3 5 luwen:. L O VOOR GOUDA EN OMSTREKEN iERGAMBACIiT, BERKENWOUDE, BODEGRAVEN, BOSKOOP, GOUDERAK. HAASTRECHT, MOORDRECHT, MOERCAPELLE, NIEUWER. NÏËUWS- EN ADVERTENTIEBLAD J Vrhdag 15 September 1922. 51. Jaargang a. d. IJ., OUDERKERK a. d. U„ OUDEWATER, REEUWDK, SCHOONHOVEN, STOLWIJK. WADD1NXVEEN. ZEVENHUIZEN, Dit blad verschijnt dagelijks behalve op Zon- en Feestdagen BUITENLAND. FEUILLETON. 1 EGEN I. ROEPIES 211, i’hi. In den Maalstroom Bzn., Amsterdam;1 w Batavia, Pb rtterdam, passeer* Amsterdam, ver* laar Batavia, vert “g. irsrechten. den Boek werdl von (Weidt vetvulgd oerioht. moTfaa vani Hovestr. 15 ronda. u enz» n 1922-1923 ST, het be- ABONNEMENTSPRUSi per kwartaal /2J25, per week 17 cent, met Zondagsblad per kwartaal 2.90. per week 22 cent, overal waar de bezorging per looper geschiedt. Franco per post per kwartaal ƒ3.15, met Zondagsblad 8.80. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureaus MAKKT 11. GOUDA* bij onze agenten en loopers, den boekhandel an de postkantoren. Onze bureaux iyn dagelijks geopend van 9—4 uur.j Administratie TeL Int. 821 Redactie TeL 645, Die weinig nadenkt, kent den twijfel niet. RIJKENS. ltoH ISNGEN. Rotterdam te 1 1.21 ver« •iria Uw professor van de tafel cegd, dat ze lier van een rd en ui’o®- R>?4 40 X WILLEM! h. v. d 3ia. _c en Vrydagi graag muziek. Jammer, dat 1 vindt voor dat, wat men paranda. ringen. van 15 Septa - tot N. ruimende ;ken, regenbuienj tuur. tar Batavia, kwant DUITSCHLAN^ DE SCHADELOOSSTELLING. Berlijn, 14 Sept. (W. B.). Het Berl. Tage- bl. meent te weten, dat het Duitsche antwoord op de Belgische nota pas verzonden znl worden na de onderbande lingen van Havenstein te Lon den. waar eikend, dat de minderheden in beginsel het recht hebben door den Volkenbond be schermd te worden, maar er wordt op gewe zen, dat op de minderheden ‘de plicht rust loyaal samen te werken met de natie, waartoe zij behoor en. GOH tillRIV m naar Br.-Indi^ war Batavia, arrk V. 'Js van Br.-Indië t^ >ept van Dekigoa* trok daarna naa< mfaxiM’ gwrt* t gesaneerde fow «idige koersen oQr Kenen. ^epvoartwaawfc teveer op de oud Jst-Bomeo-waarder ijzen en preferent rdig oordeel en. ing was ingevol# esternd, doch zelf eef het voorkom® lilt HljfSltill. ld 408. FAMCE. mmenten, Se steenen. e prijzen. \Tiouwer-Am n .DEN, ring Ouder- Roman van OLGA WOHLBRüCK. Geautoriseerde vertaling van Mevrouw Wesselink—van Rossum. bui. iohs de staatsgreep rekenden op den steun v kele leden der oppositie. Door de ont ekking der documenten is de staatsgreep mislukt. RUSLAND. HET PROCES DER SOGAAL- RFVOLUTIONAIREN. Het Volk had in zijn nummer van ZaterdaÉ 1.1. een diepgevoeld artikel over den zelfmoord van Timofjef, den leider der sodaal-revolutlo* nairen in Rusland, die ter dood veroordeeld dood eene rechtbank, die de meest sinistere parodfa was op wat onder rechtspraak wordt verstaald die straf op werkelijk satanische wijze verzwaar» zag. Want hij en de zijnen moesten dienen ore hun partijgenoot en af te houden vnn ieders directe of indirecte actie tegen Lenin's regeed ringhet doodvonnis zou eerst voltrokken woiw den, als van dergelijke actie iets blcftk. Het wft» van dezelfde natuur als de wreedheid van Scar* pia tegenover Flora Tosca in da opera van dimt naam, die haar stelde voor de keus haar mitw naar Caravadossi door pijnigen te hooren onw komen, of zich aan hem over to geven. Het gM val van Timofjef is nog wat erger, zijne part) werd gezet tusschen de keuze van hare geesten lijke verprostltueering of haren dood. Voor een man als Timofjef was het natuurlijk, dat deze onhoudbare toes and tot zelfmoord leidde, hij moest zijne partij bevrijden van een tweestrijd waarin