rr N O GOUDA EN OMSTREKEN Dinsdag 12 September No. 15030 61. Jaargang a. d. U., OUDERKERK a. <L IJ„ OÜDEWATER, REEUWDK, SCHOONHOVEN. STOLWIJK, WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN. Dit blad verschijnt dagelijks behalve op Zon- en Feestdagen BUITENLAND. tlnnzakeii mg. FEUILLETON. BERGAMBACHT, BERKENWOUDE, BODEGRAVEN, BOSKOOP, GOUDERAK, HAASTRECHT, MOORDRECHT, MOERCAPELLE, NIEUWER, vix In den Maalstroom PCtEN. De onlusten te Kattowitz. TURKIJE. x 1 “W v.m. van Rotten van Rotterdam te van Lorenzo-Maw r Rotterdam, kwam msterdam, voer 5 »aar Batavia, voer terdam, vertrok 9 irberioht NTUÜK .z. is (Woidt wtvolgd^ tien in morgew nai 1922. dUy. jydisfjord. van 12 Sept» tijdelijk krachtig» r bewolkt tot bot aanvankelijk iets Rijk der loorsche 211 blz.) de ge- as- en mate- Roman van OLGA WOHLBRüCK. Geautoriseerde vertaling van Mevrouw Wesselinkvan Rossum. aan- 8 de „fgekon- niemand zich iervoor ta ECHT. middt pres nati< Bergmann van de Duit- 'INGEN. t. van Rotlordanf lava. frika naar Amsten» OuessanL am naar Java, vew Japan’s rouw in chuizcn. Invetten 19G Hz.) qrant Sauveur nart ;¥rled Zijn lot- is niet buiten genl n het leven te kunJ iaar men verneem^ Handelsverdragen. Praag, 11 Sept. (T. S. P. B.). Met Neder land, Engeland, België en «enige andere landen worden onderhandelingan gevoerd ov«r handels- verdragen, die het besta succes beloven. De bcgrooting. P r a a g11 S e p t (T. S. P. B.). Volgens de komende jaer met een bedrag van 21 inillioen kronen aan uitgaven en 20 millioen ontvang sten. Daar echter de ontvangsten de ramingen steeds ovei treffen en bovendien nog de door de verschillende departementen verlangde bedra gen zullen worden verminderd, is het evenwicht verzekerd. ABONNEMENTSPRUSj per kwartaal ƒ235. per week 17 cent, met Zondagsblad per kwartaal ƒ2.90. per week 22 cent, everal waar do bezorging per looper geschiedt» Franco per poet per kwartaal ƒ5.15, met Zondagsblad ƒ8.80. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureaai MARKT 21. GOUDA* BQ onee agenten en loopers, den boekhandel en de postkantoren. Onse bureaus sjjn dagelijks geopend ni 9—4 uur.j Administratie Tel. Int. 52] Radactie TeL 545. ibben de rebellen vier I-- - r -r - v»- - sJSoorCegbriig, opgw Cesko Slovo sluit de begrooting voor het eersl- van het graaf- icadrille ven de N< ellng de medall! mstvoorwerp anng< iter van Rotterdam rille met Nieuport »t beste buitenland werd. J. jacquart wit m>i machine een snront loogte van 310 de door de hirh len beganen grond laat uit het to„(ei t v'iegterreln nchtetj lek, dat de landing irachutiste, toen zij s de terrassen werd Aardiger ware hot terrein geland wasJ bestond bij meÖ om in het nabij terecht te komenJ r sprong .-gen. Snijders mei in de winnaars van/- )oor 167 personal der K. L. M.-vHegJ Het aantal passa} iele tentoonstelling voor de Ottomaansche nationalisten om het onderste uit de kan te wenschen. „Constantinopel aap de Kemalisten over te geven", aldus schrijft de Times, „zou het af staan aan de Turken van den sleutel der zee-' straten beteekenen. De teruggave van Thracië zou tot een nieuwen Balkan-oorlog leiden." Maar wanneer de Turken eens handelen tegen de verlangens der Engelschen in Dit zou kun nen uitloopen op een Britsch-Turksch gewapend conflict. De moeilijkheden zijn dus verre van geringin beginsel is een nieuwe oorlog dan ook niet onmogelijk en men moet afwachten, wat de portée is van het bericht uit Londen, dat de geheele Engelsche Middellandsche Zee-vloot te Smyrna of bij de Dardanellen zal worden geconcentreerd. ADVERTKNTIKI'RIJSi Uit Gouda en omstreken behooranda tot <taa basorgtrtngli 15 regels L80, elke regal nkear 0.25. Van buiten Gouda aa den imaorgkrinn 1—6 regels L55, elks regel meer 0.30. taivertentiën la bat Zatevdagnununar 20 bijslag op den prtj*. IJefdadighmds-advertentiën de helft van daa prjja INGEZONDEN MEDEDKELINGENi 1-4 regels ƒ2.05. «Ure regal maar /0A0. Qp de voorpagina 60 booger. .