K hiAkk iramiiv VaertiendaagBoh Blad vaar da Hulahaudlng. EN 1 IP. n moes I NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN iergambacht, BERKENWOUDE, BODEGRAVEN. BOSKOOP, (JOUDERAK. haastrecht, moordrecht, moercapelle, NIEUWEH» [£RK a. d. LU OUDERKERK a. d. U„ OUDEWATER, REEUWUK, SCHOONHOVEN. STOLWIJK. WADDINXVEEN. ZEVENHUIZEN, ena, Zaterdag 9 September 1922. 61* Jaargang It nunmer bataat uit 2 «lades. BUITENLAND. FEUILLETON. om V ft els t- :en IK. EERSTE BLAD._ wflizi IntilltctiHli bolauystuiliag 1 ------ In den Maalstgfh in o» g«8»t8«roids0l. aar Dit blad verschijnt dagelijks behalve op Zon* en Feestdagen o> 5eb. ■dam, vertrok 5 'sterdam te Ba* lava naar Cal* •rloht my» mi i. •a 4 ten doet. Mevrouw een repetitor voor nigïER ijre •I MK G d f naar Z.~Afriksfc M. Rotterdam W disfjord, snda. U September .elijke richtin- wellicht e«i* dat ik je wat'mood eanklo'pph lang Rar ilang» IMI V 19. 88 40 lam naar New* C0. msterdam naar ithampton. ar Amsterdam ioh«p. OtSTii •ON 680. 24 eesch GOIDSCHE COURAF ir Britsch-Indi?, bodig. iastig« ledige kunnen we dat herstel in de hand werken- Waar we de vermindering der productiekost ten fettelijk niet in de hand hebben, moeten we trachten ondanks «Mes de intellectueele bétentgstelling op te voeren. Het aal de gees telijke gezondheid van ons volk en onze nationale beschaving ten goede komen. Mr K. naar Batavia, ADVkhTENHEPHIJHi Uit Gouda «o omstreken (bahooranda trt dm bamrgfrrtairh 1—5 regbl» l JIO. elke regel meer f 0.26. Van haften Gouda aa den haaor«trüurt 1—A regel» 1.66. alka regel meer f 0.3a Advertentie» la het Zaterdagnonuaar 10 büalag op den prijs. Liefdadigheids-odvertentien de helft van des prtfn INGEZONDEN MEDEDEKUNGKN» 1—4 regale ƒ2.06, alk. regel maar ƒ1 de voorpagina 60 hooger- Gewon» advertentiën en Ingezonden mededelingen hfl contract lot sasr ga Aen prijs. Groot* letter» en randen worden berekend naar plaatsruimte \.Ad verten tién kunnen worden ingezonden door tuaerhenkomat vaa soiled» boekha»» dèfaren. Advertentiebureaus en onze Agenten an moeten daag» vórtr de nl»> aan bot Bureau zijn Ingekomen, teneinde van opnam» verzekerd te slis. Rotterdam, past m naar Batavia, ar New-OrlearuL pioo. naar New-Zori^ ?ne. Rotterdam, voer mijl West voort ABONNEMENTSPRIJS» per kwartaal ƒ2.25, par waek 17 cent, met Zondagsblad per kwartaal ƒ2.90. per week 22 cent, overdl waar de bezorging par looper geschiedt, Franco per poet par kwartaal J 3.16, met Zondagsblad 3.80. Abonnementen worden degelijk» aangenomen aan on» Bureau! MARKT 1L GOUDAi bfl oase agenten en loopers, den bockhandel ca de postkantoren. Onze bureaux rijn dagelijks geopend vaa 9—d uur.; Administratie TeL laL B2| Redactie TeL 54A 4 Oho Gmebner kwam uit zijn kamer, zette een groenen bril af, en streek zich met de ma gere vingers over de oogen. „Ben je daar eindelijk, Susd? Elise heeft zoo juist getelefoneerd. Je moest je morgen eens heal netjes maken, mevrouw von Pautein heeft heeft voor het eerst de invitatie aangenomen, ze komt met familieleden uit Silezië. Ook de beeld houwer HörseHmmp en zijn vrouw. Elise zegt, dat ze een Poolache gravin of vorstin is, ze heeft vier weken bij Julius in de kliniek gelegen. En dnn nog een heeleboel meer menschen." Susanne rukte haar man heftig het taachje uit de handen en liep de eetkamer binnen. Aan de vierkante tafel, waarboven een ötiderwetsche gaskroon brandde, zaten Kuit en Liesel, haar beide kinderen. Ze waren