iriiiit LIE’ ELD. chtingen IESI' M zijn. iINNEDAG. NG van kleefling Unie Groenen- ida. ntsmettingsdieni er Gemeent» »nd gemaaid e feestelijk. IG 31 Augug. I geen VUI| woningen zal NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN (JfMSTREKEN ^bergambacht, berkenwoude, bodegraven, boskoop, «öbwkrak haastrecht, moordrecht, moercapei.ee. nieuwer. KERK a. d. U., OUDERKERK a. d. IJ„ OUDEWATER, REEUWIJK, SCHOONHOVEN. STOLWIJK, WADDINXVEEN. ZEVENHUIZEN, enz. We. T80É1 ®1» Jaargang Vrijdag 1 September 1922. Dit blad verschijnt dagelijks behalve op Zon-en Feestdagen EERSTE BLAD. BUITENLAND. JACHT :n krans. FEUILLETON. DE GEHEZ'7’’ igustus Dit nummer brtaet nlt 2 bladen. ingerichf wasch uratesse cherij J 5e kina p.M roi i-g MRECTEUR en der plaatst! KING 811T 50 partijvergadering 98 vrien- maken. maac het vleeech laten verbranden, en hebben. Ze gelooven, dat ze het weten ah te ons I L« MAN A ZOON Courant. {egenjassen in vanaf 10.— \ug. 3—8 uur, en Vrijdag 1 i dag van den sen Winkelop itsche Valuta- goederen van rlogsgoederen. EBRITZEN. ABONNEMENTSPRIJS» per kwartaal 2.25, per week 17 cent, met Zondagsblad per kwartaal ƒ2.90, per week 22 cent, overaj waar de bezorging per looper geschiedt, Franco per post per kwartaal ƒ8.18, met Zondagsblad 8.80. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau» MARKT KL GOUDA, bij onze agenten en loopere, den boekhandel en de postkantoren. Onze bureaux lijn dagelijks geopend van 6 uurj Administratie TeL Int. 821 Redactie TeL ML door ROBERT HERRICK ouden Feest» zulten onze >P t Uw familie In als beneden van een reso- sc^kist- I 6 2 6 1 0 3 0 maar van den r eerste fabrie- jederen weder ?e prijzen ver- rend mooi van »it voor heden «tra laag, dat vongen wordt art nf fmlisii 5, 115, 145, 150 40, 50, 60 oor nog geen »n- en Kinder- i als het ware van Balfour, de Engelsche mandaat over Raad van kingen hierover eenige dagen uit te stellen. Een tweede vrouwelijke gedelegeerde. Behalve mevrouw Coombe Tennant, die door de Engelsche regeering benoemd is tot plaats» inkomt 4e 1 n stadhuizo, Kamer iouders voornoemd, 1 G. J. J. POT. bepaald hoeveel sigaren I hem elke drie maanden o---- meer zal drinken. Maar aan het werk heb ik hem niet kramen krij gen. Die proefnemingen waren te kostbaar!" Ze lachten. „Misschien ben verkeerd begonnen, maar dat geloof ik toch nietIk heb altijd reke ningen betaald zelfs die van zijn club ik heb vastgesteld wait we 's zomers zouden doen, koos de scholen voor de meisjes en de jongens, nam gouvernantes en gouverneurs aan en chauffeurs.” ubi Ura MrorM*.* sluit heeft de volgenc gisteren De beslising van de commissie van herstel is Aug. te verwachten. De Parijs laten, hoewel zij ’«en definitieve conclu- echter tot dusver na- VOLKENBOND, riet mandaat over Palestina. Genève, 31 Aug. (B. T. A.) Op voorstel n-,c—die met nieuwe voorstellen van regeering over de kwestie van het Palestina is aangekomen, heeft de den Volkenbond besloten, de bespre- nen van: kind 124 2.08 2.91 3.74 4.57 n 5,82 7.07 (ionise 11E COUR A NT. nog tens vol ver- ADVERTENTIEPRIJS» Uit Gouda en onintn-ken (behooranda tot den bazorgkring) 1--5 regels 1.30, elke regel meer ƒ0.25. Van binten Gouda nn den bazorgkringi I 5 regels 1.55. elke regel meer ƒ0 30 Adveiientièn in hst Zatardagnammer 20 bijslag op dan pryv Llefdadigheids-advertantR'n de helft van den prijs. INGEZONDEN MEDEDEEL1NGBN1—4 regel, ƒ2.08, alke regel maar O Aft op de voorpagina 50 hooger. in'wnm advertentie») an ingezonden merledealingen bil contract tot sear gerndneeer». dm prija Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte Advertentiën kunnen warden ingezonden door lusachenkomst van aoliade boekhan delaren, Advertentiebureaus en