iCwmscK mmuw NIEUWS. EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN •BERGAMBACHT, BERKENWOUDE, BODEGRAVEN, BOSKOOP, GOUDERAK, HAASTRECHT, MOORDRECHT, MOERCAPEIJLE, NIEUWER. KERK a. d. IJ„ OUDERKERK a. d. IJ., OUDEWATER, REEUWIJK, SCHOONHOVEN. STOLWIJK, VVADDINXVEEN. ZEVENHUIZEN, enz. 61. Jaargang KERK a. d. IJ., OUDERKERK FEU!”ETON. DE GFB1EZER vn. i. BUITENLAND. Zaterdag 2 September 1922. Modnpraatjfi Handschoenen. Dit blad verschijnt dagelijks behalve op Zon-en Feestdagen A l)VERTBNTïfJlHUJ.Sj ïllt Gouda en onurtrekm» (bnhoonmd* tot dan boznrgkrlpg)| Brlaven alt du Hofstad. Dcxxrv. GOUW \N. die bezijden bij de mnn RTENTIëN: iar I 1- Venrtiondaavsoh Rl-.d voor de Huishouding, o o o doubleert men de fijne hand gekleurde zijde van eene afste- meteen de baguettes geno- venneid^" mooie, PrM« per kwartaal tr. p* pe«t. O O O k“ an 12.50: Pretoriaplein, steeg en Kprte Groenen passen breede Het zal wel vanzelf voorloopig druk hebben Jorp was het froot deel van de visschers- vard te pletter sloeg. Sinds [ebleven ook al agen die op het door ROBERT HERRICK. schoen ige dagelijk -oi1 scheidei meen, den-da verlichting. bij de vermelding der ver- i gezegd, is er in tal vu bewoners gezorgd vooreen et spreekt van zelf, dat het otsch was, maar dat is ook tardig effect te bereiken, •ogstraat hebben zich door vereeniging, waartoe allen jroorloven een fraaie elec- doen aanleggen, die zeer d. Zy die deze-'verlichting ebben er een goeden kijk •erkelyk zeer mooi. Hulde ig, die iff deze is bereikt. i aparte verlichting; rond ing als een lichtende sla- jn van illuminatie-lichten, Kaarsenfabriek. Daarnaast ;ing van het Stadhuis aan »rp als by dag niet is waar htergrond dan mede licht was zeer, fantastisch; de sgen het donkere fond van als uit een sprookje. lere verlichtingen stond dei. ten en bruggen en poor- eschreven voor den wed- feestcommissie was geor- Deze kleine attributen der vrouwenkleeding zijn evengoed aan mode onderhevig als alle an dere zaken van de vrouwelijke uitrusting. Men kan er zelfs, evenals aan het schoeisel, in zekeren zin aan afleiden met welk soort van vrouw men te doen heeft. Immers, vrouwen welke hechten aan égante rak hare waardeering uit g der Hoogstraat- en Klei- inne straten zoo fraai heb- uiten mededinging wenech- is^joos van morgen, hij sleepte zich voort wksteloosheid van den ouderdom. Hij had ou«aewerkt door de stof en de hitte van den liddAarcn leeftijd, en had al zijn best gedaan m d^k weg te effenen voor anderen. Hij had ngero mannen geleerd en ze getoond hoe ze re genezers van het menschdom konden wor- i. Ze deden nu het werk, dat hij eens ge- ingen en gene- hod hij er van rost als directeur op te geven, ./.bracht, zei hij tegen zichzelf. r, de ontwerper, de op- alles was hij geweest, jonge mannen, die de hem geleer^ hadden, deden wat hij zou alle Man kar. noekhandal of bjj de UB JZOON, GOUDA. Vuurwerk. Ie feestelijkheden was een uurwerk. Het program®8 ke nummers veel verwach- ras werkelijk perfect brisk v.h. Buys heeft >8« gebied schitterend 'ABONNEMENTSPRIJS t per kwartaal 2.25, per week 1? cent, met Zondagsblad per kwartaal 2.00, per week 22 cent, overal waar de bezorging per looper geschiedt, Franco per post per kwartaal ƒ8.15, met Zondagsblad 8.80. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureaus MARKT 31. GOUDA; bij onze agenten en loopers, den boekhandel en da postkantoren. Onze bureaux zijn dagelyka geopend van 0—4 uur.j Administratie TeL Int 821 Redactie TeL 545. ze haar oogenblik is een fijn sto] Alvei draad als handschoen* in zijn spreekkamer versche- mannen nog van festaan. De zusters en ziekenhuis verbonden gelijk kunnen leuvel aan het ge- magere gestalte zagen aankomen, die den hoek omsloeg en met een eigen- ongeduldigen stap vlug op het zie- afkwam. In den regel keerde hij zich om een tsten tijd jonj naai boog zijn grijs ho< en zijn schouder. Een jeugd alleen al het dm verdreven had.'De hr gen figuur af te vallen nederlaag, jaren van Vkimaal h< Plotseling riep hij I „Ga met mij mee, mijn jongt-nl” En zij, die om hen heen stonden en het tweetal I nieuwsgierig gade sloegen, zagen hoe de oude OVERZICHT Zoo is dan Donderdag de beslissing van de com missie van herstel, waarnaar met zooveel span ning werd uitgezien, gevallen. De Engelsche gedelegeerde Ij&adbury had voorgesteld Duitschland tot het einde des jaars een on- voorwaardelijk moratorium toe te staan, maar hiervan wilden België en Frankrijk niets weten zij stemden dan ook tegenalleen Engeland stond geïsoleerd als voorstemmer, daar Italië zich onthieldkrachtens het vredesverdrag wordt echter het blanco stemmen gelijk 'gesteld met tegenstemmen, zoodat ten aanzien van Bradbury’s voorstel te zijnen ongunste een 3—1 resultaat werd bereikt. Een beter lot was het Belgische bemiddelingsvoorstel beschorendi' op zich te vet eenigen. De beteekent, dat in den loop iland geen betalingen in spe- van 7.50: Vrouwesteeg, Dwarsstraat n 5.Geuzenstraat en nsplantsoen. i 4.Jan van der Heü- seg en Karnemelksteeg. n 2.50: Gedeelte Katten- cade, Kamemelksloot over t, Poort Lange Tiendeweg» ze meed»* )STRIJD n Buurtverslering farlichting. ssie maakt bekend. >r haar toegekende [en in de plaatse- i worden vermeld, 'elden op ZATER- DN 2 September .schrijvers kunnen jhaald aan het si- jjn der firma C. OER POST, Hoog^ Voor najaar en winter, wanneer de hand schoen van glacé of peau-de-suède is, wordt ook do doublure uit het dunste chevreau ver vaardigd en vindt men daarin ook de fraaiste tinten. Dij enkele zeer verfijnde handschoenen treft men wel eens soepele, met de hand ge festonneerde kappen aan, wat dan in de teere kleuren der binnenbek leerling uitgevoerd is. Handschoenen met kap zijn dikwerf ook zon der splee» en hebben aan den polsonderkant eene schuif met élatsiek. Niet zelden wordt de ruimte ook met een leeren klepje of riempje bijeengehouden. Handschoenen, waarvan de ai geborduurd zijn treft men zoowel iuèdes als onder hunne tricot-imitatie verlichting gezien, overal ■acht en we zeggen gaarne, werkelijk alle moeite heb- k geen kosten hebben ge- mooi geheel te krjjgen. k in een verslag tot in uit- aan afdalen, wy volstaan it er zeer veel werk van de ikt. Waren het in de bin- Groenendaal, Keizer straat teeg, die zeer goed waren, rokken vooral de aandacht het Pretoriaplein. i sommig straten toeging! te feestviering hebben de le versierde straten er nog gemaakt. troningen. >or Versiering en Verlich- ijzen toe: uange Groenendaal. n 20.Keizerstraat en op dezen stralenden Octobermorgen de straat weer insloeg en om den hoek verdween, leunend op den jongen man; zoo keerde hij het Ziekenhuis voor goéd den rug toe. Toen het tweetal de straat doorging, mecge- voerd door dien troom van jonge menschen alleen vervuld van eigen wenschen, fluisterde de oude man zacht in het oor van zijn metgezel: „Mijn jongen, ik wil je meenemen naar mijn huis, in de wildernis, ver in het Noorden, te mid den van meren en bosschen en stille heuvelen!