o uill/ejon; ÈUWS. EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN „Br J1TENLAND. i sn Maalstroom 18039 Vrljdaa 22 September 1922. 61. Jaargangl AMBACHT, BERKENWOUDE, BODEGRAVEN, BOSKOOP. GOUDERAK. HAASTRECHT. MOORDRECHT, M0ERCAPELLE, NIEUWER. a. d. U, OUDERKERK a. d. U„ OUDEWATER, REEUWDE. SCHOONHOVEN. STOLWUK. WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, enz. >it blad verschijnt dagelijks behalve op Zon- en Feestdagen tuxteerd. Lavater. haar ht' het gewend was, bestelde hij voor as cognac, voor zich zelf een glas waar is, zullen de rcstee- re week ons leeren. te komen, maar de chauffeur en 'de architect (Tel) kringen te verwachten, cort een financieel plan ïigen der Rijksbank zal icieèle plan zullen ver- ar mij, gaan hier tegen- café. Daar drinkt u een cognacje". og een bezwaar„Je wordt aan het ht heeft iemand dan vrienden? Ik lig ergens ten eten. Basta. Afgeloo- et goede dankbaar geniet, leert ode dragen. Wat echter de kwestie van Constantinopel en Thracië betreft, blijft de Nat. Verg, eischen, dat deze aan Turkije worden hergeven. Maar ook een andere Brit van beteekenis en gezag, lord Grey, heeft gewaarschuwd tegen de Britsdhe politiek inzake het nabije Oosten. Hi, is ten zeerste ertegen, dat Engeland geïsoleerc optreedt en voelt meer voor een Britsdh-Fran- sche samenwerking. De aankondiging door de regeering te Londen van heel haar plan van op treden, blijkbaar zonder dat Frankrijk werd ge- raadpleegd, acht Grey een ontzettende fout. Het ABONNEMENTSPRIJS» per kwartaal ƒ125, par week 17 eest, mat Zondagsblad r kwartaal 2J0, per week 22 cent, overal waar do bezorging per looper geschiedt* ranco per post per kwartaal ƒ8.15, met Zondagsblad 8.80. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: MARKT 81. GOUDA* onze agenten en loopers, den boekhandel en de postkantoren. Onze bureaux rijn dagelijks geopend van dom Administratie TeL Int, B2| edactie TeL Mi. Roman van OLGA WOHLBRüCK. isoj^Éta vertaling van' Mevrouw Wessel ink—-van Rossum. i geld zal dat weer koeten", dacht ig, en betreurde ,het al, dat zjj het engegaan was. Hans schoof haar „Drink, tante Sueel, drink I Oogen open, zooals vader altijd zegt, als iga is sHkken vak" r schik in, dat rit dosA wat M mi. ante, en dm nog eeta amk ML FRANKRIJK* TitenungtMu Parijs, 91 Sopt. (B. T. A.) Do emltrefaf Bordeaux—Soulec te hedenochtend te Queyrag uk de raite gdoopen. Br rijn nog g«M bteoorf dertiedcn bekend. P a t ij s91 S o p t (B. T. A.). Bij het spoort wogwgeluk nabij Bordeaux zijn slechts 5 reizk gors licht gewond, maar de materieels schada is aanzienlijk. ENGELAND. Do Quest. Omtrent het wetenschappelijk werk, verricht op de expeditie met de Quest, ontleent de N. ft Ct. aan de Daily Mail nog het volgende: Ben reuaachtige hoeveelheid degelijk wetens schappelijk werk is verricht, vooral op het ge^ bied van karteering, geologie en biologie, la het Enderby-qundrant te do Quest verder fat Zuidelijke richting doorgedrongen door hol Verste Zuiden van Biscoe en Bel ling hausen, hw dien niet het pakijs dit jaar voor den tijd va*, het seizoen bijzonder zwaar was geweest zoo de Quest, naar haar bemanning meent, een redelijke kans hebben gehad om. ShacMeton't eeftucht te verwezenlijken en de kust vaH BnderbijlandVte verkennen. Evenwel te in de Zuidelijke IJszeeön en In het gebied van Zuid-Georgië en Olifant-eiland, bex’ langrijke hydrografische arbeid verricht. Van Gough-eiiond is een kaart op grooto schaal ontworpen, geteokend door gezagvoerder Worse ley, die het hoogste punt ven het eiland „Rowett-berg" doopte. Majoor Wilkens, de bioloog van de expeditie^ hoeft op Gough-eiland een nieuwe vogelsoort tot de familie der Vinken