art U ad! IEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN &>nderdag\24 Augustus 1922. BUITENLAND. FRUILLETON. DE GENEZER DQEEST". tea overstaan vaa Malie. -1 voorgestelde bedrag, dat >ker ru salaris,’ toch niet halen kdq, bij No; 1BO1B Donderdag 2g4 Augustus 1922. ÏGAMBACHT, BERKENWOUDE, BODEGRAVEN, BOSKOOP, GOUDERAK. HAASTRECHT, MOORDRECHT, MOERCAPELLE, NIEUWER- KERK a. d. U., OUDERKERK a. d. IJ., OUDEWATER, REEUWDE, SCHOONHOVEN, STOLWUK. WADD1NXVEEN, ZEVENHUIZEN, enz. 61. Jaargang) r m ■r58?? Si-S 2 nr grooter is gewor- van c.a. ƒ5000.- Dit blad verschijnt dagelijl naar het verslag. HëN: 6729 >pij lang en breed bespro- «ff I hiermede nog een» cel in de Goudsche r deze quaeatie. ten tot aanschaffing met een ketel van rvlak. Met alles wat rdt ’n bedrag gevor- uit den verkoop van ng ƒ5000.— zal te- 3770 2 bet« zeer kleine >etolü n er toe leiden, dat n door hoogere prp- te kunnen leveren, d besteed. g voor 1923 moeten g aan de sigarenms- •erige discussie ge- de men in den Raad werkverschaffing is wellicht beter had dit'juist is, weten by monde van den ’.y noch in de wyze i de keuze van den oed hebben kunnen werden vanuit den ABONNEMENTSPRIJS» per kwartail ƒ2.25, per week 17 cent, met Zondagsblad de bezorging per looper geschiedt >lad /8A0f i ons Bureau! MARKT »L GOUDJ^ door ROBERT HERRICK. wuj her. gustus 1922. de boodschap in en werd naar Je gtebracht, wear een gecste- in tegenwoordigheid van een it huwelijk te voltrekken. Echt- loota'ftfoi veel te 1w rte Elp>rt vermoeid op. te» ’.i-V” voljd). ige discussie is ge- d. Want-Bokhoven ■ktijd der gemeente- ar. Eerst is eenigen vraag of in verband wee wethouders dit en uitgesteld, maar eerderheid blijkbaar t dat de wethouders zan Financiën daar* ;ijn. En in dié stem- tuurlyk verworpen, en Raad en zij, die n achturendag ver- bezit van den ar- orden prijsgegeven, leid van meerderen t zien en toch zal ot besparing moo ie breidt zich maar e sterk stijgende af- oom te kunnen vol tines, die van onvol- door nieuwe worden' id een btitengewonte belangstelling t, ofschoon hij, zoals bijna alle voor- -van zijn generatie, belang e instellingen, die do be ien helpen. Zijn bezoek had echter een bijzonder ienden, die kort ge- -Elport een groote besteden zooals hem het Jan. 1923 geopend worden. 14442 58 14500 6317K 14619 - 64 17247 7» 93 14740 E 1122 .45 30 14815 In Barcelona stierf de icus Felice Pedrell, die, *rs bericht, reeds in 1866 igner optrap, vaat i de ,,en eenl groot aantal belangen oorbeeld opvoeding. Wij kon- tot eert besluit komen en door ngen dood Van mijn vriend moet ik waartoe dej gift zal dienen." s besloten een grondig onderzoek i het land rond om in- m of opvoedkundigen ir tijd zouden wij onze n universiteit, aan een andere weldadigheid». GOIDSCHE ÏBIR1N bphalve on Zon» en Eeestdaden »- ADVERTENTIEPRIJS» Uit Gouda en omstreken (bahoornodotot das basorgkring)i oeuaive up en reebiaagen V-6 regels 1.30, elk» regel maar ƒ0.25. Van bulten Gouda aa dra beaorakringr 15 regels 1.56, elke regel meer 0.30. Advertentite Is het Zatanlagnummer 20 *A bijslag op den prijs. Llefdadigheids-advertantlën de helft van den prijs. INGEZONDEN MEDEDELINGEN» 1-4 regels ƒ2.00, alka ngei maar ƒ1» üj de voorpagina 60 hooger. Gewone advertentiën en ingezonden mededeelingen b0 contract tot sear garaducaar» den prijs. Groots letters en randen worütjen berekend