u vers E IE BERICHT NIET ijnen. NIÉUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN vKI Dinsdag 29 Augustus 1922. FEUILLETON. JE OE GENEZF** door ROBERT HERRICK. - Dublin, werd de _._vl._l van Michael a. d. D., OUDERKERK a. d. IJ.. OUDEWATER, REEUWUK. SCHOONHOVEN. STOLWIJK, WADDINXVEEN. ZEVENHUIZEN, enz. Dit blad verschijnt dagelijks behalve op Zon- en Feestdagen Wo. ISO» BERGAMBACHT, BERKENWOUDE, BODEGRAVEN, BOSKOOP, GOUDERAK. HAASTRECHT, MOORDRECHT, MOERCAPELLE, NIEUWER. kerk BUITENLAND. VOLKENBOND. 'Jfet meisje liep op haar toe en sloeg lief— ■toozend haar arm om haar moeder heen, ter- Jrfflztf min of meer vijandig naar den vreem- 9®n vader tegenover haar keek. Misschien was heer houding wat aanstellerig, maar hij maak- M indruk. Het jonge meisje en haar moeder g*80 «prekend op elkaar twee omwerkingen het zelfde thema op verschillende oogen- *ukken van inspiratie, en bij Holden, die ze 2°° didit bij elkaar zag, kwam een droeve F^rinnering aan vroeger dagen boven. Het ®«»ie bleef hem Stil van ter zijde eenigszins fWdig aanzien, terwijl haar moeder thee j Mtte en doorpraatte In elk opzicht leek tij op vrouwelijk en aanhalig en 1 I Redacti» röerloht morgen vaal be- n prijs. en gaan wil r twintig jaar geleden* EDAM ont- IV. (B. T. A.) In een vlaag vader drie zijner kin- taak nar- ooit oole irde het rooven der nadeel zon toe- democratie moest liep in de gedachten /erlaten. een aan- inzake de trekt De Direotie. JPLU KEN AOBOON, iWAARI ORST odig hebt iten. ma’s, r zakelijk ten tot do HOU, "-gesloten, wor- algemeene sta- solidariteit met IINGEN. van Montevideo n< ar Rotterdam, pass<' emel. disfjord. van 29 Aug.. t zuidplijke wind met regen- of on* ner. 2 8 Au commissie van herst vporm. mar JaVa, pass. 25, v irp. van het kerkhof te Glasrifevin gebracht. -aars, de generaals en Girona, zijn naar Melila om de operaties te leiden. Uit Me- gemeld, dat in de geheele zóne van groote oorlogstoebereidselen wor- Lt. Colonnes van de generaals Castro en Girona hebben zonder verliezen Tauriat Utrhen bezet, van waar zij Azib Mi dor beheer- schen. Ver gelegenheid van de Feest Viering op KipInglnnedag, zal de GOUDSCHE COURANT Donderdag 31 Augustus iar Buenos Ayres, ar Australië, kwanj ion. Padpng naar Anw r Ampterdam^ pass; naaj-l. jjva, vertrok I kwam 25 nanl vanrjJRi ^orengen op een andere generatie van vroa- nu nog eens over Doras studieplan- zei de dokter terwijl hij zijn kopje op W® tafel zette. .J1**18* ^ora studeeren vroeg Nel met een Mwachtend lachje. L, rrO, ik trek mijn handen van haar af F zuch* W moeder. „Jullie moeten de saaü naar "fiOUDSCHE COBRA N fENTSPRIJSt per kwartaal 2^5, par week 17 cent, met Zondagsblad ƒ2.90. per week 22 cent, overal waar de bezorging per looper geschiedt, om per kwartaal ƒ8.15, met Zondagsblad 8.80. iten worden dagelijks aangenomen aan ons Bureaus MARKT* 11, GOUDA; iten en loopers, den boekhandel en de postkantoren. aux zijn dagelijks geopend van 9—4 nur.j Administratie Tel Int 82; «48. ihten, Tk. p. Tuinbouwvefluyjf n Omstreken, Enw dito 2e soort 2.10—3.10; dij 00; peen 2—5.20» «en 8.00-12.50 J Duitsche stok-prin» 90pronkbooneu 5.50snijboonert' 0 K.G.tomaten A| .90-7.90; dito Q 2.90—6ditof :n 1.60—5.50, al* Een Engelsch-Fransch geschil, De Engelsche regeering heeft het volgende