Ml o i NIEUWS. EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN BERGAMBACHT, berkenwoude, bodegraven, boskoop, gouderak. haastrecht, MOORDRECHT, MOERCAPELLE, NIEUWER. KERK a. d. U., OUDERKERK a. d, OUDEWATER, REEUWIJK, SCHOONHOVEN, STOLWIJK, WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, enz. Woensdag 23 Augustus 1922. fio. 15014 61» Jaargang OUDERKERK a. d, OUDEWATER, REEUWIJK, SCHOONHOVEN, STOLWIJK, WADD1NXVEEN, ZEVENHUIZEN, enz. EERSTE BLAD. BUITENLAND. FEUILLETON. ip dit Blad i Dit nummer bestaat uit 2 bladen. 0 7-1 l rii ÖWELER JDQEEST". era een oventaan van DE GENEZER Hoe schooner het is. hoe sneller hef (Jeneest t. ‘I (i(Hl)S(l IC COIIRAN Dit blad verschijnt dagelijks behalve op Zon-en Feestdagen Ingezonden MadedeeMnigen. Po IC., i 0 Tegenover Frankrijk heeft treene vernlichtincr on zich (Wordt vervolg^, ,w. 661 6 3870 daarmee de rede ein- het oogenblik, dat niet te kunnen beta- B e r 1 ij aandcc'.ei banken len t-'ruggebracht, ten late#' viseercn op het B.'lgisc fabrikanten Lux CZJ flink wij 18517 39 76 geheole tdcel-’n- alle, MlblI- h ook juist aan he naar Keu tnoos consulaat TM. van Theunis. (V. D.). De Belgische rnis deelde aan pers- dat de bewering, als Igië den gedelegeer- opdracht INTIëN: Oorarts, 5IG Maandag a.s. 8064 rt Een reisavontuur Brussel, 2 2 A u p. c moet snel op een vol worden gebracht. Dit pan in een bak met en dit telkens te ver- delyk gebruik is daar- 1 een eenvoudig toe- eeds van menige huis- deel mocht vernemen, vertind koper, inwen- eind is verdikt tot 13 en stukje caoutchouc* >rden aan de tapkraan len gootsteen (of ua ouderwetsche keuken- rtikaal over een leng- met een flauwe bocht j horizontaal deel, dat aatst nu den melkko- een iets wijdere pan Oe rand daarvan moet als de melk in den tale gedeelte komt op e liggen om den melk te der slang (26 c.M. is dit te regelen. Het raaiende opwaartsche rtdurend warmte der en rand van den bak bereikt men een groot melk plaatst men een der koeling de melk eren. Dit verhaast de ituur der melk is dan ld, dat vellenvormlng uitdamping van het det meer mogeltfk is. sel op den koker blfl- s gering, temeer, om- loedig slechts weinig det water van 17 gr. ete melk na 10 minu- dd. Wanneer de melk i, zet men ze op een n vloer van den kel- evelen de melk in een t daardoor Is er kans .•ere houdbaarheid, gebruik van het koel- em in het koken der .ardoor bereikt wordt, agelijks door de huis teel automatisch met len eisch wordt ver- lioen d'» sc nog 3. Mulle guatna 1922. nvt onze schelm^ch., ,.Wij rgrsrhrcven, luis- eggen, en doen wat weer ziek I" 'n dien tijd minder was 1 geworden, ven iemand, die ehad en zo hoeft moeten op- r naar het betere lag, en onder het df! j een die huizenhoog en altijd klnar ratis te geven, waar er ma *p do heen door ROBERT HERRICK. ilaatanninta. >tnrt van «oliede boeknat»- inga vóór de plaatsing trd te zijn. FRANKRIJK. Het Rtis’lsche kroonjuweel. nan tie Nw. Rott, (in den regel is moge- p te merken valt. Bfl md van het melkvoor- men in het algemeen elk koken met het oog t zü ziektekiemen be held. ookte melk beitaat uit de verhitting, 2o. de mt veelal niet tot haar noet zoo snel mogeljjk een groot gascomfoor. laat men ze 2 mlnu- Hierdoor verhoogt men ABONNEMENTSPRIJS» per kwartaal ƒ2.25, per week 17 cent, met Zondagsblad per kwartaal ƒ2.90, per week 22 cent, overal waar de bezorging per looper geschiedt. Franco per post per kwartaal 8.15, met Zondagsblad 3.80. