3 te 7A fcïïr BINNENLAND. tsjechoslowakije. r STADSNIEUWS. UIT DEN OMTREK. tt-TT™ d™T^Tc,Trèv™:A.t BmbrW*») in Poincaré. Par IJ», 9 Sept. (Haves). Klotz, de voorzitter an da sab* oowiwilaafe voor de uitvoering van iet vredesverdrag, heeft een brief nan Poterwrd reschreven, waarbij hij hem vfarzocht de alinea Ie verdktdeHjicen van de motie van de commissie ran herstel, die de «matige en oiwerwnriite woor- len bevat: „een eventueele vermindering var. Ie bultenlandsche lasten van DukschlancT. 'oinoaré heeft geantwoord, dat de regeering )ubois heeft gewezen op het verkeerde van die Üubbelzinnige redactie, Dubois heeft hem ver- tokerd, dat hij nooit een vermindering tfen na- lee'.e van de rechten van Frankrijk op hei oog teeft gehad. Poincaré voegt er aan toe f „De regeering blijk bij hear dikwijls in het ipenboar uitgesproken politiek. Zij kan geen en- tcle vermindering van de Duitsche schuld toe- rtaan en zou een vermindering van de lasten van let Duitsche rijk slechts kunnen overwegen in iet algemeen verband, omvattende de liquidatie ran alle geallieerde schulden." Geheimzinnige diefstal. 1 P a r Ij s, 3 S e p t. (B. T. A.). *Er Is een ge heimzinnige diefstal gepleegd in de Russische werk in de Rue Daru. Br wordt een strenge ge heimhouding bewaard over de zaak, die waar schijnlijk in verbond staat met de jongste in- biaken bij den vroegeren Russisrhen gezan». ENGELAND. De hoofcb-edartcur van den Reuterdicnst overleden. I Londene 2 Sept. (R.) Frederic W. Dickin- »on, die 23 jaar lang hoofdredacteur was van Jflen Reutcr-dienst, is hedenmiddag plotseling loverleden. IERLAND. De BURGERSTRDD. Londen, 4 Sept. (R.) Het hoofdkwnrtfer der Vrijstaters in de streek ten zuiden van Cork meldt in een officieel be richt, dat 300 ongere- gelden met 2 machinegeweren en 2 pantser- Wagens Zaterdagochtend 5 uur een aanval deden pp Maclow. Zij werden in wanorde afgeslagen. Later .werd op eenigen afstand een aanval ge daan, die 8% uur duurde. Wij hadden 2 dooden bn 2 gewonden. De vijand leed zware verliezen. IGezien werd, dat zij hun dooden te paard ver boerden. Het is thans rustig in deze stelling. Londen, 2 Sept. (R.) Omtrent het gevecht ban Zaterdagochtend bij Cork wordt gemeld, dat Worteling geweer- en mitrnilleurvuur werd geo pend op ongewapende nationale troepen, die fach voor het gebouw van de Cilyclub bevon den om hun soldij in ontvangst te nemen; 2 per kopen der nationale troepen werden gedood en 18 gewond. Er weril gebruik gemaakt van ont plofbare kogels, zoodel de slachtoffers vreeselijk verminkt werden. Een stoomschip uit Hamburg mei wapens en jnumtie, naar ondersteld wordt bestemd voor de Pngeregelden, is nabij Cork door een Britsch torpedojager aangehouden. Het iersche parlement. Berlijn, 2 Sept. (N. T. A. Draadloos). Cosgrave heeft het Iersche parlement tegen 9 Sept. bijeengeroepen. SPANJE. Schipbreuk. M a r j e 111 e, 2 Sept. (B. T. A.) Het radfo- lelegrafisch station heeft een noousignaal op- ifevangen van het Spaansche stoomschip Tin- ore, dat schipbicuk heeft geleden bij het eiland llboran in de Middeiiandsche zee <W •ootenriflesdxe kwestie uitgesteld tot na af loop van de VoBcenbondsverga darmg te Ge- «tove. Van Km crediet var. 70 mrllioen fee zal di rect aan Oostenrijk 20 millioep worden betaald «n de rest in holfjaarlijksche termijnen. De «\- dei-handelingen over een Oostenrijkscfc-lta- Ke«u *ch hnrnWaverdrag zim hervat. Weena*. 2 Sept. (1. T. A.). Bondskanse' lier Scipel «telde heden den mmisteraad op de hoogte van de jongste berichten uit Genève. Hij deelde mede, dat de Oostenrifksche gedelegeer den erop «androngen, dat hij persoonlijk naar Genève zou komen. De ministerraad besloot daarop, dat Seipel naar Genève zal gaan om öostenijrk's belangen in de Volkenbondsverga dering te vertegenwoordigen. Voort» stalde de bondskanselier den raad op de hoogte van ont worpen maatiegelen tot bescherming van de bevolking tegen de schadelijke gevolgen van de enorme toestrooming van vreemdelingen Wrenen. De raad besloot voortgang te maken met bet uitvoeren dezer maatregelen. Na een bezoek aan den bondspresident en een onderhoud met de gezanten van Frankrijk en Italië is de kanselier nog hedenavond naar Ge nève vertrokken. POLEN. De verhouding tot Roemenië. Warschau, 3 S e p t. (P. T. A.). Het staats hoofd zal op 12 Sept. naar Boekarest vertrek ken, vergezeld door minister Narutowitcz, den chef var het protocol Przezdriecki, den gevol machtigden minister Targowski en den -a-ids» heer Lados. Na besprekingen tusschen den p.e- mier en den president van den Landdag werd besloten, den Landdag tegen 19 Sepetomber bij een te roepen. TURKIJE. DE STRIJD IN 'T NABIJ BE OOSTEN. A d»a n a, 1 Sept. (B. T. A.). Uit Angora wordt gemeldDe Turksche troepen in den .Sector Afioen Knrahissar hebben een belang rijke overwinning behaald. De slag duurde drie dagen. De Grieken, die strategisch# posities be- j zetten, trachtten krachtigen tegenstand te bie den en de operatie der Turken te stuiten, maar nadat de Turken de spoorlijn Oesjak—Afioen Karahissar hadden bereikt in de nabijheid van Toeloeboenar, bleek, dat de terugtochtsweg voor de Grieken was afgesneden, terwijl Griek- sche divisies, die zich in de streek van Afioen Karahissar bevonden, een zeer ernstige neder laag leden. De Grieken moesten na de Turk sche overwinning terugtrekken tot Oesjnk. De Inzake d» u. ontlatende te Venetië I» gisteren verzonden en 'In Rngeleche kringen worift ge hoopt. dot de conferentie eerlang bijeen zal komen. In verband met de hervatting van den farffd in Anetoh* 'dringt de Engelsche re» ring in heer note niet verder «en op h voorstel betreffende een onmlddelUffcen wapem» stilstand als voorw.arde voor de conferentie. Anderzijds houdt de Engélsche regeering aan heer standpunt vaat, det aan de Turken niet de verzekering kan worden gegeven, det Klefn- Azië door de Grieken zal worden ontruimd, zoodra de regeering te Angora haar bereid» willigheid te kennen geelt om de door de geal lieerde voorgestelde regeling inzake het Nabije Oosten in beginsel »e aanvaarden. De diplomatieke medewerker van de Daily Telegraph verklaart, dat wat deze laatste kwes tie betreft, geen ander antwoord door Angora of Parijs kan worden verwacht, daar Lord Curzon voortdurend is opgekomen voor de veiligheid der Christelijke minderheden in Klein-Azië. Tevens kan et aan worden herin nerd, dat er op deze vconoopige conferentie alleen voorstellen kunnen worden gedaan en dat afwijkingen van het vastgestelde schema der geallieerden eerst door dezen moeten wor den goedgekeurd. VEREENIGDE STATEN. DE ARBEIDSCONFLICTEN. Reuter meldt d.d. 3 Sept. uit Philadelphia De werkgevers bij de anthracietmijnen heb ben heden de voorstellen van de senatoren Pepper en Reed aangenomen om de kolenpro- ductie te hervatten. Zij stemden er in toe het looncontract van Maart 1922 tot Aug. 1923 te verlengen. De arbeiders hadden voorheen reeds deze voorstellen in principe aangenomen. Ernstige braad te Pittsburg. Londen, 3 Sept. (B.) Uit New-York wordt gemeld, dat zeven personen zijn gedood en elf gewona bij den brand van een logement