4IEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN Donderdag 7 September 1929. A EERSTE BLAD. BUITENLAND. FEUILLETON. i i den Maalstroom O, H5026 ERGAMBACHT, BERKENWOUDE, BODEGRAVEN. BOSKOOP. GOUDERAK. HAASTRECHT, MOORDRECHT, MOERCAPEI.LE. NIEUWER- ERK a. d. IJ-, OUDERKERK a. d. U„ OUDEWATER, REEUWUK. SCHOONHOVEN, STOLWIJK. WADDINXVEEN. ZEVENHlilZEN, enz. Dit blad verschijnt dagelijks behalve op Zon-en Feestdagen 3 de wedeizijdsche It niimmar bestaat n't 2 Naden. aan hierdoor ern- 1 {Wordt vrr.-'gcL) we fadering met i do kwestie den den doodelijk verschrikt, stot- .ct goedje immers heelo* Roman van OLGA WOHLBRüCK. reien dienen te wor men verplichten zich volledige voeldocning er wel-is-wanr op, dat ingen MJI der rijksregeering n •er den. Volgens de dat de gemeld ijde be-- ractische voorstel- te helpen bij het n sch^r^en toon, mat collega, „w® ingen is de zaak de Volkenbond en de Vol- tngsperiode et hij alles gevoelen, dat, al rticulier verdrag, i do grootste he mel instemming heeren rgen iror linnen gisteren in de Vol- j activiteit van don it kan ujtstrekken tot alle fenblik, bijv, tot Turkije. OVERZICHT. wwtjl de berichten uit Klein-Azië telkens jntioneeler worden en wijzen op een ge- taruit allerlei i niet bepaald i een I van was, geheel de I.n- t goed- initia- r van finan- zich daarna begeven naar lag begin- de staats** u kalm Advertentiebureau» en onze Agenten en mouten deaga vóór de pla-umg Bureau sjjn Ingekomen, teneinde van opname verzekerd te siin ABONNEMENTSPRIJS» per kwartaal 2.25, per week 17 cent, met Zondagsblad per kwartaal 2.90, per week 22 cent, overal waar de bezorging per looper geschiedt Franco per post per kwartaal 3.15, met Zondagsblad 3.80. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau» MARKT SL GOUDA< bÜ onze agenten en loopers, den boekhandel en de postkantoren. Onze bureaux zjjn dagelijks geopend van 9—5 uurj Administratie Tel. Int 82; Redactie TeL 54R. to Londen en dnama in de commissie van hen» stel heeft verdedigd door do beslissing v<p dis commissie te aanvaarden. Zij stolt er prijs op haar houding nader to bepalen door te verkla ren, dat rij rich vrijheid van handelen voorbe houdt voor het geval dat do Duitsche regeering tijdens do Brrlljnscho ondeihandelingen allerlei uitvluchten zou zoeken en zou weigeren Belgil bovengenoemde garanties te verstrekken. liet Stinims-verdrag. n6 S o p t. (N. T. A. Draadlooa). In kringen te Berlijn wordt het tusschen De Lubersac gesloten verdrag levens do Lokal Anzeiger meldt. 1 in Duitsch- Mvtaald. Het a in de som ingen in na- bij dit be- inbegrepen zijn de eventueele kosten, die le leveringen voortvloeien, welke ter finan- ng dezer bedragen van de zijde der „Hoch Tief" met een bankconsortium onder lei-* van de Dresdner Bank overeengekomen „Dat heeft ze ook 1” „Hoe durft u weet u wie ik ben, weet u dat Een kreet, dof, als eten korte droge snik, kwam over de brandende lippen. De vrouwen vatten de „dievegge" behoedzaam bij de ellebogen. „Alstublieft geen lawaai I Daar doet u alleen zichzelf kwaad mee 1 U kunt toch niet looche nen, wat we met eigen oogen gezien hebben I Zoo en nu maar rechtuit en nu links zoo waartoe u zoo druk gemaakt Het klonk bijna goedig, alsof de blonde vrouw met de boa werkelijk bezorgd geweest was voor den goeden naam der ontstelde jonge vrouw. Deze waagde nog een poging. „Hoort u toch ik zal u mijn naam zeg gen u moet het toch inzien het kan toch maar een misverstand zijn ik „Daf zal immers dadelijk blijken. Uw naam zult u toch moeten zeggen