<>wnna advertentiën en ingezonden medadealingen hQ eontraat tot sear rerwln<*~r*- df prijs. Groot* letters en randen worden berekend naar plaatsruimte A-rrtentiën kunnen worden ingezonden door tusschenkomrt van soliede bofikhsn» delajen. Advertentiebureaus en onze Agenten en moeten daags vóór do plaatsing het Bureau zijn In gekomen, teneinde ven opnam» eanakerd te siln. op tafel Strasse. Daarvoor danste Susanne ’s avonds, als de laatste leerling met zijn vioolkist de voorkamer deur achter zich dichtgetrokken had, in de drie groot» voorkamers met haar kinderen rond of speelde verstoppertje met hen achter den ouden, bekrasten concertvleugel, die al bij haar moeder gestaan had of achter de op afbetaling gekochte ,-t «Hou r j— Tt - piano, waarop de kleine leerlingen de beginse- ikheid1* i. .11« niM dal. «m kwrdeo. Tschou, luwelijk a, Poly- Kattowitz, II Sept. (W. B.) Naar leiding van de gebeurtenissen, die hier op en 9 September hebben plaats gevonden, is uitzonderingstoestand voor de stad afgeL. digd. Na 10 uur 's avonds mng -1 meer op s.raat bevinden, tenzij hiervoor ver gunning is verleend. Cafó's en hótels moeten om 10 uur sluiten, schouwburgen en bioscopen om 9 uur. Katto witz, 11 Sept. (W. B.) In verband met de gebeurtenissen der laatste dagen heb ben de autoriteiten zich tot den ministerraad gewend met het verzoek in eenige deelen van de provincie buitengewone rechtbanken in te stellen. Ieder, die zich schuldig maakt aan open bare ordeverstoring, roof, diefstal, afpersing of brandstichting, zal den volgenden dag terecht moeten staan. Het vonnis van de buitengewone rechtbank zal binnen 24 uur worden uitgevoerd en bekrachtiging van het vonnis dpor een hoo- gere instructie zal niet noodig zijn. De dood wordt bericht van-Wilfred Scaven Blunt, oen bekend reiziger en schrijver. IERLAND. Cosgrave’s politiek. Londen, 11 Sept (V. D. Draadloos). Coegrave, de nieuw gekozen opvolger van wijlen Arthur Griffith als hoofd van de regeering van den Zuid-Ierschen Vrijstaat, deelt mede, dat de polhiek zijner regeering zal zijn: de uitvoering van het Engelsch-lersch verdrag, zöoals het is goedgekeurd door de Dail Eireann en het kie zerscorps, voor zooveel het onbelemmerd zijn meening kon uiten; aan de nieuwe grondwet wetskracht te verieenen; de supprematie en het gezag van het parlementte bevestigen; het na tionale leger te steunen bij het handhaven van de volksrechten; het parlement van den Vrij staat ’de noodige bevoegdheid te vragen tot het herstel van de orde en het onderdrukken van misdadig optreden; den lerugkeer tot normale omstandigheden te bespoedigen en het parle ment op oonstitirtioneejen grondslag te plaatsen ter bespoediging vanhet werk van wederop bouw en herstel. De Valera’s standpunt. De Manchester Evening News” bevat een interview met De Valertv die verklaarde nog steeds tegen bet Britsch-lersche verdrag in zijn tegenwoordigen vorm gekènrt te zijn; hij opper de echter de mogelijkheid van een herziening van het verdrag. Zondes zulk een herziening zou de verwarring in Ierland nog vele jaren voortduren. Do UlsterkXvestie is een lersche bipnenlandsche kwestie, die in leflartd moet wor- den