a BINNENLAND. ïzr"d: lïïïïuT sirn «^2 m'- hc, ?b5 STADSNIEUWS. De burgeroorlog J D* I*"" over den moord op Collina. f Londen, 24 Aug. (N. A. T. Draadloos). De moord op Collina hoeft, evenals overal el- cere in de wereld, uit alle doelen waarvan sym- jpathietelegTammen Wj de provisioneele regee- jffag binnenkomen, ook op den paus een die- jpen indruk gemankt. De epidemie van politieke «noorden, die den laatsten tijd plaata hadden, *00 zeide de paus, in Het bijzonder die op veld maarschalk Wilson en thans die op generaal Collins, wijst op de noodsaak, dat de massa terugkeert tot de leeringen van het Christendom zichte een grooto tegemoetkoming kunnen ba- I Volgens de Opper-Silezische Grenzzeitung is toonen, door hun de Liberty-bons, die te hun-Poolsch Opper Silczië zonder de noodzakelijkste nen laste komen, kwijt te schelden Hoe men het plotseling opgekomen besluit van den Oostenrijkschen kanselier SeipeL om in Praag, Berlijn «n Rome den toestand van de Ooatenrijksche republiek te gaan bespreken, ook moge opvatten, welke beteekenis hieraan ook gehecht kan worden en welke resultaten men hiervan ook mag verwacht hebben, dit is zelcer, dat de reis een duidelijk symptoom is, dat men in We enen langzamerhand tot de over slaat voor min of meer Russl-'b* toestanden te behoeden en dat van het buit- niand hulp, in een vorm zooals aanvankelijk gedacht werd, niet verwacht kan worden. Het moge zijn dat in het Westen deze min of meer bedekte bekentenis van eigen onmacht ver rassing heeft gewektde omliggende landen en in het bizonder Tsjecho-Slowaldje kennen de toestanden in Oostenrijk te goed, om zich door de verschillende „hooovolle" finanrieele pro jecten, welke nog tot voor korten tijd door de Integendeel, men verwachtte reeds langen tijd iets dergelijks, en het is daarom dot de aan kondiging van het bezoek van den kanselier aan Praag In Tsjecho-Slowakijc aanleiding gegeven heeft tot de meest tegenstrijdige veronderstel lingen, welke echter alle dit gemeen hebben, dat de periode, in welke de ontwikkeling der geheele aangelegenheid zich op het oogenblik nog bevindt, zeer ver vooruit ge loopen wordt. Verschillende uitingen In de Tsjecho-Slowaki- sehe pers, uitgezonderd die welke nog te veel hun oorsprong hebben in het verleden om actueel te zijn, geven stof tot overdenking. Een Interessant artikel bevatte de „Lidové Noviny" Weliswaar handelde dit over de door de stijging van de Tsjecho-S!owak|sche kroon in de industrie veroorzaakte crisis, doch een uit lating aan het slot brengt verband met het be zoek van den kanselier, waardoor het bijzon dere beteekenis verkrijgt. Het blad schrijft: „Minister-president Benesj heeft in Praag gedurende de laatste dagen lang durige vertrouwelijke conferenties gehad met de meest vooraanstaande kenners van onze in» jdustrie en economische positie. aanleiding Bondskanselier Seipel en den Italiaanschen tot deze conferenties gaf de voortdurende stij- iitister van Buitenl. Zaken Schanzer is het voor- 'ging van de Tsjecho-Slowakische kroon, welker 'orp van algemeene bespreking. I invloed op het bedrijfsleven grondig nagegaan werd. Men kwam tot de overtuiging, dat de deflotiepolitiek welks Tsjecho-Slowakije door uiterlijke om "-den opgedrongen werd, in alle consc -'oorgevoerd moet worden, opdat de bi- che crisis met de kleinst mogelijke vei doorstaan worde." „Zooals van zelf spreekt, speelde bij deze con ferentie ook de kwestie der buitenlandsche afzet gebieden een zeer groote rol. In dit verbond werd ook het Oostenrijksche probleem grondig nage gaan, hetwelk door het besluit van de Londen- wereld werden rondgebazuind, van de wijs te King aan do stormachtige sluitingszitting van laten brengen, en de wending, welke de politiek communisten-congres te Moskou, de kwes- van Oostenrijk neemt, h'eeft in Praag niet zoo Itio vnn do buitenlandsche concessie werd be- groote verwondering gewekt. »Pr<>ken en dat bij die gelegenheid Rykof een heeft gehouden, wearin hij zeide, dat de Sovjetregcerinj^ tlians meer dan vroeger be- -B-vvl'VI «J reciuigcii van IICI \_JU ISldluom -VII-.I r„„s.uiiiriiiaiiu tui ur UVCI- Von liefde en vrede onder de volken en dat zij tuiging komt dat geen enkele regeering bfj Inziet, dat geweld in geen enkele zaak tot over- machte is door binnenlandsche maatregelen den 'grinning voert. NOORWEGEN. Dood gewezen Noorsch minister. Lorden, 24 Aug. (V. D.). De Britsche pegeering heeft haren gezant te Chistiania op gedragen, de Noorse he regeering hare deelne- pdng te betuigen met den dood van Loevland, ■ie de eerste Noorsche minister van Buitenland sche Zaken was na de scheiding van Noorwegen Van Zweden en sinds dien tijd veel hooge minis- •erieele function bekleed heeft. De Britsche ge zant zal evenzeer de deelneming zijneT regee- Hng btuigen aan de verwanten van Loevland. Conferentie. J Kopenhagen, 24 Augustus. Door ruim 600 rechtsgeleerden der drie Skandinavi- •che landen, Finland en IJsland, wordt thans te .Chrisdania een conferentie gehouden, waarin o.a. kwesties van gemeenschappelijk belang /worden besproken, alsmede de codificatie van hst privaatrecht in de noordelijke Innden (N. v. d. D.) TSJECHO-SLOWAKIJE. f Malaise. 1 B r 1 ij n, 2 4 Aug. (N. T. A. Draadloos). Uit Praag wordt gemeld, dat de geheele glas industrie van noordelijk Bohemen voor een ka- tnstrofe slaat. De.» arbeiders is aangekondigd, Bat er 13,000 werkloos zullen worden en PO,000 arbeiders slechts twee tot drie dagen )per week werk zullen vinden i OOSTENRIJK. f Bondskanselier Seipel naar Italië. V e e n e n, 2 4 A u g. (V. D.) De morgen ■huns hebbende conferentie in Veiona tusschen middelen tot levensonderhoud, daar de beambten nog in de derde maand van het Poolsch© be stuur slechts van voorschotten leven, /lie zoo gering zijn, dat zij nauwelijks bestaan kunnen. RUSLAND. Oneenigheid onder de bolijewiki. De Londensche „Times" maakte dezer dagen, op gezag vnn zijn correspondent te Riga, mel ding vnn ernstige oneenighfad, om niet te spre ken van een scheuring in de Russische commu nistische partij. Sedert de Haagsche conferen tie, aldus werd gemeld, was die ruzie ontstaan tuzodien Trotzky met de bestuursleden van de Derde Internationale, die de uiterste linkerzijde van de communistische porti] vertegenwoordi gen, aan den eenen kant en aan den anderen Rykof, Kamenef, Riasanof en Berin, die voor standers zijn van samenwerking met de andere socialistische partijen en die zich tegen het doodvonnis van de sociaal-revolutionneiren hadden verzet. Thans deelt de Berüjnsche correspondent ven de „Times" mede, dat op den dag die vooral Het Guxmc. orgaan Reichspost zegt, dat in erona waarschijnlijk belangrijke beslissingen iden voorbereid, voor welke Oostenrijk hbi- lenkort zal zijn gesteld. De conferentie in Ve- ono is voorbereid door een belangrijk inter- nezao fat Londen, waar eene zekere overeenstem- - nin der Engelsche en Italiaanschc opvatting ertganndr de Oostenrijksche quaestie ann den Ing trad. D* Reichspost meent te weten, dat taüë beprelde voorstellen van economischrn mrd voor Oostenrijk heeft, die echter op poli- lek gebied geene verontrustende ititwcrking ache conferefttie een acuut karakter verkreeg. rbbon