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: MARKT 31, GOUD A# lij onze agenten en loopers, den boekhandel en de postkantoren. Onze bureaux zijn dagelijks geopend van 9—6 uur.; Administratie Tel. Int. 82; Redactie Tel 545. Door een klein vondje in de Tiuid treden stof en vuil binnen en verhinderen de denenriQ. llRBU0Y-2EEPbrenöt eenweldddió antisepticum in de porten van Uw huid Doop geregeld LïFEtëUOY-ZETP le gebruiken.wordt Uw huid zacht en frisch en absoluut rein. LIFEBUOY HEALTH SOAP DE LEVER'S ZEEP WAARDltlGtH, »-T 14554 85 14733 59 691?: 143-ÜJ 14905 17400 i22c>315041 o ‘171 (.2 73 >10 15ku 17872 15 1771Ö 29 96 1211 971 15324 17863 83 20221 17970 7Z I.arr--- 1t*J i een uh van het in beslag no* postkantoor te Aarlen van velt kostbaren Smaragd. omringd briljanten, welk kostbaar juweel ai* zou zijn geweest van do keizerlijk* Russische familie Romanof, of van een ander* Russische familie. Een desweg#' door „De Juwelier" ingestcld onderzoek bracht aan het licht dnt men hiel1 blijkbaar met een canard te dcen heeft, die ver* moedelijk wel afkomstig zal we’en van het be« kende sensatieblad „Le Soir”, te Brussel, Het geheele beticht komt hierop neer: Een Zwitsersche, bekend solide Juweclcnhntw delaflr, was de afzender on had abusievelijk na* gelaten de verzending te molden ann hot h'tl< te Antwerpen waarvoor de Smaragd was he* stejnd. En er moet geen kwestie van zlln, dal men hier heeft te doen met een Rusrisch krnotW juweel of met een bolsjewistische diamnntzen' din#. Stakingen. Havre, 2 3 Aug. (B. T. A.) Na de haven* arbeiders et do vnrrMeden zijn nu ook de kolen» wokkers en grondwerkers in staking gegaan. Dr maiie heef’ een staking weten te voorkomcr in de ênikk vnn Tsjitüjevfn c. s. ntstermo’( '’n h^von» den zirh onder reizirws in den ernress Kei»* lenOstende Ts|i'storin e een nnn'nl van zijn medewerkers, die allen op weg wm n nant I on* den. Donr de papieren van deze bolsjewistische rei» zigeni niet in orde wnrrn, heeft do Belgisch# grenspolirie te Horbesthal hun den toegang Ie Belgisch grondgebied geweigerd. De Riwsisrh gcdclef.roerden werden toen in «’en ex prest reit LuikKeulen gezet, die trrensstation bevond. Daarmee zijn rc waar zo hun passen reho rendwetkorg in staking geg* staking weten te voot o» tiar’portbed vseru Ergei lijk auto-ongeluk. De Matin maakt molding vnn een tieurig en ergei lijk auto-ongeluk dat te Tréport. in Nor mandie, heeft plants gehad. Een auto heeft daal *b nachts om twaalf uur op den stationsweg ho< ejrhtpaar Galliné omver geleden. Pas toen hij op zijn bestemming aankwam ontdekte <W ■r-fl'L'gffiL-, J !■'- algunstig op u, integendeel velen vim hen b®< wondeiden u voor uw° kunst en „pollooddttrf" Maar nu het er op aankomt de ware JUzer*( gelden" te vieren en sommige monschen liever in do boeien willen doen slaan vindet wij u de eerste, om zo te bekladden en- zelf d< nagedachtenis vnn diegene, die voor de „groo* te zaak" geval! m zijn, te bezoedelen Welnu, wij vragen u mot wolk r«ch( U, een vreemd -'ing, die door een groot aan* tal uwer ,lnn<V> er noten veiloochond svordt. M hier in ons Belgische huishouden nl-'t in I et minste uwen neus tussrhen to st-'l -^n I Wij