MJIV «J JVKJMJULJU V4VF V A.W1J111 110 ÊÜWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN Dit blad verschijnt dagelijks behalve op Zon- en Feestdagen BUITENLAND. :UILLETON. en Maalstroom 18038 Donderdag- 21 September 1922. 61. Jaargang SAMBACHT, BERKENWOUDE, BODEGRAVEN, BOSKOOP, GOUDERAK, HAASTRECHT, MOORDRECHT, MOERCAPELTJS, NIEUWER. K a. d. U„ OUDERKERK a. d. IJ„ OUDEWATER, REEUWUK, SCHOONHOVEN, STOLWIJK, WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, eiub volkenbond; eenkomst pi vinders* moet ik wel gaan," mompelde Su- I VAM. is het eenige, waarmede wij, tonder te worden, gierig mogen zijn. Seneca. (wordt .in** aan te moeten aan zijn is ingewilligd, za' t conflict over de garantie- kwestie dus thans wel uit den weg zijn ge ruimd. De overeenstemming tusschen Duitsch land en België, die was voorzien en die werd geëlscht van het besluit van de commissie van herstel,|s dus thans bereikt. De delicate kwestie der schadeloosstelling is dus, ten genoegen van Duitschland, van België envan onze lezers, althans enkele maanden van de baan. ABONNEMENTSPRIJS i per kwartaal 125, per week 17 eent, met Zondagsblad per kwartaal 2.90. per week 22 cent, overal waar de bezorging per looper geschiedt Franco per post per kwartaal ƒ8.15, met Zondagsblad 8.80. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau! MARKT 8L GOUDA* bQ onze agenten en loopers, den boekhandel en de postkantoren. Onze bureaux zijn dagelijks geopend van ft—8 uur.j Administratie TeL Int 821 Redactie TeL 50. Roman van OLGA WOHLBRüCK. iriseerde vertaling van Mevrouw Wessel ink— van Rossum. 10 millioen méér aan dan voor 1922. Daar moest dus 25 10 35 millioen af, maar voornamelijk bij Ondierwijs, Oorlog en Ar beid moest om met de Regeering te spre- ken „ten deele volstaan worden myt het openen van het perspectief, in zoover eerst j na enkele jarende doorwerking het zij van een aangevangen reorganisatie, hetzij van een inmiddels tot stand te brengén wettelijke voorziening het beoogde resultaat volledig zal kunnen effectueeren. Ziedaar de bekentenis f Tientallen mOoenen hoopt de Regee- ring te vinden (en wij hopen het mèt haar) maar zij hééft ze nog niet en zelfs bij de totstandkoming van allerlei herzieningen op 'het gebied van onderwijs en sociale wetge ving bijvoorbeeld zal het nog vrij lang du ren voor de millioenen niet meer zullen wor den uitgegeven. De Minister noemt dat „perspectief" en er zit ook wel eenig pers pectief in. Namelijk dit. wij loopen met onze bezuinigingen eenige jaren achter de tekor ten aan; als zij in werking zullen treden, zul len eenerzijds nieuwe dading in de inkom sten en anderzijds stijgingen van de uitga ven opnieuw aanzienlijke tekorten veroor zaken. Kortom: zóó komen de touwtjes niet bijeen en van belastingverlaging, welke de Regeering ook zoo wenschelijk noemt, komt onder dit Kabinet niets. De heeren zijn véél te laat begonnen, hebben hun tijd en dien van de Staten-Generaai verdaan met een Grondwetsherziening, waarnaar niemand verlangde en zij hebben bovendien eenige bezuinigingsbronnen zelven verstopii, door dat de anti-revolutóonairen en chrtototijk-l historischen een dure Legerwet hebbe* arfge- perst en van werkelijke bezuiniging ap Ma rine evenmin willen weten. Wij kunnen bet financieele perspectief dan ook niet anders dan ongunstig” vinden. Allerlei middelen zijn reeds toegepast om de begrooting te flatteeren: de ambtenaren zullen weer Voor hun pensioen en dat hun ner weduwen en weezen moeten bloeden (winst 15 mHüoen, behalve voor het post- personeel); 10 millioen wordt gevonden door de vroeger voorgenomen extra-afdossingen van de Staatsie en ingen niet te doen plaats hebben. Verder wordt het tekort van 33 mil- lioen op de spoorwegen, dat de Staat moet