naar plaatsruimte. Ad verten tien kunmo worden Ingezonden door tusschenkomrt van aoüeda boekhan delaren, Advertentiebureaux ra onze Agenten en moeten daags vóór do plaatrin* aan het Bureau zijn tngekomen, teneinde vaa opname vanakerd te sün. t van leening had, venredig aan de 'kos- as daarom meer dan e vroeger wel dege- kd, maar thans niet Zijn ziekte en zijn kennismaking met Holden hadden zijn belangstelling gewekt voor de medi sche wetenschap en speciaal voor het vraagstuk der zenuwziekte in de moderne maatschappij. Het w&rk van den dokter in de groote stad had hem doen inzien, dat dete ziekte onder de wer kende klasse een belangrijk punt was voor den genezer om te bestudeeren. Mannen en vrou wen begonnen hoe langer hoe meer te lijden door moeilijke, abnormale toestanden van lichaam en geest, veroorzaakt door den zwaren druk van het industrieels leven, ven den dwang en de eentonigheid van een zelfde soort arbeid. Op die manier was de ingewikkelde, moderne maatschappij bezig zich te wreken op de wer kers, dia de zwaarste lasten droegen en de grootste inspanning Zou noodig zijn om de menschheid te leerert Wch aan te passen aan het nieuwe economische keven. „Je kunt zoo weinig voor die soort patiënten doen ah zij komen en gaan op je spreekuur", zei Holden. „Zij hebben een nieuwe Genezende bron noodig entten nieuwen Genezer I" voegde hij «r langzaam aan toe. ,Onze moderne be schaving moet, wanneer zij in waarheid een be schaving zal zijn en niet opnieuw zal voeren tot uitbuiting en slavernij, onder de contröle komen van doktoren, vooral van hersenepeciali- tgjtcn. zü mort worden geleid «n genezen." i«r van 9—0 uui.1 Administratie TsL Int 82| voor 871 milliocn, kolen, cokes enz. 692, vee I enz. 299, binenvaartuigen, havenmateriee!,4e- legraiafkobeh 218, kleurstoffen, landbouwma chines enz. 132 milHoen, samen 16.3 milliard mark goud. Daarbij komen betalingen in baar, tot 31 Mei 1921 ten bedrage van 488, tot 31 Augustus 1921 599 miflioen, dan 12-maande- iifksche stortingen en 26 percent volger» de Recovery Act, tot 1 Juni 1922 508 miVloen, particuliere schulden tot 1 Juni 1922 508 mil- lioen, samen ongeveer P.2 milliard mnrk good. Dan nog do kostei\ van de bezetting, schade ge leden in het buitenland en in de koloniën 1 mil- Uajd; verlies Duitsche vorderingen od ziin bond- genooten uit den oorlog 7 milliard, liquidatie van Duitech bezit in het buitenland 11.7 mil liard. Dit maakt 38.2 milliard mark gond; in plaats van 32 milliard mark panier. In mark papier zouden de rechtstreek<»che betalingen naar de berekening van de Allgemeine 9550 milliard naar den huldigen koers bedragen. Daarbij somt de Allgemeine dan de indirecte verliezen op, welke voortvloeien uit het gemis aart de opbrengst van de afgestane streken, het verlies dier streken als afzetgebied, de vernie tiging yan hef oorlogstuig, de opkooperij van Duitsche effecten, den stelsklmatigen trilver- van Duitschland, de strak aangedraaide ..v.o^dngschroef, enz. Het bedrag hiervan is nog veel grooter dan van de directe betalingen, zoodat de 132 milliard van de overeenkomst van Londen volgens de Allgemeine reeds lang is gedelgd. BEIEREN EN HET RIJK. Berlijn, 23 Aug. (W. BDe Belersche gezant Von Preger verscheen gistermiddag bij den rijkskanselier en deed hem mededeeling van’de goedkeuring dek Beiersdhe regeering en de coalitiepartijen