het diabolische vonnis der Sovjetrepu» bliek haar had gebracht. En het geval is t» tiagischer, omdat Timofjef een van de vele stiie denten is geweest, die goed en bloed feil hadden! om op te komen tegen de gruwelen van het’ Tsarismein 1905, dat is op TO-jarigen leeftijd;* werd hij daarom reeds tot vijf jaren dwangarbeid veroordeeld, en hoe gevaarlijk hij door het Tsas' rismo werd geacht, mag wel blijken uit >het feit; dat hij na den afloop van zijn straftijd niet op vrije voeten werd gesteld, maar opnieuw tot IQ jant dwangarbeid en den knoet werd veroor-t deeld, op grond dat hij uit de gevangenis <M Socialistisch-Republikeinsche partij geleid zo» hebben. Deze martelaar van do gruwelen van hot Tsarisme te zien eindigen in gedwongen zelf* moord door verkrachting van allo recht door hef Leninisme, mankt ieders bloed aan het koken; die rechtschapen denkt, al staat hij dan ook op een ander standpunt dan dat van Timofjef, ei( wij kunnen ons zoo begrijpen, dat Het Volk fa de meest krasse bewoordingen tegen het proce< en het vonnis van de sociaal-revolutionairen opa komt, en eindigt met een„Het lijk daar in d< Moskousche cel spreekt met zijn verstijfde) mond tot ons uit de verte. En het zegt ons ia de taal der eeuwigheid, die van de oooden is, da( tusschen deze Bolsjewieken en ons een afgrond gaapt. En beter is het voor ons, dat wij ons fa dien afgrond storten, en dood vallen in de diepe te, dan dat wjj ooit tot welke eenheid ook zoo* den komen met de ontmenschte broeders aa* gene zijde." Ontmenschte broeders! Is het, zoo vragew wij, als de plaats voor kalm nadenken, weer to gekomen, nadat de verontwaardiging haar vrijen loop heeft gehad, het beslist noodzakelijk, dat Lenin, die dit over Timofjef gebracht heeft, een ontmenschte boosdoener is, althans van hufa uit Is hij niet het slachtoffer van zijn alleen» zaligmakend stelselis hij ons niet het tragisch» voorbeeld, dat hij, die meent, zij het met <fa beste bedoelingen, het recht te mogen vervan* gen door het geweld, op den duur tot zulke din*. gen komt, en komen moet zei, terwijl Susanne Graebner de kaart toe schoof „Natuurlijk na u, mevrouw Ze schudde het hoofd. „Mij is het werkelijk geheel onverschillig, wat er op staat. Ik laat me graag verrassen. Alleen de wonderlijke namen amuseeren me." Ze zei het met een half onderdrukten lach en hot klonk als zelfbespotting, toen ze vervolgde: „Ik verzamel nu de menu's van mijn schoon zuster en Zondag breng ik het een of ander er ven op onze eettafel Een puddinkje smaakt lekkerder, als men het als Jfapansohe koek met finmbozen-mousseline-saus" voorgezet krijgt." Felix Frank lachte en zijn gezicht met de donkere, wat zwaarmoedige oogen zag er plot seling jongensachtig uit, omlijst door zijn grijze haar. „De fantasie is een groote hulp", zei hij, een beetje zachter, dan het gebnrik toestond bij een onverschillig tafelgesprek. Susanne knikte en haar oogen gleden van zijn geacht af, tot ver in de groote, glanzende ruim te. „En «en groote verleidster", voegde zo er zacht bij. Felix keek getroffen op. Hij kon haar nu maar en profil zien. Haar slanke, iets naar voren gebogen hals, de bijna kinderlijke ronding der wang met do neerge trokken mondhoeken als van een klein meisje, dat op het punt staat te gaan schreien, htwi iets buitengewoon roerends voor hem. Haar rechter hand met de kortgeknipte pfantote-na- gels en den smallen, gouden trouwring, drukte zich vest in het zijdeachtig damast van biet tafel kleed, zoo vaat dat men het terugvloeieh ven het 'bloed boven het eerste vingerlid zag. Het was, alsof ze daardoor ook iete in zich zelf terugdrong en als werd haar dit lichter door het neerdrukken