voor spoorwegpersoneel te Pittsburg (Pennsylvania). Men vreest, dat het aantal slachtoffer» nog grooter zal blijken, daar bet vuur bijzonder snel om zich heen greep. en van bet protocol tor aanvulling van genoemd van 5 Julf 1921. DE BUITENLANDSCHE REIS VAN HJW. DE KONINGIN. De Minister van Buitenlandsche Zaken, d< strijd duurt voort op ongeveer 2 K.M. ten Öos- I heer vnn Karnebeek, <Ke naar men weet - ten van Oesjak. H. M. de Koningin op haar reis naar Denemar- n c A v I ken zal vergezellen, zal zich daartoe Maandag- Ad ana, 2 Sept. (B. T. A.). Uit Angora Lrhfpmi -- - - -- - wordt geroeid De Grieken zijn zeer ver terug getrokken. Men is van gevoelen, dat na het PORTUGAL. De Portugeesrhe president bezoekt Brazilië. LI s s a b o n 2 S e p t. (B. T. A.) Het sim Jchip Porto mrt president Almeida aan boi fa van de Canarische eilanden met bestemming «nar Brazilië vertrekken. Wijzigingen in het kabinet. Lissabon, 2 Sept. (B. T. A.) Lima Bas- Jos blijft ministei van financiën, terwijl Victo- flno Guimaiaes met de pocteteuille van udel )wl worden belast f Koning Alexander bij president Musuryk. Ts jecho-Slo w «k ij e. 1 Sept. B.) Koning Alexander van Zn.d-Slavië bracht heden den president d^r Tsjecho-Slowakische re publiek Masaryk rp diens zomerverblijf te Lena »en particulier bezoek. I OOSTENRIJK. DB BENARDE TOESTAND DES LANDS. Berlijn, 2 Sent. (N. T. A. D™<Hoos). /Volgens bericht uit Rome is de ltas'fofncr over verlies der strategische posities in de streek van Afioen Karahrssur het voor het Grieksche leger zeer moeilijk zal zijn in de andere sec- toien van het front stand te houden. De verlie zen, die de Grieken bij de jongste operatie le den, moeten zeer groot zijn geweest. De Tur ken maakten tijdens de gevechten gebruik VOJrt vliegtuigen, waurmede zij den vluchtenden vij and bestookten. Athene, 2Sept,(b.T. A.). De prra erkent, dat de terugtocht van het Griek sche leger aan het front in Klein-Azie heeft plaats gehad over een afstand van 150 K.M. Do publieke opinie is verward in politieke kringen bestaat groote opschudding. ■preekt van een vervanging van den opperbe velhebber Hadjunesti. Als zijn opvolgers wor den genoemd de generaals Tricoepis en Papoe- nanr Het Loo begeven. De Konink lijke trein vertrekt Maandagmiddag te half 5 aur naar Denemarken. Bij een ontvangst van Grieksche journalisten zou de ministr r van financiën hebben verklaard, dut d1! schatkist niet meer beschikt over mid delen, noodzakelijk om den strijd gedurende een maand voort Ie zetten. A t h e n e n, 3 Sept. (B. T. A.) Volgens een roededeeling vnn het ministerie van marine heeft de vloot order gekregen naar Smyrna op te stooraen. In een officieuze nota spreekt de Grieksche regeering legen, dat zij stappen bij ie geallieerden zou hebben gedaan en hun onmid dellijke interventie in het conflict zou hebben vèrzocht. Goennris en Stiatos ontkennen verder—for meel, dnt de regeering voornemen» zou zijn af to Iredon. Ten slotte wordt in een legercommuniqué medegedeeld dat de Zuidelijke leperproep voort gaat met zich terug te tiekken, zonder dat daar- bjj eenige noemenswaardige druk vnn den vijand wordt gevoeld. Ie Smyrna is het Engelsche slagschip fron Ehike aangekomen. Bericht wordt, dat nog meer Engelsche oorlogsschepen zullen aankomen. De a.s. conferentie inzake het Nabije Oosten. Londen, 2 Sept. (N. T. A. Draadloos.). De Engelsche nota aan de Fransche regeering U W<* fT°** RenM*n W?n «o*o", schen veel uniformen van officieren der geal- *er» mijn vriend, „ander* missen we Hef mooie j lieerde bezettingstroepen. Engeland heeft sinds gozichf oe Bosporus bij zonsondergang." I het sluiten van den vrede een groot contingent Ken kwartier daarna zitten we ree<k op het troepen over de Dardenellen en Turkije ver- kü»M rm Taxhn". Mijn spreid; m de stad krioelt het van Tommy's, «riend had me reeds 's morgens over deze ge- doch in Tnxim komen er weinig. Hier is het legen Ne id gesproken afs één der longen van Latijrsche ras meest vertegenwoordigd. Fron- He ffroote stad, waar men 's avordfj hee! fas- sche uniformen in lichblauw en khakiook veel «finable ConstanMnopel^ vereenfgd vindt ora na ItaHarien met hun eigenaardige, zeer hooge ke- pfsde klep diep over de gebruinde gelaats trekken gedrukt. Een enkele cavalerieofficier, «olbrachte dagtaak fn de stoffige, vuile straten Jder binnenstad, rnsf, verkoefing en amusement Ie zoeken. Deze drie dingen vindt men er In zeer opzichtig in het blauw met breede roode Mme mate. De rieten stoeien zijn gemakkelijk tieren afgezetde taille ingeregen als een 5de consumptie is van prima kwaliteit en mocht vrouw. pen van deze beiden geaoeg genoten hebben, Van achter het geboomte nnst aan de muziek n K«n men in de openluchtcabaret, het eenige en speelt de Mignon„Connais-ta Ie pays )e ^enlijke theater der stad, één of andere op«- De zon is reeds ondergegaan de omtrekken jrette gaan zien. Als de mastie, een heerlijk, i der dingenvervagen in een grauwe schemeding, iPnnr bij oomatif gebruik zeer gevaarlijk apé- waarin de vuren der schepen en de schijnsels rttif van -oeze streken (i niet al te erg beneveldder elektiische lampen oplichten als onwerke- Jeeft, kan men zich ook in de danszaal gaan Hjke sterren. Duistetnis slurpt weldra de nog hermaken. Deze laatst genoemde amusementen even te herkennen vormen geheel op aan het trekten ons echter weinig aan en we pceferee- firmament schitteren de sterren een frissche ten het wijven kuieren en rocken. Zachte )r.uziek vam het strijkje golft san van uit het Jjark. in het Wetecn nijgt de zon ter kimme en #et de gomden maansikkels van koepels en mi naret» in vuurgloed. De Bosporus ia kalm als «en mees roerloos liggen een paar Fransche It-umer» op koor spiegelgladde wateren. Een S i '.rekkend «foosnsckip g'Wt er langzaam tu». 'iendoor. In dm diepte aan de» oerrr «teken groene hosckages, de witte torentjes om- liaog Tart liet Saltonspateis. Rechte van ons Wen Zw^gend geboww met gael geplewterdo pnuten en roste pilaster» met het aanzien van Ven ftaBefliwdh klooster. Tusschen on» en dit jnilz/cfrt kr op den wandelweg «en voortdurend Jcflaneer van elegante mondaine» en daarfuw avondwind slriikt ons langs het voorhoofd en beneden one vermoeden we nog slechts de stnd; de?e stad, die eens als het trotsche By zantium het palladium van het zegevierend Christendom, later als Constantinopel het bol werk van Mohammed's leer was en die ten slotte na heituialden strijd en tuschenpoozen van vreemde cverheersching, in onze eeuw van techniek en praktische wetenschap, waarin voor schoorie tradities der vóófvaderen en voor slechts een weinig romantiek geen plaats meer schijnt te zijn. geworden is tot een stad van cosmopolitism* en.,.,, decadence. Constantinopel, Sept. 1922. J. H. VAN DER KOP. In tferband met het a.s. bezoek van dé Ne- derlandsche Koninklijke Familie bevat de „Ber- lingske Tidende" van Zaterdagavond twee pa»- gina's „groeten aan Holland" en bovendien bij dragen o.a. van den Nederlondschen gt Kopenhagen, ridder van Rappard. Bovendien schrijven o.m. in het blad, Oppeiman, directeur van de Glyptothek, Karl Madssen, d