■k bezoek aan de Marconihut IIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN Woensdag 6 September 1922. BUITENLAND. I FEUILLETON. I X 16025 5RGAMBACHT, BERKENWOUDE, BODEGRAVEN, BOSKOOP. GOUDERAK, HAASTRECHT. MOORDRECHT, MOERCAPELLE, NIEUWER- ERK a. d. IJ., OUDERKERK a. d. IJ., OUDEWATER, REE U WIJK, SCHOONHOVEN. STOLWIJK. WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, enx. 61. Jaargang"" Dit blad verschijnt dagelijks behalve op Zon- en Feestdagen IRS' Ingezonden Mededeelingen. dat niet Duitschland fabriktn/en Van Jun/ighl tn II 8175 28 4 i la lord ver- 1 We I I ver- En- GIIHISIIIL (01®AN naar de vele dit onderwerp i gewezen socia- Chamonix over- pitein komen er en vooral even vóór heeft men uur Ik waarop het met seinen en is mijn assistent heeft de rgade- derde rs der mijnwer- mzettingen van ■I toe bijgedra- tot gedeeltelijke Imeeren. ABONNEMENTSPRIJS» per kwartaal ƒ2.25, per week 17 cent, met Zondagsblad per kwartaal ƒ2.90, per week 22 cent, overal waar de bezorging per hx»per geschiedt. Franco per post per kwiutaal ƒ8.15, met Zondagablad ƒ8.80 Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: MARKT 31. GOUDA# bl) onze agenten en loopers, don boekhandel en de postkantoren. Onze bureaux zijn dagelijks geopend van 9—8 uur.» Administratie TeL Int 82] Redactie TeL 545. was er nog een kleiner schakelbord als de fenoemde en een zware inductieklos, die geb deel uitmaakten van de z.g. noodinrichting len 3e in eventueele noodgevallen, als de ïdynamo geen stroom meer kan leveren, >g, zij het dan ook over betrekkelijk kor- ind 60 zeemijlen) verbinding kon on- d°n worden. De krachtbron voor deze stallatie bestond uit een sterke accumu- batterij en we moesten even opstaan en en houten bovenbedekking van de sofa om ook deze te kannen bezichtigen, kwamen de ontvangtoestellen aan de en mooie kristaldetector en een zeer mo- lampontvanger, welke laatste slechts deed voor de ontvangst op langen af- iet nemen van de radiopersberichten en ongedempte signalen van groote wereld- Deze twee ontvangapparaten, waarvan ■t gebruik der vele afirtemmingtsknoppen (contacten zoo beknopt doch duidelijk c werd gewezen, waren evenals de sein- op de werktafel bevestigd, welke echter enoeg plaats bood voor een aardige nnp en het benoodigde schrijfgereed- Mles zag er keurig onderhouden uit en 1 wanden hingen een kantoorkalender, reklamepfaten van radio-maatschappijen ondigingaborden voor indioverbindingen tje voor papieren en boekwerken en ver ia jaden onder de werktafel boden plaat* OVERZICHT derde volkenbondsvergadering is Maandag mnen en men herinnert zich uit de tele- unen, dat Edwards, de Chilecnsohe ge- te Londen, tot president der vergadering ■kozen. i punten van de agenda, waarop zich bo- 1 de belangstelling concentreert, zijn het ran Oostenrijk, de Oostersche kwestie, de (terming der nationale minderheden en de opening. Wat deze laatste aangelegenheid ■ft, zal inzonderheid het voorstel van den slschen gedelegeerde lord Robert Cecil uitgangspunt vormen voor de discussies ent het vraagstuk van de inkrimping dei peningen, Lord Cecil's algemeene princi- roor ontwapening zijn Zondag door de ont- inings-conunissie van den Volkenbond aan men. Deze grondbeginselen luiden woorde- ENGELAND. Het vukvereenigingscongres. Reuter's bizondere dienst meldt d.d. gisteten Het vakvereenigingscongres heeft met enkele stemmen tegen een door J. H. Thomas voorge stelde resolutie aangenomen betreffende de bui- weinig telegrammen en heel wat minder werk als op de groote oceaanstomers. Bovendien ia men er alleen en heeft slechts acht uur per et* maal wacht. De wachluren voor schepen met één telegrafist zijn zoo goed als interna.ionaal vastgestelddus weet men op andeie schcpes weer wanneer een dergelijke vrachtboot met succes kan opgeroepen worden. Wel is op klei» nere schepen de voeding niet zoo over do.'