E” CADEAUX! Ilaties. en, en. NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN Maandag 28 Augustus 1922. 61. Jaargang KERK a. d. U., OUDERKERK a. <1. U., OUDEWATER, Dit blad verschijnt dagelijks behalve op Zon-en Feestdagen BUITENLAND. URION 1 mucus. FEUILLETON. OE GENEZER CHT S ltnuli^'ht' A'z Ê'^E p"-"'' sricht asch tesse aties. 0T9REII. Co. '4. 12^ (Vordt n-m BERGAMBACHT, BERKENWOUDE, BODEGRAVEN, BOSKOOP, GOUDERAK, HAASTRECHT, MOORDRECHT, MOERCAPELLE, NIEUWER. - - - - REEUWIJK, SCHOONHOVEN. STOLWIJK, VVADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, enz. rij 1601 van .Calcutta naar Java, voer Ingezonden Medsdeelingen. rbsrloht morgen vanf Htri 1 2818—40 ant- 8091 I HM'WI van tegen- ETAIL. moet ik 60 8074 84 IK. Jk frika naar Rotte Las Palmas, otterdam, voer 1 De koers van de mark. Een draadloos bericht uit Londen van 27 Aug. houdt in: Er was nog een groot verschil tusschcn de uiterste cijfers, die de mark heden op de elfec- 1 3 7 5 2 3 DE LEVER’S ZEEP MAATSCHAP HJ. VLAABDINGEN. was •n van telen. door ROBERT HERRICK. prijzen. 134. I L, *ikant Gouda. 40 8075 ïilen. Kon- >t- a en ■«t SS U prima 8093 40 een de rijks— aantal ing de ijs 1 1 irritz. dersund. van 27 Aug.: Z.W., later wek aanvankelijk nevex veer, later toenes p regen, iets wars iar Java, kwam •nieuw onschat- zijn hiei in wht het il is er een sid- over dit een vol- Koopt Uw SUNLIGHT ZEEP steeds bij heele doozen! Bij inzending vim: 5, 15 25 en 50 uitknipsel» van SUNLIGHT en van LUX DOOZEN ais hieronder alge beeld ontvangt U FRAAIE CADEAUX! aar Buenos n naar New-York, HEEFT HET GROOTSTE DEBIET IN DE WERELD GEFABRICEERD DOOR DE LEVER’S ZEEP MAATSCHAPPIJ VLAARDINOEN V. Helen Holden was dikker geworden in de laat ste jaren door haar gemakkelijk, werkeloos stadsleven. Toch was zij nog een mooie vrouw, vol levenskracht en levenslust. Haar haar werd al wat grijs aan de slapenZij was tegen over haar man gezeten in de zitkamer van het kleine huis, dat zij dezen winter gehuurd had voor haar kleine gezin, om dicht bij haar ken nissen te zijn, vooral bij Vera Travers, die in de naburige straat woonde. De ontmoeting met haar man was moeilijk voor haar geweest, na de jarenlange scheiding, maar toen zij eenmaal besloten had om aan den wensch van haar kind gehoor te geven, had zij er moedig in toegestemd. Zij was kalm en waar waardig zooels iemand met een goede opvoe- ABONNEMENTSPRIJS» per kwartaal ƒ2.26, per week 17 cent, met Zondagsblad per Wartaal ƒ2.90, per week 22 cent, overal waar de bezorging per looper geschiedt» Franco per post per kwartaal ƒ3.16, met Zondagsblad 8.80. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau» MARKT 81, GOUDA» bij onze agenten en loopers, den boekhandel sn de postkantoren. Onze bureaux zijn dagelijks geopend van 98 uur.) Administratie Tel Int K2j Redactie TeL 645. g. van Kaapstad van Kaapstad n< En deze dochter van hem had haar eigen plannen gemaakt voor de toekomst, voor haar werk zij wilde dokter worden! Een bewijs voor hem, dat zij niet het evenbeeld van haar moeder was, zooals hij aan Elport voorspeld had Natuurlijk zou hij haar moeder gaan opzoeken, hoe onaangenaam het hem ook om de oude hartstochtelijke herinneringei zijn ongelukkig verleden weer op te rake GtlUDSfflE BHJROT. die manier tot Holden. JBnj economisch-politleken aard en «11? betreffende "’«g behandelen, zullen Maan- Op de agenda staat een bo lken en gevolgen van de da del middelen, welke tegen een daling kunnen worden aangewend (Tel.) van W.