I EUWS- EN ADVERTENTIEBLAD ’VOOR GOUDA EN OMSTREKEN AMBACHT, BERKENWOUDE, BODEGRAVEN, BOSKOOP, GOUDERAK, HAASTRECHT. M(X)RDRECHT, MOERCAPEIXE, NIEUWER» a. d. D„ OUDERKERK a. d. U„ OUDEWATER, REEUWUK. SCHOONHOVEN. STOLWIJK. WADDINXVEEN. ZEVENHUIZEN, ena K HMU NSIIM Vaertlendaagsoh Blad voor da Huishouding. :rste blad. Zaterdag 23 Sept 0040 BUITENLAND. iUILLETON. ber 19^2. en Maalstroom Uit om Parlsment. nmir hutaat iit i bladen. >it blad verschijnt dagelijks behalve op Zon- en Feestdagen (Wordt vgrvolgd). MM, A I wordt zonder gebreken geboren >este, die met de minste behept is. Roman van OLGA WOHLBRüCK. riseerde vertaling van Mevrouw Wessel ink—van Rossom. Jan het Icwnsverzekeringsbedrijf en de wijzi ging en aanvulling vèn de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek omtrent de erfopvolging. i dag pauze, om de Koninklijke be ren mr. Kooien tot voorzitter af te fiOLDSIlE jDOURAN Ware de Keer Wijnkoop een practïsch man geweest, hij zou, indien hij werkelijk haast had om met de regeering over een of ander onder werp te debatteeren, evenzeer den weg der in terpellatie hebben gekozen. Edoch, de heer Wijnkoop is géén practïsch man. Dies stelde hij voor een adres van ant woord aan de Koningin te zenden, hoewel dit slechts mogelijk is bij een Troonrede en niet bfj een Openingsrede. Dit formeele bezwaar was echter niet het voornaamste. En een kleine inconsequentie als het belust zijn op het geven van antwoord op een stuk, waarvan men zelf zegt dat er niets in staat, zou men den com munistische afgevaardigde ook nog wel verge ven hebben. Erger was, dat de heèr Wijnkoop door middel van een adres van antwoord „het arbeidende volk" in de gelegenheid wilde stel len aan de Nederlandsche regeering te zeggen, hoe de internationale crisis is op te lossen en dat hij vóór alles de buitenlandsche betrekkin gen wilde bespreken, waarover zonderling genoeg de Openingsrede een absoluut stil zwijgen bewaarde en waarop dus niets te ant woorden valt. Wij vernamen ook nog, dat de heer Wijnkoop door middel van een adres van o PrU» r»r kwartaal Ir. i O O k.n dok «bonn..r.n M d.» btfd. A. BHIKKMAM wedde tochl Was ze nooit in Karls- est of in het Ghinewald? Hij zwierf er in Karlshorst en zoo, kende de *am binnen zonder entree te beta- ook wel eens een goeden tip. En den mer had hij bijna vijfhonderd mark rerdiend. Nou ja, hij niet natuurlijk, sr met een heele troep jongens, de- akgejd bij elkaar, de grootste koos uit, els het gewonnen had, dan werd Wie gemeen deed, kreeg slaag, 'as maar één keer gebeurd. Toen had i troep een tip voor zich gehouden -h alleen gebruikt. Als men niet uit lan wedde* men maar in de stad op e paarden. Waar in een sigarenwin- enlijst hing, kon men gerust binnen echt er eenvoudig een briefje mee: peard in dat en dat concours, zoo plaats of overwinning, legde het geld ibank, kocht in elk geve! nog een retten, als er iemand in den «fake! ABONNKMBNTSPKUSt per kwartaal 128, par waak 17 cent, Zondagsblad sr kwartaal 2J0, per week 22 eent, overal waar do bezorging por koper geschiedt, ranoo per post per kwartaal /2J8, mot Zondagsblad /8^0. Abonnementen worden dagelijks aangenomon aan ons Bureau MARKT M. GOUDA» onao agenten en loopers, den boekhandel en da postkantoren. Onso bureaus