!g nl» op onze passagio ubooteft, maar ondeie d.ngen, zooals de omgang der opvarenden onder elkan der weer des le gezelliger. Ah m&.onist heelt men er bovendien veel tijd voor c.gen si-I's ot liefhebberijen en n-'n kun in de ver .hTlcnda buitenlandsche havensteden veel interessant» zien en zich goed amuseeren." „Hoort u nu wel eens SOS?" vroeg de Am-rikaan na'ef, „Gelukkig slech's sporadisch tegenwoordig”, was het an'woord. „Th de oor’ 'aren 1» .1 het noodteek n reg al r.-.rs voor, h wjs men dan t« ver af om hulp te bieden. Zei hoop Ik maar n ‘oit, het rog c -s te moetes seinen," voegde 'ij er gl‘r?nchenl on'. - De radioman het ons nog even m-elutateien. Hij schakelde ren twee-’en t€*~ïoon vcor ons ’r en we letten dien om de beurt cp. Lcrtdzeiw Radio en Ouessant T./5. F. Wutcn leer duide, lijk te hooren. Z-> schenen lolegramm-n te ver* werken voor Wn of andir f a .sagieraschlp. Op den achtergrond '■oorJe men zwakke?* tcektm» van Havre T. S. F., Ostende Radio en anderen. Zoowel uit zijn Tukergewoon duidelijke uUs legging van de 'echnhcya h’jic nderheden der apparaten als uit zijn gcheele discours konden we wel merken met een algemeen goed ontwik* keld persoon te doen te h-'bben. Dit laatste tod» en een absolute afwezigheid van e-nige nervowf teil zijn eerste vereischten voor een goed rschoé telegrafist Geen plan inzake vermindering van be- ming kan werkelijk effect sorteeren, wan- het niet algemeen is. Gezien de tegenwoordige omstandigheden, onder de wereld leeft, zouden de meeste ■ringen de verantwoordelijkheid voor de ige reductie der bewapening niet op zich en nemen, voorzoover zij niet, ter comj toereikende waarborgen voor de veilig- van hun land erlangen. Een dergelijke garantie kan door een al- ene defensieve overeenkomst van alle emende landen worden geboden^ die dan t verplichten feitelijk onverwijld en over- >mstig een vooraf vastgesteld plan elkan- (ijstand te verleenen in het geval, dat één >r mocht worden aangevallen. ïn het geval, en land om redenen van historischen, geo- chen of anderen aard in zeer bizondere is blootgesteld aan het gevaar van een 1, zullen ondertusschen bizondere maat- :n te zijner bescherming bij de uitvoering iet vooraf vastgestelde plan worden ge- n. Het spreekt vanzelf, dat het geheel der fgaande resoluties van een reductie der leningen van den vooraf vastgestelden slag uitgaat en veronderstelt, dat een tig orgaan ter vaststelling vnn de uitvoe- sn handhaving eener dergelijke ontwape- in ’t leven wordt geroepen. zoover lord Cecil's principes. In de issie, waarin over dit plan reeds in Juli beraadslaagd, heeft lord Robert Cedl ard, dat l.i. van een werkelijke of ern- inkrimping der bewapening slechts spra- >u kunnen zijn, wanneer deze resoluties iet geheel van Europeesche staten en zelfs die van heel de wereld aangenomen wor- Waar aan den andeien kant konden, naar Cecil van gevoelen was, alle landen te- verlangen, dat