-Indië W dat is maar goed ook het is een tegenwicht tegen andere, sentimenteels invloeden in haar leven". ,,’t Is zoo onvrouwelijk I" Holden glimlachte, maar zweeg.... Zoo zaten zij tegenover elkander te praten als twee bezadigde vrienden van middelbaren leeftijd, twee, die in vroeger dagen grieven tegen elkaar gehad hadden, maar aan wie het leven zijn moeilijke les geleerd hadbuiten dien hadden zij één groot levend belang ge meen. Een lichte stap klonk in de gang en mevrouw Holden viel zichzelf in de rede met een ,.Ben jij het, Nel Kom eens even hier Een lang, slank jong meisje trnd de kleine kamer binnen, maar bleef op het gezicht vnn den vreemde aarzelend staan. De moeder stond op en zei op haar korten, gewonen toon: „Dit is je vader NelWil je alsjeblieft even bellen om de thee „Hoe maakt u 't zei het meisje op vorme- lijken toon en gaf hem een hand, ‘t Was dui delijk, dat deze jonge dame er ook haar tav» zichten op na hield evenals haar zuster en dat die nogal verschilden. „Waar ben je geweest, HeveUngV vroeg haar moeder snel. „Even bij tante”. „Was Ned or ook? Ik had gehoopt, dat Jo hem mee toudt brengen". Jtedt je dat werkelijk gewild, moeder tjeF 1. v. Londen naaf Aug. n.m. 8 u. 45. rland. Java, vertrok 2? u opgehouden nu ding behoort te zijn bij een pijnlijke gelegen- heid. Haar houding was rustig en wellevend als van een vrouw, die moedig haar nederlaag in 1 ’t levej» had gedragen, haar vrouwelijke waar digheid tegenover de wereld had opgehouden en haar dochters behoorlijk volgens de eischen van haar stand had opgevoed. Haar houding was een onuitgesproken verwijt aan den afge- dwaalden echtgenoot, die zijn eigen weg was gegaan en haar aan haar lot had overgelaten. Op de tafel, bij den stoel, waarop Holden zat, lag zeer in 't oog vallend een aflevering i van een populair tijdschrift, dat een vleiende 1 beschrijving van het „Nieuwe Ziekenhuis" be- vatte, met foto’s en een korte levensbeschrij ving van den directeurdaarnaast een deel van het „Tijdschrift voor abnormale Psvcholo- 1 gie”, waarin een bijdrage van Holden was op- genome^ en verscheidene buitenlandsche kran- ten waarin het „Nieuwe Ziekenhuis" werd ge noemd. Holden kon niet nalaten even te gHm- lech»*n toen hij er naar keek „Laten we het nu eens over Dora hebben", zei hij tot zijn vrouw, ,die jonge dame schijnt zoo haar eigen denkbeelden te hebben over hoe zij haar leven wil inrichting". „Dora heeft altijd haar eigen denkbeelden gehad I" „Dat Is altijd een goed ding.... ’t is nog too'n kwaad plan niet, vind ik.” Helen maakte een gebaar van wanhoop. ,Zij is altijd zoo Vreemd geweest „Zooals haar vader", opperde Holden. „Maar als talen en muziek geen succes bij haar heb- ben, waarom het dan meer niet eens met de wetenschap geprobeerd l „Maar een meisje, dat haar eigen brood niet behoeft te verdienen „Veel vrouwen komen op hun volkomen ontwikkeling”, zei nsterdam, voer 21 inr New-York, voerj naar Java, vertrok rdam naar W.-In* Jmuiden. Aug. van Vancotw ABVEKTENTIKPIUJHt Uit Gouda en ornrtreken (behooronde tot dan bezorgt ring 1—5 regels 1.30. elke regel moer ƒ0.26. Van bulten Gouda «n den bssorgknngi 1—5 regels ƒ1.65. elke regel meer ƒ0 30. Advertent iën in het Zaterdugnummer 20 byslag op den prijLlefdadigheids-advcrtsntién <ie helft van den pnja. INGEZONDEN MEDEDEELINGENi 1—4 écgeis ƒ2.05, elke regel meer ƒ0.50. Op de voorpagina 50 hoogcr Gewone advertentiën en ingezonden mededeelingen hQ contract tot »eer gereduceerd den prij». Groote letten» en randen worden berekend naar plaatsruimte. Advertentiën kunnen worden ingezonden door tusachenkomst van solieds boekhan delaren, Advertentiebureau* en onze Agenten en moeten daags vóór ds plaataiug aan het Bureau zjin ingekomen, teneinde van opname verzekerd te zifn ht op: 3 n.m.