op Belgrado en Praag. De Neue Freie Presse betoogt, dat Oostenrijk «mor Italië een soort van België is, een belang rijk land om doortocht te verIeenen en een buf ferstaat, opdat niej de Slaven in gesloten front tegenover Italië staan. Voor Italië zou eventueel gevaar voor isoleering ontstaan. In.een bericht int Praag aan het Neue Wiener Hügeblatt wordt verklaard, dat de Czecho-Slo- eekijache pers eigenlijk eerst na kennis te heb- pen genomen van de Italiannsche persstemmen éen geheelen ernst der Oostenrijksche qunestie beeft ingezien en er niet aan twijfelt, dat de centraal-Ëuro pees che quaeetie reeds op het ta pijt is gebracht. In rageeriflgskringen wordt verklaard, dat de Weensche regeering eerst over hare houding en Je t» nemen maatregelen zal beslissen, zoodra Be Bondskanselier uit Italië is teruggekeerd. Deze heeft zijne reis voorloopig slechts ver richt tot infornatieve doeleinden zonder een vast programme. Geen geheim verdrag te Praag gesloten. I Weenen, 24 Aug. (V. D.) Het van uit Budapest verspreide bericht, dat in Praag tus schen den bondskanselier Seipel en den minis ter van buitenlandsche zaken Bcnesch een ge heim verdrag zou zijn afgeslo'en. hetwelk Cze- cho-Slownkije eventueel inmenging in de bin- rtenlandsche aangelegenheden van Oostenrijk «ou veroorloven, is volgens gezaghebbende ver klaring der regeering een absoluut verzinsel. Volgens een telegram der Neue Freie Presse ■it Budapest is in Hongarije eene hevige ver bittering tegen Praag ontstaan, hetwelk besdiul- 'digd wordt plannen te koesteren tot eene Mid- Ben-Europeesche alliantie onder Czechische he gemonie. Czecho-Slownkife wil blijkbaar Hon garije in dep toestand van vazal brengen. De berichten over militaire voorbereidingen fa Hongarije door de oproeping van z.g. vrij- |willigerscorpsen worden bevestigd. De finanrieele nood. Aan een correspondentie in de Tel. ontleenen «rij de volgende beschouwingen De Oostenrijksche kwestie en de reis van den jDostenrfjkschen bondskanselier Seipel houden Be openbare meening hier nog steeds zeer be- sig. De kwestie is van een economische in een politieke phase gekomen. Men stelt op den Voorgrond, dat de Slaven, d. i. de Kleine En tente eenerzijds en Italië anderzijds hierbij inorilijk te vereenigen belangen hebben. Voor 8© Kleine Entente zou een Donau-nfederatie wen- schelijk zijn onder Slavische hegenomie, doch teren dat denkbeeld verzet Italië zich. Schanzer h©"ft bij voorbaat aan de regeeringen te Praag en te Belgrado doen weten, dat zij het verdrag van Saint Germain dienen te eerbiedigen. De Italianen spreken van een meer nauwe econo mische en politieke aansluiting van Oostenrijk bfi Italië, hetgeen volgens hen zeer ten genoe- go zou zijn van de Duitschers fa Zuid Tirol, ter- wül tevens Triëst, welke hawh op het oogen- b'ih ernstig lijdt omdat zij van hear achterland ftt afgesloten, dan Weer op dreef zou kunnen jje raken. I De Temps schrijft hierover dat met het oog op de tegnestelling van belangen het mogelijk Jiet beste is, de Oostenrijksche republiek weer pp de been te helpen opdat zij haar zelfstan digheid kan bewaren. Het blad stelt voor. Oos tenrijk in de eerste plaats alle schadrvergoe- Bingsschulden kwijt te schelden door te bepa len, dat deze schulden gelijk zijn aan de stnats- t' endommen, die aan den ouden Oostenrijk er .en staat hebben toebehoord en in de afge- jpceltider deelen zijn gelegen. Deze schulden «ouden daarmede dus afgedaan zijn en wat de feucceesiextaten betreft, men zou te hunnen ©p- rooels door de sonsationeele reis van den kanselier Seipl naar Praag, Berlijn en Rome be vestigd wordt. Alle omstandigheden wijzen ei op, dat bij ons de deflatie-criais met groote mid delen zal worden opgelost." Welke groote middelen etelt het blad zich in zfjn artikel, dat geschreven wérd vóór kanselier Seipl aangekomen was, eigenlijk voor? Inderdaad, de vage en tegenstrijdige berichten over het eigenlijke doel van de besprekingen in Praag geven ruimte tot de meest vérstrekkende veronderstel lingen. De omschrijving, welke het eerst uit Weenen geseind werd, „het bespreken van de verschil lende mogelijkheden om tot een oplossing te komen in zake de Midden-Europeesche kwestie" is zeer ruim. Het feit, dat de kanselier zich niet slechts naar Praag, doch eveneens naar Berlijn en Rome begeeft, moest echter veronderstellingen, dat het meldt, is op de openingszitting der commissie, hier ging om het treffen van een bepaalde rege- samengesteld uit Duitsdie en Russische verte- hoefte heeft aan buitenlandsch kapitaal en bui tenlandsche hulp op technisch gebied. Het was noodzakelijk, zoo zeide hij, In 't belang van de communistische partij om zich van de hulp van buitenlandsch kapitaal te verzekeren en daarom de meeste bolsjewistische beginselen prijs te geven. Indien dni niet gebeurde, zou de ineenstorting van het sovjet-regiem onvermijdelijk zijn. El- ken dag uitstel en Jeder protest van de zijde vnn degenen die den ernst van den toestand niet wilden erkennen, bracht de partij dichter naar den ondergang, Rodok opende de laatste vergadering met het vöorste', dat de Sovjet-regeering maatregelen zou nemen om de overige mogendheden te overtuigen, dat ze met Rutland rekening moes ten houden als met cgp pevaarlijk tegenstan» der en dat eorst aan Polen een lesje gegeven moest worden. Dit voorstel vond geen steun en verschillende sprekers wezen er op, dat men bij een gekomen was om over het herstel van Rus land te spreken en niet oyer militaire escapades. Weer anderen verklaarden, dat de tegenwoordi- 1 gen bolsjewistische leiders ten eenen male had den gefoald bij de vervulling van hun taak en dringen er op aan, dat die leiders door an- deren zouden worden vervangen, indien ze niet bereid waren al hun kracht te besteden aan het economisch herstel des lands. TrotzkJ, die hevig., opgewonden was, schreeuwde dat allen, die kritiek op de regee ring oefenden, den mond moest worden ge snoeid, maar de vergadering belette Trotzki verder te spreken, door een luid rumoer en vijandige kreten. Slnnikof, de leider van de arbeiders-opposi tie, trachtte de orde te herstellen en op zijn voorstel werd een motie aangenomen, waarin ven de regeering werd geëischt, dat zij al haar aandacht wijden zou apn het economisch her stel, terwijl de militaire autoriteiten alle noo- dige maatregelen zouden jiemen om de mili taire positie vnn sovjet-Rusland te versterken. Trotzki bracht daarop de Kwestie ter sprake om af (e rekenen met de onnositie en zeide, dat krasse maatregelen genomen moesten worden om die te bestrijden. Er ontstond opnieuw ©en hevig tumult en allerlei sc^^dwoorden en be- leedigingen werden hem ni^ 't hoofd geslin gerd. Trotzki deed nog een poging van verder te snreken, maar de voorzitter, niet bij machte om r'©n storm te bezweren, was genoodzaakt cle rgadering te sluiten en te verklaren, dat het congres peëfnrigd was. Een verklaring vnn Krassin. Naar de „Times"-correspondent uit Riga VEREENIGDE STATEN. Communisten in Amerika. St. Joseph (Michican), 24 Aug. (R.) De gisteren gearresteerde zeventien communisten worden beschuldigd van misdadig syndicalis me. Tegen borgstelling van 10,000 dollars leder konden