ng GOUDA EN OMSTREKEN NIEUWS. RN ADVERTENTIEBLAD VOOR ilden! Jaargang o. 1B041 z- enz. BUITENLAND. ,/!?s FEUILLETON. Maandag SS September‘19212. I In den Maalstroom BERGAMBACHT, BERKENWOUDE, BODEGRAVEN, BOSKOOP, (WUDERAK, haastrecht, moordrecht, moercapelle, nieuwer- KERK a. d. IJ-, OUDERKERK a. d. IJ., OUDEWATER, REEU Dit blad verschijnt dagelijks behalve op Zon- en Feestdagen ABONNEMENTSPRIJS 1 per fcwartaxl ƒ2.25, per week 17 cent^iet Zondagsblad per kwartaal 2.90, par week 22 can|. overal waar de bezorging per looper geschiedt Franco per post per kwartaal 8.U, mat Zondagsblad 3,80. JWtJK, SCHOONHOVEN. STOLWIJK, WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, en* miön, byn* sel heeft vustg«s'.eld, dat, daar er geen getuigen Ingazonttan Nlededeellngan. 4, 27 8851 vii voortgaan. -5 aj 16 geen inventaris opgemaakt, zus rond en knik- Wij tul- avonds ssel inl - regeering 'i een aan o p* ten van DE LEVER’S ZEEP-MY impvolle DPOST” itgevend X FABRL XkAHTEBVAN -MMUGHTZKP i Roman van OLGA WOHLBRüCK. Geautoriseerde vertaling van Mevrouw Wesselink—van Rossum. de aanvaar- worden be- j {ij Xuw u“: UW UntfEH BLUFT PRACHT» I i.u; NIET .BOENEN speciaal rloostr.; IEN: fc Wordt er ordig b. toegezaar elef. Noe. riro-reke- i betaling ng geven nen voor Parijs, schrijft in een ook door een n enkele bur- igewoond, h«d hield tot/het in. met allo ba- □luten indruk ng etrikt eer* inete aanmer- or ook de «ul- ■machine borg loopig niet te koopen. Ik zal je wat iJL.°nze zaak laten sturen, als het op fa.” „Nou ja natuurlijk, maar maak je nou klaar, anders mis je den trein nog.” Terwijl zij in de breede alkoof glpg, waarin, zools in elke kamer van het Graebner Sanato rium het bed, de waschtafel en de kleerenkast stonden om haar handen te wasschen en haar hoed op te zetten, ging hij naar het raam. Hij had het uitzicht over den heelen tuin, den voor gevel met ramen van de kliniek, de wijd open staande poort en daarboven uit een klein stukje van de zon beschenen straat. Toen hij het gele kantengordijn opzij schoof, zag hij nog net hoe een vlugge, jonge, vrouwe lijke gedaante met diep gebogen hoofd, en een kleine sealskin muts op het bruin haar, snel de poort uitliep. Vlug liet hij het gordijn weer val len. „Prachtig is het uitzicht niet bepaald," zei Al ma, terwijl zij zich krachtig de *«anden af droogde. „Het gaat," zei Felix Frank; er lag in zijn oogen een stil lachje. Het verdween ook niet, toen dadelijk daarop een lange, kbtvormige wagen uit den tuin de straat inreed. En pas toen hij zich plotseling omhelsd voelde worden en het wat breed geworden, altijd nog mooie en ronde gezicht van zijn vrouw zich tegen zijn donkere wang drukte, vloog er iets van pijn lijke verbazing over zijn trekken. Daarna legde beiden een kort bezoek af bij mevrouw Elise, aten in hun hotel, aan de Leip- ziger Platz, „als twee verliefde luidjes,”* sooals Alma zei zaten na de geledigde flesch „Hen- kell trocken" nog en kwartiertje tegen over elkaar, zonder te spreken, elk met zijn eigen gedachten bezig, die in niets met elkaar overeen kwamen. DUITSCHLAND. De fusie van de Duitsche socialisten. Gera, 23 Sept. (W. B.) Hef congres van de onafhankelijken heeft met 192 tegen 9 stemmen de motie van Crispien tot fusie met de meer derheids-socialisten aangenomen. De moord te Obercassel. Brussel, 23 Sept. (B. T. A.) De juridi sche commissie in zake den moord te Obercas- Vcrklaringen van Lloyd George. Londen, 23 Sept. (R.) Lloyd George heeft in een k spraak tot journalisten ver klaard, dat de Engelsche politiek de volledige vrijheid van de zeestraten ten doel heeft, onder toezicht van den Volkenbond, in het belang van alle landen gelijkelijk. Londen, 23 Sept. (R.) In