bijpassen op crisis uitgaven, geboekt, wijl gedecreteerd' wordt, dat zulk een tekort niet weer mag voorkomen en ook bij de poste rijen mag het niet meer. En zelfs met ai deze middelen blijft er een tekort van 42 millioen op de gewone inkomsten ons aan gapen, waarvan naar de papieren voorne mens 37millioen eerlang (wanneer?) zal verdwijnen'. Onze conclusie is, dat dé sterke man in het Kabinet ontbreekt en dat het Kabinet veel te lang in de optimistische sfeer heeft zullen worden gezonden, nadat de beticilerr{0 mandaat-mogcndheid er inzoge van heeft ged had. De commissie voor de mandaten zal d< petities eetsc in behandeling nemen, nadat xfl kennis heeft genomen van de opmerking*» der mandaat-mogendheid. Rich (Australilë) geeft de vergadering de verg zekering, dat de Australische regeering ailed doet om voor de belangen der inboorlingen M waken De rapporteur Nansen ve: klaart te hopen, dat de mandaatamogendheden zich niet zullen vent zetten tegen een nuttige publiciteit De vergadering keurde dan op de conclude» der commissie voor de mandaten goed. Een Fransch voorstel bij den bond. Genève, 20 Sopt. (Havas.). De Jourenet zal morgen in de ontwapeningscommissie een ontwerp-motie indienen, die vaststelt, dat alleen het eindigen van de onzekerheid inzake de mid* delen tot herbouw van de verwoeste streken ent inzake de geolliceide schulden in staat zal stel* len genezing te brengen voor de kwalen, waar* aan de wereld lijdt, zooahr de ontwrichte wissel* koersen, de economische chaos en de werkloos* heid. De vergadering zal volgens de motie den wensch uitspreken (1.) dat de regeeringen, dia de vredesverdragen en internationale overeen* komsten hebben gesloten, zoo spoedig mogelijk zullen geroken tot een oplossing van het ge* heele vraagstuk van het herstel en de geallieer* da schulden y (2.) dat do Raad aan alle pogin* gen in dien geest door de betrokken regeerin* gen zijn voortdurende aandacht schenkt waar* bij wordt aangenomen, dat hij geen nuttig* bij drage tot de oplossing dezer vraagstukken kari r> verlcenen anders dan op verzoek der betrokken regeenngen. Hulpverlening aan Rusland. Genève, 18 Sept (B. T. A.). Nanse* maakt bekend: Do Argentijnsche rtfteering heeft aan hot parlement voorgeoteld voor da hulpverlening aan^Rualand een crediet van 5 millioen peoa'a, dat is thans een bedrag van meer dan een kwart millioen pond sterling, .to# te staan. Het voorstel houdt tevens in, dat dit bedrag, zonder rente, zal worden terugge geven, wanneer de omstandigheden dat zullen toelaten en dat het geld bestemd zal worden om levensmiddelen in Argentinië te koopen. Nansen zond aan de president Irigoyen eM telegram met hartelijke dankbetuiging. DUITSCHLAND. DE SCHADELOOSSTELLING. De betalingen aan België. Volgens een verklaring van den Belgischen premier Theunis aan den correspondent van de Matin aldus wordt draadloos uit Berlijn gemeld^ zijn België’» eischen thana volkomen bevredigd door de garantie van de Duitsche Rijkab^nk. Ook de Fransche gedelegeerde in de commissie van herstel deelde een vertegenwoordiger vat» de pers mede, dat de Franache leden der com* missie geen bezwaren zullen opperen tegen de Duitsch-Belgische overeenkomst. De commissie van herstel zal alleen nog kennis moeten ne men van de tusschen België en Duitschland ge troffen regeling. FRANKRIJK. Het herstel vim Noord-Frsnkrijk. Op 22 September a.s. heeft te Keulen een bij eenkomst plaats tusschen vertegenwoordiger» I tiOUnStlIE COURANT hoe druk ik het heb, Susel. E’ken ndelooze conferenties, en tenslotte och allemaal op betalen uit. De zus- een electrische badinrichting op de ieping hebben. Het is tot nu toe toch n met de eene badkuip. Opeens is loop langs de trap te veel geworden, iaumann heeft hen bijna een jaar aan