a jert U lad! IEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN ERGAMBACHT, BERKENWOUüE, BODEGRAVEN. BOSKOOP, GOUDERAK, HAASTRECHT, MOORDRECHT, MOERCAPEUJ-; NIEUWER. KEBK a. d. IJ., OUDERKERK a. <L IJ.. OUDEWATER, REEUWUK, SCHOONHOVEN. STOLWIJK. WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, enz Dinsdag e.e. Augustus i»cc. b'aden- Dit nummer be*ta--t FEUILLETON DE SENEZE" EERSTE BLAD. BUITENLAND. 11 7< Dit blad verschijnt dagelijks behalve op Zon- en Feestdagen 0.16013 in 55 11098 stabili- herwin- ii, wnni in behandeld. 86 <Hg®n raad?" jlkaar geklemd, diep jij b verrolg# Drobeer om haar wM o ten verlaten," had de nt ge nog altijd, al» schemerde. relijks, alleen had zjj >on een waardeerend 1. Maar een uniform Oberwall." gij kunnen wij zoo i-05 32 55 88 1&926 1L03Ü voorwaarden *erke- i acep- i minder men uit >èn zou zijn wij verneemt zijn aankomst gis- _ji aan Enkel wd hpt 1 ver- zelf ter ze wijie door ROBERT HERRICK. dat men de kwestie van h?t herstel ,„Jing week- heel recon- cn weer- luidelijk de gteestesge- JDGEEST". :r» ten overstaan van 3. Muite uguatua 1922 JOP lara dubbel met TUIN, aarden. Hypo- 3050, Bureau zou jaan, de Engeland _omoeten fteffen. Var welke principes zou Engeland daar- to 18047 04 73 75 «5 20119 9ör:" 18115 2C' brengt, is jedwon- de kos- kon betalen, zonder ieder te benn- CNTÏëN: n aan haf ■dar 681 HANOELvan IEVAAR, l.w.a 42. hoe tegelijk n en ttoe- aan in Ame- i Eurqpa Britsche faysen, charmant" n, mevrouw.” de fonkelende hand, tëons?” het vaderland. Een igen wil. Dat is sjjn schenk een glas in. 177X31.354 17415 79 17515 1943j 17019 09 88 (Hl T. A.). De Volken- 30 onopgesmukte waar- angst zou hebben em betrof, haar illu- ezoek bü graaf Ober- sden. Daar had hij al ^melen om niet op wankelen in zijn be- ruim leven als zij wilden van ige teleurstelling ge ldwezen over het feit oog had aangeslagen ïlm zoo vast op hat ijn vleesch gegroefd bijna zijn beenden» diplomaat met de» 1 waarnemer zag hoe spieren van den jon- uiterste en een W ulsie deed hem bet zaamheid verliepen «Je bent nog dommer dan een •zei,’’ Mi de oude man treurig. „Je bent werkelijk niet goed wij»!" Hij stond op. „’tSpijt me, dat ik onbe scheiden geweest ben." •Dat was beusch niet,” «Maar luisteren zij naar oprechten en v >rstan- digen raad?” „Sommigen wel... Ik kan nog wel tegen de kruidenzoekers en bndere kwakzalvers >pwer- ken. De menschen komen misschien voorna- rnelijk omdat ik ze laat betalen wat en wanneer belangrijk zijn. Voor haar bestaan alleen oppervlakkig*, ding en, - LL.- maatschappij, aiterlijk enz. Zou je voor do meisjes niet een beetje meer kunnen doen, zoo dot zo kunnen krijgen, wat alle vrouwen noodig hebben F „Nog ft Gerhard mij •n, geld is het minsts n. Ik wil u met het springen als u dat ogen." (Wordt vervolgd.) len in de Kerr r aan de frisch' -tl '•envoud en de oprechtheid der zee kunnen den ken. teer, dan wat negentig percent in Amerika kunnen uitgeven," ABONNEMENTSPRIJS» per kwartaal 2^5, per week 17 cent, met Zondagsblad per kwartaal 2.90. per week 22 cent, overal waar do bezorging per looper geschiedt. Franco per post per kwartaal 8.15, met Zondagsblad 3.80. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: MARKT 11, GOUDA* bÜ onze agenten en loopers, den boekhandel en de postkantoren. Onze bureaux zijn dagelijks geopend van 9—4 uur.j AdminiMratta TaL Int 82» Redactie TeL 646. „Nog meer oppervlakkigheden Mij dunkt, dat ze oppervlakkigheid al genoeg om zich heen hebben V Elport dacht een oogenblik na. Dr. Percy had iets losgelaten over een andere vrouw, een ge heimzinnige patiënte, die waarschijnlijk do hoofdoorzaak was van de verwijdering msacben den dokter en zijn vrouw. Die soort van ge schiedenis kon de oude man maar al te goed ^Wy*hebben ook ome kleine atdwaRngon,” begon hij voorzichtig peilend, .wfl rijn niet al tijd tevreden met on» hoekje aan den haard altijd hetzelfde gericht over <m»F Holden maakte een ongo&Mlc *A««r. het land niet zoo haar inkomen." „Zij hebben m< van families hier zei Holden haastig. „Misschien wel, maar je weet best, dat dit nonsens is I Jij kunt door een machtspreuk van jou de menschel:jke natuur niet ineens ver anderen. Je vrouw is nu eenmaal gewend ge weest te leven zooals de andere tien percent.” „Ongelukkig wel." ,3e vindt het ook niet goed, dat je kinderen daar ginds worden opgevoed en leven van. het eene pension in het andere, en trekken van de eene plaats naar de andere, zonder een' tehuis te hebben.” „Laten ze dan dadelijk terugkomen.” „Hier in huis soms, in dete buurt F Elport trok een gezicht. „’t Zijn allebei meisjes en ze zullen wawschijn- lijk x*l ne* zo° worden als hun moeder", merk te Holden koel op. „En dat zou zoo slecht niet wezen, laat ik dat er bij zeggen I Maar ben je dan bereid ze heelemaal aan hun moeder over te laten F Holden knikte. „Zij hebben een vader noodig om ze voort te helpen in de wereld, al rijn het maar meisjes." „Dat geloof ik niet ze moeten hun eigen weg maken, meisjes zoowel ab jongena F Sport floot zachtjes. „En dan maar den een wsn, die om hen komt F „Ze moeten self maar kieoen. 'tb ham b- uitge- die Zaterdag en "lorgen zul- litiepartijen vermoe- OVERZICHT Op het uiteengaan der Londensche Conferen tie schijpt een filotselirtge ontspannirig te zijn gevolgd der strakke internationale verhoudin gen. Bradbury en Maucl^re zijn naar Berlijn, de Duitsche Regeering hield reeds ijverig voor besprekingen, die bereidheid vertoanen om tot eene oplossing te geraken, die zoo juiit verraste ons plotseling het bericht, dot Frankrijk „extremistisch" zou gestemd zijn dan inen un het mislukken der Londensche Conferentie wel had kunnen afleiden, Het is merkwaardig op met die ontspanning allerlei naderingen van invloedrijke den gang zijn, die doen gissen, rika voor het herstel van Duits» niet langer onverschillig is. En ook zijde, Vredcsbetooging te Berlijn. D» twee socialistische partijen en de vnk- vereenigingen hebben gisteren te Berlijn een Du tsch-Engelscho vredesbotooging georgani seerd. BELGIE. Kamerleden aan zee. Wij lezen in De Standna'd (de Brusselsche): Het is een buitengewoon leerrijk en vermake- lijk spektakel onze Kamerleden, die gewoon zijn te leven en te bewegen in het wetgevend centrum van het land, thans met de vacantieda- gen te zien evolueeren aan onze ruischende uiterste grens. Een senator die plotseling op duikt uit de golven, een volksvertegenwoordi ger die ah een pier in het zand gekronkeld ligt, ziedaar tafcreelen die iemands opvattin gen dooreen schudden. In het land van Tartarin de Tnrascon fs het de zon, die alles verandert; bij ons is het de zee. Zij toont ons de menachen langs hun vei borgen, ja soms ondenkbare zij den, Binnen de statige wanden der Knmer komt de met goud behangen dikbuikigheid van een achtbaar lid immers eerbiedwaardig voor; op het roodfluweelen tapijt der Senaatszaal zijn de voeten van een Senator steeds voornaam. Op het zceznnd en tusschen de baren verzwinden die voornaamheid en die eerbiedwaardigheid soms totaal. Maar het is nog niet nllea verlies. Dnet d" zee de vco’-nnnmheid wijken, zij brengt de oprechtheid en de ongekunsteldheid naa' voor, en gelukkig de mensch die ongekunsteld kan zijn I Ziet gij eert Senator duikelen, en kin derlijk juichen en het zout water uit zijn knevel proesten, heb vertrouwen in