** Met zijn droomerige oogen zag hij reeds niet deze straat, niet de drukke menschermnssa, niet de hoogn gebouwen - maar het donkere bosch, het glinsterende meer, den br sneeuwden bergtop in de wildernis van zijn jeugd .Ik zal Je het groote geheim leeren,” zei hij tot r’-n iongen man, „het geheim van dèn pen "ter, -<»’ eim van het watarachtig menschzijn j ~»hpim,” fluisterde hij met een pe’nzrnden hij I glimlach, ./at wij zoo dftwitts voorbijzien op onzen wegMoed! De wil om alles te ge ven 1Dat is het geheim”. EINDE. e, ter cunsou het uitgeven ingen. al wat tijd gemoeid om vos egelen voor te bereiden en ten t. In dien tusschentijd nu, tot rpwerk van renborduur- zelfde vroege uur nen, lang vóór de meeste hun onbijttafel waren opg< jonge dokters, die aan het waren hadden er hun horloges op zetten als ze op den kleinen ht einde van de straat, de groote min of meer bogen, magere gestalte zagen aankomen, haastig den hoek omsloeg en met een eif aardigen ongeduldigen stap vlug op kenhuis afkwam. In den regel keerde nog even om vóór hij de deur inging prach»'g blik op de zee te werpen. In den laat? later te was zijn stap minder vlug en hij hief zelden het hoofd op. De dokter liep werktuigelijk voort, 1 alsof hij over iets liep te denken. Op een helderen morgen in October, dat de i lucht het bloed van jonge menschen deed tinte len en hun werkkracht aanvuurde, verscheen de dokter op het gewone uur om den hoek. Maar de heldere najaarsmorgen deed hem zijn stap niet verhaasten. Er was een tijd geweest, dat het tintelende in de herfstlucht nog meer invloed op hem had dan de zachte lentegeuren. Hij zou zijn oogen hebben opgeslagen naar de stads gebouwen tegen de blauwe luch’t en in gedach ten dat andere land gezien hebben ver weg in de wildernis van het Noorden met zijn stille meren, sombere kronkelende beken en begroeide hellingen en zijn hart zou vervuld zijn geworden van droevig verlangen. Voor hem die eenmaal m de wildernis geleefd heeft, is dit de opwekkend- ste tijd van het jaar, met zijn alles schoonvegen- de stormen, zijn purperen kleuren, het zachte ■;onzen van de insecten in het kreupelhout, en de teedere melancholie van de bosschen. Bij het wisselen van het jaar wordt het geheimzinnige toch eindigde het niet, sqoc.lS trouwt van de wildernis het meest gevoeld Bedacht hadring en dood en het onbekende Hlken morgen, jaren lang, was Uv 2~. -- l «imcteurvw het Nieuwe ZwAenhuis op het-1 zqn jeugd nooit weer zou zicnl Hij voelde zich rus de trom middf om jongerl ware den. daan had zij deden ontdekkii zingen In den laatsten tijd had hij gesproken zijn post J, Zijn werk was volbi Hij was de wegbereider, de ontwei voeder, de leermeester, alles was behalve de genezer. De jonge mannen, kunst van eens gehoopt had te doen. Voor hen lof en alle belooning zijn. In het heldere licht van 's levens najapr kon hij de kronkelingen zien van den weg, die terug zou leiden. Dat ideaal van een groote centrale medische inrichting, waarvan hij gedroomd had in zijn iaugd, dat hij getracht had in de wildernis van de Genezende bron te verwezenlijken, was ten deele vervuld geworden in deze moderne stad in de inrich ting voor zenuwzieken. Onbarmhartig ging hij zijn leven na. Eens had hij de groote genezer kunnen worden, door de menschen gezocht in hun zwakheid, als hij zichzelf ernstig en volko men aan zijn taak gegeven had en alle illusies had opgegeven. Eerst had hij toegegeven aan de illusie van jonge liefde, met «ijn wilde fantas tische droomen, toen aan de grovere illusies als man van lust, trots en begeerte. Daarop was de verwoestende brand gekomen en had alles van