N. MIKX I VAN WÖUTERLOOD, LEIDEN SPIEGELS EN LIJSTEN Firma H. W. STEIN I Jt DE BOEIENKONING 1 I VACANTIE ARTS CLEYNOTRT WW* NIEUV Thalia Theater lanherson-Ziekenhuis Hoogstraat 156 - Telef. 11721, ROTTERDAM. FILMROM 4 H IN 6 DEELEH H. Timmermans Kleiweg 37. Telef. 158. Goi^. R. HENDRIKSEN Azn. UIT DEN OMTREK. SPORT. HAASTRECHT. Advertentlên FEUILI S» ••Xk Adrertentiën en Abonnemenlnt voor de Goudsclw Courant worden hier aangenomen door BERGAMBAt kerk a. d. BANKETBAKKER i 5 I DE GEI Vraagt Uw Winkelier «portverpakking „VULKAAN” WARM ETEN ZONDÈR VUUR JE ADRES voor Spiegels Schilderijen, Portret- lijsten en fluweelteksten is bij C. KLARENBEEK. GIJsbert Karei over s N.V. „DE TIJDGEEST". Trekking van 100 nummers ten overstaan vaa Notaris A. G. Mulle. Derde Mass®. Viebdf i^ijft.' iTekkmg van 24 Augtutu*. /5000 No. 13088. 1000 No. 9372, 1696a - 16017 4 N. R. Ct. Dit blad v Triton 2 II 2 0 0 geweest, de het Stadion. 2904 303U sec. i r Prijs 12 7 45 !13 SI nose 8i 8 8082 40 8008 89 8066 20 -I Kenlnkl. fltufseltabriek fl 4 2 3085 IQ, I In Duitschland. athletiekwedstrijden, welke Za- WIE NEDERLANDSCHE GOEDEREN KOOPT, DIENT HET VADEKIAND Ruime keuze Chocolade en Bonbons Ie kwaliteit Koekjes en Gebakjes a o 6 6 8 2 1 1 2 19 4 17 4 8 15 8 24 14 8 19 8 11 10 8 26 40 0 17 22 22 20 6 37 18 7 8 10 0 18 0 9 9 12 7 8 2 10 10 2 2 fl 6 fl 24 fl 18 17 4 14 6 15 10 9 8 2 12 8 12 0 5 1 De heer Moeskops sprak daarna mede Leene en Snoek. Een broeder van den overledene dankte de belangstelling. L. GROENENDIJK, HAASTRECHT. Getrouwd: H. A. VAN HUNNIK en D. DEN BOER. Soerabaia, 25 Aug. 1022. Embong Tandjong No. 20. pnt 7 levert alle soorten HANDELSDRUKWERK abonnem per kwartaal Franco per pc Abonnement VU onze agent Onze burea’ Redactie TeL Vrijdag 25 Aug. t|m. Donderdag 31 Aug. Is wederom te raadplegen. Vtrwacht 1 September a.s. het buitengewone filmwerk HAAR TEHUIS. ROTTERDAM v.d.Takatrnat 10 - Kipstraal 01 Telefoon 3023 - Telefoon 25NO sec. sec. I CCHTRÖLt MERK Duitscke 7 Zondag te Duisburg derden gehou- hef volgende, resultaat Houben 10.7 sec.2e Söhngen 19 10 3 1 A dc ROBERT 5 1 5 1 1 1 4 <J RUNG’S FATEMTSTMFSEL arerr met BESTE M»ULTAAT. 1866 1912 3745 20303903 bekende figu- i van wiel- Telatonlaoh Weeroarloht Nmt waarneming in dan morgen vaal 25 Augustus 1922. Hoogste stand: 765.6 te Toulouse. Laagste stand744.2 te Sema. Verwachting tot den avond van 26 Aug» Matige N.W. tot Z.W. wind, zwaar bewolk tot betrokken, met nog regen- of onweersbuien later wellicht opklarend, aanvankelijk iets koe Ier. Het Y U. Z. C. D. J. K. A. Z. 88 21 11 0 52 P.C. 6 6 fl 0 A. D. Z. U Zignes H. D. Z. Thelis OM ZELF UWE LIMONADE I TE MAKEN HAALT U BIJ ANTON COOP'S DROGIST sluannappel>Frambozen- Uitroen- of Ananasessence en Cltroenzunr. 8065 DiscuswerpenSteinbrenner 42.55 meter. SpeerwerpenLfldecke 54.22 meter. HoogspringenFritzmann 1.85 meter. VerspringenHolz 7.10 meter. PplstokhoogspringenFricke 3.80 meter (Duitsch record). Tienkamp: Holz 598 punten. Zoo men uit het bovenstaande zal zien zijn er bij deze wedstrijden niet minder dan 5 Duit- sche records verbeterd. <ler firma Jacob Dnyvla, Kaag R07O G. Z. C. Maas Dolfjjn Het Y A.Z. en F U. Z. 0. Dolfyn II 9 2035 184 2500 294 2600 331 2758 544 2805 839 96 3b ii 22 9 9 17 4 80 Alles op ‘tgobled van solide vakkleeding Wagens ons groote succes blijven w(| nog eenlge weken voortgaan op onze bekende solide kwaliteiten IO*|« korting te geven. 