beiden bleek met spit se gezichten. Langzaam en met tegenzin lepel den 'ze hun rijstebrei, en glimlachten nauwelijks toen hun moeder de gezichtjes tegen rich aan drukte. Natuurlijk, de rijst was aangebrand, maar vader had gezegd„Geen kunsten hoor! Wees bhj, Uat je nog wat te eten hebt.” Dat zei hij ook dan. tafel tegen hen, als een gerecht, f door het siechtbeteeddm dienstmeisje klaargemaakt, totaal mislukt, hun afkedr op wekte. En hij zelf dwong zich, op te eten wat hij op het bord had, en keek Susanne niet eena verwij tend aan. Het was Susanne, als moest ze zich nu voor de kinderen verontocbukHgen. „Wacht, ik breng jjdMe wat lekkers T t Ze liep snel naar de provisikest, zocht na»r een aangebroken bus met cotwerven, gooide een paar bierflesschen om, brak «en bord, en liet eindelijk, toen ze niet vond wet ze zocht, een bus ananas openen, die ze sedert weken voor *en bijzondere gelegenheid bewaarde. OVERZICHT. Wanneer een oörlog. wordt gevoerd en een der belligerenten lijdt geduchte nederlagen, dan past men veelal het stelsel toe den opperbevel hebber af te danken en nog cens een proef te nemen met een nieuwen man. Een dergelijk ex periment wijst meestal op een zeer penibele si tuatie van dengene, die tot dergelijke maatre gelen ovecgaat. Ook in Griekenland, nu de Tur ken de eene verbluffend» overwinning na de an der» behalen, heeft men deze procedure toege- 7*st. Enkele dagen geleden heeft men kunnen lezen, dat de opperbevelhebber, dB tot dusver de operaties jeidde, naar huis werd gezonden. Hij werd vervangen door generaal Tricoepis, die echter weinig heeft kunnen genieten van zijn hooge onderscheidingwant nauw was hij op perbevelhebber, of hij werd door de Turken reeds gevangen genomen. Generaal Polyimana- kos volgde hem op. Tropwens honderden ande re officieren vielen tevens in Kemalistische han den, wel een bewijs, dat hét den Turken zeer voor den wind gaat. Ze rukken voortdurend meer naar de kust op eh het begint er voor het Grieksche leger hoe langer hoe bedenke lijker uit te^zien. Het schijnt, dat' de Turken op minder dan een dagmarsch van Smyrna reeds staan en het is dan ook alleszins aan te nemen, dat de val der stad niet al te lang meer op zich zal laten wachten. De Grieken retiree- ren voortdurend en tal van berichten gewagen ervan, dat zij, om de Turken nog wat moei lijkheden te bezorgen, de dorpen en steden, die zij doortrekken .op hun aftocht in brand ste ken. Een dergelijke wijze van handelen heeft echter voor de Grieken het nadeel, dat de Tur ken, wanneer het op onderhandelen aankomt, stellig met ferme schadeloossteUings-etechen voor^den dag zullen komen. flNS^en gander valt gemakkelijk af te lei- 4BMn men te 'Athene met de handen in het haarTitrfeeds namen wij een telegram op, dat, er zich toe beperkte vast te stellen, dat het’ Grieksche kabinet is afgetreden en een ander al even kort telegram repte ervan, dat koning Constantijn met onbekende bestemming dé iten» IT. >L 1928. nvoerd 191 1« K.G. kwdiUH f 88.M 85-00 6 f mJ punt snet 5742 uitgaven den ook aaruner- 'kelijk lagi&r dan m de laatste 12 jaren was v<x>rgeloofnen, het on-gehiksjawr 1914 uitge zonderd, dat met 3754 het afgeloopen jaar evenaarde. Het zou echter onjuist zijn, deze vermin dering uitsluitend aan de verminderiing onzer intellectueele belangsteHinig te wijten. Zui ver o economische redenen spelen ook hier een rol. Ons geestesvoedsel is ons té duur geworden. En de oorzaken