onza Agenten nn moven daag» vóór da plaa&ung aan het Bureau zijn ingekomen, teneinde van opnam, verzekerd t» zijn der gemeente Gouctó o. dat por 1 SEPTEM.I BDENÏNG in wsrkiM1 L. O, School en voor, i 1.8H 2.28 2.M n 3.53 dat tot grondslagf kohieren der plaatsej jmstonbelasting, oveif I de weckbeflragen t« net 7 vacantiewekfifu de schoolgaande kin' wekelijks te betalen! in het leven van manner „Om later weer op te 1 lend vuur". „Een tweede jeugd?Daar zal ik nu maar niet over tobben", zei Helen beslist. „Alles komt terecht als je het maar kalm afwacht". „Je bent een verstandige vrouw, mijn kleine Nel," zei Vera hartelijk. „Vrouwen moeten wel verstandig zijn en wachten als ze niet verpletterd willen worden door het leven", zei Helen met overtuiging en op eens g’ng ze voort toet een verdere uiteen zetting van wat het leven haar geleerd had. „Mannen weten eigenlijk niet wot ze noorüg leicïng op-te mefk'rt, c’nt de feiten, die zich in de laatste d^gen hebben voorgedaan, de delega ties er toe brachten de denkbeelden te wijzigen. 31 Aug. (B. T. A.) De commissie hield van 4 tot 5 uur een tweede tter, Louis Du- door Poincaré keerde vervolgens naar het hotel voor het' premdeeren der offl- commissie van her- vervangend afgevaardigde op de bijeenkomst van den Volkenbond, is er nog een vrouw mevrouw Dale benoemd door de Australi sche regeering als plaatsvervangend afgevaar digde een aanvul op CoiuLantlnopel te doen i.-jenden wil der geaïlieeerden in en hierbij speculeerend op de tegenstelling tusschen de pro-Grieksche Engelschen en de pro-Kemalistisohe Franschen? Al is zulks niet dadelijk waarre' 'jnlijk, mogelijk blijft een dergeliike sprong in het duister stell’g. Trouwens: het gaat moeilijk conclusies te trek ken naar van de ainvnnkeilij'ke over winningen der Turken; de Grieken kunnen eer lang hun positie verbeteren en dan zou een re prise zijn gegeven van de gebeurtenissen van het vorige jaar, toen in den zomer Grieken en Turken, na beide’-’Uds overvnrrlngen te hebben behaald, elkaar niet de baas konden worden, zoodat de krifgsverricbtine'en eindigden met een evenwichtstoestand, nadat duizenden jonge le vens waren opgeofferd. De strijd ten vorigen r„ jare was voor de Grieken een deceptie, omdat zij de Turl.se''e nationalisten niet klein konden krij gen en de tenuitvoerlegging van 't voor $e Grieken meest voordeelige verdreg van Sèvres daardoor naluurlijk eveneens werd uitgesteld. Wellicht heeft de Westminster Gazette niet ge heel en al ongelijk, wanneer dit blad de opmer king maakt, dat men in Engeland geneigd is het Turksche offensief te beschouwen als een soort demonstratie met het oog op de a.s. conferentie te Venetië, waar een eventueele wapenstilstand zou worden besprokeru alsmede van gedachten gewisseld over wijzigingen in het verdrag van Sèvres, zooals die in de Parijsche voorstellen zijn aangegeven. Grieken en Turken zijn uitge- noodigd gedelegeerden te zenden om met En gelsche, Fransche en Italiaansohe afgevaardig den te conferecren. Grieken en Turken zouden nu blijkens het offensief, willen volhouden, dat zij bij machte zijn den oorlog voort te zetten. Ondertusschen blijft het een feit, dat de vrede in de wereld door den voort durenden Turksch- Griekschen strijd inderdaad groot gevaar loopt. En hieraan is ook voor een goed deel schuld de wederzijdsche rivaliteit tussohen de geallieer den en het te zeer denken aan hun afzonderlijke belangen. Daardoor is al bij voorbaat uitgeslo ten, dat zij een eensgezind plan van actie ten uitvoer kunnen leggen en niet op een krachtige wijze in het Balkan- en Klein-Aziatische broei nest kunnen ingrijpen. Frankrijk beeft zijn han den meer of minder gebonden door het tractaat, dat