luwen: isvbouw UOA. JS s NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VÓOR^ GOUDA EN OMSTREKEN BERGAMBACHT, BERKENWOUDE, BODEGRAVEN, BOSKOOP, GOUDERAK. HAASTREtHT, MOORDRECHT, MOERCAPELLE, NIEUWER. KERK a. d. u., OUDERKERK a. d. U„ OUDEWATER, REEUWDE. SlüOO^HOVEN, STOLWIJK, WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, enz. Vrijdag 26 Augustus 1922. |o. 15016 61» Jaargang FEUILLETON. ITOM BUITENLAND. DE GENEZER door ROBERT HERRICK. cenden Dit blad verschijnt dagelijks behalve op Zon-en Feestdagen vun n naar Batavia, verM Aug. naar Java, vertroV Aug. van Rotterdanf 3 Augr. van Bueno® 4 !V. (\V>( .:i 1* LUgr. van Rotterdam es naar Huil en Anfc ten Oosten vart maakt, dat Otto Otto den titel van j hem door Oerter verleend, rechtmatig* draagt. !S te L HUISVROUW”, vaart n tal van die elke huis* ECITR ABONNEMENTSPRIJS» per kwartaal 2-2B. par week 17 cent, met Zondagsblad per kwartaal ƒ2.90. per week 22 cent, overal waar da bezorging per looper geschiedt* Franco per post per kwartaal 3.15, met Zondagsblad 3.80. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau! MARKT II. GOUDA# bÖ onze agenten en loopers, den boekhandel on de postkantoren. Onze bureaux zijn dagelijks geopend van 9—4 uur.j Administratie TeL Int 82] Redactie TeL 545. digen tijd met in goed perso* ingewezen zich' r huishouding, i huishouding, or de huishou* Rede gewezen Rijksminister. Ber 1 ijn, 2 4 Aug. (V. D.). De vroegere Rijksminister Wissel berekende in eene rede op het wereldeconombche congres te Hamburg, dat zonder de in den oorlog geleden verliezen in aanmerking te nemen, heden eene arbeids- productie van 11 millioen menschen, waarvan 10 millioen werkeloos zijn en 1 millioen meer in het leger is ingelijfd dan voor den oorlog, voor de wereld verloren gaat. Dat is een ver lies van 26 milliard, werkuren en eene mindere productie van 16 milliard in goud. De uitgaven voor werkeloozen voorzorg en de verliezen ten gevolge van de venmindering der productie in de laatste drie jaren brachten Verliezen teweeg van omtrent 100 milliard in goud. prijs bedraagt Itbetallng, dos* van 1.—. e bekomen bij gdelegeerden der Commissie van Herstel heeft voorgelegd, nog geen officieel of definitief ka rakter. Alle berichten der Parijsche pers over den vermeenden inhoud der Duitche voorstellen berusten op veronderstellingen. Een nauwkeurig omschreven Duitsoh -aanbod is tot dusver hoe genaamd niet gedaan. Naar wordt verklaard, is het bericht uit Parijs als zou Duitschland het deponeeren van 50 millioen goudmark in het bezette geb^pd tot het waarborgen der hout- en kolenleveringen aan Frankrijk hebben aangebo den, niet juist. Het schijnt echter een feit te zijn, dat de Duit- sche regeering eergisteren het niet-bindende voorstel heeft gedaan om een bedrag in goud mark in het bezette gebied te deponeeren. Men neemt voorlopig aan, da» in den loop van den dag van heden de onderhandelingen ten einde zullen worden gevoerd. orberloht morgen vaal 922. Biarritz. kagen d van 25 Aug.t krachtige N.-W tot tipende wind, zwaar regen- of onweert* id en iets warmer* De onderhandelingen te Berlijn. *Ber 1 ijn, 2 4 Aug. (V. D.) De onderhande lingen te Berlijn met de gedelegeerden der com missie van herstel zijn in een beslissend stadi um getreden. Alle berichten der Parijsche pers over den vermeenden inhoud der Duilschfe voor stellen zijn combinatiën. Herdenking Mame-slag. Londen, 24 Aug. (V. D.). De bladen bo< groeten met voldoening de officieele mededee* ling, dat veldmaarschalk graaf van Uperetv vroeger Lord Franch, het Britsche leger «al vent tegenwoordigen bij de achtste Jaarlijksch» vies ring van de overwinning