin een program rd opgesteld voor de besprekingen, welk* 4 Bindbury on Mnuclère zulten worden ge- erd. Men hecht groote waarde nnn deze on- rnandelingen en de op het oogenblik te Ber il aanwezig zijnde vertegenwoordiger» der louche regoering zijn uitgenoodigd. aaft deze ierhandelingen deel te nemen. Ook de ver tegenwoordigers der andere Duitsclie regeerin gen kunnen aan de onderhnnde'ingen met do ge Mtelegeerdtci van de commissie van herstel dee' nemen. /De leider der Ameriknansche democraten, iox, vertoeft op het oogenblik te Berlijn. Hij /naakt een studiereis en heeft reeds een Inng on derhoud gehad met don rijk ska nse! Ier dr. Wirth, terwijl hij hedenavond nog heeft gesproken met een aantal Duitscho vertegenwoordlgors vnn d* haute finance. De Engelsche pers Londen, 19 Aug. de geruchten in de Fransche rijk tot onverwijlde krachtige t zijn. Het blad betoogt„Die pers, febied kan bereiken. een bak met klee- n moeten worden, zelfde hoeveelheid de glans. >n kachel zal een >t potlood een be- >r is geen gevaar gezonden wordt, is valavond met den trein van 7 uur 40 daar Berlijn vertrokken. Duitschland en de commissie van herstel. De ochtendbladen van gisteren herinneren aan de voorbesprekingen, welke de Duitsahe Regec- ring houdt n. a. v. de quaestie van het herstel. Zoo hebben, volgens een bericht van de N. R. Ct. j den 19den Augustus, 's avonds om zes uur de vertegenwoordigers der verschillende departe menten op de rijkskanselarij een bespreking over het vraagstuk van het herstel gehouden. Tevens is ook de nieuwe crisis van de mark ter sprake I gekomen. De bespreking had verder tot doel het programma te ontwerpen voor da aanstaan de onderhandelingen met de vertegenwoordigers der commissie van herstel. In Berlijnsche offi cieel© kringen wordt aan deze onderhandelingen met Bradbury en Mauclère een buitengewoon groote beteekenis gehecht. De te Berlijn vertoevende vertegenwoordigers van de Beierscho regeering zijn uitgenoodigd de besprekingen bij te wonen. De rijksregeering wil hierdoor bewijzen, dat het haar wensch is ook de regeeringen der bondsstaten op de hoogte van den toestand te regel' houden. De Berlijnsche vertegenwoordigers der noch eduld, het geld en... r voor hebt! OVKRZICHT Ter conferentie ven Londen, die verleden Maandag eindigde, zonder dat de geallieerde staatslieden tot een oplossing konden komen, is, 'H'gTijpelijkerwijze, bovenal ter sprake gekomen ■:t vraagstuk der schadeloosstelling, dat een wereldprobleem is geworden. Een andere be langrijke kwestie is op genoemde conferentie in de Engelsche hoofdstad ,^n een vloek en een zucht” behandeld; men herinnert zich de be knopte telegrammetjes, die er melding van maakten, dat ter laatste zitting de geallieerde 'olitid zich ook nog eventjes bezig hebben ge- ouden met Oostenrijk. Dit land had enkele dagen geleden aan de ■mallieerde regeeringen een nota gezonden, waarin het om een nieuwe leening vroeg van 15 ’nillioen pond sterling. Maandag heeft de Oos tenrijksche gezant te Londen bij Lloyd George en nieuwe stap gedaanzijn regeering droeg wm op ter kennis te brengen, dat, indien niet erstdaags geld ter beschikking van de regee- ing te Weenen werd gesteld, zij zich verplicht •ou zien de ónmogelijke taak neer te leggen om een land te besturen, dat tot failliet wordens toe in de engte is gedreven. De geallieerd^ staatslieden, die te Londen op 't punt stonden uiteen te gaan, bepaalden er zich toe inder haast over de Oostenrijksche aangelegenheid een korte wijle van gedachten te wisselen. Bij deze gelegenheid heeft Lloyd George verklaard, dat Engeland reeds een crediet heeft toegestaan van millioen pond, dat de toestand van Ootnenrijk er niet op waarneembare w dvor wns verbeterd en dat hij niet meer kor doen; Schanzer en Porncaré stelden vast, dat Frankrijk en Italië eveneens voorschotten hadden ver strekt en wel onderscheidenlijk van 55 en 280 millioen francs. De heeren waren het er allen over eens, dat