de aarde weggevaagd wat hij tot stand had gebracht. Deze brand had hem uitgeworpen in de wildernis der menschen. Daar was hij een goed burger geworden, een trouw werker, een stichter van den nieuwen tempel van genezen met nu en don een blik De commiïsio van herstel heeft in haar ver* gadering overwagen dnt Duitschlan® alle crediet 'heeft verloren, zoowel in 't buiten* land als binnen de rijksgrenzen zelve en dat d« koers der mark voortdurend daalt en wel der* mate, dat haar waarde slechts het driehonderd* ste gedeelte bedraagt van dia in vredestijd. Uit; dezen hoofde heeft de commissie van herstel besloten voorloopig geen beslissing te nemen' over het door Duitschland geredigeerde voor* stel inzake een moratorium, zoolang zij niet klaar is gekomen met haar plan betreffende een indicate hervorming van de Duitsche financiénJ Bedoeld plan behelst het evenwicht van ‘t budj get, een mogclijke reductie van Duitschland’* buitenlandsche verplichtingen, wnnnaer <Ie re>» geeringen, die in de C. v. H. zijn vertegenwoont’ digd zulks goedkeuren, hervorming van *t munt* wezen, alsmede, ter consolidatie van de finarv/ cieele situatie, het uitgeven van buiten- en bin nen landsche leeninp Natuurlijk is nog renstaande maatregi uitvoer te leggen. ultimo December, zal de C. v. H. er genoegen mee nemen om zooals wij boven zagen in plaats van de betalingen in specie In 't loos pende jaar van Duitschland schatkistbona t* aanvaarden, die na zes maanden in geld bex taalbaur zijn. Deze bons dienen als waarborgen; welke België, voor welk land de betalingen b*S stemd zijn, heeft goedgekeurd. In een begeleidend schrijven aan de Duitsch* regeering heeft de commissie van j*er*tei nog verklaard, dat, terwijl zij meent het verlaiHTd* moratorium niet te kunnen toestaan, h. L het niet opportuun is momenteel te beslissen over de Duitsche voorstellen inzake de leveringen door Duitschland van kolen en hout. Mochten de Duitsche leveringen in natura nochtans niet nap. de commissie van herstel voldoen, dan be-i Irodflt <ljze zich het recht voor de tenuitvoer-* legging te elschen van een dergelijke regeling voor hout en steenkool levering* Tot zoover de voornaamste inhoud van de jongste beslissing ^e/arijs. Het is inderdaad, al is de zaak niet voorgoed geregeH, een kleine stap voondt. Duitschland heeft tenminste weer een half jaar tijd om ietwat op verhaal te komen. En juist in' deze zes maanden kan wellicht de tijd worden gevonden om geheel de schadeloosstelling»* kwestie op definitiever wijze te regelen. Mis schien bestaat de mogelijkheid dat in die tus schentijd een nieuwe conferentie wordt gehou den, waar de zank op diepgaande wijze wordt bestudeerd in verband met de aangelegenheid der intergeallleerde schulden. Wanneer do laatstgenoemde kwestie op bevredigende wijze wordt geregeld, zouden wellicht ook de tegen standers van een sedclijke reductie der Duit sche schadevergoeding bereid zijn water in dan wijn te doen. van fijn wild- i op de afscheiding tusschen pols jorliefde kleine, sierlijke gespen laarlemoer en dof metaal. Nu en ,ze zin voor luxe in het overdre- gespjes van simllé- diamantjes nange- in het verborgen heiligdom. Anderen moeten- komen, sterker dan hij om zijn bouwwerk af te maken om ware genezers dr r menschheid te worden. De jeugd houdt de belofte in om de vlammende toorts verder te dragen in de duis ternis, als zij niet aarzelt, niet zichzelf verkoopt tot eiken prijs. Ja! Hij lag daar duidelijk voor hem, de onzekere kronkelende weg. En nu was de tijd fjekomen om