zijn uiteenzet ting voor de journalisten zei Lloyd George oji„ dat alles wat de Engelsche regeering de laatste dagen ondernomen heeft niets te maken heeft met het gelijk of ongeluk ia hst C Turksche geschil, dat geregeld dient te door een congres van de geallieerden met de oorlogvoerenden. Do Britsche handelingen wer den voorgeschxeven door twee overwegingen van het hoogste belang, waarvan de eerste is dat het een eerste vereischte voor den vrede is, dat de vrijheid van de zeestraten gewaarborgd zjj. De voorgenomen Britsche actie dient om te verzekeren, dat niets deze vrijheid zal bedrei gen. Daarin gaat Engeland niet een eigen weg, maar voert het eenvoudig de politiek uit, welke de geallieerden in October 1918 overeengeko men zijn. Wij zijn, aldus Lloyd George, geen duimbreeds afgeweken van het standpunt, dat wij toen innamen. Ons tweede doel was het voorkomen van de uitbreiding van den oorlog tot Europa. Indien de oorlog zich uitbreidde tot Thraciö, te midden van de wrijvingen tusschen Turken, Grieken, Bulgaren en Servië, zou het gevolg niet te overzien zijn. Met deze beide doeleinden voor oogen heeft Engeland de stel lingen aan de zeeëngten versterkt. Wat de neu trale zöne betreft is het volkomen onpartijdig. Toen hij de Grieken onlangs waarschuwde tegen den opmarsch naar Constantinopel heeft de En gelsche opperbevelhebber dezelfde woorden ge bruikt als nu tegen Kemal bij Tsjanak, nJ. dat hij niet kon toestaan, dat zij de onzijdige strook betraden. Ten aanzien van de bewering, dat de Engel- schen een botsing zouden uitlokken door Tsja nak te houden, zeide Lloyd George, dat naar de meening van de Britsche militaire raadgevers het behoud van Tsjanak noodzakelijk Is om de vrijheid van de straten voor ongewapende sche- overvleu- Een con- doch ook n den weg ellen onze issarissen, IES! trckkings- ook de rechte, slanke figuur in de gestreepte katoenen japon en gezicht onder het witte zusters- lat de wenkbrauwen boven de wat diep- lichtgrijzeroogen nog eens zoo donker lijnen. 4^ komt mijnheer al, dag mevrouwT I Felix Frank beleefd voorbijgaan en ^'voorzichtig achter Driftige menschen verstaan gewoonlijk de kunst van veinzen niet. i kan dc wielen m en ook on- rlchtinfr, met leid. De rem n alle wielen, el ijk, dat men xien kan. In er tal rijke'pu- llige besluiten aren. dat de dames raaien Renoeg I weer bereia- en. eer goed. oiler en reeds <king moesten nplaatsje ver- :h voorbeeldig de Simplex vriendinnetjes I of a-sexueel wil, maar in dig is als de kens de draai- je en een en- •atie avn Beh uilde. :he Courant" Wat wist een ongetrouwde zuster van die kleine verlangens eener getrouwde vrouw? Me vrouw Alma streek zich over.de vochtige oogen en sloot toen energiek den koffer. ,.Die kan zeker wel op den zolder, zuster Den naam wilde zij tenminste te weten ko men. „Zuster Friederike." Alma zag haar droevig aan en gaf haar de hand. „U kust moede isi „Wij Heel Koel i ter De zuster glimlachte. „Dat gebeurt slechts bij de bedlegerige zie ken". Mevrouw Alma zuchtte. Veel zou Felix niet weer thuis brengen van zijn keurig linnen- «oed!.... Zij zette twee doozen met postpa pier op de schrijftafel, die tusschen de tweS romen stond, legde de schrijfmap in het midden fn daarnaast een stapel muziekpapier, daanut Verdeelde zij symmetrisch de portretten van de Vier kinderen, van haar zelf en dat van zijn zuster Ottilie op het overgebleven blauwe la ken. »»Als hij ^er voorstellen, dat FJ thuis is," zei zij en glimlachte tegelijkertijd weemoedig en bevredigd. „Wij xijn nu twaalf jaar getrouwd geweest ff nog geen dag van elkaar af." voegde zfj er *r verklaring bij. „Uw echtgenoot is immers niet zoo hQ “1 dus wel niet zoo lang hier blijven,” troost- f de zuster. T Mevrouw Alma knikte haar dankbaar toe, erzoek van jgste serie- lagenten en vóór 5 uur, deelen (d. ummers èn ar ook aan Obligatie- tijdig vol- >eilijkhaden ;ot het uur et. till II I u niet voorstellen, hoe het mij te zuster Friederike I" j fiaken veel mee, mevrouw.