van het resultaat der Ber- lijnsche onderhandelingen. Professor KOkenthal. f Berlijn, 2 3 A<ug (V. D.). Professor Ktl- kenthal, de directeur van het zoölogische mu seum aan de universiteit te Berlijn-, bekend door groote wetenschappelijke reizen naar Noorwe gen, in de Noordelijke IJszee en naar eilanden in den Indischen Oceaan, is op den leeftijd van <^2 jaren overleden. De spelen te Salzburg. B e r 1 ij n, 2 3 A u g. (V. D.). De toestrooming van vreemdelingen naar de feestspelen te Salz- borg heeft zulk eene duurte teweeggebracht, dat de vreemdelingen eene geld-inzameling voor de Salzburgsche bevolking mbeten orga- niseeren. Eene Engelsohe spoort in eene open bare oproeping de aanwezige Engelschen en Amerikanen aan, een deel hunner uitgaven voor de armen te Salzburg aan te wenden, om den nood te verzachten. Berlijn, 23 Aug. (V. D.). Uit Riga Wrdt bericht, dat in Moskou, Petersburg en.het ove rige Rusland' een ^teot aantal leiders der Rus sische intellectueelen in hechtenis zijn geno men. OOSTENRIJK. DE REIS VAN DEN ÖOSTENRDKSCHEJf BONDSKANSELIER. 1 Praag, 23 A'ug. (T. S. P. B.). Rijksktiw* lier Sei^el heeft aan dr. Brnesj twee vragen ge» steld. De eerste of Brnesj het verzoek van Ooe» tenrijk om een crediet wil steunen bij den Vok kenbond, de twrede/of Oostenrijk zich ore steun tot naburige staten te wenden. Brnesj ant woordde: Het is ónmogelijk den Volkenboni te negeeren, doch hrhis mogelijk, dat men zich tot naburige staten wendt Er bestaat geen de»v de mogelijkheid. Oostenrijk heeft zirh tot Tsjes cho-Slownkije gewend omdat deze de eerst» was, die belangstelling voor het tot van Oos tenrijk betuigde. Seipel heeft te Praag de beste bedordceling van de toestanden in Oostenrijk gevonden. De plannen om Oostenrijk te verdees len of bij Duitschland te voegen, worden ah fantastische denkbeelden gekenmerkt. Deze plannen zijn in staat allen conetructieven arbeW te verhinderen. De resultaten Franco per port per kwartaal ƒ8.15, mrtt Zondi Abonnementen worden dagelijks aangi nomen bQ onze agente* en loopera, den boekhandel en be postkantoren. Onae bureaux atfn dagelyk» geopend Ead*ctia TeL 641. iran zijn goede vri< gestorven, had E om te ijken, „ten dienste der menschheid”; -fspraak was geweest zoo 'trouwen aan Holden, dat Jot bedrag zou bijdragen iu dadelijk of later in zijn i Holden’s ideaal van „één groot medisch insti- \yrOegere 1 tuut”, had een diepen indruk op hem gemaakt. brief nan Holden a Als zoovelen, wien het bij een min of meer' 2jjn besluit mededeelde, egoïste levensopvatting, voor den wind is ge- ———.—I J— V-l *■»-! i - - - ijrillekeurig de behoefte om zich aan de gemeen- t schap te wijden. „Ik zou iets blijvends wjllen hebben”, zeidg gewerXt hij, „zooiets als wat jij zoudt noemén een „stich- ting”." x OVERZICHT r Een der belangrijkste problemen van dezen fcan^problemen rijken tijd kwam op de Londen- »ch» 'conferentie nauwlijks ter sprake. Wij be doelen de toestand van Oostenrijk. De iïhan- cieele positie van dat land grenst aan het ho- pelooze, het land is ©economisch ontwricht, en els er niet spoedig redding komt, zal Oosten rijk den weg van Rusland naar den afgrond folgen. Men herinnert zich wellicht, dat er eenigen tjjd voor de conferentie te Weenen een plan Was uitgewerkt, om de finantieiele basis van het Oostenrijksche staatsleven tel herstellen. Men wilde een nieuwe