houden, nu zeurt hij er zelf over. Het ar zal er een lift voor de zieken op gebouwd worden. wat dat koet Het lijkt wel een he inrichting zoon sanatorium! Als eten had, was het beter geweest, dat maal niet mee begonnen was.” sis men alles vooruit wistF r zoo troosteloos, dat mevrouw Elise jij 't bant. Susei, en omdat Ik juist ntvangen heb, hier, twintig mark F eep haastig, als vreesde zij, datyhet wen kon, onder het blad papier op iel en nam een goudstuk uit de rpi. ADVERTENTIEPRIJS» Uit Gouda en omstreken (bohooraxte tot das beM»rgtrtz«)a 1—5 regels L30, elke regel meer 0.25. Van buiten Gouda ns daa bezongkringi fc 1—5 regels L55, elke regel maar ƒ0.30. Advertentiën in bat Zatardagnnmnsr 10 bü»lag op den prü*. I.lefdadlgheida-advartantiën da helft van dan prijs. INGEZONDEN MEDEDEELINGKNi 1-4 ngels flM, alkn regel maar /OM O» de voorpagina 50 hooger. Gewone advertantlën en ingezonden madadeeHngen btf contract tot gang g»rsrii>—g den prijs Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte. A d verten tl ën kunnen worden ingezonden door tnaachenkonart van ■oliede boakha»> dolaren, Advertentiebureaus en onze Agenten en moataa daags vóór da plaatatag aan het Bureau sjjn Ingekomen, teneinde van opname wnakara I» söa- dicht, floot eene,bukte zich,duwde Susanne opzff en hield het geldstuk met twee vingers in de hoogte, lachend en plegend. JDear hadt u leng neer kunnen zoeken, tf stond er op I Nou, wat krijg I» voor vinders* loon. Tante Susel T' Hij zag haar een beetje bevreesd aan, omdat zij zoo haastig naar het geld greep en mis schien ook omdat haar bleekheid hem opviel en het tikkeren van haar oogen. „Wat is ei toch, tante? Nr»«, nou, u gaat toch niet flauwvallen F Zij groep zijn arm. Pt was zoo geschiokken, Hans. Ik ben niet» ij liep m de zonverneme msmarcasnanr de menschen niet, die zij bijna aanraak- nou? om dat onnoozele geld? Dat I» toch de moeite niet Waard F En blufferig riep hij„Dat verhes Ik alle dagen, als het er op aan komt en daar maak ik mé nik» dik om F Susanna antwoordde niet. Zij leunde «tred» zwaarder tegen hem aan. Zij rtam»Wet Jfta- schien is hier een theeealon”. Ik moet een gm» water drinkenmoet gaan toe alsjeblieft.....’ «-u-t hil Uu eirmlljk W .Daarmee heb je tot morgen of overmorgen tijd om te overleggen, hoe je het met je man eens wordt. Ik zal ook wachten tot den eersten. Wees dus verstandig, Susel, hoor je het F Het klonk eigenlijk heel vriendschappelijk. Maar Susanne kreeg geen woord van dank over haar lippen. Zij knoopte haar mantel dicht, en trok de voile voor haar gezicht. „Ga nu, Susel 1” haastte Elise haar. Want door de half openstaande deur drong zich dokter Baumans corpulente figuur al naar binnen. „Uw dienaar dames! Hoe staat het leven, hoe gaat het en hoe maakt mijnheer uw echt genoot het F Elise zat reeds aan haar bureau. Dat gaf haar gezag en waardigheid. „Houdt u mijn schoonzuster niet op, beate dokter. Thuis schreeuwen de kinderen om brood.” Het was heel schersend bedoeld, een gewoon grapje in het gesprek. Dokter Baumann streek zich welbehaaglijk over zijn roodblonden baard: „Als zij nog maar niet om kaviaaschreeuwen, dan gaat het nogl” Susanna hield het niet meer uit in de kleine kamer met die twee zelfvoldane menschen, en de vuurvaste brandkast, op wier bruine ijzeren deur de zon gouden kringetje» tooverde. Liefst had zij het twintig markstuk op de tafel terug gegooid, maar wat dan? Zij knikte haar schoonzuster toe en zeikte Baumann de vingertoppen toe. „Het i» waar, ik heb haast F Zij nam dew tijd niet, om haar handschoenen aan te trekken. Warm en vochtig lag het geld stuk in haar stijfga^oten hand. Zij was blij, dat zij het m»H» rneer ontmoette, dat zij kon si—hripm anno* raai» «k hear «im «Mn Altijd moest ze zoo overal