daarvan, hooger* prijzen van papier en andiere grondstoffen, meerdere bedrijfskosten voor gas en elektri citeit, hoogere k>onen en hoogere winsten, sel wordt er mdeilijker door. Indirect alleen zijn allen uit den huidigen stand van ons ©economisch leven te verklaren. Het druk ken is niet meer te betalen klaagt men Meer diere klacht wijst weer terug op onze verminderde geestelijke belangstelling. Duur en goedkoop zijn betrekkelijke begrippen. En wanneer men voor een plaats bij een voetbalwedstrijd meer over heeft, dan voor een boek, dan bewijst dat, dat het boek al leen relatief te duur is, det wil zeggen, dat het meer kost dan men voor de voldoening van de behoefte, waarin het voorzien moet, over heeft. De gevolgen van deze oneven redigheid tusschen oruze intellectueele be langstelling en den prijs van ons inteHec- tueel voedsel, veroorzaakt door «le vermin derde belangstelling eener-, de prijsstijging ngen. b Rio de Janeh< Boston^, paj^ Australië rwtro^ ar Rangoon, vent terdam, kwam fl aan. ept. van Batavia verderlelijken invloed van ondergaan en moeten langs dezen weg ook het intellec tueel leven en de ontwikkeling van ons volk er de schadelijke gevolgen van\. bespeuren. Zoo versterken dus de gevolgen van dezén toestand zijn ei?en oocraken, doordat de verminderüvg der inteltectueele belangstel ling, die er uit ontstaat, op baar beurt de ver mindering der geestelijke productie en de on evenredigheid tusschen prijs en kracht der behoefte in de hand werkt. En het herstel van den normalen toestand, het doen stij gen van de productie vm. ons gpestesvoed- iar Amsterdam^ r Buenos-Ayre«k Java, pass. 0 gevolge. Maar 'bovendien werkt het afnemen pan desze belangstelling noodzakelijkerwijs neerdrukkend op den hartstocht, den aan- orift, die alle geestelijke werkers voor het tlierrichten van husypen arbeid behoeven. Het is dus uit diep, hoofde reeds niet te {g verwonderen, dat de geestelijke productie rfneemt en dat ort^ey boekenproductie een merkwawétg laagtepunt bereikt, dat te schril ler spreekt, waar de gang van ons maat schappelijk leven voortdurende toename moest doen" verwachten. In 1021 was dit o o o Pril» w» kmHaal tr. »M«- t O O O ggr Men kwn lich abwmMren M Boekhandel ot 4e VUteevet» A. BRImImaI A ZOOM. «CODA» ken tl schillerD__o__o niet voldoende tot uiting komen. Allerlei go^e en lezenswaardige 'boeken, blijven on gedrukt. Veel werk, dat anders In goed-' koope volksuitgaven verscheen, blijft nu bui ten het bereik der massa. En zoowel kunst Als wetenschap lijden indirect tengevolge van de belemmering, die zij bij het zich uiten oix^rviuden. Houdt zoon toestand lang aan, dan moe ten ook leeszalen en bibliotheken er den Turkse is U-reid de zeeflngtMi Vlij t» geve»! voor 't international» scheepvaartverkeer, ech^ lec op voorwaarde, dat de veiligheid va» Cona’ stantinopel en de kusten ven de Zee van Mar* mare gewaarborgd wordt. De regeering van Arte, gor» zal waarschijnlijk toestemmen in het bij* eenkomen van een commissie, bestaande uit ver* tegenwoordig»™ der belanghebbende zeetno* gendheden, met het doel om de gniantiün, aa» Turkije te verleenen en die uit dezen eiaelf voortvloeien, te bespreken. Ik persoonlijk be» van gevoelen, dat Angora bereid ia te alle» tijde te eiker plaatse, bijgevolg ook in Venetië aan vredesbesprekingen deel te nemen; echter, zullen wij de wapenen niet eerder neerleggen' voordat de voornnamste vporwaarden van ons» vrijheid en