1 t •H 47 1 f. POST riSCHE’ :n verslag ten. sS giftige urinJ Een werkelyl zoowel doo| Io. 15023 Maandag 4 Sentember 1922. 61* Jaargang Dit blad verschijnt dagelijks behalve op Zon-en Feestdagen BUITENLAND. FEUILLETON. Constantinopel. CHT. nniminlM i Courant imm door cht- en lailaties toatbcgroi gratis iaua luate- arerklng ■i 'S pillen loozen van .W'SJ Ondervindt) toop, zondf e0-8 i Haag, rum aanvraag' Bergambacht, berkenwoude, bodegraven, boskoop, gouderak. haastrecht, moordrecht, moercapei.le. nieuwer, kerk a. d. IJ., OUDERKERK a. d. U., 0UDEWATER, REEUW1JK, SCHOONHOVEN. STOLWUK, WADD1NXVEEN, ZEVENHUIZEN, enz. 105 8151 91 A Ingezonden Mededeellngen. o. No. 26 deze dezer pil blauwacht s trlohtlng 1 meubL ■t iroken de uit i in het groot NDIJK, CHT. iben uitge leze coura n rug, rhi steenen, s noet onm middel pi RtsHHr OORT i op die op- irakke nleretj imatiek. Df een vergiftig) at zich in dn ppe bekend om op adem it, dat de solk [ehnndhaafd. Het i antwoord op d< vanger van doodt allo uzen in ééno per pakket rugbaar by ovenhuizen. GOlimi E EOBRINT. SCH nd er gezond en dsel, mits men waliteit. Vraagt ^kbericht. Zischhandel k Co, IJmuiden. 75. Telegr.adreg liden. i bekroond. ADVERTENTIEPRIJS! Uit Gouda en omstreken (bebooronda tot dan bexorgkrtngh 1—5 regels f 1-30, elke regel meer 0.26. Van buiten Gouda en dan bexorgkringr 15 regels f 1.65. elke regel meer 0.80. Advertentiën in het Zateniagnummer 20 bijslag op den prjj.s. I.lefdadigheids-advertontiën da helft vat den prya INGEZONDEN MEDEDEELINGENt 1—4 regels ƒ2.06, elke regel meer fOJML Op de voorpagina 50 hooger. Gewone advert^ptiën en ingezonden mededeellngen b0 contract tot seer ga reduceer den [vrijs. Groots letters en randen worden berekend naar plaatsruimte Advertentiën kunnen worden ingezonden door tuMchenkomst van soiled* boekhan delaren, Advertentiebureaui en onze Agenten en moeten daag* vóór de plaaumg aan het Bureau zijn Ingekomen, teneinde van opname verzekerd te sün. inpen we uit. :ille is, is de kralen in de hand, die ze onophoudelijk «usschcn cassel. Hij vond hier e» n aantal burgers en twee Belgische militairen. Toen hij de aanwezi gen aanmaande te vertrekken, ontstond een woordenwisseling, waa-op een Belgische ser geant handtastelijk werd tegenover de buffetjuf- juffrouw en den kastelein. De inmiddels gealar meerde Belgische wacht arresteerde enkele per sonen. Toen de bewuste Duitsche po.iue-agf'nt een uur later in een andere wijk patrouilleerde, werd hij door eer Belgische patrouille ingere kend, aangezien de sergeant, met wien hij de woordenwisseling «.ad gehad en een Belgische post, die hem te hv«p was gekomen, dood waren gevonden. Brussel, 2 Sept. (B. T. A.) De Duitsche zaakgelastigde heeft officieel uit naam der Duit sche regeering zijn leedwezen betuigd me' den moord op de beide Belgische militairen te Ober- cassel. Hij verklaaide, dat zijn regeering ten zeerste verontwaardigd was over den dubbe’en moord, die een laffe daad was. De zaakgelastig de verzocht verder aan minister Jaspar om de condoleantie-behriging der rijksregeering aan de familieleden der beide slachtoffers te willen overbrengen. De Duitsche regeering zou alles in het werk stellen om het opsporen der daders te vergemakkelijken, terwijl zij op den Belgischen eisch inzake schadevergoeding zou antwoorden, zoodra zij van het resultaat van het gerechtelijk onderzoek in kennis zou zijn gesteld. Berlijn, 2 Sept. (N. T. A. Draadloos). In de Duitsche pers wordt de moord te Ober- cassel scherp veroordeeld en op onmiddellijke opheldering aangednongen, niet enkel in het belang van België, maar ook