I Zoo nu dit trapje af nou, daar zijn we er al 1" Als een gevangene wankelde ze naar binnen, tusschen de twee vrouwen in. De adembezwan- gerde, heete lucht benauwde haar, ’t witte licht dat reerstraalde uit de groote ronde booglam pen en weerkaatste van de glazende stoffen en blinkend metaalwerk, scheen duizend scherpe naalden te hebben, die zich door haar neerge slagen oogleden in haar oogen boorden. En het was haar bijna een verlossing, dat ze nu in de lage koele kamer stond, in de afgesloten stilte van een kantoor. Twee heeren zaten tegenover elkaar aan de breede schrijftafel. Aanklagers en rechters tegelijk. Ze waren erg rustig en ironisch, zelfs een beetje vervelend, wan» wat de vrouw met de boa verteld®, was een verkeersbelasting en een bèta» overdreven weelde worden ingevoerd. (N. A. Draadloos.), iü posterijen zal het port >bcr met honderd per* in natui a productief te maken. Ei nu alleen nog afgewacht worden, of als de Duitsche regeering goedkeuring hecht ann de overeenkomst, litmnal eens geen dictaat is, mnnr een za kelijk accoord, dat niet zal nalaten ontspnnnin*’ tusschen Frankrijk en Duitschland teweeg te brengen. Trouwens,: er verluidt den laatsten tijd hoe langer hoe meer over het contact zoeken tusschen Fransche en Duitsche Industrieelen. Dit zijn hoop-gevende teekenen. VOLKENBOND. De vergadering van den bond. 1 p t. (N. T. A. Draadloos.), die deelnemen aan de ver- •gen tot elegeer- vrouw op. Hnnr gericht was vertrokken, de handen in de dik wills verstelde Deensch leeren handschoenen gebald. „Daar is mijn taschje, dnar op de tafelKijk het toch na I Waar zijn uw zakdoeken wijs me dan, waar uw zakdoeken zijn Haar stem brak. Ze was zich zelf niet meer. Steeds door hei haalde ze als zinneloos het zelf de woord Schepsel Schepsel I” „Het pnsf u volstrekt n -t onze dames te he- leedigen in de uitoefening van btm moeilijk ambt I" zei een der heeren op „Kom.’’ zei de blonde tot hm verliezen onzen tijd hier mnnr." Maar de oudere vrouw verroerde zich niet. „Tk moet immer» toch blijven, als ze aan den lijve onderzocht wordt," zei ze brommig, en z® trok ook al de handschoenen van haar vinger^ die dun en rood waren, met opwaartsgelogen toppen en kortgeknipte, zeer groote nagel». '■De groote bruine oogen, kregen een uildruks king van hal ven waanzin, hnnr stem had nieM men sc he lijks meer, toen ze heesch en toonloo< uitstiet: „U zult het niet wagenI Mijl» naaiW is Susanne Graebner mijn man i* doktert dokter Graebner We hebben connectie® U kunt informeeren. Bij bankdlrecWM Paulrin die kent ons -Zool" zijn. Herbemont, president der Union du coopé- ratif de Montmédiy heeft zich bij 't begin dezer onderhandelingen met de Dresdner Bank in ver binding gesteld. De „Hoch und Tief” zal zich door technische gevolmachtigden laten vertegenwoordigen, zoo wel bij de Confédération als bij de Union des coopératlves d'arrondissementsde confédéra- tion kon zich ook in Duitschland laten verte genwoordigen De materialen worden door de „Hoch und Tief" onderzocht en de Confédération zal in de keuringscommissie vertegenwoordigd zijnzij zal 't recht hebben de materialen aan te ne men of te weigeren. De in Duitschland gekeur de en aanvaarde materialen mogen in Frank rijk niet worden geweigerd. De „Hoch und Tief zal op haar verantwoordelijkheid volgens de bestaande voorschriften der Duitsche regee- ring de bestellingen distribue/Bh en zich ver plichten bestellingen ook aan zulke Duitsche firma's door te geven, die de Confédérations mochten voorstellen. De „Hoch und