punt op de agenda van den Rand van den Vol- kenbond, die deze week bijeenkomt, geplaatst: ket geschil tusschen Frankrijk en Engeland Inzake de •Mtionaliteitsbesluiten van 8 Nov. 1921 £oor Tunis en Marokko en hun toepassing op zo Bngelsdw onderdanen, welke zaak de Franschen geweigerd hebben aan arbitrage te onderwer- lr< Helen Holden's kleine salon Mg er feeste lijk uit op dezen stormachtigen Decemberdag. Op alle tafels en in .de hoeken der kamer stonden manden en vazen met bloemen waar mee men in Amerika een verloving opluis tert. Een aantal dames zaten gezellig om het vuur en Helen was bezig de koffie voor hen in te schenken ^T.wea klontjes Vera? af tiris dazen win- ITALIË. Veelvoudige moord. L<u g a n o, 28 Aug. van waanzin doodde een „Heeft zij al bedacht waarheen zij wiir „Wisconsin F zei Nel uit de hoogte, „een van die inrichtingen in het westen waar co- educatia is en waar vrouwen zich als mannen aansteller! ven ongechaperoneerd naar partijen gaan F Zij trok eén gezicht waar Holden om lachen moest. „Zooveel meisjes gaan tegenwoordig stu- deeren F merkte hij op. „Maar geen meisjes van goeden stand”, zei de jonge dame. „fle weet zoo weinig van stand aF, zei haar vader opstaande, „en ik heb wel gemerkt, dat Dora het in dat opzicht met me eens is". „Daar is Dora juist", zei haar zuster, staat aan de deur te luisteren. Kom maar bin nen, kind F De jongere zuster, die nadat zij haar vader naar hun huis gebracht had, verlegen was weggeslopen, kwam nu binnen; snel keek zij naar haar vader en moeder om den uitslag van het onderhoud op hun gezichten te le- ^Js het in orde, vadertje F fluisterde zij met stralende oogen tot den dokter. „Vadertje F mompelde haar zuster hotst. Kom morgen maar eens bij me", antwoord de haar vadertoen gaf hij de twee anderen de hand en ging de kamer uit op de voeten gevolgd door zijn jongste dochter. Br wae niet gesproken over de onderlinge niMiwe vechouding van de familie. Stilzwijgend ZTzij overeengekomen, dat Dora ten min- vrij w- «n raw hoar «a dat wa voorloopig genoeg, De tijd, die de iliiiffFinlffHlMi—7nAten «ot kalmte brengt. geconfereerd, hebben besloten het I. V. V. te Amsterdam een schadtvergoedingsplan voor te leggen, welks toepassing door de vakvereeni- gingen van elk der betrokken landen aan de regeeringen zou worden aanbevolen. Dc economische nood. Berlijn, 28 Aug. (W. B.) De minister presidenten der Duitsche staten hebben, volgens de Berl Ztg. am Mittag vanmorgen met de rijks- regee.ln^ beraadslaagd over maatregelen tegen den economiSchen nood. De Beiersche regeering was door den premier graaf LerchenfeH ver tegenwoordigd. B e r 1 ij n2 8 Aug. (N. T. A. Draadloos). Da voormalige Italiaansche minister-president Nitfi zet in het Berliner Tageblatt zijn serie ar tikelen voort en betoogt, dat het vernielen dei Duitsche ijzerindustrie en Duitsche mijnen heel Europa brengen De Amerikaansrha d zich eindelijk overtuigen, dat, wanneer die poli tiek vnn geweld en domheid niet eindigde, alle moreele aanzien en elke economische bloei ver loren moest gaan. Een gedenkteeken op het graf van Erzberger. Berlijn, 27 Aug. (N. T. A. Draadloos). Gisteren, op den verjaardag van den moord op Erzberger, is op zijn graf te Biberach een ge denkteeken onthuld. Duitsche Katholiekendag. Volgens