iBose 61 Dinsdag 19 September 1922. Dit blad verschijnt dagelijks behalve op Zon>en Feestdagen lammer bestaat uit hladen. :erste blad. IU1TENLAND. TUILLETON. GAMBACHT, BERKENWOUDE, BODEGRAVEN. BOSKOOP, GOUDERAK. HAASTRECHT. MOORDRECHT, MOERCAPELLE, NIEUWER. ;K a. <L U„ OUDERKERK a. d. EL. OUDEWATER, REEUWUK. SCHOONHOVEN, STOLWIJK, WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, enz. VOLKENBOND. den Maalstroom van De Ploeg het volgengf ffcotdi vervolgd* IMMi het L. te het eten haest met aan, tot het den code te Zij moet .ptch ahfjd flink houden, on zich erg werd en hij den jongen doktor Grooteer Hot Zij voelen dat de beteekente van desa afge* dwongen» vrijspraak verder reikt dan dit indk vidueele geval, dat het diskrediet op de inetnicti* en de beschuldigers in dit laatste politieke pro* ces gevallen, meteen ook den twijfel over dl rechtmatigheid van de vroeger uitgesprokens vonnissen bij den gewonen aart moet verscher* pen. Qpt deze viijspraak ten slotte meer be* teeie personeel onmfcte straffe van gerechte is het betreden der BELGIE. Dr. Bonna vrijt ontleenen aan r er te weinig is; voor ministerie bijeen en besprak de kwestie der aan België over te geven schatkistwissels. Haven- stein deelde mee, dat thans de Roichsbank be reid is de schatkistwissels met een omlooptijd van ze» maanden, vervallende van 15 Februari tot 15 Juni 1925, met haar onderteekening te bekrachtigen. Het rijksministerie heeft deze mededeeling ontvangen en besloot dadelijk daar- Wij oMIm hoofdartikel: Voor drie jaren, op 9 September, is het dood* vonnis over Borms geveld. Nog is het get* niet vol, het uur niet aangebroken, dat de baM den breken, die dezen smetteloosen belijder va* de Vlaamsch-nationaie gedachte in de cel ge* kluisterd houden. Maar de stroom wast, geste* dig en merkbaar. Nieuwe prooien ontsnappee» aan de vervolgers, de verdrukkers. Zij roepee dat men het hoort, dat dit geen reden te om wal zij te grijpen kregen, reeds nu los te late* Havenstein uit Londen kwam hedenmiddag het Debeuckelaere vrij, maar Bonna houden wij vast! Zie vandaag tot u kwaadspreekt van an- doet het morgen tot anderen van u. ADVERTENTIEPRIJS» Uit Gouda sa ----- 1—6 regels 1^0, elke regel meer ƒ0.25, Van balts» Gouda o» daa bsaugkrinri 1—6 regels 1.65. elke regel moer 0.80. Advertentie» ta hut ZatardagaRamneg M bijslag op den prijs. Llefdadighelds-advertantiën de helft van dan prijs. INGEZONDEN MF.DF.DRKLINGEN» 1—4 regels 24*, elka regel meer ƒ1* Of de voorpagina 50 heoger. Gewone advertantlën <m ingezonden mededelingen bQ contract tot zeer gwzitazzw den prijs Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte. f. '7. 2___ - de la ren. Advertentiebureau! en onze Agente» en moots» daags vóör d» gitaMa* aan bot Bureau zijn ingekomen, teneinde van- Da rete ven 1 Berlijn, 18 Sopt (W. B.) V< bladen meenen uit den vkiggen terughoor Havenstein uit Londen te mogen adelden, de onderttandeiingen met da Bank van Br lend gunstig afgeloopen zijn. Berlijn, 18 Sept (W. B.) Ne aftoop do bespreking van den uitslag ven Havens» zending door het kabinet, zal onmèddeffijk Belgische note beantwoord worden en wei, - gens hot Berliner TagebiatfowaatachijhMjk i ia den loop ven deze weekttL De overuren In ^Rdjnen. Hindenburg, 18 Sept (V. B.) De Md gehouden conference van mijnwerkers vet Duitsch Opper-Siieriö sprak zich met op tww sa algemeene stemmen uit voor een overwerk overeenkomst in Opper-SAeaië, op dezelfd wjjie als in