emissiebank stichten en een buitenlandsche leening zien te plaatsën. Het Bosch-, domein- en mijnbezit van Oostenrijk zou, tezamen met een gedeelte Ivan de opbrengst der douanen, tot waarborg diénen bij deze fi- nandeele transacties, die zouden noodig zijn om de emissiebank te doen tot stand kpmen. Het Overschot van de douane- en tabaks rechten zou de tot garanties dienen voor ae buitenlandsche leening. De Commissie van herstel gaf in begin sel haar toestemming tot de verwezenlijking van deze plannen, onder voorwaarde dat men haar een recht van contröle zoude ijaten. Vervolgens maakte zij de noodige onderpanden vrij, om tot 'de stichting van de bank te kuhnen geraken, en men had nog slechts de leening te organiseeren. Buitenlandsche financiers waren ervan verwit tigd. Zij meenden, dat de Oostenrijksche onder panden voldoende waren, maar'eischten, om de toekomstige inschrijvers voldoende waarborgen te geven, dat de Éntente-regeéringen voor de leening garant zouden zijn, voo|r geval de Oos tenrijksche onderpanden onvoldoende zouden, worden door onvoorziene gebeurtenissen. Frank rijk, Engeland en Italië zouden dan nog een bi- zonderen waarborg geven, Engeland .voor -de helft, Frankrijk en Italië elk vooF J4. Dit plan is niet verder besproken. Lloyk Geor ge heeft op de conferentie alléén een beroep gedaan op Italië, omdat dat land het meest by de Oostenrijksche toestanden is geïnteresseerd. Intüsschen houdt de nood in Oostenrijk aan. De Oostenrijksche bondskanselier Seipel is naaf Praag gereisd om met den Tsjechp-Slowakischen premier Benesj te onderhandelen, en de berich ten, welke ons over het resultaat dier onder* handelingen hebben bereikt, zijn vaag en dif fuus. Een zaak van het allergrootste gewicht is échter, dat hoe langer hoe meer in Oosten rijk de neiging ontstaat zich bij Duitschland aan te sluiten, en dat men hoe langer hoe meer in het opgenomne worden in een grooter, levens krachtiger staatsverband een zekerder ledding riet, dan in alle mogelijke intemationple trans acties, waaraan de Entente bij dJoWhn rekening haar sanctie onthoudt. Die drang naar aansluiting van Oostenrijk is Natuurlijk. De wanorde en verarming in de sue- cessie-staten der voormalige Habsburgsche mo narchie is uitsluitend een gevolg van de dwaze politiek, die in Centrael-Europa door de over winnende mogendheden is gevolgd. Brailsford heeft het indertijd in zijn bekendé werkHoe redden wij Europa aangetoond, dat het conglo meraat van elk op zichzelf staande staten, de menigvuldige verscheidenheid van tolgrenzen, I Wn munt-stelséls, van spoorwegsystemen, de ge- I meenschappelijke ontwikkeling der successie-1 van dr. SdpeTs besprekingen te Praag. Weenen, 2 3, Aug. Ofschoon het result aal van de reis van dr. Seipel naar Praag niet oifb r deel is medegedeeld, verluidt toch, dat hij vhn gaande ondertMeuning hoeft gevonden. VM alles wil Benes voor Oostenrijk bij den Volken», bond opkomen. Volgens het Praagsch „Tagblatf hoeft Se'pel ook praktische toezegginge^ verkregen, en b met het vlottend mnkrn van de rest v,«, crcdiet gisteren begonnen. De nooJ in Ooatenrijk. Berlijn, 23 Aug. (N. T. K Draadloos). O5 VorwMrts”, schrijvende over de bespreking»» J tvsschdh dan Oostenrijkschen bondslynaeHer dr, Seipel en dr. Wirth, zegt, dat deze nnmenkom» niets meer kan zijn dan een „uitspraak". D< THgliche Rundschau schrijft, dat do kwestie det aansluiting voor het oogenblik slechts de rol var een ideëel» wensch kan vervullen. Bovendiet is het twijfelachtig of Duitschland bij den groot ten nood, waai onder het gebukt gaat, Oosten» rijk met succes zal kunnen helpen» POLEN. 