het met Angora heeft gesloten. Dit verdrag is Engeland steeds een doom in het oog ge weest. En bovendien is bij de Britten zeer leven dig de vrees, dat dé gevolgen van den Grieksch- Turkschên strijd hun fatalen invloed zullen uit oefenen op Indië met zijn Mohammedaansche bevolking. Is het, gezien de gevaren voor den vrede, die voortvloeien uit den strijd der belli- gerenten en mede gezien de dadeloosheid en machteloosheid der geallieerden een wonder, dat de Daily News, gisteren, gewagend van den toestand, hiervan zeide, dat hij „hes long been an international scandal nni’TSCWJ AT’T' DE SCHADELOOSSTELLING. De beslissing van de commissie van herstel. P a r ij s, 3 1 A u g. (R-). Frankrijk en België hebben tegen het moratorium gestemdGroot Brittannië stemde vóór, Italië onthield zich van stemming. P a r ij s, 3 1 Aug. (R.). De commissie herstel heeft met algemceiie stemmen lutie aangenomen, waarbij Duitsche wissels worden aangenomen voor de tot eiftde 1922 verschuldigde betalingen in specie op voor- strenge contróle op de Duitsche degelijke waarborgen. »Ze heeft prachtige levendige oogen.Ik heb ■tijd veel van Dora gehouden, 't was zoon ori- fineele rakker!" „Je hebt ook altijd veel van haar vader ge- houden”, antwoordde de moeder wat bits. «Ja, dat is waerl" »Jij hadt maar met hem moeten trouwenl” .Dat zou ik nooit hebben durven doen, daer moed toe noodigl" Zü lachte haar goedhartig, oppervlakkig lach- I®. .Dnra lijkt in alles op hem,” vervolgde de ■oeder. Ze doet altijd onverwachte dingen zoo- ®ls vroeger toen ze iti haar schooltasch kleine ff?*]®» mee naar school nam en vuile kleine ■■deren op zolder verborg om ze als we iemand fcu eten hadden, in de keuken te trakteeren. Ze ■®eft me gezegd, dat ze in het voorjaar haar fraad denkt te halen en dan gaat ze in het na kar ï*aar de undversiteii." »Ja, dat is ze vast besloten en haar vader Bloedig^ haar daarin aan. Ze zal waarschijnlijk ^°ch niet trouwen, dus laat ik haar toekomst 5^r over aan hém. Holden voedt haar op als jongen." „De dokter stelt zeker veel belang in haar." t „Och, dat weet ik niet.Niets schijnt hem y mteresseeran behalve zijn werk in het zie- poosje zwegen de beide oude vriendin- OVERZICHT Nu het besluit van de commissie van herstel józake de Duitsche schadeloosstelling nog niet bekend is, heeft hef zin de aandacht te vestigen op een nieuwe gebeurtenis der allerlaatste da gen: het inzetten van het Turksche offensief. De strijd tusschen Grieken en Kemalisten is dus opnieuw ontbrand en uit de berichten der ver- schillende partijen valt wel op te maken, dat de Hellenen klop krijgen. Trouwens het Atheensch ïegerbericht van j.I. Dinsdag 29 Augustus geeft zelf toe, dat tengevolge van het zéér hevige of fensief van den vijand Maandag de ontruiming Van Afioen Karahissar werd bevolen. Deze stad vormt een niet onbelangrijk knooppunt aan de ^oorweglijn van Consfantinopel naar Konia en Smyrna. Anderzijds schijnt het, dat de Grie ken een tegenaanval bij Eskisjehir hebben inge- Jeid. Over de berichten, waarover wij tot dw- yer beschikken, heeft dit contra-offensief eeh geinig gunstig verloop en er is zelfs reeds een Jtelegmm gepubliceerd, dat de Turken EskisjeMr rijn binnengedrongen. Wanneer dit bericht klopt met de feiten, zou dit beteekenen, dat de Grie ken een feimen klap hebben gekregen: Eskisje- nir toch is het zeer belangrijke snoorwegkno^n- punt AngoraIscnidAfioen Karahissar. Én Volgens telegrammen irit Angora, de hoofdstad ger Kemalisten, zijn dezen van plan ook nog Broessa en Panderma aan de zee van Marfnara *e veroveren. Turksche successen worden ook verder nog in overvloed gemeld. .Zoo volgen wij dus opnieuw met spanning den strijd in Klein-Azië, een