vreedzame ontwikkeling verzekerd Tot'zoover Mahmoed Dzjemal bey. Misschien geven zijn opvattingen de gevoelens weer va» de regeeting te Angoramnnr hét kan ook zijn, dat Turkije, houder elschen «telt. Bovendien kunnen, wanneer de Kemalhten ThraciB op- eischen, hieruit allerlei onaangename verwik kelingen voortvloeienwant het Is de vraag, of de overige Balkanstaten, mét name die der kleh ne Entente, hiermee content «allen zijn. Een herleving der netelig» Balkankweatie» is in print dpe dan ook niet onmogelijk. De Engelschen «ien met oogen, hoe de Turken succes op succes behalen. Heimelijk «uilen «e stelUg vreezen, dat <ta vrijheid der Dardanellen door de Turkache ovei* den, Edward Bing, winning in ’t' gedrang laaktniet» «ouden de Uitdrukkelijk heeft Britten liever «ien dan dat de macht van <M Halve Maan gevoelig werd geknotbet tegen* deel heeft echter op het slot juist plaats» veeh eer wordt het Turksche piestig» versterkt e» gelijk wij reeds eerder opmerkten de zege der Kemnliaten «al niet nalaten «ijn invloed te doen gelden in die streken, welW onder En* gelach gezag ataan. Merkwaardig is het althans» dat door Tuiken de Engelsche bexettingatioo* pen in Mesopotamia zijn aangevallen. Te Lon* den «ijn «elf» al berichten binnengeloop™, waar uit valt af te leiden, dat als terugslag va» de Turksche successen in den Levant in Me* sopotamië ongei ©geldbeden «ijn uiigebiokenu Deze moeten in Engelache regeeringakiingeat heel wat s'org baren. VOLKENBOND. Lloyd George naar Genèvel Lo'nden, Sept. (N. T. A Draadloos). Naar bericht wordt, is er in invloedrijke kring*» bij L|oyd George op aangedrongen, dat hij naaf Genève «al gaan om daar een rede te houde» in de vergadering van den Volkenbond. Er wordt bijgevoegd, dat hij geneigd «ou «ijn aan dat ver wek te voldoen cn een week van «Un vacantia er aan te geven. Binnen een paar dagen sa) M «ijn besluit mededeelen. DUITSCHLAND. DE SCHADELOOSSTELLING. De Duitseh-Belghche onderhandeUngea. B ar lijn, 8 Sept. (W. B> De Belgische ge delegeerden hebben vanmiddag 5 uur op het rijBsministerie van financiën met minister Her* meb en de staatssecretarissen SBergman e» Schroeder onderhandeld. Aan de Belgische dele gatie «ijn bepaalde voorstellen gedaan. Dega voorstellen aijn besproken en de noodlge verthte gta v«n Joechim, .dat Mond vast. Het F -1- leen maar totaal niets! De concurr-rtta w.te t< tem groot. Dew «e* laar he^Am hom bijra «ijn ge- ondS heel, kWn vsderiiik «rfd*J ««koet. W b-nj hweAleef, was mxr net om b<r len eenvoudige ihurle^sr’-ool on te richten. MfJ leg- Stel haar het piano-MvderwBs ©Gdra^en. bi| z«H zou vioolles er dien zou hij nog een of 1 ren roeden wng- onderwijzer aanstellen, en c:T*U‘ opera-ensemble studie. Zijn kumterwwitschao b-m iekschc hoofdstod heeft verlaten. Dit kan lei den tot een paniekstemming, temeer daar elk oogenblik voor de Grieken valt te duchten, dat de Turksche troepen Smyrna zullen binenruk- kenKemalistische soldaten zouden al aan de ku»t va»| de Egeïsche zee zijn aangekomen en het feit, dat Britsche oorlogsschepen te Smyr na reeds een aantal Engelse he onderdanen aan boord hebben genomen en met dezen op weg zijn naar Malta en Cyprus, is een aanwijzing voor tien spoedigen val van Smyrna. Om blijk baar nog te redden wat te redden valt, hebben de Grieken door de Fransche, Engelsche en Ita- liannsche drogmans aan Angora doen mededee len, dat Griekenland bereid is Klein-AziS te ont ruimen en wel op