1 De reis van Pilsudski. Berlijn, 23 Aug. (V. D.) De In Juni af* gestelde reis van het Polsche staatshoofd Pds sudski naar Buknrest om te onderhandelen oveg een Rumeensch-Poolsch bondgenootschap e» eene gemeenschappelijke politiek teijen vast te stellen, is op 6 Sept. vastgesgcRL VEREEN1GDE STATEN. CommuniMoe in Amerika. Londen, 2 4 Aug. (R. In officieels krhw gen wordt verklaard, dat de arrestatie van so» ventien -communisten in Michican aantoonda dat er een samenzwering op tquw om communistsche groepen te o^janki ere», bij leger en marine met de bedoeling een milL taire communistische actie te gaan voeren. Ver der werd aangetoond, dat er werkelijk verbin» dingen zijh tessrhen de fAineriknansche com* communisten en de bolsjewikl. Tegen oriwdvoegelijke dansen. Onder den naam van Amerikaansche liga ll te New-Zork door vooraanstaande mannen es een [droppel hand uit, alsof hij 87 Eindelijk bereikten zij het eenvoudige gebouw, Jtaarin de particuliere stichting voor kanker- toderzoek was gevestigd, 't Was (een van de »ele bekende ondernemingen, die gesteund door ïoenschlievende kapitalisten spoedig een groote ytocht namen, doordat zij beantwoordden aan onuitgesproken behoeften der mflhte| aan georganiseerde en wetenschappelijk! «oenng van ziekten, die bestreden kunnen wor den. Nadat zij de laboratoria en de klinieken had- *fen bekeken onder leiding van een jongen dok- tet, kwamen zij weer buiten, in het warme zon- *cht van den Julidag, dat de groote stad deed «blakeren van hitte. Elport was een en al lof en wor doelmatigheid van de ».En dat is nu het resultaat van een partica- “®«s onderneming, 't werk van de kapitalisten, !^r°fl^g‘jJe Z°° afgeeft I\^gkte hij rij doen ve^l om besmettelijïe ziekten weren maar die inrichting hier en op an- ■£7®. Platea1» ook, is maar oppervlakkig werk F^*^ier initiatief, hoe ruim gesteund ook, kan ■owt in zoo ruimen kring werken, dat het ieder- ^an d*” strijd niet aanbinden eWl ?«onder maatschappij te L°. Doktoren en assistenten in de labo- or*a voor onderzoekingen zullen u allen hete vertellen. Particulier initiatie fe slechte 8 4021 «592 101 17114 eigen geld.) 229 13948 16560 18949 323 14013 78 1L048 71 37 16607 60 416 14130 16802 80 40*- 36 38 19115 65 90 78 41 78 95 9019216 501 14312 16958 61 72 77 76 19310 75 92 17050 64 86 14442 55 19490 94 58 76 19527 70L14500 84 19650 2 63 1712C 1913J 83 14619 79 19823 827 6417247 40 46 79 81 73 70 93 86 19909 974 1474C 17302 1U W S 236 28 78 2001V 88 14901 17448 60 38 2917666 20282 86 45 94 91 1412 6317748 20310 89 15074 17806 29 91 15151 18 20419 640 15283 28 32 to2o 15351 32 38 97 15407 72 47 5770 21 17925 20514 H46 15546 36 32 77 15730 18067 81 66 5418116 68 38 2518701 51 «12 ^inmiee» «s 0 90 60 Spoorwegongeluk. s Ber 1 ijn, 2 3 Aug. (V. D>). Op den Wendel- steinspooiweg is gisteren een trein ontspoord, waarbij meer dan 25 personen gewond werden. Een zwaar gewonde is reeds overleden. Ber 1 ijn, 2 3 Aug. De Berlijnsche Volks* w opera in het omgebouwde Kroll-theater zal ia de ministers van Fianciën, Arbeid en Handel af- j ■- j paar namen te noemen, «ai hij zonder