Mh dageUpn geopend wb 2—4 oom Administratie T*L lal. 221 odaetio T«L Ml. e vrijheid dor «éeëngten aan te tasten j ïjlZ—JL- op Buropeesch gebied te brengen, hutn strijdkraditen zich hier- urhand zulten verzetten. Terwijl ;"t wordt uitge- ’ransche en Ita- TWEEDE KAMER. Het begin. Geen adres van antwoord op de Openingsrede. Interpellaties. De Grond wetsherziening. «t gebruikelijke samenzijn om het pro- nieuw samen te stellen. Het werd, ge- rwachten was, in zijn geheel herko- do suster haar verzocht het beddegoed weer mee te nemen. De kussens mochten echter wel blijven, aki mijnheer er aan gewend was. „Zeker is mijn man er aan gewend, zuzter, wat u hier kussens noemt, i» treurig! Zij latei» zich in Mn hebd samendrukken. Voelt o eens, suster, hos mijn kussens gevuld «IjnT De zuster voelde. Tegen de Glogauer kus sens was werkelijk niets in te brengen. Mevrouw Frank spande omslachtig de panta lons van haar man in de spanners, hing ze ia do kast en de lessen over de beugelt. „Mijn man h erg precies op zijn kleeren. Do pantalons strijk Ik hem om do paar dagen op, een bet we wtrijkplooi krijgt <?ok de kleermaker er niet in. Ook de domen strife Ik elke week. Mijn God, hoe zal $t allemaal hier gaan!" Zo telde de zakdoeken en toen de boorden. (Wordt vervolgd). ren nog nit» gèdaan*zijn':',^hr. ^Troelstra kon* van digde er althans nog eenige aan, o.a. over de werkloosheid, DUITSCHLAND. v Do situatie der spoorwegmannen. Wolff meldt d.d. gisteren uit Berlijn 1 Naar de bladen melden, heeft do raad va» hoogero beambten bij de rijksapoorwegen 20 doser een resolutie aangenomen, waarin wordt gewezen op den economischen noodtoestand, waarin de spoorwegbeambten verkeeren esi waarin voorts wordt verklaard, dat het to® niet langer kan gaan. Onmiddellijke en krach* tige steunverleening wordt noodzakelijk geacht om een catastrophe te voorkomen. Het schijnt onmogelijk de rust en do orde te handhave* als de regeering geen maatregelen neemt tegen' do misdadige prijsopdrijving en den uitverkoop van het land door valutasterke buitenlander* heet het in de resolutie. Salarbverhooging der rijkswnblenaren. Berlijn, 22 Sept (W. B.) Hedenmorgen vond in de rijkskanselarij een bespreking plaats tusschen vertegenwoordigers der Pruisische re* gearing en de leiders der partijen van de» rijksdag en den Pruislschen landdag over m* larisverhooglngen voor de ambtenaren. Naar verluidt wordt overwogen den algemeenen duur* tetoeelag van 473 tot 677 percent te verhoo* gen en den toeslag per hoofd, d. L den ver* hoogden duurtetoeslag op de eerste 10,000 mark van 492 tot 777 percent De honen der arbeiders zullen in verhoudinf worden veelgesteld. Het soc.-dem. partijcongres. A.r.b..,, aa s.pl (w. bj. o, U aociaai-demooratisch congres verklaarde do rijkaminister van Justitie, dr. Radbruch, oa, dat het voornaamste is de strafprocedure t» veranderen. Eveneens wordt een nieuwe straf wet voorbereid en wel met deelneming va» Oostenrijk. Br bestaat kans, dat wij, als *m» eerste stap, een DuHzch-Oostenrijksch wetboek ven strafrecht zullen uitgeven. Voorts wenschte hij de invoering van de ver* gerrakkelijking van echtscheidingen en herzie ning van het recht van buitenechtelijke kinde ren tot stand te brengen. Het hoofdpunt wordt gevormd door