strijd, die elk ©ogenblik dreigde, daar de geallieerden er niet in konden slagen de beide partijen op een con ferentie samen te brengen, teneinde over den Vrede te onderhandelen, al waren er allerlei voornemens om in Venetië een dergelijke con ferentie eerstdaags te houden. Misschien is het bffensief der Turken wel bedbeld om, door het behalen van overwinningen, troeven in handen te hebben, zoodra de heeren weer aan de groene tafel mochten komen te zitten om over pais en kreê te delibereeren. Een en ander is wel be lichamend voor de geallieerden en toont aan, dat iij te zwak zijn om den vrede te dicteeren. Van het verdrag van Sèvres, dank zij het feit, dat de Kemalisten zich krachtig orjganiseeren en een •terke macht zijn geworden, die wat in de melk Jveeft te brokken, blijft zoodoende hoe langer boe minder over. Wanneer de Turksche over-j winningen voortduren het vorig jaar kws- inen de strijdverrichtingen tusschen Grieken en (Turksche nationalisten op het doode punt zullen de Grieken heel wet veeren moeten laten, wanneer het tot vredesonderhandelingen komt. Men herinnert zich, dat wij een tijdje geleden •en overzicht wijdden aan Het feit, dat de Grie- kn voornemens waren een opmarsch in te zet-1 Iten naar Consfantinopel. De geallieerden staken I hier een stokje voor en verhinderden de uitvoe ring van 't plan. Zouden de Grieken thans wel licht wanneer de Turken, hen al te zeer in kef nauw drijven opnieuw willen probeeren I Perijs, van herstel officieuze bijeenkomst. De voorzitti bois, werd van 5 uur tot 5.45 <1 ontvangen en Astoria terug voor het1 pr cieele bijr-enkomst van de stel B e r 1 ij n3 1 Aug. (V. D.). Hedenavond om 10 uur weid do beslissing der commissie van herstel te Berlijn bekend. De rijkspresident keerde terstond van zijn kort verlof terug. De partijleiders komen Vrijdag met den rijkskan- selier bijeen ter bespreking van den toestand. Bovendien zal worden beraadslaagd over de Beiersche kwestie en de bestrijding der duurte. Hoewel de, commissie van herstel haar be- t genomen, geven wij nog plaats aan ide draadlooze Duitsche berichten van trouwen maai het is aan óns om hen dm Ie toonen. Ik bedoel ni t door te preeken, of door hen te beredderen, maer door hen te laten leven, zooals wij weten dat ze leven moeten. Wjj weten wat goed is voor onszelf en onze kinderen en ten slotte wenschen onze mannen dat ook, hoé' onistuimig ze in het begin ook geweest mogen zijn. We weten, dat we gelijk hebben. Vrouwen zijn de kracht, die de maatschappij hij elkaar houden, en het mogelijk maken als besebanfde menschen te leven". „Beheerschers der besdtavmg, zooals die kles- rechfvrouw zei”, spotte Vera. ,J)e beschaving zelf”, verbeterde Helen, ter wijl ze de rozen verschikte in een vaas. „Mannen begrijpen vrouwen niet goede vrouwen, be doel ik". „Dat is waail Maar we houden van do verzen, die zij O}» ons maken in onze jeugd.” „Zeker maar dat is het ware leven niet". „Dat moet ik zeggen", riep de ander, terwijl ze met moeite besloot om op te staan uit haar makkelijken stoel bij het vuur. ,Je hebt Je goed gehouden, Nel’ Je hebt den Wilde getemd, zooals ik niet gedacht had dat het mogelijk zou zijn". Jiij komt eiken Zondag eten en tweemaal in de wc.1’: thee’-Ween. We rijn beste vrienden - nief voor vanavond 31 Ai1" berichten uit Londen en I ongunstig luiden, toch geer sie toe. Elk optimisme is e< tuurlijk vooibarig. Echter is men in Duitsch- land van meening, dat de rijksregeering al het mogelijke heeft gedaan en dat, als de commis sie van herstel de verregaande tegemoetkoming van Duitschland van de hand wijst, de goede wil tot het met elkaar eens worden niet overal in die commissie heeft bestaan. De Duitschs pers legt eenstemmig