een bericht uit München is Zondag de 62e Duitsche Katholiekendag begonnen met een indrukwekkende betooging. Het aantal deelnemers wordt op 20,000 geschat. De Mün- chener aartsbisschop kardinaal von Faulhaber hield de feestrede en met een mis, gelezen door den pauselijken gezant Pacelli, werd het feest besloten. *rkloosheid te presideeren. Hij ver- deren door hun den hals met een scheermes te snijden. Daarna doode hij zijn oom met geweer en trachtte daarop zelfmoord te pl gen. Hij verklaarde het aantal zijner kinder te wllen verminderen om zijn schoonzuster kunnen trouwen. Fascistische demonstratie®, In de straten van Rome hebben groote fa cistische demonstraties plaats gebed, Mussoli heeft in een toespraak tot de manifestanten h_. programma der fascisten uiteengezet. Ons prow gramma, zeide hij, is eenvoudig dit s „Wij wik’ len Italië zelf besturen en wenschen een natiol^ nale reconstructie." -Ml TSJECHOSLOWAKUE. De kleine Entente en Polen. 1 Praag, 28 Aug. (V. D.) De bespreHngsK tusechrn de ministers van^buitenlnndsohe zake^ van de kleine Entente eh Polen zijn ghterM( begonnen en hebben gen timen tijd geduurd. IX premier dr. Bones heelt, eere van de deelnemers welk diner aanzati diplomatique en geering. Daarn^/na ZWEDEN. Een referendum inzake drankverbod. Stockholm, 28 Aug. (W. B.) Volgens de tot nog toe door het Zweedsche telegraaf- agentschap gepubliceerde cijfers werden bij het gisteren gehouden referendum over het alcohol verbod 772,777 stemmen voor en 846-336 stemmen tegen het verbod uitgebracht. SPANJE. De strijd in Marokko, T e t o e a n, 2 6 Aug. (B. T. >A.) De laatste indrukken over de onderwerping van Raisoeli zijn veeleer pessimistisch. Do onderhandelingen zijn geschorst. De bemiddelaars, de generaals Burguette, Castro vertrokken om de lilla wordt Alhucemas g den gemaakt. Girona ter F vroeg de gastvrouw. Zij hield haar moois hand even stil boven het suikerbakje. „Drie alsjeblieft, en nog een op 't schotel- tje I" en Vera antwoordde lachend op het koor van protesteerende stemmen^la, ik kan er niets aan doen ik eet een heeleboel koek- I jes ook I Als ik een dik oud vrouwtje moet worden zooals mijn moeder, in godsnaam dan 1 maar I Ik heb Gerard gezegd, dat ik nu lang 1 genbeg de slavin van mijn figuur geweest ben voor zijn pleizier, en nu zal hij me maar moe- ten nemen zooals onze lieve Heer roe be- stemd heeft te worden". Zij lachte haar zacht, kirrend lachje van i tevredenheid. Vera Traver» lachte meer op middelbare leeftijd dan zij ooit in haar jeugd had gedaan. Zij was een dik, gezellig moeder- i tje geworden, zooals zij eigenlijk allen ge- worden Warenhet leven was wat uiterlijk 1 betreft, goedgunstig geweest „Waarom leven vrouwen altijd in doodsangst om dik te wordenl" riep mevrouw Percy Farrold uit, een nog jonge vrouw, die blijkbaar veel moeite had om haar snoeplust te bestrijden. Natuurlijk om de mannen!" antwoordde Ve ra Travers. „Je bent nog jong genoeg om je man door je uiterlijk aan je te bindenJe blijft toch wel tien minuten na eiken maaltijd staan? Van beneden klonk een vroolijk meisjesge lach, waar de lunch ter eere van het engage ment nog in vollen gang was. „’t Is een gezellige tijd voor de kinderen!” ze! Helen Holden. I „Zoon geëngageerd meisje als jou Nel is het I