een rijkzarbcidegerecht mat tee* ken als bijzitters. Do telefonische verbinding met Duilschland. Berlijn, 22 Sept (W. B.). Aangezien ten gevolge van het stormachtige weer de direct» teMoonverbindihgen van Berlijn naar het bin nenland en naar Praag, Kopenhagen en Amster dam gestoord zijn, wordt het verkeer voor ^to ver mogelijk door omschakeling in stand ge houden. Geen sluiting der Berlijnsch* bioscopen? Als protest tegen de hooge belasting op do openbare vermakelijkheden zouden gistere» allo Berljjnache bioscooptheaters gesloten -wor den. Er bestaat echter, volgens een Berlijnsch bericht kans, dat het besluit herroepen zal wor* den, daar de commissie uit den gemeenteraad op het laatste ©ogenblik nog heeft toegeotemd in een vermindering der belasting. Verhoogd tramtarief. Draadloos wordt bericht, dat te Berlijn enkele tramritten van heden af tot 10 M. zijn verhoogd. Een Beierschs maatschappij voor den weder opbouw. München, 22 Sopt. (W. B.). Een aantal belanghebbenden bij de levering*» in natura op OVERZICHT. De toestand in het nabije Oosten is nu zóó, dat de Fransche en Italiaansche troepen gisteren uit de neutrale zónes bij Ismid en de Darda- nellen zijn teruggetrokken; de bezetting ervan geschiedt op het oogenblik door de Engelschen; de Britsche troepen worden hierbij gesteund door de vloten uit do Middellandsche zee en den Atlantischen Oceaan. Aan de handhaving de bezetting van Tsjanak houdt Engeland hard nekkig vast, omdat zij buitengewoon veel waar de hecht aan deze positie, die de zeestraten beheerscht. Wanneer Engeland zijn troepen zou terugtrekken aldus redeneert men in Groot-Brittannië zouden de Kemalisten de contróle over de zeeëftgten in handen krijgen ADVERTENTIEPRIJS» Ui» Gouda o» omstreken (b*t**Mnd» t*t dm b*nargkrta«)« J—-6 regels luiO, elke regel maar 0.25. Van buita» Good» m «te» heoenginlng» 1—6 regels ƒ1.65. elke regal maar /<k80. Adrertautifta f» bal Z«tesda<iMDn«r 20 H beslag op den prijs. IJafdadighrdds-advertantil» da helft W» dan prijs. INGEZONDEN MEDEDKKUNGENi U-4 regola 2J)4» aiteo aogoi mm» /BM Og de voorpagina 50 booger. Gewone advertantlSn en ingezonden medodeelingo» b® eootraet tol mnt gttOdaOMP» den prijs. Groota letten en randen worden berekend near plaatsruimta. Advertentlön kunnen worden ingezondeo door tuseehselrc—4 van eoBedo bockteM- dolaren, Advertentiebureaus ea oom Agenten a» SMcteei dean vóór do piaaMag aa» hel Bureau sd» ingakaman. taneindo van spaZM varaatoetd to sgw VOLKENBOND. DB ZITTING VAN GISTEREN. 'W Genève, 22 Sept. (N. T. A.) Do Volken bondsvergadering heeft zich heden roet vijf -JB—- kwesties bezig gehouden, nl. de bemiddelinga- en dan zou het gedaan zijn met de vrijheid procedure, do repa tricering der krijgsgevange- J pen, Georgië, Ooet-GaKcië en Armenië. "Hnjashi (Japan), die rapport uitbrengt over de toepassing der methode tot opldesing van in ternationale. geschillen, geeft een overzicht van deze kwestie, die in den vorm van amendemen ten op het Volkenbondsverdrag door do regee- ,_A en Zweden bij do eerste iring aanhangig is gemaakt. De kwestie werd in den loop der beide vorige Jaren bestudeerd door de commissie voor de amendementen op het verdrag en door een spe ciale commissie, die de ontwerp-regeüng heeft bestudeerd. De