plaats te maken voor de jeugd, de jeugd, altijd weer nieuw, waarop de hoop van de wereld gevestigd is. Zijn dochter, nu ook dokter was naar een ziekenhuis ge gaan in een kleine stad in het Westen en de oudere dochter had zelf een klein meisje een voorwerp van toewijding voor de grootmoe der. Het volgende geslacht speelde reeds zijn rol en zette denstrijd voort. Verzonken in gedachten bereikte de dokter de groot" deur van het ziekenhuis, waar hij on willekeurig stil bleef staan. Een aantal jon; mannen stonden als gewoonlijk te wachten I den ingang; zij keken hun beroemden direc teur aan met den half verlegen blik van de jeugd en maakten plants voor hem. Maar hij ging het nebouw niet binnen. Pen J_-nge man, dien de dokter goed kende kwim naar hem toe en sprak hem aan. De oude man og zijn grijs hoofd om naar hem te luisteren legdeó-een verschrompelde bevende hand op 1 zachte glimlach verhelderde zijn somber gelaat alsof de aanraking met de -n den ouderdom 'n vnn de gebo- van moeite en strijd. Het was alsof nog iet jeugdgevoel over hem kwam en in een vreemde extase bracht. DUITSCHLANC. Belgische militairen doodgeachoten. Brussel, 1 Sept. (V. D.) Heden morgen zijn de sergeant Slass en de schildwacht Buck- weert van het Belgische bezettingsleger door Duitschers vermoord voor de kazerne te Ober- Cassel. Verscheidene personen zijn in hechte nis genomen. De Belgische regeering eisdite, dat schade vergoeding zal worden gegeven en de gezant Landsberg te Brussel zijne ontschuldigingen val aanbieden en zal de Berlljnache regeering Doch, alle scherts ter zijde, wordt het niet cn correcte kleedh hoog tijd dat deze vacanties tot de helft wor den teruggebracht 1 Al sinds jaren hebben die vacanties zich maar uitgebieid en het lijkt wel. alsof de grens nog niet is bereikt. We hebben eenigen tijd geleden eens een berekening ge maakt over het aantal lesuren op de scholen van thans cn van vijf en twintig jaar geleden. Waarlijk dat verschil is zoo groot 25 dat wel eens aan vermindering mocht worden gedacht al zou hef alleen reeds uit bezuini- gingSoogpunt zijn. Voor wie zich interesseeren mocht voor de geschiedenis van de residentie, een geschiede nis die zeer nauw verband houdt met de his torie van het vaderland, is een aardig lees boekje verschenen, dat eigenlijk bestemd is voor de scholen maar dat interessant geschre ven is en voor oudere van vee! belang is te achten. Het eerste deeltje ervan is verschenen bij den uitgever Wolters te Groningen en den Haag en draagt tot titel „Op en om het Bin nenhof”, en is geschreven door twee onder wijzers, de Jongh en Moerman. Dit is nu eens een soort geschiedenis-schrijven dat goed is en aanbeveling verdient. De wandeling die door den Haag in het jaar 1400 wordt ge maakt, is bizonder aardig en ze moet de be langstelling der jeugd trekken. Wie voor zijn kinderen eens een aardig boekje wil aanschaf fen, dat hun een kijk geeft op de geschiede nis van het land, schaffe dat boekje aan. Met veel talent zijn bijvoorbeeld de verschil lende teisteringen beschreven waaraan het dorpje Scheveningen in den loop der eeuwen bloot stond. De groote ramp van 1570, toen bijna geheel Scheveningen werd weggespoeld, leeft noS' steeds in de herinnering van de Scheveningsche bevolking, 't Was op Allerhei ligen toen een geweldige storm losbarstte en alles wat langs de kust stond wegvoerde. De kerk van Scheveningen die nu vlak bij de zee staat, stond ter zelfder plaatse in 1570, maar tusschen die kerk en de zee lag vrijwel het ge- heele dorp. Dat dorp is