niet onverschillig een instorting van Oostenrijk onder de oogen kon worden gezien, maar zij konden geen nieuwe lasten leg gen op de schouders van hun belastingbetalers. Daarop werd door Poincaré voorgesteld de netelige Oostenrijksche kwestie te verwijzen naar den Volkenbond en hij herinnerde er aan, dat de Bond reeds een enquête had ingesteld naar den toestand van Oostenrijk; men zou den Bond derhalve kunnen vragen dit onderzoek vqort te zetten. En hoewel de Volkenbond niet over geld beschikt, zou hij niettemin in staat zijn aan de geallieerden een programma voor te leggen, waarin vormen van hulpverleening aan de hand zouden kunnen worden gedaan. De Engelsche premier heeft toen nog de op geval de Volken- vittigd, dat de 84 Op zijn tocht door de menschelijke wilder nis ging Holden op Zorvdag de open üeuren der tempels binnen, waar de mystische gene zers hun volgelingen verzamelden. Uit deze zoogenaamde plaatsen des gebeds i*eerklonik dikwijls een krachtig gehang en hij steeg de getrouwen gade, die uiting gaven aan geloof de mannen met hooge zijden hoeden, de vrouwen in nrischende gewaden IW’ar de laatste modie een stille vertrouwende •chare, zich verheugende in een geloof, dat ge wondheid en voorspoed predikte in één adem. Zij hadden alle genezing van lichamelijken Bard opgegeven, ze steunden affleen op woor den, onduidelijk en onsamenhangend en op Vage denkbeelden. Zij schenen niet tot de minst rerstandigen te hooren. Zeker niet tot de minst gezonden en gelukkigen van de twee mHlioen in deze wildernis. Ze Wadden het hui chelen van wetenschap en pseudo-wetenschap Ontmanteld vein recepten en drankjes, ze hadden de lei van wétenscKap ten minste •choongeveegd van dwalingen...» Dokter», dokters, dokters I Evenveel dokters “onderwijzers, meier dokters dan dominees. Sommige dokters trouw in hun arbeid en doen- ■e een Mean beetje goed dokters, die tracht- fa weten en te zienander? idoflcters die ■oerden op de vrees en de dwaasheid .van de •walde* m«nschheid niets dan roofdieren. Mi» oreral onder de menschen waren er ook loentjes. e teenen getrapt te e-shoentjecs draagt, •om een goede raad: al de toilet-wirrel- urpapier, want niets schoentjes schoon g je niet zóó hard schuurt. eerenkleeding. leedingstukken kan febeuren. Jas, broek •ijkplank gelegd en schoonen, katoe- er wordt met heete ie natte bedekking •en geval mag het zelve in aanraking r onvoorzichtigheid atstaan, moet daar worden bevochtigd e yzer erover wor- lamp die zich ont- c kan doen verdwjj- overige bondsstaten zullen waarschijnlijk de bij- de kanien op een br re.iigende oplossing van eenkomst ook bijwonen. Do rijksregeering deelt mede, dat zij vanwege de tegenwoordige omstandigheden van elk?" aankoop van deviezen heeft afgezien en in de eerstkomende tijden ook wel geen deviezen zal koopen, daar zij voor de’'betalingen voor de compensaties voorloopig vier weken uitstel heeft gekregen en ook de betalingen voor het herstel voorloopig zijn uitgesteld. Een persbureau meldt nog, dat op buitenland- sche zaken en op de departementen van finan ciën, en economische zaken hard wordt gewerkt aan $0 voorbereidingen voor de aanstaande onderhandelingen met de vertegenwoordigers der commissie van herstel. De kwestie der pan den, die do Fransche regeoring met het oog op een eventueel moratorium zal eischen, wordt door de rijksregeering zeer ernstig overwogen. De rijksregeering staat echter op het standpunt, dat als panden slechts voorwerpen in aanmer king kunnen komen, die het economische pres tatievermogen van Duitschland niet nog meer zouden verzwakken. Dit is trouwens ook in het belang der Entente, want elke vermindering van prestatie-vermogen van Duitschland kan met een vermindering der prestaties voor het herstel worden gelijk gesteld. De Duitsche reg< zal zich bovendien niet kunnen vereenlgen maatregelen, die de soevereiniteit van Duit land zouden aantasten. Deze overwegingen zul len bij de aanstaande