den nadruk erop, dat het Duitsche volk, «Is- de onderbandelingen mis drukken, een pimiek-stemming moet vermijden, die elk nadeel rilleen nog kan verergeren. Van officieele zijde te Berlijn wordt medege deeld, dat, volgens officieel» berichten uit P"“ rijs, staatssecretaris Schroeder aan de com missie van herstel hef eerste voorstel, dat bij de besprekingen met Bradbury en Mauclère te Ber lijn gedann is ter verzekering van de leve- ringen van hout en kolen door een deviezen fonds van 40 tot 50 mil Hoen in een stad in het bezette gebied niet heeft herhaald. P a r ij s, 31 Aug. (Havas). In Fransche kringen beschouwt men de besluiten van de commissie van herstel als bevredigend, tenminste op de essentieele punten van de stelling van Poincaré, aangezien bij twee opeenvolgende stemmingen de onmogelijkheid is erkend vim hel aanvaarden van het protest van Duitschland. Onder voorbehoud van zekere modaliteiten van betaling zal DUil-iMand op zeer korten termijn de voorgeschre1 i stortingen moeten doen. In geval het zich daaraan zou onttrekken, zou de commissie genoopt zijn een opzettelijk in ge- bieke blijven vast te stellen, dat haar het recht zou geven sancties toe te passen, hetzij afzonder lijk, hetzij solidair. Aldus schijnen op het eerste gezicht de rechten van Frankrijk en zijn vrijheid van actie in de toekomst gewaarborgd. Echter moet er nog steeds eenig voorbehoud worden gemaakt ten aanzien van zekere punten van de motie, die een diepgaand onderzoek vereischen. De ministerraad zal morgenochtend den tekst mderzoeken en zijn gedragslijn vaststellen. De uiteenzetting van Schröder. Wolff geeft bijzonderheden over c_ ringen, door staatssecretaris Schröder voor de was ten slotte nog 1 om Moeders geld - Noorden. Het De doikter zou hij deed zoo als Farrington en Jenks. Maer hij laat de jon- voordeelitjes Enfin Dora zal en Nel is nu verzorgd." knap generaal de si- itig. „Maar hij is zoo goedig en heeft zoo’n knap gezicht, Ne! IIk heb hem niet getrouwd om beroemd te worden. Hij heeft die kinderen een goeden natam meegegeven veel beter dan de mijne. Hij is een goede vader, als hij ten minste er aan denkt, dat hij kinderen heeft. Hij heeft geen ondeugden geen groote ten minste of geen, die hij mJ| toontWer kelijk, hij is een volmaakt echtgenoot als hij, 's avonds maar niet zoo slaperig yps!" Op die manier ging deze practische vrouw haar ondervindingen in het huwelijk na. Ze was het begonnen met open oogen, en ze had ge kregen wat ze er van verwachtte en wat ze dacht, dat het beste voor haar was een paar gezonde kinderen, een goede positie in de maat schappij en een knappen aargenamen metgezel voor -het leven, die alleen een klein beetje ver velend was. Zij had de noodige fondsen voor de onderneming anngebracht, ook de geestkracht en het verstand. „In ieder geval," herhaalde ze nog eens, als of ze daarmee de lange rij overdenki»vgen sloot, ,Js dit beter dan een roman.” Haar zachte oogen rustten op haar din. „Ja,” gaf de ander toe. „Alles is beter dan te veel romantiek! Ik ben zoo blij, dat Nel’s aan staande tot het dergelijke soort hoort. Ze heb ben allebei een verstandige opvatting van het leven. Een roman staat gelijk met een paar maanden delirium, dan wanhoop, dan welging zoo gaat het voor ons vrg^wen!” ^Ik zou wel eens willen wRen of er ooit »en volmaakt huwelijk was zooals je in boeken leest?" „Ik weet zeker van rüet," antwoordde Vera dadelijk. „Evennun als er volmaakte keuken meiden zijn, je hebt er die uitstekende pasteien cummi*»’» van her‘',,'l te Pnr>is HIJ herinnerde aan de onder! indelingen van minhw Ier Hermes te Parijs in Mei van öft Jaar. De* lijd» zou een oplossing gevonden «ffn. (1.) voo» het in orde brengen