Westfalen. Bij een overwerkowmf eenkomst van donzeKden omvang ah de Westfalen bestaande, .zou de maandelijks) productie in Duitsch Opper-Sileaë met 170.C ton worden verhoogd. Sluiting van do Berlijnsche bioscopen. Van 22 September an. af sullen allo biootet pen te Berlijn tot op nader order worden go* sloten, omdat men er niet in geslaagd te mof het stadsbestuur tot overeeHrtemming te komen inzake de belasting op de openbare vermak* lijkheden. De reis van Havenstein. Berlijn, 18 Sept (W. B.) De president der Duitsche rijksbank Havenstein is vanmorgen uit Londen te Berlijn teruggekeerd en heeft onmiddellijk na rijn aankomst aan den rijks- kanselier verslag over zijn reis uitgebracht Hot rijkskabinet is tegen hedenmiddag tot een zit ting bijeengeroepen om het resultaat van Ha venstein's reis te bespreken. Do reis van Hawanstein. Berlijn, 18 Sept. (W.-B.). Na den terug keer van den president der Reichabank von r, mevrouw, wat moeten wfj va» middag hak ook bijna mren geld «Mrf «s K. ABONNEMENTSPRIJS f per kwartaal ƒ236, per week 17 cent, met Zondagsblad per kwartaal 2.90. per week 22 cent, overal waar de bezorging per looper geschiedt, Franco per post per kwartaal ƒ8.15, met Zondagsblad 8.80. Abonnementen werden dagelijks aangenomen aan au Bureaui MARKT SL GOUDA« bQ oase agenten en loepen, den boekhandel en do postkantoren. Onze bureaux zQn dagelijks geopend van b—4 uur.» Adnüntetntte TsL Int C| Redactie TsL 546. Ernstig ongeluk. Hamburg, 18 Sept (W. B.) Hed dM stortte het achterste gedeelte ven ijserbeton ópgetrokken magazijn Karstadt Wandsbeeck in en bedolf vonchillende art ders. De oorzaak van hot ongeluk te nog i bekend. Pireeazel der BtemarcMdkte ontstegen. J Berlijn, 18 Sept. (W. B.). Zondag werf het personeel der Bi—arrkhOtto bekend gta maakt dat tengevolge sen de laatste gebeurt»» nissen, met neme de mishandeling van eten dM recteur Talbom, het dell(jk is ontslagen, lijke vervolging verboden. var de Belgische regeering op de hoogte brengen. harte dan het vaarwelzeggen ven haar toe komstdroom. Zij wer^ twearmoetig door. zelf meer gewichtigheid en eanrien, herinner- den haar aan den langgeleden ttfd, toen zij nog met den rijken jongen slager verloofd was en van de kas gedroomd ha4 waaraan zij sou rit ten, om het geld van de klanten te ontvangen en de ontvangsten in een groot boek te notee- ren. De tragische plotselinge dood van haar verloofde, wiens boot bij een zeiltochtje omge- Lord Robert Cecil over de kwestie Duitschland’s toelating. Dr. Julius Becker, Geneefsch correspondent van de Vossische Zeitung, publiceerde Zondag een onderhoud met lord Robert Cecil, waarbij deze zijn standpunt ten aanzien van de toetre ding van Duitschland tot den Volkenbond uit eenzette. Lord Cecil sprak er jjllereerst zijn ver wondering over uit, dat een voormalig Duitsch staatsman in een Engelsch blad voorwaarden de toetreding van Duitschland tot den er op zou l de >wu ver— van van van een men pdiging der neutrale zönes, ziedaar de He Engeland op het ©ogenblik luide aan ijl het juist deze neutrale landstrooken Constantinopel, de Bosporus en de Dar- i beschermen. Het zou hierbij bitter len steun erlangen van Zuid-Slavië, Roe- en Griekenland, dus van de landen, die el van de Kemalisten het meest zouden te duchten. Nu, dezen zullen hier wel jn te vinden, omdat zij van de Turken üjnlijk niet al te veel goeds zullen mogen Itten. In allen gevalle komt vandaag te reeds de Zuid-Slavische minister van mdsche