liefste wat je op de wereld zien kan”, snehtte I Nina Farrington sentimenteel. Jk kan me mijn 1 eigen engagementstijd nog zóó goed herinne- „Zoon tijd komt nooit terug in je levenl" I wei A weer voor vier weken met vacantie. Wilsons nalatenschap. Veldmaarschalk Wilson heeft voor een waar de van 10.678 aan bezittingen nagelat.en IERLAND. De uitvaart van Collins. Heel lerlnnd, aldus meldt d.d. gisteren Reuter, heeft Collins heden de laatste eer bewezen. Te Dublin stond al het werk stil, de winkels waren gesloten, de blinden neergelaten. De begrafenis werd bijgewoond door duizenden van alle ran gen en standen. Na de hoogmis in de kathedraal, waarheen het stoffelijk overschot gisteravond was overgebrncht, vertrok de stoet, waaraan de voornaamste leden der Vrijwlaatsche regeering en een afdeeling Vrifstaatsche troepen deelna men, naar het kerkhof van Glasnevin, waar Col lins naast Griffith werd begraven. In alle steden en dorpen van den Vrijstaat werden herden- kingsgodsdienstoefeningen gehouden. Diaadloos uit Londen d.d. 28 Aug.: Na een plechtig requiem, opgedragen dr. Byme, aartsbisschop van Dtb1*" kist met het stoffelijk overschot Collins naar waar do begrafenis plaats had. De stoet, imi rijn plechtig militair 'vertoon, was tevens een merkwaardige' betuiging van rouw van het volk, waaraan 40.000 menschen uit alle standen deelnamen. De straten waren vol weenenden. Het geheele zakenleven was stop gezet. De onderkoning vnn Ierland, Lloyd George en Churchill waren vertegenwoordigd. DE BURGERSTRUD. Reuter meldt d.d. 28 Aug.: De Vrijstaters heb ben Waterville, het eindstation van de kabel» der Commercial Cable Company, heroverd. De door de rebellen beschadigde kabels worden hersteld. In een gevecht bij Blarney (graafschap Cork) werden drie rebellen gedood en velen gewond. A»en diner gegeven te* aan de conferentie^ aa< 0f de leden van het corp< e vertegenwoordiger» der re< .ud op het ministerie vnn buk tenlandsche zaken een receptie plnats. De bet sprekingen zullen heden waarschijnlijk ten elnd( gébracht worden. -• v OOSTENRIJK. De Interparlementaire Unie. Ween en, 28 Aug. (B. T. A.) Bij de opening van het congres van de interparlementaire unl dat door 300 afgevaardigden uit 26 verschl lende landen wordt bijgewoond, heeft bond kanselier Seipel zijn vertrouwen uitgeeproke dat hun aanwezigheid te Weenen bij do afg< vaardigden nieuwe sympathie voor Oostenrl zou wekken en hun verzocht de Oostenrijkscl zaak in hun parlementen en bij den Volkenbor te verdedigen. Treub diende groepen voor ben. De bedoelde besluiten, yraartegen Italië hwneens in verzet is gekomen, onderwerpen o.a. ftigelsche onderdanen, geboren in Marokko en funis aan verplichtingen van Fransche onder- hteien, gelijk de dienstplicht in liet Fransche kger. In Tunis zijn Engelsche onderdanen van Jkltezer afkomst, ondanks herhaalde protesten van do Engelsche regeering, geboeid wegge sleept naar de Fransche kazernes. Het voor naamste argument van de Engelsche protesten is, dat de betrokken lieden Engelsche onderda nen rijn volgens de Engelsche wet en dat de Fransche regeering niet het recht heeft de Fran- sche nationaliteit op te dringen aan Engelsche onderdanen, die toevallig geboren zijn in een 1<8hI, dat niet eens Fransch gebied is, maar «echts onder Fransch