ce» ^ogenblik te aarzelen: ,JBr is maar één man ge t schikt voor u, en dat is die keirel, die dat •atta- torium daar in de wildernis in het nooiden heeft gehad, - Holden. Als u dien kunt vinden! tt hoor, dat hij ergens heen gevlucht is —I N<% gnjrondin heb ik hem!.... WH jij het zaakte aanpakken? Je zult naar deze stad moeten veK huizen, maar je werkkring hier in het ziekenhuis", (zoo heb ik besloten om de stich* tmg te noemen) zal «tiet veel velschillen me< wat je altijd gerfcan hebt of hebt willen doen. Je krijgt een MlarisWhA-’’ en ^j noemde het voorgestekle bedrag, dat Vker luim gviuwg al» salaris,' toch niet halen kd^ bij de inkouvlen van beroemde dokters. kitot, als je wilt, ook nqg .paiticuliere praktijk waarnemen, maar in 't eerst zal het werk wel al ja tijd in beslag n«- men, denk ik. En je kunt je assurtmlen £oM ml- zoeken en ze drillen in één woord, je kunt alles inrtthten zooal» je sell wilt. We beg.nnen dm. op een betrekkelijk kterne schaal, maar je wft zien, dat de zaak zich zoo ontwikkelen zal, da* we er nog eens trotsch op zullen zijn." Hij noemde al een plan voor uitbreiding, dat hij bedacht had en waarvoor zijn eigo\gtft koa worden‘gebruikt, nl. het oprichten van een sana torium dicht bij de stad, waarin men koatelooe zou worden werpteegd; een verb ijl, voor tangs durige en hardnekkige stekten, in verband steate DUH3CHLAND. HET DUITSCHE MORATORIUM. Berlijn, 23 Aug. (W. B.) Naar de och tendbladen meldp", zijn de besprekingen lus- schen den rijksminister van financiën, Hermes én staatssecretaris Bergman met- vertegenwoor digers der commissie vat herstel gistermiddag voorgezet. Laterl verschenen beide gevolmach tigden der commissie van herstel bij dén rijks- Wanseiier. Het ot dusver beieikte resultaat dezer be- sp.'r-kihgen zal heden worden besproken in een bijeenkomst onder vooizitterschap van den rjjkskanselier. Over dan inhoud der besprekin gen woidt van Weerszijden het stilzwijgen be* Waard. Duitschland en de toespraak van Poincaré. Berlijn, 2 3 Aug. (W. B.) Naar aanleiding van Poincaré's voorstelling van Duitschland’s verrichtingen in zijn toespraak te Bar le Du£, mpakt de Deirtschp Allgemeine Zeitung een te- genrekening op, wparin zij tot een heel anderen uifslag komt. Ppincaré had beweerd, dat Duitschland aan he^t eind van den oorlog sledhts 4 zeer kfleine binten la ndsche schuld had en eenige betalingten van beteeketws srnds den penstilstAnd de vergoedingen had. In het ge il zou Duitschland van 1919 tot 1921 aan het tenlarvd ilechts 32 milliard rrtark papier be taald hcbbeln, terwijl Frankrijk in dienzelfden tijdl 54*^ milliard heeft moeten betelen. Poin caré, zegt tie Allgemeine, heeft klaarblijkelijk niet den moed het Frnnsche volk onder het oog te brengen |wat Duitschland inderdaad volgenA het vredesverdrag (heeft moeten betelen. Dit zijn in de eerste plaats rechtstreeksche betaling gen, als rijks- en Staatseigendom in de afge stane strekel tot eert bedrag van 5.4 milliard mark goud, koopvaardijschepen, ongerekend die voor Amerika, voor| 4.4 milliard, achtergelaten voorraden 1.8 milliard, rollend materiaal in het afgestaan gebied 1.5I milliard, Saarmijnen 1 mil liard, voorts van dc a „Publieke hygiëne \enjs dzn welke genezing ook." berit I f’ njer Eljkort had in deze zaak, uitsti evende steldo in alle schaking vop uit wil aan }|et kankemstituu doel. Een