u NIEUWS- EN Een bezoek aan de Marconihut s FEUILLETON. BERGAMBACHT, BERKENM KERK a. U., OUDERKEI Wo. 15024 RUITEN LAND. - M STADSNIEUWS. 8 N.V. „DE TIJDGEEST". Dit blad verschijnt dagelijks v ste ADVERTENTIëN: (Wordt vervolgd.) 46 67 71 70 al spoedig kennis met 1UU9 4683 7133 voortdurende werk der voortplanting.” De gravin hield haar hoofd scheef en rolde langzaam de sjaal van haar arm af. De wrokkende teleurstelling van zijn’ eigen mislukt familieleven leidde hem, de verbitter de eigenzinnigheid van den man, die zich in zyn zoon schadeloos wilde stellen voor zijn eigen ongeluk. „Ik vond het zeer pijnlijk, dat deze afschu welijke speelgeschiedenis juist met Rockwitz moest gebeuren. Buitengewoon fataal.” De gravin kneep de oogen toe, spitste haar nog steeds goedgevormde ooren, als luisterde zij naar iets naar een flauwen bijklank in de zeer aristocratisch, met veel nadruk en ver toon van gewicht uitgesproken woorden. Neen. Er was geen bijklank. Hij was eer lijk, heel eerlijk, haar verstandige, voorname zoon. Eerlijk tot op de grens der naïveteit deze vroegere diplomaat. Bijna iets als ont- 16 39 49 95 i: geven schap da zij zer Ve co de Abonnementen v bö onze agenten e Onze bureaux c Redactie TeL 54*. tó< zo he O zij Pr sta nel P'n ABONNEMENl’SPRUSi per kwartaa per kwartaal ƒ2.90, per week 22 cent, ov Franco per post per kwartaal 3.16, met den dagelijks aangei loopers, den boekhai dagelijks geopend de een de vo ui in st ka gel op dei zo< kat het Ca wo dei br< vo< scl bei de W ru> te get rin pre der stu der ma Hjl we all uit de kar te hij aai be lie tel ein zie in dr O P< n< 13125 99 13223 G01 Inn gel gez si(l< zitt "PI de po' me ■en lei de of En de voormalige diplomaat zette, goed ge luimd, zijn wijd uitgespreide handen onder het korte buis uit donker kamgaren om het middel, en glimlachte beminnelijk, omdat hij immers de troeven in de hand had. „Het huwelijk van Hörselkamp het ge- heele huis een zeepbel, lieve mama. Dat is geen familie Dan kan men ook wel een ma demoiselle Cnérie van de opera bouffe, de een of andere danseres of een andere mooie Bo hémienne trouwen.” alsof de jongeman nog naast haar zat, de jonge man met hooge begrippen van eer en de ideale eischen en de bereidwilligheid om zich te buigen voor alles wat groot en edel was. Heel vluchtig raakte zij met de glinsteren de vingers de zilverig glanzende punten van zijn kort haar. „De goede Rockwitz heeft het hem toeko mende deel van het geld zeer welvoeg'elijk, I maar ook met zeer groote voldoening opge streken bereidwillig heeft hij zich over de marken, die Kern zoo onverwacht toevloeiden, ontfermd, lieve André De dochters bezoeken altijd maar om beurt de hofbals, omdat er voor twee hofslepen niet voldoende in huis is.” „Dat gaat ons niet aan. Tegenwoordig wordt het in elk geval als een eer beschouwd met de Rockwitzen geparenteerd te zijn.” „Het kan ook een eer zijn de dochter van een groot kunstenaar te trouwen.” „Ach zoo!” Graaf Oberwall werd een en al ijzige tegen zin, ternauwernood gaf hij zich de moeite een woord tegen de gril van de oude dame in te brengen. Hij zei slechts: „De meer dan désolate verhoudingen in het huis Hörselkamp besparen ons elke discussie daarover” Zeer geïnteresseerd glimlachte de gravin onder haar wit masker. Zij glimlachte, of