van d» Duitsche rlfkahulflM houding, (2.) voor contróle over de Duitsche financiën door de commissie van herstel. Deze had destijds geëischt, dat de vlottende schuld van Duitschland beperkt zot» blijven tot den stand op 31 Maart, onder bijvoeging van de be dragen, die voor deviezen-betal!n>’en on grond van het vredesverdrag trit”«weven werden. De Du’fsche regeering had d«z« oplossing aange nomen onder voorwaerde. dat e» oen toerei kende hiritenlarö^rhe leeninw tot stand zou ko men, hetgeen tot nng toe nog niet is geschied. Nochtans he«ft de Duitsche regeering voortdu rend er op aangestuurd, dat de vlottende schuld zou worden bene»k». Hie In weerwil «er«r uit- 1 gave van 21 5 mlll’ard napieren marken voof deviezen tet 30 Jiml slechts m«» 23 rril'lnrd is toagenomen. Boven de ramingen van Hermen zijn de in komsten uit dounnowelden on belastingen van April lot Juli aanrienlifk hoocer geweest. Zij bedrooron rnmolil’’ 70 milliard napieren mar ken, wat voor nar 210 milliard In plaats van de door Herm«s nar benomen 1d8 mill’nrd vertegenwoordigt. Daar de gedwongen leenfog voor 1922 nog ?O milliard papieren marken beeft opgoleverd zi!n voor de s<-hada« vergoedingen grootetre bedragen be«cb’kb«nr dan in Mei aangenomen werd. Door do déstijdn vnstgestelde co«itróle-maatre<»e’en zou d* com missie van herstel de mo'’el*fkbeid gekregen hebben van een volledigen kijk op do Dultecb* financieele huishouding. Ten duurzaam gevolg van de maatregelen van destijds was door het mislukken van het leenlngscomltó on door den moord op minister Rathennu Verijdeld, hetgeen de moedeloosheid in de breedste kringen in Duitschland en het buitenland tot een paniek heeft doen toenemen. De d'dbg steeg van 300 tot hoven de 3000, bet Engelsr'te peed va» 1300 op 10.000 mark. Een r’erge’lfte on*wlkk w ling werpt elk budget omver. Onzinnig noemde Schröder het verwijt, dat Duitschland de ineenstorting van de mark mH moedwil zou hebben teweeggebracht Wellicht Is het juist, dat vele particulieren in Duitschland tengevolge van den verkoop van marken voor raden deviezen hebben, maar de groote massa van het volk is evenals vroeg«r op pnpiere» marken aangewezen. Het geheel» mobiele kapi taal van Dui.srh'nnd is vernietigd. Dat bewijst ook de koers der Duitsche industrieel» annde»- len, wamvan slecht® weinige tot het twintig voudige "an den vredeskoers gestegen zijn. Daar de verhouding van de gouden mark tot d» papieren uw rk thans tenminste 300 1 is, boet ten ook de bezitters van Duitsche nandeelen op buitengewoon omvangrijke wijze hun kapitaal in. De daling dei mark is ontslaan door den toe stand ten aanzien der buitenlandsche politiek en door de steeds legere vertraging der oplos sing vnn het schadevergoedingsvraagttuk, slechts op den grondslag van overeenstemming en sam werking is genezing mogelijk. Onderhandelineen tusschen meerderheids- socialisten en onafhankelijken. Berlijn, 31 Aug. (V. D.). De onderhan- delingen over de vereeniging va» «ie Duitsch» rneerderheidssocialisten en onafhankelijken bob de verkla- ben volgens de Vorwörts goeden voortgang. D» onafhankelijken besloten de partijvergadering een ander kookt het gewone uitstekend maar gaat aan het knoeien zoodra er iets bijzonders isVolmaaktheden bestaan alleen in het rijkder droomen, daar heb je die ideaal men schen I" „Je moet je weten te schikken.” „Je begint met de meest romar i-'he gevoe lens en het komt neer op drie maaltijden per dag of scheiden „Alles beter dan dat!" Vera keek haar vriendin nieuwsgierig aan. „Zeg eens Nel," begon ze op den toon van een vriendin, die van alle intimiteiten op de hoogte is. „Heb je nog wel eens ooit iets ge hoord van die vrouw aan de bron?1' Mevrouw Holden schudde