v-'r* bieden u m in zonder vaderland nog Inrw gor modder te 'Ooien naar de nve^gnbleveneflj vnn hen, die Ih 'giö hebben help-n groot rna^ ken. de nieuwsgierige troep menschen zag, die den winkel trachtte binnen te dringen. ,,Dr koip nog eens gauw terug," zei hij en drukte zijn vriend de hand. „Doet u dat f Maar laten we het ver leden laten rusten en de dooden in hun graf laten f’ ...Maar het zijn nog geen dooden I" rie] oude mandoch Holden drong zich al door de menigte. Langzaam liep Elport terug stadsgedeelte, waar zijn hotel- It gaan mompelde hij in zich zeL „Gekker dan ooit I Maar toch is er iets zuivers en hoogs in hem Een Hef vrouw tje en twee aardige kinderen Hij is een ezel, een echte ezel 1" Dit was het oordeel van het wereldlijke nuch tere verstand over den verslagen idealist. III. Maar de oude man kwam terug, en weer terug om dien „dwaas”, dien „ezel” op te zoeken, in het kleine roodsteenen huis bij de rivier, of hij riep hem per telegram bij zich om te komen eten bij hem in het hotel. Hij eerbiedigde den wensch van den dokter om het verleden te laten rusten, maar nu en dan waagde hij het toch als ter loops het een of ander nieuws van Holden’s gezin te vertellen. „Dezen zomer zijn ze in Zwitserland, er gens in het Engadine. In het najaar zal ik pro- boeren naar Florence over te wippen als ik in Europa ben, en ze even opzoeken De oude dome wordt langzamerhand een punt vnn groote zorg voor Helen. Zij is nu geheel hulp behoevend en erg humeurig; het verlies van haar geld heeft haar verbitterd." Hij gaf echter ts kennen, dat het verlies van het fortuin der Goodnows misschien niet van Men schrijft uit Antwerpen Crt.: Een dug of wat geleden vcrsclu-en Brussel afkomstig bericht k"‘ im k" men aan het buitengewoon dpor 20 komstig goud of andere kostbare metalen -vuden worden, zou misschien toch ..deren dag geld opbrengen. Meer s de trek van den landverhuizers en vestigden zich er landbouwers. :mis geheel ontgonnen zou zijn, dat er nog veel geld uit to te onderhandelen. Ook is de Fran cs in de weer, om allerlei geruchten Duitsrhland, waar de stemming Verklari^- Berlijn, 22 Aug. i minister-president Them vertegenwoordigers mede, c zou de regeering van Belg den bij de commissie van herstel de opdracht gegeven hebben, zich van eene stemming over een moratorium te onthouden, onjuist was. 't België eveneens geene verplichting pp zich genomen. BEIEREN EN HET RIJK. Het conflict bijgelegd. Berlijn, 22 Aug. Naar de Tel. verneemt, wordt de Berlijnsche overeenkomst tusschen de rijksregeering en de Beiersche regeering van daag van kracht. De Beiersche gezant te Ber lijn, von Preger, heeft hedenmiddag aan de rijks- regeering medegedeeld, dat zoowel de Beiersche regeering als de partijen uit den Beierschen Landdag haar goedkeuring aan de overeenkomst hebben gehecht. Het ontstane conflict tusschen Berlijn en München wegens cie wet ter bescher ming van de Duitsche republiek is daarmede dus definitief tot een oplossing gebracht. De op heffing van de speciale verordeningen in Beie ren, die het van kracht worden van de wet ter bescherming van de republiek in Beieren ver hinderen, is eerlang te verwachten. De mingen weet, kening gem steld werd Antwerpen" dringt er i op aan, dat Ramaekers den gezet als vreemde lit ken en zich ber neit met