van Duitschland. De gearresteerde autoriteiten vrijgelaten. Brussel, 3 Sept. De Duitsche gezant te Brussel, dr. Lansberg, heeft gisteren namens zijn regeering aan den Belgischen minister van Buitenlandsche Zaken zijn leedwezen betuigd over het gebeurde te Oberkassel. De districts- president van Dusseldorp heeft aan de Belgi sche autoriteiten de medewerking der speciale politie van Essen aangeboden voor het opspo ren van de moordenaars en hij heeft een som van 100.000 uitgeloofd voor dengene, die aan wijzingen kan verstrekken, welke tot arrestaties kunnen leiden. De burgemeester van Oberkassel, die met verlof afwezig was, is onmiddellijk terugge keerd en heeft aan de Belgische autoriteiten zijn leedwezen betuigd. Hij verzocht, aanwezig te kunnen zijn bij de begrafenis der slachtof fers. Met het oog op deze hulpvaardige hou ding van de Duitsche autoriteiten en op het feit, daf het zoo goed als vaststaat, dat de schuldigen zich onder de gearresteerde^ bevin den, zijn de waarnemende burgemeester en de commissaris van politie, die als gijzelaars wa ren gearresteerd, weer in vrijheid gesteld. De Belgische pers constateert met voldoe ning. dat van een provocatie met voorbedach ten rade geen sprake kan zijn en dat het ge beurde het gevolg is van een persoonlijke twist tusschen den Belgischen sergeant en eenige be zoekers van het wpchtcafé, dat tegenover de kazerne is gelegen. De staat van beleg te Ober kassel blijft voorloopig nog gehandhaafd. (Tel.) „Deutschland, Deutschland über alles." De rijkspredident heeft, naar Wolff meldt, in een verordening vastgesteld, dat in overeen- VOLKENBOND. De Engelsche gedelegeerden naar Genève. De Britsche gedelegeerden naar de vergadering Van den Volkenbond zijn Zaterdagochtend uit tonden naar Genève vertrokken. De Tsjecho-Slowakische dele gatie. Praag, 2 Sept. (T. S. P. B.). De premier jh naar Genève vertrokken, waar hij deel zal nemen aan de vergadering van den Volken pond. Tsjecho-Slowakije zal verder nog verte genwoordigd worden door de gezanten te Pa rijs en Bern, de heeren Osusky en Flieder en Boor dr. Pospisil. Volgens de Tribune zal dr. Benes waarschijnlijk drie weken te Genève ver toeven. Heden de vergadering begonnen. Genève, 3 Sept. (W. B.) Maandagochtend tüf uur begint de derde zitting van den Volken pond. Tot nu toe hebben 39 staten toezegging gedaan, dat zij zouden verschijnen en men rekent >rop, dat 42 43 der 51 bij den Volkenbond aangesloten staten vertegenwoordigd zullen zijn. Argentinië en eenige andere Amerikaansche staten zullen geen vertegenwoordigers zenden. Een gelukwensch aan Nansen. Genève, 2 Sept (B. T. A.) Uit naam van Ben Raad van dien Volkenbond is aan Gabriel Hanot aux opgedragen dr. Nansen van harte ge luk te wenschen met het door hem tot een goed einde gebrachte werd van de repatriëering der gevangenen en de hulp aan de Russische vluch telingen te Constantinopel. DUITSCHLAND. DE SCHADELOOSSTELLING. De conferentie tusschen rijks- kanselier en partijleiders. B e r 1 ij n, 2 Sept. (W. B.) De in uitzicht ge stelde voortzetting der onderhandelingen met de partijleiders heeft begin der volgende week plaats. daar de Koran immers het geven van al- i moezen als ë<n der vele goede werken aan- 1 prijst. De tech al niet breede trottoirs worden op verscheidene plaatsen geheel versperd door I koophd, die er hun stalletjes hebben opgeslagen Bank 1 on luid schreeuwend hun koopwaar den voorbij- ’t vet 4 gangers uanprijren. Zwermen vEegcn doen er W* izaan ten anker en zijn weldra I zich aan de gutdkoope en c-- Steeds verder wijken de oevers van den Gou den Hoorn uitéénhet