schoon zij alles wist. Heet van den rooster kwam alle gebabbel der uitgaande wereld haar 13371 30 13411 reis mee van New-York één van de groote, welinge- van de bekende Hol- J61 11414 29 49 75 11628 h3ü7 MARKTBERICHTEN. Coöperatieve Kweekersvereeniging „Gouda en Omstreken” te Gouda. Veiling van 4 September. Dahlia’s 420 ct., Gladioles 515 ct., Asters 28 ct., Zuinia 24 ct., Rozen 830 ct., An jers 15 ct. per 10 stuks. .301 81 7209 9603 63 28 4816 21 jö 11937 31 35 89 970612017 2192 38 7343 9802 1" 2222 99 305 42 4903 91 88 73 429 2365 98 39 82 5016 58- f28 34 70 65 78 2851 99 292U C03 3096 6 3296 19820 53 63 64 87 13 92 28 93 33 98 49 19907 353 3-' 77 17905 201UJ 2022b i 5j 2031b 25 50 56 81 -9u 38 2C402 43 59 58 83 65 85 81 20528 1*3 92 18412 20720 76- 32 79 20808 88 84 79 94 18518 20917 97 46 52 83 4007 261 24 39 81 91 4107 4240 - 49 i-653 8804 60 41 93 b0 63 86 59 3510 66 40 746 68 77 876 2ö 906 3813 3« 4/ 49 1063 3911 6|0j 32 39 44 72 20 17 42 59 13510 'A 10823 34 57 92 10925 38 1003 51 OVERZICHT Br heeft Zondag in Opper-Silezië opnieuw een plebisciet plaats gehad. De eerste volks- Stemming, die zooveel beroering in Duitschland, Polen en de verdere wereld heeft gebracht men herinnert het zich nog duidelijk - betrof de kwestie, welke deden van Opper-Silezië aan Polen, welke deden aan Duitschland ?ouden worden toegewezeu. De stemming die Zondag pleots had, werd alleen gehouden in het Duitsch blijvende deel van Opper-Silezië; beslist is thans, of Opper-Silezië een Pruisische provincie ul blijven of dot Opper-Silezië een eigen bonds- ataet zal worden. M. a. w. het ging om de kwes tie: autonome staat in 't rijk of provincie van Pruisen. Reeds nu kan worden gezegd, dat een overweldigende meerderheid van stemmen is trftgebracht ten gunste van het blijven als pro vincie bij Pruisen. Aanleiding tot de stemming was een rijkswet vean 27 Nov. 1920, waarin aan de Opper-Silezische bevolking werd beloofd, dat «ij zich binnen twee maanden, nadat de Duit- •che autoriteiten het beheer van het tot dusver bezette gebied weer op zich hadden genomen, konden uitspreken over 't vorengenoemde vraag stuk Jiet was zeer stellig onder den invloed van het centrum, dat, als tegenwicht tegen het door de Poolsche regeering den Opper-Sileziërs ge- ^organische statuut van een wojwode- Silezië” de Duitsche rijkswet, bovenge noemd, werd uitgevaardigd, die vanzelfsprekend op zeer geprononceerde wijze het karakter van Oen propoganda-middeJ voor het groote plebis ciet (ter onderscheiding van de volksstemming van geringer importantie, welke Zondag plaats had droeg. Na de groote stemming in Opper-Silezië, werd vnn den kant van het centrum een bizonder le- Ed b^TijpdUkerwiJ»’ het aanzijn aan contra-bewegingen, welker lei ders aanstuurden op het aaneen sluiten van de tegenstanders der autonomie van verschillende pertijrichtingen. De andere partijen namen aan vankelijk eeln gereserveerde houding aan. De zaak kreeg vooral een scherpen kant, toen de Pruisische minister-president Braun in een rede op de Breslausche Messe in de discussies in- jreep en tegenover het standpunt van het cen trum op scherpe wijze de z. g. Pruisische oplos sing, d. w. z. de eisch tot het blijven ven Opper- Silezië binnen hel kader van Pruisen, stelde. De sodaal-democratische