tegenheden, -.i- hem niet aangaan. De Brusseische redacteur van de „Maasbode” schrijft over het geval De plaat van Louis Ramaekers gaat voort do grootste verontwaardiging te verwekken in hel Vlaamschc land. Thans is het de „V. O. S." (Vlaemsch Oud-Stiijdorsblnd), hot orgaan vnn luim 100.000 Vlaamsche frontsoldaten, dat, in een „Open Brief" o.a. het volgende schrijft „Er was een tijd, dat de IJzersoldnten en u samen den bat baarsehen overweldiger bestre den zij vnn in de „bloed-" en „moddergrach- ten" met het wapen in de vuistu van uwe werk kamer, met het potlood tusschen de vinge ren. Zij trotseerden vier jnnr en een half een hel van vuur, staal en bloed voor de vrijheid van hyn landu alleen de publieke opinie uwer landgenooten. Zij hielden de borst vooruit, om indien het zoo wezen mnest er het moor dend staal te laten indringen en u om er lintjes en decoraties te laten opspelden. Zij werden in hun heldhaftig strijden vernederd en als mis dadigers bewaakten u^erd als een waie held nfgeschilderd en gevierd. Zij wnren echter niet langen duur zou zijn. Het onontgonnen Innd, waar de kolonel zoo dom geweest was om het geld van zijn zuster in vast te leggen, in de hoop, dat er gout’ in gevonden zoude den een of ander en meer was dient kant op Als de wildei was het mogelirV. halen viel. „Ik zal ze overhalen om naar Amerika terug te gaan, als ik zo spreek”, zei hij. „Ze kunnen hier te midden van hun vrienden en kennissen toch gelukkiger l°ven, en ’t is ook beter voor de kinderen. Natuurlijk kunnen ze niet in het groote huis van mevrouw Goodnow wonen. Ik heb ze aangeraden om het te verkoopen. Voor- loopig hebben ze het verhuurd en dat is een flink inkomen, maar zulke bezittingen gaan gauw achteruit." Holdeh maakte geen enkele opmeiking. ’t Was alsof alles wat zijn famiUe en hun belangen betrof hem koud liet. Verder vond de oude man hem frisch en gezond, menschelijker dan hij ooit geweest was; kalm en bedaard ging hi| voort met zijn werk, in zijn kleine, bekrompen, sme rige omgevinghij was langzamerhand bekeftd geworden m dat gedeelte van de groo'e stads wildernis als een rechtschapen, knap dokter, die niet inhalig was of het om de eer te doen wns een goed medeburger naar den oppervlakkigen maatstaf van de volksbuurt. Al verscheidene keeren was hij in botsing gekomen met ambte naren van den gezondheidsdienst, wanneer hij aangifte deed van hun schaamteloos plichtver zuim. Onder zijn collega’s was hij niet gunstig bekend en gehaat om zijn meedoogenlooze op rechtheid, men vertelde leugenachtige verhalen over zijn misdadig verledenin den laatsten tijd had hij zich in verbinding gesteld met BELGIE. teekenanr Ramaekers ligt fnet do Vln- i overhoop. Hij had, zooals men voor de Brusselsche „Soir" een toe naakt, waarin de Beuckelaere voorge- I als een overlooper. Do „Gazet vnn nanr aanleiding hiervnn over do grens zal wor- ing, die kwnnd komt sto et binnenlandsche nange- ADVERTENTIEPRlJSi Uit Gouda en omstreken behooranda tot den bazorgkrtngti 16 regels 1.30, elko regel meer ƒ0.25. Van buiten Gouda en den bezorgkrüig» 15 regel/*1.55, elke regel meer ƒ0.30. Advertentiën in het Zaterdagnummer 20 Si bijslag op den prijs. Liefdaiigheids-advertenticn de helft van den prijs. INGEZONDEN MEDEDEEUNGENj 1—4 regels ƒ2.05. elke regel meer fO.50. Op de voorpagina 50 honger. Gewone arivertentibn e* ingezonden mededeelmgen bij contract tot scat gr.redneeen* don prijs. Groote lettors en randen worden berekend naar ph Advertentiën kunnen worden ingezonden door tusse.henkon delaren, Advertentiebureau*, en <>ute Agenten en moeten daaj aan het Bureau zijn ingekomen, teneinde van opnnms verzeket.. 