voor hun veiligheid werd aan, wanneer zij hun bewapening ver- rden. Verder, verklaarde hij, was dit prin- >p Engeland niet in zoo volstrekten vorm oepassing. Maar de continentale staten tl in allen gevalle het recht te eischen, un, wanneer zij ontwapenden, waarbor- terden geboden voor hun veiligheid. i trent de algemeene defensieve overeen-1 van alle betrokken landen heeft VOLKENBOND. De Vergadering van den Bond. Genèxe, 5 Se,p|. (B. T- A-) Pe Verl ring van den Volkenbond besloot in haar zitting onverwijld over te gaan tot het onder zoek van het rapport van den Raad teneinde de werkzaamheden te bespoedigen. DUiTSCHi a» De fusie tusschen onafhankelijken en meerder- heidssocialisten. Naar de Vorwarts bericht, hebben de besturen van de beide socialistische partijen beraad slaagd over een fusie, waarbij omtrent het pro- tpen- 8rain van ach® volkomen eenstemmigheid werd bereikt. Vóór het volgende partijcongres zal g een partij-program worden opgesteld. De voedselvoorziening. B e r 1 ij n, 5 S e p t,. (W. B.) Volgens eft Felu, i verklaard, vastgfci.w. mogelijke nieuwsgierigen verwijs ik brochures en leerboeken, die over geschreven zijn. We bezichtigen de sla»ph‘:i met twee cou chettes, wasditafels, sofa, enz., die zeer geriefe lijk evenals een passagiershut voor de huisves ting van twee personen was ingericht. Door het aanbrengen van aardige fardliesioto s, een paar Engelsche gravures en andere kleinigheden had den de bewoners de betrrkkelijk kleine ruimte zeer smaakvol in een gezellig woon- en slaap vertrekje omgetooverd. Toen we weer in de werkhut gezeten waren, vroeg de Amerikaan eenige inlichtingen betreffende het leven en het al of niet drukke van den dienst voor een mar conist Ook hierover vertelde onze „wireless operator" met de meeste welwillendheid alles wat we weten wilden. „Daar wij, zooals op'de meeste groote pas sagiersschepen, hier onafgebroken dienst heb ben", zeide hij, „u er vrij wat werk te doen. Wij zijn hier met twee man, mijn assistent slaapt nu, straks komt hij op wacht en van avond laat zit ik weer tot ongeveer één i 's nachts. We regelen dat zoo onder ons. neem meast de uren, waarop het met seinen ontvangen het drukst hheeft meer kalme uren, maar zorgt dan ook tevens voor het onderhoud van de toestellen. Nachts nemen we de diverse persberichten op, die ’s morgen aan de passagiers gepubliceerd wor den. Verder nemen we verschillende weerberich ten en tijdseinen op, die onmiddellijk na ont vangst door middel van de spreekbuis naar de commandobrug worden overgebracht. Op den Atlantischen Oceaan heeft men niet zoo heel veel telegrammen, alleen soms van of vóór pos- seerende schepen. Dichter bij de Anu»rikaur\che kust en vooral in het Engelsche Knnaal is er soms heal wat te seinen; went behalve de ka- RUSLANtf. De economische toestand des lande. B s r I ij n, 5 Sept. (N. T. A. Draadloos). D» bladen melden, dat de Russische Sovjet-icgee» ring twaalf Fransche bankiers en industrieels» leeft uitgenoodigd om den economische^ tos* '.land van Rusland te komen besludeeren, TURKIJE. DE STRIJD IN KI.EIN-AZIB. Een nieuwe Gricksche oppet* bevelhebber. Athene, 4 Sept. (RGeneraal Hadji*» nesles is als generalissimus In J^nalolM vet* mgen door generaal Trikoepis en Doesmanh benoemd tot chef van den generale» staf. De terugtocht der Grieken. Smyrna, 4 Sept. (R.). De Grk-ksche trow pen weigeren t«gen de Turken stand te hot» den. Men vicsst te Smyinn voor ctnslig» ge beurtenissen, :enzij de Engelschen en d« Frst» schen krachtige maatregelen nemen. Sen gezonde huid Is een der eersle vereischlen voor een gezond Gebruik doör-orn een zeep die meer doet d<m waaschen. LIFEBUOY ZEEP möAkt Uw huid hygiënisch rein en beschermt Uwe gezondheid. oe Levea-s zrep w YLAARLMnQErt De Vaterland. 