I I I in bezoek aan de Marconihut Dinsdag 8 September 1922. Io. 16024 61. Jaargang FEUILLETON. i, UITEN LAND. --- zyn kwijt geraakt, hebben lang genoeg geduld gehad, en zij willen tot eiken prijs hun wonita gen en eigendommen herstellen. Waarom dus niet aan gene zijde van den Rijn het noodlgS materiaal, en voornamelijk bewerkt materiaal gezocht. Weliswaar kunnen de Fransche be- langhebbenden niet zoo maar in onbeperktl mate materiaal in Duitschland aankoopen, daai de Fransche industrie er niet te zeer onder mag lijden. De Lubersnc bracht dan ook hulde aal de Fransche industricelen, die niet hebben ge» aarzeld te erkennen, dat het algemeen belang eischt dat Duitschland bljdtangt in de levering van materiaal. Genève, 4 Sept. met Stinnes was D« (Slot volgQ president hier aan de 1 methode ten den dagelijks aangenomen aan ona E loopers, den boekhandel an de postkantoren. dagelijks geopend het goedt de Engel» zaken t« (Hbldk De ondergang van de France. Berlijn, 4 Sept. (N. T. A. Draadloos.). Naar uit Parijs wordt gemeld, werd onder voorzitterschap van vice-ndmiraal Fournier een commissie ingesteld om de oorzaken van den ondergang van 't pantserschip France in te had zes of zeven verschillende combinatie» om Duitse <e biljetten aannemelijk te maken, geheel gereed en men gelooft, dat de methode, die gekozen is, ei eene is, die slechts ten deele een dekk’ng vraagt door de zoogenaamde D- banken de Deutsche Bank, de Dresdner Bank en de Diskonto-Gesellschaft. De cotrespondent voegt er aan toe, dat de rege]ing. meebrengt, waarin Groot* langrijke rol speelt. De eenig moge'ijke mislukking van het plan zou zich voordoen door een recalcitrante houding van Duitschland. Duitschland heeft zoo dikwijls het .verkeerde gedaan, en heeft op het verkeerde oogenbh'k tegenstand geboden, dat er toch nog wel eenige bezorgdheid‘“'dient gekoesterd te worden, dat het zich weerylwaas zal gedragen en zal trachten te kibbelen! over de voorwaar* den. 1 - nds eenige jaren wordt er heel wat in de anten geschreven over de .,draadlooze", t waar deze opstellen zich meest bepalen xet geven van allerlei technische détails, zal den lezer misschien niet onwelkom zijn, ook i wat te vernemen van de meer praktische J van dit bedrijf en van de eigenlijke bezig- ;n van den marconist aan boord. thrijver dezes behoort zelf in zekeren zin het vak en maakte reeds eenigen tijd gele* als passagier een reis mee van New-York Rotterdam op één van de groote, welinge- le passagiersschepen van de bekende Hol- -Amerika Ljjn. m boord maakt men al spoedig kennis met medereizigers en.zoo was er onder die me- izigers ook één, die zich buitengewoon en te interesseeren voor de draadlooze tele- ie. In Amerikaansche periodieken hij had en tijd in de U. S. vertoefd had hij er en ander over gelezendoch daar zijn druk- werkkring hem steeds verhinderd had die- op de zaak in te gaan, was da draadlooza is, evenals dat bij zoovelen het geval is, soort van mysterie voor hem gebleven. Voor gemak zal ik genoemd radioamateur, met ik gedurende onze overtocht veel omgang maar de „Amerikaan" noemen; want, *el Hollander van geboorte, had hij gedu- e zijn lang verblijf in de Nieuwe Wereld, chillende eigenaardigheden van de bewo- van dat land overgenomen Hii sprak En- v.„ -y™*1 j®arfereJUil^rhet feit 'Aai Jg"van den telegramm* wereldoorlog door sulver nationale of nationa- mflrk. buitt den maakt de openbare meening in- dat het zal wereldoorlog listische middel geneigd zich te wenden tot het beschikbare temationale organisme in de hoop, slagen waar anderen hebben gefaald. Volkenbond. DUITSCHLAND DE SCHADELOOSSTELLING. De DuitschBelgische regeling. Volgens den Parijschen correspondent van de Times verklaarde sir John Bradbury, die Zaterdagavond uit Engeland naar Parijs terug keerde, dat er weinig twijfel is of de regelin gen voor do# dekking der Duitsche schatkist biljetten zullen binnen enkele dagen voltooid zijn ten genoege van Berlijn en Brussel. De