van het Deensche nationale Museum, generaal P. N. Nieuwenhuis, Jes Persen, de uitgever. Da Nederlandsdte gezant tegt er den nadruk dat Denemarken en Nederland aan elkaar ver want zijn. Hij beschouwt het als zijn hoogsten en aangenaamsten plicht de vriendschappelijke relaties tusschen de twèe volken te versterken. Madsen en Oppermann schrijven over Neder- landsrhe kunst, terwijl Nieuwenhuis reizen in Nederland tot onderwerp gekozen heeft. Koninginne-verjaardag in Frankfurt a. M. De Vereeniging Nederland heeft Donderdag avond den verjaardag der Koningin gevierd met een gezellig samenzijn. De vice-voorzitter, d< heer F L de Wolff, heeft de leden der Neder- landsche kolonie welkom geheeten, herinnerde aan de beleekenis van dezen dag, welke mer gaarne door een grooter feest gevierd zou heb ben, van welk voornemen men echter wegens de slechte, economische situatie van Duitschland had afgezien. De heer De Wolff heeft ook den consul-generaal van Nederland, den heer A. Ma rek, welkom geheeten. Ter eere van den dag hebben voor het eerst volgens een pas getroffen overeenkomst alle buitenlandsche consuls in Frankrijk gevlagd. DE HERTOGIN VAN AtBANY f De Koningin-Moeder heeft de tijding on tv gen van het overlijden van haar zuster, de her togin van Albany, in Tyrol, alwaar de hertogin tijdelijk vertoefde. Helena, prinses van Waldeck en Pyrmont, den 17en Februari 1861 geboren, was den 27sten April 1882 te Windsor gehuwd met prins Leo pold, hertog van Albany, een zoon van konin gin Victoria van Engeland. De hertog van Al bany overleed den 28sten Maart 1884. Uit het huwelijk waren twee kinderen geboren, prinses Alice, gehuwd met prins Alexander van Teek, graaf van Athlone, en prins Charles Edward, hertog van Saksen-Coburg-Gotha, te wiens hui ze in Innsbruck de hertogin aan de gevolgen eener hartanndoening is overleden. DE KABINETSCRISIS. Wij vernemen, dat do audiëntie, door de Ko ningin Zaterdag aan minister Ruys de Beeren- brouck verleend, geen verband hield met de Ka binetscrisis. Het bezoek van den tijdelijken voorzitter van den ministerraad aan het hoofd van den Staat gold het vaststellen van regelin gen, die uiteraard bij de sluiting van het parle mentaire jaar en de daarop volgende opening van de Staten-Generaal moeten worden getrof fen «Is de Koningin, zooals thans, verhinderd is persoonlijk daarbij aanwezig te zijn. Omtrent de Kabinetscrisis vernemen wij uit goede bron, dat op de hoofdzaken overeenstem ming tusschen de drie rechtsche partijen is be reikt en minister Ruys de Beerenbrouck de hem verstrekte opdracht tot vorming van een Kabi net zal kunnen vervullen. Hij zal echter hoogst waarschijnlijk eerst enkele dagen voor het slui ten van het parlementaire jaar daarmee gereed zijn. (Hbld.) Audiënties. De gewone audiënties van den minister van Arbeid zal Donderdag 7 September niet plaats hebben. De ophooging van den Rijn bij Lobhh. Op 28 Aug. heeft te Berlijn de uitlevering plaats gehad van de acte van bekrachtiging van het °P 29 Aug. 1918 tusschen Nederland en Duitschland gesloten verdrag betreffende de ophooging van den Ouden Rijnmond te Lobith Suppletoir* Jastitiebegrootihg. Ben wetsontwerp I» ingediend tot wffzfgf»ff ven bet IVde Hoofdstuk (JtWide) dar Slaatske- grootmg 1021. Het ketTefc nadere weAoogSnfi' van kfndertoesla [*en aan ambtenaren in ver band met de aangebrachte wgzigmg im bet %e- zo!<Bfdrsr«beshiit voor burgerlijke ambtenaren 1920. Dewijl andere artikelen moor verminde ring vatbaar zijn, behoeft het «Éktcffer van bet Hoofdstuk geen wijziging te onderdaan. Ijzererts velden in fadtf. Het Kamerlid ABèrdp stelde de volgende vragen aan den Minister vatv Koloniën L Kan de minister mededeélen, of voor de ontginning van ijzerertsvelden iiy Ned.-Indië, in het bijzonder voor die van de rijke ij zere rt»- beddingen van Midden-Celebes, reeds conces- eies zijn gevraagd 2. Is de minister niet van oordeel, det zien het buitengewoon groote belang dat, ook uit een oogpunt van financiën, bij de exploitatie van de bedoelde ijzervriden voor Ned.4ndië be trokken is tot het verleenen van tor* niet dient te worden overgegaan, alvorens de Volksraad en de Staten-Generaal over deze aan gelegenheid ban meaning hebben kunnen uit spreken Keuring rijksambtenaren. De Keer Vliegen heeft den minister van Fi nanciën de volgende vragen gesteld To. Is het juist, dat de ambtenaren, die op den datum van inwerkingtreding der nieuw* pensioenwetten reeds gekeurd waren en op grond van die keuring ontslag aangevraagd «n verkregen hadden, verder pensioen aange vraagd, doch nog niet bekennen hadden, vol- gens ministerieele opvatting verplicht zijn zich opnieuw te laten keuren en de heele proce dure nog eens van voren of aan te beghrn^' 2o. Is de Minister niet van meen mg, dat, in dien het resultaat van deze nieuwe keuring anders mocht zijn dan dat van de eerste, de desbetreffende personen daardoor in groote ongelegenheid kunnen komen, aangezien zij hto» betrekking opgaven en daarin veelei reeds ver vangen zijn Wat zal te hunnen opzichte ge schieden 3o. En zoo men uitgaat van de onderstel ling dat dif niet zal voorkomen en deze tweede keuring slechts plaats heeft om aan de letter der wet te voldoen, hebben wij dan hier niet te doen met een totaal nuttelooze tijd- en geld verspilling Antagonisme tusschen officieren en burgers. De heer Ter HaH heeft den minister van Ko loniën gevraagd of het juist is, dat er een groot antagonisme heersebt tusochen de offi- ceeren van het Indische leger, gedetacheerd te Curasao en de Curacosche burgerij Zoo ja, is het dan niet zaak deze officieren die aldaar het zuiver NederLanulsch element vertegenwoordigen, zoo spoedig mogelijk te door andere officieren uit het Ne- leger, die zich vooral weten aan m het burgerlijk element te Cu- Het voorstel van B en .W. werd achter op twee na algemene stemma» aaagen- De voorzitter «egde toe, dat Kat rstlekkend soa rifn. ragao Generaal Van He»tsz. Generaal J. B. van Heutsz, oud-gouverneor generaal van Ned.-IncHë, <fie sedert een paar. Jaar te Bussum woont, is voornemens zich we gens gezondheidsredenen in Zwitserland te ves tigen, Onderscheidingen. Aan de na te noemen personen is verlof ver leend tot het aannemen van de achter hun na men vermelde vreemde ordeteekenen, te weten: jhr, mr. A. C. D. de Graeff, buitengewoon go- zant en gevolmachtigd minister to Tokio, het Grootkruis der Kroonorde van Roemenië A. P. H. Hotz, oud-consul-generaal der Ne derlanden, het commandeurskruis der orde van St. Suva van Servië J. P. J. A. B. Marx, te Caracas, de 3e klasse (commandeur) der orde van den Bevrijder Sh- mon Bolivar van Venezuela. Mr. Immink. J. Ch. Immink, griffier bij de rechtbank te Ziitphm, heelt tegen 1 Oct. eervol ontslag ge vraagd. Voorstel tot vermindering van het aantal Wethouders te Amsterdam. De Amst. communistische raadsleden Wijn koop, Colly en Lisser hebben naar de Tribune meldt, bij den gemeenteraad het voorstel inge diend om het aan.al wethouders met twee te verminderen, hei sa'aris der wethouders met 3000 te vei minderen en den pensioengrond slag der wethouders evenredig te