zaken aan, die een conferentie iben met den Britschen premier en den “Cretans van buitenlandsche zaken. Bo- i heeft Engeland een beroep gedaan op verzeesche dominions, dat reeds weer heeft gevondenNieuw-Zeeland en ië althans hebben reeds laten weten, dat i zullen aansluiten bij de door de geal- i voorgestelde actie en contingenten be- (n te zenden. Inmiddels bevat een offi- rerklaring, die te Londen is gepubliceerd, ssage blijkens den Britschen draadloozen die afzonderlijke aandacht verdient. Daar 1 uiterste, tot een oorlog, laat komen 1. te lezen: I zou nuttelpos zijn en gevaarlijk in ver-1 w t i. OVERZICHT. ehoeft geen verwondering te baren, dat itie va 't nabije Oosten nog steeds in 't >imt van de aandacht der politici staat, treat Havenstein’s missie naar Londen ts is bekend geworden, is de eeuwige van de schadeloosstelling een wijle op tergrond gedrongen. In allerlei toonaar- ven de Britten betoogen, dat de perma- rijheid der zeestraten veör Engeland een westie is en dat het, wanneer het noodig de handhaving dezer vrijheid op zal ko ok de Britten leggen er thans meer den op, dat ook lij ingevolge een aan de gedane toezegging bereid zyn Con- pel aan hen terug te geven. De door de he regeering gecontroleerde Reuter- neldt, dat de regeering te Londen ver is zoo spoedig mogelijk een conferentie en om de kwestie van 't nabij Oosten te en te komen tot een vrede met Turkije Idus wordt hieraan in 't telegram toege- aen zoodanige conferentie is nochtans on- k, zoolang er ook maar eventjes sprake een Kemalistischen a'anval op de onzij- dnes. Mochten aldus de wijze van ren der Engelschen de Kemalisten oe rden uit Constantinopel wegjagen, dan een rampspoedige gebeurtenis, zijn, die ernstige gevolgen zou hebben in alle medaansche landen; alle landen, die in reidooriog het onderspit hebben gedol- uden er door tot verzet worden geprik- ooc den terugkeer van een zegevierend i leger op Europeesch gebied zijn de dan ook bang als de dood; de situatie Balkan zqu er h. i. bizónder ernstig door „Schiet maar voor, wat het eten ben ik terug." Daarbij keek zij niet om en holde de trappen af als een schoolmeisje, dat bang is, door den onderwijzer te worden tegengehouden. Op den rijweg speelde een troep kinderen. Als er een auto in het gericht kwam dan gold het parooldwars over den rijweg loopen. Wie het vaakst voor de naderkomende auto over de straat heen en terug was geloopen, had het gewonnen. Toen Susanne uR de huisdeur kwam, was de kleine Ktrrt juist zes maal den weg overgesto ken, toen de auto de verschrikte bende al voorbij vloog. „Je mag toch niet over de straat Susanne greep den jongen en schudde hem bij de schouders heen en weer. „Afschuwelijke bengel f Wacht maar, ik zeg het tegen papa T Zij was heelemaal wit geworden en kneep hem in den arm, omdat zij de kracht niet had, hem een pak slaag te geven. »Au!" riep hij hard en slingerde haar hand ver van zich af. Zij voelde wel heel vaag, dat dit alles niet In orde was. Maar zij had geen tijd, de zaak gron dig te onderzoeken; zij dreigde slechts met haar vinger„Als jij thuis komt, wacht maar!" En toen hing Liesel zich in haar arm. Lieael zonder hoed, het manteltje los, met roode wan gen en stralende oogen. „Moes, ik heb Ema mijn hoed gegeven en zij heeft "dj cbocotede gegeven. Wil je ook cho colade?” Het duurde nog een poos, voor het Susanne gelukt was, de kinderen eenige rechtsbegrippen bij te brengen. Ten slotte kocht zij bet kleine