der hand. JUt nik een levendw» fantaster ar Buenos A] Rotterdam, vertrok »t.. van Rotterdam t Amsterdam, verj Gada. van Paramaribo^ Dr. Wirth aan het woord. In de vergadering van den Duitschen indus trie» en handelsdag wees de rijkskanselier er in een uitvoerige rede op, dat het een utopie was 7 w --- --t ®N®en de kosten van den. grooten oorlog kqn dragen. Het gevaar be staat, ddt wannéér déze waarheid wordt omge zet in een daad, ih een werkelijk economische beperWqg der' schadevergoeding, de daarbij l “9ruïneerd en Eu- den oorlog •elnamert, moeten nog eenmaal bijeenkomen om den afloop van den oorlog opnieuw te be» spteW en dan paragraaf voor paragraaf een vredeSverdrag samen te steltaK waarin voor de wereld een werkelijke vrede wordt gewaarborgd. Dê .politiek, die thans wordt gevoerd, betee- kent de vivisectie van Europa. Wil men het doel bereiken, dan moet het schadevergoedings- vraagstuk op een nuchteren grondslag worden gesteld. De internationale mentaliteit moet niet telkens bevreesd zijn voor crises en ultimatum^ wanneet de Duitsche regeering opkomt tegen de eischen, die niet in overeenstemming zijn met* de Duitsche prestaties en capaciteiten. De fusie der "Duitsche socialisten. Berlijn, 14 Sept (W. B.). Vorwiirts en Freiheit melden, dat het a.s. gemeenschappelijke partijcongres op 24 dezer te Neurenberg zal be ginnen. De hoofdbesturen der meerderheidsso- cialisten en der onafhankelijken hebben geza menlijk de convocatie geteekend, die echter nog afhankelijk is van de goedkeuring der afzonder lijke partijcongressen van Augsburg en. Gera. Berlijn en de economische nood. B e r 1 ij n, 14 Sept. (W. B.) Het stadsbe stuur heeft besloten tot het stopzetten van alle boven- en ondergrondsche bouwwerken, die nog met op groote schaal zijn begonnen. Verder werd besloten tot een zes weken lange onder breking van het schoolonderwijs in den winter, teneinde brandstoffen te besparen. De horfstva- cantie zal dan echter vervallen. Eindelijk zullen BULGARIJE. Een complot van Wrungel's aanhangers. Sofia, 14 Sept. (B. T. A.). De politie heeft gedurende de laatste dagen bij do verte genwoordigers van het leger van generaal Wrangel in Bulgarije de volledige archieven in beslag genomen met een groote hoeveelheid compromitteerende documenten, volgenswelke de aanhangers van Wrangel van zins zouden zijn een actie te ondernemen met het doel de regeering omver te werpen en neutraliteit .4van het land te schenden. De in beslag genomen de hoogste klassen der stadsscholen, die slechts documenten welke 't vermoeden, dat de aan- weinig leerlingen tellen, worden samengevoegd, hangers van Wrangel bij de voorbereiding van 3 naar Rotterden^' s. iterdam, passeerde Hij vroeg het zooals een oudere man tot e«i kind spreekt en eigenlijk sledits, opdM ze hanr gezicht weer naar hem zou toewende« met de groote, omsluierde, bruine oogen. En z« deed het. Ate schuldbewust was het kleine glime lachje, dat om haar lippen kwam, maar haan oogen keken hem vol vertrouwen aan. „Men moet er toch ook een klein beetje van voor zich zelf hebben, nietwaar 1 En als men' geen kamer hebben kan dan b het eenvou dig een Ze zocht het juiste woord, kleurde er verlegen van, lachte eindelijk als toen hij aanvulde. „Als het geen kamer moet hét maar een wereld zijn zoo bedoelt immers?" Haar mondhoeken trWen. Ze waagde het niet dit te bevestigen. Ze keek bijna angstig de tafel langs, aW vreesde ze, dat iemand het korte gesprek ge^ boord kon hebben. Haar man knikte haar to». Wee» op haar kraag en beAiidÖe haar met tee» kens, hoe goed hij hadr stond. En hij begreep niet, waarom ze »ch plotseling afwendde, naa« haar hals greep en geen enkelen