—5.3T v.flfc -5.32 -5.32 5.35 5.38 -5.42 -5.44 -5.45 -5.47 welf” zei Holden snel. „Je wou graag, dat ik je moeder opzocht en de zaak met haar besprak?” Zij knikte opgewonden, en hij zag, dat haar oogen vol tranen stonden. „Vooruit dan maar! Wanneer?" „Morgenmiddag, als u kunt ik zal u komen halen, mag ik?” „Goed!" „Wat heb ik gauw weg." „Ik ben blij, dat je gekomen bent.” Het meisje stond op en knoopte haar mantel dicht. Toen zij zoo stond was de indruk van jeugd, levendigheid en gezondheid, die zij maak te nog sterker. Zij keek uit het open raam. „Wat een mooi uitzicht hebt u hier boven!" Zij lachte vroolijk. „U moet me op een keer eens alles laten zien?” „Wanneer je maar wilt.” „Dat zal leuk zijn!” Zij reikte hem haar groote ongehandschoende hand; haar zuster sprak altijd van „Dora's poot,” en weer bloosde zij. „Dag Vader! U hebt me heerlijk geholpen Tot morgen dan?" Zij glimlachte verlegen, en opeens deed zij Holden denken aan haar moeder, waar zij toch anders niets op geleek, toen ging zij snel de ka mer uit. Hij ging weer aan zijn schrijftafel zitten maar spoedig stond hij weer op en liep onrustig de studeerkamer op en neer. Jeugd met al haar levenskracht, hoop en vas ten wil om zich het recht te veroveren haar ei gen leven te leven, was hier in de kamer geweest en er was iets van haar opwekkende frischheid en gezondheid achter gebleven. En in den man, die elf jaar lang geheel in zijn werk was opge- gawï, waarin meer en meer zijn eigen persoon lijk leven, dat hij als geëindigd beschouwde ach had opgelost, werden vreemde gevoelens wakker, els van lentestemmen in de natuur. Dit was „zjin” dochter, ziin eieren vleesdi en bloed. die hier in de kamer bij hem was geweest en the hem aan zijn eigen jeugd had herinnerd. Nu was het haar leven waarvoor hij moest zorgen, het leven der onbedorven jeugd. Voor hem was de levensweg reeds dalende, het hoogtepunt van den heuvel was overschre den, en in het vervolg hoeveel hij ook nog tot stand kon brengen, wat voor goede daden hij ook mocht doen, hoe beroemd hij ook mocht worden, zou slechts het leven van de jongere generatie van belang zijn, die volgende genera tie, die zich ongeduldig baanbrak op den le vensweg. DUITSCHLAND. Mudtregelen naar aanleiding van do daling van de Mark. B e r I ij n, 26 Aug. Gistermiddag werd algemeene bespreking gehouden van en de Pruisische regcerlng, waarin een voorstellen behandi'ld werd, die tot lenigir van den door de waardevermindering van mark ontstanen algemeenen noodtoestand zou den kunnen bijdragen. Ook de voorstellen, die de vakvereenigingen den vorigen dag aan den rijkskanselier hadden gedaan, kwamen ter spia- ke. Naar verluidt denkt de rijksregeering o.a. over een verhooging van de belasting op luxe artikelen, tabak, koffie en cacao. Daarbij werd ook de gedachte van een eventueel algemeen invoerverbod voor luxe-artikelen besproken. Verder besprak het kabinet bepaalde beper kingen in het brouwerij-bedrijf, ten einde hoe veelheden graan voor een betere broodvoor ziening ter beschikking te krijgen. Ook met de gedachte van een levensmiddelcnrantsoe- neering heeft men zich beziggehouden. Aan het slot der bespreking werd aan alle betrekken departementen opgedragen, voorst» Hen uit te werken en deze aan den ministerraad, die heden onder voorzitterschap van rijkspresident Ebert wordt gehouden, voor te leggen. De ryksregee- ring zal inzake het gehcele probleem geen be sluiten nemen zonder de meening en de voor schep hadden in internationale verhoudingen, hoe anders zouden de belangen gericht zijn, en hoeveel eerder zou de Souvereine mogend heid, die het evenwicht zou moeten houden tusschen de haar samenstellende deelen, zich rekenschap moeten geven van belangen die ze als eenheidsmacht kan verzaken, hoe zou er een natuurlijke vergemakkelijking kunnen komen van de internationale besprekingen, die thans, ondanks alle Volkenbonds-ideeën, besprekingen blijven tusschen afgesloten eenheden, en daar om mislukken I Wij denken ons de vertegenwoordigers der Vrijstaten van Brittannië, van een federalistisch België, van een