behoorende, ontdek^ en oen nieuwe boomsoort, die wat weg had van een acacia. IERLAND. Do grondwet. London, 21 Sept. (R.) Het fersdio pare lament heeft de grondwet in tweede lozing aan genomen met 47 tegen 16 stemmeiv OOSTENRIJK. Dreigende staking in de Weenocfeo cofé’e. Woenon, 31 Sopt. (W. B.) De koffidRutee bedienden hebben beslaten wegens het niet in» wiUigen van hun loonetachen morgen In staking to gea. Do koffiehuiahouders zijn van plan hut lokalen van morgen af te sluiten. ROEMENIE, v Spoorwegongeluk. Volgens een bericht uit Boekarest stortte Woensdag de brug over de Prohova, toen do Orient-expteao er over reed, in. Do lobomotieR en een wagon vielen in de rivier aan dcnzelfdaw kant, waar twee maanden geleden een gelijk* eoortig ongeluk plaats Vond. Hot aantal slachSr ^offers is nog niet bekend. TURKIJE. DB KWESTIE VAN T NABUE OOSTEN. De Tnrksche voorhoede nadert de neutrale zóne. London 21 Sept. (R.) Near Reuter uh Constantinopel verneemt, zijn de Franoche e«< Itoliaaneche troepen heden uit do neutrale steeg ADVERTENTIEPRIJS! Uit Gouda mi emetretaM (bahooroBdo fat tes beoer«Mv)| X—8 regel* L80. elke regal moer ƒ0.25. Van buiten Gouda mi dan bsssrwfcriagi 1—8 regels L86, elke regel moer ƒ0AA Advertantito tn hrt 7Mar Isgnwniiii M faj^lag op den prijs. IJefdadlgheids-advortentiën da beift wa dea prfle. INGEZONDEN MEDEDEEUNGENi 1—8 regeta LM, Mbo lagte MMf ML Op de voorpagina 60 booger. i.flwone advertentiën an ingezonden madadaaltngea Ml MMtnMl tot neer gertetaMsm dei* prya. Groots letten «n randen worden berekend naar plaatsruimte. Adyertentiën kunnen worden Ingezonden door tuaocheakasnat van aoUade Mokkan i delanen, Advertentiebureau» an onze Agenten an moeten daags vdte de ptateriaf - aan het Bureau zijn ingekomen, teneinde van opnaana vezaateard te afin. ten, hij had ggen vertrouwen in haar. Dan paste het, ook niet, dat hij'voor haar betaalde. „Laat maar/ zei zij, toen hij in zijn vestzak greep met een vanzelf sprekende beslisthaMl dte zij niet eens van haar man kende. Hij sloeg haar gade met het scherpe instinct van vroegrijpe kinderen, zag haar hulpeloos heid bij het geven van de fooi, haar angstig natellen van het geld, toen'Be heinar wegge gaan was. En weer kwam het verlangen In hem op, haar op’de eene of andere manier te helpen, zelf ook gewichtig te zijn in haar oogen en een beetje bewondering en verbazing te veroveren. „Ik zal u wat zeggen, tante SuselWij man nen hebben een eerewoord. En dus begrijpt u, als wij ons eerewoord gegeven hebben, dan mogen wij elkaar in t* gezicht spuwen, als wij het brèken. Wat hebt u nu daarvoof Susanne stond heel rechtop voor haar tienjarigen neef, die bijna een handbreed groo- ter was dan zijzelf, heel rechtop en heel braaf. Zij vreeedé dat zij door de een of andere on handigheid de zaak weer bederven sou. En of schoon zij bijna lust had om over zijn vraag te lachen, antwoordde zij met grooten ernst: ,Jk zal je ook mijn eerewoord geven, eb je het ver langt" Zij stak hem de hand toe en zag hem trouw hartig aana Maar hjj nam zo niet, kneep slechte,, de oogen te zamen en wreef zijn oor rood. Ja, maar het moet een echt gemeend wezen, zoo een, dat ik u vqor alle manschen in het ge zicht mag spuwpn, als u het niet houdt. Want ziet u,. tante Susel, wij .nogen het niet breken, odt niet als wij klappen krijgen! En riet u, fiOUMHE r.lll Klri'. stel van het verwoeste gebied tusschen Fran-I sche bouwondernemers en de Duitsche Baustoff-Tndustrie" van Lehrer en Siemens, die de bouwmaterialen zal leveren. Br zullen 50 pCt. buitenlandsche arbeiders aan het werk derlneipon en er zijn 150.000 arbeiders b(j trokken, waarvan drea 40.000 Ddtschers. Berlijn, 21 Sept. (W. B.). Betref