zij op vrije voeten blijven, doch zulk een borg werd niet gesteld. Een hunner verklaarde Engelachmen te zijn. De spoorwegstaking. New-7ork, 24 Aug. (R. B. D.) Het voor uitzicht van een oplossing van de spoorwegsta king scheen laat in den namiddag verminderd. Het meerendeel der spoorwegbesturen verliet de plaats der conferentie, terwijl hun woord voerders verklaarden dat zij nog altijd stonden op hun vroeger standpunt, dat de ancienniteits- rechten der stakers niet konden worden her steld. Een paar spoorwegbesturen uit het wes telijk deel van Amerika echter doen nog steeds pogingen om den toestand te verbeteren. Mijnwerkersstaking. Kansas City, 24 Aug. (R.). De bond van mijnwerkers en de mijneigenaars werden het met algemeene stemmen eens over de voorwaarden, waarop de mijnwerkers in de zachte steenkoolmijnen in Missouri, Kansas, Arkansas en Oklohoma onverwijld den arbeid zullen hervatten. Ook zijn tusschen mijneige- ruars en mijnwerkers overeenkomsten gesloten tot onverwijlde heropening van de mijtten in Midden-Pennsylvanië, die jaarlijks dertig mil- liocn ton kolen zullen produceeren. De mijn werkers zullen hun oude loonen ontvangen. Tot 25 jaar gevangenisstraf -HiëserBceld. N e w-y o r k, 2 4 A u g. (R. B. D.) Twee man nen, die het vorig jaar een pq/jrttrem aanhiel den en er voor een waarde van 2H millioen dollar aan contanten en effecten uit stalen, zijn tot 25 jaar gevangenisstraf veroordeeld. Aan de Staatscourant van gisteravond ont leenen wij de volgende Kon. besluiten benoemd tot notaris te Oosterbeek (gemeeiv- ti» Renkum) G. D. C. Valewink, candidaat-no- taris te Ot sterbeek. N DE KONINGIN NAAR SKANDINAVIË. De ontvangst der Nederl. kolonie. Naar wij vernemen zal het Neder landsche oorlogsschip, aan boord waarvan, gelijk wij reeds meldden, H. M. de Koningin bij hare bezoeken aan Kopenhagen, Stockholm en O "'stiania de leden der Nederlandsche kolo niën zal ontvangen. Hr. Ms. „Zeeland" zijn. welke bodem vermoedelijk 2 September, onder bevel ven den kapitein-luitenant ter zee Put man Cramer, naar de Scandinavische wateren zal vertrekken. De reden waarom de ontvangst aan boord van een onzer oorlogssdtepen zal geschieden, is, naar wij meenen, te weten, hierin gelegen, dat noch de Nederlandsche gezant in Zweden, noch die m Denemaiken, welke laatste tevens geaccrediteerd is bij het hof van Noorwegen, er in geslaagd zijn sedert hunne aankomst een perceel te vinden, voldoende geschiktheid en ruimte biedend voor huisvesting van het gezant schap. ling, weinig waarschijnlijk maken. genwoordigers, die daar h r stede zijn bijeen- I Het Prager Tageblntt meldde, dat de onder- j gekomen ter bespreking van de toepassing van handelingen, voor welke niet een bepaald pro- i het Duitsch-Russische handelsverdrag, o.m. grammn vastgesteld was, zouden loopen over «en rede gehouden door Krassin. Hij verklaar- een economisch-politieke nieuwe orienteering de, dat het werk der commissie een voortzetting van Oostenrijk, over een nauwere aansluiting vormen van de onderhandelingen, welke aan de nabuurstaten, over een eventueele sa- leidden tot het tot stand komen van het ver menwerking tusschen Tsjecho-Slowakische en drag van Rn polio. Dit verdrag bevatte de we- Oostenrijksche banken en industrie. derzijdsche erkenning van de souvereine rech- Dit schijnt dè bedoeling van Oostenrijk ta- •'•n der beide contracteerende partijen, waar- me'ijk juist te typeeren, zooals uit het later door het tot stand komen van normale betrek- gepubliceerde officieele communiqué en de uk-fcuigen tusschen de beide republieken mogelijk latingen van den kanselier tegenover journalis-1 w®r<h ten blijkt. Welke houding Wij moeten ons monopolie in zake den bub Tsjecho-Slawnkije teniandschen handel handhaven, zeide Krassin, dan met „tegemoetkomende afwachting". Het ©inde onze economische onafhankelijkheid oogenblik om tot een bepaalde overeenkomst I© behouden. De West-Europeesche mogend- te komen, zelfs om hierover onderhandelingen heden zullen beproeven, ons eenheidsfront te te voeren, is voor Praag, dat wil zeggen voor verbreken en Rusland in een toestand te bren- de Kleine Entente, nog niet gekomen. j zooals die thans in Oostenrijk en feitelijk Minister-president Benesj heeft dfe eenig juis-j ook in Duitschland heerscht. Het Duit9che ki te houding aangenomen en naar dep Volken-j tiatief, dat vroeger bijna de geheele wereld had bond verwezen, tevens echter blijk gegeven 1 veroverd, is verlamd door den gedaalden mark dat den toestand, in welken Oostenrijk ver- j koers, en Duitsche zakenlieden- moeten zelfs keert, begrijpt en de oplossing van het OosteA- j de voordeeligste aanb-'edingen van de hand wij» rijksche vraagstuk meer uit een economisch *en. H. M. de Koningin-Moeder Is Dinsdag avond te Bod-Bentheim aangekomen, komen- dp van Arolsen, en zal aldaar tot Zaterdag blijven om vandaar voor eenigen tijd naar het Loo terug te keeren. De aankomst te Apel doorn is beparid op des avonds 8.26. De Kabinetscrisis. Men meldt uit 's Gravanhage aan het Hbld., dat de conferentie, die de tijdelijke voorzitter van den ministerraad, jhr. Ruys de Beeren- brouck, Woensdag in zijn departement gehou den heeft met de vertegenwoordigers der drie rechtsche fracties in de Tweede Kamer, de hee- j alle gemeenten Jn de provincie Gelder- met uitzondering van de gemeenten» Ar-1 Nijmegen, Zulpben, Apeldoorn, vcor zoover treft de kom van het dorp Apeldoorn, Tie! bommel, Culemborg, Wageningen, voor - betreft de kom van het dorp WagénirgeiL tinchem, voor zoover betreft de voormalige md meente Stad-Doetinchem alle gemeenten in de provincie Zuid-HoUW met uitzondering van de gemeenten 's Grav2 hatffe, Rijswijk, Voorburg, Gouda, Delft, terdam, behalve Hoek van Holland, Leiden, fW rinchem, Dordrecht, Vlaardingen, MaassW Schiedam alle gemeenten in de provincie Noord-Hti land, met uitzondering van de gemeenten s JW sterdam, behalve het landelijk gedeelte der voorf roalige gemeente Sloten (met name de denta Sloten en Osdorp) en voorts behalve de darjwa Ransdorp, Durgerdam, Holijsloot, Zunderdoni en Schellingwoude, en het bij de gemeente Am! sterdam gevoegde gedeelte der voormalige jjg, meente Oosfzaan, Haarlem, Schoten, Bloemen* daal, Heemstede, Velsen, Zaandam, Koog au de Zaan, Zaandijk, Worm erve er, Krommenk Beverwijk, Purmerend, Alkmaar, Hoorn, Enk» huizen, Helder, behalve het gedeelte Koegrs^ Hilversum, Bussum, Nearden het zoogenaanw de Haarlemsche gedeelte def gemeente Haan lemmerliede en Spaarnwoude alle gémeenten in de provincie Zeeland, m«t uitzondering van de gemeentenMiddelburg Vlissingen alle gemeenten in de provincie Utrecht, mg uitzondering van de gemeenten: Utrecht, Ameri 1 foort alle gemeenten in de provincie Friesland, met uitzondering van .de gemeenten: Leeuwarden, Franeker, Bols ward, Sneek, Dokkirm de g« deel ten van de gemeenten Schoferland. Ha* kerland en Aengwird©n, die te zamen Heet** veen vormen alle gemeenten In de provincie Overijsel, met uitzondering van de gemeentenZwolle, Kaan pen, Deventer, Almelo, behalve het gedeelte kadastraal bekend als Ambt-Almelo, voor zot* ver niet gelegen in het buurtschap „De Riet", of aan den Ootmarsumschenweg, de