opgelost door de vertegenwoordigen der be trokken volken. De Valera voegde hierpan toé: „Niemand wint iets bij den oorlog; elkeen verliest er bij". Bruggen opgeblazen. Ten N. van Dundal bruggen, waaronder blazen,nidus de noordelijke helft schap isoleerend. De staking bij de post. De correspondent van de Evening News te Belfast se-int, dat de Vrijstaatsche troepen eenige stakingsposten bij Dublin hebben ver spreid door over hun hoofden heen te schieten. De stakers hebben aangeboden den telefoon dienst voor de hospitalen, doktoren en brand weer in de groote centra’s op gang te houden. OOSTENRIJK. DE BENARDE TOESTAND DES LANDS. Weenen, 11 Sept. (W. B.) Bondskanse lier Seipel is heden hier teruggekeerd. Seipel heeft, volgens een Weensch bericht aan de N. R. Ct. dd. 11 Sept, aan de journalisten ver klaard dat de toestand gunstig is. Oostenrijk is te minste zeker van een crediet van Tsjecho-Slo- wakije, Zwitserland en Italië. Toezicht op de fi nanciën is niet te vermijden. Men eischt verder het afschaffen van de volksweerbaarheid en de vorming van een Oostenrijksche gendarmerie. Het ministerie van buitenlandsche zaken ziet den toes!and rooskleurig in en spreekt de dolle geruchten tegen, welke tengevolge van de sta king bij de kranten de ronde doen, bijv, als zou er een algemeene staking voor de deur staan, een staatsgreep van de uiterste linker zijde enz. RUSLAND. De Zweedsche hulp aan de hongerenden. Een draadloos bericht uit Stockholm meld^ dat het Zweedsch Roode Kruis besloot d« Zweedsche hulpactie voor Ruslnnd In het Sa mara-district tot het einde van dit joar voort to zetten. De leider van deze hulpactie, consul* generaal Ekstrand, zal binnen enkele dagen to» rugkeeren om een andere post te aanvaarden. MESOPOTAM1E. De invallen der Turken en Koerden. Naar blijkens een Bcrlijnsch bericht uit Lom den bericht wordt, worden deze week lOQp mas der vliegerafdeeüng naar Mesopotamia oveige» bracht om de invallen der Turken en Koerde* af te weren. Meerdere afdeelingen zullen voh gen. VOLKENBOND. A Bescherming van minderheden. Berlijn, 11 Sept. (N. T. A. Draadloos), set, dat een der- Volgens een bericht uit Genève heeft de Raad van den Volkenbond besloten een commissie in te stellen in verband met het vraagstuk van de bescheming der minderheden. Deze commis sie, bestaande uit de juridische deskundigen van Spanje, Engeland en Frankrijk, zal voor het einde van de tegenwoordige Zitting een rapport over de kwestie uitbrengen. DUITSCHLAND. DE SCHADELOOSSTELLING. De Duitsch-Belgische onderhandelingen. De staatssecretarissen Fisdier en hebben zich gisteren in opdracht sche regeering naar Parijs begeven om zich daar ter beschikking te stellen van de commis sie van herstel bij de onderhandelingen naar aanleiding van de Duitsch-Belgische besprekin gen te Berlijn. In toonaangevende kringen ver zekert men, dat de Duitsche mededeling over den afloop dezer besprekingen fe öpgostetó in OfrerFeg inét de Belgische afgezanten. Motorboot vergaan. De Dutsche motorboot Schwalbe is volgens het Wolff-bureau met haar bemanning van vier man op de Deensche kust vergaan. ENGELAND. De Donau-conventie. Londen, II Sept. (N. T. A.) Officieel wordt uit Parijs gemeld, dat de vertegenwoor digers van Beigi ëj’rankrijk, Groot-Brittannlë, Griekenland, Italië, Roemenië, Zuid-Slavië en Tsjecho-Slowakije aan het ministerie van bui tenlandsche zakén de ratificatie van de Donau- conventie doos' hun regeeringen hebben gede poneerd. De vertegenwoordigers van Duitschland, Oos tenrijk, Bulgarije en Hongarije hebben schrifte lijk