lende de in do pers vermelde overeenkomst tusschen een groep Fransche bouwondernemers an de Lchrer- Siemens-Maatschappij deek de Siemena-maat- schappij ons mee, dat zij met de eerstgenoem de vennootschap noch rechtstreeks noch mid dellijk in eenige verbinding staat Hevige stormschade. Hamburg, 21 Sept (W. B.) De storan, die in de laatste dagen in het Noord- en Oost- zeegebied heerschte, heeft Woensdag de Elbe in Hamburg buiten haar oevers doen treden. Straten en kelderwoningen zijn ondergeloopen. De schade op zee is nog niet te overzien. Op do Elbe bij de Oostzee ligt een Engelsche krui ser aan den grond. Volgenk een bericht uit Ko penhagen is het Duitsche stoomschip Thor, dat tusschen Lübeck en Naksko vaart gestrand. De fusie tusschen ónafhankdijhen mi meerderheidssocialistep. A u g s b u r g, 21 Sept. (W. B.) In de heden gehouden zitting van hot sociaal -democratisch congres werd na een uiteenzetting van den voor zitter der partij Wels inzake de Internationale en de vereeniging van het proletariaat het pro gram van actie der beide socialistische partijen zonder debat met algemeene stemmen aange nomen. Het congres der onafhankelijke socialisten te Gere zal heden, aldus méldde men gisteren draadloos uit Berlijn, een besluit nemen over de heteeniging met de meerderheiAsbodaliBten. Men verwacht, dat het plan ook Mdr ad wor den aangenomen. De soc. derti. partijdag te Augsburp. Berlijn, 21 Sopt.'(W. B.). Op den soc.- democratischen partijdag te Augsburg protes teerde heden*Wels namens de soc.-dem. partij tegen de uitwijzing der beide socialistische re dacteuren van de Volksstimme te Saarbriicken, door de regeeringsco/hmissio. Hij sprak de ver wachting uit, dat de onderdrukte bevolking van het Saargebied door middel vai^ den Volken bond haar recht zou krijgen» Oojt in een verga dering te Saarbrücken werd door duizenden mannen en vrouwen tegen de brutale gewelds- methoden van de regeeringscommisaie gepro- trekken zijner troepen uit Tsjanak. In Curzon schijnt Grey nog al veel vertrouwen te stellen; hij noem dezen minister van bukenïandsche za ken de tolk van een betere politiek, n.L die van overeenstemming en niet van afzonderlijk optreden. Deze politiek te steunen acht Grey van 't grootste belang, omdat er voor Enge land z. i. een ramp door kan worden verhoed. Inderdaad heeft gisteren Curzon met Frank rijk (en Italië) te Parijs tot overeenstemming trachten te komen. Is zijn missie geslaagd? In allen gevalle trad overduidelijk bij hun onder- handelingen een verschil van opvatting aan den dag: immers terwijl Engeland zijn troepen aan de Dardelnellen had versterkt, vonden de Pranschen en, Italianen het raadzamer om conflicten te verhinderen de hunne terug te nemen. Over dit besluit heeft Curzon niet nage laten rijn verbazing uit te spreken; z. i. druisch- te het in tegeh dé overeenkomsten ven 1915 en 1920, dïe de partieele bezetting voorzien ven 't Turksche grondgebied door de jntergeallieerde troepen. Poincaré echter was van meening, dat deze overeenkomsten niet van toepassing waren op de omstandigheden van thans, omdat rij be- p. Hngen bevatten ten aanrien van de verdee- ling der troepen gedurende de wapenattistund- periode, toen in tegenstelling met thans geen conflicten vielen te duchten. De Fransche regeering aldus voegde Poincaré er aan toe is besloten alles te doen om het Oostersche vraagstuk op minnelijke wijze te regelen. En in antwoord op Curzon's gezegde, dpt „het noodig was ia Tsjanak te zijn”, verklaard» Poincaré, dat uit deze voorwaarde logisch voortvloeide, dat héél de zuidelijke oever van dte zee van Marmopa zou moeten worden bezet. Nader be toogde hij, dat, gezien van uit den militairen