** I ctipersoonlijk, bijna koel was haar toon, wès blauw-met-wit het langwerpige gb*,rv... mutsje, liggend) deed w „Daar Zij trok de deur uit gewoonte n zich dicht. Felix keek vluchtig in de kaï JBen je el klaar? Zooveel te neter. wij zui len nog in het hotel eten en dak breng ik ja naar den trein. Je hebt toch hoop l|f al gepakt?" Het lag niet in zijn bedoeling haar te kwet sen, hij wilde alleen maar eindelijk eens bevrijd zijn van haar bedroefd gezicht, eindelijk eens tot rust komen. Drie dagen lang had hij niets anders van haar gehoord dan maatregelen, wat hij te doen of te laten had. Nooit was hem zoo opgevallen, hoe zg hem aan den leiband had, dan nu hij op het punt stond, er zich van te bevrij den. En dat prikkelde hem nog achter af. 4k heb je twee divankussens meegèbracht, FsUx, sn ook de beddefruwna. Onze portret ten staan op ie schrjiftaiel. Papier hoef ie voor- hun bijeenkomst te Parijs in Maart j.l. aan zienlijke territoriale wijzigingen aango- bracht in het verdrag van Sèvres ten gun ste van Turkije. De Britsche regeering Toen Frank zijn sigaar half opgerookt haA vroeg hij om de rekening. i Alma voelde een brok in haar keel. „Moet ik geen groeten meenemen voor ds kinderen thuis?" „Wat beteekent dat» moet niet? Dat kan Js toch zelf wel begrijpen I Dat hoef Je toch nfef eerst te vragen!” Zij doopte de handen in de vingerkom als ta een waschkom. ,J9 hadt het ook uit je zelf kunnen zeggen P Hfj schoof den kellner ongeduldig het geld toe. Zijn liefdeloosheid maakte haar driftig. i ^Je bent zeker al blij, dat ik wegga F ^Ja, ik verheug mij ontzettend!" Het moest overdreven ironisch klinken eti haar daardoor gerust stellen, maar door zijn ongeduld kwam het er toonloos, droog en boos uit. De toon overmande haar. „Nu, misschien schrijf je tusschen belden wel een briefkaart opdat wij weten, hoe het je gaati Of misschien moeten wij ons dat ook maas voorstellen Daarom had zij zich zorgen gemaakt, daarom zich al die moeite gegeven, daarom zonder, morren zich geschikt in de lange scheiding, ops dat bij haar als een lastige vlieg van zich schuddeAlles had zij voor hem gedaan, zelfs de haar zoo dierbare zaak veronachtzaamd, en nu zelfs bijna onder do hand verkocht omdat hij genoeg had van dat „klein winkelgedoe." Dal was nu de dank. Als haar vader dat beleefd had! De portier kwam., en zei, dat de auto met do bagage wachtte, het was tijd, -J (Worlt TwrolgiJ. dam weder laddelH- en ing maken, lorgevallen. i zeer sterk in grooten i de hoofd- uis „There- lilletje dus. lijs wil per menschen eventueels met haar toegekend ter van de rie 600 No. jt net 600. sou kiezen, nd volgens egrammen. ag zit met Ie kwijt, en ijt de heer Woensdag- i nogmaals wilt er ook dspeler, de chitterende Woensdag, tuis met de 'oor Bouw- i ontvangt 3 Hilleigers- :00 lijfrente luwmeester ui op 240 ote hulde lent zonder rvan profi- 'tellen van am plaats stemde in deze concessies toe en i s ten volle bereid onpartijdig deel verdere be- een vredes- aanzien van i Thracië en l>en te veizekerm. „Wij willen Gallp i Ml Tsjanak niet vasthoudon alleen in Engeland’* belang. Wij zijn niet van meening, dat Engeland daar alleen de verantwoordelijkheid dient tel dragen. Wij zijn van meening, dat de vrijheid! van de zeeëngten gewaarborgd dient te worde* door den Volkenbond In het belang van alls landen. Wij nemen geen woord terug van wat wif urklaard hebben over het Turksch blijven