Tief" be houdt zich, gezien den buitengewonen omvang van de leveringen, het recht voor op eigen verantwoordelijkheid samen te werken met an dere Duitsche firma's, die ten aanzien van we- deropbouw-zaken bizondere ervaringen hebben opgedaan. Stinnes heeft niet nagelaten te ver* klaren, dat, zal in uitgebreider omvang het le veren van bouwmaterialen (zooals cement, kie zel, kalk, dakpannen) plaats hebben, het nood’g is, dat een bepaald percentage der kolenquanta, die Duitschland maandelijks aan Frankrijk moet leveren, vrij wordt gegeven en wel een percen tage, dat overeenkomt met dat, hetwelk abso luut noodig is voor de fabricage van deze ma terialen. De verdeeling van deze kolen over de verschillende districten zal de zaak van de fir ma Hugo Stinnes (in verbinding met het Rhei- nisch-Westfalische Kolensyndikat) zijn. Stinnes neemt op zich in samenwerking met dit syn dicaat ervoor te zorgen, dat de vrijgegeven ko lenquanta uitsluitend voor de versterking der productie van schadeloosstelling in natAtra wor den gebruikt. Markies de Lubersac verklaart van zijn kant, dat voorwaarde voor een effectieve uitvoering van leveringen in natura is, dat de prijs der Duitsche materialen, die naar Frankrijk worden gestuurd, in geen geval hooger mag zijn dan die van de materialen, welke de Fransche markt levert, daar de vergoeding van de Franschen, die schade hebben geleden, dienovereenkomstig is vastgesteld. Wanneer contracten tegen vaste prijzen zijn gesloten, zijn beide partijen verplicht zich hieraan te houden zijn ze echter geslo ten tegen schommelende prijzen, dan heeft de Confédération het recht de materialen te weige ren, wanneer ten tijde van de aflevering de prijs franco-station dcr verwoeste gebieden hooger is dan de prijs der overeenkomstige materialen op de Fransche markt. Wanneer de verdragen tegen vaste prijzen worden gesloten stelt de Confédération er prijs op, dat die prijzen in Fransche papieren franken zijn uitgedrukt. De duur van de overeenkomst tusschen Stin nes en de Lubersac komt overeen met dien van de Wiesbadensche en Berlijnsche overeenkom sten. Wanneer zich bij de uitvoering van een dezer bepalingen moeilijkheden mochten voor doen, of wanneer force majeure de tenuitvoer legging belet, dan zullen Stinnes en de Lubersac ten spoedigste bijeenkomen teneinde erover te beraadslagen welke maatregc’ den genomen. De beide heer Be r I ij n, Sept. (W. B.). Volgens de Berl. Zeitung am Mittag zijn de gisteren hier aange komen Belgische gedelegeerden, Delacroix, Be- melmans en Philipson heden voormiddag door rijkskanselier dr. Wirth ontvangen. Na het on derhoud met Wirth zullen zij de onderhandelin- gen beginnen met don tijksminister ciën, dr. Hennes en zich dxcrr.c L.. den Belgischen gezant. In den namiddi nen de afzonderlijke besprekingen met secretarissen Bergmann en Schröder. B e r I ij n, 6 Sept. (W.B.). Hedennamiddag om half vijf znl er onder voorzitterschap van rijkskanselier een bespreking van de hoof der departementen worden gehouden over de onderhandelingcn der rijksregeering met de Belgische gedelegeerden. Volgens de Voss. Ztg. is het mogelijk, dat do ondcihandelingen heden nog tot een bevredigend resultaat leiden en dit resultaat zou dan aan de hoofden der departementen worden voorgelegd. B e r 1 ij n, 0 Sept. (W. B.) Naar g wordt uit Parijs, is mep van Duitsche zij< reid om door het doen van prn len de Belgische gedelegeerden vinden van een schema, dat tot een gunstig resultaat der besprekingen kun leiden. P a r ij s6 Sept. (Havas). De openbare meening in Frankrijk wacht met kalmte het re sultaat ef van do ondorhandelingen, dio vandaag te Berlijn zijn begonnen tusschen vertegenwoo.