cor’•espondant verneemt, dat er besprekingen over dit onderwerp zijn gevoerd tijdens het jongste bezoek van leden der commissie van herstel aan Duitschland en toen hij in Londen was, heeft Bradbuy het succes der operatie zoo goed als verzeFerd. Toen de Franschen in stemden met het gemeenschappelijk*» Bel gisch-It aliaansche voorstel, wisten zij niet pre cies hoe de biljetten, die men op het oog had, konden worden gedisconteerd. Bradbury, die volgens den orrespondent wellicht de eenige Europeesche f.nancieele deskundige is, in staat de zaak tot <en goed einde te brengen, als hoe danig hij ook in Frankrijk wordt beschouwd, den gelijkstroom levert, als de wisselstroom» machine, die, zooals de naam reeds aanduidt dezen gelijkstroom in wisselstroom omzet, ston den bulten het station en wel beneden in d» machinekamer. We bewonderden echter achten eenvolgens den transformator, waarin de strooi» van laagspanning in hoogspanning wordt om> gezet, den krachtigen zendcondejwator, die vonk produceert, welke bij seinen op de bluschrf vonkenbaan (Duitschlöschfunkenstrecke of Wiensche funkenstreeke, een beroemde uitvin* ding van den eminenten Duitschen geloerde^ professor Ma* Wiem), overslaat, benevens Je marmeren schakelborden me* de verschillendf schakelaars en knoppen voor het aanzetten van de machine en het regelen van spanning ea snelheid. Daarna kregen we nog een heldert verklaring van de verschillende koperen spiralen genaamd ossilatietransformator en variometer waar door middel van stopcontacten in vier ver schillende kleuren, de diverse golflengten of kunnen afgestemd worden. Dan waren er nog dd aanloop- en andere weerstanden, welke eersts genoemde door middel van een drukknop autoe motisch kon worden uit geschakeld. gelsch alsof het zijn moedertaal was en in zijn optreden legde hij die gezellige jovialiteit .aan den dag, welke de meeste Noord-Amerikanen zoo eigen is. Op zekeren namiddag Wandelden de Ameri kaan en mijn persoontje Weer eens samen op het sloependek. We waren niet ver meer van Cap Landsend verwijderd en aan den korter wordenden golfslag was het te bemerken, dat we den grauwen Atlantischen Oceaan met zijn breede, altijd eenigszins woelige watergolven voor de meer rustige wateren van het Engel- sche Kanaal gingen verwisselen. We hadden beiden gelukkig nooit last van zeeziekte en na de lunch, wanneer de meesten onzer mederei zigers zich in hun respectievelijke cabines te rugtrokken om eerst na theetijd weer aan dek te verschijnen, maakten wij altijd een wandelin getje op het sloependek; „voor de spijsverte ring”, zooals we dat noemden. Beneden op de promenadedekken liep men meer beschut tegen den wind want het sloependek was zoowel aan stuurboord- als aan bakboordzijde slechts af gesloten door een rij van sloepen en in het mid den achter den grooten schoorsteen, was de marconihut het eenige gebouwtjewat natuur lijk tegen den zeewind, die meest vrij frisch is, weinig beschutting gaf. Maar men had er ook alle ruimte om te wandelen en een onbelemmerd uitzicht over de eindelooze watervlakte. Als we de marconihut passeerden, trachtte de Ameri kaan steeds nieuwsgierige blikken naar binnen te werpenop den bewusten middag opperde hij het denkbeeld om nu toch eindelijk eens aan den kapitein vergunning te vragen voor een bezoek aan het station voor draadlooze telegra fie. De had hem nu al zóóveel van de radio ver teld en wat hem nog duister was opgehelderd eindelijk wilde hij nu ook eens in werkelijkheid zien hoe de draadloos© dienst aan boord van V OVERZICHT Br hoeft Zondag in Opper-Silerië opnieuw plebisqpt plaats gehad. De eerste volks- «tuning die sooveol beroering In Duitschland, Jen en do verdere wereld heeft gebracht tn herinnert het rich nog duidelijk betrof kwestie, wette doelen van Opper-Silerië aan ten, welke dealen aan Duitschland -ouden trden toegeweren. De stemming die Zondag tets had, werd alleen gehouden In hel Duitsch jvende deel van