gezichtshoek, dit een onhoudbare positie zou rzijn om de zeestraten te verdedigen, omdat de randum de nadruk gelegd op het feit, troepen met de rug naar de zee zouden strij- - J- r»-- - den. Ook vond die Fransöhe pretnier de Kema- listen nog al gematigd; tot duSVer was heele- - gebleken, dat zij een aanval op de zeeëngtfen in den zin hadden; en wanneer nu een ontplooiing van strijdkrachten plaats had, zou dit veel lijken op een provocatie. Sforaa deelde Poincaré’s inzichten en was het met dezen eens, dat een voor-conferentie diende te worden uit- geschekeld. Als de Turken er heen konden gaan, zou het de voorkeur verdienen een conferentie te*Venetië te houden. Dit is dan ook eigenlijk wel het voornaamste resultaat der besprekingen tusschen Poincaré, Curzon en Sforza, dat tij overeenstemming bereikten te dezer zake, dat het van belang was zoo gauw mogelijk een con ferentie bijeen te roepen om de voorwaprden te bespreken voor een toekomstigen vrede in het Oosten. Behalve Engeland, Italië, Frankrijk en Turkije zullen op deze conferentie ook Japan, Turksche taart hebben tij hier, tiptop, zeg ik al" Zij maakte een verschrikte beweging^ Zijn blauwe langwerpige oogen nool ijk aan. ,8 houd a vrij, tante, w hoeft hef geldstuk niet eens aan te breken." Zonder haar antwoord af te wachten, stevende Mi met rijn zwarte geribde ooievaarsbeenen naar het buffet. JBn trek nu uw mantel uit, tante Susel," zei hij, toen hij terugkwam, en met een beslistheid van toon, die het haar onmogelijk maakte, te weigeren. Zij deed het heel werktuigelijk. Zij voelde een prettige moeheid over zich komen. Zij had de oogen wel willen sluitèh in den zachten, donke ren hoek, een poos het schelle* harde leven daar buiten vergeten. JHoe oud ben je eigenlijk, Hans Zij vroeg het op den nieuws^krigen toon van het kleine meisje, dat kampt tegen haar slaap en zich graag een sprookje zpü laten vertellen. „Veertien, tante Susel I” Zij rekende uit, of hij haar zoon kon rijn. Neen. En al was haar zoon ook nog zoo moe derlijk, ontzag kon hij toch niet veel voor haar hebben. Dat maakte haar weer wat vetlagen. Zooveel zakgeld krijg je, dat je dat allee doen kunt?" 1 j Hij zag haar /oteeling wantrouwig van ter zijde aan en lepelde de sufcer «rit rijn glee. Wou rij hem uithoor en l Hij haalde <b echowtere op en «tak de lippen op de Immi eigene aterisr vooruit, ato om te fhriÏHk moet u mij uw «erewoord geven, begrijpt ui "Want anderei ZU knikte heel ernetig./- Jlnde s meg je ouj *>oc' allp mensete te bet gericht spuwen. AfgesptekenC En zij gef haar «erewoord tender zorg, wan| dat vrouwen ,^!aag kregen", det gebeurde wel order de arbeiders, els rij dronken waren, man» niet in boochaaMe kringen. Dot was jeugdige overdrijving, dat was ’Me, waarover rij graaf gelachen sou hebben, els ti| niet bang geweest wee, het v rtrouwen ven dln -Jongen nogmaail te verlleseii. jGoed, tante Susei, afgesproten Hij schudde zoo krachtig haar hand, dat ril bijna geachreeuw had. Daarna duwde hij h™*. weer in haar hoekje terug en zei zacht„Leri na op: nu geeft a mij eerst moer eens ue« merk; die verwed ik in den sigarenwinkel hlere| naaM op Le Miracle in AuteulL Het wordt heef zeker zestig voor tien. Vandaag om zee of «evew uw krijgt u dus in do plaats van de tien mariu die u mij geeft, minstens zestig van mij teraCf boort ur Susanne zag haar naai mot frooto ooyoa aiM en schudde het hoofd. .Neon Hens, dot begrijp tk atari Hij Khool a. *-*» Juud >m w a» —M» “p p“~ dn g.hoordi D.I wta «Ki Ua« UmM r de Dardanellen voorgeetelde cori- crachtige verdediging van Constan- - en een «Éentueebm mnritiemen aan- maal nog niet gebleken, ekenlana of wel een andere mogend- elijk zou maken. In een