Born* broekschestraat, den Bornebroekschenweg, da Bornschestraat, de Nieuwstraat en de Rohob straat, Hengelo, Enschedehet tot het voor* malige Tste kiesdistrict behoorende gedeelte dar gemeente Lonneker; alle gemeenten in de provincie Groningen, met uitzondering van de gemeentenGronin gen, Delfzijl, Appingedam, Winschoten alle gemeenten in de provincie Drente, me( uitzondering van de gemeente Assen alle gemeenten in de provincie Limburg, met uitzondering van de gemeenten Maastricht, be halve het gedeelte Oud-Vroenhoven, voor zoo* ver ten westen van de stedelijke begraafplaat» gelegen, Sittard, Roermond, Venlo, Heerlen, be halve het gedeelte Heerlerhelde, Weert; bet gedeelte „Blerik" der gemeente Maasbree. (St CtJ De classificatie-commissie. Naar de Tel. verneemt zijn in de classificaties commissie, welke ten doel heeft de standplaaë» senindeeling bij de spoorwegen aan een nader onderzoek te onderwerpen, bij awnisterieele be- schikking benoemd de heeren E. G. W. Vj Dijk, secretaris der Nederlandsche Spoorwegen/*' R. G. M. A. Heg, inspecteur van het Verroef te UtrechtJ. H. Heijl, afdeelingschef H dB dienst van Weg en WerkenJ. Moltmakoc voorzitter van de Nederlandsche Vereenigfai| van Spoor- en TramwegpersoneelJ. G. Belt kestein /voorzitter van den B.A.N.S. en J. HeV lemons, voorzitter van St. Raphaël. DE AFVLOEIING. Hier en daar schijnt de indruk gewekt, alsof de minister van Oorlog terzake van de af vloeiing van het door de legerreorganisatie over compleet gekomen militaire personen bezig ie „terug te krabbelen", aldus schrijft de (anti-rev.) N. Haagsche Courant. Onze indruk is een andere. ,We meenen niet mis te zien, wanneer we zeggen, dat van een Jn trekken van het ontslag ren Nolens, Schokking en de Monté virLnren, h tot zeer loet in den nemiddeg geduurd heeft waaruit valt af te leiden, det het niet zoo genu*. P* keltik io „m „JUikomt ons voor dat de onmiddellijke mtvoennf de afvloeiingsmaatregelen alleen is gw dan uit een zuiver-politiek oogpunt beschouwt. Voorts wepd van beide zijden voeling genomen hoe ear mogelijk» toekomstige nauwere econo mische samenwerking plaats zou kunnen vin den, zonder dat echtei bepaalde voorstellen ge daan of rege'ingen gemaakt werden. De reis van den Oostenrijkschen kanselier naar Praag is zeker niet zonder resultaat ge bleven. Tsjecho-Slowakije en Joegosjpvië, welke meer don andere staten er belang bij hebben, dat de zelfstandige republiek Oostenrijk ih den huldigen vorm blijft bestaan, zijn echter ook heide, in het bijzonder Tsjecho-Slowakije, over tuigd van de noodzakelijkheid, dat Oostenrijk niet volkomen afgesloten wordt van de omlig gende landen en de Tsjecho-Slowakische in dustrie heeft meer dan die van eenig ander land er belang bij, dat Oostenrijk als afzetge bied niet geheel verloren gaat. Een nauwere aansluiting op zuiver zakelijk gebied ..an de landen der Kleine Entente schijnt d»Wi moge'ijk en gewenscht PC'. EN. Toestand in Poolsch-Silezië. Ber 1 ijn, 2 4 Aug. (V. D.) De arbeiders der Poolsch# mijnen en bergwerken in Opper-Siletië verklaren in eene prodamatie, dat de hun ge durende de stemming in Polen gedane vrijheids- beloften niet gehouden worden. Hef bestuur van den woiwode is geheel in wanorde m mach teloos. -jj. Duitschland is voor wis van het allergroot ste belang, verklaarde Krassin. Hoewel Rusland yerarmd is, bezit het nog steeds tallooze mo gelijkheden en natuurlijke hulpbronnen. Duitschland telt honderdduizenden onderne mende lieden, die tijdelijk tot lediggang ga- dwongen zijn. Wij zijn gemachtigd, aan de Duitsche regee ring en aan het Duitsche volk mede te deelen dat wij bereid zijn 'tot elk offer, om een volle dige overeenstemming te bereiken en de finan cieel© en andere banden, die reeds zijn aange knoopt, te versterken. Een doodvonnis voltrokken. Kopenhagen, 23 Aug. (V.-D.) Volgens een bericht uit Moskou werd het over den bis schop A na to Ie te Irkutsk uitgesproken dood vonnis oor fusil leering voltrokken. De sovjfctoverheden hebben da echtgenootan der sociaal-revolutionairen laten airesteeien. Verbanning uit Rusland P Berlijn, 2 4 Aug. (V. D.) Uit Moskou werden 200 en uit Petersburg 30 intellectuee» len -naar het buitenland verbannten, waaronder Jossinsky en de professoren Osetow, Berdja- jow en Eichenwald en wel wegens hunne vier jarige anti-sovjetisfische gezindheid. TURKIJE. iT Een nieuw Turksqji offensief. Berlijn, 24 Aug. (V.4>.) Volgens een Turksdi bericht is W leger der Kemaliateci een nieuw offensief bij Uschek bcotwien.. kelijk is om overeenstemming te verkrijgen over het ontwerp-regeeringsprogram dat aan de rechtsche partijen is voorgelegd. In dit verband zijn vermeldenswaard de geruchten die de ronde doen, als zou de kabinetsformateur zelf (blij kens uitlatingen nen derden) vreezen zijn op dracht niet tot een goed einde te kunnen bren gen; geruchten, waaromtrent het blad uit den aard der zaak geen bevestiging kon verkrijgen en die het dus slechts als zoodanig mededeelt. Invoer van vleesch. De minister van Financiën brengt ter kennis van belanghebbenden, dat de commissie van deskundigen voor het invoerrecht op versch en gekoeld vleesch in haar vergadering van 23 dezer de in de wet van 19 Mei jl. (St.bl. no. 330) bedoelde prijscourant heeft vastgesteld als volgt: Rund- en kalfsvleesch, versch of gekoeld, 100 K.G. 110. Paarden- en ander vleesch, versch of gekoeld 100 K G. 50. Gedurende de maand September zal mitsdien het invoerrecht voor de hierboven bedoelde vleesehsoorten bedragen 10 percent van de hiervoor vermelde waarden. De commissie van ciesrkundlgen is als volgt samengesteld: L. Meijers, voorzitter, en H. van Ebbenhorst Tengbergen, plaatsvervangend voorzitter, to 's Gravenhage, beiden benoemd door den minis ter van financiën; J. A. van Rijn, lid, en L'. J. Goudsmit, plaats vervangend lid, te Amsterdam, beiden benoemd door de Kamer van Koophandel en Fabrieken to Amsterdam; A N. Vaandrager, te Rotterdam, Hd, en H. van den Berg, te Overschie, plaatsvervangend lid, beiden benoemd door de Kamer van Koop handel en Fabrieken te Rotterdam. St-Ct. Bakkers-arbeid. Bij min. beschikking is toegestaan, dat in de volgende gemeenten of/gedeelten'/van gemeen ten tusschen 5 eiv*6 'uur voorn»., bakkersarbeid wordt verricht alle gemeenten in de provincie Noord-Bra bant, met uitzondering van de gemeenten: 's Hertogenbosch, Breda, Tilburg, Roosendaal ca., behalve Nispen, Oosterhout, Bergen op Zoom, behalve Borgvh'et, Eindhoven, behalve het gedeelte Jkeht", Helmond, de tot het stads gedeelte van Breda behoorende gedeelten van de gemeenten Gkwiehen CC, PrimvuWe en Te- I schorst. JJaarvo^y was wel iets te zeggen. „Het zou qngewenscht kunnen worden geacht om tijdens de vacantie van den minister met deze belangrijke maatregelen te beginnen. Ook is er de crisis/die de mogelijkheid doet ont staan, dat het niet minister Van Dijk is, die na de oplossing er ven de verdeie reorganisatie van het leger leidt en tot uitvoering brengt. Het is toch zeer wel denkbaar, indien niet waarschijn lijk, dat Oorlog en Marine niet in één hand biH- ven. Naar het ons wil voorkomen is het dan nog allerminst zeker, dat minister Van Dijk niet met Marine zal worden belast. „Onder