- digers van do Belgische en Duitsch® regeerin- gen. Men zou kunnen zeggen, dat er in werke lijkheid geen verschil bestaat tusschen de be slissing van de commissie van herstel en de wenschen, die op zoo duidelijke wijze in Frank rijk kenbaar zijn gemankt. De Fransche regee ring heeft steeds verklaard, dat haar standpunt was om hetzij een moratorium aan Duitschland te verleenen togen productieve waarborgen, het zij om het Duitsche verzoek te verwerpen. Het is dit tweede geval, dat door de commissie van horstel is verkozen on deze beslissing heeft aan de Fransche regeering volledige voeldocning geschonken. Men wijst er wel-is-wanr op, dat de bijzondere modaliteiten inzake de betalingen zooals deze door België zijn voorgesteld vaard door alle andere gedelegeerden in tijk toch neerkomen op een mornloriuir echter slechts een veronderstelling, niets wordt gerechtvaardigd. De weigerm het moratorium brengt voor Duitschland kia«u- tens de beslissing van do commissie van herstel do verplichting mede om do eerstvolgende ver vallende termijnen na te komen en indien aan Duitschland wordt toegestaan in plaats van be talingen in baar of in deviezen zijn verplichtin gen na te komen door middel van zesmnands- schatkistbiljetten, moeten deze schatkistbiljetten althans door voldoende waarborgen zijn gedekt, teneinde de B< Igischo regeering in staat te stel len ze onmidd llijk te verdlsconteeren. Het be treft hier dus zeer zeker reëel® betalingen. Dit is, wal in do commissie van herstel door den Belgischen gedelegeerd© is bevestigd en wat de Belgische regeering ook herbanldelijk in het openbaar heeft verkondigd volgens uit Brussel ontvangen berichten betreffende do instructies, die van de Belgische gedelegeerden naar Berlijn zijn medegegeven, zal België weigeren de rol van slachtoffer te spelen. België is besloten te eischen en te verkrijgen wat het te vorderen heeft. De Fransche regeering'handelt dus een voudig in overeenstemming daarmede en ge trouw aan de politiek, die zij op do conferentie B e r 1 ij n, 6 Se Hot aantal staten, gndering van den Volkenbond, is gejtef. 45. daar ook Bolivia later nog een gedelegeer de heeft gezonden. De verkiezing van een on- voorzitter geschiedt heden. Lord Cecil aan 't woord. Lord Robert Cecil vroeg j kenbondsvergadeiing, of de Bond zich niet L_... stigé vraagstukken van-het oogenb”’.., het conflict tusschen 'Griekenland en Waarom is de bond niet tusschenbeide gekomen bij internationale organisaties, die reeds gesticht jrijn en zonder positief resultaat gebleven. Spr. betreurt het, dat de bond niJt op krachtiger wijze heeft ingegrepen bij den hongersnood, het geen misschien de deur zou hebben geopend voor de hervatting van de betrekkingen met Rusland. Een oplossing van de crisis van alle volken ter wereld en moet eraan deeln°men. De wereld kenbond makert thans een overgai doorals de Bond wil slagen moe of niets zijn. De afgevaardigde van Nieuw-Zeeland dient een motie, strekkende tot het renvoyeeren ftaa' een bevoegde commissie van de kwestie van de slavernij in Afrika, teneinde maatregelen te on derzoeken om den slavenhandel te bestrijden. De afgevaardigde van Finland hoopt, dat de ver gadering met succes tusschenbeide zal komen in de kwestie van Oost-Karelië. Daarna werd de vergadering opgeheven. rty TlTCC'T-’T A DE SCHADELOOSSTEL! ING. De Belgisch-Duitsche besprekingen. Berl