88 „Vrouwen moeten soms veel door de vin gers zien Maar voor de kinderen, voor ions mannen en de vrouwen zeil voor ieder- fon in onze omgeving, is het 't beste, dat weiden vergeven en zooveel mogelijk vergeten, .b- dat ze samen voortgaan tot het einde.'' Bn met een zeker pathos begon hij de wijs- |lteid van schikken en plooien te loven, vooral jwaar het 't gezinsleven betrof. Toen de dokter fechter een koppig stilzwijgen bewaarde, zei hij ..Je weet zeker, dat Helen nooit in een sohei- fling zou toestemmen», fifgehoon haar familie er genoeg op aandringt is een eerezaak voor ^taar geworden om niet te scheiden I" A Efelden haalde onverschillig de schouders op. zal een tijd komen, dat je de meisjes bij ïe ztfudt willen hebben en dan zal je spijt heb» ten van de eenzame iaren, die je zonder haar Hoorbracht I" Plotseling werden zij gestoord, door een bood schap van den drogist in de buurt. Er was een Bian door een auto overreden en daar er geen ^idere dokter bij de hand was, werd er om Holden gezonden. „Vooruit maar weer, aan het oplappen T zei Wj, terwijl hij zijn zwart lederen handtasch Fre«p. „Maar dezen keer is het gelukkig een frnstig geval en kan hij naar het ziekenhuis worden gezonden." SElport liep met den dokter mee tot aan den ■Oek van de straat-, maar hü aarzelde toen hij OVERZICHT Indien de officieuze berichten welke men i SMnandag in de pers kon lezen omtrent een piildere gezindheid van Frankrijk ten opzichte ouden Van de quaestie van het moratorium een ge- makkelijkcr oplossing in uitzicht stelden dan men had vermoed, daartegenover istaat, dat Frankrijk geen gelegenheid on gebruikt laat, om publiekelijk zijn onver- «joenlijke opvattingen te demon..treeren. Dat Ss wel zeer duidelijk gebleken uit de rede voering van Poincaré bij zijn herkiezing als voorzitter der Generale Stalen van het de- r parlement van de Maas. Die rede houdt een fel Verwijt in tegen de Britsche politiek, ze ver toont Frankrijk als geslachtofferde natie, vraagt, waarom in de laatste jaren zoo vaak I cv ereenslemming moest worden verkregen tus- schen de geallieerden op Frankrijks kosten. En tnerpend is het verwijt, di' t, dat Engeland op I Du.tschland aankondigde I icr., Frankrijk aan zijn debiteursverplichtingen te zijnen opzichte herinnerde. Volgens de Fran- scj-.e opvatting moeten eerst de verplichtingen Vi n den overwonnen vijand aan de orde komen, en kan eerst daarna gesproken worden over üe regeling der intergeallieerde schulden. Welke bedoelingen achter de publieke mani festaties in Frankrijk liggen verborgen is zeer duidelijk en blijkt ten overvloede uit de Fran- sche pers. „De zending waarmede de Fransche W f gedelegeerden, Mauclère, vergezeld van Berge- ïy, als toegevoegd secretaris, zijn belast", al dus schrijft „Le Journal des Débats”, „behoeft geen enkele geheimzinnigheid te bevatten." Frankrijk zqj bereid gevonden worden, aan Duitschland een moratorium toe te staan, maar dat moratorium zal zich niet verder dan over 