schip, dat reeds vaart, Verminderde, verandert merkbaar van koers en eindelijk ligt het vóór ons, het doel van onze re'sConstantinopel. Aanvankelijk nog een weinig landerig van bedwarmte, ik heb me dezen morgen van aan komst vroeg laten wekken, vergeet ik plotseling olie loomheid en mijn oog verkwikt zich aan het immense panorama, dat als een blanke godin uit de azuren zee opstijgt. Badend in het rose mor genlicht rijzen tallooze koepels en minarets trit een dichtopeengestapelde huizenzee, omphitheatersgewijze tegen de heuvelen is i gebouwd. Doch geen spoor van symmetrie of geiijkvoimigheid. Overal verscheidenheid en afwisseling. Hier en daar groote brokken steen van naar Amerikaanschen stijl opgetrokken kantoorgebouwen. Daartusschen grillige stukken harok en wulpsche Moorsche architectuur. Steeds meer naderen we de ankerplaats en alles neemt meer positieven vorm aan. Verscheidene ttoomsd.epen liggen aan de kades of voor anker °p de reede. Daartusschen enkele Turksche zeilscheepjes, de roode vleugen vroclijk wappe rend in een morgenwind. Reeds verandert het heldere w t der moskees en gebouwen meer en meer in een dofgrijs van twijfelachtige helder heid; aan beide zijden zijn we nu door do stad I •Is t ware ingesloten. Aan stuurboord het I •igenlijke Constantinopel, aan bakboord Stam-' boul met de reusacht ge koepel der berosmde! X WASCH ’3 AVONDS UW XzyDEM ohdergoed metX lux of XpesnoftGemzAïjf fabol, iUVER’S XttT AIS tllEUWX KANTEN VAM «EP MIL XZynX 5tJMUÜHTI£EP 8162 80 dit laa'-'te echter bij een Euro- volk niet praktisch is door te bij het binnentreden van moskee te Constantinopel de schoenen voor paar sandalen, welke de deurwachter u tegen lagen prijs gaarne voor een oogenblik af- Péra voor Constantinopel. In deze hoofdstraat, waar van s morgens vroeg tot 's avonds laat de menigte onafgebroken af- en aanstroomt, krijgt men eerst een waren indruk van het sterk cos- mopolitische karakter der bevolking van deze stad. De straat zelve mist helaas elk nationaal karakter. Moskee’s, waarvan het in de andere wijken krioelt en welker slanke minarets het pa norama der stad zoo schilderachtig maken, zal men hier tevergeefs zoéken. We passeeren het Nederlondsch gezantschapsgebouw, een klein Roomsch kerkje en een stijllooze Grieksch- kotholieke kathedraal. De hitte, die ons het pi- toreske Stamboul deed ontvluch en, is hier al niet veel nvnder als elders. Tusschen de hooge hól els en winkelgebouwen, waar in deze warme Junidagen de namlddagwarmte en het stof zich letterlijk samenpa! ken tot een benauwde atmos feer, gaat op de smalle trottoirs een menigte menschen, afkomstig uit alle doelen der we reld, ononhoudelijV nf en aan. Hier ziet men elegant gebloede flaneurs met en zónder fez, en mpndnine vrouwen in de In.Tste créations d° Paris. Danrtusschen zwaar gesluierde Turk sche schoon<*n, lan^bnardige Pones en in zwarte soutanes of bruine pijen gehulde Roomsch- kn’holieke geestelijken. Verder Engelsche, Prnn- srhe, Pnliannsche en Turksche officieren en sol daten. Alles loopt op de smalle trottoirs door e’kanderop de hoeken der zijstraten, waar Grieksche visschers hun tenten hebben opge slagen, ontstaat dikwijls een weinig gedrang. Van rechtshouden of een andere politieverorde ning ter regeling van het voetgangersverkeer schijnt hier geen sprake te zijn. Dit is op den iftweg echter beter. Daar regelen keurig ge üniformeerde politiemannen met witte staven in <lo hand het drukke verkeer van rijtuigen en auto’s. Veel heeren loopen met een ketting van de vingers dóór laten glijden. Ik denk aan cel» tozenkrans of iets dergelijks, doch mijn