verminderen. Voorts kondigt het blad een voorstel van do- zelfde raadsleden aan tot belangrijke vermin dering van her salaris van den burgemeester. De AmstCTdamsche verordening, op bevroren vfeesch. Naar „De Slagerscourant", het officieel or gaan van den Ned. Slagershond, verneemt, is het bericht, als zouden Gedep. Staten van Noord-Holland aan bet gemeentebestuur van Amsterdam hebben medegedeeld, dat de veror dening op het bevroren vlc sch (gemeentelijk monopolie) ter vernietiging aan de Kroon zal worden voorgedragen niet juist. Wel wordt over deze aangelegenheid tusschen Gedep. Staten van Noord-Holland en het gemeentebestuur vén Amsterdam gecorrespondeerd. Electriciteitsvoorziening in Gendringen. De Raad van Gendringen heeft met alge- meene stemmen besloten aan de Prov. Geld. Elec. Mij. concessie te verleenen tot het leggen van hoog- en laagspanningsnetten in de ge meente. Het door fx-burgemeester Stoot getee- kende contract met de B. W. S. te Wesel is hier mede dus definitief van de baan. De gemeente-ontvanger te Gendringen. In de Donderdag gehouden vergadering van den raad der gemeente Gendringen kwam aan de orde een voorstel van B. en W. om hun col lege op te dragen een onderzoek in te stellen naar de geschiktheid van den gemeente-ontvan ger voor zijn ambt, zulks ter uitvoering van de in een vorige vergadering aangenomen motie-v, d. Laar. Mr. v. d. Laar bestreed dit voorstel, dat i. L neerkwam op een niefe-nakomen der motie, daar de beide wethouders zich tegen elk on derzoek hadden verklaard. Spr. wenochte een raadsconunissie tot dit doel te benoemen, ™»ODe Middenstand*. Wij ooteingea, ter #el«C>nK«ld i Jarig Saatoan mm dm bond Tart vere< va» óm hmdeidrifvendm m den j ■wddenteBfid een feestnummer van zijn oegaait „Be lftddenotimdsbond". Boven de frank pagina prijken de portretten van de twee vroèl gere voorzitters van dien bond, de heeren Koppel Jr. en J. S. Meuwsen en den tegenwo»^ dig en functionaaris den beer Ed. G. SchQrauuin terwijl bet jubileumnummer ook verdec nog 2 beddingen bevat van tal van personen, welks zfefi op het gebied der middenstendsbewegk* onderscheiden hebben. Het nummer bevat voort» korte bijdragen van verschillende notabele perl soonlijklieden, o. a. minister De Visser, A. yj Wijnbergen, D. Josephus Jitta. Dan wordt dfc jubileumnummer gesierd door verscheiden» kiekjes uft Zwofle, waar weldra het Midden» sfandscongres bijeenkomt, en een portret van den burgemeester dezer gemeente mr. I. A, van1 Roy en. Ten slotte fs er nog een Mfddenstfind». bondsBed fn opgenomen op woorden van D; H(ans) en muziek van George MuHer. EENHEID IN EERSTE HULP BU ONGELUKKEN. Vanwege dm Koninklijken Natiorvalen Bond voor reddingswezen en eerste hulp bij ongeluk* ken „Het Oranje Kruis" wordt ons geschreven. Indien bij een ramp of bff groote ongeluk ken op den openbaren weg, in fabrieken, en» meerdere personen elkaar behulpzaam moeten zijn bij het verleenen van de eerste hulp bij on gelukken, dan is het noodig, dat zij elkaar da delijk verstaan. Daar zij meestal bij toeval door het onge luk bij elkaar gebracht worden, is het alleen reeds hierom 'venschelijk, dat er bij het onder* wijs in eerste hulp bij ongevallen, zooals doofl ta! van officieele en particuliere corporaties ge wordt, zooveel mogelijk eenheid heerscht. Om tot deze eenheid te geraken, heeft de KW ninklijke Nationale Bond voor Reddingswezen en Eerste Hulp bij Ongelukken „Het Oranfy Kruis" een commissie benoemd, waarin onder leiding van prof. J. A. Korteweg, oud-hoogji leeraar, vertegenwoordigers van verschillend» e vereenigingen, ook vertegen woon de Ministeries van Arbeid, van Oom log en van Marine zitting hebben- Deze commissie beeft nq een rapport uitfM bracht, woar.it blijkt, dat, al bleef hier en da« op een en/el punt deze of gene op zich zety staan, de commissie toch overeenstemming heeft bereiW en verwacht mag worden, det n« ale leden der commissie, alle particuliere ver* eenigingen en ook de genoemde Ministerie» zuilen medewerken en rp de door hen ol kaar gegeven of gesubsidieerde cursussen, de coifc closies zullen volgen, of laten volgen, waartoe commissie steeds eenstemmig of met de elijke meerderheid kwam. Dit aal van groot belang zijn, met name voor hrt vcrleeren y-n hulp bij verschillende vorioetv bewusteloosheid, schijndood, vooral voof de juiste toepassing van kunstmatige ademha? Hn-r lip ore land brj de menigvutdfge gevallen van verdrinking ver t<v>,~too» feclan/rt, gelukken door electrische stroomen, en, bH kleine en groote verwondingen, bij wonden af vreemde voorwerpen in het oog (h.erbij werd het advies van het Nederlandsdie Oogheelkun dig Gezelschap/ gevolgd) e. a. Het is geen toeval, dat de bijna algemeen hier te lande gebruikte „Handleiding tot het verlee nen van Eerste Hulp bij ongelukken" genaamd „Het Oranje Kruis-boekje" nu binnenkort ini 5en druk zal verschijnen. De nieuwe bewerkfng van dit boekje, welk* in opdracht van den bond „Het Oranje Kruis" is geschied, rust namelifld geheel op den arbeid van genoemde commissie, zoodot ru dadelijk een handleiding beschikbaar, is, waarin de leerstof zoo bewerkt is, als voor aanstaande deskundigen op dit gebied èn voor de eerste hulp zelve èn voor de hij deze ge- eerhrirf wenschelifk achten. Actie overheidspersoneel. In verband met de geruchten in zak* vfer* siechtering van de arbeidsvoorwaarden van het overheidspersoneel, besloot het A. C. O. P. d« voorgenomen vergadering van de hoofdbestu ren der aangesloten bonden te vervroegen en te bepalen op Vrijdag 8 Sept., terwijl het A. C. O. P. zelf 6 Sept. is bijeengeroepen. Algemeene Nederlandsclie Zuivelbond. De Algemeene Neder landsche Zurveibond (F. N Z.), waarvan oud-minister dr. F. H, Posthume voorzitter is, heeft zijn zeer uitvoerig jaarverslag (het telt 264 jïagina's) uitgegeven. Daaruit blijkt, dat bij den Bond totaal op 5f December waren aangesloten 477 fabrieken, die gezamenlijk 1.302.929.247 K.G. melk hebben verwerkt, een bevredigend resultaat, als men de zeer abnormale droogte van den vorigen zo mer in aanmerking neemt. Het Technisch Bureau ontving belangrijke op* drachten en de omzet aan voor de fabrieken geplaatste orders steeg boven 1 miiBoen guldek De gewijzigde examenbepalingen ten aanzifgi van het afnemen van het examen zijn voOr t eerst in werking getreden. Er hebben zich 245 candidaten aangemeld, waarvan 110 het diplo®» hebben verkregen. Eenige boeken en brochures zijn uitgegevofc aan tentoonstellingen is deelgenomen congressen en besprekingen, terwijl met auton» letten is geconfereerd over de uitvoering wetten en bepalingen, die betrekking hebben off het zuivelbedrijf. De balans sluit roet een nadeelig saldo va® 10,523,40K. In het wrslag, waaraan de resultaten dep. provinciate afdeelingen zijn toegevoegd, worte gememoreerd, dat bet zuivelbedrijf, onde«* den tegenwoordigen slechten tijd, op ïmm gjte zonde basis staat. Nederfandsche Roode Kruis. •-<«» In de Week van 17 Aug. tot en met 2 Segt. M bij het Hoofdbestuur van het Nad. Roode Krui» aan giften ingekomen met bestemming Kas der Vereeniging 80, voor 2.363.13%, benevens talrijke Oostenrijk*** en Hongaarsche fondsen en coupons. DE ELECTROCUTIE VAN HET 0001 ij Vrijdag heeft de Provinciale Coinnu»»»^ Advies voor Woningbouw an Noord-Holland een bezoek aan het Gooi ge- At, ton einde rich een oordeel te vermen boererrc de ontworpen electrische «poor- en nen het iwh*mK*oon van "t Goof zonden „ten. ïn eenige auto'» heeft de commissie op enkelen na in pleno was opgekomen, de rroJecteerde banen gevolgd, welke tocht tel- ïunale onderbroken werd, teneinde op belang rijke punten een uitgebreid onderzoek in te «ellen. Het gebeele Bosch van Bikbergen b. v. Ht-xd te voet afgelegd.