Opper-Silerië; beslist is ,of Opper-Silerië een Pruisische provincie bllrven of dat Opper-Silerië een eigen bonds et Ml worden. M. a. w. het ging om de kwes- t autonome stoet in 't rijk of provincie van neen Reeds nu kan worden gezegd, dat een «weldlgende meerderheid van stemmen is «“"rie van het blijven als pro nte bij Prutsen. Aanleiding lot de stemming t een njkswet vean 27 Nov. 1920, waarin aan Opper-Silezische bevolking werd beloofd, dat zich bmnen twee maanden, nadat de Duit- e autoriteiten het beheer van het tot dusver etto gebied weer op zich hadden genomen, den uitspreken over 't vorengenoemde vraag- c Bet was zeer stellig onder den invloed van centrum, dat, als tegenwicht tegen het door roolsdhe regeering den Opper-Sileziërs - en ^organische statuut van een wu.woo >p Silezxë Duitsche rijkswet, bovenge- md, werd uitgevaardigd, die vanzelfsprekend eeer geprononceerde wijze het karakter van propoganda-middeJ voor het groote plebis- (ter onderscheiding van de volksstemming /dro^r "npOrtantie' welke Zondag plea is a de groote stemming in Opper-Silezië, werd den kant van het centrum een ÈstaS^^Deze agitatie gaf begrijpelijkerwijze aanzijn aan contra-bewegingen, welker lei- aanstuuvden op het aaneen sluiten van de nstanders der autonomie van verschillende ijrichtingen. De andere partijen namen aan blijk een gereserveerde houding aan. De kreeg vooral een scherpen kant, toen de sische minister-president Braun in een rede ie Breslausche Messe in de discussies in- p en tegenover het standpunt van het cen- i op scherpe wijze de z. g. Pruisische oplos- d. w. z. de eisch tot het blijven van Opper- ;ië binnen het kader van Pruisen, stelde. De aal-democratische partij, die tot nog toe een terughoudende positie innam, zag zich nu >odzaakt haar houding te bepalen. Deze m hierop neer, dat zij den Opper-Silezischen isstaat afwees, maar aan den anderen kant ter-Silezië door het toestaan van provin- autontomie een afzonderlijke behandeling aanzien van zijn bestuursaangelegenheid ten wilde doen vallen. aze wijze van positie-ki'-’cn, die indertijd de sociaal-democratische conferentie door /ossische Zeitung reeds werd voorgesteld, rde dan ook een grondslag op, waarop re- ing en partijen het met elkaar eens konden ien, nadat een tijdlang nog het denkbeeld een „Reichsland” en tal van andere plan- onderwerp van besprekingen uitmaakten. De sische regeering kwam tegemoet aan de cchen der Opper-Sileziërs, ging tot een Dit blad verschijnt dagelijks behalve op Zon-en Feestdagen - Aï2!ri“.E^SPRU8’ V" -eek 17 «ut. m* ZomtwaMM P” 12 «0. per week 22 cent, .verst waar Franco per poot per kwartaal 8.1t, met Zondap.hlad 3.80. K-eluatt, A±”~ “"t-’enomen «au -ma ftureaui MARKT M. GOUDA. DU onze agenten en loopers, den boekhandel an de postkantoren. *."77'7-77. d*ge"11“ P”P“d *“’ub>l«rau. Tob Int. nt een schip was ingericht. Nu, ik vond het een prachtig idee; de Amerikaan zou dan mis schien ook een en ander hooren betreffende het werk en het leven van een marconist aan boord, iets waarvan de meeste buitenstaanders weinig begrip hebben. We gingen direct op zoek naar den kapitein, die we al spoedig in één der dienstgangen te genkwamen. Onze vriendelijke gezagvoerder gaf ons dadelijk de gevraagde toestemming en bracht ons in eigen persoon naar de marconi hut. Eerst kwamen we in een erg klein hokje, waar dag en nacht het electrisch licht moest branden en waar nauwelijks vijf personen voor het kleine loketje een plaats kondén vinden. Daarachter was de seinhut, waaruit de chef marconist ons reeds tegemoet kwam. Nadat de gezagvoerder ons aan elkander had voorge steld, liet hij ons met den radioman alleen. Deze liet ons op de meest welwillende wijze alles zien en verstrekte ons alle gewenschte inlichtingen. Behalve het kleine aanneemkantoortje bestond de verdere hut uit twee deelende sein- en de slaaphut, door een gordijn van elkander geschei den. Toen we de seinhut, of zooals de marco nisten meest zeggen