deze omstandigheden is opschorting der „afvloeiing" zeer wel begrijpelijk. Van bi trekking van den maatregel is, zien we goecb echter geen sprake." Bij Kon. besluit is te rekenen van T Aug. 1922 aan den reserve-officier van gezondheid der Te kl. J. v. d. Meuten, van het personeel ven den geneeskundigen dienst der landmacht, op zijne aanvrage eervol ontslag uit den milk' tairen dienst verleend. TOELATING KON. MIL. ACADEMIE. Ter kennis van belanghebbenden wordt go* bracht, dat, tengevolge van den uitslag van hB onlangs gehouden rangschikkingsondersodf voor toelating als cadet bij de Koninklijke Mb litaire Academie te Breda, voor eene plastrisg bij de Inrichting in aanmerking komen a. Voor Infanterie hier te lande: W. Th. J. SchreynerC. F. H. SeyfferdtO, A. van Kooten. b. Voor Cavalerie hier te lande W. Slob. c Voor Artillerie hier te lande Th. J. C. Meeues; O. A. Kaetb; C A J* laardL. M. Kamp; jhr. D. J. A A van U* wick van PabstG. J. W. GeldermanH der Vloodt; B. Ch. J. Brouwer; P. A Goe« hart. rl d. Voor Genie hier te lande J. W. E. Mulder (voorwaardelijk) J C j- Stoorvogel; A de Wit; J. F. Dohne; 5. W Huizer. e. Voor Infanterie in NeA-Jndië G. R H. Koen; W. F. H. Dieudotmé ty. Everaars (voorw.)W. Keilman f A. wff man (voorw.)A J. B. v. d. M«ü; J- C. qua; A. J. A. Periera1L P. ReMnh«4» *pT Sogers. K Vow ««Ms fa Nid.hdtft ten; W. F. H. Anthonijsz Voor Genie (n Ned.-hwfi* woning voor den burgemeester in (straatbelasting) zijt aangeslagen tot een som wat sr eigenlijk met hem gebeurd i* I de gemeente ta vinden zal zijn. van 0.01. (Mab j r n d m n 1 Een koppige raad. De,e «*u»I#8r is invorderbaar in één termijn H. Messemaeckero v. d. Graaff; R. M. Dom; verschijnende 3J December 1921." R K. Duhoux. K»ed der gemeente Hoensbroek nam in Voor een plaatsing by de Koninklijke Mi- Februari 1.1. met meerderheid van stemmen het Ihaire Academie te Breda, tweee studiejaar,tot bit rekking van oen verordening. bïint, behalve de reeds gemelde personen, nog In aanmerking: J. K. Sjoer voor de artillerie hier te lande. j Verdwijnt het opleidingsschip? j Onze Courant, Hoorn, meldt: Op 1 October was bepaald, dot de vergunstings- en vev- lofslokaliteiten in de gemeente, op de loonda- gen der mijnwerkera gesloten moeten zijn, ter voorkoming ven drankmisbruik. Hoewel thans namefia den minister van Arbeid bericht was ontvangen, dat dit mtrekking?besluit, waarvan EEN OPZIENBAREND ROOVERCOMPLOT. Bedwelming «et Belladonna. De Tel. meldt, zeer uitvoerig' dat de De Tuinbouw aan den Langendfjk. De toestand van onzen Langendijker Tuin bouw is zeer ongunstig. De opbrengst van de groenten b no ,«lert 3 loer ven dien Mfd. Iiff* 'x,li'e™"' dot von geen loonend bedrljt meer Ion wordenhet kedw.lmlng.gev.l to rfc Von gesproten. De prljan rijn roodonig/ dot ,jj N°»rt.treot te .Gro.enKogo (men «ol .tcK dit ronden possen bi] erploltotielorten »nn vddr K*™1 hertoneren) en de verkleringen rel Hr. Ms. Logementschip „Schooien" olt|de oitvoering reeds wos gesd»r.t, hij de Kroon db^l V»!- 'eïnttawl. entdeMto^T'SbbwI haven vertrekken en naar Leiden terugkee- ,ei vernietiging zou worden voorgedragen, m-ui© w iaag ujnom zens voor-getlaBn -n ^«.chiedenU aan het licht hebben leiding door de ««val de Raad er niet op terug kwam, handhaaf- forlogsche explo.tatte te bestrijden. Financieel *uehrncit. aj, diw.r w nlr Wf" de de meerderiieid van den Raad zijn in Febr. genomen beslissing, welke nu, als zijnde in strijd met het openbaar belang, wel zal worden ver nietigd Hbld. BPfRMHI CM tllZO«DCRI UCNAHE1 INTERPARLEMENTAIRE UNIE. van groentenman zeer laag, Revolg Vooral van den groote* aan- S een°inkoot*mT«P.©n ffi I voer en de zeer kleine vraag. Waren de Cen-1 I tiale Rijken in vroeger jaren de voornaamste ff g' groenten: Een aantal leden der Nederlandsche groep afntrnqra, thans wordt naar die landen niets °P' jufftouw buitengewoon vriendelijk de Interparlementaire Unie vertrok heden verzonden. Gezien de hooge vrachtprijzen. hemden zijn vrouw zolfa We vernemen, dat de btiirieren hier niet meer zal worden hervat O. L jhoudt dit bericht m, dat het wachtschip dan W—t meer te Hoorn zal terugkceren. Op onze informatie erkende men de terugtrek» ng van de opleiding, doch men kon ons aan- (.inde het niet-terugkeeren van de „Schouten" J>p 't oogenblik niet nader inlichten. Een eigenaardige order. Het wordt een eentonige geschiedenis, schrijft men aan de N. A. Ct., maar toch gaat 'het weer over het bronzen kokardeknoopje, f Zoo men zich herinnert is bepaald, dat het gebronsde knoopje moet worden gewijzigd teen geel metalen knoopje en werd door den I 0p toittotief van den heer H. Polak W kan d?' wefTffim'. Nauwelijks wli etj w^o'f heTü£m«r commandant Veldleger ieder corpscomman" den rMd der gemeent. Uren,' i, aldea, een ïïf'lfï' 'ld> "M-Wllft.'fc winkw jdant verantwoardelijk gesteld voor bet behoor- „rendering belegd ter overweging van maat- j mi€lr„ cn in v00r;cb,|te„ welke I"'s oc,,lcrf<>cl« en Hep naar het polilie- regelen gerichu -ren de voorgenomen ebctriSi- Bo?rc„,Mnbmta Wj de Crolnfc, S„bban df de Veonestraat. Daer .te- e:-.J-Jjmelde hij ecnlge onsamenhangende woorden en i zakte in elkaar. .«te». I berriA ve'rTnrZïd.'^J™ 2"t krachten hm naar butoh Kleedrngmaganjn dient een aanvraag m om' LB, «n 30-tal vooraanstaand, personen mMdpkn v„bet,ring van die toestanden S"™ f1" .w'W" verwonderd ook i»ltro«w'Van .verschillende Gooische gemeenten ,s een voor- he,„h„.jdc doch to| 8„„ Nornl m rieken toetend te treffen. De to- jfeopig comité van actie gevormd, onder p.esi- Ie,„I,aa'. Herhaoldelijk t, doo, haar1 "ï?1*"' Nmuwenhuy, .telde een voorloopt, Mo ©nbnmt. kol...:,» onderzoek in. Een arts van den Geneeakundigen I 'r^Sre^n D"r «-P- naar Weenen ter bijwoning der Interporlemcn» door Nederitndsche Sprnrsi» feré TT»«S? tatre Conierentie. k,,nd m d(, »al„,a in die landen Is het «eer be-'JS/"™. Itebrulkjnaakten, De wlakeUer wis- DE BEDREIGIiNG VAN HET GOOI. Igrqpelijk, dat men onze groenten daar niet kan l iTd ,2 bankpo- betalen P honderd gulden, waarop de Zoo-n toestand moet leirfen tot tlnancleefen ""Mt',"n'y Wfa» drnne het geld oprircek en Comité van actie gevorind. mov. STA TEM êM fiEMEERTEM ADCI Woningellende te 's Gravenhage. Het Haagsche gemeenteraadslid, de heer B. Col tof, heeft de volgende vragen tot B. en W. |e richt: 1. De vrouw en moeder van een op 1 Juni jl. «rtt zijn woning gezet gezin is, met het oog op Kenr toen aanstaande beval ling op 3 Juni 1922 opgenomen in het gemeentelijk ziekenhuis aan den To pij tw eg, terwijl één der kinderen uit dot gezin werd geplaatst m het gemeentelijk Door gangshuis. Is het B. en W. bekend» dat, of» «choon de bevalling reeds op 9 Juni heeft plaats ronden, deze vrouw en haar baby nog steeds het ziekenhuis, en haar ander kind in het Eoorgangshuis vertoeven, uitsluitend omdat Voor dit gezin nog geen woning is beschikbaar jesteld? 