Duitschland, waarin de afzon derlijke staten ook hun vertegenwoordigers zen den naar de internationale Toumooien, van een vrijstaat Elzas (onder Fransche souvereinitoit) van een Donau-federatie> bijeen op de interna tionale conferenties verwante grenslanden, domi nions van verschillende gefedereerde staats- eenheden. Zu 'en zich hier en daar belangen verwant schap vertoonen, een Elzas zal wellicht dichter bij Beiersche en Badensche dan bij Duitsche of Centraal-Fransche belangen staan, een Ierland zal speciale toenaderingen willen, waartoe het Centrale Britsche Rijk als zoodanig niet is ge neigd. En zoo zal een verzachting van tegen stellingen ontstaan, die voortvloeit uit de auto nomie der staten-deelen, en waardoor een we zenlijker volkenbond gevestigd wordt dan men thans aanschouwt. Ierland. Wie aan de strijdende nationaliteiten denkt, vestigt vóór alles het oog op Ierland en Vlaan- Hct proces De Beucketaere. Er is zalden een maller comedie veiloond dan d*> cisch vu** een doodvonnis, ge /olgd door een vrijspran'*. Heeft de auditeur-militair in het pro- ces-De Beuckelarr1 er zoo naar gehunkerd om zijn slachtoffer achter de tralies te zien, dat hij daarvoor de hoon van de heele wereld een niet te geringen prijs achtte? Hoe het zij, de B Igische regeering heeft met dit proces, dat wordt omstuwd dooi een reeks van even ongemotiveerde en onbillijke vervol gingen, de Vlaamscbe zaak opniv. bare diensten bewezen. Niet alleen Holland aller oogen opengegaan voor Belgicisme nu eigent>k is en wil daring van verontwaardiging gekomen kerkeren, jo het hoofd eischen vnn mankt onschuldig, eerbaar man, a"één omdat hij Vlaming is, is er een siddering van veront waardiging gekomen door ens heele volk, die doet denken aan h't afgrijzen dat ons vervulde tijdens het proces-Dreyfus, maar ook heeft men uit de uitvoerige pers-verslagen nauwkeu rig het geernai en de slappe houding kunnen waarnemen van partij-flamingantcn als Van Cauweleert. Men heeft in Holland en overal waar onpartijdigen wonen, een anderen kijk gekregen cp het c tivisme. En even groot als de verontwaardiging was over het onrecht dat hier geschiedde, was de walging over een niet als landgenoot erkenden teekenaar, wiens naam wij evenmin noemen Jls den naam van een voormaligen Limburgschen afgevaardigde, die zijn land verried. Arm België! denken wij, al de processen, den broodroof, de verbanning waarnemend, waar mee het Belgicisme zijn voos bestaan wil op houden, terwijl het zich eenvoudig alle moei lijkheden van den hals kon halen door van België te maken een federalen staat als Zwit serland. Rijk Vlaanderen! dat kracht heeft om te lijden en te overwinnen >Jk geloof van wel," antwoordde het meisje* peinzend. „Zij is nooit hertrouwd zooals zoo- ®ls andere vrouwen.” Holden knikte. „Tante Vera zegt, dat we allemaal trotsch op u moesten wezen I” Hij ladite zacht. „Vader!" riep ze moedig, en ze keek hem met haar eerlijke, jonge oogen aan. „Waarom kun- >ten twee menschen niet gewoon vriendelijk te gen elkaar zijn, al al houden ze niet meer «Van elkaar 1” rrJa, dat moest kunnen." „Ik begrijp niet, waarom ze geen goede vrien den kunnen blijven, en 't was alsof zij in haar jonge ziel naar woorden zocht om haar gevoelens uit te drukken over de dwaasheid en het onrecht van de oudere generatie tegenover •e jongere. „Dora, je mama zal je den een of anderen wei eens alles vertellen en ^een, ik wil „daar" niets van weten,” zei ze geslist. „Dat was een zaak tusschen moeder en de* l'”* M0ar het zij hoe het zij, u bent mijn va- »’t Is toch rechtvaardig, dat de ander ook *ïerv tedZeggen heeft over s,amel<le z‘j -> Ja. ia. 