protectoraat staat. Een vrouwelijk Engelsch gedelegeerde. De Engelsche regeering heeft een vrouw ftöemd tot plaatsvervangend afgevaardigde naar o® vergadering van den Volkenbond. Het is me- Wouw Coomb Tennant, een bekend figuur op looiaal gebied en vrederechter in het Welschê jtnafschap Glamorgan. Viviani en de Fransche vertegenwoordiging. avas, 28 Aug. (Havas). Havas spreekt jfet gerucht tegen van Viviani's bedanken als lid Jan de Fransche vertegenwoordiging in den yplkenbond, waarin hij trouw zal blijven mee- Jterken. Redenen, die vreemd zijn aan de poli tiek en den Volkenbond beletten hem in Sep- Jttnber naar Genève te gaan. Op zijn verzoek J®eft de regeering haar vertegenwoordiging met totgebreid. Deze bestaat thans uit Bour- - - - o. Vfviani, Hanotaux, de senatoren Jouvenel I verneemt, dat de gedelegeerden Jï Raynal en de afgevaardigden Noblemaire en een <mtwerp-«noU« In dti ten te verzoeken in hun land te werkea de afschaffing van de invoerverboden er de inkomende rechten op eerste levensbehoaM ten. Vinck (België) drong aan op de instelling, onder leiding van den Volkenbond, van eert commissie voor de wisselkoersen, samengseteM uit onafhankelijke personen, buiten den invloed van de bankiers staande, ter bestudeering val» een regeling van het wisselvraagstuk en hef scheppen van een internationaal betaalmiddel/ DE BENARDE TOESTAND DER LANDS. 1 De ministerraad, te Weenen gehouden, heeft besloten den minister vnn buitenlandsche zake» Giündberger naar Genève af te vaardigen om ter vergadering van den Raad van den Vols kenbond op het zeer dringende eener hulpactie voor Oostenrijk te rijzen. Een Italiaansch credieK Londen, 28 Aug. (R.) Volgens een beridrt uit Rome heeft de Italinansche regeering bes sloten Oostenrijk onmiddellijk een credkt val 70 millioen lire, dat indertijd reeds beloofd wag te verleenen, mits deze som ten behoeve val de nieuwe circulatiebank gebruikt wordt <rt niet voor de loopende uitgaven of voor open* bare werken. W oenen, 28 A u g. (V.-D.) Dr. Seipel heeft bij zijn terugkeer te Weenen aan journaliste» verklaard, dat zijn financieel» besprekingen tv „Dat is waar!" stemde de moeder vol overtuig ging toe. ,Jk ben van plan Nel er van te late»' genieten zooveel als het maar kan, al die ge-' zellige kleinigheden, die er bij hooren, kleerenij en partijtjes en een vroolijke bruiloft. Dat i» iets, waar een vrouw aan hecht et\ waar zij! haar heele leven aan terug kan denken!* en ziï leunde behaaglijk in haar stoel achterover, daafi| haar taak van koffie inschenken was afge'.oo- pen, en keek met een tevreden lachje om drt* lippen peinzend in het vuur. Vera Travers, d« eenige, die zich een ander engagement en hu* wel ijk kon herinneren nu twintig jaar geleden* moest bij zichzelf even glimlacher. „Wat is Nel toch een aantrekkelijk meisjtu zoo volmaakt onbedorven”, prezen de damel in koor. „Hoe kon u haar zoo onbedorven en eenvoudig houden tot haar achttiende jaarl In deze dagen r.og al, nu de meisjes vóór zij uit gaan al op de hoogte zijn van alle ellende' in de wereld!Zij is vee! te goed voor een’ gewonen manl" ,Zij is lief, dat is waar”, sei haar moeder.] „Maar ratuurlijk is Ned ook geen doodgewonfl jongen!' Allen lachen vroolijk. „Het f» een aardige jongen", merkt» Verrt’ Travers op, „en