ij n, 6 Sept. (\V. B.) Hedenmiddag zal onder voorzitterschap van dr. Wirth een be spreking der afde'lingschefs worden gel cu l«n in-. onderhandelingen der rijksregeering e ge dele ge'•-•len. iaat u eens even mee hou blieft. Gaat u met ons mee I" Zat bezielt u wat hoe durft u ik zal >eklagen ik bevende, door opwinding bijna verstikte ging verloren in het drukke geroezemoes de heengaande menschen op het sluitings- in het groote warenhuis. In het doodsblee- iog jonge gezicht stonden de bruine oogen t en als waanzinnig van wilde wanhoop, aak me niet aan I” laar dan ook geen kunsten meer I" ee vrouwen stelden zich aan weerszijden de dievegge. eene een blonde, met een hoed met vee- m een witte boa, een taschje in de hand, ndere oudachtig, mager, met dikke lip— en onrustige zwarte oogen, de platte baret over het voorhoofd getrokken. hield een pakje kostbare kant in haar hand, sn heel gamitxnir Maltakant minder ze het niet I" twee vrouwen lachten zachtjes hoo- en zelfbewust. Ja zoo waren ze, de def- dames met de groote inkoopenl Als ze iets meegappen konden, zonder dat men nerkte I Is we er niet bijgekomen waren, dan had lellig de zijden zakdoeken ook nog ge- r „Misschien wil mevrouw plants nemen I" Als een zak liet de jonge vrouw zich op een stoel neervallen. Ze dronk van het hnar aange boden water. Hansf deelnemend vervolgde de eerste heer „Er is geen reden tot opwinding. Wil mevrouw de kant aan huis bezorgd, of hier betalen Stootend, bijna onhoorbaar was het antwoord: „Niets aan huis wat kost de kant Ik wilde ze toch al hier betalen." Haastig dronk ze en zette het glas op de tafel za vreesde flauw te zullen vallen. Ze staarde op hef soepele, gele hoopje, daf op het groene laken van de schrijftafel lag. Misschien kostte het vijftig of zestig mark een derde van haar huishoudgeld. Kleine, koude druppels zweet vormden zich in het hnar aan hnnr sin pen. Maar ze hield zich flink, lachte zenuwach tig en vroeg, zoo vnst mogelijk „Nu, hoeveel is het F „Honderdvijftig mark, mevrouw I” Weer werd het gelaat der jonge vrouw spier wit. Zonder nadenken, do terde zej „Ik wilde het maal niet hebben u kunt ze me toch niet op dringen honderdvijftig mark voor een gar nituur kant ik ben toch niet gek I" De heeren glimlachten nu met nauwelijks verborgen ironie. En de man met het smette- looze linnen zei„Zoo iets» bedenkt men vooraf I” De twee vrouwen stonden nog altijd bij de deur de blonde onbeweeglijk, de andere met bijna leedvermaak op haar gezicht. „Precies de waarheid I Dat kennnen niet willen koopen I Ze heeft een paar maal rondgekeken en toen een twee dri® de kant in de tusch. En de zijden zakdoeken ook!" Me» e*r> heeschen uitroei» sprong d® ionga ADVERTENTIEPRIJS» Uit Gouda en omstreken behoorend* tot de® ber.orglcring 1- -5 regels f 1.30, elke regel meer 0.26. Van buiten Gouda an dan bazorgknar» 1- -5 regels 1.56, elke regel meer ƒ0.30. Advertuntiën tn hat Zatentagnununar 20 bijslag op den prjja. Liefdadigheid.vadvertantiön da helft van dan prijn INGEZONDEN MEDEDEEUNGEN» 1—4 regels ƒ2.05, alk® mgnl maar /Mtt Op de voorpagina fiO hooger >nwona advertentiën en ingezonden mededeelingan by contract tot z»-ar gnrartuceëx- den prjjs. Groote letters en randen worden iterekejui naar plaatsruimte w Advertentiën kunnen worden ingezonden door tuMtchenko»nrt van soiled® boekhnn. de la ten, nan het deze overeenkomst en de wedeizijdsche ver klaringen aan hun regedtingen mede te doe len. Tot zoover gaven wij den inhoud weer vnn het accoordmen riet eruit, dat Stinnes zich