keet meer naaf hem keek. Thul. tad Hl nlrt Uja <n met hoU W bmoeieo. Ook had HJ na Huwelijk vnnj -et Je" ht «en etrfjd om het deletiJkeA broet» met nwer die behoefte haar hnrtstochtelijk© bot wijzen van zijn Heide te geven. Ik hoor zelf erg gn men zoo weinig tijd het liefste doet." Eenige maanden geleden had ze Hörselkamp, die nu aan het eind juist zijn glas nanr haar ophief, gozt het liefst den heelen dag in het ateli beeldhouwer zou zitfen en zijn vrouw benijdde, die al die heerlijke kunstwerken zag ontstaan. Ze wist, hoe men kunstenaars behandelen moest Wist het juist wegens de lichte mate vn minachting, die ze voor den kunstenaarsstand gevoelde. Het waren haar de liefste patiënten met een paar woorden hnd men ze overgehaald, praatte hen alles aan alleen moest men een beetje ingaan op hun meeningen. En de moesten van hen verdroegen ongelooflijk veel vleierijen zelf heele grove; men hoefde zich volstrekt ni^t het hoofd te breken over de inkleeding er van. Maar haar manier van doen herinnerde Felix Frank te veel aan die van zijn overleden schoon vader, als hij in zijn Glogausohen boekwinkel met de klanten een gesprek aanknoopte, om ze gdhstig te stemmen tot inkoopen zoodat hij spoedig ternauwernood meer luisterde, naar wat zo zei. Zij echter hield zijn zwijgzaamheid voor de nerveuse vermoeidheid van den zieke, liet hem tenslotte aan zichzelf over, en wendde zich tot haar anderen buurman. FeKx Frank leunde verlicht achterover en greep werktuigelijk naar het menu. Zijn hand ’n -TJ eener andere hand, die zich als een verschrftt’vogeltje terug trok. pardon," mompelde hij, met een Hohte biri- „O - het tenteter Zijn bHk ontmoet twee groote, bruine oo gen, wier stralen ate door teed -. e •hiiers ge- Anwnt weaden. Hm boog «öt h»ar ow en OVERZICHT. De schadeloosstel lings-kwestie und kein Bndel Leek het aanvankelijk, dat men er zich pver kon verheugen, dat ten aanzien van het Ireparatie-probleem directe onderhondelingen Werden gevoerd tusschen België en Duitschland, het resultaat der besprekingen tusschen beide landen, die den laatsten tijd te Berlijn zijn gehouden, temperen die vreugde nochtans in aanmerkelijke mate. Men herinnert zich de feiten: op 31 Aug. werd idoor de commissie van herstel een beslissing genomen ten aanzien van de kwestie der schade- faossteU’ng, waarvan de strekking deze wgs, dat de Duitsche regeering, om de termijnen van 15 Aug. en 15 Sept, te dekken, aan de regeering fa Brussel schatkistbiljetten moest verstrekken, Ate gegarandeerd moesten worden op een door 4e Belgische en Duitsche regeering overeen te komen wijze. Vorengenoemde directe onderhan- delingen hadden daarop, zooals wij zagen, in de Duitsche hoofdstad plaats De onderhandelaars Waren echter niet in staat een schikking te tref fen, die beide partijen bevredigde. Aanvankelijk werd de hoop gekoesterd, dat de partijeh te •ISder ure nog een regeling zouden kunnen bewerkstelligen, die zoowel Duitschland als België kon voldoen. Deze hoep vervloog echter door het besluit van het Belgische kabinet, het welk wenschte, dat, nu geen overeenstemming, werd bereikt, de schatkistbiljetten door een gouddepot zuilen Worden gewaarborgd dat J6*. Stort moet worden bij een banje, door de regee ring te Brussel aan te wijzen; uit dezen hoofdel Verzocht de Belgische regeering nu, dat Berlijh onmiddellijk twee Duitsche schatkistbiljetten jtal doen toekomen, betaalbaar ,in góud en groot 50 xnillioen goudjnark voor elk der vervuilende termijnen. Ate garantie voor deze schatkistbil jetten moet Duitschland 100 mil Hoen goud- mark storten bij de Belgische nationale bank. De ontstemming over den. Belgischen eisch in Ehiitschland is