2. Zijn B. en W. van oordeel, dot deze wijze pan huisvesting van (een gedeelte van) een dak© grerinrrsctedict voor kweekers en tuinders In» fjlc uitvoeren van de gegeven order. B_.. B Korpscommendanten vragen blank metalen het Gooi, nu eT nog tijd voor protest knoopjes aan bij den administrateur van h©t1 fa en de plannen In alle Gooische gemeenten ter ''n jjoeedfagmagarijnde adminhtreteur van hety,ie J^en. I l. ttrinbm>v.orgnnl.»tfe. Kleeding magazijn dient een aanvraag in o •blanke knoopjes, aan het Centraal magazijn, t Een en ander met grooten spoed. Resultaat: de administrateur van hèt Klee-1 ^um^an den heer G. A."pos ,t jainkmogazitn ontvangt ter vervaardiging van Het comité zal de mogelijkheid onderzoeken, f f J 2 .i 'de gebronsde knoopjes... gebronsde knoop jes j of door elect r if ice© ren der bestaande lijnen geen 1 n e "n S (len de korpsen ontvangen wederom gebronsde afdoende Verbetering in het verkeer Amsterdam knoopjes en kunnen geen blank metalen 't Gooi kan worden aangebracht in dien zin, hoopjes ontvangen, alvorens de oude voorraad dnt parallel aan de huidige bonen een lijn voor gebronsde knoopjes op is. 1 groot-snelverkeer worde aangelegd in den geest Een eigenaardige order, schreven we hier- Vfln het Engelsche stelsel: locaatverkeer naast boven en We vragen Zou bet niet beter zijn «nelverkeer. De kosten zouden aanmerkelijk ide order te wijzigen in dien zin, dat de ge- lager zijn en geen vernietiging van landschnps-- schoon zou het gevolg worden. Tel. HEIDEMAATSCHAPPIJ. De algemeene vergadering der Nederlandsche Heidemaatschappij zal dit jaar gehouden wor den op Vrijdag 15 September a.s. te Nuijspeet. Na afloop der vergadering wordt een be zoek gebracht aan de Leuvenumsche bosschen, terwijl den 16en September een excursie zal worden gemaakt naar hef landgoed „Staver- den" bij Elspeet en het „Pinetum" op „Scho- venhorst" bij Putten. Verlenging dienst- en rusttijden spoorweg personeel. De Eerste Vakafdeeling (ambtenaren) van den A K. Bond van Spoor- en Tramwegpersoneel doemd. J*. Raphael" vergaderde gisteren te 's Bosch \m bespreking van de voorstellen der directie iymke dienst- en rusttijden. Zij k?urde het af, dft de directie de voorgenomen nieuwe rubri- ctitefag, alvorens deze bij den minister aanhan gig fa maken, niet met de organisaties heelt be\«roker. Zij stolde vast, dat door deze mis- kerning de voorgestelde rubriceering sterk de broqjdp knoopjes, die blijkbaar nog volop aan wezig zijn, weder in eere worden hersteld. f De gemeentesecretaris van Velsen. - De gemeenteraad van Velsen-Santpoort heeft oan den gemeentesecretaris, den heer Th. J. Wijnoldy Daniëls, op ziin verzoek eervol ont slag verleerd tegen 16 September. De heer Wijnoldy Daniëls is bijkans 30 jaar als secretaris werkzaam geweest en was voor- idien als zoodanig te Sliedrecht. In den mobilisatietijd is de heer Daniëls als kapitein Van de landweer in functie geweest. Te Utrecht is plotseling overleden de beer J. G. Hendriksen, stationschef aan het Cen- traal-station aldaar. Eng vnn yt, renstrnnierernt van- - de ©ver de veilingen verkochte groenten; bij do Notfertond**. SlMHttwró». f .oortdurritd J* ?°l f"""ü °""1'kkm|!' 'fc" ««ngwtrongen oP H* M voo. B.t vervoer der groenten getracht Is in de cen- KA_ tl oio rijken tSatio. non to lcnoopen, ton oindo(ra"v H Ï"J ,1"" '«W*- het mo«Wk to mota voor do greooton door.J""F™* 7 weor nfzotvohird to vorkrlfgon, dook .Ho, t. j°"" ""f" vrouw kwam spoedig weer bij. vruebtefoos gebleken. Intusschen is het re- ,J., -* Het gelukte de politie inmiddels de Juffrouw o» i f.te arresteeren. Zij verklaarde gehandeld to heb» getrokken, welk creq'et nuttig effect heeft ge- rtti n li Ar-,W ,V.n. 1„tA. w-tWtnun»rtn» °P inS,'«"HP Vfln h«d had, dccb dat thans luide om wederinvoering vraagt. Straks moet rente-aflossing van gege- maanden geleden bij Noordwijk e«n ver giftige plant geplukt', het sap uitgeperst en .on kypotkokon worden ko.onld, torwf]l do trdn- Jjt ,j h- 4,ZZ ril bouwers mot oen, genoog voor hun groenten r„mboo De„'w«rd«, hoven op don OTtvongen om er hun dogclljksrho hulshoudo- vomnad aie ™"»rn "T jTrJ1' h«< Von Noor «|n vornotnen don ook, dot do irinhouworgnnlMtfe. pog.ngvn bij de rogoorlng «uilen oonwenden; D(. ju[frouw h„ M om hoor te ovo,tulgen vnn de noodzokohjkhold |o|)p(.n tij(l,ra Kr, verlloor ven regeeringss eun. zoo'n beetje voot als de verleide onschuld. Even Komt n.« spoedig verbetering, don de „(rd „Mrr„le,rd. Lnngendtjker tutnbouw tot ondmgong ge-Hoog^ bloden xihre. M.s.b. Ondernemende en wrrkhmtife werklieden. Naar wij vernemen wordt in de glasfabriek .Uto" te Schiedam (firma Herman Jansen) een interessante proef genomen. De firma ziet in verband met de lége valuta's der omligsfende ven, kunnen wij mededeelen, dat de arrestant terstond bekende. Dit is van zeer groot belang, daar de polille1 naar aanleiding van zijn ver klaringen sensationeel© ontdekkingen heeft ge daan. Het gevolg hiervan was, dnt het toonee! van onderzoek skb naar Amsterdam ver plaatste en een geschiedenis aan 't licht kwam, die tot dusverre wat het genre betreft, haar weerga niet heeft gevonden. Uit een onderzoek dat door ona werd inge steld bleek, dnt de juffrouw een oude bekende is van de Justitie. Zij Is de gescheiden vrouw van een advocaat te Arnhem en kwam door het toe- riiinKrinir ten lm*te von het nersonee! door een Ir>en' tiedrijlsJiosten aaiwnerKeiijR Runnen re- Vo' b*>°fd*ad terecht. Zij kreeg kewvis zumigmg ten koste van tiet personeel, door een j i aan een zekeren Brackée, die na niet a! te fan- verlenging v»n de werkweek. Vele voorbeelden jji-ceeren.en eldu,. ge]»«ri mm mtena^ tiJd L„„. Titea landen, evenmin als de meeste glasfabrieken In fl^len dra»gi™IiT'jtel«!llt>o4eM, ,rthriü"v^ W glnvovens In bedrijf te toont een gemis aan een stelsel, gebaseerd opis^;'an- j de duidelijke bewoording van art. 86 ARD I De moeil jkbeld Is hoofdzakelijk gelegen in de (voortdurende of inspennende ,Aeid). Zij be- hoogs bodrjjf»ko,ten. Nu fa een nantel arbeMws schouwde het doel hie.ven uitsluitend een be-1'vertu.gd dut BJ wanneer rij belang er bij heb-, boofdetad terecht zlf ioor een bedrijfskosten aanmerkelijk kunnen re- worden aungeberid vnn personeet, .de, „er «e- vt"^^ Men is dus overeengekomen, dat de firma het commercieel© gedeelte der zaak blijft drijven, dus den inkoop van grondstoffen en den ver koop der producten Wekelijks wordt nfgere- ker voortdurend of inspannend arbeidt en nu in plaats van 48 resp. 51 uur, 57 uur per week z«l moeten dienst doen. De ontstemming was groot over de motivee- Dit huis nu is Jarenlang het centrum geweest van een complot, waarvan de draden over de gansche stad liepen. Wanneer de muren van dit huls eens konden govegri, dot bot personeel de t.jden tusschen de,^^ wft grfipen tegen de wet son het daglicht bomen. treinen aanvult met bijkomstigen arbeid om leeg-1 - - j I Ue tutti loos gezin aanbevehng verdient: loo te voorltomen, of dat dan gewerkt moet geleverd. Het verschil tusschen een en ander is t. met het oog op de belangen van bet gerin; WM^ omAlt het personeel te traag of te on- «bvrdsloon en de»e som wordt in verhou- b. met het rtner on de ftneneiên Her meente? 1_l_i_ I Hirtfr vnn een VH-teestelden schaal, elke Week De juffrouw begon roet hier het beroep van uit te oefenen onder den naam von b. met het oog op de financiën der gemeente? 