partij, die tot nog toe een teer terughoudende positie innam, zag zich nu genoodzaakt haar houding te bepalen. Deze kwam hierop neer, dat zij den Opper-Silezischen bondsstaat afwees, maar aan den anderen kant Opper-Silezië door het toestaan van provin ciale autonomie een afzonderlijke behandeling ten aanzien van zijn bestuursaangelegenheid ten deel wilde doen vallen. Deze wijze van positie-kie’-n, die indertijd voor de sociaal-democratische conferentie door de Vossfcche Zeitung reeds werd voorgesteld, leverde dan ook een grondslag op, waarop re geering en partijen het met elkaar eens konden ■orden, nadat een tijdlang nog het denkbeeld van een „Reichsland” en tal van andere plan nen onderwerp van besprekingen uitmaakten. De Pruisische regeering kwam tegemoet aan wenschen der Opper-Sileziërs, ging tot SPOttT. VOETBAL. Te Bodegraven heeft men, wat de Rijnstreek betreft, speciaal aandacht geschonken aan het jiiniores-voetbalspel. Reeds twee jaren achter een bestaat daar een onder-afdeeling, met 3 elftallen juniores. Zyn de jongens 17 jaar oud, dan gaan ze automatisch over bij de afd., welke in den Goudschen Bond speelt. Nu langzamer hand, in navolging van Bodegraven .overal ju- niores-elftallen zyn gekomen, was het alweer Bodegraven, die de eerste officieele juniores serie-wedstrjjden organiseerde. Zaterdagmid dag kwamen 4 clubs in 't veld. Schiedsrechters waren de heeren Bezemer, uit Alphen, Güriter van Bodegraven. Ze hebben zich goed van hun taak gekweten. Eenige supporters uit Woerden GOUDA, 4 September 1922. Geen spreekuur. Men verzoekt ons te melden, dat wethouder IJsselstyn morgen 5 September geen spreek uur zal houden. Zeer styf en met een zeer vormelyk gglaat zat graaf Oberwall eenige dagen later in de kamer zijner moeder Mendel was weer eens in ongenade gevallen, die moest weer eens garen mitaines zoeken. Als zy haar gebreiden rood wollen doek om den hals droeg, mocht zy bly zyn als haar niets langs het hoofd vloog. En vandaag was de gravin geladen. Roode plekken brandden op haar wangbeen deren, toornig bliksemden haar zwarte oogen „oude vrouwenvertrekje” binnen, door de rose-roode kamer. Haar zoon veroor loofde zich opmerkingen te maken over haar lectuur. Juffrouw Hörselkamp stond hem niet zoo erg aan werkelijk? Stond zij hem niet aan? „Het dient nergens toe, mama, dat Gerhard zich dingey* in het hoofd haalt, die onuitvoer baar zijn. Myn plannen voor Gerhard staan vast; reeds lang” Zij lachte smalend, draaide haar zachte sjaal als een smalle mouw langs haar arm. „Zoo je hebt plannen, mijn zoon? Laat eens hooreft. Ik ken Berlijn en de menschen.” Daar was zy trotsch op. Heel zakelijk, terwijl hij de tien vingertop pen tegen elkaar tikte, zette graaf Oberwall het plan uiteen De familie van den vrijheer Von Rockwitz. Goede Pruisische adel Een zoon, twee doch ters. Oude Duitsche traditie in het huis. Zui ver Duitsch bloed. Ver vertakt, geparenteerd met alle Pruisische hoogadellyke geslachten. Niet.zeer vermogend, maar buitengewoon in aanzien. Van de geheele familie het armst aan kinderen. arm aan kinderen uit raison, praktische overwegingen. Dat was voor een gravin Oberwall niet noodig. Integendeel Het vermogen der Oberwall’s en productiviteit der Rockwitz. Graaf Oberwall vertoonde zyn mat, haast ironisch