algemeen en men maakt met leedwezen de opmerking, dat het Brusselsche knbinets-besluit al de mogelijkheden heeft ver nietigd om tot een bevredigend arrangement in take de garantiekwestie te komen; de Duitsche regeering aldus is het algemeen oordeel tal moeten verklaren niet in staat te zijn te vol doen aan den Belgischen eisch. De Belgische regeering zal daarvan de commissie van herstel verwittigen en dan zal voor de commissie van herstel eerlang de. strijd om het moratorium op nieuw .beginnen. Onaannemelijk en ondiscutabel, .aldus wordt in vrijwel alle Duitsche kringen de eisch van België genoemd. Ten aanzien van de houding der rijksregeering, nu opnieuw een crisis is ingetreden, schrijven de bladen omtrent den eisch inzake het deponeeren van een goud- iekking voor de vervaltermijnen van Aug. en Sept, bij een door België aan te wijzen bank, dat de eisch van dit land zal worden verwor pen en dat als reden zal worden opgegeven, dat de Duitschejegöering niet kan beschikken over den goudvoorraad van de rijksbank, die op dringend(yerlangen der geallieerden autonoom is gewolfcp. Het heeft indertijd heel wat moeite gekost <An den president van de rijks bank er toe te bewegen om door zijn handtee- kening de schatkistbiljejtten te garandeeren. Hij heeft het niet dan onder bepaalde voorwaarden zangeres. i pianist, de geniale naar Amsterdam, Amsterdam naaf Genua. n naar Br.-Indi^ ar. Amsterdam, ver- Sluiting van dierentuinen. Naar de binden melden, is het gemeentebe stuur van Hannover van plan den dierentuin te sluiten en de dieren te verkoopen, daar de kosten niet meer gedekt kunnen worden. De dierentuin te Berlijn zal gedurende den winter tijd worden gesloten. Alleen het aquarium blijft open. VOLKENBOND De vergadering van den bond. Genève, 14 Sept. (N. T. A.). Dagelijksch communiqué van de derde Volkenbondsverga dering De commissies der Volkenbondsver gadering hebben gisteren eh heden haar werk- zamheden voortgezét. Op voorstel van den Franschen gedelegeer de De Jouvenel besloot de derde commissie aan den Volkenbondsraad voor te stellen een ontwerp-garantieverdrag aan de verschillende regeeringen te zenden, opdat deze dienaan gaande haar opmerkingen zullen kunnen ma ken. De vierde commissie heeft de rekening en verantwoording over het derde begrootings» jaar van den Volkenbond goedgekeurd. Om trent df» door de zesde commissie aangenomen voorstellen van Murray inzake de bescherming der minderheden wordt medegedeeld, dat het eerste voorstel ten doel heeft de procedure tot regeling van de vraagstukken betreffende de minderheden te vergemakkelijken en te verbe teren. Volgens het tweede voorstel wordt welis- ADVERTENl'IEPKIJSf Uit Gouda en omstreken (behourewta tot den bmu»rgfcrtn|t)l 16 regel* 1-80. elke regel meer ƒ0.25. Van buiten Gouda m> dan b—argkrtng» 15 regels L56. elka regel meer 0.80. Advertentiën in het Zatordagtamunar M beslag op den prijs. IJefdadighelds-ndvertantiën de helft van den priia INGEZONDEN MEDEDEELlNGENi 1—4 regels ƒ9.06, «Ik» regal maar füM. O* de voorpagina 50 hooger. Gewone advertentiën en ingezonden mededeel In gen bQ contract tot teer gereducoai* den prijs. Groote lettere en randen worden berekend naar plaatsruimte. Advnrtentiën kunnen worden ingezonden door tueeciiehkomrt vtm «oliede boekhan delaren, Advertentiebureau! en oqzc Agenten en moeten daag» vóór do nl«>tainjr aan bet Burw.u zyn ingekomen, teneinde van opname verzekerd to ajjit De groote Leipziger dirigent had hem ge schreven, dat zijn Suite wel een héél mooi be wijs van zijn talent was, de instrumenteering wel iswaar kon nog'kunstiger zijn, bij eqp volgend werk moest hij hoofdzakelijk zijn best