gids ver«r telt mij, dat dit gebruik niets met eenige religie heeft uit te staan, doch deze voorwerpen door vele Turken en Grieken slechts als tijdverdrijf worden gebezigd. Alleen dus om maar niet met leege handen te loopen. Een wandelstok lijkt mV edhter wel zoo aangenaam. Wat later genieten we van een zeei goe4 Fransch dineetje, besproeid met een flesckj Chiantiwijn. Op het kleine, op de tweerle vent4 dieping van een restauant aangebrachte tsrrasjtl is het wat frlsscher nis beneden en we nistea er heerlijk uit van het vermoeiend geslent »r. Be* neden ons tinkelen öp de beis der trarM|f claxons van auto’s verscheuren ruw het mono4 tome geroezemoes, dat opstijgt uit de dufzetKW voudige menigte, die beneden ons èf- en naM vloeit 't Is op ons terrasje erg stilwe zijn dd eenige bezoekers, daar men hier in ZuidXJosttf Europa gewoonlijk veel later den maaltijd gea' bruikt. Maar die rust om ons heen doet m4 wonderbaar goeddes te meer geniet ik bij he< dessert van de mokka met Oostersdhe dgare« ten. Ook de bediening is zeer goed. Onze gar* ?on is slechts zichtbaar als we hem noodig heb* ben en bij het opsteken van een nieuwe dgarel steeds klaar met een vlammetje. Met de rook van mijn dgaret stijgen mijn droomen op naait de v»n blauw tot mauve vergrijzenden vnn den langzaam stervenden zomerdag. Som^ gaat mijn blik over het frivole, mondaine ge* flaneer bemxlen mij, zonder dat het oog op iet< bepaalds blijft rusten. Een vaag besef drmgf door tot mijn geest van een èf- en aan°^ nende menschenzee, samengesteld uit de meest verschillende typen en toch allen soo msnsohe* lijk aan elkander gelijk en daartussdwn als vroo- lijke lichtplekken de alevaMe «jmertrflstto» v«B véél, véél vrouwen. De Duitsch-Belgische onderhandelingen. Berlin, 2 Sept. (N. T. A. Draadloos). Volgens berichten uit Parijs zullen als vertegen woordigers der Belgische regeering Delacroix en fcemelmans Maandag voor de Dijjtsch-Belgische besprekingen naar Be jn gaan.. Tot zoolang neemt de rijksregeering nog een afwachtende houding aan. Er zullen pas nadere Desluiten Worden genomen, wanneer de waarborg-eischen van België bekend zijn. Dan zullen ook de be raadslagingen met de partijleiders over de kwes tie van de schadeloosstelling en den buiten- tandschen politieken toestand worden voortge zet. In Brussel moet de stemming zeer optimis tisch zijn. Staatssecretaris Schröder is den afge_ loopen nr.cht uit Parijs teruggekeerd. Het Duitsch-Belgisch incident te Obercassel. Be r 1 ij n, 2 Sept. (W. B.) Naar aan de Voss. Ztg. over het incident te Obercassel wordt ge meld, werd de moord op de beide Belgische sol daten voorafgegaan door een twist in een café, welke twist wellicht me; de misdaad in verband] staat. Te 3 uur ’s nachts zag een politie-beamb- te van Dusseldorp nog licht in een café te Ober- leger waren vrijgesteld van kosten en rechte Bij een regeling, die algemeen moet vraagt Frankrijk, behandeld te worden, zovuïS het zijn bondgenooten heeft behandeld. Frank* rijk is van meening, dat het opeischen van d< bedragen die de geallieerden hèt thans verschul* digd zijn, niet geoorloofd is. Het denkt er niet aan. Poincaré eindigtelk voorbehoud voor een nlgemeene regeling van de schulden, mits dia verkregen is bij wederzijdsche opofferingen, zott voordeelig voor do menschheid zijn. eetwaren, meest vleesch cn zoetigheden, te goed. Het bij uitnemendheid Mohammerlaansche hoofd deksel, de fez (roode muts met zwarte afhan gende kwast) ziet men in deze volkswijk alge meen dragen. Mijn vriend vertelt ine echter, dat ook vele Grieken dit hoofddeksel uit prak tisch oogpunt boven