van| leden waslg_ som nagelaten beste sou lij' en dè stilzwijgende i vertelde Elpor 'in v< hij zelf een eren gr voor het goede doel, testament. „Wij hebben ken", zei hij, overwogen, bij’ den echter niet den plotselinj nu bepalen t Hij was Jus I in te stellen en reisde richtingen van medis< aard te zien. „In vro< kleina geldbuidel aan ---- WMr *DI1 ziekenhuis ot a»n een v- in roo ruimen kring werken, dat het ieder- instelling hebbed gegeven, en hen het geld laten gebruiken zooals wfldm. Maar nu te er soo n overvloed van b slangen waar je voor vodt, soo- ved nieuwe nooden, dingen dfo door den een of ander aang» stand willen Het resultaat van dk gesprek en van hun ^vroegere besprekingen was, dat Elport een lan-% Holden schreef, waarin hij héóf „Wij moeten een inrichting maken voor A studie en geneeswijze van zenuwziekten, op de manier zooals je mij dat hebt uitgetegd. Na tuurlijk hier in de stad, waar mijn vriend heeft l.t en zijn gel^l verdiend, door middel van het werk van duizenden arbeiders, voor wie hij, tusschen haakjes, meer sympathie en belangstel ling had dan men gewoonlijk een groot werk gever toeschrijf)j *t Heeft me heel wat ho»j^brekens gekost om den rechten man te vinjten geschikt om het hoofd van zulk een ondemming te zijn, die het werk zoö kunnen regelen en in goede banen leiden. Erzijn mij vers^teidene nepten ge noemd, sinds je collega s’van mijn plannen hebben gehoorjj. De directeur moet een kundig man zijn, geheel op de hoogte ven den vooruit gang der medische wetenschap in den tegen- woordigen tijd, niet alleen. maar iemand met veel succes in zijn praktijk, of met een groote reputatie in een sanatorium. Bovendien moet hij nog meer zijn dan alleen een onderzoeker ol en kel een wetenschappelijk man zooals en (Hier noemde hij twee bekende namen in de medisch^ wereld). „Het moet hem een levensbe hoefte zijn om te genezen! Zulk een man vanw groote bekwaamheid en van «tewn, die bereid de met het .ziekenhui»., zou zijn alle geldelijke voordeden van zijn par ticuliere praktijk op te offeren en die zich te vreden zou stellen met het bescheiden salaris; dat wij liem kunnen aanbieden, is moeilijk te vinden, dat kan je wel begrijpen. Maar toch, geloof jk» gevonden te hebben./j. Gisteravond dineerde- flk met een aantal dok toren en wij bespraken de plannen. Herinner ja ja nog dr. Jenks? Toen ik hem vroe^ eens ee» staten, djie mogen verschillen in de rassen en talen hunner bevolkingen, maar die niettemin op alkanders ©economische samenwerking zijn aan gewezen, den moord beduiden voor hun duur- taam bestaan. Kleine statpn als het nieuwe Oos tenrijk, nket wereldcentra als Weenen, dat thnns ?een centrale functie meer heeft te vervullen, hangen in de lucht. En indien ergens de rtiaChtip-politiek van Versailles verderf heeft ïebrnchtjdan is het in de Habsburgsche landen, lie door die politiek volkomen zijn gebalka^i- keerd. Hét Oóstenrijklsch probleem zal zich niet lan ger laten elimineeren. Vandaag of morgen zul len de gijoote En|tente-mognedheden zich er mee moeteji bezighouden, willen zij niet door de feiten worden achterhaald. En dan zal die Oos- jenrijksche quaestie zich niet langer bepalen tot een vraag om crediet, maar ze zal zich ook uit breiden tot een vraag om deelneming aan groo ter staatsverband. Of dat het Duitsche zal moe ten Zijn, Is een tweede. Maar wil men de moei zaam