dóen blijken van hun instemming met de conventie en de ratificatie hunner regeeringen overhandigd. Bezoek Koning ticulier b< dit bezoek ning, wiens door den hertog ger van koning Georgt sociale afspraken en z tijen deelnemen. nam hij haar hoofd tusschen zijn handen en kus te haar booze oogen. „Zoo’n driftig, klein dwaallicht is niet ge schikt voor Werk. Het wemelde immers van fou ten!" Dus ook dat ging niet. Ze leefde nu heelemaal verstompt verder, stopte kousen, naaide knoopen aan. Eens in de week ging ze naar een theesalon, at met genot een roomtaart je en las daarbij alle romanvervol- gen in de geïllustreerde bladen. Een andere keer zette ze plotseling hara eenvoudig vilten hoed je op en ging met de electrische tram naar een warenhuis. Dikwijls beperkte haar inkoopen zich tot een pakje haarspelden, dikwijls kocht ze ook niets. Ze ging maar altijd heen en weer in de breede, lichte gangen met hun bonte, overladen verkooptafels. Dan bleef ze wel eens voor een tafel staan, betastte het een of andere voorwerp, woog de zwaarte van een stof op de hand, vroeg wel eens naar den prijs, knoopte een kort gesprek aan met de verkoopster, be dwelmde zich aan de voorstelling, dat ze wer kelijk gekomen .was om inkoopen te doen, liet zich allerlei waren voorleggen, vroeg raad over het aantal meters, die noodig waren voor een blouse of een uitgaansjapon, ontwierp plotse ling het model van de japon, die ze „liet maken" beschreef een langen sleep, een eigenaardig tu- nique, woelde alle stoffen dooreen, vergeleek ze, drapeerde ze om haar buste, schoof ze ver achtelijk weg en verlangde wat anders, een weefsel, dat niet eens bestond, een kleur, die ze gedroomd had. Verkoopsters stonden om haar heen, de afdeelingschêf weid er bij ge haald, alles was met haar bezig, de heele voor raad werd er bijgesleept en om haar uitgespreid. En dan werd ze plotseling moe, mismoedig, bij na vijandig: „Neen, neen, ik zie het al, hier 9 Sept. v.tn. van van den Zuid-Slavischen koning. Alexander van Servië brengt een par- >ezoek aan Engeland. Men hecht aan geen officieele beteekenis. De ko- huwelijk onlangs fe bijgewoond van Fork als vertegenwoordi- je, vervult een reeks van zal aan enkele jachtpar- 5 Ze voedde den jongen. Ze ging met hem uit •net den kinderwagen en legde hem op de tafel jft de eetkamer onder de gaskroon en speelde hiet zijn bloote voetjes; toen probeerde ze, zijn eerste pakje te naaien, maar daar ze heel onge oefend in het naaien was, stak ze zich de vingers kapot en het duurde erg lang. Qp een dag verklaarde ze, dat ze weer piano- snderwijs wilde geven in de muziekschool. Maar •“ar man zei, dat die plaats nu vergeven was P' dat hij den onderwijzer niet kon ontslaan. had nu immers ook haar kind. i Ze weende bitter. Ze had den wensch naar pen of andere bezigheid, den wensch, de inkom sten van het gezin te vermeerderen; op een Porgen vond ze op de schrijftafel van haar ■wu' weer eens een partituur, die hij gekregen Md om over te schrijven. Zonder hem iets te feggsn, begon ze er aan. Een paar dagen later tond ze alles wat ze geschreven had, verscheurd de papiermand en toen ze haar man met WIK om ik hebben wildehet spijt me, maar u hebt werkelijk geen keus Daarna ging ze weer heel vergenoegd met de tram naar huis en van al de onrust en de ver bazing, die ze teweeggebracht had, bleef haar nog lang een aangenaam prikkelend gevoel, dat haar dagen lang nog vroolijk en opgewekt stemde. Toen het tweede kindje, de kleine Liesel. ge boren werd, bleek de woning te klein, en Elise raadde aan een groote verhuizing