deze voorwaarde, dat onmid dellijk een wapenstilstand wordt gesloten. Wan neer de Kemalististen hierop mochten ingaan, zouden parlementairen in een neutrale «öne bij eenkomen om de wapenstilstandsvoorwaarden vast te stellen. Dit is dus feitelijk de erken ning van de Grieksche nederlaag. De vraag Is inmiddels, of de Turksche nationalisten, nu hun legers een zegetocht^ naar de kust houden, op de Grieksche voorstellen zullen ingaan. De Grieken, kunnen zij redeneerèn, «uilen onder on- «en druk Klein-Aziö toch al moeten ontruimen en wij op onze beurt zullen onze elschen stel len. Van welken aard deze zullen zijn? Mis schien bevat het interview, dat Mahmoed Dzje mal bey tot voor kort minister voor eco nomische aangelegenheden der Angora-regee- ving toestond «ten den bekenden correspon dent van Amerikaansche bladei een indicatie te dezer zake. Uw hij verklaard^ dat de Turken niet van zins waren zich het hoofd op hol te laten brengen door de schitterende overwinning op het Klein-Aziatl- sche slagveld en eischen te stellen, die de per ken van 't redelijke te buiten gaan. Aan den anderen kant wees hij er op, dat de Turken hun minimum-eischen al Inng voor den tegenwoor- dlgen veldtocht, toen hun positie dus nog «wak was, opstelden en dat de regeering der Nat. Verg, van Angora, aan wier hoofd Kemal pasja staat, thans te meer sou staan op die eischen, waaraan ten grondslag ligt het z.g. nationale pact, dat door de Nat. Verg, van Angora met ulgemeene stemmen is gesanctlonneerd en waar in als voornnamste voorwaarden worden ver meld (1) . Het voortbestaan der Turksche soeverei niteit over 'Smyrna, Westelijk Klein-Azië en Oosl-Thrticië. In al deze gebieden heeft men te doen met een overwegende Turksche bevolking. Volgens Mahmoed Dzjemal bey zijn de Kema- listen echter bereid het principe van de rechte^ der minderheden evenzeer te erkennen als an dere Europeeschó staten. De grootte der Turk sche openbare schuld zou In verhouding moe ten worden gebracht tot de grootte van het «eer ingekrompen Turksche rijk. (2) . Een algeheel» afschaffing der capitula ties. Dit wordt de voornaamste voorwaarde ge noemd voor het sluiten van den vrede. Een eco nomische wederopleving van Turkije vinden de Turken ondenkbaar, wanneer de capitulaties worden gehandhaafd. „Wij nemen", zei Mahmoed Dzjemal bey, „met geen enkele inkrimping van ons leger, ge noegen. Alle veroveringszucht ligt ons verre. Maar’ ons lend, dat thans toch 'al tot louter Turksch gebied is beperkt, moet zich in de toe- i komst verdedigen kunnen tegen eiken aanval, die een avontuurlijk, veroveringszuchtig karak ter draagt. Roman van j OLGA WOHLBRü Geautoriseerde vertaling v» Wesselink—van Rossum. 8 Dat was zekér het begin geweest. Er was geen tegeerigheid aan verbonden geweest en toch »k geen leelijke bedoeling, die «e niet kon tekennen. Slechte een vreemdsoortige, prikke lde, onweerstaanbaar verlokking, om de schit terende voor het grijpen liggende voorwerpen iMscherj de vingers vast te houden. Maar nooit kad die prikkel ziek herhaald. Nooit voor vandaag, of neen gisteren al gad za zoo iets gevoeld. Gisteren, toM ze voor P» kinderen vXallen slobkousen wilde koopen. Ben reusachtigen ^oop had men voor haar fteergelegd: witte, roode, zwarte slobkousen. V» verkoopteer lette niet op haar, schreef toen jpnver^hillig op; wat ze opgaf, riep een loop- F^je, wendde zich tot een andere dame, en was het haar reeds geweest, als moest ze ren