vast Konstantinopel. Wij willen geen strijd ontketae icn over dn soevereiniteit over Oost-Thraci^ maar eerat moet de vrede tot stand zijn ges bracht. Wij zullen ons best doen onmiddellijld oen congres te beleggen van rille betrokken lan* den, ten einde een blijvenden vrede te vestigen, Do vrede is ons doel. Wij beschouwen den oor log als een ramp. Dientengevolge nemen wij de beste maatregelen om hem te voorkomen. Het oordeel van Da Temps, 2 3 Sept. (Havas). De Tempe bespreking over de jongste ons derhandelingeri Men kan menacheMjkerwijs tegemoet zien, dat de Ooetersche quaestie zal worden opgelost. De wensch, zonder ophouden door Frankrijk es Italië geult, dat de vrede bewaard zal blijven, begint vrucht te dragen. Indien er geen totaal onvoorzien incident voorvalt, mag men hopen, dat er morgen een aanzienlijke ontspanning ia den toestand zai zijn ingetreden. Er bestaat thans werkelijk vooruitzicht op vrede. Ook heeft het feit dat er te Smyrna contact ia geweest tusschen Moestafa Kemal aan deaf eenen kant en admiraal Dumesnil en generaal PaMé aan den anderen kant, er prachtig toe bij- gedragen opheldering in den toestand te bren gen. Men verkrijgt de overtuiging, dot, in tegens spraak met de meeat tegenstrijdige inlichtingei^ die van velschillende zijden worden in omloop Griekech- gebracht, Kemal zijn opvatting niet heeft gewijs te worden tig<L Hij houdt vast aan de eischen van het Nas tionale Pact Aan den anderen kant geeft hj| blijk van reëelen politieke» sin: door te tracks ten een vreedzame oplossing te verkrijgen vat het Ooetersche vraagstuk. Het komt er niettemin op aan aldus ve« wolgt de Temps geen kostbaren tijd te verlie> zen met onderhandelingen over bijzaken. Wunl de toestand wordt met het uur ingewikkelder^ en indien er een of ander incident zou voorvals len tusschen de Britsche strijdkrachten en de ongeregelde Turk sche troepen op den Azle tie schen oever van de Zeeëngten, sou dat de lont in het kruit kunnen zijn. Frankrijk zal alle diplomatieke middelen, waarover het te beschikken heeft, gebruiken om de Turken aan te sporen tot voorzichtigheid. Het vertrek van Franklin Bouillon va® wiens vroegere onderhandelingen met de regeos ring van Angora men op de hoogte ia en va® wiens actie de regieringen van Engeland en Italië In kennis zijn gesteld heeft zeker d® strekking om de Turken tot kalmte en geduld aan te sporen en hen er van te overtuigen van hoe groot belang het voor hen Is om ds pogingwv, die te Parijs en te Rome worden g<w dean om den weg te bereiden voor een billij ken vrede, niet in gevaar te brengen. Satisfactie bij de geallieerden. L o n d en, 2 4 S e p t. (R De Zondagmorgen- bladen spreken hunne voldoening uit over d< tusschen de geallieerden bereikte overeenstem* ming inzake de Ooetersche kwestie. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Rureau: MARKT 81. UOUUA^ bU nnse agenten en loopers, den boekhandel en de postkantoren. Onze bureaux zijn dagelijks geopend van 2—-4 uur.j Administratie TeL Int 121 Redactie TeL MIL ADVEIlTKN’nEPHIJSj Uit Gouda «m omstreken beboerende tot de® bezorgkrtngjl 1—5 regels 1.RÜ, elke regel meer 0.25. Van buiten Gouda e» dea twzorgkrüjgl 1—6 regels L55, elke regel meer 0.30. Advertuntiön In bet Zaterdagnanuner M bijlag op den prijs, l.lefdadighoids-advertantiën de helft van den prija •'K’.raONDF.N MEDEDEELINGENi 1—4 regels /2.0B, alka regel maar ftLM. O» voorpagina 50 hooge.r. jnwone advertentiën cn Ingezonden mededeelIngen bö eontrart tot star gareduee* den prija Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte. Advertantiën kunnen worden ingezonden door turechankomst van eolleda boekhan delaren, Advt-rtentiebureanx en onze Agenten an moeten