te houder en de privé-woning met de muziekschool te ver enigen. Susanne was verrukt. Nu had ze toch wat te doen. Ze liep trappen op en af om een woning te vinden, in de wolken, dat er niet zoo licht een te vinden was. Voor een muziekschool was moeilijk een woning te vinden. Nu moest het echter vooral een deftige -buurt zijn. Dat zag Otto Graebner zelf in, toen Elise toevallig b!j een gesprek eens zei: „Voor alles: fatsoenlijke woning en fatsoenlijke kleeren! Wat je in je maag stopt ziet geen menschl" En omdat ze de kleine grofheid van de ht»- telhoudersdochter weer wilde goed maken, ver volgde ze heel verstandig: .Julius beweert, groenten en meelspijzen daarmee kweekt men de sterkste kinderen. Al dat vleescheten is heelemaal niet gezond." Veel vleesch kwam er dan ook niet in de dure woning in de Passauer NA DE GR1EKSCHE NEDERLAAG 4 Londen, 11 Sept. (R.) Ondanks de uh« stedigheid der ministers, veroorzaakt d< Turksch-Grieksche crisis groote activiteit i* T»« geeringskringen. Lloyd George, die zich o| zijn buitenverblijf bevindt, staat voortdurend ii telefonisch» verbinding met Downingstreet evenals de admiraliteit en he< departement va* oorlog, welke beide departementen buitenge» woon actief zijn. Hoewel nog steeds ongesteld, is Lord Curzon vertrokken naar een plaats in de nabijheid van Londen om Richter in de buurt te zijn van het Foreign Office. Er worden step ped gedaan om eensgezindheid te waarborgen van de politiek van Engeland en de geallieer den met het oog op mogelijke gebeurlijkheden, voortspruitende uit de Turksche successen de terugtrekking der Grieken uit Anatolil. Volgens een bericht uit Angora, aldus worrfr uit Berlijn gemeld, zijn Engelsche troepen o| de kust der Zee van Marmora aan land gegaan. Mei> beschouwt dit te Angora vooralsnog sléchts als een voorloopige beïe/flng, die bfl d« aankomst der Kemalistische troepen zal eindi gen. De Fransche pantserschepen Mets en Strass- bourg kregen bevel naar de Turksch» wateren te vertrekken. Malta, 11 Sept. (RTwee batterijen van de op Malta gedetacheerde artillerie hebben order gekregen zich gereed te houden voor haar vertrek naar Constantinopel. Vreugde in de Mohamedaansdw landen. Uit Constantinopel wordt gemeld, dat de overwinning der Kemalisten in de höofdmoskee te Cónstantinopei met een dankdienst werd ge vierd, waaraan zevenfiqduiïend personen deel namen. Twintigduizend hunner bevonden zich in de moskee. De Turksche kroonprins waa de plechtigheid aanwezig. Naar uit Calcutta wordt gemeld, hebben ds berichten omtrent de Overwinning der Turken onder de Mohammedannscho bevolking van Biitschrlndjë groote vrefflk verwekt. In de straten van Calcutta wordTgevkigd. Overal ziet men groote Aanplakbiljetten met het opschrilti „Leve Kemal Paste”. In de moskeeën .wordt ge- en voor de overwinn|Éf der Turksche wa penen. Parijs, 11 Sept. (B. T. A.) Het lurkeAs persbureau heeft nan Havas verzocht te willen OVERZICHT. Wet te-verwachten viel, is geschied: onder den sterken Turkschen aandrang is inderdaad de belangrijke Klein-Aziatisdie kuststad Smyrna gevallen: Zaterdag deden de eerste Kemalisten hun tntrel. De verovering door de nationalis ten van deze plaats alechts een onderdeel van een verbluffende overwinning. De Grieksche nederlaag ie nu volkomen geworden en Moes- jafa Kemal paaja is op het oogenblik meester in heel den Levant. Hij heeft het Aziatische gebied van Grieken gezuiverdalthans voor een goed deel. De ontruiming van het gebied door de Grieken is in vollen gang en heeft wellicht tians reeds haar beslag