kldna xwarte slobkous in haar mof stop- Het teek haar,, ato kwam haar dit toe. Paar toén was se^ ato gejaagd weggeloopen, F» thuis merkte «e^ dat ze vak^ opwfoding, het pel» pakket met de gekochte afobkmmen in <to fram had laten liggen. Dat was gisteren geweest Ba vandaag was werkelijk een gawmde^ Be» ito- 'Wanmeer men den stand onzer cultuur, Bet oo>g*riM?kkelijk b^schevwngspeil wH af meten haar den graad onzer inteilectwele bedangsteltóng, dan sdhijmt het er met onze Jteochaving maar bedenkeliijk uit te zien. Went in pia-ats van de voortdurende stij- Mng, die alles wat levensflaradhtiig en sterk b in zijn voortdurenden groei toonen moet, ■'in onze gie-estelijke belangstelling over bet jiigemeen een toenemende verflauwing ^nerkfbaar, die «eer duidelijk een dalende Kjn pp de peibchaal onzer beschaving zou af- teekenen. Ab in den Lateren Romemschen henzertijd, toen de kracht van het rijl lang haam ineenzallrte, het volk in de aanhouden de vraag om „brood en spelen" zijn toe nemende verawaWking en degeneratie dui- deèij’k toonde, zoo schijnt ook nu de wel- taertwaag, de bezorgdheid om handhaving W verhooging van het loon, om winst en baantjes en de hartstocht voor voetbal-, worstel- en bokswedstrijden en bioscoop voorstellingen het yoft in al zijn lagen ge- j - 4 - - h»el in beslag te nemen en alle nog voorban- doen mtusschen alienage tien energie totaal op te slorpen. De oorlog e" M dat aoort voed- roet rijn demondleeerende werking adtijnt er "l A"— ''•er kwaad dan goed aan gedaan te hebben, ai kan niet ontkend worden, dat een zek-ere Vermeerderde belangstelling in 'het openbare leven vooral hij de minder oortwilkkeldiea) oidi na den schok der geweldige gebeUrte- nissen hier en daar geopenbaard heeft En zoowel in ons land als daffibuiten is dan ook de laatste tientólHen jaren het peH van het geestelijk lejven en van de diepere belangstel- faig voor de dingen van dat leven (Tver 'het elgemein bedenikelij^ gezakt. Det iyi dezen tijd de productie ven ons geesteJyoedsel niet overvloedig is, is be grijpelijk. De neiging tot derg^lijke productie móet in diergelijke omstandigheden langs twee kanten noodzakelijkerwijs verminderen. Het aanhoudend zakken van de intellectu- ■de bel angst elltng gedurende tal van jaren heeft onvermijdelijk het afnemen van tmw- Ze huilde niet meer. Ze streek met den hand schoen over de beslagen ruit en staarde naar de drukte op straat, die haar in vliegende snel heid jroprbifging. Maar haar brandende oogen konden noch huizen noch menschen onderschei den. Toen bukte zè zich om den wijzer van het taxi-uurirerk te volgen. Met elk dubbeltje dat het uurwerk meer aanwees, werd haar oprust grooter. Ze had nog twee mark, als die niet voldoende waren, moest ze het meisje na»r be neden sturen, haar man zou in de voorkamer komen en vragen wat er waeHij zag haar buitendien toch altijd zoo ontsteld aan, als ze' aan het einde der maand bekennert^noest dat ze niet uitkwam met haar huishoudgeld. HJrfar als ze naar haar schoonzuster ging, mevrouw Elise Graebner, wier man dokter was, en haar vroeg, haar tot het einde van de maand wat voor te schieten, eiste zei deze altijd op afkeurenden toon: „Br begrijp je niet, Susel, een vrouw die al twee kinderen heeft, moet zich toch kunnen aanpassen waf «ou Je doen, als wij er niet waren?” En den derden kwam ze dan geregeld bij haar, frisch, blozend, in haar onberispelijk zit tend Engelsfh costuum, keek overal