^ De oommissie, waarin tal vnn autoriteiten op technisch en bouwkundig gebied zitting cal een rapport van hare bevindingen c m een brief richten tot den minister van at. Bij de discussies, na de lunch in het hotel t Bosch van Bredius gehouden bleek o. a. dat heer ir. Keppler, directeur van den Woning- ■nst, voorzitter dei commissie, zich bezighoudt een studie van het Gooi, in verband met verbetering der volkshuisvesting van de lofdotod. gen aan wol. Allen verkeerden in zeer nerveuzen Bedankt voor het beroep te JMunnekezijl door toestand. Da beide gewonden werden naar het d». R. J. Schoenmaker te den Ham. Duitsche vrouwen in ons land. y Een klacht van een inzendster in „Het Vaderland", die de overkomst van Duitsche Vrouwen naar ons land een weinig wil beperkt »ien, omdat het werk dat deze hier vinden, gaat [ten 'koste van HoUandsche vrouwen geeft de tedactie van genoemd orgaan aanleiding tot o.m. de volgende opmerkingen i „De inzendster behoort niet tot die nationa listen. Ze wil den toevoer van Duitsche vrouwen 'slechts een weinig beperkt hebben. Maar is die beperking al noodig? 'Wat dienstboden betreft te- en verreweg de meeste Duitsche vrouwen die hier komen zijn dienstboden schijnt er hier te lande, naar zij zelf schrijft, nog groot gebrek jte zijn. Daarbij komt men kan het aller wegen hooren dat, de uitzonderingen daar gelaten, de Duitsche dienstmeisjes hun werk fbeter doen dan in onze groote steden tegen woordig vele Hollandsche dienstmeisjes het doenvoor het minst zijn ze williger ora te wer den en hebben ze minder eischen. Dan ook zijn 'te- met de noodige uitzonderingen ook al weer 'de Duitsche meisjes dikwijls beschaafder van manieren en dus beter geschikt om als hulp in lde huishouding, huishoudster, juffrouw van ge zelschap of zoo op te treden. Worden ze als 'correspondente of secretaresse aangenomen, dan is het om hun kennis van het Duitsch en. zullen zez eker aan geen Hollandsche vrouwen het broodu it den mond nemen. In die gevallen ver langt men een Duitsche en geen andere. Er is dikwijls in ons land over geklaagd, dat kooveel dienstmeisjes hun vak stecht verstaan <n geen goede manieren hebben. Lang niet van ille Duitsche meisjes, mogen we wel aannemen, kan het tegendeel worden gezegd, maar het per centage is bij hen toch aanmerkelijk grooter. Misschien zal hun aanwezigheid hier een prikkel worden voor de Hollandsche dienstmeisjes om Voor hun betrekking zich beter te laten opleiden »n zal hun dot gemakkelijker worden gemaakt." Het Hospitaal-kerkschip. Het hospitaal-kerkschip „De Hoop" is van zijn jweeden kruistocht bij de haringvisschers op de Noordzee te IJmuiden teruggekeerd. Op deze Jeis werden 24 patiënten behandeld. j, Engelsche slagkruiser te Rotterdam in Ziekenhoria overgebracht, terwijl de negen an deren in oen der hotels werden oogervomen. Er werden zeven nersonen vermist, Van wie Intus- oeh«r dria ta VH*sin"en ziin aan waJ gebracht. Men vermoedt, dat de andera vier verdronken zijn. Een lifk ia reeds aangebracht. Nadat het Nederlandsohe stoomschip hulp hed verleend, zette het zijn reis voort naar Antwerpen. Omtrent de aanvaring van het Engelsche stoomschip Ezardian door het Nederlandsche stoomschip Zuiderdijk, wordt nader uit Vlisam- gen gemeld, dat de Ezardian aan bakboord is aangevaren. De botsing was zóó hevig, dat de Ezardian, welke geladen was met ijzer en staal, binnen enkele minuten zonk. Er was totaal geen gelegenheid om booten te strijken. De beman ning bestond uit 18 personen en den Belgischen lood», zij klom gedeeltelijk in de mast of trachtte zich al zwemmend te redden, terwijl ook enkele in slaagden stukken wrakhout vast te grijpen. De geredden weiden gedeeltelijk ojigepikt door een Brusselsch visschersvoartuig, terwijl een |>asseerend Duitsch stoomschip 4 personen wist te redden. In bet geheel werden van de equipage 10 personen gered en ook de Belgische loods werd opgepikt. Al de geredden r een Nederlandsch loodsvaartuig opgenomen en te Vlissingen aan wal Van de geredden werden 4 personen gewond, Christ. Gerei. Kerk. Berorpen ie Ulrum de heer P. Zwier, caruL ta Zaandam. Kun»/ en Wetenschap. Omtrent de wedstrijden van Zondag lezen wij nog in de Ct.: De Zondag en het Treftengewoon fraaie weer heeft duizenden naar het I.C.AJ?."gelokt Rpnd» kortna «t®#peninu begonnen zich de verscha lende rangen te vullen en later op den middag was alles dicht bezet. Clok de tontoanstelHng mocht zich fn een druk bezoek verheugen. Even- Als Zaterdag werden ook threw weer seer vete passagiersvluchten gemankt. Bijna den geheelen middag door mankte men voor het passage- bureau queue, wel een bewijs dnt man hoe lan ger hoe meer vertrouwen in het vUagwezen gaat stellen. Om drie uur begon de uitstrooi wedstrijd. De prqzen werden als volgt behaald: le prijs 500, de Duitsche piloot Zimmerman met een Junker-tocstel, welke in totaal 16 biljetten bin nen het vierkant had geworpen. Dé 2e prijs 300, kwam aan den Fronschman Duchereux t een Sopwith-Toeotel (6 biljetten). Men zal zich intusschen goed vermaakt hebben met de schitterende demonstraties vnn onze knappe militaire vlieger», die intusschen worden ge houden. Het was een prachtig gezicht hun toe- I Om Louis Bouwmeester op zijn tachtigsten verjaardag holde te bewijzen, heeft zich een eere-comité gevormd, waarin de volgende dames en heeren zitting hebban genomen W. de Vlug*, burgemeester van Amsterdam, eere-voorxitter W. li Vliegen, wethouder van Amsterdam en lid van de Tweede Kamer, voorzitter; N. H. Wolf, directeur-hoofdredacteur van het week blad de Kunst, secretarisJ. P. Ankersmit, hoofdredacteur van het dagblad „Het Volk"; Dr. N. P. Berlage, architectProf. dr. H. Brug- mans, hoogleeraar aan de Amsterdamsche Uni versiteit Julia Cuypers, tooneelspeelster Max van Gelder, tooneeldirecteurA. M. Gorter, kunstschilder Henri ter Hall, lid van da Tweede Kamer der Staten-GeneraalDr. M. de Hartogh, «t», «oreari. d.r Vereenigin, Nederland taj^Hen'fc'de K.n to tic» Mnken en met In^- den VreemdeA. Hesselink, beeldhouwer, voor- Kouden odem voltfde hot publiek de ventoWl- rttter Arti et AmicttiaeHerman Heyermnnj, <ju!t.el,ocre„ vtm die mot een toonee schrijver directeur der N. V. Tooneel- W1>nl >pp,BlI, werd^ Jr V<J. gebracht. v<ne™tg.ng Air. v^d. HOTSt, r^ssenr-directem Bende miUt(uren werd aan de demomtratie. e..—™. gewond, j?* J: V'.Hct Dr- K»»' deelgenomen! do luitenant* Jongbloed en ren «tt in bet St. Joseph ziekenhuis j kunmhtstoncusMr. H. W. J. M. Keulskun«-1 Tj(tPCTd(,„ Poebmtn en door de sergeant» v. d. lOest worden opgenomen. 