1 Botersloot 163 a Rotterdam. 8069 40 t In Finland. Dg bekende Fin Nurmi heeft bij een wed strijd to Helsingfors tegen een estafetteploeg de 5000 meter in 14. min 16 sec., wahrbij hij 2 Engelsche Mijlen liep in 9 min. 24.7 sec. en 3 Engelsche Mijlen in 14 min. 14.6 sec. Deze laatste prestatie overtreft het werejdie- cord van den Engelschman Shrubb van 1900 met 3 sec. (14 min. 17.p sec.). Var.: NEDEBLANDSCB FABRIKAAT SecretariaatDen Haag, Marlastr.25 I e.d. voor de Chr. Mulo-school alhier. Haastrecht. De loting voor de militie voor de lich ting 1923 zal voor deze gemeente plaats heb ben op 19 Sept. a.s. te Gouda. 8304 11554 13976 16912 20101 8578 U7ö6 14000 17141 21168 8866 11962 14639 17892 21229 8743 12289 16043 17497 21484 8866 12333 16482 17600 21619 9181 12411 16600 17894 21819 9202 12661 16766 17996 22444 9710 12927 16198 18290 22636 9771 12971 16208 19100 22866 Van dit voorrecht Is echter o.a. uitgesloten onze gemeente Gouda. Correspondentie. J. Th. W. Uw eerste vraag kunnen wij heden nog niet beantwoorden, vermoedelijk morgen wel. Uw tweede vraag is eenvoudiger, het ant woord daarop laten wij hier volgen. Het Museum Booymans te Rotterdam is ge opend op werkdagen vanaf 10 uur ’s morgens, op Zondagen en Christelijke erkende feestdagen vanaf 11 uur. Van November tot Februari sluit het museum te 3 uur, van Maart tot October te 4 uur en April en September te 5 uur. Als hoofdnummer: Na veel avonturen heeft <le politie den beriichten bandiet Ntorch overwonnen, doch hanr overwinning la van korten duur. Met behulp van Andre Delmont de gentleman Inbreker weet Storch alle bewakers ten spijt, op geraffineerde wijze te ontvluchten om op nieuw den atrild aan te binden. WIE ZAL THANS OVERWINNEN Als Van Hog'endoi fter Sta ten-Gen er aal i Den Haag teriigkeer iuidrwhtig-e ontvangs terdam te ontdaan, o Haag over Gorcum e is hij niet in Gouda rijdende, treft hem h Ziet hier wat hij zijn „Bijdragen to* Staat”, Deel TV, 2, bk „Uiterlijk maken breede en klare water zelfde grootsche er als de meeste Hoilan w-entfig is de stad bryloen en pottenbak het geen zij waren, heeften er van te bes is gedeeltelijk al zee de menigte veel eHen den en eenige uit Dit is wel geen zeld-z Tryksplaetsen, doch I c'an elders. Des te n de brave fabrikanten, en ijver aan den gar geen geringe zaak, de halen, uit een goedL dezelfde fabryken t( stof midden in het d werken, dat het fabr: deelen verzonden wo digheid, het beleid, d aBes af." Hogendorp vertelt Bering voor de kunst tenfebricage en merkt der gezocht worde veelal gebruikt worde pen, en ais het zoo pijpenfabryken stilsta, laatst. Onder zulke er niets anders over, werkvolk op eene and Alle hardnekkigheid kanten, alle dwangmk Regeering doen sleet Van Hogendorp wi heden, waardoor de malaise in de toervt naamste .bronnen werd, hersteld zou ku op de