1 B e r 1 ij n, 5 Sept (N. T. A. Draadloos). Vol gens een bericht aan <'n. Vossische Ztg. moest het Duitsche stoomschip Vaterland wegens een ketclaverij te Constantinopel binnenloopen. Daar' aan Duitsche schepen het ankeren aldaar is boden, werd aan boord van het schip een g- sche wacht geplaatst en werd er de Engel sche vlag geheschen. FRANKRIJK. HET HERSTEL VAN NOORD-FRANKR1JK. Het Stinnesverdrag. Het verdrag betreffende den wederopbouw van Noord-Frankrijk, dot Hugo Stinnes onlangs in een stadje aan eten Rijn met de Lubersac, voor zitter van de Piansche vereenigingen voor den opbouw, heeft gesloten, is thans te Berlijn door de Lubersac onderteekend, aldus meldt de Ber- lijnsche correspondent der N. R. C., die vervolgt: Het verdrag is geldig voor den duur van de overeenkomsten van Wiesbaden en Berlijn. Alle verdragen, die nog in de toekomst tusschen Stin nes en de Fransche vereenigingen zullen worden gesloten, zullen met de eischen van de beide verdragen rekening moeten houden, indien bij de uitvoering van de verdragen moeilijkheden mochten voorkomen, zullen de heer Stinnes en de Lubersac een nieuwe bespreking hebben. Het verdrag treedt in werking, zoodra de beide regeeringen er hun goedkeuring aan zullen hechten. Beweerd wordt, dat de Lubersac ge zegd heeft, dat de Fransche regearing haar goed keuring niet zal weigeren. De sociaal-democratische persdienst publi ceert een artikel, waarin aan de regeering de vraag wordt gesteld of het juist is, dat Stinnes een overeenkomst heeft gesloten met de Fran sche vereenigingen voor den opbouw. Verder wordt gevraagd of het juist is, dat Stinnes voor bepaalde leveringen een monopolie heeft ver kregen en dat Stinnes .'voor zijn verdere bemid delingen 6 procent gratificatie ontvangt. Ten slotte wördt aan Stinnes zelf de vraag gesteld of zijn politieke opvattingen, die tegenwoordig onder andere door de anti-Fransche Töglische Rundschau worden verdedigd, wel met zijn par ticuliere zaken Ie vereenigen zijn. B e r 1 ij n, 5 Sept. (W. B.) Naar de Zeit ver neemt met betrekking tot het door Stinnes met de Lubersac gesloten verdrag, zullen de Fran sche gevolmachtigden eerlang voor nieuwe on- derhandelingen uit Frankrijk naar Duitschland terugkeeren. B e r I ij n, 5 Sept. (W. B.) De Berlijnsche bla den achten het tusschen Stinnes en Lubersac gesloten verdrag van groote economische en politieke beteekenis. De Vossische Zeitung zegt, dat dit wel niet zonder uitdrukkelijke toestemming van de Fran sche regeering zal zijn gesloten en dut in het bijzonder Poincaré zijn toestemming moet heb ben gegeven tot de onderhandelingen met Stin nes. Volgens inlichtingen van dit blad heeft ook de Fransche ijzerindustrie, buiten de kwes tie van het herstel om voeling met Duitsche industrieelen gezocht. De Duitschers zouden zich in beginsel hebben bereid verklaard, maar daarbij werd de hoop verondersteld, dat er bij gunstig resultaat verandering in de bezetting van hot Rijnland zou kpmen. De voortzetting van de bestaande methode van herstel zou