gekregen. Honderd- ‘düizenden vluchtelingen hebben naar de Klein- Aziatbche kuststeden den wijk genomen, waar »lj klaarblijkelijk wachten op een gelegenheid tan te worden ingescheept. Het behoeft niet Uitvoerig uiteen te worden geze„ gelijke ophooping van menschen groot# geva- ten met zich brengthongersnood en epidemi sch» ziekten. Onmiddellijk is dan ook naar links en rechts getelegrafeerd om terstond levensmiddelen, geneeskeeren en ziekenverple gers te zenden. De vrees is dan ook reeds uit gesproken, dat Smyrna zich zal ontwikkelen tot «en haard voor een typhus- en pest-epidemie. Terwijl men in Angora begrijpelijkerwijze jubelt en men ook in Constantinopel zijn vreug- le niet heeft kunnen verhelen over de inderdaad schitterende overwinning; luiden de berichten uit Griekenland zelf minder gunstigonder de troepen schijnt het te gisten en zij schijnen zelfs te hebben geëisdht, datjum koning zal aftreden; tan de eventualiteit van een dergelijken troons afstand wordt trouwens in meerdera berichten gerept In elk geval ie de toestand in Grieken land weinig rooskleurighet nationale zelfgevoel fe op pijnlijke wijze gekwetst en het valt ook taerênin te verwonderen, dat de Grieksche sql- Atetv die jarenlang onder de wapenen hebben gestaan, allen zin voor discipline gaan verliezen. Dit kan nog aanleiding geven tot moeilijk voor uit vast te stellen, maar wellicht, voor het land zeer onaangename, complicaties. Ondertusschen rijst de vraag, of de Kemalis ten zich zullen tevreden stellen met de „zuive ring" van 't Klein-Aziatische gebied van Gieken. Wanneer men de berichten mag looven, hebben de Turksch-nationalistische piraties een wijder strekkingzoo zou de pre mier van de Angora-regeering ook reeds de aan staande bevrijding hebben aangekondigd van Constantinopel en Adrianopel en wanneer wij kunnen geloof hechten aan een B. T. A.- fcericht zou de premier aan zijn woorden hebben toegevoegd, dat de Turksche wapenen niet eerder mogen rusten, voordat de ntlionale doeleinden van Turkije zijn bereikt. Ook de Engelschen zijn beducht, dat de Kemalisten, hiertoe aangewakkerd door hun onmiskenbare militaire successen, eischen zullen stellen, die vrij boud zijnin tal van Britsche kringen wordt gevreesd, dat zij vermoedelijk ook Constanti nopel en Oost-Thracië zullen vragen. Ook wordt )net de mogelijkheid rekening gehouden, dat de Turken stappen zullen doen, die gericht zijn tegen de vrijheid dfer zeeëngten. Engelsche bla den van gezag geven dan ook de regeering al 'den raad vast op haar stuk te staanh. i. mag do Kemalistische overwinning geen motief zijn iT i_ r' Niet op de verwezenlijking van zijn lieve- Jingswenschen en idealen, al zijn ze nog zoo schoon, maar op de vervulling van rijn plicht voet de mensch bedacht zijn. TURGENJEFF. heimelijk zoozeer verheugden als kinderen, waarvoor ze vreesden, zoon Is slechts kun! naar* kunnen vreezen, speelden ze het vioolcon cert van Brahms nog eens door. En ze speelden het zoo, dat Susanne haar man plotseling snikkend om den hals vloog. „Wnarom geef je geen concerten meerl Waarom niet?" Maar hij hield haar stil in zijn armen en dacht hetzelfde van haar en het was hem, nis had hij haar leven gestolen uit lafheid en eigenzinnig heid. Maar den volgenden avond trok Elise haar na het eerste deel van het concert aan de mouw en fluisterde: „Heb je dan niet wat lichtere mu ziek Ik geloof, dat de lui rich vervelen." Susanne voelde nu nog, hoe bleek ze toen werd. Haar man echter knikte met een glimlach, die een beetje ironisch en zeer goedig was, sloeg de muziek dicht en