1 'facteur van het Algemeen HandehtblodWtl- Q^endt, Rombout» en Bnkkene». Maar w»t bo- Bij Dishoek Is reed» een lijk van een der zeven ''m Kloos' l««erknndlgoMr. F A. Rote»ky, tepHein Van Heyst, nog eentje van de vermiste schipbreukelingen aangespoeld. Het ndvocaa' en procureurGeneraal A. M. Kolle- - - - - - - - wijn, commandant der Stelling Amsterdam; Greta LoboBraakensiek, tooneelspeelster Jac. van Looy, letterkundigeCor van der Lugt» Melsert, tooneelspeler, directeur van het Hof- stadtooneelSimon Moris, kunstschilderM. Merens, consul-generaal van Servië, commissaris der Maatschappij ApolloMr. H. M. Merkel- i bach, directeur van den Stadsschouwburg Emma Morel, tooneelspeelsterJan Musch, too neelspeler, directeur der N. V. Het Schouwtoo- neelEd. Polak, redacteur van het Volk, lid van de Tweede Kamer en van den gemeenteraad van Amsterdam; Is. Querido, letterkundige; Jhr. A. ;c VT 'Een «quadrille van dne Nederlandsche vlieg tuigen, gevlogen door luitenant W. Versteegh en de sergeants v. d. Griervdt en Bokkenes, al- •CS.™ secretaris van den Senaat der Amsterdamsche!1™ Soesterhetg, was opgestegen en ver- Universiteit J. C. Schroder, hoofdredacteur von I Publiek op eenige prachtige .taaltje» het dagblad De Telegraaf; Jac. Th. Stom, direc- J™ h"n k™"e"' V,°.°rttl ,het k|i «"«w W.I.™, het plotseling tegelijk uiteengaan en net <lan veer verzamelen was buitengewoon fraai. Ten lotte toonde een esquadrille van 6 Fransche legervliegtuigen weer eens dnt men de kunst liegen ook in Frankrijk uitnemend ver- heim Salomons, hoogleeraar, rector-magnificus der Amsterdamsche UniversiteitF. M. Wibaut, wethouder van Amsterdam J. A. M. Wierdels, wethouder van Amsterdam Mr. J. W. te Win kel, secretaris van het Nederlandsch Tooneel- verbtmd. Het echtpaar Schwab. Het was gister 40 jaar feeleden dat het echt- paur SchwabWeiman zijn tooneelloopbaan aanving. Dit jubileum is, merkwaardig genoeg, niet herdacht ofschoon het er anders belangrijk genoeg voor ware I Herman Schwab en echtge- noote hebben den dag in den familiekring te den Haag in bescheiden stilte herdacht. Een be scheidenheid die in de acteurswereld zelden voorkomt. ijk werd naar de begraafplaats te Vlissingen overgebracht. De geredden, verkeeren nog steeds in zeer overspannen toestand tengevolge van de door gestane emoties. Verdronken. Te Winneweer (Gron.) is het TO-jarig zoontje van den heer K. in een balkgat geraakt en verdronken. Een 6-jarig docht ertje van den heer Kuiper, machinist op den zandzuiger „Amsterd im", lig gende in de nieuwe haven te Den Oever op Wieringen, viel Vrijdagmiddag van de loopplank en verdween in dc diepte. De vader sprong het na en wist zijn kind weder boven te brengen. Alle pogingen evenwel, om de levens' weder op te wrV'-on. L'rvi\ zonder resultaat. Het hemelvuur. Te Graauw is ten gevolge van het inslaan van den bliksem de landbouwschuur van J. A. Buijsrogge met wagenhuis en een hooimijt gebrand, waarbij een paard en twee stuks vee oude garde, met zijn Cailey-toestel meer don schitterend. Oud-generaal Snijders huldigde kapitein v. Heyst als den oudsten on zer militaire vliegers en wenschte hem geluk roet zijn mooie demonstraties. Spr. wees ar daarbij op, dat kap. Vnn Heyst 'een von de eer ste menschen was, die bij onze luchtvaart-afdee- ling werd geplaatst en noemde hem iemand, die met succes de paden der lucht heeft be wandeld. Spr. bood h-m daarna een lauwer krans aan. Ook het dagelijksch bestuur van het I.C.A.R. bracht kap. Vnn Heyst hulde. Intusschen was er weer wat ander* te zien. W. G. van Riemsdijk, voorzitter van het Neder~,| landsch Tooneel verbondDir. Schaefer, toon kunstenaar Prof. J. H. Scholte, hoogleeranr. teur der N. V. KrasnapolskyJon Toorop, kunstscholder Dirk Verbeek, directeur der N. f„ V. Comoedia Dr. I. H. J. Vos, wethouder van Amsterdotn Alfred Weiss, lid van den gemeen- ÏTTri.ZZ' omkwamen "'en'een 'voönnnd J teraad van Amsterdam; Ptof. dr. I. K. A. Weit gerst, rogge, erwten en hooi verloren ging, be nevens bijna alle iandbouwmaterialen. Verzeke ring dekt de schade. School- en Kerknieuw*. dat Niet voorziene gevolgen Men vestigt er onze aandacht op vaststelling van het nieuwe artikel 40 van het Bezoldigingsbesluit ecu strekking heelt, die waarschijnlijk niet is voorzien, maar die zoo wel voor de ambtenaren als voor den dienst allerwaarschijnlijkst ongewerischte gevolgen zul De groote Engelsche slagkruiser Indomitable, jjie in den grooten oorlog deelnam aan den slag de Doggersbank, is van Sheerness Boy i fins land gesleept, om te Rotterdam gesloopt te worden. Hef schip werd eerst in Juni 1908 te Water gelaten. N. R. Ct. Weer aan den arbeid. Naar gemeld wordt is met «ingang van heden het geheele j>ersoneel bij A. Hillen's Sigaren- en Tabaksfabriek te Delft weer aan het werk gezet. Onbevoegde uitoefening geneeskunde. Tegen een bewoonster aan den Engelmundus- ieg te Velseroord, bekend onder den naam 'an het Duitsche vrouwtje, is proces-verbaal /pgemaakt wegens het onbevoegd uitoefenen 'an de geneeskunde. Zij kreeg den laatsten tijd buk bezoek en gaf aan de menschen kruiden n andere geneesmiddelen. Een groote partij l laarvan is door de maréchaussee in beslag ge il omen. In den Helder hield zij één dag in de Veek zitting. Wegens een valsch bankbiljet. Het Gerechtshof te Arnhem heeft bevestigd het vonnis der rechtbank té Almelo van 20 Juli waarbij A. R. M„ achttien jaar, zonder be- foep, geboren in Duitschland en zonder vaste woonplaats hier te lande, thans in preventieve hechtenis, werd veroordeeld tot 1 jaar gevan genisstraf, terzake, dot hij te Losser getracht had een valsch bankbiljet van 60 gulden uit Een agent van politie heeft in de Nieuwe .Plantage te Rotterdam iemand anneetroffen, die ^telkens het bewustzijn verloor. Hij deed hem overbrengen naar het ziekenhuis aan den Cool» pingel, waar de man, die een tijdelijk aldaar in een hotel verblijvende stuurman bleek te zijn, /rerklaarde, met eenige hem onbekende vrou wen uitgeweest te ziin en hier en daar een glaas je gedronken te hebben. Opeens was hij het be wustzijn kwijt geraakt, zoodat hij zich niet ^eer herinneren kon wat er verder met hem ■gebeurd was. Bij bet nazien van zijn porte feuille bleek hem, dat men hem beroofd had ▼an ƒ600. Na behandeld te zijn, kon hij na ®en j>oosje zijn weg vervolgen. f (N. R. CO Blinde passagiers. Het te Amsterdam aangekomen Duitsche «toomschip Hamburg had drie Maltezers, die in Malta »ch beimel'jk op het schip verstopt had- Men, aan boord. Zij zijn aan de politie overge geven. EN^ELSCH SCHIP IN DEN "P i GROND GEVAREN. I Men meldt ons uit Vhsomgen: Gistermorgen ostreeks 5 uur had bij mistig %ecr en heiige aee voor Zoutelande in het Oost- igot op de Wester-Schelde een aanvaring plaats Husschea het NederlandscKe stoomschip „Zwi- iderdirk", die Vanuit de Noordzee binnenvoer en het uitgaand Enge lach otoomvchip „Feoerdian". JAan boord van het Eageloche schip waa een ®elg»che lootjs; aan boord van het Nederland- •ehe schip eert Nederlandse he loods, beiden nh flriissinfsn. Er ontstond een paniek na de aonya- en