den ge- meenschappelijken economischen arbeid tech nisch en politiek hinderen. genoeg voor de vele paperassen, die voor de uit oefening van den dienst noodig zijn. Op onze verschillende vragen want de Amerikaan moest van alfes de finesses weten antwoord de de marconist njpt de meeste welwillendheid. Zoo vernamen wij, dat het toestel tot één der nieuwste types behoorde, een z.g. 5 K.W. N.S.F., gefabriceerd door de Nederlandsche seintoestel- lenfabriek te Hilversum. Deze firma heeft het recht van de patenten der Marconi maatschappij ?bruik te maken, doch bradit aan haar toestel- .vA ook vele verbeteringen van het bekende Duitsche Telefunkensysteem aan. Met een 5 K.W. was het mogelijk overdag over een af stand van 500 zeemijlen verbinding tot stand te brengen; terwijl men 's nachts soms wel 1000 zeemijlen kon halen. Het is misschien wel ier plaatse even op te merken, dat zoowel voor het radiotelegrafisch zenden als ontvangen, de nacht den meest geschikten tijd is. Wanneer de zen onder is haalt men mees’ veel langere af standen dan overdag; dit schijnt zijn oorzaak te vinden in het feit, dat de zonnestralen eenigs- zfns absorbeerend werken op de uitgezonden ethertrillingen. Hoewel met de ontvangst op kristal ook zeer goede resultaten bereikt wer den, vertelde de radioman ons, dat de afstand waarover goede ontvangst vooral des nachts mogel’/k was door middel van de nlampontvanger eenvoudig behoorde tot de onbegrensde moge lijkheden. Over het algemeen hangt de afstand, waarover men ontvangen kan echter veel af van de sterkte van het seinende station en bovendien van de gesteldheid der atmosfeer; dus van het feit of er zich èl of géén atmosferische storin gen in meer of mindere mate vóó.doen. Over één en ander zal ik echter niet verder uitweiden en ook de technische details der draadlooze te legrafie niet verder aanroeren. De lezer begrijpt wel. dat dit nist het doel van dit artiW js en Robert Cecii als zijn meaning te kennen gege ven, dat zij in overeenstemming moest zijn met het volkenbondsverdrag en dat zij niet en kel in Europa, maar in alle landen der wereld moest bestaan. Aangezien men evenwel niet van landen, die aan het eene einde van de we reld liggen, kon verlangen, dat zij volkeren van het andere einde der wereld in geval van een bedreiging te hulp komen, heeft lord Cecil de hulpverleening tot die landen beperkt, die in hetzelfde werelddeel zijn gelegen. Tenslotte was het noodzakelijk een orgaan in 't leven te roepen, dat in geval van een aanval dadelijk de vastgestelde maatregelen kan treffen. Hst Berl. Tagebl. verheugt zich te kunnen constateeren, dat het verdrag van Wiesbaden van Rathenau, dat Stinnes hevig heeft bestreden, ten slotte nog een bruikbaren grondslag heeft opgeleverd voor dit verdrag. De Lokal-Anzeiger schrijftDe eerste indruk is in elk geval in zoover gunstig, dat hier ein delijk eens onmiddellijk praotische arbeid wordt nagestreefd en klaarblijkelijk ook gegarandeerd. Naar het blad meldt, zal het verdrag aan den rijksbond van de Duitsche industrie ter bespre king worden onderworpen. De Fransche goudvoorraad. B e r 1 ij n, 5 Sept. (N. T. A. Draadloos.). Volgens een bericht uit Londen zal het tijdens den oorlog bij de bank te Londen gedeponeer de gedeelte van den goudvoorraad der Fran sche bank, ten bedrage van één milliard 958.000 francs, in den loop van deze week naar Parijs worden