sïeenhakkerijei men, op de gunstig tengevolge van haar 1 weg Rotterdam—Am een zich ontwikkelde „Behouden wij een of althans de opene ze en fabryken ook i rondom en in deze 1 geene verbodswetten die ook niet, om Ammcrslol. Aan het gemeentebestuur is machtiging verleend, de zaken, betrekking hebbende op de uitvoering van de VTeeschkeuringswet, ge meenschappelijk tv regelen met de gemeen ten Schoonhoven, Bergambacht en de Vlist De heeren W. Ooms, A. Broere Bel en I. Hoeijenbos, alhier, zijn aangewezen om 'de ge meente rekening over 1921 na te zien. Boskoop. De heer G.Hartingsveld te Alfen Rijn, staat o)^ no. 1 van de voordracht onderwijzer aan de Chr. Mulo-»choc! al ala: BRIEFPAPIER, ENVELOPPEN, KWITANTIES, FACTtJREM,1 BERICHTKAARTEN, CATALOGI/ PRIJSCOURANTEN, CIRCULAIRES,' «MS. O O o OBLIGATIES, W AABDEP A PIE RIK, I»n, w A. AS» MA *ur Ari£njBiR« AANDEELEN, CHEQUEBOEKJES. pioenen gespeelde beslissingswedstrijden zullen de volgende vereenlgingen in aanmerking komen voor de versrhillende kampioenschappen. Ie klasseZwemvereeniglng „Het Y.“ 2e klasse„Amerst. zwem- cn poloclub." 3e klasse: „Leidzche zwemrlub.” ftdspirantenZwêmvereeniging „De Dolfijn." 1e klasse dames„Hollandsche dames zwem- club.” V 2e klasse dames„Schiedamschg zwemrlub." Eindstand der waterpolo-competitie N. Z. B. Ie {(lasso A. gesp, frew, gel. vorl. V. t. - 4 Athletiek. RECORDVERBETERINGEN IN HET BUITENLAND. Donderdag 24 Augustus 1922 n-*‘» van f 100 14196 irijzen van f 90.*- eigen geld.) 'n* ,7019 9493 1 3224 15306 17O71 18357 4408 7345 10308 13620 89 17196 98 küaH K4 J55ül 1?41ö 185 14080 15712 54 19k 14103 13 17583 71 117732 196.2 44 12818 73 1811320318 57 20418 18294 20928 r»Ik ben de jongste, w heldere kinderlijke stem, ouder. Zij is al heelema «rit" „Wonen jullie nog in Vader. nJt*, maar dezen winti gekomen. Nel en mama «ien en ik was klaar bij school, begrijpt ui" „En nu wil je dokte; na eenig stilzwijgen. rJaf" riep het meisje ■wam weer op haar ge «at ik eerst moest stut i“n,e Vera houden niet rijn toch allebei zóó dat toen rij Jong VJudeerden Nel is hield van de school van 2»I»oq ojp ohaoq belangrijks, alleen i £’mst en talen, too ed .”8^ Prulleboelj vindt u belden. H« opgewonden voor onderwerp was gek «0® TW moildc'.tt.l H. D. 7 A. D. Z. R. D. Z. II. Z. en P. 0. 6, 4966 L114 5376 1271 3038 95 8882 1*1439 1423? C632 9424 12796 1520J REDACTIE. Paard op hol. Hef paard bespannen voor een 2-wie|ige wa gen van den heer v. V. uit Reeuwijk schrok gis termiddag bij de Overweg van een trein, en sloeg op hol. Ann ’t eind van de Ridder van Catsweg werd het dier gegrepen, ongelukken kwamen er gelukkig niet door dit ongeval. Aangehouden. Door de politie is aangehouden en naar Rot terdam overgebracht, zekere G. Y., verdacht van het stelen van een rijwiel. Diefstal van suikerboonen. Bij de politie is aangifte gedaan door den heer v. d. S., tuinier van de Gr. Florisweg dat bij hem zijn ontvreemd 70 pond suikerboonen. Door de politie wördt een onderzoek ingesteld. Peren dieven. Een 7~tal jongens, die zich schuldig hebben gemaakt aan het stelen van peren, uit den tuin van den heer v. d. T. aan het van