aan de Mame, welks Zondag 10 Sept, te Meaux zal plaats hebben. De herbouw van Fransche steden. Londen, 24 Aug. (V. D.). De practiache sympathie van het Britsche Rijk met de vent woeste streken van Frankrijk wordt aangetoond door de aanzienlijke lijst van steden en dorpen in het Rijk, die zich verantwoordelijk gesteld hebben, bijstand te verleenen bij den herbouw van steden en dorpen. Deze lijst is gepubliceerd in het Fransche blad Panorama. De Britscha vareeniging voor hulpverlening heeft dit werk georganiseerd, hetwelk zich gestadig uitbreidt, Meer dan 100 Britsche steden hebben reeds evenvele Fransche dorpen geapopteerd en aaM zienlijke giften in geld en in goederen zijn vetw strekt. Zoo hebben eenige steden de verpHchn ting op zich genomen stadhuizen en scholen voor de dorpen te bouwen, terwijl andere aanzienlijk» sommen hebben bijgedragen voor wateraanvoov Door andere zijn landbouwmachines «oowel als geld geschonken en elders zijn aanzienlijks voorschotten verstrekt voor den aanleg van tuin* voorsteden. A L van Rotterdam M( lam naar Br.-IncHëg ar. g. van Madras ntwrf van Kaapstad Duitsch-Poolsche onderhandelingen. B e r 1 ij n, 2 4 A u g. (V. D.) De Duitsch-Pool sche onderhandelingen over de hervatting van het grensverkeer per spoorweg hebben lot re sultaat gehad, dat binnenkort 14 spoorwegover gangen weder zullen worden geopend, waar onder de lijn Fraustadt-Lisse, die voor het tran- sito-verkeer naar Oost-Pruisen en Rusland bij zonder belangrijk is. Pétain te Keulen. Ber 1 ijn, 2 4 Aug. (N. T. A. Draadloos). Te Keulen is de plaatsvervangende opperbe velhebber van het Fransche leger Pé'ein aan komen om van gedachten te wisselen met de generaals van het bezettingsleger. Afgewezen. B er 1 ijn, 2 4 Aug. (N. T. A. Draadloos). De Rijnlandsche commissie heeft het Duitsche verzoek afgeweten tot afschaffing van den plicht tot het groeten van vaandels en officie ren van het bezettingsleger, door geüniformeer de Duitsche beambten. Otto Otto en Sepp Oerter. De kamer van den directeur was op de tweede verdieping van het eenvoudige, baksteenen ge bouw, waarin hot ^Nieuwe Ziekenhuis” geves tigd was. Uit de ranted kon men de zee den over de daken van eenige lagere hulzen, en op een - wann •oort 250 per 10 □0 bos, ètok-prüws* tonen 1.30—/ 4.21 2.10 per 100 K.G., t< lito B 4.20-/ 7.14 groot 5.30, bonka pond. Pieter H., voor hoon aan den Koning, tot 6 maan» den gevangenis, 900 fr. boete en 5 jaren ont< zegging zijner rechten. ENGELAND. Lloyd George terug naar Londen. London, 24 Aug. (V. D.). Men bericht* dat Lloyd George morgen van Cricrieth bk Noord-Wales waar hij zijne vacantia door* bracht, naar Londen torugkeert. Er zijn aanwip zingen, dat deze onverwachte terugkeer voort komt uit het verlangen van den Premier, mef Churchill, die met de lersche betrekkingen ia belast, den toestand te bespreken, die doof den dood van Collln» is ontstaan. IERLAND. DE IERSCHE KWESTIE Na Collins’ dood. - Generaal Mukab opperbevelhebber. De bijeenkomst van het Dail Eireann uhgesteld Dublin, 9 4 Aug. (R. B. D.) Een dichte menigte heeft den geheelen nacht gewacht om hedenochtend van het aan land brengen va» Collins’ stoffelijk overschot getuige te zijn. Hat lijk werd in een plechtigen stoet naar het hoen pitaal gedragen, waar het gebalsemd werd. De bekende lersche schilder Sir John Lavery, zal Collina' schilderen, zooals hij thans in d» rouwkapel ter neer ligt. Het lijk zal hedenavond naar het stadhuis worden overgebracht, waar het op een praalbed ligt tot de begrafenis, dk Maandag plaats vindt. Generaal Mulcahy, de chef van den genera- len stnf, is tot opperbevelhebber der Vrijstaten