methode, die door de commissie wordt aanbevolen, wordt gekenmerkt door hot instellen eener commissie door een vrijwillig tusschen de staten gesloten conventie. Unden (Zweden) verklaart, dat zijn regeering het voorgestelde ontwerp gaarne aanvaardt. Het ontwerp wordt daarop, met algemeen* stemmen door de vergadering aangenomen. Do Brouckère (België) herinnert er aan, dat het werk, dat door Nansen is verricht, voor bet reputrieeren der krijgsgevangenen, thana geëin digd is. Uit naam vun de vijfde commissie der Volkenbondsvergadering verklaart Do Brouc kère, dat Nanseh zich bij de uitvoering van die opdracht verdienstelijk heeft gemaakt Jegens de menschheid. Lapointe (Canada) stelt een resolutie voor, dié den Volkenbondaraad verzoekt de gebeurte nissen in Georgië met aandacht te volgen, ten einde op het gunstige oogenblik te trachten langs vreedzamen weg en overeenkomstig de be palingen van het internatiom.' recht hot hor stel van normale toestanden in Georgië in het leven te roepen. Deze resolutie wordt dopr de vergadering aangenomen. De Brouckère doet een krachtig beroep op de vergadering ten gunste van de Georgiër* die hij bezweert geduld en moed te toonen. Lapoint (Canada) dient in een welsprekend betoog een resolutie in bij de vergadering, die haar aanneemt. In deze resolutie wordt de werftch herhaald, uitgesproken door de tweede vergadering, strekkende, dat de Volkenbonds raad de aandacht der voornaamste geallieerde -. Reutendieridit, volgens hetwelk en geassocieerde mogendheden vestigt op de Kema] zich tegenover generaal Pelle bereid zou wenschelijkheid om eerlang de juridische positie van Oost-Galiciö te regelen. digen, op voorwaarde, dat de geallieerden deze streek geheel zullen verlaten en aan alle Turk- sche eischen wordt voldaan. Inwilliging van dezo voorwaarden van de zijde der Engelschen, ge zien hun gehecht zijn aan de bezetting van Tsjanak, is moeilijk te verwachten. En ook znl Engeland er niet voor zijn te vinden, dat de Turken behnlvo Constnntinopel ook Thraclë, waarop de Turken zeer beslist staan, erlangen. De toestand blijft dus moeilijk en onzeker. D* crisis blijft dus bestendigd en afgewacht moet nog steeds worden of de ontwikkeling van den toestand zal leiden tot een gewapend conflict, dan wel tot een minnelijke schikking op een vredesconferentie. het aanzetten van de machine, un mr. Kooien het woord, hij heeft taarmee hij het hem opnieuw toever- oorzjtterschap aanvaardde, zoo goed gewijd aan de verbouwing der Ka» riten. Niemand werd vergeten: ne- lerzte Kamer, Raad van State, de ad- ixr ter griffie, ingenieurs, aannemer, ig ambtenaar, de werklieden, die al- akten tot het slagen van deze vérbou- ke aan rechtmatige verlangens tege- t, zonder een oogenblik de vereischte uit het oog te verliezen. Het „stout plan" om met 19 September gereed hiermee werkelijkheid geworden. »t het zegelkantoor nog bij de Kamer worden, hetgeen in den loop van dit fesdueden en waardoor een belang- Btering vóór hef publiek, de Kamer- en de pers zal worden verkregen, ilisten weten, dat eenig geduld nog en zij berusten hierin gaarne, nu voor lietere tijd nadert en de voorzitter, Tde thans ontoonbare vertrekken voor enwoordigers der pers" te gewagen, iet hart heeft gesproken. Een ernstige |de blijft helaas, dat de perstribunes, t in de eerste plaats aankomt zoo on tlijven. Maar daaraan schijnt voor ts te doen. ?ns allerlei huishoudelijke voorzienin- e parlementaire machinerie weer op Hengen. De commissie voor buiten taken werd herbenoemd, de afdeelin- uw samengesteld, de aftredende le~ uishoudelijke Commissie en Commis- stenografie en tachygrafie herkozen, sch niet meer bestaande vragenuur Vrijdagmiddag kwart voor vier be de centrale sectie opnieuw samenge- irbij één plaats aan een man van Dresselhuys) werd toegekend. ?ns kwamen de interpellatie-aanvra- n van den S D.A.P/er van Braambeek inder dan drie van Vrijheidsbonden, het nieuwe lid mr. Boon, wien men „goeden ouden tijd” ongekend snelle i treden gaarne vergeeft, wéar hij de over de electrocutie van het Gooi ind wil voeden. De andere interpella- 'fen de exploitafie-tekorten op de n, de voorgenomen opheffing van - - :ement van Landbouw en de werking October komen verschillende wetsontwerpen in iwet En hiermee zal het interpellee- openbare behandeling, waaronder de regeling kwam- Den volgenden morgen haalde men zijn geld en klaar was Kees! Susanne zat met koortsheete wangen en schit. terende oogen. Dat was werkelijk een sprookje, het sprookje, waarop zij altijd gewacht had. En het moest tot haar komen door een jongen, die met korte broek en boeken onder den arm naar school ging! Zij trok aan haar handschoenen, aèn haar kraag. Als dat alles zoo ras, dan was er immer geen nood meer, dan konden de armsten zich geld verschaffen, dan „Hans, je liegt mij wat voor, dat kan niet waar zijn, dat zou Hans Graebner haalde d« schouders op. Als zij hem niet geloofde, ook goed. Hif had haar uit de rats willen helpen. Zij kon burners ook onder de.hand bij andere menschen informeeren! Hij wou er ook heele- maal niets meer mee te doen hebbenl Hij stond op, haalde zijn jas van den kapstok. Susanne bewoog zich niet. Wat waren die jon gens toch licht geraakt! ^Je moet toch met je laten praten. Hans! Als ik je nu die tien mark geef Hij werd driftig „U geeft ze mij immers heelemaa! niet Ik wil ze immers heelemaal niet hebben. Denkt v, tante Susel, dat ik iets geef om uw tien mark? Gaat u voor mijn part zelf naar den sigarenvent. Ik zal u den winkel wijzen meer ka» ik niet doen.” Hij knoopt* zij» jas dicH^ raapt* emergldc met zijn lange jongensachtig rood* vingérs de boeken op. Susanne stond op het punt te gaan huilen. Ben kwade duivel leek haar d* jongen. Bn kleintjes vroeg zij „fa het dan ook heel zeker, dat «eetig mart wfar oom, komt? Hij zal torh verwonderd zijn. Ik bel toch anders nooit opl" Zij was gewend aen kleb* noodleugens *n zei: „Ik zal zeggen, dat Ik mijn nieuwe hand schoenen bij julie vergeten heb. Afa alles goed Is, zeg je, dat je ze gevonden hebt en-...an ders „Heb ik ze niet gevopden, <oedr Het was toch heel gemakkelljh elkaar t* be grijpen. Dankbaar glimlacht* zit t«g*n hen». „En hoe krijg ik dan mijn handschoen*», Wte fe ze vindt!" „Tot morgen zult u moeten trachten. U kunt Immers bij on» komen Of, aU o wilt, tante Susel, kunnen jglj elknsr om haK een aan de bocht van de cndergrondsche ontmoeten. Ik moét mcrgen vroeger naar huw. Eiken dag kan ik mij door mijn vrienden ook niet laten uitnoodden!” o Hij lachte haar