Bergen IJzendoompark, zijn gisteren naar het politie bureau overgebracht. Na ernstig te zijn onder houden, zijn zij naar hun ouders teruggebracht. -S DRUKKERIJ A. BRINKMAN ZOON GOUDA Dc Heer en Mevrouw A. DORTLAND— VAN DER LOO ontvangen 8084 Zondag 27 Augustus on Zondag 3 September, Turfmarkt 20. Rch. Z. C. U. Z. C. Hilligersb. R. D. Z. II 2 1 8 le klasse B. 6 L - 8—8 2 i a 1 5 2e klasse A. 5 I 5 1 1—5 1 5 2o klasse B. fl 8 I Wielrennen. HET ONGELUK OP QE STADIONBAAN. Naar wij vernemen is de toestand van Ull rich iets vooruitgaande. D« toestand van den helper Van Lange, die aanvankelijk gunstig was, is ernstiger gewor den. De patiënt heeft het bewustzijn verloren. De uitvaart van Orlemans. Men meldt ons uit Amsterdam: Bij duizenden verdrongen de menschen zich gistermorgen voor het sterfhuis op het Iepen plein van waaruit om half elf he< lijk gedragen werd van den Zondagavond op het Stadion zoo ongelukkig om het leven gekomen helper bij de wielerwedstrijden, den heer C. Orlemans. In den stoet, die door drommen menschen ge volgd werd, reden twee open landauers mee, waarin circa 40 bloemstukken lagen opgesta peld. Achter den lijkwagen gingen amatur- en pro fession® 1-renners, gangmakers en stayers, onder wie o. m. opgemerkt werden: De Roos, Flesker, Aandewiel, Khser, Klaas van Nek, Moeskops, Nankman, Engelen, Bakker, Douwes, Anspach. De stayers Storm, Snoek, Blekemolen en Dirkentman deden als slipnendragers dienst. Op weg naar de Oosterbegraafnlaats hadden zich duizenden opgesteld, om de lijkstoet te zien voorbijtrekken. Op het kerkhof waren tal L.L. ren uit de wielersport, bestuursleden rijdersbonden en van wielerbanen. De lijkbaar werd gedragen door verschillende renners, gangmakers en stayers. Achtereenvol gen spraken namens het „Nederlandsche Sport park Het Stadion' en namens den heer Snoek, wiens helper de overledene was heer J. .1. v. d. Berg, directeur van Vervolgens voerde het woord namens den „Nederlandschen Wielerbond" de heer Van Winsen, namens den Nederlandschen Renners- bon3 de heer Hazenberg, names de „Wielerclub Olympia" de heer Van Hessen, namens de „Ger maan" de heer Müller, namens de „Gazelle" de heer Hoonhout en namens „Sparta” uit den Haag de heer E. van Oven, die allen den over ledene als een trouw sportbroeder en vriend memoreerden. Generaal-majoor Tonnet herinnerde aan den diensttijd van den overledene, toen hij 4J4 jaar als paardenverzorger bij spr. in dienst was ge weest. Vanaf zijn recrutentijd had spr. reeds veel met den overledene opgehad. Hij bezat een hart van goud. 4.W STAATfilOTKHTJ. f 100 No. 1113a PRIJZEN VAN 45. 282 Sin 5862 62C 3323 ÖU81 639 3369 6260 674 3643 6634 1196 4116 6770 1437 4268 7111 2(/29 4366 7842 2033 4646 7896 2320 4690 7618 2694 4876 7771 10024 13391 16261 19828 22677 -- 5453 7893 10536 18564 16297 19903 22740 6687 7897 10970 13577 16499 20002 23887 F mng voor de verdiensten van den heer Krom ijagens de vereeniging. I ïn de* vacaWue-Krom werd na drie stemt<' gen tot bestuurslid gekozen de heer B. A. do hJong. (De heer J. L. Hulleman had een gelijk itjantal stemmen). Op voorstel van het bestuur werd bij