1922 mogen uitstrekken, en het zal vergezeld jnoeten gaan van rechten op de staatsbosschen tn mijnen. Accepteert Duitschland die voorwaar den niet, dan zou Frankrijk tot het toepassen der sancties moeten overgaan. Men ziet, het Standpunt der Londensche conferentie wordt Onverzwakt gehandhaafd. Zou er bij de Pranschen achter dezen met «adruk gestelden concreten eisch, de politiek Mggen van het meerdere te vragen om het min oor te verkrijgen Mag men het Duitsche blad iJ)er Tag” gelooven, dan zou Mauclère bij zijn fctreven naar productieve waarborgen zoo ver taan, dat hij zou willen komen tot het in beslag hemen van de buitenlandsche papieren van waarde, die zich in Duitsche handen bevinden, en dat de goudreserve van de rijksbank naar het 4 bezette gebied zou worden overgebracht, zoodat, R./e’te’ ^et milliard goud, waarover de Duitsche Rijksbank nog beschikt, en dat voor het herstel h«n het oeconomisch leven van Duitschland hoodig is aan Duitschland zou worden ont komen. Eigenaardig daartegenover en als ken bevestiging van ons vermoeden klinkt het bericht dnt Mauclère door zijne regeering »s gemachtigd om over de vervanging iWm zekere voorwaarden door andere maat- e-gen geld.) 11143 13886 16Ó87 1S5-2 11296 13929 16104 11320 39 74 18614 22 69 83 17 62 86 92 20 81 93 16309 56 I143i 14000 57 98 42 3 67 18704 72 60 16456 1882*» 80 78 58 53 11564 14125 16515 I90H 11616 56 58 1» 2ö 97 166R5 19156 34 14216 H 35 1 1 ii2 ’9311 73 ti 83 79 Oö i 1942' 11740 91 Cl 43 14382 17201 lüózO - '4495 29 71 11817 97 41 y- 57 14554 51 tö 11941 85 63 19610 9514733 79 39 12127 59 94 73 W 69 1733519879 4 143n2 üt 1.M3 73 14905 17400 i22c>315041 o 2v 2471 12 73 ,2510 15ko 17872 20CU- 53 15 177U3 2602 29 96 72 42 15211 97 20144 64 15324 17863 t* 2820 79 83 20221 28 15412 17970 75 69 59 83 90 90 90 84 20312 2928 99 18009 20414 37 15567 16 M 3039 15633 81 20535 50 54 18169 71 56 64 18215 20620 3160 69 34 27 3233 15705 68 48 3328 16 83 58 3518 t-51830620717 3642 15834 73 -2 45 44 18430 2096b 8515932 44 71 3739 65 94 80 42 77 18517 53 70 39 8616046 76 13244 ea 6503 15 m-z. 18558 regelen sche ne welke in zenuwarhtig moet zijn, de rondo doen, kennen. Zoo bet gerucht dat de oppe> logsraaJ in Pp'ü* zou ziin bijeengekr- i dat, beha’ve maarschalken Foph, Pé' Fayolle, ook e overige leden, generaal Ne!' de bevelhebbers der bezettingstroepen, de gou- j vemeurs van Straatsburg en Metz en die van de militaire missies in Polen en Czecho-Slowa- kije aan die buitengewone conferentie, we'ke df*4p uitvoering der sancties zou hebben 'betroffen. .1 hebben deelgenomen. De algemeene situatie is dus voor heden nog •r onduidelijk. Aan den eenen kant edn luid- keels en zeer positief door Frankxiik stellen van zfjn eischen, aan den anderen kant allerlei po- i gingen, ook van Fransche zijde om een over- 3' matige onrust weg te nemen. Intusschen blijft men, van Italinansche zijde al het mogelijke doen om de partijen bijeen te brengen. De Tribuna heeft een interview ge had met den heer Schanzer, die als zijne mee- ning te kennen gaf dat de Londensche confe- r«ntie het gropte probleem der schadevergoe dingen en der intergeallieerde schulden heeft verhelderd in zooverre als zij de wederzijdsche verhoudingen der mogendheden t"n opzichte van dat probleem heeft bepaald en de onaf scheidelijkheid