3- Ktmnen B. en W. mededeelen, welk bedrag Heze verpleging voor rekening der gemeente van moeder en twee kinderen heeft gekost na het «fjdstip, waarop de gezondheidstoestand der moeder haar vertrek uit het ziekenhuis had mo gelijk gemaakt? 4. Is het B. en W. bekend, dat nog herhaal delijk gezinnen worden op straat gezet, zonder mpvrouw Solberne. woroen, urmmi nel iwisviirvi ic uoag u. tin beholpen is. Dit kan wel waar zijn van enkele van c^n va "wordt 'dus goed De t?cneesmiddelen en instrumenten werden personen, maar door deze uiting te doen meti®** werkvolk verd o dt verschaft door Brarkée. Op zekeren dag betrekking tot het geheele personeel, is het per- Z" l!^- I verscheen een bootwerker met in .pelsje, welke soneei tm «evrste bclctrilgA l «J riocht wvrb™ vvn l«g loon. E,n rmuwv. In ieder geval erkent de directie, det .1 dien"roet el, rcKokhreber d,cn,t doen. tijd voortdurend wordt gearbeid, hetgeen het criterium vormt voor de plaatsing onder art DE STAKING IN DE RUNSLEEPVAART. Men meldt ons uit Rotterdam gemeentewege' eenigerlei "v™n XdieMtt'idenTevri^l Iri R P werft getroffen voor bet verleenen ven onder- j „„rden inkrimping van pewoneel. [opgeheven. 86 ARD (45 resp. 51 uur per week). Bovendien kwam men tot d© conclusie, dat 1 Daardoor zal echter de dienst van de over- j laatste zich onder behandeling der vrouw stelde. De bootwerker, een zekere Dorgeest, die tevens het "nobele beroep van souteneur uitoefende, voelde zich ten zeerst© aangetrokken tot Brack**© <te|en mevrouw Salberae. Op het laatst kwam dit rt drietal op vertrouwelijken voet. Dorgeest zeide op een deter bezoeken een plannetje te hebben. Tengevolge van de door den Centrelen Bond weerbij hij hulp van flinke menachen noodig 5. Ziin B en T van eordeet det door hen i "»»™oor van Transportarbeider, aan de commissie: »an j nao. nij nao Di| llmc.ee „geneesmiouelen nen »p riebtige 'wifae uitvoennc wordt gegeven een hl,!v"''rien worden verzwaard waardoor ie auto- reffe|inff der loonen en arbeidsvoorwaarden «n vroeg wear bij eventueel bedwelming^ E te „ke 24 C lTj,LfTMrd^'m""Sch Wt" r*" 86 AHD 1 0,1 In Rijnsl^p- en scheepvaartbedrijf fnge- middelen kon betrekken. Immers, «oo redeneer- RoS gZmen bSutW sebracht s.J riende motte. II 21 dezer, en het daarop ge- de bij, de apotheW of «-h-kondige, die midde- School bouwkwest ie. Uit een overzicht in Haarl. Dagbld. van de •verwegingen, die Gedep. Staten van Noord- Holland hebben geleid tot hun beslissing om ken raadsbesluit van Haarlem te vernietigen, in toke de aanvrage van de Neutrale Schoolveree- •tigmg De Hout, om gelden voor een schoolge bouw, blijkt, dot Ged. Staten van oordeel zijn «st aan de beschikbaarstelling van een oud Schoolgebouw aan de Ged. Voldersgracht (in «laats van gelden voor een nieuw gebouw) over- fag met het schoolbestuur had moeten vooraf- *aan. Gedep. Staten vonden geen termen, om in «ooger beroep te beslissen, dat die medewerking tnoet worden verleend in den vorm van inwilli- de commissie' van had. Hij had bij Brackée „geneesmiddelen" zien irbeidsvoorwaarden pvaartbodrijf inge- orden gebracht. ^en<je motje, d.d. 21 dezer, en het dancop ge- - - - - De vergadering sprak haar vertrouwen rot,dat yo,gde nntwoorc| van ^pnoemde commissie d.d. 'en verschafte om artikel 251 bis van het Wet- 22 Aug., waarin werd meegedeeld, dat men van hoek van Strafrecht te overtreden, zou ook wel de zijd© der werkgevers niet geneigd was an- te vinden zijn om een of ander preparaat af te der© voorwaarden te aar-vaarden dan door de 1 geven, waarmede men menschen bedwelmen commissie vóór en tijdens de staking aangebo- kon. Hij sloeg de plank niet mi» want Brackée den, is gisternamiddag door de leden van den ging grif op het voorstel in. Een der vrouwelijke Centralen Bpnd met meerderheid yan stemmen I bekenden van Dorgeest, die haar geld ean hem besloten, het werk op de oude loonen en voor- «f*tnn«L »©n n»k*r« Cnrrta onderhield zeer het hoofdbestuur maatregelen zal weten te tref fen, dat deze voorgestelde verslechtering zal worden voorkomen. aCKENQOE I Een natuur-monument in Oost-Friesland. - De Oost-Friesche vereeniging voor be- wnarc^n t© hervatten, houd van natuurmonumenten doet moeite*'het Hedenvoormiddag heelt het hoofdbestuur van z*. „Ewigc Meer" - een veenmeer, welks be-' Centralen Bond van Transportarbeiders het staan bedreigd wordt door het voortdurend I confroct der werkgevers geteekend. meer in exploitatie brengen van het hoogveen-! £>it contract behelst: gebied der omgeving ongerept bewaard fa1 Opheffin" der op 10 Juli LI. door den Om doen blijven. Bereikt is thans, dat krachtens j tralen Bond geproclameerde staking voor het overheidsbesluit het werk rondom het meer is p^oneW van de Rimsleepbooten en de booten opgehouden. Men hoopt, dat het meergebied I VHn «j* Belgische vaart, ging der door het bestuur dier vereeniging ge- j nu tot natuurmonument zal worden verklaard jdane aanvrage, (rü. om geldelijke medewerking) bepaaldelijk niet, nu appellanten hebben vet- «laard volkomen bereid te zijn tot het plegen •an óverleg met het gemeentebestdfr omtrent «e beschikbaarstelling van een ander, bestaand Rebouw. Na overleg van B. en W. met het schoolbe- ■tuur, dient d« raad, naar de uitspraak van Ged. ■Staten een nieuwe beslissing te nemen op de «anvrage van dat-bestuur. Dg burgemeester buiten de gemeente. De gemeenteraad van Herwen en Aerdt heeft «ch in zijn laatste v?r?aderir.g tezig gehouden v.w»u«c u... -• £*t da vraag of den bnrgemeester, mr. G C. volgenden oogst voort te w«ten. Het Comité (Schottaukerk te Didam nog langer verlol mgcht vpW di' voorbeeld zullen volfren. Een ruime gift. Het Ned. Nansen Comi'é te Amsterdam heeft van iemand, die onbekend wenscht te blijven, een gift van 7000 ontvangen, welke buiten gewoon dankbaar' werd aanvaard, daar, indien BR Comité thans rot geldgebrek werd gedwAt- gen zijn werkzaamheden te staken, ren groot I 2. Verplichting van den Centralen Bond er voor te zorgen, dat de sympnthiestaking fa d» Duitsche Vakhonden beëindigd wordt. 3. Het werk te laten hervatten op dezelfde loonen en voorwaarden die door de werkge vers in het Rijnsleepvaartbedrijf «n de Belgi sche vaart voor het uitbreken van de staking waren aangeboden. 