gewonnen en uiterst labiele vrede in Euro pa handhaven, dan zal de Centraal-Europeesche zaak niet alleen ©economisch moeten bekaken worden, maar ook politiek. Wij voor ons kunnen niet gelooven dat de groote kentering van de Duitse! Versailles-politiek, die op hef oogenblik het ge- koop wichtigste feit is in de actueele geschiedenis, belastfi Europa den vorm zal laten die het thans heeft. V FRANKRIJK. De dwangmaatregelen in Elzas-Ixtihiuingen opgehesen. P r IJ 2 3 A u g. D« Ma- den hebben gemeld, dat de dwangmaatregelen in den Elzas zijn opgehevtn. Dit is juist. Daar de Fransche regeering op de bijeenkomst te Londen voldoening heeft gekregen inznke de betaling van de vergoeding van de perticu'lere schulden door Duitschland, hadden deze dwangmaatregelen geen zin meer. Het bezoek, dat Alapetite, de hooge commissaris der repu bliek in den Elzas, vanmiddag nan Poincaré heeft gebracht, staat dnn ook in geenerlr! ver band mot deze mant regelen, gelijk sommige binden gezegd hadden. IERLAND. DE MOORD OP COLONS. Londen, 24 Aug. (R.) Er hadden ont roerende scènes plants in Cork, waar Colling lijk op een praalbed lag. Later werd het lidhaam naar een schip gebracht, om naar Dublin te weiden vervoerd. Een der slippen^ragers was generaal Galton, die te uniform droeg, be smeurd met bloed van Collins, die in zijn ar men den geest gaf. Onder de enorme menigte, die het overbrengen van het lijk in ©ogen schouw nam, bevonden zich <te bisschep vnn “Cork en verscheidene leden der geestelijkheid. Een der tovschoawcrs, van welke men ontdekte dat hij een bom bij zich had, ontsnapte ter nauwernood aan den dood, daar men hem wil de lynchen. Een gestoorde roman. Het Hb!. geeft het volgende verhaal: Kolonel Ignatius O’Neill, een van de beste strijders pit het Vrfjstaatleger, had dezer dngen verlof gekregen om in het huwelijk te treden. Hij was met zijn bruid, miss May Lehane Ix»« hirxh, en haar bruidsmeisjes op weg naak Roe- crea, waar het huwelijk zou wórden voltrokken, toen zijn automobiel, even buftpn de stad, toen de kerktoren al in zicht was, door een grooten troep rebellen omsingeld weid. De kolonel werd gevangen genomen, zijn gezelschap werd toe gestaan te»vertrekken. Een paar dagen later kreeg miss Lehnne een boodschap dat, roo zij zich op een bepaalde plaats meldde, zij naar luiar bruidegom zou worden gebracht en de ge stoorde huwelijksplechtigheid zou kunnen door gaan. Zij ging op een l^oerenhofstede lijke wachtte om groep rebellen het genoot en echtgenooté^fifochten een poos samen blijven, floch daarna moest mrs. O'Neill naar haar huis in Lahinch vertrekken en haar echtge noot in de honden der rebejlen achterlaten, SPANJE; V .Felice Pedrell. f Berlijn, 23 Aug. groote Spannsche musi< zooals de Duitsche pei als vereerder van Wagner optrap, wiens denk beelden hij ook voor zijn vaderland nuttig wepschte te maken door de opnchting vsn eene nationale Spnnns{he opera. PORTUGAL Ber 1 ijn2 3 Aug. (V. D.). In Portugal zijn getreden. Amerika, voor| 4.4 milliard, ochtergal aden 1.8 miUia^d, rollend materiaal in 5 mill fabriektmachinea voor het herstel n den loceaan.”v Hij strekte zijn verschroeiende wildernis le groot» stad tot getuige wilde oproepen voorzorg zijn van meer haastig gebakerd, goede gaan, voelde hij op 't eind van zijn leven bn-

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1922 | | pagina 1