meM| Lionel's bood voor een dubbeltje weer af e» tg» wee bet tefarkm twaalf «r oewore de gesloten deur riep zij zachtjes. „Maak djn part, dat je beneden komt, maar dat papa niets hoort, anders zit er I" lijk was het ook niet noodig, dat de t» haar vroegen, waar zij heeif ging. Haar b het opgevallen zijn en zijn eeuwig uit kon zij hem niet afwennen eedde zich heel vlug aan, trok zacht de r achter zich dicht. Het metejo vloog voor Bond formuleert, wdker vervulling er ep 1 neerkomen, dat de Bond Duitschland op knieën om toetreding zou verzoeken. Cecil i klaarde ongetwijfeld een voorstander te zijn Duitschland’s toetreding, maar het stellen dergelijke voorwgarden gaf z. i. blijk verkeerd inzicht in den toestand, hetgeen van een staatsman niet zou verwachten. Op de vraag, of Duitschland stellig op zijn toelating zou kunnen rekenen, antwoordde Cecil bevestigend. Hij gelooft ook niet dat Frankrijk zich tegen de toetreding van Duitschland zou verzetten. De positie van Duitschland ten op zichte van den Volkenbond is echter zeer zeker anders dan die van Hongarije, daar, wat dit land betreft, het juist de Pransche gedelegeerde Ha- notaux was, die verklaarde vertrouwen te stellen in de toezeggingen van den Hongaarschen ge delegeerde, in weerwil van de bezwaren der commissie van herstel. Het stond, bij lord Robert Cecil vast, dat, wanneer Duitschland reeds ver leden jaar tot den yolkenbond was toegetreden, alle kwesties, die thans tusschen Duitschland en Frankrijk bestaan, veel gemakkelijker en met minder wrijving opgelost hadden kunnen wor den. Verleden jaar was de stemming in den Vol kenbond zelf en ook de politieke toestand in het algemeen veel gunstiger dan op het oogenblik. Inmiddels heeft zich de mcening verbreid, dat Duitschtand niet alleen niet tet dim Volkenbond wil toetreden, maar dat het den Bond zelfs vijan dig gezind is en den wenzeh koestert, dat de Bond een mislukking mag blijken. Het veld winnen van deze meening heeft Duitschland in de openbare meening van Engeland, vooral in iberale en arbeiderskringen, veel schade berok kend. De reeds merkbare versterking van deze meening betreffende de bedoelingen valTDuitsch land, die tegen den Volkenbond gericht zijn, oldus Cedl, zou hij ons en ook elders in de wereld, zelfs in Frankrijk, een voor Duitschland ongewenschte reactie in 't leven kunnen roepen. Omtrent het doel van Lloyd George’s reis naar Genève verklaarde lord Robert Cedl niets naders te weten. Hij veronderstelde, dat de Britsche premier den Volkenbond blijk wil ge ven van zijn achting en dat hij den Engelschen, die Lloyd George onverschilligheid jegens den Volkenbond verwijten, wil bewijzen dat hij het werk van den Bond weet te waardeeren. Aangezien een van de etechen, die, naar het heet, door de Duitsche regeering als voorwaar de voor de toetreding van Duitschland tot den Bond zouden worden gesteld, bevat, dat aan Duitschland een mandaat moet worden verleend over een van zijn vroegere koloniën, wees dr. Becker er op, dat dit een zaak is, die bij tact volle behandeling den Volkenbond veel vrien den in Duitschland zou bezorgen, al geloofde hij ook niet, dat zij door de Duitsche regeering als voorwaarde voorde toetreding zou worden gesteld. CecN verklaarde in antwoord hierop. band met de geprikkelde stemming e de extra vagante eischen der Kemalisten enkel en alleen te bouwen op het doen van diplomatieke stap pen. Behoorlijke strijdkrachten dienen bij de hand te zijn om de