accla- «natie cn onder warme instemming der leden de heer C. C. Krom benoemd tot eere-lid. De agenda voor de Alg. Vergadering van den L Middenstandsbond, welke begin Sept, te Zwolle zal worden gehouden, bood weinig stof tot be- j «peeking. Besloten werd steun te verleenen n* het voorstol tot wijziging van de contributiX heffing voor 1923 tot een bedrag van f 2. De f pamingineester, de heer K. de Jong, lichtte do MMxkakcliikhcid daarvan toe. In deze bondsvergadering zullen o.a. aan de .wde komen een voorstel tot instelling van een 4L Koppel Jr. medaille”, zulen plannen wor- den ontvouwd tot centralisatie van de neutrale .«niddenstandsorganisaties, zal het instituut „De Middonstandsraad" een punt van bespreking vor men, Ingcleid door een Haagsch winkelier, ter wijl ook over de gestie van den Middenstands- raad door de Rotterdamsche Middenstandsver- Wniging zal worden geïnterpelleerd. De tweede dag zal de congresdag zijn, waarop penige sprekers middenstandsvraagstukken, Waarover prae-adviezen zijn uitgebracht, zullen belichten, o.a. het vraagstuk van de vliegende wrtrikels. Tot afgevaardigden voor die vergadering wer den benoemd de hoeren H. de Jong en C. Slegt, en tot plaatsvervangers de heeren A. D. van .Vreumingen en J. G. C. Kamphuizen. De ver goeding werd bepaald op 25. Zooals bekend, gaat de Goudsche Winke- tfeiwvereeniging feestvieren, Ier gelegenheid van haar 20-}arig bestaan. De Feestcommissie, be staande uit de heeren H. P. van Wijngaarden, C. Slegt en G. J. van Burk bracht rapport uit over haar plannen. De feestviering zal bestaan uit een receptie in den namiddag van 3— 5 uur in de sociëteit ,.Ons Genoegen", met daaraan ver bonden tea. In den avond zal in dezelfde zaal een soirée worden gegeven, voor het amusante deel waarvan veler medewerking is verkregen door enkele sprekers zullen ook korte toespra ken worden gehouden. Aan het eind van deze soirée zal er gelegen heid zijn tot deelneming aan een souper, het welk gevolgd zal worden door een bal. De zaal zal feestelijk worden versierd en voor goede muziek zal worden gezorgd. De com missie, wier plannen algemeene instemming vonden, wekte alle leden op met hunne dames déze feestviering bij te wonwti Voorts werd nog medegedeeld dat de kosten «an dit feest verbonden zijn gedekt, en dat een fraai uitgevoerde' feestgids ter'herdenking van den feestdag zal verschijnen. De feestviering is bepaald op Maandag 9 October. Bij de rondvraag werd gesproken over „de Handelskamer”, over de vliegende winkels en wat daartegen is te doen. Tot onderzoek van dit laatste werd een commissie ingesteld, be- staande uit de heeren Muurling, Houtman en HMbman. k Bedoten werd de eerstvolgende vergadering te houden zoo spoedig mogelijk na het Midden- «tsfléirnngres. f Bakker s-arbeid. IQ -ministrieële beschikking is toegestaan, dat fa» verschillende gemeenten of gedeelten van gemeenten tusschen 5 en 6 uur voormiddag, h tilths— arbeid mag worden verricht. GOUWE I4S GOUDA TH aa mat ZATEHUA» snPTBMBF.B woHIen alia raarratliae Ckao. artikel.», nrap. tegen baltaasevoan lac© preien ullrarkoeht. loss so UmaaiMle.lrapaa. l.lkaiiran ana. met SO kartlaa. ■V' Bia da reels» vrU.rraac In da «mlaca. Z. on NoptunuH D. J. K. II De teidag en j den, hadden hef volgende, resultaat I(X) meter: 10.9 sec.y 200 meterHouben 22.7 sec.2e Krüger 22.9 sec. 400 meterNeumann 50.1 sec.2e Dünder. 