hierdoor van een it j- kwestie der level GOm (KIIKAV worden en wijzen hte nederlaag der Grieken, wai .orde kan voortvloeien en die nu raagt om de positie van koning Constantijn Mjvestigen, zoodat een tweede Venizelistisch em In beginsel niet onmogelijk is, vraagt itsr in de buurt een gebeurtenis de aandacht, rvan de portée niet mag worden onderschat, wijl hot reeds als een stap vooruit kon wor- be®chouwd, dat tusschen België en Duitsch- I vandaag de rechtstreeksche on- !»andeling zullen beginnen omtrent de mties voor de schatkistbiljetten, die België ten loop van dit jaar van Duitschland krijgt d« regeling van de kwestie der schadeloos- ling dus iets vpn zijn kille kanten gaat ver sa, h enkele dagen geleden het eerst via 3ransche pers bekend geworden, dat Hugo nes met den voorzitter van de Fransche al- teefte federatie van maatschappijen voor den «■ophouw, senator markies de Lubersac, een Tentiewerdrag heeft gesloten. larkies Guy Jean de Lubersac, de president d® genoemde Confédération générale des pérativev de réconstruction der régions dé- ées en Hugo Stinnes zijn op 14 Aug. 1922 en plaatsje ban den Rijn bijeengekomen. Bij gelegenheid heeft de Franschman de bizon- kritieke toestand uiteengezet, waarin zich heden ten dage de Fransche dakloozen in verwoeste gebieden bevinden. Met nadruk t hij gewezen op een kalmeerenden invTried aanzien van de Fransch-Duitsche relaties, uit een krachtige medewerking aan den we- >pbouw der verwoeste streken zou voort- ien. Stinnes heeft de gezichtspunten van de ersac tot de zijne gemaakt en, teneinde zijn angen om den wederopbouw te bevorderen, ocumenteeren, met de Lubersac een overeen- st gesloten. ugo Stinnes stelt voor en de Lubersac aan- dt als bemiddelend orgaan voor de uitvoe der leveringen in natura de A. G. für Hoch- Tiefbau te Essen, overeenkomstig de ver en van Wiesbaden en Berlijn. Hugo Stin- heeft do „Hoch und Tief" voor de onder- lelingen met de Confédération voorgesteld, jezien deze maatschappij bovenal in recon- ^ie-aangelegenheden ervaring bezit en di- relaties heeft met de Duitsche takken van rheid, die voor den wederopbouw in aan- dng komen. De „Hoch und Tief" heeft het t voor de algemeene onkosten 'n toeslag in ning te brengen, die in geen geval 6 van prijs mag overschrijden, dien zij in voor geleverde waren heeft beti ag van den toeslag is begrepen voor Duitschland voor de leverir wordt gecrediteerd. Ook zullen i zijn de eventueele n voortvloeien, >d ragen van de i bankconsortium onder lei- zoo’n alledaagsch feit. Overigens een flinWb1 persoon, die al menige premie verdiend had I En men kon er op aan, want ze vergiste zich bijna nooit. In elk geval een betrouwbaar detective, bijna een dame I Nu ook weer gaf ze in korte woor den een duidelijke voorstelling van het gebeur de en vermeed de voldoende bekende en altijd weer terugkeerende bijzonderheden. „Ook nog zijden zakdoeken heeft ze meege gapt," voegde de oudere er bij. De heeren maakten een nfwerende handbewe ging. Waarom de zaak nog te compliceeren waartoe die boosaardige toon Dat goede mensch vergat altijd voornaam te blijven. Ze was geen psycholoog. Dit alles was onnoodig bij die verschrikte dametjes, die hun eer ste domheid begingen I „U wenschte de kant te koopen vroeg do eene heer, half bevestigend met een bijna be leefd glimlachje. Hij was breedgeschouderd en klein, hnd een paffig gezicht met kleine, donkere, slaperige oogjes. Zijn pikzwart haar had aan de slapen een sierlijke lok, en stak scherp af tegen do onberispelijke