lachje. „Wij, Oberwall’s, zyn allen een beetje ver- 1 gee stel ijkt en het bloed onzer vrouwen is of te traag of te levendig voor het vlytige en „Ik ben toch zeer lydend vandaag En het „vandaag” werd gezegd op een toon, die hem al zyn wandaden in herinnering bracht. Te versch lag de dankbaarheid voor haar „goedheid” nog in hem En daarom onttrok hy zich weer aan zyn werk om zyn vrouw i voor haar goedheid te beloonen. Nu was hy het, die naar de ontbijttafel liep, haar wyn bracht en wat voor haar gereed maakte om te eten. Daarna klonken zy met elkaar, na men een hapje van de vruchten en rookten heel lange Russische cigaretten met een mond stuk, zoolang als een schoorsteenpijp. En de schemering drong door den hoogen glazen wand in de hoeken van het atelier, ontnam het zyn koude, nuchtere grootte, zoodat zij onwillekeurig zachter spraken, stiller en dichter naar elkaar toeschoven. De kamenier klopte aan de deur „Wil mevrouw zich niet kleeden? U heeft geen uur tyd meer voor het diner.” Zy schrok. „Ja natuurlyk ik kom.” „Het was verrukkelijk, beste. Morgen zal ik hee^ stipt zyn!” Een snelle handdruk, een laatste knikje. Hy merkte het in het geheel niet, hoe hy voor den gek was gehouden, zoo na was zy hem weer gekomen zoo geheel één voelde hy zich met haar. Maar denzelfden avond werden in enkele huizen van het aanzienlykste deel van Ber lin ijzingwekkende verhalen uit den huize Hörselkamp gecolporteerd. Heel zacht achter waaiers. Onder geheim houding Met alle voorbehoud en voorzichtig twijfelend schouderophalen. Maar in elk ge val mevrouw Siebert moest het zelf gezien hebben Met haar „eigen oogen”. „Geen dienst- bodengepraat”. Hörselkamp was toch niet an ders dan een proleet, en vorstin Sikkewitsch zoo’n Poolsche vorstin, men wist eigenlijk nooit recht of zy een avonturierster was. Daar kwam het toch tot een éclat 1261 63 1309 1410 36 89 1505 62 J633 4402 4^ ?123 76 56 en Alphen kwamen de wedstrijden bywonen. Vrij l?oed combineerend spel gaven Alphen en Bodegraven te zien. In Alphia speelden lellen uit het tweede, en derde elftal G. V. B. meej wat de bedoeling niet was; de leeftijd van 17 was hier echter bij die spelers nog niet bereikt, zoodat deze overtreding werd toegestaan. Het minste spel was wel van Woerden; de jongens waren vol vuur, maar weten hoegenaamd niet te combineeren; ook moeten zy zich nog wat meer leeren bedwingen; het veld te willen ver laten, is een gróóte fout, vooral van juniores. Deze moeten van jongs af zich onder alle om standigheden aan de beslissingen van den scheidsrechter weten te onderwerpen. De uit slagen waren als volgt: AlphenBodegraven, na verlenging en loting, door Alphen gewon nen; AlphiaWoerden 21, vervolgens Bo degravenWoerden 20 en tot slot: Alphen Alphia 32. Met een kort toepasselijk woord werden 1 zilveren en drie bronzen medailles uitgereikt. Het Bondsbestupr was door hun leden op deze wedstrijden vertegenwoordigd. Zondag werden serie-wedstryden gehouden roering gleed over haar wit, opgezet gezicht, te Zwt^erdam, waar het eeret in’t veld ver- j- u___ j. schenen: Z.V.V. tegen Alphen II. Het was een bizonder slecht party voetbal, voornamelijk door enkele Z.V.V.