speelde een Hongaar* schen dans. Toen vroeg men Susanne om eaa stuk en ze speelde een polka van Joseph Hoff mann, die net in de mode waa. En drie dagea later kwam een dame, die met een strak gesicht zonder eenige uitdrukking voor hen op de sofa had gezeten en nauwelijks eenig teeken van goedkeuring gegeven had, haar dochtertje al»’ leerling op de muziekschool aangeven. De regeering heeft aangekondigd, dat zij zelf krachtig tusschenb-*ide zal komen als de po gingen, die vandaag aangewend worden om het geschil op de dagbladdrukkprijen op te lossen, geen resultaat mochten hebben. De crisis onder de dagbladen is door de sta king nog verergerd. Het christelijke Deutsche Volksblatt, dat 30 jaar heeft bestaan, is opge heven. Men verwacht nog deze wéék belangrijke par lementaire beslissingen. Vanavond vindt een be spreking van diplomaten plqats bij Seipel Te Weenen heerscht groqte geldschnarschte Verscheidene banken, waaronder ook de post spaarbank, stellen hun uitbetalingen uit. Het blad van de vakvereenigingen roept del heele arbeidersklasse op om de stakende typo grafen te steunen. Dezen overwegen de socia listische bladen te laten verschijnenn, indien van daag geen vergelijk wordt verkregen. Alleen in de provincie Vprarlberg staken de drukkers niet. De bankbiljettenpers en de staats drukkerij werken ook nog. Jaarbeurs geopend. Weenen, 11 Sept. (W. B.) Hedenvoor middag werd in tegenwoordigheid van bonds- ’■••■“sident Hainisch de derde Weensche inter- ..uJonale jaarbeurs feestelijk geopend. TSJECHO-SLOWAKUE. Een samenkomst tusschen Bene» en Schanzer. Praag, 11 Sept. (W. B.) Volgens een be richt uit Genève 7/>l daar binnenkort een sa menkomst tusschen Benes en Schanzer plaats vinden. Als ze dö kindeien naar bed had gebracht, ging ze dan soms vodr de piano zitten en musi ceerde alleen of met haar man. Dat waren haar gelukkigste uren. Op een avond verraste Elise hen daarbij. Ze ging heel stil op een der rieten stoelen' zitten in een donkeren hoek en knikte vol bijval. Ze kreeg een idee: Otto en Susel kondén eigenlijk heel goed nuttig gebruikt wor den. Tot nu toe had ze hen nooit gevraagd op haar partijen, omdat ze, er niet van hield „vulsel" onder haar gasten të hebben. Dat kwam te duur. Maar als ze wat muziek zouden maken na tafel, was het wat anders! Ze wist dikwijls niet, hoe ze haar gasten zou bezighouden. Haar mnn telde nauwelijks mee. Die speelde het liefst kaart of zat in de hoerenkamer. Het was zelfs wel voorgekomen, dat hij er heelemaal tusschen uitgeknepen was, naar zijn zieken gegaanl Niets vulde beter de ongewilde pauzen dan een beetje muziek! Snel besloten als ze was, noodigde ze hen uit, vopr haar volgende partij. „Jullie brengen muziek mee en speelt samen wat, niet Het kan immers niet anders dan goed zijn, al» je gehoord wordt, en Susel heeft een pleziertje.” Otto Graebner nam de uitnoodiging aan. Niet graag eigenlijk. Maar Susanne zag hem zoo smeekend aan, dat hij haar niet kon weerstaan. En hij vond het tenslotte Zelf nog leuk, haar gelukkige opgewondenheid te zien en den ijver, waarmee ze voor haar eer ste partij nog studeerde. Ook hij sell werd her innerd aan den tijd, dat hij zich had voorbe reid, voor zijn concerten en deze voorbereiding zijn zenuwen in prettige spanning had gehou- I den. Het verdrietige en neerslachtige verdween uit i zijn gezicht en hij bezag zijh strijkstok plot-1 seling niet meer op die schoolmeesterachtige. i eigenwijze manier. Op dién avond voor d» partii. waarop m rich

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1922 | | pagina 1