benoemd. Volgens den correspondent van de Evening News te Dublin is de bijeenkomst van het Dail Eireann, welke op Zaterdag was bepaald, voor onbepnnlden tijd uitgesteld. Collins’ dood heeft een sterken toeloop va» recruten naar het Vrijstaat-leger veroorzaakt. scheen en een zachte bries uit het zuiden iets van de frissche zeelucht naar de ?tnd woei, on derbrak de directeur dikwijls zijn werk aan zijn schrijftafel en ging naar het open raam om naar buiten te staren, naar de azuur blauwe kust aan den wijden horizon. Op zulke dagen kwam het oude verlangen, het instinkt voor het buiten leven, de roepstem uit de wildernis, weer over hem, deden zijn oogen afdwalen uit zijn boek, 1 zijn voeten zich rusteloos bewegen en zijn geest zich verzetten tegen de saaie sleur van geregel- den arbeid. Dien morgen was de directeur buitengewoon zenuwachtig en prikkelbaar geweest, toen hij 1 met zijn assistenten sprak, hij was driftig en eigenzinnig opgetreden. Geen wonder, dat na zes jaar hard werk, waarbij hij al zijn krachten had moeten inspannen, lichaam en geest naar ontspanning verlaagden. Hij had behoefte aan vacantie, die hij zich zoo lang ontzegd had, een werkelijke vacantie in de vrije natuur, niet een haastige, wetenschappelijke re» naar Euro pa, zooals in den laatsten tijd zijn gewoonte was geweest. Nadat hij dit besluit genomen had en bij zich zelf ha 1 overlegd welke maatregelen hij tijdens zijn afwezigheid zou treffen, keerde hij zich van het raam af met den vasten wil weer aan het werk te gaan voor zijn veraf- schuwde schrijftafel, toen hij een Jong meisje zag staan, dat ongemerkt zijn kantoor was bin nengekomen, terwijl hij nog met zijn rag naar de deur stond. Een enkele blik was voldoende om hen}, te doen zien, dat zij noch een verpleeg ster, noch een toekomstige patiënte was. Zij was nög bijna een kind, niettegenstaande haar lange rokken en ontwikkeld figuur, zestien Jaar op zijn hoogst. Eenvoudig en netjes trekleed, als een meisje uit den goeden stand. Zij was niet knap, maar gezond van uiterlijk en ofschoon i zij «enigszins verlegen tegen hem laehte, was I haar optreden kalm en beslist. Amsterdam, veriroï l naar Batavia, pas» ir Batavia, passeerd® :he Ida s Ju* op -*■ bte „Nu, wat is erf* vroeg Holden vriendelijk. Zij bloosde en zei „It u de directeur dr. Holden?" Holden knikte. Weer stond «ij uit verlegenheid met den moM vol tanden. «N«r „Ik, ik wil dokter worden!" barstte «ij op» gewonden los, cn opgelucht door deze aankon diging, keek zij hem weer lachend aan. Holden lachte om het kinderlijke van de v»w schijning, een echt onhandig bskviwhje. „Maar hier lelden we geen dokters op”, ant* woordde Mf. „Wil ja niet gaan ritten?" Hij weet naar een stoel aan den anderen kant van de schrijftafel. „Ja, dat weet ik w»!!** Haar gericht betrok weer als in tweestrijd. „Maar bent toch een beroemd dokter r „Hoe weet je datr JDat zei df. PercyT J>. Percy „Dr. Farrold, moest ik eigenlijk zeggen, maar mama en iedereen noemen hem maar kortal dr. Percy." „En wie ben jij dan?” vroeg Holden snel. Het meisje keek hem met haar helder» oogM kalm aan en nu bloosde zij niet. „Ik ben Dora - en o bent mijn vader", «el M heel eenvoudig. Holden gaf «enig» ©ogenblikken geen anfct woord, maar keek het Reisje aan, dat zijn bill dapper doo»*tord. „Zoo gauw als je het bouwplan van den ar- garee! laten spannen, al zijn uw bedoelingen ook chiiect hebt goedgekeurd.” Dienzelfden middag nam Holden het naam bord van zijn deur weg. Den volgenden morgen zou men nauwelijks opletten, dat het verdwenen Whs, ar dagen zou niemand zich meer herinneren, dat hij daar vijf jaren lang had gewoond en gewerkt. Er is in