hom; ziet gij een volksvertegenwoordiger stoeien in het zand en met de kinderen over de straat rennen en gar nalen gaan visschen en tennissen en zwemmen heb vertrouwen in hem. Het zijn menschen met gezond gemoed en met levenslust; menschen die houden van eenvoud, van vroolijkheid en van kinderlijke gehoegens. Maar ziet gij. integendeel van die gesloten geesten, die tot op de kust de zinnebeeldige ge sloten Jasch onder den arm hwuden, en Sena- ’..Lnaar hun Sennatskoffie en fluweelen tapijten, mistrouw »e. Want zij die 395 3213 4230 16262 e.gcn gekt.) 11570 13418 16423 18- 87 21 40 11644 42 99 71 99 16575 11713 13614 16677 20 13778 16/00 16 13853 00 11149 0/ 16849 04 13925 57 71 14023 85 76 64 16903 12047 14128 u4 32 12114 8o b7 14290 68 14369 8j 80 144o3 17363 122OÜ t417415 0 14502 17515 9 05 17019 55 14702 24 82 5 32 12305 49 40 98 I 14>27 81 19515 44 70 17/07 48 46 74 3419J.9 96 75 82 88 U-/JJ 14935 1780319951 38 15060 92 88 44 69 17912 2tC4Ü 7015145 1254/ 08 74 15230 96 56 12610 15329 95 20240 24 33 18115 26352 49 4U b 05 85 15502 20 204ÜJ 93 14 92 84 1271» 28 18224 U 50 43 982837. 54 15647 18313 20641 62 50 15 20/03 69 15702 39 24 86 18 18464 94 88 22 18501 zuaM 93 40 4 20053 13163 44 i 93 93 50 1320015907 80 51 16034 18643 50 16115 50 74 43 fi5 113326 16362 18795 hygiene te leeren. Op een of anderen dag trouwt ze natuurlijk en dan Hij zweeg en na een oogenblik zei hij alsof hij zijn ondervindingen samenvatte. „Wij moe ten een medisch instituut hebben, zoo iets op militairen grondslag. De zieken en zwakken moesten van de gezonden gescheiden worden en geplaatst worden daar, waar ze het best ver zorgd zouden zijn. Zoo iets moet eenmaal tot stand komenl" „Zoon soort inrichting als de Genezende bron, maar dan van staatswege F Holden knikte. „Beste kerel, dat zal ik niet beleven en ook nietl" „Neen, dat denk ik ook’ niet, maar we werken er voor zooals we ook voor andere idealen werken, die u nu nog onbereikbaar lijken." Na een poosje boog Elport zich wat voorover en klopte den dokter met zijn magere hand op den schouder. „Beste kerel, je bent een ezel!" „Misschien wel.” „O, niet omdat jo na den brand het kamp er aan gegeven hebt, ofschoon je het gemakkelijk had kunnen opbouwen zelfs nog beter dan 't geweest is. Maar ik bedoel om de manier waar op je het leven in het algemeen opneemt F Holden luisterde met een ironisch lachje op zijn gezicht, terwijl de ander voortging. Jk ben nu bijna een oud tnan. Jij hebt ge zorgd, dat, ik niet vroeger al stokoud was, en je hebt mijn zoon van erger dingen gered. Dos heb ik alle recht om je eens de waarheid te zeggen, zooals ik van plan ben te gaan doen! Ik zal eindelijk een» ronduit spreken, want ik ben niet zoon ver eind gekomen om een klete- - ----- je neemt het leren te /^•n «j moet werken om te leven. Ik zwaar op I Waarom doe je niet als wij allemaal, maakt 't je gemakkelijk F 60ÏD8CHE CODRAN - - ADVEHTENTIKÏ’llIJMi Uit Gouda en omstreken bahouronde tot <le» baanrrlmogj^ 1fi regels 1.30, elke regel meer /0.25. Van luiten Gouda m den beaargkringt 15 regels 1.55, elke regel meer ƒ0.30. Advertentien Ui bot Zatonlagnununer büs,‘R op den pry*. Liefdadigheids-ad vertonnen de helft vun dan prjja INGEZONDEN MEDEDEEUNGEN» 1—4 regel» ƒ105, niks regel meer 0JHJ üg de voorpagina 50 hooger. Gnwr>na advertfntiën en in^egomltin mededeelmgen bj) aontract tot «aar gerrtnenu^ den prija. Groote letter» en randen worden berekend naar plaatsruimte Advertentién kunnen worden Ingezonden door tiiMchenkomat vm> «oliada boukba» doteren, Advertentiebureaus en onze Agenten en moeten daag» vóór da pla»taing aan het Bureau zón ingekoinen, teneinde van opname