teruggezonden. Albeit Thomas, f Albert Thomas, de leider van het Internatio naal Bureau van den Arbeid, en listisch Ftansch Kamerlid, is te leden, aldus de N. R. Ct. Roovers gearresteerd. Uit Bordeaux wordt gemeldÜe politie heeft in een loods de auto ontdekt, welke gebruikt werd door de bandieten, die eenigen tijd geleden van een ontvanger in de omgeving van Bor deaux 200.000 frs, roofden. In verband met deze vondst werden door de politie eenige per sonen gearresteerd, die verdacht worden aan dezen roofd medeplichtig te zijn. Men vond op hen nog een bedrag van T4.000 frs., afkomstig van dezen diefstal. veel passagiers aan het loket aankomst in een haven de handen voL Er is dan zeer veel verkeer, zooals we dat noemen en bovendien een massa schrijfwerk met het inschrijven der schillende berichten, het uitrekenen der tarieven en het afsluiten vnn diverse papieren. Want bij aankomst te Rotter dam moet alles kloppen en de kas en al het andere worden overgedragen aan onze maatschappij. Daartegenover staat echter, dat wij een erg vrij leven aan boord hebben, genieten voeding, inwoning en bediening overeenkomstig den rang van andere scheeps officieren, hoewel we in dienst zijn bij de Ne- derlandsche Telegraaf maatschappij Radio-Hol- land, die de toestellen met de telegrafisten bij contract verhuurt aan de verschillende scheep vaartmaatschappijen. Zooals u ziet, dragen wij dan ook een eigen uniform met andere uitmon stering als de overige scheepsofficieren. Ook ons traktement genieten we van genoemde radto- maatschappij, maar hoewel deze onze eigenlijke chef is, staan wij en onze dienst natuurlijk even als ieder opvarende, gedurende den tijd, dat wij aan boord zijn, ondter het gezag van den ver antwoordelijken scheepsgezagvoerder." „Tegenwoordig zijn er zeker maar weinig schepen, die geen draadlooze aan boord heb ben vroeg ik den marroni't. „Uitgezonderd de vissol”- ot en enkele heel kleine vracht bootjes, hee' bijna alles ra dio”, antwoordde hij. „Vroeger heb ik ook veel reizen op vrachtschepen gedaan en over het al gemeen heeft men daar als marconist een echt heerenleventje. De toestellen zijn van minder energie ah» het apparaat, dat u hier ziet, maar ook met een 2 K.W. of met toestellen van het oude Marconitype bereikt men soms heel aar dige resultaten. Daar ei weinig of geen passa giers aan boord zijn, heelt men natuurlijk maar ADVERTENTIEPRIJS: Uit Gouda «n onutrekra (babooNDda tot da» basorgfcrtag)» 1—A regels 1.80, elke regel meer 0.2&. Van buiten Gouda a» doo baxavgkrinjgt 1- -5 regels 1.55, elke regel meer 0.30. Advertentiën la het ZAlerdagnuimnsr 80 bijlag op den prijs. I.lefrliuligheids-advertentiën de helft van den pr|j* INGEZONDEN MEDEDEEUNGRNi 1—4 regels 2.0#, elks regal maar /OlML O» de voorpagina 50 hoogcr. Gewone advertentiën en ingezonden mededaelhigeu MJ contract tot soar garadocaa»» den pnja Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte. Advertentiën kunnen worden ingezonden door tusachenkoanst van solieda boekhan dels, en. Advertantiehureaux an onze Agenten an moeten daags vóór da plaatsing aan bet Bui eau sljn in gekomen, teneinde van opnam* vanakard ta sljn Berlijn, 5 Sept.. (W. B.) Volgen een be richt van de Hamburger Echo heeft Fehr, rijks- minister van voedselvoorziening, verklaard, dat er onvoorwaardelijk zou worden vastgehouden aan een graanbelasting van 2% millioen ton. De vaststelling der