de wildernis van menschen een voortdurend komen en gaan, dat voor het grootste gedeelte zelfs onopge merkt blijft. s Avonds liep hij door de straten, zooals in vroeger jaren, en het verlangen in zijn hart werd sterker, terwijl hij de voorbijgangers aan keek, de duizenden werkende vrouwen in den stroom van menschen. Ergens in dien stroom moest het óéne gelaat rijn, dat hij wilde zien. Maar wanneer hij bij toevel die droeve, donkere oogen zou ontmoeten, wanneer hij te midden der menschenmassa het uitgeteerde gelaat zou ontdekken, dan zouden zij elkaar slechts vluchtig groeten als twee trouwe vrienden, twee kameraden, die bestemd waren om ieder him eigen weg, gescheiden van elkander, te volgen. „Geen vrouw mag het werk van den man in den weg staan!” had zij eens tot hem gezegd Die woorden waren tot hem gesproken in die andere wildernis, die van zijn jeugd, die in zijn herinnering reeds ver op den achtergrond was gedrongen, ais een droeve, mooie «n tragische gebeurtenis in het verleden, waarop het leven de deur voor altijd hpd gesloten. De vijf jaren van kalmen, ongestobrden arbeid m deze nieuwe wildernis van menschdn had rijn lot bepaald. Vrede en zekerheid waren zijn deel geworden, maar hij had daardoor niet rijn groote gave te- -kregen, ’t Was zooab Wj tot zijn ouden mijn plannen vriend had gezegd: „Als ik die macht van vroeger weer m mij voelde, als ik het ideaal van mijn jeugd nog ADVERTENTIEPRIJS! Uit Gouda so omstreken (baboorenda tot dan besontfcrtBg)i 1—5 regels 1JI0. elke regel moor 0.25. Van buiten Gouds en den bssarekrinri 15 regels L55. elke regel meer 080. Advertentiën in het ZaterdxgMxninar 10 bijslag op den prijs. Liofdadigheids-advertsntiën de helft van dan prijs. INGEZONDEN MEDKDKEUNGKNi 1—4 regels ƒ2.05, elke Mgei me* QJ0. O* de voorpagina 50 hooger. Gewone advertentlën en ingezonden mededeelingen bQ contract tot zeer gereduceo1* den prijs. Groote letters en randen worden berekend naar plaatoruimte. Advertentlën kunnen worden ingezonden door tuuchenkomst van soiled# boekhan delaren, Advertentiebureaus en onze Agenten en moeten daags vóór de plaatste* aan bet Bureau zijn ingekomen, teneinde van opname varsekerd to afin. DUITSCHLAND. De besprekingen te Berlijn. In aansluiting met den ministerraad wordt aan het Hbl. medegedeeld dat het Duitsche voor stel betreffende een onderpand van 50 millioen lot dekking van het tekort in de hout- en kolen leveringen niet door de geallieerden zal wor den geweigerd. Daartegenover dint in aanmer king te worden genomen, dat dit pand belache lijk zou zijn als waarborg voor een moratorium, hetwelk geweigerd zal worden bij gebrek aan andere panden. De geallieerden zullen echter het bedrag aanvaarden met het bijzondere doel het in ggbreke blijven ten opzichte van de hout en kolenleveringen te dekken... Nadat, aldus verneemt het Hbl. verder, gister ochtend in de rjjkskanselarij een kabinetsraad had plaats gevonden, waarin opnieuw over de hudige onderhandelingen met de vertegenwoor digers der Commissie van Herstel werd beraad- laagd, werden tegen half twaalf de heeren Brad bury en Mauclère wederom door den rijkskan- selier ontvangen. Naar het Berliner Tageblatt uit betrouwbare bron verneemt, dragen de voorstellen, die vdo Duitsche regeering eergisteravond den bqiBen l mag zich ver in vrouwen uit Oost en West, interessante en nog zoo waar en goed!” Maar de gave, de bijzondere gave van den Genezer, die bovenmenschelijke macht van inzicht en wil, ééns verloren, was voor altijd verdwenen. Er was een gewoon mensch overge bleven met een gewone menscl.entaak, het geduldige, onvermoeide zware werk van den waren dokter, zwoegend