een hoed van grooten om vang prefereren. Het dragen van de fez door de Ottomaansche bevolking vindt zijn oorzaak hierin, dat hot don geloovigen Mohammedaan steeds in de gelegenheid stelt mot het voorhoofd den grond aan te kunnen raken, wanneer hij voor Allah het hoofd ter aarde buigt. Bovendien zal een Muzelman het hoofd zelden ontblooten; zeker niet op de plaatsen, waar hij zijn gods dienst uitoefent. In de moskee toêh zou het als oneerbiedigheid tegen het Opperwezen be schouwd wordendaar houdt mon het hoofd bedekt, doch komt slechts met ontbloo e voeten binnen. Daar peosih levend voeren, verwisselt men een een een staat. Daar h t ens weldra te warm wordt in het nauwe, stoffige Stamboul, nemen we de tram, die ons naar de Péra, het meer moderne en hoo ger gelegen stadskwartier am gene zijde van den Bosporus zal brengen. Hier cn daar bij het naar boven rijden, krijgt men tusschen de hulzen dóór een prachtig vergezicht op stad en haven. We pa seeren eenige pompeuze gehouwen m-t rijkgegalonnrerde porimre arn den ingang. De Banco di Rnma, da Keizerlijk Ottomaansche ’r en andere. Mijn metgezel wijst ze mij m 't vocrbfjrijd^n r.an. Aan 't begin ven de Fóra sta’ onsmakelijk uitzicr.de] \7ai dc C&rnebièie voor Marsci schers beleedigd, zonder dat uc politie tusschen- beide kwam. Toen twee leden van de Poolsche commissie nn een onderhoud met de Duitsche commissie in hun auto wegreden, werd door Duitsche schildwachten op hen geschoten. FRANKRIJK. DE INTERGEALLIEERDE SCHULDEN. Een brief van Poincaré. P a r ij s, 1 Sept. (Havas). Poincaré heeft een brief geschreven als antwoord op do nota van Balfour over de geallieerde schulden. Hij verklaart daarin, dat hij de Engelsche meening deelt, dat een definitieve oplossing van het vraagstuk der schadelosstelling nauw samen hangt met de kwestie der intergeallieerde schul den. De bespreking van dit laatste vraagstuk, zooals die in de conferentie heeft plaats gehad, heeft alle geallieerden absoluut eensgezind be vonden. Een ondeizoek van het vraagstuk zou reeds hebben kunnen gebeuren op de laatste conferentie van Londen, als daarvoor de nota van Balfour de positie van Engeland had om schreven. Poincaré wijst er op, dat de interge allieerde oorlogsschulden en de schulden van het herstel een vergelijking mogelijk maken. De eerste zijn alle aangegaan in het belang van de algemeen® zaak. Voor de eerste maal in do ge schiedenis ziet de overwinnaar er van af zijn oorlogskosten te eischen van den overwonnene. De eisch van de betaling van de oorlogsschulden is gedeeltelijk gevallen op die geallieerde an- den, die op militair gebied het meest gepres teerd hebben en de grootste lasten op zich heb-, ben genomen. Aldus zou de bijzondere aard van de inter- geallieerde schulden een schrapping rechtvaar digen, terwijl de schulden van het herstel om vatten de moedwillige vernielingen, die mee- rendeels onnoodig zijn geweest, en de pensioe nen. Deze noodzakelijke schadevergoeding moet elke ander* regeling primeeren. De voorschot ten, die Frankrijk heeft moeten geven, bij het ontbreken van de Duitsche betalingen voor het herstel, hebben zijn begroetingen in de war ge stuurd. Zoolang Duitschland die uitgaven niet zal hebben gedekt, hetzij direct, hetzij door mid del van een combinatie, kan er geen sprake zijn van een regeling van de Fransche oorlogsschul den, maar als Duitschland aan die verplichting heeft voldaan, zal Frankrijk zich niet verzetten tegen een nlgemeene regeling van de interna tionale schulden. Poincaré maakt onderscheid tusschen de En gelsche cn Amerikaansche schuldvorderingen. Een deel van