voorbijshripen. Altijd was zij in den een of anderen onzuiveren toe stand. altijd moest zij uitvluchten zoeken, nood leugens aangrijpen, iets verbergen, anders voor stellen, altijd ergens bang voor zijn, alle moge lijke dingen trachten te vermijden. Verschrik kelijk was dat ellendig leven met die eeuwige geldverlegenheid, de niet te bekennen kleine schulden, het heimelijke verlangen naar schoon heid en vreugde, de angst voor de zoo nuch tere terechtwijzingen van haar man Op de plaats hield een langwerpige donker blauw geverfde, kistvormige wagen stiL „Trans port” stond met kleine bruine letter in een hoek. Toen Susanne de trappen afging, plaat sten een paar mannen snel en handig een baar met een daarover gedekten doek op een uitge- schoven plank en schoven de plaid: in den wa gen. Zoo werden overdag de lijken der onbemid- delden, die in de kliniek gestorven waren naar Jtet lijkenhuis vervoerd.... De witte gordijnen van de kliniek waren als altijd dicht in elkadr getrokken, en vielen in strenge lijnen tot op de vensterbanken neer. Al het bloed week uit Susan»wangen. Ben onuitsprekelijk angstgevoel overviel haar. Zij had een grenzeloos vertrouwen te haar zwa ger. Hij was voor haar al» een God, dia doo- den weer levend kon maken. Ze nam het haar schoonzuster vaak kwalijk, dat zij van haar man met dezelfde critische zakelijkheid sprak zooal andere vrouwen. Alleen omdat zjj zich gisteren zoo buitengewoon prettig gevoeld had, zoo veilig in de atmosfeer van teedere hulde, die haar omgaf, slechts daarom had zij den moed gevonden, naar haar zwager toe te loo pen, met hem te willen klinken als t*n familie lid, die ook aan onschuhfige coquetterte niet jrarUerd kan opnemen. OVERZICHT. Nadat Maandag j.L Havenstein, de president van de rijksbank, na zjjn missie naar Engeland, in de zitting van het Duitsche kabinet verklaard had, dat de rijksbank (die, zooals men weer, autonoom is), bereid is de van 15 Februari— 15 Juni ’23 vervallende wissels te onderteeke- nen, heeft de Duitsche zaakgelastigde te Brus sel, dr. Landsberg, opdraaht gekregen, de Bel gische regeering van deze feiten te verwittigen. De Belgische minster van buhpnlandsche zaken heeft gisteren aan Landsberg meegedeeld, dat de regeering te Brussel zich kon vereenigen met het garandeeren der Duitsche schatkist- wissels door dc Reichsbank. De rijksbank had zich bij de onderhandelin- gen der laatste weken slechts bereid verklaard garanties te bieden voor de schatkistwissels, mits een prolongatie der wissels p’nats had over een tijd van achttien maan dan. Zooals men uit het vorenstaande zieêj heaft Havenstein deze reserve laten varen en zullen de wissels binnen zes maanden worden ingelosL De reden hier voor zal zijn, dat Havenstein te Londen bij zijn onderhandelingen met financieele kringen een „rugdekking” heeft erlangd, die voor zijn bank het financieele risico vergemakkelijkt. De over eenkomst tusschen de rijksbank en de Bank of England wordt een zuiver-zakelijke overeen komst nopens de technische détails van de ga rantie genoemd. Een en ander zou hierop neer komen, dat door bemiddeling van de Bank of England de garantielast als zoodanig voor de Reichsbank feitelijk over een langer termijn, -- ---i’’ u men noemt achttien maanden, wordt uitgestrekt, lementfrian Nieuw-Zceland levendig belang stelt Met recht schijnt in Duitsche krirngen te zijn v --*- aangenomen, dat omtrent de waarborgen, die door deze „rugdekking” van de rijksbank ten aanzien van de schatkistwissels ook België wordt geboden, ook de Belgische regeering op de hoogte is gebracht, zoodat zij genoegen kon nemen met de aangeboden directe garantie der rijksbank, temeer daar zij in beginsel reeds de vorige week bereid was daarop in te gaan. In vroegere onderhandelingen heeft de rijksbank een directe verpanding van haar goud van de hand gewezen. Het is dus aan te nemen, dat ook bij de thans gemaakte afspraken van een ver panding van dezen aard geen wrake is. Aan gezien dus thans de kwestie der prolongatie, wat België betreft, is uitgeschakeld en de eisch van de Belgische onderhandelaars om van de Duit sche regeering schatkistwissels te erlangen met een looptijd van niet langer dan zes maanden en met den onderteekening van de rijksbank, DE MANDATEN-KWESTIE. Genè.