onderhandelingen als basis voor het Duitsche standpunt dienen. Intusschen heeft, naar de Telegraaf verneemt, eergisteren Theunis een langdurig onderhoud gehad met Delacroix, den Belgischen gedele geerde in de commisio van herstel. Delacroix bracht den premier op de hoogte met de jongste besprekingen, in do herstel-com- missie, en zette hem het doel dor missie van Bradbury cn Mauclère naar.Berlijn uiteen. Zij zullen zekere waarborgen van de Ik<itsche rp*' geering zien lo verkrijgen, welke de vNtewtfng van een moratorium aan Duitschland tullen mogelijk mnken, en wel minstens tot aan een nieuwe conferentie in November of December. De Tel. gelooft voorts te kunnen zeggen, dat Theunis er bij Delacroix op aangedrongen heefj. om alles in het werk te stellen, dat er een/6p- lossing wordt gevonden, welke zoowel vhoz Frankrijk, als voor Engeland en de andere ge ïnteresseerde landen aannemelijk is. »reekt overigens vanzelf, dat indien .3 geen ernstige waarborgen geeft, de gedelegeerde tegen de verleening van een moratorium zal stemmen. i Een meer verzoenende geest merkbaar. Londen, 19 Aug. Het pond stffTing gold hedenmorgen te Londen 5600 mark en de bladen bespreken de buitengewone de preciatie, welke gedurende de afgeloopen week heeft plaats gevonden. De débficle van gisteren schrijft de Daily Telegraph was te wijten aan sensationeele doch geheel onbevestigde ge ruchten omtrent een actie, die door de Fransche regeering zou worden ondernomen en dat wel ondanks de gebeurtenissen, <be schijnen te wij zen op be'nngiiike concessies in zake de kw^- tie der schadevergoeding. W» De Times, deze geruchten besprekende, zegt: organen der Fransche pers, die een onmid- lijke bezetting van het Roergebied voorspel- of het nemen van nndere drastige maat- door Frankrijk, verleenen daarmede hun eigen land een dienst, noch aan over den toestand. De Times schrijft over pers, dat Frank* actie besloten zou zijn, imh diuu ufiuvgt „lzio organen van de Fransche pers, die onmiddellijke bezetting vat» het Roergebied en andere drastische maatrege len door Frankrijk voorspellen, bewijzen eer slechten dienst zoowel aan hun eigen land, al ,aan de kansen die nog altijd mochten bestaal op een anderen afloop dan een rampspoedigen” Allerwegen beschouwt de F^Jjelsche pers he' als een verademing, dat de commissie voor de vergoedingen besloten her ft tot het zenden van de nieuwe enquête-commish naar Duitschland vóór beslist wordt of een moratorium zal wor-- den toegestaan. gelaat, dat langzamerhand echter een uitdruk king vnn diep nadenken ■aannam, ctrof hij zijn best deed om zich oen beeld tï vormert' ’ran een persoonlij! heid, die, geb'’-| vnn ‘tem verschilde. Toen *vj eindelijk !n d« klein* aca- terkamer werd bfancngtteten, cle do dokter *h studeerkamer gebruikte, zei hij vriendelijk glim lachend „Ik was wel eens op kon zoeken; Ferry gal rr.o je manr ik heb drommclsche moeit* gehad -i te vinden I” Hij zag rond in de sombere kamer, die altijd in schorae- gehuld 4Hi fabrieksmuur achter het hu— keek hij Holden aan, die zijn blik met men glimlach beantwoordde.» Zelfs in het dcc- trisch licht was het zichtbaar, dat de dokter zijn bleeke kleur had verloren, en vroolijk en ge zond was. Holden nam zijn pijp en vulde die uit een doos op <ten schoorsteenmantel, toen ging h’j op zijn onderroek-stoe1 zitten, klaar voot een gezellig praatje. „Waarom moot Je hier juist wonen?” vroeg Elport. „En waarom iou ik liet h Is in het hartje van de stadiEingelijh doet <h plaat» ar niet veel toe, maar hier gaan dokter en patiënt ge* makkelijker met elkaar cm dan ‘n beschaafde»; kringen.” „’s het dan meer de moeite waard om bijv, dat bleekzuchtige meisje of dfen ruwen verkma» te behandelen dan mevrouw Delamar, dia je het kamp hebt weggezonden?" „Voor Sadie Laugh'in «ou het waarschijnUjli moeit ijker zijn goede hulp en raad te krijgen dü* voor mevrouw De'amart’

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1922 | | pagina 1