dier twee vraagstukken heeft doèp blijken. H“t opmerkelijkste resultaat van de conferentie is, volgens den Italinanschen Mi nister hierin gelegen, dat het denkbeeld eener toekomstige conferentie, die het financieele en oeconomische vraagstuk zou moeten bestudee- ren, eenstemmig werd aanvaard door Fran- schen, Engelschen en Belgen en eveneens in den text van het Italiaansche voorstel. Hot Italinan sche standpunt wns duidelijk in beginsel wnren de Italianen gunstig gestemd ten opzichte vnn een moratorium van korten duur, en evenzoo len Qpzichle van eenige Fransche voorstellen die de contröle beoogden der Duitsche schadevergoe dingen, maar zij meenden zich niet te mogen aansluiten bij schadevergoedingsvoorstellen. die het oeconomisch leven van Duitschland vernietigen, daar ze zijn staatkundig leven be dreigen, De heer Schanzer heeft aan deze opmerkingen de mededeeling toegevoegd en op die me- dedeeling komt het aan, dat hij aan Savago Raggi, den Italiaanschen gedelegeerden bij de commissie van herstel te Parijs opdracht gege ven had, in die commissie de verzoenende ac tie voo! t te zetten welke Italië te Londen was j begonnen. DUITSCHLAI-'n. Het Duitsche moratorium. B e r 1 ij n, 2 2 A u g. (N. T. A. Draadloos De zakelijke besprekingen te Berlijn met de gedelegeerden van de commissie van herstel beginnen heden in het Rijks-ministerie van fi nanciën, nadat bij de voorbereiding gisteren het Fransche en Engelsche standpunt was uit eengezet. Als richtsnoer geldt de verklaring van den rijksminister van financiën, dot Dui„«hland zijn politiek tot nakoming van zijn verpürchtingen niet wil opgeven, maar na den schë: pen val van den markenkoers, ondanks den besten wil de betalingen niet meer kan doen en eenigen tijd noodig heeft om op adem te komen. Naar ve'iuidt heeft de rijksminister van fi« Kapitaal Duitsche banken, ij n, 2 2 Aug. (V. D.j. Het I 1 ■nknpitaal dor acht grootste annm-v van Duitschland met inbegrip vnn 1 bedraagt volgens de laatste gept ceerde balansen 4.7 milliard mark of 16 inil- gouden marken. Daartegenover beloopt chadeloosstcllings.srb ild vnn Duitschland ongeveer 120 milliaid gouden marken. De moordenaar van Rosa Luxemburg gevat P a r ij s2 3 Aug. (B. T. A.) Volgens een beticht uit Berlijn ann de blad-n is luitenant K’üll, verdacht van den n’oord op Rosa Luxern- biir in hechtenis genomen. B erl ij n, 2 2 Aug. (N. T. A.l Do Oostzee is thans geheel van mijnen bevrijd, nadat van Duitsche zijde het opruimingswerk is geëin- dig I. B e r 1 ij n, 2 2 A u g. (N. T. A. Draadloos Te Laibnch zijn- vijftigdui ?nd mijnwerkers een loonstaking begonnen. Poolsche financieele maatre/Rcn in Sile/ië. Berlijn, 22 Aug (V. D.). Volgens eene cflirj le veioidening zijn in Poolsch Oppot- Sih.-z.ië de Poolsche valuta Vastgesteld voor de -1. num prijzen in den kleinhandel wegens .-schommelingen der Duitsche mark. oen inbicuk op het Duitsch-Pool- ischo vortlrag, volgens hetwelk na vootloopig tot opzegging door n blijven bestaan en «le Poolsche vak' 1 dan onk binnen «-en bepaalden termijn kunnen worden ingevoerd. De maximum prij zen in Poolsche marien beduiden ook voor do n'be.