ïe, 2 0 Sept. (N. T. A). De Vol- kenbondsver gade ring zette do besprekingen over de mandaten voort. Francis Bell (Nieuw Zeeland) verklaarde, dat de regeering van Nieuw-Zeeland zich gaarne aanbevolen houdt voor de voorstellen en raadgevingen der com missie voor de mandaten of van den Volken bond, maar da* zij -niet kan toelaten, dat aan de commissie voor de mandaten wordt opgedragen uitlegging te geven aan de bedoeling van het Volkenbondsveidrag of dc procedure geven,' die door Nieu^-Zeeland zou worden gevolgd bij zijn pogingen om verplichtingen jegens dm Volkenbond to vol doen. Sivaswamy Ayior (Indi?) geeft uiting aan den wensch, dat de mandt at-megendheden de con clusies der commissie voor de mandaten sul len toepassen. Spreker betreurt het, dat de regeering van de Unie van Zuid-Afrika geen rapport heeft ingezonden met betrekking tot hot onder haar mandaat geeteld gebied. Bellegardo (Haiti) ve.kJaart, dat hot bestuur van een onder mandaat gesteld gebied een voorbeeld moet zijn voor elk koloniaal bestuur. Het petitie-recht is voor de bevolking van on der mandaat gestelde gebieden noodzakelijk. Spreker dringt er op aan, daf de mogelijkheid worde opengesteld óm petities te richten tot de commissie voor de mandaten. De rapporteur Nansen (Noorwegen), wijst er op, dat, indien er rechtstreek» tot de commis sie voor de mandaten petitie» werden gericht, deze commissie zich ter verkrijging van inlich tingen tot de plaatselyke autoriteiten en de be treffende regeenngen zou dienen te wenden. De overhandiging der petities door deze autoritei ten voorkomt elke vertraging. De zekerheid ia gewaarborgd, dat alle petitie* doorgegeven sul len worden. James (Nieuw-Zeeland) vc Haart, dat hot per- in het lot der buitenlandsche arbeiders op Sa moa. James Allen is van oordeel, dat het recht streeks doorzenden van petitie# naar do com missie voor de mandaten agitatie zou verwek ken. Edgar Walton (Zuid-Afifta) verklaart, dat het feit, dat de regeering van Zuid-Afrika niet vertegenwoordigd was te de zitting der commissie voor de mandaten, moet worden toegeschreven aan het feit, dat de hiervoor in aanme-king komende autoriteit op dat tijd stip in beslag was genomen door de padflcati# van het land. Lord Robert Cecil (Zuid-Afrika) acht het noodzakelijk, dat de zittingen der commissie voor de mandaten in het openbaar worden gehouden. HH stelt voor, da d» petitie» der inwoners van onder mandaat gestelde gfr» bieden aan de commissie voor de manooten En zij had bijna gevreesd, dat hij het haar kwalijk genomen had, omdat hij dadelijk daar op weg was gegaan, zonder met haar te klin ken, slechts met een vluchtigen k»ik. „Wij dok ters mogen niet laten wachten”, had hij ge zegd. Nu schoot haar dat te binnen. Hij bracht het leven, maar hij bracht ook den dood... En zij Mep den tuin door, als vreesde ze, dat de griezelige wagen haar kon vervolgen, dat een koude adem, dien zij ook meende te hebben gevoeld aam het sterfbed van haar moeder, haar zou kunnen aanraken. En zij liep in de zonverlichte Ksmardatraat te, zij liep de halteplaats van de ondergrond- sche voorbij, omdat zij voor die donkere, kou de diepte even bang was als voor de lange don kerblauwe „trsnsportkist”. Plotseling stond haar voet «tfl, zij voeHe het koude zweet op haar voorhoofd. Waar was het twintig markstuk? Zij voelde haar hand er nog warm van. Zij schudde de handschoenen uit, die zij los te eene hand ge dragen had. Zij doorbooide het asfalt met haar oogen. Zij had een gevoel of haar hart stil stond. Zij wilde de steenen wd opbreken om tusschen de voegen naar het geldstuk te soo* ken, dat haar een uitstel van executie beloofde van twee dagen van één -* een paar mir rniszehen.,,,. „Wat zoekt toA SmalF Hans Graebner, Elise'» soon stond voor haar, nam zijn schoolpet af en schoof met een be weging van zijn schouder de boeken hooger ondei den arm. Wijdbeens stond hij voor haar, blond, vol zomersproeten, met zijn pofbroek en zijn «tijfopgetrokken geribde zwarte kouam. Twintig mark ik smedk K Han^ om GodtewiL helD me zoeken f Hij dniktf halve werk zóó snel zal worden afgedaan, dat het naderende djen-stjanr er althans ge deeltelijk de goede vruchten van zal pluk ken. De Kamer wake er tegen, dat andere on derwerpen; die veel tijd zullen vergen, op den voongrond zullen warden gedrongen. Wij hebben thans minder dan ooit behoefte aan politieke stokpaardjes, katholiek, enti- revolutionaire of chrisMijk-historische. Die alle kunnen voorloopig op stal blijven. De reddering van ons aller financiën go vóór. Vóór afteel - ten sluitende begrooting? nillioenennota, als naar gewoonte n Minister van Financiën bij de in- der Staatsbegrooting aan de Staten al overgelegd, werd ditmaal met meer rone belangstelling tegemoet gezien, in vorige jaren de nieuwsgierigheid g, of nieuwe belastingen dreigden en hoeveel méér men zou krijgen te be- itmaal wist men, dat aan nieuwe he rt niet gedacht werd, wijl de overtui- jemeen is, dat de huidige belastin- ds te zwaar drukken en verlaging ook mdel en nijverheid teer gewenscht r om over belastingverlaging te kun- m denken, is eerst noodig een be- zonder tekorten en de groote vraag ns, of de Regeering er in slagen zou i begrooting voor 1923 de touwtjes te krijgen. u, de Minister van Financiën is hier- t geslaagd. Nog lang nietf En wa t wij vreezen dat de Regeering er ?t komt. tg» heeft de heer Colijn in zijn lijf- „De Standaard" uiteengezet, dat Re en regeeringspartijen voor de finan- cht» een accoord voor één jaar had- Joten. Voor langer ging het niet, iet, wijl de financieele toestand zóó te, dat men geen maatregelen kan voor over een, twee of drie jaar. gedacht nad, dat de finantieele toe- ior 1923 ten minste gezond was ge kant al heel ernstig bedrogen uit. Lster van Financiën geeft een uit en zeker lez-enswaardige uiteenzet- de financieele gegevens en ramin- ar heel veel verder komt men daar- L er de Geer is een man van fijnen n van humor. Op keurige wijze ver- hoe moeilijk het was en gros te en en de oplossing is dan ook ge- n rantsoeneering, een paardemiddel x collega’s, die anders niet tot vol- rersobering waren te krijgen. Eenige nenten vallen hierbuiten; hun uitga- ;n in Grondwet of Staatsverplichtin- De overige Ministers moesten ten de berekening van dit percentage ter zijde 17 beneden hun be- voor 1922 blijven, dit is, ziehier „der langen Rede 5inn” niet gelukt De heeren veel wat geschrapt, men kan dat al- nota en de andere begrootingsstuk- i, maar toch was er nog een tekort millioen op de gewone uitgaven, ?eveer evenveel als voor dit jaar amd. Minister de Geer vertelt dan voeveel ieder bewindsman schrap- st volgens het rekensommetje van I dan blijkt, dat het goeddeels toe- dek is. Een voorbeeld: Onderwijs geregeerd, om plotseling de boeg te kunnen tgevolge de 17% 25 millioen omgooien. Het is voorloopig nog erg half a en vroeg aanvankelijk nota bene werk en bovendien moet nog blijken' of dit i

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1922 | | pagina 1