doen, om dit te verbeteren. Bij zijn onloochenbaar talent zou het succes niet uitblijven. FeMx Frank had er niet veel ooren naar, toen mevrouw Graebner hem trachtte over te halen, het instrumentale onderricht hij haar zwager te nemen. Hij antwoordde ontwijkend en bijna af wijzend. Zijb ^levenlang had hij te lijden gehad onder hofrecht, dat andere namen, over hem te be slissen. Eerst had hij zich moeten schikken naar zijn veel oudere zuster, die hem opvoedde, later in veel dingen naar zijn vrouw. En al deed hij het ook zelden met goedvinden, en verzette hij rich dikwijls zelfs met kwetsende woorden, hij moest tenslotte toch toegeven. Meetel uit gemakzucht, of ook wel uit een ze kere lijdzame onverschilligheid tegenover zich zelf. Ditityaal tenminste wilde hij zfjn eigen baas zijn. Dokter Graebner kwam om mevrouw Paulsin aan tafel te geleiden. Met een onbehaaglijk gevoel merkte Felix Frank, dat mevrouw Graebner rich van hem meester maakte. Ze dronk dadelijk een glas sherry op rijn gezondheid, knoopte vroolijk en handig een gesprek over theaters en concerten aan, vertelde van haar man, die in vroeger jaren dikwijls tusschen twee operatie’s eventfee pladit raakte den rag over te wippen, om met zijn broer, den tegen» woordigen directeur der muriekeohool, een beet je te musiceeren. „Nu heeft mijn zwager geen tjfei meer in de week, hij herit trouwens ook aan rijn sigen vrouw een uitstekende pianists. Natuurlijk steel ome vieuflta u ten alfa® MM* beschikking 8 Aan deze stemming kon in den grond ook niets veranderd worden, toen hij nu de oogen van Pieps vol warme belangstelling op zich veel de rusten ,en den ouden toon van haar helaere ■tem uit haar lach weer hoorde opklinken. De Vrouw van Paulsin herinnerde hem meer dan rijn vroegere ohef zelf, aan het vergrijp, dat hij (tens zoo nutteloos begaan had, toen hij, om zijn broer van den ondergang te redden, als beambte bij de Duitsche handelsbank de vijftienduizend mark Berlijnsche Staatsleening uit de safe van prinses Amulf gestolen had. Nooit had hij zoo ‘rinartelijk onder het verleden en het tegenwoor» geleden, als op deze eerste twee dagen in Berlijn, toen hij zichzelf moest zeggen, dat hij gijn onbevlekten naam alleen aan de edelmoe digheid ven Paulsin, en zijn aanzien in Glogau juechts aan het geld van zijn vrouw te danken hij voelde meer dan ooit, dat hij rich van I» familie Paulsin verre moest houden, dat hij rijn eigen vrouw een tijdlang niet om zich heen ®K>cht hebben, als hij vergetelheid en zijn inner- rust terug zou Vinden. Misschien gelukte hem m, wat iten jaar gete- ••n mislukt was. IERLAND. DE BURGERSTRUD. De rebellen roeren zich. Gisteren werd van uit Ierland een aanmer kelijke activiteit der rebellen gemeld. De re bellen, die geweren en machinegeweren ge bruikten, deden, volgens Reuter, verwoede aanvallen op posten van het Vrijslaatleger oj verschillende punten van Dubllft, Deze beant woordden het vuur, waarbij drie burgers wer den gewond. Naar wordt gemeld zijn oen aan tal rebellen gevangen genomen. De reboiler vermeesterden Bullina, in het graafschap Mayo De staking bij de posterijen duurt voort. De autoriteiten in Ulster hebben een complot ont dekt om het arrestantenschip in de haven van Larne op te blazen. De noodige voorzorgs maatregelen zijn getroffen. Londen, 14 Sept. (R.). In Blarney en Courtmacsherry (graafschap Cork) is een ge vecht geleverd, waarbij de rebellen negen doo- den en veertien gewonden hadden. De Valera en Mulcahy. Do Valera heeft antwoord openbaar ge maakt op Mulcahy’s verklaring in hef Dell, waarin hij zegt, dat de partij, die vóór het ver drag is, op verzoek van Churchill en Lloyd George het verbond