Het Engelsche schip zonk m weinige •ogenhlihken. De loodsdienst uk Vlissingen ver ende «*mid<Mfjk htrtp. Ben boot met elf p*re «onen. v*»arvf» 1»*e gewond, kwam te Vlissio- Zooals men weet bepaalt het artikel in zijn nieuwen vorm, dat alleen de op 1 Juli 1922 genoten wedden worden gefixeerd die wedde blijft verzekerd. Een ambtenaar, die in een nieuwe ambtenaarsfunctie elders wordt ge plaatst, een klerk die commies wordt aan een ander departement, of van Waterstaat nattr j K<jn(je gemeld: Koloniën overgaat, verliest het voorrecht, dathe, ,1;^,^ Waalhaven had zich legen Luchtvaart, IC.A.8. Omtrent de opening vinden wij nog het vol- hei uur vart de officieele ojjening een groote hun in art. 40 was verzekerd. Men deelt ons mede, dnt deze regeling zich bijvoorbeeld bij het onderwijs reeds sterk doet he( pllMjek gtogen gelden, aangezien zij de solllcitotw bemoetliikt ttroomdo hrl >dd „„middellijk vol. o. j ...a— --„.o .e Behalve de reeds gemelde Ftnnsche escadrille van staat. Jammer dnt een der vlieger* bij het lan den een ongelukje had, waarbij een vleugel van zijn toestel werd beschadigd. Ook de* avond* was het weer druk aan de Waalhaven, waartoe het optreden van het en semble Sj>eenhoff niet weinig bijdroeg. De eer ste wedstrijddag van dit vliegfestijn kap zeker ls uitstekend geslaagd woeden beschouwd. Naar wij nog vernemen, komen 10 Sept. drie ven de beste Belgische militaire vliegers, terwijl men binnen eenige dagen een drietal Deensche rine-wetervliegtuigen verwacht. Doodelijk ongcvul. Pisa, 2 Sept. (B. T. A.) Twee luitenant vliegers, die proefvluchten deden in verband met het concours te Notre Dame do Lor?tte, zijn gevallen. De een was dadelijk dood, de ander is stervende. DO TENTOONSTELLING. Eenigc algemeene indrukken. plaat» IngertHmd voor ©Hëo, «aften, «mi» i verdere substantiën, benoodigd voor het gOi doen funct ioneer e» van boot- en rllej toren. Zooals wij reeds zeidende L C. A. R. mof het van de fentoonatellliyg o. I. niet hebbed* want alleen door het bezoek aan de expoaRIf lom de zaak niet loonend worden Daarvoor fs xlf te beknopt (ze is ondergefcrew ia één lokaliteit) en voor den leek tel" en te dor. Wij vermoeden dan ook, dat Rotterdammer, en de provinciaal, «Be naar i I. C. A. R. gaan, fach gedurende him f wal groot endeels onledig zullen houden met kijken naar de wedstrijden, en hot vertoeven de kermis, die aan het feestterrein annex fa, de bezoekers het genoegen kan doen ■maket» op het hoofd van Jut te timmeren, en zijn leve* te wagen op d« rodelbaan, die er heel onstabiel uitzag. En <ian is onze meening, dat de I. C. A. Rf toch zeker eenige tienduizenden bezoekers p«i dag zal moeten trekken, om geen al te groot* strop te worden Nu scheelt het wel, dat dg L C. A. R. geen onderneming is, die per ad winst moet afwerpen. Dóórpm is de zaak niet begonnen, en bovendiende gemeente Rottere dam ia garant, wat natuurlijk niet «eggen wil, dat men een eveniueel deficit niet behoeft t« vreezen, want dat zal dan worden afgewenteld op de Rptterdnmsrhe belastingbetaler». Maar het is de vraag, of et eenige tiendufe zenden bezoeker* zullen komen, want het vlieg* terrein Waalhaven ligt nu niet direkt in de «V* middellijke omrrevlng van Rotterdam. Wel war* den er geregeld boot- en atttofHemrten van O» naar Waalhaven georgani*eerd, maar men hee^ toch in leder geval een klein half uut varstej We hopen er het beste van. Marktberichten. Rnttrnliunsrhe Veemarkt. Aanvoer: 369 vette rund* ren, 451 vette «H graskalvtwen, 786 varkens, TI20 schapen on lammeren. Prijzen: Te kw. 1.30-/ ï.37%, 2e kW. f T.20I -ƒ T.TO, 3e kw 1.00 0.00. Oreen Te kw T.30 T.35, 2e kw. 1.T5—T.05, 3e kw< 095. Kalveren Te kw. l.TO-ƒ T.25, 2e kw, T.00 0.90, 3e kw. 0.80. Schapen Te kw. 0.80-1 0 00, 2e kw. f 0.70- f 060, 3e kw. 0.50. Lammeren 0.05—T.T5. Varken» Ta kw. T.02 -/ T.07, 2e kw. T.00-0.95, 3a kw f 0.90 0.80. Licht soort 0.85— f 0.95. Kaasmarkt. Ondewater, 4 September T922. Aanvoer 159 jmrtijen. Prijs Gottdsrhe Kafl| Te soort 34—39, 2c soort f 4045. HaruW matig. W 1 H H E i. H 4» K m K N. Oft Not Niet OH. H»i. 8 Sept. 4 Sept. 19 OO» De I. C. A. R. zal het moeten hebben van de edstrijden, de demonstraties, en de kennis verzameld en toen om 4 uur (Lunapark) wan» de tentoonstelling biedt den Een onderwijzer, die naar elders sollied een hoofd dut zijn akten op een andere plaats wil productief maken, dient eerst wel ernstig te overwegen of die voordeden opwegen tegen het nadeel van het verlies der bevoorrechte positie, die hij krachtens art. 40 ten aanzien zijner tegenwoodige wedde heeft. Het is te ver wachten, dat er, zoodra algemeen begrejien wordt, dat aanvaarding eener nieuwe betrekking als onderwijzer elders, die bevoorrechte positie doet verloren gaan, er een stilstand in het sol- liciteeren zal komen. In menig opzicht zal dit geen voordeel blijken, omdat de liefde tot den arbeid niet grooter wordt, wanneer men dien eigenlijk liever elders zou doen, maar door ge vaar van verlies der tegenwoordige meer ver zekerde positie van verandering wordt weer- h0UdCn- (Hbld.) Kweekscholen. De Chr. Onderw. schrijft „Volgens bei rapport Labau bestaan er h-'er te lande thans 78 kweekscholen, die als volgt zijn te verdee'en 43 Roomsche, 13 gerefor meerde, 7 Ned hervormde 7 van het Rijk, 5 van gemeente, 4 neutrale r.i.'Ondere. Merkwaardig is wel het groote aantal Room- kwam nog een tweetal Duitsche vliegtuigen aan. Beide waren het metalen Junkerstoestel- len, die 's morgens te half twaalf te Dessau waren opgestegen en de 520 KM. in ruim 4 uur hadden gevlogen. Ter opluistering waren verder nog aanwezig 13 militaire vliegers uit De Kooy, 8 uit Soes- terberg en 6 uit De Mok, terwijl kapitein Van Heyst en de seigeants Rambonnet en van der Griendt het publiek op eenige demonstraties vergastten. Imusorhen hadden zich reeds velen gemeld to. bet maken van passagiersvluchten. De aanvragen daartoe waren zoo talrijk, dat met versch'Uendo toestellen tegelijk werd ge vlogen 's Avonds 7 aur vereenigde bet L C. A. R.- bestuur een aantal genoodigden aan een maal tijd in het I. C. A. R.-restourant, waar jhr. H. Loudon, oud-minister en voorzitter van de K. N. V. L. de tafel presideerde en aanving met eerf dronk te wijden op de Koningin en het Koninklijk Huis Verder werd nog het woord gevoerd door den heer D G. van Beuningen, den voorzitter van het dagclijksrii bestuur van het I. C. A. R, groote meerderheid toch protestantsch nadere beschouwing blijkt echter, dat onder die katholieke inrichtingen minimum-institu ten zijn, waai van het rapport zegt, dat „het Rijk deze op den duur niet ken helpen in stand houden". O. i. terecht. De dolle jacht naar kweekscholen dient geremd, niet alleen in het belang van de schatkist, maar ook ter wille van onze positie, welke nóóit ftewkt wordt door een ovei compleet van arbeidskrach ten." Een hoogere textielschool te Enschedé. Dinsdag 12 Sept. o». *»1 Enschedé een Hoogere Textielschool worden geopend. De school is bestemd om de belangrijke industrie en den handel op textielgebied in den meest uit- gebreiden zin van het woord voortdurend van nieuwe leidende werkkrachten te voorzien. De opening, die een feestelijk karakter zal dragen, zal o. e. worden bijgewoond door ver scheidene autoriteiten op gebied van onderwijs en textielnijverheid. Ned. Herv. Kerk. Door het Provinciaal Kerkbestuur van Overijoel is tot de Evangeliebediening in de Ned. Her*.