weer toe, met kwgjongen*- zcmtpe ©ogen, -n tijii «imusitnu w»>v, heet je over elkaar gegroeid* tanden gaven r ,n m*nn*- Maar alles hoefde roer zijn ouden hacr ook1 lijk* aantrekkelijihaid Zij Hepen naazt elkaar niet te vsrtelW SuMMie deed *en «arretende greep fa hear I beurs. „Ik zal j* ,‘len mark meegeren, Han*." Hij wee nog ahijd geërgerd, nam het geld aan, zonder haar aan te kijken, bijna met tegen- j zin allero omdat h*t hem onbehoorlijk j scheen sich. rw terug te trokken. gen, die stijgt, terwijl de gulden daalt! Doch scherts ter zijde. Hoofdzaak was, dat het ont werpen van zulk een adres tot hopeloos ver warde discussies zou leiden, terwijl men te voren wist, dat men, onvoorbereid over aller lei zéér «Igemeene onderwerpen debatteerend, tot geen zakelijk resultaat kan komen. Men is dan' ook zoo verstandig geweest het voorstel Wijnkoop met eJgemeene stemmen, op die van da beid* communisten na, af te stemmen. De Grondwetsherziening is daama nog afge daan. Hoofdstuk III (de Staten-Generaal) heeft om de bekende redenen vaststelling van het vrouwenkiesiecht in de Grondwet en de ver- hooging van de schadeloosstelling voor de Ka merleden) 12 stemmen moeten missen, Hoofd stuk II (van den Koning) 4 en eenige andere hoofdstukken 1 en 2 stemmen, terwijl een drie tal hoofdstukken er zonder stemming doorge gleden zijn. Het was een slap debatje, waar niet de minste spanning in zat en de buitenstaander zou niet gedacht hebben, dat hier een Grondwetsherzie ning plaats had. De loges waren leeg, de stem ming mat, minister Ruys deed er zelfs geheel het zwijgen toe (wat wel heel erg gemakkelijk was, maar toch ook weer niet onpractisch en zoo was de tweede lezing van deze weinig be langrijke Grondwetsherziehing in een goed uur afgedaan. Neen, een „historisch moment" was het niet! Hiermee had de Kamer voorloopig alweer haar taak volbracht. Zij is nu thuis aan het be- studeeren der papier-stapels. Dinsdag 3 October en volgende dagen ko men de Stuatsbegrooting en tal van andere wetsontwerpen in de secties (oa. het voorstel Fleskens inzake invoerverboden en de wijziging van de Lager-Onderwijswet)Donderdag 12 dezer engten. In de Engelsche berichten komt dan ook telkens de stekelige opmerking aan het adres van Frankrijk voor, dat de geallieerden plechtiglyk waren overeengekomen voor het principe van de vrijheid der zeestraten op te komen en dienovereenkomstig de geallieerde en antwoord den Russischen roebel wilde verdedi- gedemolitaris*erde zón* bi£Tsjanak hadden in- rijgen Van Noorwegen gesteld. Maar Engeland veftiest niet uit Tsja- Volkenbondsvergaderini n«k weg te geen; Ke( xl donood. .honderlijk q. kwelti, wnd ln dc optreden en ook blijven de Britten nadrukkelijk Betoogen, dat niet alleen, wanneer de Turken Tsjanak aanvallen, n^aar ook wanneer zij el ders een t king is de vrijheid en de vijandelijkheden op over 1 tegen gewaponffl in Engeland ontstemming en spijt sproken over het feif, tint de rrat Hannsche contingenten uit de Aziatische zónes worden teruggetrokken, blijft Parijs deze han delwijze een bewijs van Frankrijk’» vredelie vendheid noemen. Infusschen zijn er aanduidingen, die wijzen op een verscherping van de situatie: de Ke- malistische voorhoede heeft de grens van de neutrale zóne