toen geheel verdwenen. Njet minder dan 120 huizen verdwenen in de golven en in enkele uren tijds was het grootste deel van de Scheveningsche bevolking tot den bedelstaf gebracht. Merkwaardig is het hoe den Haag en de om liggende dorpen Wassenaar, Voorschoten, Voorburg en Eikenduinen hulp hebben ver leend, waardoor in korten tijd een krachtige zeewering werd verkregen en een geheel nieuw dorp verrees. Nog dertien maal na dien keer is het dorp ge.eisterd door den storm. Het laatst in 1894 toen een gr< vloot op den boulevt dien is het dorp gespaard ge dank zij de krachtige versterking oog onwrikbaar lijken. Maar de zee blijft een geduchte vijandin nimmer te vertrouwen is. r, naarmate ord. ’t begin genoemde Ktf. ie de heer Spaanden^ i Paradies en de Autoa» •eide nummers een stuitje stratie, verder het Off* reWely en de Militair t, alles subliem; ze uw de overtuiging van onzen organist Spaaa- mende hoedanigheden de St. Jan. De begeleidit 1 muzikaal. ren met nadruk v— an het publiek de rsch van Schubert besots hoorbaar naar den uitgaf ar vlug de kerk te fa®, lakte een allesbehalve n». 'pelijk zullen de feestgaa- icert willen bywonen voort- m kunnen bedwingen oD rogramma af te wacht*, rs is dit nog wel zoo aaa- Ml r regela ƒ1.30, elke rngal moer ƒ0.25. Van buiten Gouda en dan baxorgkringa 1f> regels 1.56, elke regel meer 0.30. Advertentiën tn het Zaterriagnommar M biNng op den prjja. LMdadigheids-advertantlën da helft v»n den prua INGEZONDEN MEDEDEEUNGENl 1—4 regel* ƒ2.05. elk* r«g*l meer /OJffl, Q* de voorpagina 50 hooger Gewon* advertentiën en ingezonden mededeellngen bfj contract tot zeer («reduceer* den prys. Groote letter» en randen worden berekend naar plaataruimte. Advertentfën kunnen worden ingezonden door tuMchenkomirt van «oliede boekhao* dolaren, Advertentiebureau» en onze Agenten an moeten daag* vóór d* plantain* nan het Bureau zijn tngekomen, teneinde van opnama verzekerd t« afj» 1 Ing, zullen in ce eeritc plants zorgen correct cn élégent gegnnteerd te zijn, ondat dit een dellceten smaak verraadt en de viouw van rang en stand aanduidt. Men ziet tegenwoordig in handschoenen, »venals in alles wat tot het domein der vrouw behoort, de meest luxieuse fantasies. Van de lange soiré ’handschoen wordt het meeste werk gemaakt. Al zal hij bijna nooit lang genoeg zijn om den mm tot aan de zoo uiterst korte mouwtjes te bedekken. En al ware dit wel het geval, er is een soort gemakzucht, een soort van nonchalante chic, die maakt dat de tegenwoordige vrouw den langen witten avondhandschoen meer in de hand dan oiïi den arm draegt en deze aldus veel minder slijtage vertoont dan bij vroeger, stevig dragen, het geval was. Daarom helpt „Madame Mode" een handje en gaat zij de kappen der handschoenen op »>ene speciale manier versieren. Zij geeft elk seizoen de modekleur en de breedte der ader»n aan en btengt telkens eene nieuwe wijze van sluiting, waaraan men zien kan of de handschoen mo dieus is of niet. De moderne witte, lange handschoen dan zal liever van péau-de-Suède, dan van glacé-leder zijn. Daar hij minstens tot over de elleboog reikt, zal hij, niet als vroeger, geheel openge spleten zijn en met een groot aantal drukknoo- pen gesloten /Worden. Hij zal even boven de pols slechts een drie- knoops spleet vertoonen en daarom moet hij soepel van leder en tamelijk wijd v n kop zijn om het aanschieten gemakkelijk te maken. De nieuwste avondhandschoen heelt ook bree de, tweekleurige aderen oftewel strepen, die gemeenlijk in wit en zwart gehouden zijn. Als hij