vrijheid der straten te hand haven en de „deepwater line" tusschen Europa en Azië te verdedigen tegen een felle en vijan delijke Turksche agressie.” De vertaling hiervan is duswanneer de Tur ken niet naar onze woorden en waarschuwingen believen te luisteren, is het woord aan de ka nonnen. Dat zou dus een herleving van den Turksch-Engelschen oorlog zijn en de Voss. Ztg. laat in haar blad van gisteren dan ook al een hoofdje met heel dikke zware letters druk ken: „Englisch-türkisther Krieg?" De oorlogs- mogelijkheid bestaat dan ook inderdaad en men houdt bij de gedachte aan een verscherping van het conflict het hart vast, wijl, naar alle waar schijnlijkheid, dan opnieuw een golf, van ellende over de reeds zoo geteisterde wereld zou slaan. Ondertusschen blijft aandacht vragen de houding, die Frankrijk en Italië denken aan te nemen. Zooals wij reeds meer dan eens heb ben uiteengezet/hebben de twee genoemde lan den zich bij Engeland aangesloten, wat betreft de mededeeling aan Kemal, dat de geallieerden erop rekenden, dat hij de onzijdige zönes zou eerbiedigen. Blijkens Havas stellen de Fran- sche kranten dan ook vast, dat de Engelsche nota nopens de houding der Engelsche regee- ting ten aunzien van het nabije Oosten het eens gezinde standpunt der geallieerden weergeeft. Ook merken de Pransche bladen op, dat de bondgenooten alle van oordeel zijn, dat de Tur ken Constantinopel moeten teruggeven. Maar aan den anderen kant herinneren ze er even zeer aan, dat, terwijl Engeland blijk wordt ge geven van den wil om de beginselen van de vrij heid der zeeëngten te garandedten en de on zijdige zöne te beschermen in afwachting van een generale vredesregeling. Frankrijk en Italië i^een enkele andere verzekering hebben gege ven. De Fransche regering aldus wordt na drukkelijk vastgestela w- stelt er prijs op duide- lijk te majeen, dat de tot nog toe genomen maatregelen niet in het minst vooruitloopen op de toekomstige vredesvoorwaarden. De Fran sche bladen met name de Echo de Paris keuren de voorzichtigheid van Frankrijk en Ita lië goed en merken op, dat Engeland niet kan verlangen, dat Frankrijk tegen zijn eigen belan gen gaat handelen. Genoemd blad merkt op heelemaal geen reden te hebben om te geloo- ven, dat Frankrijk bereid is de rol op zich te nemen, die Engeland het zal aanwijzen. Over het Reuterbericht, waarin wordt gerept van het onverwijlde versterken der troepen en het geven van orders aan de vloot, zijn de Fransche bla den niet al te goed te spreken en zij merken dan ook op, dat het noodig is het misverstand uit den weg te ruimen, ddt uit de Britsche nota zou kunnen voortvloeien, als zou de samenwer king der geallieerden rich eveneens tot een ge meenschappelijke militaire deelneming in geval van een gewapend conflict uitstrekken. Met an dere woordenduidelijk wordt te verstaan ge geven, dat de Franschen niet tegen de Turken believen te vechten. In Italiaansche bladen laat men zich in eenderen zin uit. Ditmaal staat dus Engeland, als groote mogendheid, eens geïso leerd. Zal deze omstandigheid er misschien toe bijdragen, dat Groot-Brittannië het niet tot het .at men er zich in Duitschland rekenschap van moet geven, dat hiervoor een herziening van het verdrag van Versailles en dus ook de goed- ceuring van alle mogendheden, die dat verdrag rebben onderteekend, noodzakelijk zou zijn. Hij kon dezen wensch wel begrijpen, maar men moet zich niet vergissen ten aanzien van de moeilijkheden, om