om slechts halve resul taten te verkrijgen. „Ojjlappen” zou hij het vroeger, minachtend, genoemd hebben. Maar nu, terwijl hij liep door de roerige straten der men- schelijke wildernis, en de tallooze opschriften las op de deuren der zoogenaamde Genezers, was zijn oordeel minder onverdraagzaam over hen en hun onkunde, hun waanwijze onwetend heid. Ook zij „lapten op" naar hun begrensde vennogens zooals hij naar de zijne, voor het giootste gedeelte toch eerlijk, maar veroordeeld door de verhoudingen in de menschenwereld, die de menschen maken tot wat ze zijn en het leven tot wat het is, veroordeeld tot kleinzielig gedoe, tot laag geschipper, tot lafheid en knoeierij. Zij leden, zooals hij had geleden onder den strijd tusachen ideaal en practijk. Zoo verloopt het hoogste ideaal!.... En de verslagen idealist moet keren om zich te voe gen naar /iji» noodlot, zooals ten eeuwigen dage de mensch zal moeten doen, tevreden met veel minder te zijn dan een god, iets meer dan een dier, en droomend van een onver- $oest idsaal. OVERZICHT In de Nation van Zaterdag komt een artikel VOor, dat we de moeite waard vinden hier, door bet Vad. verkort, weer te geven. Op de Londensche conferentie is duidelijk sitgekomen, dat de opvatting, die Poincaré en het Fransche nationalisme van den oorlog heb ben, heel anders is dan die van Engeland. Toen de mislukking van de conferentie duide lijk was geworden, schreef Le Temps dat Frankrijk niet met Engeland en Duitschland beide in onmin kon leven en nu moest overwe gen of niet een Vastelandsche coalitie ge- wenscht was, gericht natuurlijk tegen Enge land. Dit denkbeeld verraadt een merkwaardi- gen waan van de Franschen ten aanzien van hun aantrekkingskracht. Ze denken aan den Na- poleontischen tijd, toen de jonge democratie van het Vasteland zich bij Frankrijk aansloot. Te genwoordig weet ze, dat haar eigen beschaving de Fransche vooruit is. Trachtte Frankrijk nu vriendschap met Duitschland saam te lappen, met het spits tegen Engeland gericht, het zou gewaar worden welke haat het heeft verwekt. Intusschen blijft het artikel, waarin Le Temps dat plan opwierp, hierom belangwekkend en ge wichtig, dat het duidelijk bewees, wat sommi gen in Engeland aldoor hadden vermoed, na melijk dat het ware doel van een invloedrijk en fanatiek deel van ’t Fransche nationalisme niet is, van Duitschland geld los te krijgen, maar macht te versterken en te gebruiken. Bij de vernietiging van Duitschland kafc wat geld worden opgetild, maar dat is bijzaak. De on dergang van Duitschland is het doel, of lie ver, de hegenomie van Frankrijk, berustend op Duitschland’s ondergang. Immers, indien Duitschland verzoend en tegen Engeland ge bruikt moet worden, moet de gedachte veel geld ervan loc te krijgen worden opgegeven. Het land zou, tot zekere hoogte, moeten wor- 'den hersteld. En daardoor zou worden verkre gen, dat Frankrijk, nu verreweg de grootste mi litaire macht op het Vasteland, een Vasteland- «che coalitie tegen Engeland aanvoerde. Het is 'de houding van de Nationalisten in alle lan- frn. Er moet altijd een vijand zijn. Men heeft zijn uitverkoren vijanden, maar men kan niet altijd kieskeurig zijn. Elke boeman kan dië ten, maar tegen dien boeman moet men zich wapenen, intrigeeren en zich met anderen ver binden. Wij Engelschen hebben voor dat spel bedankt. Als we ’t goed begrijpen is er, na de mis lukking van Genua, een groote verandering ge komen in de opvattingen van de leiders der En- geliche regeering Lloyd George heeft zich ge wonnen gegeven aan de mannen die van mee- ning rijn, dat Europa voor Engeland van bij komstig belag is en Engeland’s toekomst in zijn