verzekerd to xtin FRANKRIJK. EEN GROOTE REDE VAN POL- CARé. Frankrijk*» bekleg over de holte ding «Ier bondf-nootrn. Havas seint t Poincaré heeft Mnnndag de rilling van deW departementalen rand van het Mnnsdi-pni tement geopend met een rede over d» buitenl-.ndachs politiek. Hij co»wtet«,’,’rie, dat de volken, welks zij aan zij gevochten hebben tijdens don oorlog, wel is waar geenszins de waprnbrooderschaF vergeten, maar zij heHien het juiste te-grlp der politieke solidariteit niet meer. De oorlog h in tal van lan/lcn e«n stejke prikkel gewenst vnn het nationalisme of het imporinrsinr het com munisme of bolsjewisme. Dank zij zfin socials constitutie laat Frankrijk öch door dcrgrlHku Irrationeelc bewe/ringm niet zoo gemflbksHfil meesleepen. Ho* wrnscht gneti gfh’odinlthrej- ding, geen enkel* hegemonie; het vrnnvt niets anders dan de nah ving van het verding en ds be»nlln<r der aangerirhte schade. De vrienden vnn Frankrijk laten fl«h •eikens door andere overwegingen leiden t ril vrrezen een uitbreiding van bet bolsb en meenen, dat tij dit gevaar door vrucht-looee onderhen* deHn/’en kunnen afwend-nt ^en an<f"r n*na! -tel len zij vast, hoe hun Industrie een crisis dbor* maakt en laten zich dan geheel le’den door den wensch, hun vtoegere markten W—te herwin nen. Dit Is slechte natuurlijk. Het verwondPrt mff geenszins. Ik neem er geen aanstoot nan dat oorlogvoerevwïen door dit sarro egoïsme zijn be vangen; een hunner wns dnar zelfs ze*r trots öp. Anderen volgen meer discreet de ingevingen Van dien nationalen hartstocht, maar Frankrijk begrijpt niet, waarom er sinds drie fear zoo dik wijls een nccoord tot stand gekomen is, waartoe het zelf het meeste offers m-est brengen. Frankrijk krijgt langzamerhand den indruk, dart men zijn recht op een Pransrhe politiek niet wn erkennen Men erkent nochtans, dat Frankrijk de grootste verhezen heeft geleden In den oorlogs tijd. Tien van de meest bevolkte departementen hebben andere volken tot slagveld gediend. Orte „Ik zou maken.” ,4e hadt kunnen hebben wat je maar wilde, zooals je die zaak begonnen bent, geld roem en eer vrienden en je hebt „d i t" gekozenJe hebt je in dit hol begraven 1” „Dit hol bevalt me uitstekend." „Maar waarom verkoop je je zelf zoo goe«L koop." ,Jk heb de andere manier geprobeerd.” „Vdel je de kracht van je gave hier F Holden keek hem scherp aan en antwoordde na een oogenblik.: „Neen, niet de kracht, die ik eens gehad hebf Die zal wel nooit terug komen.” Elport begreep er niets van. Hij ging dus weer op zijn eigen thema voort en weidde uit over de zachte leer van schikken en plooien en bij sloot welsprekend: „De wereld is zoo kwaad niet, als je het leven maar opnam zooals andere menschen, wees te vreden en gelukkig met zoo goed mogelijk te werken en doe verder wat je hand vindt om te doenJe kunt de geneeskunde niet hervormen door de Sadie Laughüns voor niets te helpen!” Holden zweeg. „En nu nog een zaak, die ft bepraten wilde, en wel een meer van persoonlijken aard,” zei Elport op een anders* toon. Hij legde vriendschappelijk rijn hand op den arm van den dokter. ^Je gezin, De dokter bleef onbewegelijk ritten. ^Je weet zeker, dat se deaen winter naar Europa rijn gegaan met mevrouw GoodnowF ^Ja, dat heeft Percy me geschreven.” „Helen wilde de meisjes een goede opvoeding geven, en daar ginds is dat makkelijker. !k heb hat aa stesk aayeradm ws of kandste Mar M „Mijn eigen huwelijk was een mislukking, dat heb ik je eens verteld Moet het werke lijk zóó blijven? Zr houdt nog van W' Ongeduldig keerde dv dokter zich af. ,Jk geloof, dat wij minnen bijna norit hst leven van een vrouw kunnen begrijpen. Dat bestaat uit honderd