\!"rs en geëmployeerden, die hun loon in "l "uó.s.H kiM ontvangen, eene nieuwe sterke I belasting. nanciën geen twijfel laten bestaan dat do ver panding van de staWsbosschen op den llnkoi Rijnoever en van de Staatsmijnen in h^t Roer gebied niet als waarborgen disconteerbnar zijn. gistenwinkels en naamborden van doktoren, ver* srheidene zelfs in één huizenblok. Holden we ai naar óm zijn woorden kracht bij te zetten. „Hot heele ambt moest van oen groot Insth tuut uitgaan, allo imiversiteiten, ziekenhuizen» klinieken, apotheken, ja do dokters zei. ook. Da staat moest toezicht houden op de imlverzitei* ten en ziekenhuizen en het aantal en hot werk vnn de dokters legelen; overal moesten van staatswege apotheken opgericht worden, we.af de dokteis om zoo te zeggen hun hoofdkwartief hadden. Geen dokter zou van een patiënt g«*lii mogen aannemen. Dat is de wortel vnn nil® kwaad en van alle schandelijke zwendelarij van het ambt, het salaris. De beste dokters bes ginnen het al in te zien en geven er de voorkeuf aan een vast inkomen te hebben ann een Inrich* tingMedische hulp moest voor iedereen gratis te krijgen zijn en verplicht door d< geheele maatschappij betaald, voor haar eigen behoud en verbetering. *t Zou een enorme hes sparing zijn in geld maar ook In menschen* I levens. Het geld heeft van het begin af de ga* nezeiskunst die grootste van alle gaven naar beneden gehaald ’t heelt er e*n gewoon ban* delsartikel van gemaakt. Eerjt hadt-je de pries* ters, die genazen door gebed, toen <le medicijn* meesters en de heele bende fakirs, voor wie dW menschen een wisse prooi waren I Do priesters waren de oorspronkelijke genezers m zoet moet het ook weer worden er moet eeM nieuwe priesterschap vnn Genezers komen op den zoek kankeronder zoek, da*, pas was geopend en dat Elport sie wilde. Hun weg voerde hen door eindelooi straten in de wilder eene eenige inrichtingen van weldadigheid, die in zijn wijk werktin. Zij merkten gauw, d^t hij beschaafd, kundig, dokter was, boven zijn omgeving uitblonk, wns om zijn diensten gratl; maar om gevraagd werd. Zoo leefde hij stil in zijn eenvoudigen werk kring trok zich het lot van de zieken aan, en verzorgde hen zoo goed als hij nxhar kon, dan hielp hij dit meisje, dan dia moeder, maar steeds was hij zich bewust van de onvolledige resul taten. die hij met die toevallige patiënten kon bereiken. „Je kmt de menschen niet mee/ flink op de been helpen, op de manier zooals wij werken moeten", zet hij eens tot zijn ouden vriend. „Onder den werkenr’en stand vindt je veel zenuwlijders, d'c maandenlang behandeld en ge observeerd moesten worden. Ze komen ven panr keer bij me en dan verdwijnen ze." I „Eigenlijk dus niet veel verschil met Jenks en Farrin-.tcn en al die andere kerels, die ons rijke burgers, nnlapnen als v.e m»‘t onz« kw 'en bij hen kom«n", zei Eloort s nemen in, wat ons wor-’t Voorgrsrlircven, «u»»- teren "room naer wat za we w"I-n en makegr ons Holden lachte. Hij was hard in zim oordeel, minder streng. Hem de wiishe’d ten de'-! geworden, ven zijn idealen heelt gehad en ze heeft geven. „Wij doen allen wat we kunnen, maar het systeem is verkeerd, heelemaal verkeerd." Zij Hepen samen door'oe stad van e<A nieuw laboratorium voor „-opend en dat Elport zien voerde hen door eindelooze •mis der groote stad, eentonig volgde het eene huizenblok o? het andere^ Maar de straat, vol menschen. was bezaaid met dro- 1

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1922 | | pagina 1