zoodanig ge- t Dardanellen-schiereiland ophouden te behoore^i. In verband hiermee ad- document der Britten te Constanti- nder 't beheer van den Volkenbond, irkije lid zou moeten rijn, te stellen, hieruit, dat de Turksche opvatting genaderd wordt. Het Turksche 3 nog dezer dagen in een berichKuit tieser uiteengezet en daarin werd ut er geen kwestie der zeeëngten be- Lde regeering ven de groote Natio- dering van Turkije reeds twee jaar z.g. nationale pact opstelde, waarin van de vrijheid der zeestraten werd „Als het bij mij| toch ook maar voldoende was I" Hij kneep de oogen dicht en sloeg achter zijn rug de armen om de leuning van zijn stoel. „Hoe oud is u, tante Susel T* JJrie en twintig." Ben recht begrip over den leeftijd van «*n vrouw had hij niet Maar veel sou det wel niet zijn, drie en twintig. JCrijgt u ook zakgeld F De vraag kwam haar grappig voor. Zij knikte. „Ja natuurlijk." „En dan komt u zeker nooit uit op het eind’ van de maand F Dat vroeg hij zoo zakelijk, dat plotseling al haar zorgen haar weer te binnen schoten. Ze vouwde de hanftj^ onder de kin en leunde met de ellebogen Haar goudbruine oogen keken dof naar heRhitte marmer blad vaa de tafel, op de leege, taartschotaltjezl Een merwaardig) wjjs en goedig lachje, gleed er over zijn krachtige, nog ongevormde trekken „Men moet zich weten te helpen," zei hij en verlegde zijn pakje boeken op de tafel Voorzichtig speurend vroeg rij: J3aa ver koop je zeker een boek, hè F jïoo groen —F Er lag een geringe verachting fa rifa vlegel- achtig blufferig antwoord. Wat dacht Jat goeie nanadi wel ^let eertqE» dubbeltjee wfa je toch ook Mms r Ba rijn mon had M nu vesl vaa EUaev els rij rich voordeed, sooala tij wee. tty keek op rijn ffarOTiI xilveren horloge. aangenomen. Over de bizonderheden is Turkije Griekenland, Roemenië en Zrid-Slnvië veriegen- bereid nog nader in besprekingen te treden, woordigd zijn. Turkije zal dus wel spoedta wor- Wat echter de kwestie van Constantinopel en den uitgenoodigd ter vredesconferentie te ver schijnen. Het antwoord der Kemafaten ob deze invitatie zal dus voorshands moeten wordkm af gewacht. Of zal dit antwoord gegeven worden in den vorm van kanonschoten Er doet m.l. een bericht uit Constantinopel de ronde, jólgens hetwelk Moestafa Kemel een aanval op touw zet om zich, niettegenstaande de vermaningen van den Franschen hoofbn commissaris, gene raal Pelle, in het beult van de Dardanellen te stellen. Het bericht zou in miBtaire geeüieerde kringen nog al ongerustheid veroorzaken en het antwoord van Frankrijk was eeweest: het terug- onwaarschijnlijk geacht, dat een der- gelijke aanval voor t einde der week plaats vindt. Volgens het bericht, waarvan niet valt te beoordeelen, of het een tendentieus» strek king heeft, wordt verklaard, dat de Turken ge bruik zouden maken van het fait, dat de Engel- schen al hun strijdkrachten nog niet hebben sefimge trokken. De Engelscben zouden echter naar, het sensationeel© bericht besluit vast besloten rijn de zeestraten ten kpste van alles vast te houden, zelfs wanneer de Pranschen en Italianen niet aan de verdediging mochten deel nemen.‘Wat hierv rende dagen van kanselarij werd hedenmorgen gehouden over het stelling en dat der schatkistbiljetten. De rijks- kanselier en de president van de rijksbank Ha- venstein heiden aai de partijleiders inlichtingen verstrekt omtrent het verloop en het resultaat der Duitsch-Belgiscbe onderhandelingen. Daar na had een bespreking van den elgemeenen toestand plaats. Naar de Germania mededeelt, ie met betrek king tot de besprekswen tusschen de Rijksbank en Engelsche financi^’ dat de regeering biliuw tot dekking van de bet opstellen. Voor dit i fói moedelijk de