800 meterKöpke 2 min. 1.6 sec. 1500 meter: Peltzer 4 min. 3.8 sec. 5000 meterHusen 15 min. 36.5 (Duitsch record), 2e Bieckmann 15 mini* 14 ’0.000 meterBedarff 32 min. 47.6 sec. (Duitsch record). 5000 meter wandelenHühnel 23 min 33.7 sec. 4 maal 100 meterS. C. Charlottenburg 42.4 sec. (Duitsch record). 3 maal 1000 meterZehlendorf 8 min' 6.2 MC. 110 meter hitWemisTrotzbach 15.3 (Duitsch record). 400 meter hindernisv: Massow 5fi.8 sec. Kogelstooten Wenninger 12.92 meter. Luohtvaart. I. C. A. R. Het deelnemen van de Fransche militaire luch> vaart aan de komende vliegfeesten is thans v4i zekerd en zelfs kan gemeld, dat niet minder da» dertien Fransche militaire vliegtuigen voor d« L C. A. R. naar Rotterdam zullen komen. Terwijl reeds zes tenthangars verrezen zijn, ij nu ook met het opbouwen van een derde Rh chardshangar begonnen. Het vliegveld Waalhaven zal ook nog voot; de opening van de I. C. A. R. eeh eigan klein post- en telegraafkantoor krijgen. Verder heeft het bestuur niet nagelaten zijn aandacht te wijden aan de kwestie der motor* looze vliegtuigen, die den allerlaatsten tijd zuh ke belangrijke prestaties verricht hebben. Dif is echter steeds gebeurd in bergachtig terrein waarbij het begin van de vlucht van een hoogte# af kon plaats hebben. Het is dan ook onzeker of in een geheel vlakke streek deze vliegtuigen1 reds een vlucht van beteekenis kunnen doen©1 Niettemin is op verzoek van het bestuur de heer Plesman naar de Rhoen vertrokken om te onderzoeken of op de L C. A.-R. een demon stratie van een motorloos zHIvllegtuig mogelijk! zou zijn. Watervliegtuig verongelukt. N. T. A. meldt draadloos uit Washington! d.d. 24 Aug.: Het watervliegtuig Sampaio Com reia, waarmede luit. Walter Hinton van News York naar Rio de Janeiro trachtte te vliegen, far tusschen de Bahama-eilanden en Haïti bij eert poging tot landen op het water verongelukt. Del kruiser Dewey heeft gerapporteerd, dat Hinton en de bemanning in uitstekenden toestand zijrt opgepikt en de verongelukte machine naar Guantanamo wordt gesleept. Waterpolo. DE KAMPIOENEN 1922. Hieronder geven wij den eindstand van de waterpolocompetitia 1922 van den Nederland schen Zwembond. In verband met de door de afdeelingskam- MEUBELEN Bijna voor niets!! Slechttf enkele weken buitengewone oprui ming van een partij Stoelen. Tafels, Spie gels. Schilderijen. Thee- kaatjes. Boekenkasten, Gobelinameublcmen- ten, Leerameublemen- ten. Eikenhouten Buf fetten. partij witlak 2 p. ledikanten, enz., alles spotgoedkoop. Slmonztr. 44b, nabU dl Itliiittii, hw. lil. 12100. 7552 ÏÖ453 7815 71 1408Ó Ï57Ï2 8349 10649 14103 13 852Ö 10826 60 16042 -16132 -v.v 14797 16865 12597 14962 17034 - 12796 1520.) 44 1 II _I fl P.O. II 6 6 1o klasse Dames, fl fl fl 2a 'kassa A. Danv*s. 5—1 4—1 1 1 4 1—5 2e klnsse B. Dames. fl fl fl fl

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1922 | | pagina 3