da, „werkkamer" binnen treden, zette de marconist direct zijn telefoon weer op en nam in den gemakkelijken bureau stoel plaats, terwijl hij ons uitnoodigde het ons op de lederen sofa gemakkelijk te maken „U ziet, heeren," zeide hij, „wij hebben hier een best onderkomen; dat verschilt nogal wat op het ééne schip of het andere. De meeste ou de schepen, die al lang radio varen, hebben soms maar heel kleine hutten, maar op de meer moderne schepen laat het marconiverblijf aan ruimte, licht en berging meest niets te wenschen over. Hier aan boord is alleen het aanneemkan toortje wat donker, daar er geen patrijspoort in is, maar zooals u ziet hebben we in onze werk- VOLKENBOND. De verkiezing van een nieuwen president Eén stem werd bfartco uitgebracht en één stem op Motta. Genève, 4 dankte na zijn persoon en zen. Hij Vergadering moest zijn het consolideeren en coordineeren van alle organen, waarin het zaad der samenwerking der were'd reeds ontkiemt. De eerste zitting. Genève, 4 Sept. (B. T. A.). De derde ver gadering van den Volkenbond hield hedenoch tend haar eerste zitting. Gedelegeerden van 44 landen zijn aanwezig. De publieke tribunes zijn geheel bezet. Te kwart over elf opent de Gama, gezant van Brazilië te Londen, fungeerend pre sident van den Raad van den Volkenbond, de zitting en spreekt een rede uit, die eenstemmig applaus ontlokt. Hij stelt met name vast, dat de Volkenbond een bestanddeel wordt in het politieke leven der wereld als een onmisbaar or gaan voor haar normale leven. Men moet zich niet laten verontrusten door de wwetensbezwa- ren van hen, die vreezen dat het instituut van den Volkenbond een soort opperstant wordt, die de souvereiniteit der naties aantast. Andere min of meer analoge instituten ontwikkelen zich zon der de souvereiniteit der staten aan te tasten. De vergadering benoemde een commissie van acht leden ter verificatie der volmachten en ging uiteen tot vier uur. Gewon* odvertentiën en ingezonden mededoelingen bQ contract tof zeer den pru«. Groote letters en randen worden berekend naar plaataruimta A dvertmitiën kunnen worden ingezonden door tusechenkomat van rollede boekha»» ÏZL hi' mo.um du„ «Mr d, plutuo, aan het Bureau zijn Ingekomen, teneinde van opname varMkerd Sept (B. T. A.). Edwards zijne verkiezing voor de eer, aan aan Latijnsch Amerika bewe- zeide verder, dat de taak van de derde jring moest kracht-ge „Personalreform” over en bood ten slotte door het toestaan van een provinciale autonomie bepaalde garanties, dat de wijziging der Pruisische Polen-politiek overeenkomstig de wenschen der Opper-Sileziërs ook duurzaam tal zijn. De opper-president, de regeeringspre- sident, de voorzitter van het prerir.cJsJc Schul- kollegium en de president van den Landeskul- tunat aldus merkte dr. Herbert Weiszanann eergisteren in de avond-éditie der Voss. Ztg. op, kunnen slechts in overleg met den Provin- zialausschuss benoemd worden. Op grond van deze houding van de Pruisi sche regeering verklaarde daarna ook het cen trum voldaan te zijn en zag af van zijn eisch inzake autonomie. Het duurde dan ook niet lang of de partijen werden het hieromtrent eens, ó«t de bevolking de beslissing voor een blijven van Opper-Silezië zij Pruisen werd aanbevolen. De Poolsche partijen, die in principe voor de auto nomie van Opper-Silezië waren, zagen, gezien dere staat van zaken, zich hopeloos in de min derheid en spanden zich maar zwakjes in. Vlak voor de stemming besloten rij zelfs een oproep uit te vaardigen, waafln de Poolsche bevolking in Opper-Silezië werd aangeraden zich bij de tr stemming voor de autonomie op 3 Sept, vol- !t, komen te onthouden, daar het resultaat door de I verandering van de houding van het centrum toch bij voortbaat reeds was beslist. InderdoÉd: lut,l Qoc zoo is het uitgekomen. Gelijk wij Jn den aan- ben wij de meeste kans eziërs ge- *lem meiden, heeft de meerderheid van Duitsch- wojwode- Opper-Silezië zich in dien zin uitgesproken, dat v zij