prijzen bleef echter onzeker. Verder is de conferentie vast besloten het brou wen van bier van hoog gehalte te beperken. Men hoopt daardoor ongeveer 26,000 ton gerst voor de voeding vrij te krijgen. Uit de mijnindustrie. Essen, 5 Sept. (W. B.) Wegens verzet van de linksch-radicalen is de invoering van het op 24 Aug. te Berlijn gesloten oveiwerk- contract in de mijnindustrie in het Roergebied in enkele mijnen vertraagd. De hoop bestaat echter, dut nog in den loop van deze week de bestaande moeilijkheden uit den weg zullen worden geruimd. Wegens misverstand omtrent het loonco tract in de Roer-mijn'- heerschte er gisting onder het personeel van verschillen de mijnen. De vertegenwoordigers der -- kers hebben er, door hun uiteer het looncoiitract in de pers, veel toe gen deze opwinding, die zelfs tot g< stakingen heeft geleid, te doen kal: Tegen de brasserijen. B e r 1 ij n, 5 Sept. (W. B.) Het Pruisische ministerie van binnenlandschen zaken publiceert heden een verordening tegen de braspartijen. Het doel der nieuwe maatregelen is om op de verteringen in hotels, restaurants, bars, enz., die de maximum-grenzen, in de afzonderlijke plaatsen vast te stellen, overschrijden, een pro gressieve belasting te leggen. De opbrengst de zer belasting zal aan een fonds komen, dat be steed zal worden voor de verzorging met levens middelen van de onbemiddelde klassen der be volking. tanlandsche politiek, die o.a, eiachtdefinitie»# regeling van het scMdevergoedingsvraagstti^ terugtrekking van de geallieerde troepen uit het Rijngebied, grooter werdraagznamheld van de zijde van Frankrijk tegenover Duitschland, gee« onderchukking van de Duitsche industrie, ee» uitnoodiging aan Duitschland en Rusland OV toe te treden tot deft Volkenbond. Over de werkloosheid sprekend zeide Thomat dat de ellendige toe»tnnd, waarin de nrbek dersklasse vei keerde, kon worden teruggebrachf tot de belofte, die de Efrltschr regeering in 1911 had afgelegd, n.l. dat Duitschland zou word« gedwongen tot zijn lafttste cent te betalen. D( ondervinding bewees, dat niet Duitschland maar de Britsche arbeioer betaalt. De verdeeld heid tor Londensche conferentie was het gevoll van het geloof der Fiapschen in de belofte der Britsche staatslieden. Het congres bei loot Wrfgendom en het be< heer van het arbeldersblad de Daily Herall over te nemen. OOSTENRI.IK. DE BENARDE TOESTAND DBS LANDS. Londen, 5 Sept. (V. D. draadloos.) De financieels commissie van den Volkenbond houdt zich heden bezig met het Oostcnrijksch» vraagstuk. De correspondent van de Daily New» te Genève heeft roden te gclooven, dat de Klein» Entente thans definitief voor oen optreden van den Volkenbond is, daar zij het gevaar beseft van naijver, voortvloeiend uit pogingen tot af zonderlijk optreden door de onmiddcllijko buie» van Oostenrijk. Hij voegt er bij, dut daar niel blijkt dat öl de Kleine Entente óf Oostenrijk oen bepaald plan naar voren brengt, zal de Voh kenbond zijn eigen procedure moeten ontwen pen. B e r 1 ij n, 5 Sept. (N. T. A. Draadloos), b Oostenrijk wordt de uitgifte voorbereid vat bankbiljetten van een hall millioen kronen. Voorts overweegt men een veihooging van dl posttarieven met 100 pet. ROEMENIE. Ben minister afgelreden. Berlijn, 5 Sept. (N. T. A. Draadloos). De Roemeensche minister vnn justitie Flor esc» is algetreden.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1922 | | pagina 1