met De Valera's partij heeft verbroken. De verdragspartij wenschte een goedkoopen militairen roem te behalen, om dan ben, dio met hen van meening ver schillen, voor een fait accompli to stelten. Do Valera voegt er aan toe„Ik houd mij aan elk woord, dat ik gedurende de verkiezingscam pagne heb gesproken". De strijd om Kenmare. Reuter meldt, dat de Vrijsrtaters Kenmare hebbe-i heroverd en tal Van rebellen gevangen namen. ITALIË. Brand in een arsenaal. P a r ij s, 15 S e p L (B. T. A.) Volgem een telegram uit Rome aan de'bladen ia in het arse naal lo Pola een ernstige brand uitgebroknn. De schade is nog niet bekend. Al het mogelijke Wordt gedaan om uitbreiding van de romp te voorkomen. gedaan en tot deze voorwaarden behoorde het toestaan van de prolongatie der schatkistbiljet ten van zes tot achttien maanden en een schik king omtrent de genoemde termijnen tot het einde van dit jaar. De handteekening van den' rijksbankpresident hebben de Belgische onder handelaars absoluut voldoende geacht; wat echter de kwestie van de prolongatie betreft, hebben zij de beslissing aan hun regeering voor behouden. Zooals wij boven mededeelden, heeft de Belgiscne regeering gemeend niet op zich te moeten nemen op eigen houtje den looptijd der schatkistbiljetten te verlengen. Misschien dat inmiddels de missie van de staatssecretaris sen Bergmann en Fischer, die op het oegenblik te Parijs met de commissie van herstel onder handelen, nog uitkomst brengt. Bergmann toch streeft er in de Parijsche hoofdstad naar de onontbeerlijk geachte prolongatie te erlangen. Wij moeten dus afwachten, wat de commissie van herstel in verband met de houding van België zal beslissen. Inmiddels wordt de Brus selsche eisch te pijnlijker geacht, omdat Duitsch- land, wat het nevenprobleem der schadeloos stelling, dat der compensatiebetalingen, betreft, een prestatie heeft verricht, waaruit zijn goede wil zou moeten blijken. De zaak toch is deze: de commissie van herstel heeft uitgemaakt, dat Duitschland als vergoeding van particuliere aan spraken uit de geallieerde landen 2 millioen pond sterling moet betalen. De termijn van 15 Aug. zou op 15 Sept, moeten zijn betaald, nadat op 15 Aug. reeds 500.000 pond was gestort. ecn uitvoerige rede op, dt Duitschland was dus nog andethalf millioen te gelooven, dat dén volk pond schuldig. De Duitsche regeering heeft hu aan de 'Engelsche en' Fransc^e regeeringen te kennen gegeven, dat op 18 i>ept. wederom 500.ÜQ0 pond aan de geallieerde v&rr^ken- - -- bureaux zal wordeft wergedrégen. Het rertée- betrokken volken reeds zijn gei rende bedrag'i% dus nog één millioén pond, <fat ineengestort Allen, die betaald zal worden, „zoodra de omstandigheden “e< dit toelaten". Na 15 Sept zal de Duitscjte re- geering met de geallieerden onderlumdelén over een verdere regeling betreffende de betalingen aan de verrekenbureaux, daar het tot dusver geldende verdrag is opgezegd. Het is nu de vraag, of Duitschland's bereidwilligheid om het half millioen pond Sterling a.s. Maandag te stor ten, de commissie van herstel mild 'zal stem men tegenover Duitschland. Havensfein naar Londen. Naar van particuliere zijcre wordt medege deeld, aldus meldt Wolff, zal de president van de rijksbank, Havenstein, naar Londen gaan om daar met de Bank van Engeland kwesties te bespreken, die betrekking hebben op de even tueel van Engelsche zijde t^ Verstrekken garan ties voor de door DuitschlJffid'v^n België to ver strekken schatkist promessen. Deze aangelegen heid is reeds bij de besprekingen met de verte genwoordigers der Belgische regeering ter spra ke gekomen.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1922 | | pagina 1