bereikt en de eerstvolgende uren, aldus een Reuter-telegram van gisteren, zal blijken, of de Kemalisten tot een actie tegen de zónes zullen overgaan. Er hoerscht nog een groote onzekerheid en dit blijkt uit de verschil lende berichten, die omtrent de crisis in 't na bije Oosten worden gemeld. Terwijl uit Genève wordt bericht, dat de Kemalistlsche vertegen-1 woordigers te Rome en te Genève verklaren, dat de regeering te Angora bereid is de bemid deling van den Volkenbond te aanvaarden en een B. T. A.~telegram uit Constantinopel inhield, dat generaal Pelle te Smyrna een langdurig on derhoud had met Kemal, dat slechts aanleiding gnf tot optimisme, meldt de corres]>ondent van de Times te Cons'antinopel daarentegen, dat hij reden heeft te gelooven, dat genernal Pelle, die gisteren te Smyrna is teruggekeerd, Kemal in een onbuigzame stemming vond. Uit derge lijke uiteenloopende berichten vallen natuurlijk geen positieve conclusies te trekken; ze spre ken elkaar vierkant tegen. Ten overvloede komt er nog een T hebben verklaard de onzijdige zóne te eerbie- „Ik wed twintig mart. Meer kan ik u niet «eg gen. Als het beest valt, dan Is het geld naar de maan. Maar vaarom moet het dan vallenl Evengoed kan Ik onder de auto komen, als ik nu over den rijweg ga. Of er kan ook een verschui ving zijn dat komt ook voor!" Hij keek zonder belangstelling door het bree ds glazen raam naar buiten. Hij had zich de tong wel willen efbljten, omdat hij zijn tante iets had gezegd. Als de andere jongens het wisten! Uitle.chen zoqden zij hem en afroseen nog toe. En als zij hef niet deden, dan was het alleen maar omdat hij bij den Jockey Percy Well, die zoo licht als een veertje was, daar ginds in Karlshorst in en uitliep en den van alles te hooren kree^. Vader had Perry Well een* een sleutelbeen gezet" en later was hij er eens heen gereden naar de mooie villa. Het piepjonge vrouwtj* van den Jockey was vree- selijk aardig geweest, had hem fates» rilden op ...t - -w haar hengst en vader had er plets I achtige oogen. m zijn •chHferend witte, een dat hij nu en dan WrU ©era oprecht. We* I I^.J» XZ™ dikwijls hij er' daams k»rem, tefat vsdar nteH vijf. Jo/tg geslrh» e*» bijna M.»r mIIm hrwtLG man xiin ©udam nok1 ««nervkkaliilthoid Zfi Henen naai i naar bvttan. J I '-wte StHm, daar ginds, links, ga Ik j roet aw tien mark’es binnen." Maar «IJ keek schuw fangs den trinkal heen, '«rwtfl zij snel naar de naastbij gelegen halt* hep» MeWotni Alm* Frank maakte morgens na d* j*»rtlj d*«voor haar man beatesnd* k«- w mer in hot .sanatorium «elf in orde „Du» onthoud het paard: L* Mi-wS* h*et Zij had &en dotijn faken» m*eg*br»cht en het, Auteuil, de derde wedloop." *igcn kusten». Zij betastte de jMtw* k*ek Zij hW m*t «fwemd gebaar haar hand op. sditer <le donkerblauwe jmegordljnan, of *r ^Neon, Hans, daar begrijp Ik niets van. Jeook stof In d- hoeken fag, veegde met d* j moet het w»M «eggen, bel mij even op." vlakke hand óver de fade der wn*cht*!e| *n I gMT Menki Voorzichtig vroeg htf: „Is u dan ook «eH I knikte voldaan, daf alfa» zoo pitrlijk ne’j** *nqoathand*! of W na» hes «oemeil no* ik dan sereen, ate I goed in oed* was. Zij ««gorda rich all**n, toen ZOON, GOUL.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1922 | | pagina 1