kleinigheden, die ons on belangrijk nchijnen, en, die werkelijk ook on- rZA maar kleeren. positie in do 't me niet gemakkelijk kunnen te merken, allerlei verklaringt r Amerika ren dat mer i itschland en langer onverschillig is. En ook aar 1 zijur, komen hoe langer hoe meer stemmen los, die betoogen, moet vastknoopen aan de financi/tele vtrhoudinj tot de Vereenigde Staten. Het Engelse Ine blad „The Spectator" geeft zelfs een Btru^tieplan, dat wij hiqgin het kort wil geven, omdat het zoo duidelijk de gte< Bteldheid doet kennen, van waaruit men in Enge land de kwestie beziet. Volgens dat reconstructieplan, zou geen an- iere mogendheid dan Groot-Brittnnniö de Id ling van het herstel in handen moeten nemen. Daartoe zou Engeland moeten beginnen, zijne schulden af te betalen aan Amerika. het tot Amerika kunnen zeggen zie, ni beiden cre«hteur-inogendheden, en kunnjen voor stellen gezamenlijk den wereldhandel té leeren, tengevolge waarvan Duitschland zijn aan deel in dien wereldhandel zou kunnen nen. En als Amerika niet wil meewerken, dan, aldus het Engelsche tijdschrift, moot Enge land het alleen doen. Als crediteur-natie Engeland dan naar Frankrijk moeten natie welke de grootste schuld aan 1 heeft en met Frankrijk een regeling freffen. Var welke pr‘ bij moeten uitgaan Hetgeen de wereld in verwarring b het feit, dat de geallieerden Duitschlahd gen hebben, veel meor te betalen voor ten van herstel dan het 1 die zaken met Duitschland doet ernstig deelcn. Engeland nu moet aan elk schuldeischter »an Duitschland ter zake van het herstel mee- feelon, dat het de Duitsche betalingsbelnften zal aanv aiden als betaling van de schuilen der gëallieerden aan Engeland. Zoodra het Duitsche papier door de verschillende gëallieei <len Engeland is toevertrouwd, moet Ep^elmd vcinietigen. Insgelijks) zal het alle schuld ftiet’gen welke Duitschland aan Engeland zake van het herstel ipoet betalen. Op de zil de Duitsche herstel-rekening a|itomatisch terug worden gebracht tot een bediag, dat Duitschland naar alle waarschijnlijkheid kan dragen, zonder zichzelf in een catastrophe te storten, welke de geheele wereld meesleurt. 1 'r~ Het boven-geschetste plan, is een pfan van nobele en breede allure. En het is ook zakelijk wellicht de beste oplossing. Maar, wanneer wij de psychologische zijde van de beschouwingen vnn «len Spectator lezen, dan blijkt ons aan stonds waar de groote moeilijkheid lignin de Fransch-Engelsche verhouding. Het tijdschrift geeft er zich rekenschajj van, dat met de ver wezenlijking van een dergelijk ondernemen, de beduchtheid van Frankrijk voor de Duitsche be dreiging nog geenszins is weggenomen, en dat Frankrijk zal voortgaan, zijn budget aanzienlijk te belasten door veel te hooge uitgaven voor léger en vloot. Maar Engeland zou ook wel een middel weten om die moeilijkheid op te lossen. Het zou een voudig garant zijn, zoowel tegenover Frankrijk als tegenover Duitschland voor de militaire be scherming van beide landen, die het met zijn leger en vloot, bij overval, tegenover elkander zou verdedigen. Hier komt de angel te voorschijn. De gepro jecteerde oplossing, hoe rationeel gedacht en vol van nobele intenties, zou in de praktijk neer komen op een financieele en militaire hegemonie van Groot-Britannië, die niet alleen Duitschland, maar ook Frankrijk zou doen dalen tot mogend heden van lagere orde. De Daily Chronicle heeft óók reeds het denkbeeld opgeworpen oener vermindering van de Fransche krijgstoerustin gen. „Als Frankrijk", zoo schreef dat blad, „zijn agressief en kostbaar programma van onder zeeërs zou opgeven, dan zou het niet alleen meer geld hebben om zijn schulden te betalen, maar