-spelers veroorzaakt. De scheidsrechter zond dan ook 2 Z.V.V.’ers uit het veld, wegens ongeoorloofd spel. Alphen won met 40. Vervolgens werd een beschaafd par ty voetbal gegeven door Rood-Wit tegen Bode graven. Hoewel Bodegraven iets sterker was, en dan ook won met 10, zyn feitelyk deze partijen ongeveer van dezelfde sterkte. Jam mer echter, dat op dit nog al smalle terrein, zoo ontelbare ballen in de sloten terecht komen, waardoor een mooie partij voetbal op dat veld absoluut onmogelijk is. )17 83 ”76 9915 20 14617 7433 16 38 20 - 18 12103 39 31 99 41 4012215 67 62 99 83 64 82 80 12324 14738 88 19232 96 29 48 16916 1932u 62 14847 78 92 12645 56 17025 19511 -12824 14909 28 43 98 68 41 17211 82 10353 81 90 27 19609 12986 95 49 15 92 15001 83 31 - 57 17314 44 15124 85 7j 26 17452 - 34 85 64 17510 70 97 17607 1115 52 20 8455 28 72 89 62 56 84 622j 7g 69 89 84 8513 83 4007 6323 - 55 75 97 6456 8615 89 8732 95 53 10441 95 44 13024 >117 10505 ^232 7 79 68 85 10618 22 5922 8309 37 ‘”"85 72 11 10717 13378 82 23 30 13415 15343 i 49 .v-.J W 19 15467 17852 40 77 17905 56 15588 32 57 15639 69 90 41 18014; 13601 82 37 7 15700 45 59 72 18128 -.13734 15828 84 58 13822 40 18332 74 37 79 11217 13983 85 9 11323 14061 89 29 35 85 15954 96 70 98 73 8sl6 87 14222 160 2 93 46 11414 29 35 18412 64 49 75 91 16 16181 79 8f eigen geld.) 1820 14416 16229 18604 50 46 69 35 92 16381 18726 14530 16426 42 51 71 16663 18874 16708 18947 54 78 95 99 16810 19110 34 11 64 88 16916 78 Trekking van 500 nummers ten overstaan ven Notaris A. G. Muliê Maandag 4 September 1922 Prijs van f 1500 630 1000 5204 18062 400 12223 13140 16491 200 8669 100 1903 7252 7j73 7839 11316 13139 19388 Prijzen ven f 90.-- 10 1859 4695 7172 9505 lil 27 1988 4751 88 72 59 2001 81 60 180 220 82 1 - Sinds eenige jaren wordt er heel wat in de ^ouranten geschreven over de „draadlooze uoch waar deze opstellen zich meest bepalen tot het geven van allerlei technische détails, zal het den lezer misschien niet onwelkom zijn, ook eens wat te vernemen van de meer praktische zijde van dit bedrijf en van de eigenlijke bezig heden van den marconist aan boord. Schrijver dezes behoort zelf in zekeren Zin tot het vak en maakte reeds eenigenjjjd gele den als passagier een naar Rotterdam op 4 richte passagiersschepen land-Amerika Lijn. r Aan boord maakt men -r-o zijn medereizigers en. zoo was er onder die me- Bereizigers ook één, die zich buitengewoon •cheen te interesseeren voor de draadlooze tele grafie. In Amerikaansche periodieken hij had fcngen tijd in de U. S. vertoefd had hij er Één en ander over gelezendoch daar zijn druk- |mhi werkkring hem steeds verhinderd had die- ber op de zaak in te gaan, was de draadlooze jteeds, evenals dat bij zoovelen het geval is, >en soort van mysterie voor hem gebleven. Voor het gemak zal ik genoemd radioamateur, met wien ik gedurende onze overtocht veel omgang had, maar de ^Amerikaan” noemenwant, hoewel Hollander van geboorte, had hij gedu rende zijn lang verblijf in de Nieuwe Wereld, Verschil lende eigenaardigheden van de h**0" mrs van dat land o ver genomen- Hii sprak En- 7556 72 7659 7713 38 90' 302 K 12 7945 59 8015 - "5 21 43 3319 5476 69 99 7 64 5544 73 10442 '313 - 32 bl -- 72 82 3609 5746 - 79 5854 2365 98 82 5016 2552 71 2'309 99 2761 5101 35 780210000 5237 10 10183 E 5312 7945 10280 1; 85 '476 -J44 5ol3

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1922 | | pagina 4