verlangt, dat Opper-Silezië een autonome province wordt binnen 't kader ven den bonds staat Pruisen. i gendo telegram ex one! en aan den op,*e. rrw sident te Oppelnt De bevolking van Opper-Silezië heeft zich op 3 Sept, met overweldigende meerderheid uit- gesproken vóór het blijven bij den Pruisische^ stnat. D Pruisische staatsregeering ónnfct d« Opper-Sileziërs zeer voor dit bewijs van trouw. Zij zal er haar trots in zien om in harmonische samenwerking met de bevolking het land tol nieuwen bloei te brengen Politieambtenaar vermoord. Berlijn, 4 Sept. (W. B.) Volgens de blades is gisteravond alhier ten opperwachtmeostei der politie door een onbekende, diën hij wildt bekeuren wegens het dragen van een revolves hetgeen hij bemerkte door dat het wapen <fal man uit den zak viol, in de borst geschoten. Ds ongelukkige was op slag dood. De dader werd later gearresteerd en was door do menigte bijna gelyncht. Op do stoep van het politiebureau zakte bewusteloos ineen. Volgens een ander be« richt zou hij vergif hebben ingenomen. Men vond eenig Russisch geld in zijn bezit i FRANKRIJK. De wederopbouw der verwoeste gebieden. De Echo do Paris weet te vertellen, dat d< heer De Lubeisac, president der Confederation Générale des Cooperatives de Reconstiuction de» Regions dévastées, overeenkomstig de in Juni van dit jaar te Berlijn getroffen schikkin gen, een overeenkomst met Hugo Stinnes heeft gesloten voor de levering van bouwmateriaal* Jit materiaal is uitsluitend bestemd voor d« Confédératinn. In een interview met Marcel Hutin van d« Echo de Paris heeft Do Lubofsac de beteekenil van deze overeenkomst met den Duitsch* groot-industrieel nader toegelicht. Hij veitekk dat hij den 13en Aug. j.l. een samenkomst mof Over de besprekingen met Stinnes was Dé Lubersnc goed te spreken. Hij kreeg den indruk, dat Stinnes een man is, die het goede wil en op wiens woord men staat knn maken. Er itf thans naast do Confédération een z.g. OifiCé opgericht, dat zich speciaal met den nankooj van het Duitsche materiaal bezig zal houden. Ten slotte wees De Lubecsac op voor de Franschen om evenals schen rechtstreeks met Duitschers doen. technische organisatie, de. derde kiZig dci bewapeningen, de betreffende de begrooting en zesde voor politieke kwesties. Morgen hebben de verkiezingen der vice-pre sidenten plaats. Engelsche persstemmen. D. Daily Chronid. ieet naar aanleiding van do opening der ver,adoring van den Volken- bond: Ofschoon wij ons allen bewust eijn van do beperkingen van een lichoom, waarin „och de V. S. noch Duitschland, noch Rusland zijn opgenomen, doen wij goed te erkennen, dot het bouwwerk, een gebouw, reeds iels is wat alle vroegere pogingen n, overtreft. Door er mee voort te getut en niet door terug te gaan heb- -- --“S ten slotte do toetre ding to verkrijgen ven degenen, die zich tot- dusver afzijdig houden, tot dit groote stuk in- tertut’.onale samenwerking tegen den oorlog. De Datly Telegraph zegt, dat het bekleeden van den Volkenbond met voldoende bevoegd heden om het uitbreker) van een ooi log te voor komen of hem to doen ophouden als hfj be gonnen is, langzaam fal voortgaan, zoools dit reldt voor alle mensrhelijke instellingen, die de kamer licht en ruimte genoegr slaaphut, die ik u straks zal best uit te houden. U excuseert, dat ik mijn te lefoon ophoudt, maar aangei ken dienst is, zou het niet missen, 't Is op dezen tijd rustig in den ether, maar weten of men niet opgeroej telefoonsnoer is echter zoo het loket telegrammen kan aannemen, zonder dat dit mij verhindert uit te luisteren." „Maar kunt u dan twee dingen tegelijk doen, dus luisteren naar wat er geseind wordt, terwijl u bijvoorbeeld zooals nu met ons in gesprek bent?” informeerde de Amerikaan. „Och ja, meneer, dat gaat best, dat is routi ne," antwoordde de marconist lachende, „de eerste reis kan men dat natuurlijk niet, maar als men eenige jaren in het vak zit gaat dat uitste kend. U moet weten, er wordt in deze wateren