rijk ligt Het voornaamste teeken van die nieu we opvatting is de nota van Balfour. Ze ging vit van de gedachteEuropa komt er niet op aan; of in elk geval komt het er niet zoo veel op aan, dat Engeland zelfs zijn zwakke geldvor deringen zou moeten schrappen om Europa op de been te helpen. Men keert Europa den rug toe en zoekt zijn geluk in Afrika en het nabu rige Oosten. Men wil niet hard en onmeedoo- fwd zijn, is niet meer vierkant vijandig tegen-1 over Rusland, heeft met Duitschland het goede voor en zal het tot zekere hoogte trachten bij L v. Londen naa< .ug. te Antwerpen. Lug. van Rotter dart» 88 Jfeslis nu niet te gauw”, besloot hij zijn brief, „maar neem den tijd om rustig er over na te denken, beste dokter. Je kunt me je besluit •Medeelen, als ik weer eens bij je kom, en dat wel niet voor de volgende maand zijn1,... geloof zeker, dat dit werk je met het leven «1 verzoenen en een practische oplossing zal rijn voor je bijna onbereikbare idealen!" Na een lang gesprek onder vier oogen, wer- «n de twee mannen het eens en Holden zei: Jk zal het werk op mij nemen op deze voor- Waarde, dat ik blijf, totdat ik iemand vind of ®Pgeleid heb, die het beter zal kunnen doen ik, en dat ik noch consultatieve noch parti- cvliere praktijk zal uitoefenen.... Ik heb u ver-j ,€Jd in hoever ik mezelf in mijn idealen als Jjririykt beschouw en ik heb u duidelijk gemaakt, ik niet ben, en waarschijnlijk nooit weer zal gunnen worden die soort van wonderdoener, £“en u zoekt, die Genezer, die ik misschien had Finnen zijn. Maar ik kan anderen helpen om f*11 goeden weg te vinden." J>aar twijfel ik niet aanf”z4ei Elport vol ver- •ouwen. «Misschien, dat ik, ofwdat ik te kort geccho- raggekregen. fn b«i, door de mislukking van 1^.. “nr in de wildernis, juist geschikt ben voor het *erk, dat u mij opdraagt. Jk weet wt ik ver* - - »- -------- 4 ’*aden moet. .Wanneer wik u LwrinngnP kondan»oaOlW*M vroegen lentedag als dw», dat d» ton FRANKRIJK. Frankrijk'» mandaat in Syrië. Par ij s, 24 Aug. (Havas). Sommige Ame- rikuansche b’aden hebben berichten gepubli ceerd omtient agitate in Syrië tegen Frank rijks mandaat ov»r dat land, en dat er op 27 Juli een gevecht plaats zou hebben gehad, dat Gourand noodzaakte om versterkingen te vra gen. Dit alle* is een puur verzinsel en vormt een nieuwe manifestatie van de campagne die sommigen in An>>rika tegen Frankrijk’* man daat voeren en wien het gelukte de bladen erin te laten loopen. Het eenige wat gebeurd is, fc». dat op 21 Juli een rooverbende uit Trans- Jordanie een inval In Syrië deed, waarbij een persoon werd gedood en drie gekwetst, het geen dan ook indertijd Is bekend gemaakt. Ove rigens viel in Syrië g*en e iel incident voor en is het land volkom «n ru«tfg.( BELGIE. HET PROCES DE BEUCKELAERE. De doodstraf geëischt Do auditeur-mililair bij den krijgsraad te Brussel heeft tegen dr. de Breuckelaere, be schuldigd van heulen met Duitschland cn aan sporing tot desertie, de doodstraf geëischt. Met spanning wordt de uitspraak in deze zaak tegemoet gezien, daar alle getuigen in het voordeel van den beklaagde s hebben ge sproken en geen enkel bewijs tegen hem is ge leverd. JDINQER. t 5 Aug. van Sydr^j Buenos-Ayres t<^ tg. van Antwerpen I van Rotterdam naaf naar Buenos-Ayresi liden. i a via naar Amsterdan^ tar. (i naar Buenos-AyreaJ ■nambuco. Afrika naar Amsler* be Havre. .aar Rotterdam, past Armi. naar Rotterdam, aix 'erpen. msterdam, vertrok 22 Majesteitsschennis. Wij lezen in het „Handelsblad van Ant werpen": Een Hollandsche kleermaker Pieter H., ge huisvest te Antwerpen, werd beticht van op 19 Juni, in ’t openbaar den Koning te hebben ge hoond. Een