zéér elegant is, heeft hij aan de bovenzijde der kop eene versiering van borduurwerk of van kleine opgelegde bloempjes, die met eene verbinding van fijne blaadjes te samen eene aar dige guirlande vormen, Wanneer de handschoen moet dienen voor iemand met eenvoudigen smaak dan zal het borduur- en oplegwerk door een paar kleurij stiksels of door oen enkele gekleurde passepoi' vervangen worden. Voor de stad, bij een tail- leurpak, bij eene robemanteau, bij een gekleed visite-toiletje is de nieuwerwetsche hand schoen onmisbaar. De gekleede vorm daarvoor is de Mousque- toire, die met zijne stijve en uitstaande kappen ovèr de manchette van den mantelmouw heen gedragen wordt en gelegenheid biedt voor al lerlei soort van versieringen. Ofschoon tegenwoordig menige vrouw, gedre ven door eene gracieuse coquetterie, liever haar blank satijnen handje met de geringde vin gers laat bewonderen, zal zij zich toch wachten dit bij gekleede gelegenheden te doen. Voor een bezoek aan den schouwburg wit peau-de-suède Mousquetaires met biezen (aderèn) en versiering van uitgeknipte lederfranje langs bovenkant en b“’,;''"r’. b” d“ daarheen verplaatste sluiting. Ook witte handschoenen met zwarte baguet- ten, zwarte knoopen en eene zwarte afbiezing zijn zeer elegant en staan discreet bij elk ge kleed toilet. Voor den Zomer schoenen, tfmt ge'..1 kende tint waarin men worden en waaruit vanzelf de biesjes be staan. Dit als de handschoen van zijden weef sel is. een L uijecngenouoen. Handschoenen, kappen fraai geboiduurd zijn treft onder de Si aan. Op het c goud en zil sel bijzonder in zwang. De nieuwe winterhandschoen is leder en draagt en kap met vo< van- amber pat dan wordt dazt ven toegepast en ziet men steentjes en zelfs van echte bracht. Deze mode extremiteit bepaalt zich gewoon lijk tot het buitenland. Onze vrouwen zijn te degelijk om een kapitaaltje enkel voor hand schoenen uit te leggen. Voor het hartjte van den winter komen van zelve weder de stevige handschoenen van Nap pa en zwaar wüdleder met bont gevoerd hunne intrede doen. Zij hebben een puntige driehoek ingeslikt aan den onderkant van de polskap en hebben van naam verwisseld. Zij heeten nu „aviateurs" en worden bij voorkeur gebruikc voor sportdoelejnden en doen vooral voor de auto dienst. De modieuse handschoen streeft naar harmo nie in kleur. Zij zoekt die bij het costuum, soms bij de hoed en op z’n minst bij de blouse of de ïersey die men draagt. Tusschen dezen hand- oU<uen, die der éléganten en onzen gewonen ‘lijkschen tricot-handschoen, liggen nog ver- ,.ene tusschenseries. Zij hebben allo g"- dat zij zoo goed mogelijk de mode-van- lag nabij trachten te komen. GRACE 94 I "s Zondags eten en tweemaal in de week meedrinken", herhaalde Vera, terwijl hondschoenen aantrok. „Je hebt het jedaan, NelfMaar wat denk je doen?” - ik denk nooit lang vooruit rich op de een of pndere manier fchikken.Ik zal het voorloopt-- met Nel en haar belangenEn als Moeder Wol genoeg is, gaan we misschien nog eens een *jmer naar Europa". „Kom, ik moet wegKijk eens, wat een Dus je stuurt me Zaterdag Dora? pet spijt me, dat ik niet ook een plaats voor 1°” keb, maar nu is het eens Voor de meisjes!” Arm in arm verlieten de twee vriendinnen de ff’riUge kamer. i Het is heerlijk om te droomen van liefdes- £®4eren en vereering, maar een veilige haard, goed" plaats In de wereld voor haarzelf en kinderen dat is de grootste wijsheid de vrouwen. Dat scheen het knetterend >o<’tblok op den haard in die gezelHw zitkamer vertellen. Het is niet altijd