't komt <r niet on ®aiw <K begrijp ie deren. Ierla*»d is nu oen vrijstaat gewoi den on der Britsche opperheerschappij, en de beste leien schijnen daarmee tevreden te zijn. En nu er waanzinnigheden g«b»'iren als het verzet der rebellen, als de moord op Collins, is 'eder ge- negd die rebellen te veidoemen en in zijn sym pathie voor den Vrijstaat indirect het groot moedige Engeland te loven, dat met den thans loyaal-geworden Vrijstaat, het groepje misda digers bestrijdt, dat Ierland na zooveel bloed en tranen nóg onve'lig maakt. Onze wenschen zijn zonder twijfel mèt de ge ordende legermacht, die het land tot rust wil ibiengen en tegen de lers'he opstandelingen, die dtoomen van een nu wel voor immer verloren absoluu'-vrijen lerschen staat. Maar wij kunnen het niet verdragen, dat een Ier als Bernard Sbaw thans met zij> spitsvondigheden, dot iedere Ier thans een politieagent moest/zijn enzoovoort, de d<-ierentie verliest voor ds tra giek der extremisten, aan wier menta'itrit het toch in eersten aanleg te dafiken is, dat Ierland de vrijheid verkregen heeft welke het nu tegen hen moet verdedigen. De Valera is een roman tische figuur, het is een hardnekkig illusionist. En nuchter beleid alleen vestigt een gezonden staat. Maar wij blijven al is zijn invloed verderfelijk toch altijd sympathie koesteren voor de persoonlijkheid, die sterven wil voor een gedachte of die gedachte verwezenlijkt zien wil in alle glanzende volkomenheid. Wie zoo lang en zoo moeizaam gestreden heeft voor zijn volk hem treft geen oordeel, wanneer hij de ontvankelijkheid verloren heeft voor de praktische weldaad, die hem uit de handen van zijn doodsvijand wordt ‘oegereikt. 8077 gen OVERZICHT De wanhoopstoestand van Europa.Het verval der diplomatie. Wie heeft gemeend, dat na den oorlog, een nieuwe gedachte de oude politiek der groote mogendheden zou omzetten en gezond maken, gevoelt zich door hetgeen hij in de laatste jaren zag gebeuren al bitter teleurgesteld. Berustte de politiek van den gewapenden vrede, welke de periode van vóór 1914 karakterizeert, op een beginsel van machtsevenwicht, ondanks zijn ge weldige gevaren heeft dat beginsel veertig jaren lang den vrede in Europa weten te bewaren en zoude ieder met graagte de kosten en lasten i van het militarisme vóór 1914 willen dragen, 1 indien daarmee de welvaart, orde en voorspoed i van die periode kon worden teruggekocht. - Het systeem van gevaarlijk machtsevenwicht tusschen de openlijk voor hun egoisme uitko- I mende staten, heeft plaats gemaakt voor een toestand van volstrekte impotentie en interna- tionale anarchie. De machthebbers zijn niet j meer in staat de uiteenvallende resten van onze beschaving, van onze welvaart, van ons geluk, bijeen te houden, de Westersche cultuur tot weg onder de handen van wie zich haar ge- neesheeren achten. Voor den oorlog had men het systeem der verbonden en der geheime di plomatie. Die verbonden waren secttre verzeke ringen tegen den oorlog, die geheime diploma tie maakte sterk en vreesachtig. Tegenwoordig heeft men het systeem der conferenties en der openbaarheid. Het geeft woorden, woorden en anders niet I In Londen is het veel geprezen beginsel der collectiviteit ten onder gegaan. Frankrijk schijnt zijn zinnen te hebben verlo ren, en de nog stevigste landen, Engeland en het cynisch-afzijdige Amerika, zijn niet in staat, Duitschland, Oostenrijk, Rusland, te behoeden X r tegen totalen ondergang. Men zoekt te allen kant naar geneesmiddelen, die de onbekwame diplomaten niet in staat zijn te geven, men zoekt naar innerlijke, spontane, krachten, ondanks zijn vertwijfeling, omdat het nu eenmaal in de natuur van den mensch en de m-nschheid ligt, het leven te willen bestendi gen. Men vraagt zich af, welke machten de op lossing zullen geven, nu, tegelijkertijd met het parlementaire stelsel, het stelsel der internatio nale diplomatie verworden blijkt. En wij, voor ons; zien maar één uitweg. De