haar hoofd. „Heeft de dokter haar nooit weergezien?” „Ik geloof, dat hij haar nfct eens -herkennen zou als hij haar op straat tegenkwam.Man nen zijn zoo wonderlijk!” „Geloof je dat heusch?” Mev rouw Holden I knikte trouwen met het hoofd. „Hij is te veel verdiept m zijn werk om nu aan een vrouw te denkenDat is een phase »n, die voorbijgaat.” vlammen als een smeu- nen, toen zei Vera met haar verstandig lachje: „Eigenlijk is het leven todh nog al goed voor voor je geweest, Nel 1” ,Ja alles is nog beter terecht gekomen dan ik ’Sacht.” Ze hield haar mooie handen voor het warme vuur met een uitdrukking van kalme tevreden heid op haar gelaat, als een, die haar kleinen strijd gestreden had en nu de vruchten plukte. ^ie je,” ging ze na, „het v zoo gek niet van den kolonel te beleggen in dat land in geeft nu een aardige rente kunnen maken wat hij wild*, als Farringtc geren al de niet veel noodfg hebben Zoo overzag ze als een tuatie en oordeelde die gunstig. „Ga je dit voorjaar weer naar Europa, Vera?” ,^)a gaf haar vriendin langzaam ten ant woord. „Het is beter voor Gerard. Haj merkt daar meer van zijn familie F ^Je hebt hem altijd zoo verwend, Vera!” ,’fk zorg voor hem, de goede man! Ik geef hem geld voor bridge, hij mag tooken en laat beloven, dat hij geen grog waarde eener financiën en van Parijs, 31 Aug. (Havas). De commissie van herstel verwierp het voorstel-Bradbury tot het verleenen van een moratorium zonder voorwaar den. Engeland stemde vóór, Frankrijk en België stemden tegen, Italië onthield zich. De commis sie nam met algemeene stemmen een motie aan, waarin gezegd wordt, dat zij meende geen mo ratorium te moeten toestaan en het oogenblik niet geschikt vond om zich uit te spreken over de Duitsche voorstellen* ten doel hebbend een strikte uitvoering der leveringen van kolen en hout te verzekeren. De commissie behoudt zich het recht voor tot regelingen over te gaan vol gens de Duitsche voorstellen, als de leveringen niet voldoende zijn. De commissie heefft, zich uitsprekend over hot verzoek van een moratorium, overwegende, dat het Duitsche rijk zijn binnenlandsche crediel gaheel heeft verlogtti rd de mark voortdurend is gedeprecieerd, besloten een beslissing over het verzoek inzake een moratorium, gelijk het door Duitschland werd geformuleerd, uit te stellen tot de commissie haar plan beëindigd heeft voor een radicale hervorming der Duit sche financiën, welk plan meebrengt het even wicht in de begrooting, een vermindering der buitenlandsche lasten, een hervorming van het* muntwezen en de uitgifte van buiten- en bin nenlandsche leeningen. Gedurende de voorbe reiding dezer maatregelen zal de commissie voor de regeling der betalingen in specie, die op 15 Aug. en 15 Sept, vervallen en behoudens latere regelingen voor de volgende betalingen in 1922, schatkistbon» van zes maanden aannemen, be taalbaar in goud, vormende de waarborgen, die België, voor welk land de betalingen bestemd zijn, heeft goedgekeurd. P a r ij s 31 Aug. (B T. A.) De commissie van herstel kwam officieus van half elf tot kwart voor één bijeen. Alleen de gedelegeerden van Frankrijk, België, Italië en Engeland, de toegevoegde gedelegeerden, de officieuze verte genwoordiger van Amerika en Bergery, de se- cretaris-generaal, waren aanwezig. De Dirit- schers deden aan de commissie van herstel geen enkel nieuw stuk toekomen en vroegen niet te worden gehoord. Het is waarschijnlijk, dat de commissie van herstel hen niet zal hooren al vorens zich uit te spreken. De delegaties formuleerden opnieuw heden morgen de verschillende denkbeelden, waarvan men de groote lijnen kent. Er ir enwel aan-

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1922 | | pagina 1