4. Gontractueele overeenkomst tot I Julf deel der er door gevoede menschen den hon*1923. gerdood tegemoet zou gaan. Hiermede is dus de staking geëindigd, die ze- De gever heeft, schrijft het comité, door zijn ven weke* heeft geduurd, gift de basis gelegd voor de 306,000, welke j het Comité nog noodig hééft, om ziin actie tot Worden verleend om huiten de gemeente te wo- *fn- De gemeenteraad berioot een afwijzend ad» F>es eau de Ged. Staten te verstrekken, omdat Ongehoord is dat in een grensgemeente als ffaze do burgemeester buiten de gemeente woont fan het gevaar goor het indringen van onge- fatefischle vreemdelingen zoowel van de land- woterzdio zéé groot fc, <fat fa* hoofd der •outie wei vooRtdrad «owezir mocèt zijn hoopt, dat ve'en dit voorbeeld zullen volgen, opdat de bewoners van de HoUandsrh-Russi- sche dorpen Neder'and niet het wreede verwft zullen maken, zijn hulp enkele maJmden te vroeg te hebben stopgezet. Een belastingaanslag vonéén co*. Dezer dagen kreeg een berichtgever van „Het Volk" hot volgande belastingbiljet in handen: JDe ontvanger dar gemeente Almelo verwH- Moordaanslag. Gisternacht is per auto van den Geneesk. Dienst van den Dordtschen straatweg naar 't ziekenhuis oan dep Coolxingei te Rbtterdant vervoerd een zekotc ^J. v. B. De man, dia op den Dordfscben straatweg woont, was des avonds naar Dsdmande gegaan «n moet daar in cen twist gewikkeld rijn geworden, waqrbq man hem mat ean revolvm in dm hals heeft gescholen. Da veswooamg ia vtif armtigda kogel ging dwars door zijn hals et kwam ar by den nans ait. v. M. schijnt echter i afstond, een zekere Carrie, onderhield zeer vriendschappelijke relaties met een welgestelden stadgenoot. Nu was het plan, dat Corrie den man een bedwelmingsmiddel zou toedienen, waarop Dorgeest hem zou berooven. Het bedrag zou dan onder het viertal verdeeld worden. De stadgenoot is echter nooit het slachtoffer van dezen boozen opzet geworden, daar het meisje tenslotte weigerde zich voor dit vuige pion te Jeenen. Mevrouw Salberne, die behalve aborteuse ook kaartlegster en waarzegster was, werd In haar hoofdberoep gesnapt. Het gevolg was, dat da rechtbank haar op 3 April01016 veroordeelde totachttien maanden gevangenisstraf. Op 26 Juni van datzelfde jaar werd zij door de po* litie van het bureau Nieuwe Tolstraat (thans Pieter Aertszstrsat géheeten) op lost van de •justitie gearresteerd om haar straf te ondergaan. Het was dus onmogelijk dat zij deelgenoot© ss in de schandelijke misdrijven, die tijdona het ondergaan von haar straf werden gepleegd Deze excessen weiden bedreven in de jaren 1918 cn 1919. Do grootste geheimzin «igheid werd >n acht genomen en zeHa de politie had geen idee, wet et eigenlijk fa de Lulmastrnat 105 werd uitgebroed. VerduiM erfag. fa een hole! te Den Haag zijn door de recLmebe oangehouaen de Zwitser H. «a uien* ethtgenootf Martha H. geb. 1„ als verdacht van veiüu.'rttfu.g, EL was in Brunei (fifaaUioudsr van een bon loge winkel en wei .an een franache firma. Vel geld wat den patroon toekwam heeft H; haalde!ijk WJ do rennen in Qst-nde gewed in totaal 15,000 ftvziat verspeeld. Toen H. merkte dat «f© Bruwelzche potltf* hem zocht Ie WJ per auto naar Holland gé» vlecht met het bovengemelde gevolg. De Bel| gische Migeering zal nu waf langs diptonatfekfft weg uitlevering verzoeken. Gek, gekker, gelat Ik zag een man die water «chepfa ftt e«i mondje, schrijft Iemand fa JHet Volk". Gekken* werk natuurlijk. Maar nu zag Rt twee manneiv van wfe de een rmgetjee (bnnderoUee) om dg etgaren deed, en de ander die d© sigaret» rookte), ze er weer pfhaalde. Ook gekkenwerk tal mm •eggen. Jawel, moor toch nog zoo erg niet. Gekt kar was het dat de man die ze er afhaalde voor betaalde dat de andere ze er om deed. Efa fa* gekste van alios waa, dat een on ander gfa» schicdd© op lest von een regeering, die „Bczulv nlging" in heer program voorschreef. Storm en hooge waterstand. Woensdagmiddag om kwart over drieën tefai kende de oeilschaal te Hoek van Hollend reed* 118 <LM„ hetgeen onheilspellend hoog was. BlP woel een hevige wind uit het N.-V„ die tegen den avond tot atoomkracht toenam en in d©« nacht steeg de waterhoogte tot 122 d.M. Men had dan ook in den namiddag reeds een aan» vang gemankt met het nemen van mn&tregefem ter beveiliging vnn de inrichtingen op het strand, die dooi zanddammen werden omringd, wat niet kon beletten dat sommige lt< voot onder water geraakten, waarbij d© exploitatie ten in levensgevaar verkeerden daar de tenten dreigden weg te spoelen. De vrouwen der ex ploitanten waren met haar huisraad en arti kelen van waarde de duinen in gevlucht, ter wijl de mannen den ganschen nacht in de weer waren, om nog te redden wat te redden viel, Van de gemeentelijke strandexploitatie bleven alleen de oude, thans sis cabin© dienstdoende badkoetsen staan, wier wielen tot aan de naven in het zand wegzonken. Verder is alles omver gewaaid en vernield. De strandstoelen zijn alia tegen de inrichtingen gedreven en eenlge zijn diep bedolven onder het zand. Het dwarsplan kier op het strand te geheel, hef rechte plan kier gedeeltelijk vernield. De stukken IlggtW overal over het stiand verspreid en er zijn eg tot zelfs onder Terhelfden weggedreven. Het ge heel# strand bood gistermorgen een toonee! va» verwoesting en verwarring ann. Voor de ten ten is het sfrand schier onbegaanbaar. Door het nie; voldoende uitloopen van don Usel tengevolge van den aanhoudenden sterken Noord-Westen wind, staan vele wellanden In de IJselstreek vap Kampep tot ver voorbij Zwol le—Knterveer reeds tyank, zoodat het vee hoon gerop moest worden'gebracht. Het Apeldoorn* sche Kanaal is In 24 uur ruim 60 c.M. gewassen en loopt nog steeds In. Van den IJse! af tot aan de Groote Wetering bij de Heerenbergerslufci onder Hnttem liep een gTOOt deel van 't wefa land onder. „De Homoet," het weiland der Hat* temmers, staat voorbij het Kleine Veer, hier e» daar eveneens onder water, zoodat ook daar hei vee hoogerop moest worden geschaard. N. v. d. D. Kunst en Wetenschap. DB NAT, OPERA. De fotilisaemenlaaaavrege, Van de beslissing van het gerechtshof fee 's-Gravenhage, houdende bevestiging van da uitspraak der fjaiffxcfo rechtbank, waarbij da faillissementsaanvrage van do Nationale Operol werd afgewezen, is beroep In cassatie ingesteld. VtlIBbKORSIEll. Oft. Net Niet OIL SsU 24 Aug. 25 A ut. 18 u« Lenden lt.4*V« 1M4| Berljja. 0.1» 0124 Pnrijs19.t7'/, 1»JM> Brussell&OTVt 1&"> Zwitserland49.0..'j 4S.*7L Weenen 0.0S5 0,0.25 Kopenhagen55.5 55.40 rhristinnia44.50 441» Steek helm88.30 8850 New-TerkSM*/, JM'f, Benoeming. De heer M. A. Engelhart alhier, is volgen* de N. Z. H., benoemd als ambtenaar van het Bondsburcau van den diocesenen Haarlgm- schen Voetbalbond, welk bureau is^gevestigd te Zaandam. Benoeming. Onze voormalige stadgenoot©, mejuffrouw N. van Krimpen is benoemd tot tijdelijk leera- res in de wiskunde aan de Ie RB.S. voor mei»* jes te Rotterdam. Ce of laatste orgelconcert. Het programma voor de 6de (laatste) orgel* bespeling in'de Groote of St. Janekerit elhien op Donderdag 31 Augustus a.z. des avonds 71 uur ter gelegenheid van don verjaardag var»; H. M. Koningin Wilhefaiina door den baad J. EL B. Spaanderman met welwillende mede werking vanmevrouw ML van det Meer-Of- fers (Mezro-eopraan), den heer H. Smatbroefa (viool) beiden uit den Haag en den heer A. P* Wielders (trombone) Gouda, bevat werken val» Mozart,- Schubert, Schumann, Meijerbeer, Rich. Wagner, Gustav Mahler, William Faulkes, B* Dumiant, Parodies" (Toccata voor catrilkm). Goudsche Winkeliers- 3 vereeniging. De GoMdache Wlnkelierovereeniglng hield gfa- teravond fa do bovenzaal van Café ds Harmcre nie oen algemeene iedemmrgodering, welke wewl gepresideerd door den vice-voorritter, dm heeaP A. D. van Vreumfagen. Medegedeeld werd, dat 14 nieuwe leden to* de vereeniging zijn toegetreden, benevens 3 donateurs, rl. de Alg. Centr. Bankvereenigkqg voot den Middenstand en den directeur dier Ina stelling. Van den heer C. C. Krom was bericht fa» gekomen, dat hij wegens ongesteldheid be#t«rrir sftractie ntoeat neerleggen. Voorzitter sprak wezen uit en getuigde De Voorzitter sprak hierover zijn groot feeds LHzotuRtc waardeasP

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1922 | | pagina 2