ze zeggen, dat hij een knagj handelsman ook is!" „Ja, hij heeft veel succes in zijn werk." De vergadering van de com missie van herstel. i g. (Havas). De leden der stel en de toegevoegde ge delegeerden van Frankrijk, België, Engeland en Italië hervatten heden hun officieuse besprekin gen. Er deed zich geen enkel nieuw feit voor. De moratoriumkwestie. De rijksregeering heeft besloten aan de com missie van herstel te berichten, dat zij bereid is Woensdag voor de commissie het Duitsche standpunt uit een te zetten. Zij heeft staats secretaris Schroder met deze opdracht belast en zal vermoedelijk voor Woensdag een plan ge reed maken om aan de commissie voor te leg gen. Verder wordt bericht, dat staatssecretaris Bergman Schroeder naar Parijs zal vergezellen. De vakvereenigingen en de schadevergoeding. Pa rijs, 2 8 Aug. (B. T. A.) De Petit Parisian J2_. '-i van het I. V. V. te Amsterdam, die te Berlijn met rijkskanselier Wirth ert de Duitsche vakvereenigingen hebben nUlTSCS DE SCHADELOOSSTELLING. Amerikaansch toezicht op d» Duitsche financiën? loonden, 28 Aug. (V, D. Draadloos). De belangstelling, die in Lonjden is gewekt door *t denkbeeld van gouverneur Cox van Ohio, dat Hofiver zou worden aangewezen als Amer!* kaansch vertegenwoordiger in de commissie van herstel ten einde een oplossing te bevor deren der thans op het doode punt gekomen kwestie, is nog vergroot door een heden uit Parijs ontvangen mededaeling, volgens welke, naar verluidt de Duitsche ifegeering aan Sir John Bradbury, toen deze te Berlijn was, zou hebben te jennen gegeven, dat Duitschland zich zou onderwerpen aan een financieel onderzoek en controle döor Amerika, I handelend op gezag van de commissie van herstel. De heer Vanderlip, d|e zich thans te Londen bevindt, moet door den Duitschen kanselier zijn genoemd als controleur, die den Duitschers welgevallig zou zijn. Vanderlip verklaarde, hierover geïnterviewd, dat het hem onmogelijk voorkwam één man te benoemen tot curator over 60 millioen menschen. Hij voegde er bij, dat gewoonlijk de crediteuren en niet een debi teur den curator aanwijzen. Andere vooraan staande Amerikanen, die Engeland bezoeken, legden er eveneens den nadruk op,.dat eenig Amerikaansch optreden van dezen aj/rd, aange nomen, dat het door de regeering der Ver. St. in gunstigen tin werd beschouwd, geen werk zou zijn voor één man. Iets in den geest van een financieelen en economischen raad van con- role, handelend in samenwerking met de com missie van herstel, wordt beschouwd als uit voerbaar cn het minste kans biedend om verzet te vinden in de Ver. St. Ten aanrien der kwes tie of Frankrijk het met zulk een voorstel eens zou zijn, verikaren Amerikanen te Londen dnt als gevolg van een bespreking tusschen leden van het Fransche kabinet en vooraanstaande Amerikanen te Parijs ontdekt werd, dat er on getwijfeld een belangrijk deel der invloedrijke Fransche openbare meening is, hetwèlj^ oor deelt, dat de geallieerden de Ver. St. en andere, neutrale landen zouden kunnen betrekken in deze zaak. heeft veel wonderen verricht en zou ook de ze verhouding wel regelen. Terwijl de dokter langzaam terug lenteavondschemering waren zijn ged nog bij het tooneel, dat hij juist had v< Helen en haar twee dochters. Zij had genaam, prettig tehuis