-Kerk toegelaten de heer G. C. Severijn, theol. card, te Dordrecht Beroepen te Rijssij ds. H. J. van Schuppen te Groot-Ammer». Bedankt voor het beroep te Elbui;g op de Velawa door ds. H. A. Heijer, te V laar dingen. Geref. Kerken. Beroepen te Britsum ds. C. M. Hfaaenga te sche kweekscholen, mèèr dan de helft van het ,j|e aUep bedankte, die aan het concours had- geheele aantal, en dat in een land, dat in zijn (jen meegewerkt, de buitenlandsche vliegers en moPMterheirt toch oTOtestantsch is. Bij vooraj fcet vtOTurtstrevende Rotterdamsche gemeentebestuur, dat voor een goede lucht haven had zorg gedragen. Hulde werd vooral gebracht aan generaal C. J. Snijders, die zooveel enthousiasme voor het luchtverkeer betoont. Spr. riep verder de voortdurende medewer king van de pers in en bedankte vele autori teiten voor hoar hulp. Tijdens her diner werd op het vliegveld, ten aanscbouwe van een talrijk publiek, een fraai vuurwerk afgeztoken. Ook des avonds kon het L C. A. R. zxh in een druk bezoek verheugen. Velen bezochten het kermisterrein, dat echter nog niet geheH af was. Behalve de reeds gemelde vliegers, zijn nader nog op het L C A. R. aamr^ome* de Fransche vliegenier* Dachereux en Zomiclas met twee SonwHh-torsteBe» uit Gilze-Reyen. Aan den uitstrooi wedstrijd, die Zondagmid dag plaats had, werd deelgenomen dooi twee Junker «vliegtuigen, twee Sopwiths en twee K. L. M.(-toestellen. Met het middelpuftt van den ter- re ih cirkel als uitgang, werd een vierkant uitge zet van 200 meter langs de zijden. De deelne mers startten met tusschenminvten van T5 minu ten en wierpen var uit 200 meter hoogte een 300-tal biljetten uit. De verkeerswedstrijden van Maandag en Dinsdag zjjn uitgesteld tot Donderdag en Vrij dag 14 en 15 September. Dit uitstel fa gewenacht met het oog op de aankomst van de nieuwe VickertteV «kan. Heden zijn er geen wedstrijden, doch alleen po—agiersv luchten. bezoeker, die niet bepaald zakenman is, weinig interessunts. Zij is ondergebracht in een groot houten gebouw, rechts van den ingang, en telt 54 stands, waarvan die van de Luchtvaarafdee- ling teSoesteiberg wel de vcornaamste is. De Luchtvnai tald-eling expv'trit verschillende ty pes luchtfototoestellen, een fotowagen, en een fraaie serie luchtfoto's weotonder een pracn» tige, reusachtig gróote ojjiuutvo van den Utrechtschen Dom, een automobietaadlo-ata» tion, ajwiraten voor'het medisch vliegonder- zoek, instructiemateriaal voor vliegeropleiding, en een chemn van de wijze, waarop een vlieg tuig practisrh op sterkte beproefd wordt. Een zeen interessante afdeehng, die een bezoek seer waard is. De K. L. M. exposeert eveneens lucht foto's en inmrressante statistieken en grafieken betreffende haar luchtlijnen. Natuurlijk ontbreekt ook Vicker» House ide< met onderscheidene type's vliegmachines, mo toven, instrumenten, enz. De Inzending van het Departement van Wa terstaat geeft een denkbeeld van de wij*e, waar op de berekening van de sterkte van vliegtuigen wordt uitgevoerd, en hoe de vliegeifenscfanppen worden bepaald. Ben model van een wfndtunmel mot daarin opgesteld vleugelmodel geeft, aangevuld door feekeningen en grafische voorstellingen, een beeld, op welke wijze men kan bepalen, welke krachten door de lucht op de verschillende dee- len van een vliegtuig worden uitgeoefend. Eenige schema's laten zien, op welke wijze hieruit de sterkteberekening wordt uitgevoerd. Deze sterkteberekening wordt gecontroleerd door belasting van een exemplaar van de be treffende vliegtuigserie. Hiervan zijn schema's en foto's neergelegd, terwijl een belostingproef van een vliegtuig in een afzonderlijke loods buiten het tentoonstel lingsgehouw fa opge steld. Van de instrumenten ter bepaling der vlieg* eigenschappen wordt een denkbeeld gsgrven door een foto van het instrumentenbord vnn het laboratoriumvliegtuig van den ÏL Si L. ter wijl eenige teekeningen en foto's de inrichting voor het bejtalen van de vfiegsnelbeid van den R. S. L. te Bergen en Egmond, fabrikaat „Bam berg," toonen. Een serie proefstukken van in hef gebruik liondea 11.41'/* 11.46'/* ferljjn. o.iu M7'/e '«rijs 1».90 19.W7J Hrvneel 18.90 18.W5 Zwitserland 48.881 483» Witiiin 0,045 0.040 Kepeabaxen h5.40 45.80 Ohristianis 48.80 42.06 Stockholm «8.10 «8.14 New-York 2.57V. 2.68 Kleiweg en Hoogstraat verlichting, ia!vereeniging „Eendracht", die ter gO» fid van het Koninginneieest de Kleiweg 'oogstraat zoo fraai versierde en verlicht* ■eeft ook Zaterdag j.l. de feestverlichting nog ontsteken, hetgeen een feestelijk aanrieOi beide straten gaf. Het was er dien avond zee» druk. Waarschuwing. De commissaris van politie te Vel zen waar* schuwt ernstig tegen de handelspraktijken val» N. Zoontjes, broodbakker te Velseroord en Ci Glas»—Rozenstein te Velzen. Volks- en Schoolbad. In de week van 26 Augustus tot en met 1 September werden in het Volks- en Schoolbod gebruikt 166 sproeiboden, 145 kuipbaden «n 263 kinderbaden. In totaal al zoo 574 boden Agenda. 4 Sept., 7% uur. Bovenzaal het Schaakbord. Verg. afd. Gouda Holl. Mij. van Landbouw. 6 Sept. 8 uur. Nieuwe Schouwburg. Ensemble Solser en Hesse. 26, 27 en 28 September. Soc. Ons Genoegen. Bate org. Boakoop. De heer G. J. de Rijk alhier, is benoemd tol commies faq de directe belastingen te Luijk* gestel. De alhier gehouden straatverkoop van vlaggetjes tea bate van Pro Rege heeft f 85 opgebracht Tot voorzitter van de Burgerwacht olhisf is gekosan de heer J. H. van Oinabrugge. Op de gehouden Moementenioonsteöing ta Schiedam behaalde» de heeren C. Akerboom SB G. R. Bouman alhier reap. 2 eerste en een Te «M 2e prijs voor inzendingen planten en alge en#* don dahla'a en roten. Gouderak. De postduiveavereenigirvg „de Witpofa" hield gisteren een concours ven uit Duffel, al» stand 105 K.M. D* prijsen werden als volgt behaald le. T. D. Both 10—16—53 2e H. J. Schol* i ten 10-17-24 V idem 10-22-27 j 4e J.' 1 L „li.wrnrwterrWI.-n met de 1 ten ÏO—17—SM J 3e idem 1U—'t 1 —23—48<fe. A den Brebet TO-27-J7 geeft te zamen met proefstukken en beschrij--- -- r»— vintï van lijm- «t lalproovtm «n dënkb.eld vtm TOIV-mTW „tri.ttlH.ied. dttjidem 10-M-4611.. T. D. Both 1 10_5O_VS: 15<l T. D.' Both IO-5I~#i inrichting voor ntotoA^ro-rm, rijn j B^l gen. Een zeer interessante stand is ook die van) J. Groote* te Rotterdam, de hoofdvertegenwoor- diger van de Compagnie Radio-Maritime «m vim de Compogtée Radio Prance. Zij exposeert draadlooze telefonie-posten, zenders voor vlieg- t togen, boot posten, Uunpversterkars, leltdonnwnr- sSorkeTS, «n nog eenig kleiner materiaal. Uit dm nood dar soak is op de tantoaaatelUner aan gsooM A. den Briber 10-53-27; 17* Ni. 10—54—20le overduif T. v. Vliet lO-J 54 -33. K Stolwijk. W deeinawdng «1 Aoor 4» I ttdm fahomfai 15 daaar aan

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1922 | | pagina 2