wij zouden bovendien van onze voorzorgen kunnen afzien." De Temps trekt tegen deze uitlating heftig te velde, en zegt zelfs dat bij elk Franschman, <lie zijn gezond verstand gebruikte, de gedachte «lat Engeland, welks marine-budget zoo oneindig boven het Fransche uitgaat, zich tegen Frank rijk zou moeten beschermen met nog hoogere uitgaven voor de vloot, een schaterlach, een ge voel van verbazing of een gevoel van veront waardiging zal wekken. Onze betloeling met dit overzicht was, eens te doen zien, dat het Fransch-Engelsche probleem minder eenvoudig is dan men vermoedt Intus- schen wachten wij met gespannenheid af, of het incidenteel optimisme der laatste berichten zich bevestigen zal. VOLKENBONC De tweede vergadering van den Bond. G e n v e, 21 A tt g. bondsraad zal de 2e zitting-openen op Augustus. DUITSCHLAND. De besprekingen der missie-Bradbury te Berlijn. B e r 1 ij n, 2 1 Aug. Naar de Tel. heeft Sir John Bradbury na zij?...L teravond nog een langdurig onderhoud gehad met den FngelscLen gezant. Hedenmorgen heb ben Bradbury en Mauclère een bezoek ge bracht aan den rijkskanselier. De eigenlijke on derhandel inren beginnen eerst hedenmiddag in het rijksministerie van Financiën. De riiksknn- selier heeft zich de politieke leiding der be sprekingen voorbehouden. De besprekingen onu trent speciale kwesties zullen in het rijksinini- sterie van Financiën plaats hebben onder voor zitterschap van den rijksminister vnn Finan ciën dr. Hermes. Aan deze besprekingen zul len voor Duitschland nog deelnemen staats secretaris Simson van het ministerie vnn Bui- tenlandsche Zaken, staatssecretaris Hirsch van hef rijksministerie voor Economische Aangele genheden, staatssecretaris Muller van het mi» nisterie van Wederopbouw, voorts staatsse cretaris dr. Bergmann en de Duitsche gezant te Parijs dr. Mayer. Omtrent hetgeen de beide vertegenwoordi gers der Commissie van Herstel bij de bespre kingen zullen voorstellen en eischen en om trent de voorstellen, welke de Duitsche regee ring harerzijds zou hebben uitgewerkt, zijn in de buitenlandsche pers mededeelingen versche nen, welke in het algemeen op gissingen moe ten berusten, daar de besprekingen omtrent het Duitsche standpunt eerst heden onder voor zitterschap van den rijkskanselier nfn aange vangen, voordat hef bezoek der beide gedele geerden had plaats gévonden. De basis en de omvang der onderhandelingen zullen eerst aan het licht treden, wanneer de vertegenwoordi gers der Duitsche regeering en die van de Commissie van Herstel de discussie ^mtrent de kwestie der schadeloosstelling hebben geopend. Berlijrij 21 Aug. Naar de Nene Berliner Zeitung uit Fransche kringen verneemt, hebben Mauclère en Brndbury zeer zware voorwaarden voor de verleenrng van een moratorium ge steld. Maucière is weliswaar door zijn regee ring gemachtigd om over de vervanging vsn zekere voorwaarden door andere maatregelen te onderhandelen, doch alleen wanneer deze van denzelfden aard zijn. Beieren en het rijk. Berlijn, 21 Aug. Het Belersché kabine heeft vanmiddag vergaderd. De ministers Schweyer en Gurtler hebben verslag bracht van de< besprekingen, die Zondag te Berlijn zijn gehouden. Mor- len de leiders van de Beiersche coalii.v wo/den gehoord, zoodat de beslissing i delijk Woensdag kan worden verwacht.