voor de meisjes ge schapen, en zeker had het talent vereisebt om „oen fatsoenlijke maatschappelijke positie" op te houden, zooals de Goodnow’s dat noem den, met hun klein inkomen, det eerst sinds kort ruimer was geworden, toen hun bezittin gen in het noorden rente begonnen te geven. Hij had zijn vrouw de laatste jaren altijd de helft van zijn salaris gestuurd,en zij hadden ook de rente gekregen van het fonds, dat Elport beheerde. Maar drie vrouwen in de,stad, die in dezen tijd hun stand willen ophotmen daar is geld voor noodig. Zonder twijfel zou het oudste meisje trouwen en de jongere zou haar eigen weg wel vinden, die zou de moe derlijke bescherming niet lang noodig heb ben Met deze gedachten vervuld bereik te Holden het stille hotel waar hij woonde, tevreden met den loop der dingen, zooals de meeste mannen van zijn jaren en ondervin- ding. ADVEKTENT1EPKIJM: Uit Gouda en omstrek»» (beboorand» tot d«a iMMwgfcrtnx)l l—R regels 1.80. elk» regel meer 0.25. Van buiten Gouda »n deo besorgkriugt 16 regel» U55, elke regel meer ƒ0.30. Advertentiën in het Zateniagsrammar N bijslag op den prjs. Ltefdadigheids-advertentiöu de helft van dea prijs. INGEZONDEN MEDEDEEMNGENr 1—4 regels LOfi. elk» regal maar OB& Of de voorpagina 60 hoogcr. Cr.iwona advertentiën en Ingezonden mededeelingan bü contract tot Mar garadneaar- den prijs. Groote latten en randen worden berekend naar plaatsruimte. Advertentiën kunnen worden ingezonden door tuscchenkumst van «oliede boakhan* delaren, Advertentiebureaus en onze Agenten an moeten daar» vóór da plaatsing aan het Bureau zün ingekomen, teneinde van opnam» vanakara te tii* voorm. van 1 anui ^insterdam, k 'ant |$j>va te Calfttta' hnaar Rotterdgty aan. nnar Amsterdan 50 min. 50 mij- [|naar Zuid Afrik/ I fiabeth. van West Afrikg FRANKRIJK. DE STAJCINGSACTÏE. P a r ij s, 28 Aug. (B. T. A.) Van de 15.000 bouwvakarbeiders staakten heden slechts 1400 uit solidariteit met de stakers te Havre. De Vrijstaters leden geen verhezen.’ Havre, 28 Aug. (B. T. A.) De namiddag is rustig verloopen. De parlementsleden van deze streek hebben opnieuw pogingen gedaan om een vergelijk tot stand te brengen. R ij s s e 1, 2 8 Aug. (B. T. A.) De afdeeling van het Unitaire Algemeene Verbond van den Arbeid in het Noorder-departement heeft een oproep uitgevaardigd, waarbij de arbeiders, al of niet bij een val-vereeniging aangt den uitgenoodigd morgen een alg king van 24 uur te beginnen, uit Sv. de stakers te Havre. Duitsche wapenvondsten. Uit Berlijn wordt blijkens *t B T. A. aan de Fransche bladen gemeld, dat twaalf kisten met revolvers, die geadresseerd waren aan een groot handelshuis in Beieren, aangehouden zijn in een van de Berlijnsche spoorwegstations. Men heeft ook bij Berlijn een gepantserden trein ontdekt, die er uitzag als een gewone goederentrein en die bestemd zou zijn voor het vervoer van troepen naar het Oosten om eventueele onlus ten te voorkomen. ENGELAND. Lloyd George neemt vacantie. Lloyd George is gisterochtend naar Londen teruggekeerd om de commissie uit het kabinet 25 Aug< ^Rotterdam te voarjii. van Rotter^ neif I vara Buonos Ayres i npar Javiappaap. j P a r ij s, 'eerden van hervatten heden hun officieuse besprekin- ABTI

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1922 | | pagina 1