niet te zeggen de onmogelijk heid, der vervulling van dezen wensch. Derge- iijke voorwaarden stellen zou beteekenen: den Volkenbond afwijzen. Lord Cecil achtte dit voor Duitschland zeer gevaarlijk. s Dr. Becker maakte de opmerking, dat velen in Duitschland meenen, dat Amerika gekant sou zijn tegen een toetreding van Duitschland. Cedl schudde krachtig het hoofd. Niets is onjuister dai; dat, zeide hij, en wanneer men dat in Duitschland werkelijk gelooft, dan is het een noodlottig zelfbedrog. Cecil verklaarde met tal van tot verschillende politieke richtingen be- hoorendë Amerikanen gesproken te hebben. Van een verzet van Amerikaansche zijde tegen een toetreding van Duitschland kan z. i. geen sprake zijn. Integendeel: de Ver. St. wenschen vrede in Europa en hackten daarbij het grootste belang. Al wenschen de Ver. St. op het oogenblik ook niet zelve tot deï**Bond toe te treden, omdat zij zich niet in andere dan Amerikaansche aange legenheden willen mengen, zouden zij rich toch verheugen over de completeering van den Bond in Europa door de toetreding van Duitsch land, want dit zou voor Amerika een waarborg temeer beteekenen voor de handhaving ven den vrede in Europa. Ten slotte verklaarde Cedl: Duitschland kan in zijn eigen belang niet wenschen op een an deren voet dan andere staten in den Volkenbond te worden opgenomen. Door buiten den Bond te blijven, berokkent het misschien dezen, maar zeer stel Hg zichzelf de grootste schad». DUITSCHLAND. DB SCHADELOOSSTELLING. De compenaatiebetategen. Berlijn, 18 Sept. (W. B.) De bladen doe len mee, dat de Duitsche regeering 10 mlBioen goud marken, die op grond der laatste gemeen schappelijke geaHteerde nota ate afbetaling op de compensative taling ten bedrage van 28.4 milEoen betaald moeten worden, apn do com- penatiebureoux der geallieerden hoeft doen toebomen. een beeHste houding te geven. In den grond wns zij het heelemaal niet en haar hart Hopte al weer in haar keel. „Mag ik binnenkomen, Elise?" - Elise zat aan haar groote, notenhouten cylin- derbtrreeu, dat zij bij haar uitzet ven haar vader gekregen had, „voor de werkkamer van haar man", en zonder welke de oude Hollerscfanied zich de kamer van een „geleerde* niet kon voorstellen. Maar haar man vond het groote meubelstuk met zijn talloose laden zoo onge makkelijk, dat hij een gewone, geverfde tafel had aangeschaft en die met wasdoek had be kleed. Die was hem voldoende om daar de boe ken op te etapeleh, waarin hij wet moest nazien, en om er rijn recepten te schrijven. En zoo had Flise dan maar het cylinderbureau in bezit ge nomen, en reeds in GISwen placht rij op het aftrekbare blad notities te maken en de vekjee aJuaie «tijgen op de maatschap! met rekeningen, guitanties en allerlei zokolijke ----- -- - brieven en papieren te vullen. t Dat cylfnderbureau en een groote brandkast, die tegenover de schrijftafel etonek waren haar eigenlijk de liefste stukken van haar huls. Zij Roman van OLGA WOHLBRüCK. lutoriseerde vertaling van Mevrouw Wesselink—van Rossum. 