blankheid van zijn linnen. De jonge vrouw ademde moeilijk. „Ja ik bedoel neen „Maar het was toch zeker uw plan I Anders had u de kant toch niet in uw taschje probee- ren te stoppen!” Nu was de toon al veel scherper en de twee de heer, die tot nu toe onverschillig in de lucht had gestaard, trok de wenkbrauwen op en maakte op een groot wit vel papier mine®, om het eerstvolgende antwoord in protocol te bren gen. Maar er kwam geen antwoord. Slechts een sidderende, benauwde ademhaling klonk door de stille ruimte. B e r 1 ij politieke 1 Stinnes en dig besproken. Naar droeg de regeering te voren kennis van de on« derhandelingen en was zij van g betrof het ook slecht*» ean parti het ook in politiek opzicht van teekenls is en de regeering het kan begroeten Par ij s, 6 Sept- (B. T. A.) De commissi® van advies inzake de leveringen in natura kwam heden bijeen onder voorzitterschap van ReibeL Controleur Guillot gaf een- uiteenzetting van de veritfegen resultaten en «le contr<Me-mnatrege len, dio ten doel hebben bedrog tegen le gaan en de beveiliging van de wettige belangen dar Fransche industrie te verzekeren. De commissi® hechtte nan een en ander hare goedkeuring. De Lubersac steld” de commissie op de hoog te van de met Stinnes n.gesloten overeenkomst inzake het leveren van de materialen voor den wederopbouw. De minister preciseerde ten slot te de voorwantden, waarop de regeermg had toegestemd in de wijziging in d^ bij contract vastgestelde steenkoolleveringen. De economische nood. B e r Hj n Sept. (W. B.) De berichten» dienst der stad Berlijn deelt mede, dat het sta'ln» bestuur heden opnieuw heeft beraadslaagd over de maatregelen legen de duufte en tot huipver» leenüig aan het onbemiddelde deel der kevols king. Met het oog op den wanhopigen toestand zijn omvangrijke maatregelen voor de tijdigs voorziening met levensmiddelen en brandstof fen noodzakelijk. Ten minste voor het armst® deel der bevolking moeien faciliteiten worde® "etfijffen. De uitvoering dezer maatregelen vor- fert voor de armenverzorging 120 inillio-a mark, voor de kinderverzorging ca. ÖO mikioe»». Om haar mogeiijk le maken zullen de tarieve® der openbare bedrijven zoodanig worden ver», hoogd, dat 40 vnn genoemde bedragen dooi de gasfabrieken en 00 y„ door de electriciteitta fabrieken worden opgebracht. Voorts zullen te® spoedigste ting op B e r 1 ij n, Sep t. Het beheer der Duistoh< met ingang van 1 Octol cent verhoogen. B e r 1 ij n, Sept. (N. T. A. Draadloos.). Volgens het rijksdepai ternent voor de stall*' tick is het cijler voor de noodznkclijkste le vensbehoeften in Aug. met bijna 50 percent gestegen. B e r 1 ij n, 6 Sept (N. T. A. Draadloos De rijksdag-rommissic heelt het maximum d ziekte- en ongevallenverzekering gesteld op een Inkomen van 500.000 mark. Gouverneur Cox over Elxsrt en Wirth. Nnar uit Londen gemeld wordt, heeft gouver» neur Cox nnn <”'n feestmaaltijd, gegeven door wij den inhoud weer geweldigen invloed op heel de •ringen in natura heeft weten te verzekeren. Hoewel Stinnes indertijd zich fel tegenstander betoonde vnn het accoord Wiesbaden, wanrvnn Rnthenau de schepper is zijn overeenkomst met de Lubersac i op Rathenau’s arbeid opgebouwc’ toon bersac echter zeer klaarblijkelijk met keuring der Fransche regeering het tief nam om met Stinnes over het bovenuiteen- gezette plan te onderhandelen, heeft Stinnes erin toegestemd om de overeenkomst inzake do leveringen moet dus zoowel de Fransche haar i die di

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1922 | | pagina 1