maatregelen noodig blijken, die door den rijkskanselier in zijn besprekingen met de vakverenigingen zijn aangekondigd, n.l. verhoogimg van den uitvoer door meerdere productie, vermindering van den invoer en be perking van den uivoer van artikelen, die niet bepaald noodzakelijk rijn. Het herstel van Noord-Frankrijk. Berlijn, 21 Slept (W. B.) Hedenmorgen heeft in het rijksministerie voor den Wederop bouw een bespreking plaats gevonden met het bestuur van het „Verband. Soriaiistiscber Bau- betriebe". Deze organisatie werd door het co mité van a<Aie <v6or de verwoeste gebieden uit genoodigd deel te nemen aan den wederopbouw. Een bijeenkomst an de vereenigingen vnn ar beiders in de bouwvakken zal vermoedelijk bin nen enkele <fegen plaats vinden. Het gaat daar bij om zelfstandige onderhandeHngen, die paral lel löopen met het verdrag tusschen Stinnes en De Lubersac. B e r 1 ij n, 2 I S e p t. (N. T. A. Draadloos.), tenden slaagden er in zonder ernstig letsel vrij Bcrlijnsche bladen maken melding van een u nieirwe Duhsch-Fransche overeenkomst tot her- Tournaye uit Luik werden gedood. BELG1E. Ernstig auto-ongeluk, B r u s s e l, >21 Sept Tegen 6 uur heden avond reed een auto, waarin vier personen zaten,' met een flinke snelheid den weg af vqn Francor- champs naar Stavelost Plotseling kwam ven uit een weide een koe te voorschijn, die doo? den auto werd gegrepen en over een vrij grooten afstand meegesleurd. Maar' de chauffeur, die niet meer meester was van het stuur, kon niet belettep dat de auto van den weg af raakte en opdffrfteboven in de aloot viel. Twee der inzit- OVERZICHT. eds wondt zoowel door de Franschen ie Engelschen betoogd, dat de hou- rij aannemen ten aanrien van de et nabije Oosten, erop is gericht den tewaren. Tusschen de metiiodes, die tannië en Frankrijk toepessen, bestaat hemelsbreed versdhil: terwijl de Brit- ordeel rijn, dat juist door hun mili- svertoon in de gebieden van den Le- 'urken ervan zullen worden weerhou- sief op te treden, rijn de Franschen 4en, dat juist het concentreeren van ten een provoceerend karakter n Engelsdhe zijde wordt ten over- f medegedeeld, dat Lloyd George vol- eid is vandaag de vertegenwoordigers reenigingen te ontvangen. Dezen n.l. ucht, dat Engeland zou aansturen op f en daarom achtten rij het noodig n dezer politiek den Britschen pre- r het oog te brengen. Wel is over dit nog niets bekend, maar Lloyd eft al vast ontkend, dat hij ook maar zou denken aan een nieuwen oorlog, bezoekers dit mochten meenen aj- Ingelsche lezing van Lloyd George’s rang zou hun bezoek gelijk staan Jrceeren vpn een wijd openstaande egeering wensohte geen oorlog,, juist vergestelde; alle maatregelen, die zij en juist het vooropgezette doel heb- >rlog te vermijden. vt echter niet weg, dat er tal van in- Engelschen zijn, die de Britsche poll et oogenblik nog al bedenkelijk vin- n van aanzien te Constantinopel moe- n Engelschen premier een uitvoerig im hebben doen toekomen, waarin zij ingen, dat wijziging wordt gebracht d’s buitenlandsche politiek. Zich stel- mogrefisdh en geografisch standpunt roepend op toezeggingen, die Lloyd oeger heeft gedaan, komen zij op je's recht op Oost-Thracië, Adriano- >pen. ‘Wat West-Thracië aangaat, mtemorandum aai^jeraden van West- i autonome provincie te vormen on- ming van den Volkenbond. Bulgarije een uitgang moeten erlangen naar zee. Aan den anderen kant wordt DUITSCHLAND. DE SCHADELOOSSTELLING De betalingen aan België: Berlijn, 21 Sept. (W. B.) Op da rijks- i een bespreking vraagstuk der schadeloos- M’n hebban aan de partijleiders inlichtingen ekt omtrent het verloop en het resultaat

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1922 | | pagina 1