duidelijk wat het doel van «en tentoonstelling is. Zoo is ons dat van de tentoonstelling voor im- en export, die een ietwat zonderlinge apotheose te zien geeft, vrij wel geheel ontgaan, We Kobben in onzen Haagsche brief van deze expositie geen mei- ^mg gemaakt omdat een bezoek er aan ons £en indruk had gegeverf dat het er een rom- ir elfje was. Hef meest typische van deze ten toonstelling was de ophef die erover gemaakt Werd en de fuifjes die er aan verbonden wer den. De hooge cijfers van het aantal bezoe kers gelijk deze in de dagbladen werden ver meld, klopten niet met die welke bij de inge wijden bfekend waren. Men flatteerde het gan- sche geval niet weinig. Zelfs de burgemeester heeft men voor de expositie weten te interes seren, hetgeen voor de zoozeer geslaagde Bi- Da-bo niet mocht gelukken. Omtrent het zondeilinge slot van deze ten toonstelling tast men nog in het duister. Mis schien kiaart dat nog wat op, maar het blijkt wel dat de opzet van de zaak niet bijster so- iiede was en dat er aan de gestie nog al iets Ontbreekt. Wat de Bi-ba-bo betreft, mogen we wel eens treededen dat deze tentoonstelling een klein Winst-saldo heeft opgeleverd en dat geen gul den van het garantiefonds is aangesproken. Hieruit blijkt dat in de zich vereenigde win keliers meer pit zit dan in de lawaai-makende grossiers, importeurs en exporteurs. Met deze tentoonstelling zal de zomer wel gesloten zijn. Waardiger slot ware denkbaar geweest. Het loopt met de zomervacanjke ny toch (ieusch op eind. Zelfs de H. K S.’en zullen 0e volgénde week weer eens beginnen. Die nebben van 8 Juli tot 5 September gerust, <L w. z. acht en een halve week I Niemand is er die dezen duur goedkeurt, geen enkele vader, geen enkele moeder. Integendeel allen zijn er van overtuigd dat deze vacantie het dubbele tte lang is maar niettegenstaande deze una nieme overtuiging blijft het maar bestaan. En fin die scholen gaan nu voor langen tijd aan Ben ganj. Lange tijdz want schrik niet pas over zeven volle weken komt de herfstva kantie die één week duurt. Als die onbedui dende rustperiode achter den rug is begint de goede spuit die wederom zeven volle weken duurf en dan is het meer dan tijd voor de Kerstvacantie. Zeven volle weken is een heele tijd. Acht Jieekjes vacantie is niets, die zijn zoo om ge vlogen en menigeen rust niet eens heelemaal goed uit, maar stel u voor zeven volle weken enn één stuk werken. Al is er Dinsdag, Don derdag en Zaterdagmiddag geen school en al fe er elke week een Zondag, die voor de rust Bient dan toch is het nog een heel ding I De lagere scholen b"ginnen ook al aardig t>P te ko nen met hun vacanties. Van het jaar is de groote zomervacantie voor alle lagere scholen op vijf weken gebracht. De moeders rwrn schoolgaande kinderen, vooral in de volks- .wijken, rijn algemeen opgetogen over deze instelling en waar men komt hoort men de Vrouwen juichen over het onuitsprekelijke i Voorrecht dat zij vijf weken haar kinderen bij i ririi hebben gehad. wist nlle stemmen aanneming ervan 1 van dit jaar Duitschl He heeft te doen in de plaats daarvan zal Duitschland met schatkistbons van zes maan den moeten betalen. jigers woonden het vuur il is niet te schatten, rich den ganschen dag en namiddag wel een enke ,ten avond begon het w verhinderde niet, dat h kon slagen, behoudens ren op glorieuse wjjto ierd. de bosschen. Bij het g< ‘ïld verande- ,...B Maar van- de beroemde I daag was het alsof de Wilde de wildernis van

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1922 | | pagina 1