bediende, Alfons V., werd tevens beticht, voomoemden H. slagen en wonden met onbekwaamheid tot werken te hebben toege bracht. Beiden waren in eene herberg, op den hoek der Everdy- en Lombaerdstratcn, met nog an dere personen cn men redetwistte over Vander- velde cn de politiek, toen de Hollander de Bel gen beleedigde en uitrit p, dat „de Koning een crapule was, do Belgen allemaal lafaards”, enz. Alsdan was V. rechtgesprongcnhij greep den Hollander bij den kraag en smeet hem bui ten. Daar schudde hij hem nog even „het stof uit do kleeren.” De aanwezigen komen bevestigen, dat voor meld© hoon door H. geuit werd, doctr njemand heeft gezien dat V. zou geslagen hebben.' Mr. Roelens, ter verdediging van H., beweert dat deze niet wist wat hij zeide, daar hij dron ken was dat dit dus niet als een bewuste hoon mag aanschouwd worden, maar enkel als dron- kemanspraat, waarvoor men betichte niet mag verantwoordelijk stellen, to meer daar er tegen woordig op sommige meetingen en in sommige dagbladen door z.g. bewuste lieden, reeds veel erger hoon tegen den Koning wordt uitgespro ken en geschreven. Mr. Bosmans, ter verdediging van V., ver klaart dat dezo van zeer pntriotieke familie is en zelfs werd veroordeeld door do Duitschers, dat hij dus zeer natuurlijk niet geduld heeft onzen Koning te hooren hoonen door een Hol- De rechtbank te Halberstadt heeft uitge- lander en dezen heeft buitengesmeten, maar dat professor hij in 't geheel niet geslagen heeft. g draagt. De rechtbank spreekt V. vrij en veroordeelt te staan, maar, voor de keus gesteld, trekt het zich van Europa terug. Maar dit zou een terugval zijn tot de verder felijkste van Engeland’s tradities. Periodiek laten de Engelschen zich verleiden tot de meening dat Europa er niet op aan komt. Ze laten er de dingen op hun beloop. Tot ze ineens mer ken, dat Europa er zoo buitengewoon veel op aankomt dat ze aan een oorlog moeten deel nemen. Dat zal weer gebeuren, als ze die on verschilligheid over zich laten komen, en het zou wel eens heel spoedig kunnen gebeuren, wanneer Poincaré mocht besluiten, zijn bedrei ging van handelen op eigen hand te moeten uitvoeren. Niet alleen is het vooruitzicht van een bezetting van het Roergebied verontrus tend, de positie om Konstantinopel is het niet minder. We zien slechts één uitweg, en dat is, Frank rijk nog eens de gelegenheid aan te bieden om te doen wat het te Genua koppig belette. Laat er een conferentie komen, niet alleen over de betalingen van Duitschland, maar ook over de Geallieerde schulden. Nagenoeg iedereen ziet nu in, dat de nota van Balfour een ramp was. We moeten een streep halen door onze on inbare schulden, maar op voorwaarde, dat Duitschland’s verplichtingen worden vermin derd, een langdurig moratorium wordt bewil ligd en het Rijnland ontruimd wordt. Het is de taak van den Volkenbond, in September te Ge nua bijeenkomend, deze zaak in handen te ne men. Want anders kan het voor een nog ern stiger toestand komen. Pakt Frankrijk op eigen gelegenheid Duitschland aan, dan is dat, zelfs krachtens het Verdrag van Versailles, een oor logsdaad. De Volkenbond zou Frankrijk dan tot de orde moeten roepen. Durft hfj dat Zou hij dat met eenig welslagen kunnen Kan men zich een boycot of blokkade tegen Frankrijk denken, waaraan-België of Polen of de Kleine Entente zou deelnemen? Laat de Volkenbond echter een oorlogsdaad van Frankrijk tegen Duitschland t»e, dan Is het met hem gedaan. Zijn eenige kans is In September te handelen (wanneer het dan niet te laat is), ten einde Europa en zich zelf te redden..,* GOIDSCHE COURANT.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1922 | | pagina 1