1 2- inderen sloegen met hun vuisten tegen r, zij wilden op straat om daar te spe- to Graebner wilde het niet hebben. Zij n ruwe uitdrukkingen mee, die zij na rt. zonder ze te begrijpen of kwamen met raatvriendjes aanzetten en maakten een spektakel in de eetkamer. Susanne kreeg t over haar hart, hun dat genot te ont- en het was voor haur zelf ook gemak- als zij beneden speelden. r je mag hef wet aan papa zeggen f” >ande dikwijls met hen samen tegen hun komen, die pas drie jaar praktijk had an va* wien hij veel goods had gehoord. Het verdriet, waarvan Elise de eigenlijke oor* zaak nooit noemde, verleende haar in do ooge* van den Jongen arts een poëttechen straten* krans, haar stooune smart gaf aan haar blond» harde schoonhztl iets weeks, bijna ontroerend^ werkte te hem het verlangen, dat allo manne lijke naturen eigen te, haar te beschermen, alld leod in de toekomst van haar te weren. En hf nam haar tot rich met de innigheid ven zij» hartstochtelijke, heerachzuchtige natuur en mot alle naïviteit van een in zijn beroep als in eo»I heilige zending opgaand menach. Daar zij niet ongevoelig was voor zijn stormachtige korter hofmakerij, had zij hem het Jawoord gegevtafJ echter meer uit gevleide Ijdelheid, door haa«( natuur gedrongen, die door eerzucht geleld werdl en een vergoeding voor de vyloren rijkdom*, lijke ladder. Ên nu zij als vreu.? van een dokt tegenover een brandkast zat, waarin naast pan brieven en aandeeten, het niet onbelangril geld van het beheer lag, en voor haar op 1 cüinderbureau een mama gewkhtigo paper 1__ J voor haar mooie, bevallige ocho< zuster, dte in haar hui» de gaeten „amuseert een gevoel van welwillend» geringschatting, zich uitte te een kort en ongeduldig: ^No» wat te er n* weer* Sowir dqp, toen Susanne eindelijk aan de laatste halte ven de near Charlottenburg leidende onder- grondsche spoor stapte. Het Graebner sanatorium lag aan hef eind der Bismarckstraat, niet ver van de villa-kolo- nie, die schilderachtig om den Lietsensee ge groepeerd lag en grootendeels haar ontstaan te danken had aan een geniale grondspeculntie van den bekenden, Berlijnschen stichter Peter Jell Een poort van smeedijzer, die overdag open stond, tusschen portierswoning en autogarage, liet het gezicht vrij op een binnenplaats van asfalt met een rond bassin in het midden. In den zomer klaterde daar een fontein, rankte de wilde wingerd langs de muren en stonden op korte afstanden witte banken. Nu zag er alle» nog winterachtig kaal uit. Aan het statige, drie verdiepingen hooge middengebouw van oker- kleurige tegel», het eigenlijke senator ton, «lo ten rechte en link» twee smalle zijvleugels van één verdieping, die beide door een breed» bin- nengang met het hoofdgebouw verbonden wa ren. In den rechter vleugel bevond zich de wo- - ning der Graebners, in den linker dr. Graeb-* «telden orde en welgesteldheid voor, gaven haar «en, had zij nera privaatkliniek Door de breede glazendeur - van het middengebouw zag men de nog kale boomtakken van den tuin van het sanatorium door den wind heen en weer bewogen. Ben schuwen blik op zij slaande, keek Suoen- ne even naar de neergelaten witte gordijnen vei» <fo kliniek en beide aan de hutedeur. J» mijn schoonzuster thuis T" Het meisje aarzelde, mevrouw Btee Meld niet slagen was, ging nauwelijks meer ter van privaatbeeoek '«morgeM. „Mevrouw werkt" anMiwrarwin. wwa sr ■nsaMiim»g ww, Jhoa, don g» ik wei even binnen, ik zal vermagerde, lag nachten aaneen elapetooe^ raak- atet lang storen." omstreken (behoaraaite tot da» hmergjrrluh UT—C2a en da» h—ni<lrili<z 1—5 regels LR5. «Ike, regel tneer 0.80.jtdvertemtitaj»^M^ZatardagBmnBMr M maar OM Og G-won«"»dvftrtantiën en immsonden mededeelfngan bQ eontract tat «eer gwzitazzu C----2— J2-- Ad vertentién kunnen worden ingesondaa door tumebankomrt va» aoffade Laaktiia ta bUb.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1922 | | pagina 1