eenige vaste wil, de eenige hechte kern temidden van de alzijdige wankeling, is het stre ven der kleine, onderdrukte nationaliteiten naar bevtijding. Het brute imperialisme, dal Duitschland in 1914 dreef tot den waanzin, zij ner oorlogsverklaringen, het vooze imperialis me, waarmee Frankrijk in deze dagen parasiteert op de welvaart der wereld, het moet vervan gen worden door het federalisme, Waarvan ons het Britsche Rijk een voorbeeld geeft. Geen machtsevenwicht tusschen wederzijds gecentra liseerde staten, maar een ombouw der groote mogendheden in federalistische gemeenschap pen, waarin de n a 11 e binnen den staat tot haar ■echt komt, en bij het behoud der oeconomische eenheden, het autonome onderdeel als het ware len overgang vormt tot andere eenheden en de tegenstellingen verzacht, dat is, naar ons voor komt, de eenige redding. Indien in andere sta len, zooals in het Britsche Rijk het geval is, de Vertegenwoordigers der dominions medezeggen- stellen dor verschillende Inndsregeetingen hebben gehoord. Te dien einde zijn de minister presidenten en de ministers van binnenlandeche zaken van alle bondsstaten gisteren tot een al- gemeeno bespreking te Bei lijn uitgenoodigd op aanstaanden Maandag. Gistermiddag werd te B»rlijn een be^n'eking gehouden van het bestuur van bet Algemeen Duitsch Vakvoreenigingsveibond, der onafban» kelijken en der meerderhoidssocinlisten. Aan deze besprekingen, die zich eveneens met den rconomischen en pollHek»n foeMnnd bezig hielden, nnmen ook Fimn'^n van hot V. V. ta Amsterdam en Shaw van de Tweed- !n'- 'natio nale te Londen doel. HWd. Zaterdagvoormiddag begon, naar het Hhl. ver neemt, onder voorzitterschap van rijkspre-ident Ebert d“ aangek ondigde ministerraad, die zich met de maatregelen tegen don gestadig toene* menden economischen noodtoestand van breeda kringen der bevolking bez’ 'hield, De betalingen min de verrekenbureaux. Berlijn, 2f) Aug. De Fransche rogoerlnfp heeft thans officieel medegedeeld, dat de letor- sie-maatregelen in den Elzas gedeeltelijk zijn 'opgeheven. Er zullen voortnnn geen massa- uitwijzingen meer plaats hebben. Da sequestrn- tie der goederen wordt opgfhevcn, evenals de immobilisatie der Duitsche deposito's. De ove rige retorsiemaatregelen zullen opgeheven wor» den, zoodra de rosteoronde bedragen aan de ver- rekenbureaux zijn betaald. Tevens heeft de Fransche regeering aan do Duitsdie redering voorgesteld, een bespreking te houden over de definitieve regeling der betr.Hngcn aan do ver- rekenbureaux. De Duitsche regeering heeft dooi haar Parijschen vertegenwoordiger laten woorden, dat zij dit voorste! aanneemt. (Tel.) Helfferich verlangt de bijeenroeping van de Commissie voor Buiten!, Aangelegenheden. B e r 1 ij n26 Aug. De Duitsch-nalional* afgevaardigde dr. Helfferich heeft heden tot den voorzitter van do Rijksdagcommissie voor bui tenlandsche aangelegenheden een schrijven ge richt, waarin d spoedige bijeenroeping dezer commissie wordt geërscht. Dr. Hi’-orich be loopt zich op de belofte van den rijkskanselier, de fracties met de ontwikkeling der buiterland- scho aangelegenheden op de hoogte te zullen houden, vooral nu de toestand door d? daling der mark zooveel ernstiger is geworden. Daar de rijkskanselier aan de vertegenwoordigers van do vakvereenigingen mededeclingen omtrent den stand der onderhandelingen met do Commissi* van Hcstel heeft verstrekt, zullen er geen be zwaren kunnen worden aangevoerd kgen het bijeenroepen der commissie voor buitenlandsche nangelegcnhe den. Do commissie uit dén rijksraad voor econo mische aangelegenheden, welke de kwesties van economisch-polit b de schadeloosstelling dag bijeenkomen. Of spreking der oorzak»:, ling der mnrk en verdere

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1922 | | pagina 1