de schuld aan de Vereenigde Sta ten spruit voort uit het koopen van voorraden, die verkocht zijn ten bate van de Frnnsche schatkist. Anderzijds stelt Frankrijk er prijs op zich te herinneren, dat de Vereenigde Staten deel hebben genomen nan den oorlog zonder dat hun bestaan direct werd bedreigd, maar 'l-en, om de grondslagen der beschaving te verdedi gen, terwijl Frankrijk en Engeland streden voor het waarborgen van hun onafhankelijkheid en i het bestaan van hun onderdanen. De vordering’ van Engeland vereischt billijker» wijs een herziening. In bet bijzonder voor d* i levering van voedselvoorraden en materieel aan i de geallieerden rekende de Engelsche intendance i een zeer hoogen prijs, om rekening te houden mei de nlgemeene kosten en de uitvoerrechten, 1 terwijl de Fransche intendance de leveringen I van hel leger berekende volgens binncnlandsch i tarief, waarbij de 1-veringen voor het Fransche i Wat de Engelsche pers zegt, De draadloozc Engelsche dienst meldt d.d. 2 Sept. De bladen getuigen in hun hoofdartikelen h«* den wederom hun vo’doening met de gelegens heid, die door de beslissing der commissie van herstel is in het leven geroepen te komen en bovenal met het feit dariteit der geallieerden is g« voorstel van Poincaré in zijn nota van Ból four om een conferentie der ges allieerden bijeen te roepen ter bespreking val het geheele probleem der schadeloosstelling el der intergeallieerde schulden, wordt in algemees ne bewoordingen gecommenteerd. De Timet zegt! Het zou beter zijn geweest. Indien dit nnfc< woord eerder had kunnen zijn gegeven, indiet Poincaré bet had kunnen medenemen naar dl conferentie vnn Londen. Wij constateeren erh* ter met vreugde, dat hei feit alleen, dat het ant* woord thans is afgekomen, nnnduidt, dat e€ een nieuwe keer is gekomen in de Franschl ideeën in een werkelijk opbouwende richting* Deze wending moet zeer worden aangemoedig^ van Engelsche zijde. De Daily Chronicle herhaalt, dat de betaling door Duitschland van de schadeloosstelling niel alleen afhangt vnn de behoeften van Frankrijk, maar ook van de bc aalkracht vun Duitschland^ Het blad verklaart, dat er in dit opzicht mids delen bestaan om de verbetering der vooruit* zichten tusschen dit oogenblik en November a.% te bevorderen, indien de Europeesche staa'slie* den zich willen beperken tot de strikt financieel» zijde'van het vraagstuk en den raad van de bestf zakenlieden willen aannemen. De Manchester Guardian schrijft,,ïn een pas* sage, die niet al de aandacht heeft gehad die ze verdiende, wordt in de nota van Balfour uiting gegeven aan de bereidwilligheid vnn dit land om met voorbehoud van de biilijke aansprn* ken van de andere deden vnn het Brltschl rijk onder bepaalde voorwaarden van al <1« rechten op de Duitsche schad •loos.stelling af* stand te doen, alsmede van al de aanspraken op terugbetaling door de geallieerden. Deze voor* waarden zijn slechts, dat het afstand doen vaf den kant van dit land deel zal uilmaken va! een algemeen plan, waardoor dit groote pro bloem kan worden opgelost en een bevredigende regeling gevonden. Mnar wat in de nota va» Balfour wordt genoemd oen bevredigende re* geling, is een regeling, die alle oorzaken voot een oorlog moet wegnemen, op straffe van een economische verlamming van Europa. Daarom moet de regeling zoodanig zijn, dat het bedrag en de wijze vnn betaling der schadeloosstelling wordt vastgelegd op een grondslag, die hef Duitsche crediet zal herspellen, den Europe», schen handel stabilisceren en een einde make# nan de hevige fluctuaties van de mark. ABONNEMENTSPRIJS! per kwartaal 2^5, per week 17 cent, met Zondagsblad per kwartaal ƒ2.90, per week 22 cent, overal waar de bezorging per tooper geschiedt* Franco per post per kwartaal ƒ8.15, met Zondagsblad ƒ3.80. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: MARKT 31, GOUDA* 10 onze agenten en loopen, den boekhandel en de postkantoren. Onze bureaux zyn dagelijks geopend van fc—6 uur.j Administratie T«L Int. 82j Redactie TeL 545. omringd door tal van bootjes met schreeuwende en twistende koopluiik word afgeleid door het lawaai aan boord van een naast ons liggend Grieksch vrachtschipwaar scheldende boot werkers ond°r kettinggeranunel en ander geraas reeds met lossen in langszij liggende lichters aanvangen. ’s Middags rijden we door de stad, slechts met z’n beiden mijn vriend, die de geheele wereld heeft rondgereisd en ook Constantinopel eenige malen bezocht, zal mij tot gids zijn en gaarne vertrouw ik mij aan zijn beproefde leiding toe. Eerst zullen wo Stamboul eens van nabij bezien. Snel trekken de magere paardjes ons rijtuigje voort door het nauwe herrieachtige Galata. Dan gaan we stapvoets de brug over, alvorens onze 20 piaster den brugwachter geofferd te hebben, zooals meh dat in Holland den tolbaas doet. Op de brug een voortdurend va-e‘-vicnt van trams, wagens en voetgangers van alle nationa liteiten. In de kronkelige, slecht geplaveide stra ten van Stamboul. waar liet schokken hinderlijk wordt, zenden we ons karretje heen en gaan te voet verder. We slenteren op goed geluk af voort, in de meest zeer nauwe en kronkelige stra‘en. Veel moskees, grijs van ouderdom, waar on de kleine binnenplaatsjes het gras tus schen d" keien groeit. Op de treden, die naar den ingang voeren, brengen schofel gekleede jongens hun tijd in zalig nietsdoen door. Voorts treft men hier steeds meerdere bedelaars nan, speculeerend op de vroomheid der moskeegan- gers, ----- stemming met zijn manifest van 11 Aug. 1922 het lied „Deutschland, Deutschland über alles" •Is nationale hymne voor de rijksweer geldt. Bestrijding van den economischen nood. Berlijn, 2 Sept. (W. B) Volgens berich ten aan de bladen heeft de stedendag, die te Halle vergadert, een motie aangenomen, waarin de wenschelijkheid wordt uitgespi den oorlog bekende spijskokei ijen onmiddellijk weer in te voeren. Contröle op de prijzen der dagelfjksche I levensbehoeften. Naar de officieele Pruisische persdienst mee deelt, vaardigt het ministerie van buitenlandsche zaken een verordening uit, waarbij een voort durende en nauwkeurige cöntrole wordt bevolen, (vooral op de prijzen der noodzakelijkste voor waarden van dagelijksche behoefte: levensmid delen, kleeding enz. Tegen „Putsch”-pogingen in Beieren. München, 2 Sept. (W. B.) In een oproep, welke in het openbaar is aangeplakt cn onder- teekend door een aantal leidende politici, die voor het grootste deel in de christelijke arbei dersbeweging van Zuid-Duitschland een rol spe len, wordt o. a. verklaard, dat hun bonden alle „Putsch”-pogingen bij voorbaat met alle kracht zullen bestrijden cn beletten. De strijd om het recht van Beieren en zijn positie als staat moet, aldus wordt gezegd, uitgestreden worden langs den weg van wet en recht. Öpper-Silezië. O ppe In, 4 Sept (W. B.) Volgens de tot nu (oo bekend geworden cijfers omtrent de volks stemming in Opper-Silizë hebben 513.760 per sonen gestemd voor aansluiting bij Pruisen en 5028 voor zelfbestuur. De onrust in Opper-Silezië. K a 11 o w i t z2 Sept. (B. T. A.) De Pool sche commissie voor de afbakening van de Op- per-Silezische grens is door een troep Duit-

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1922 | | pagina 1