- Bell, de voorzitter van de sociaal-democrati- sche partij, heeft voor de Berlijnsrhe federatie dezer partij gisteren een groote politieke rede gehouden, waarin hij uitvoerig de Beiersche tors die heimwee voelen kwestie Denanueiu. uuwecren ■•i»nvun Wij waarschuwen de Beiersche reactie, zei aan «ie zee de Kamer niet kunnen vergeten, zul- Beil, zij tekent er waarschijnlijk op, dat hetl rijk niet bereid zal zijn de economische een heid vnn Duitschland met de wapens te verde rf’gen. Hoogverrader is echter wie een politiek steunt, welke tot het verval van ons land moet voeren Men mag ni«n dulden dat wetten ter bescheiming der republiek, dat maatregelen tngen samenzweerders en moordenaars in Beieren niet worden toegepast, wil men geen on.wenteling uitlokken, die vergeleken bij de revolutie vnn 1018 ontzettend zou zijn. In een motie welke door de vergadering werd aan genomen, hoopt men dnt de rijkst egecring zirh tot geen verdere concessies aan Beieren tol laten verlei len. (N.R.C.) Senator Cox over dr. Wirth. Dtaadloos uit Berlijn: Na een lang onderhoud mef d«n rijkskanse lier dr. Wirth heeft de Amerikaansche senator Cox aan Amerikaansche journalisten verklaard, dat Wirth er naar streeft om de democatie in Duitschland te doen zegevieren en vurige wen- schen kocsteij voor vrede en rust in de heele wereld. «J kunnen F betalen ze op zulke Vuviwaaide» 'yk soms iets?" vroeg de oudere man usch. «Bijna iedereen betaalt iets, en als je bidenkt ze bezitten, dan zijn ze eerlijker dan >enig- *«n, die beter af is. ft krijg geld genoeg in *11® geval." betalen dus ofschoon het niet icodig „U Betaalde ook meer, dan ft a vroeg «aarom zij ook niet F «O, onverbeterlyke idealist ezel, •cut I" lachte Elport. Maar holden vervolgde met een zucht Ergste is, dat je, onder de orastanmgne- waarin zij moeten leven, niet veel meer m oplappen. Zij komen en gaan nood rijn. Je geeft ze een op de dtond, dat is alles 1 Dat meisje, daar straks gezien hebt, moet in een in- '*ng. Maar ft weet niet waar ft haar heen praatje te houden -M L h*»r ae* drank -LUXEMBURG. Een manifestatie tegen v«n Cauwelsert. Brussel, 21 Aug. Nnat de NJ£ C. meldt had de stad Luxemburg «le burgemeesters der gioo e Belgische steden, w.o. mr v. Cnuwelaert de burgemeester vnn Antwerpen, U'tgenoodlffd vooi de opening van de jast beurs. H*f gebruft is in zulke gevallen, dat de ultgenoo«Ugden langs de verschil'enrfe stands worden gelelrl, en dat de exposeerden» vooraf wortlen ga- wnnisrhuwd, «iat een bekende peisoonlijkheld een bezoek aan hun stnnd komt brengen. Toen inen nu op de Lnxenihurpsehe fnniheurs ver nam, dat van Cnuwelaert een bezoek kwant brengen, hingen een grooi aantal ex poseerder» een bordje „gesloten", voor hun stand en hl<-|- d*n him hoed op, toen van Cnuwelaert voorbij- kwem. D«> burgemé«-ster is slechts een haiven «lag gebleven, en toen naar Antwerpen tetugge- keerd. Maar er zou een nog ver Jetö„. .«!-• vercen- voudiging van het vraagstuk van herstel moe- ten komen. Ej zou geen enkele onzekerheid moe ten b«?staan omtrent de door Duitschland aan Frankrijk te betalen som. Het zou een gefixeerd' bedrag moeten zijn, af te lossen over een ter mijn van bijvoorbeeld drie of vijf jaar, en dan tot een eind moeten komen. Het resultaat van zulk een regeling zou wezen, daj Duitschland een profijt zou worden gegeven, waarvoor het kon werken. Het zou niet, als thans, gerlrukt worden door het gevoel dat het een hopeloozen strijd heeft te voeren tegen «len zondvloed der scha- «levergoeding. En het is wel onnoodig op te mer ken, «lat Frankrijk er meer mee gebaat is op eert’ bepaald (zij het dan geringer) bedrag te kunnen rekenen, dan te blijven droomen over de gefanta seerde millioenen van Versailles, die, het noodlot heeft dit nu wel uitgewezen nooit aan Frankrijk zullen toevallen. ■4 vervolgde met een zucht Irgste ia, dat je, onder de omstandighe- «nt doen, dan ze opia] wanneer zij in i rater - - - u 56 83 29 40 42 bö te o.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1922 | | pagina 1