steeds geseind, maar het meeste is niet voor ons bestemd. Zonder dat hij nu alles behoeft op te schrijven, kan een geroutineerd telegra fist dadelijk hooren wanneer men hem of liever gezegd zijn schip oproept. Elk radiostation is n.l. met drie letters, de z.g. roepletters aange duid; en wanneer de telegrafist dus dien oproep hoort, is het zaak direct klaar te zijn om te antwoorden en wikkelt het verdere verkeer zich vanzelf af. Maar," ging hij voort, ziende hoe we onze oogen lieten dwalen over de verschillende apparaten, die de hut vulden, „ik zie u at zoo verlangend rondkijken, ik zal probeeren u een beetje redelijke uitlegging van de toestellen te geven en hoop dat ik met mijn gebrekkige ken nis in staat ben u eenigzins een idee te kunnen geven van de werking ervan." Daarop kregen we een allerduidelijkste o«pli- catie van het geheele toestel, die we met veel interesse aanhoorden. Zoowel de dvnamo. die I President Ebert. Kiel, 4 Sept. (W. B.) Hedenmorgen is de 'nt hier aangekomen om det-1 te nemen herfstweek voor kunst en wrcrschap. Hofprediker Dryander. f De vroegere hofprediker van den Duitscheh keizer, excellentie von Dryander, is gisteren, olijkens den Duitschen draadloozen dienst, te Berlijn op tachtig-jarigen leeftijd overleden. Verhooging posttnrieven. B e r 1 ij n, 4 Sept. (W. B.) De verkeerscommis- sie uit de administratie der posterijen heeft, naar het Berliner Tageblatt meldt, vanochtend ver gaderd ter bespreking van de verhooging ider posttarieven. De minister van posterijen ver klaarde, dat de aan den rijksraad toegezonden ontwerpen nopens die verhoogingen reeds zijn achterhaald. Hij diende een in de laatste dagnn opgemaakte aanvulling deier orifwerpen in, die telegrammen worden de tarieven? pïaafiUltjlC"3 mark, buiten de stad 5 mark per "woord. De arbeidsgemeenschap tusachen meerdcrhe^l»- socialisten en onafhunkelijken. 1 B e r 1 ij n, 4 S p t. (W. B.) De partijbesturen der sociaal-democratische partij en der onaf hankelijke sociaa-democratische partij onder handelen sinds vanmorgen over de beide ont werpen voor eer gemeenschappelijk werkpro gramma. De besprekingen hebben volgens de Vorwlirts een zeer bevredigend verloop. De vaststelling van net gemeenschappelijk werk program zei denkelijk nog in Jen loop van den middag ten einde worden gebracht. De economische noodtoestand. Igens de Neuc zijn de laatste en Halle verscheidene arbeiders de duurte werd uit hef politiebureai hij vergif hebben ingenomett. Men en ook in de laten zien is het seen, uni ik mijn ie- ‘zien hier onafgebro- geraden zijn iets te in den middag vrij men kan toch nooit «pen zal worden. Mijn i lang, dat ik zelfs aan Berlijn, 4 Sept. (W. B) Vol( Berliner Zwölfuhrzeitung zijn de in de streek van Mansfeld groote vergaderingen van arbeiders gehoudep, waarin met het oog op de duurte werd ult- genoodigd tot een algemeen© staking en moties in dien zin werden aangenomen De levensmiddclenvoorziening. De ministers van voedselvoorziening der Duit- sche staten zijn te Hamburg bijeengekomen ter bespreking van de graan- en broodvoorziening der bevolking. De volksstemming in Duitsch Opper-Silezië. Wolff meldt d.d. 4 Sept, uit Berlijn: De Pruisische staatsregeering heeft het vol dagen Genève, 4 Sept. (B. T. A.). Serruys (Frankrijk) is gekozen tot voorzitter van de eco nomische commissie uit den Volkenbond. Seipel heeft gesproken met verschillende hoof den van delegaties. Hij heeft hun den toestand -- van zijn land en het standpunt van zijn regee- rzitter van het provinciale Schul- ring uiteengezet. Instelling van commissies. Genève, 4 Sept (B. T. A.) De Volken- n bondsvergadering heeft^ zes commissies inge- beh steld. De eerste commisaie is voor juridische en mr,,r-’uv“ constitutioneele kwesties, de tweede voor de - ww, .av.Me voor de beper king der bewapeningen, de vierde voor kwesties de financiën, de vijfde voor sociale

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1922 | | pagina 1