rond een beetje medelijdend en een beetje welwil lend en zei: „Ik heb wat in de stad te doen, Susel, je kunt me zeker wel hef geld geven, vóorgeschote» heb, niet? Ala je weer Hg hebt, kun je immer» weer bij me Sh.” En Susanne had ^Itijd drie degen tkloppingen, voor f de zoo moeilijke bedevaart naar haar echoonzuster ondernam. De auto hield stil. Ben mark negentig. Susanne baalde verlicht adem. In de voorkamer «ei het meisje: 4>e huisnaaister wilde niet langer wach- ten. Ze zegt, det mevrouw dea kanten kraag heel rwkkoüjk «If op kan zetten.” Toen ze terugkwam, hnA^n de k«u!e*en op vaders bevel hun borden met moeite leeggege ten en zeidmn julvt goeden nadrt. Ze bracht 1, een schijf aKnas aan hun bed eri zei het avon< gebed met hjn op. De weeke, heldere stemmen kalmeerden bete acnirwen. De warme, teedere kinderhanden leg- jgp zich vol liefde tegen haar brandende sia- ^n, zoodat ze een ooverblik vergat, hoeveel ontzettends ze in het laatste», uur had doorgè- maakt. Toen xe de lamp uitdeed, kon ze al aan de groote partij, morgen bij haar schoonzuster denleri>En na het stille souper rtet haar man, vond ze ook den moed haar taschje te openen, dert kraag uit het pooler te wikkelen en hem om den hals van Kaar lichtbruine en reeds viermaal veranderde, voormalige trouwjapop te leggen- „Dat mtudit een prachtig effect,” sei Otto Graehne»*Wfc «ijn jonge vrouw eiken opscLP gunde, die» beperkte budget ntet overschreed, dat h|j voor zijn huishouding kon besteden. Hij was er op dit ogenblik trotsch op, dat hij Susanne nog wat moois kon schenken. Gewoon- lijk had hij tegenover haar het gevoel van e»n schuldenaar, die zijn belofte niet nkkomt. Zoo heel, anders had hij haan-hét leven aan zijn xijde ses jaar geleden geschilderd. Hij had den «pot gedreven met haar eerzucht van pianiste, verstandig en practlsch met haar gepraat. Hij kende voldoende de ellende van den reisenden kunstenaar. Ze» |aar htd hij «ich door de wereld geslagen met zijn viool over- e al schitterende kritieken en leegd «alen! Noch de eerste prij», die op het conservatorium behaald hed, roch het feit, dat hij „de geliefkoosde leer ling van Joachim geweest was, kon het publiek trekken. ccncortviolisten wwen Bevehngstaxitete ®el, dat het minst noodzakeüijk en 'het duurst is of det alleen, ‘bij lage prijzen te nemen is, bij luxe-uitgeven dus en uitgaven voor weinigen bestemd, moer ook bij volkeuit- pasl gaven. Die toetste vooral karnen in h^t ge- leze drang. Maar ook de weteTWrchappefijfce uit- J- gaven en literaire uitgaven, die maar voor weinig genietbaar zijn. Daarnaast moeten ook natuurlijk vaak die geregelde uitgaven gestaakt, wier uit gevers finantiëel niet erg sterk waren of die reeds met geringe winst geëxploiteerd wer-1 den. Zoo zijn in ons land tal van btoden en blaadjes en tijdschriften gesneuveld. De Haagsche Post begrootte hun aantal al op 800. Maar dit lijkt schromelijk overdreven. Met éénr h twee honderd zal het wei op houden. Deze verdwijning en in 't algemeen de heb verminderde productie van geestelijk voed- teestelijk vermogen, zoowel het scheppend sei drukken natuurlijk op haar beurt de in eis het reproduceerend, van een volk, ten- teUectj|ele belangstelling en den geestelij- nd van ons volk weer neer, Ver- geesteiijke bewegingen kunnen Zijn kumteiwwiMcbnn Hm sterks gd»e van overtuiging- U der. De vo'-nyjh-* vrouw en fW -

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1922 | | pagina 1