daags vóór ds plaatodag nan bet Bureau z(jn jngekotpen. tanalnds van opname verzekerd to sjja. Aarzelend vroeg zij: Misschien schrijft u mij eens, hoe het hem gaat of als er wat bijzon ders isof als ik ’t u eens vraag!" De zuster glimlachte weer. „Als er iets voorvalt, schrijft mevrouw Graeb ner zelf of dokter Baumann. Wij mogen geen inlichtingen geven over de patiënten. Dat zou schadelijk kunnen zijn." „Zoo, zoo Het Al ma Frank steeds onbehaaglijker te moede. Het was haar, of zij van elk recht over haar man afstand gedaan had, als had zij zelf onvoorzichtig een wijde deur opengezet, waar door ieder kon binnenkomen, om zich tusschen haar en hem te dringen. Dan was het tenslotte toch nog beter geweest, als zij een kleine ge meubileerde woning in Berlijn hadden gehuurd, en zij er zelf over gewaakt bed, dat hij de voor schriften van de dokters opvolgde. Om een beetje leververvetting had men toch niet dade lijk van elkaar hoeven te gaan, weken cn maan den lang misschien I Zij stelde zich voor, hoe leeg en verlaten her huis zou zijn zonder hem. De vier kinderen bij elkaar gaven haar niet zoo veel te doen als hij, zijn kleeren, rijn schrijftafel, het eten. Hij at nu eens dit, dan weer dat niet. De gevreesde onverwachtheid van zijn besluiten, die zij toch ook weer prettig vond, hield haar altijd bezig. Zjjn gewoonte, ontelbare malen per dag met op den rug gekruiste armen door alle kamers te loopen, voor elke kleinigheid, die hij met kon vinden, het meisje te bellen, bij goede stemming beele scènes uit ds opera’s van Wag ner voor zich zelf te zingen of voor haar te gaan staan en haar als een snoepachtig kmd te vragen: „Heb je niet wat lekkers voor mij gaf haar een voortdurend en prettig bewustzijn van zijn tegenwoordigheid^ waarfoor rij alle groote en kleine moeiU^riteden ffMOMi «p rin koon ta® nwi. bij waren, het meest aannemelijke is gebleken,, daf de sergeant Sta?, onvQOrzi^tijy met 4bn re volver, dien Rogiers hem zonder eenige aanwij zingen in de hand gaf, heeft gemanoeuvreerd en bij ongeluk Hen soldaat Bouclc'.iuyt heeft ge dood. Stas, die zeer onder den indruk van zijn daad was, heeft toen in wanhoop zichzelf gedood. Het rapport concludeert, dat verder onder zoek niet noodig is. B e r 1 ij n, 2 3 Sept. (W. B.) Jaspar heeft aan den Duitsrben gezant te Brussel, dr. Landsberg, medegedeeld, dat uit het onderzoek in zake de moord te Obercnsse! gebleken is, dat hier in geenerlei opricht sprake is van een Duitsche misdaad. Hij voegde er aan toe, zeer verheugd to zijn deze mededeeling te kunnen doen. FRANKRIJK. De Fransche zeelieden en de achturige werkdag. Bordeaux, 23 Sept (B. T. A.) Vanoch tend om 6 uur heeft d^emanning van de Lu- tetia het schip, waarop de nieuwe bepalingen voor den werktijd toegepast zouden worden, ver- laten, zoodat het vertrek’liaar Zuid-Amerika uit gesteld moest worden. Marseille, 23 Sept. (B. T. A.) De sleep- bootmaatschappijen hebben alle booten opge legd. 17 booten liggen verlatener vaart geen enkele sleepboot. De zeelieden verklaren, dat er geen enkel schip zal verin ken, warop niet den achturigen werkdag woidt toegepast OOSTENRIJK. Oostenrijk mag wear luchtschepen bouwen. Weenen, 23 Sept (W. B.) Volgens de „Pol. Kon." heeft de conferentie der ainbassa- deurs aan de Oostenrijk*che regeering medege deeld, dat het verbod van het aanbouwen en van den in- en uitvoer v»n luchtschepen voor civiele doeleinden in Oostenrijk, is opgeheven. HONGARIJE. Hongarije en de geallieerden. Boedapest, 24 S e p t. (B. T. A.) De re- geering heeft bij de vertegenwoordigers der ge- allieerde mogendheden een protestnota Inge- I diend tegen het handhaven der militaire con- tröle-commissie als actieve commissie, daar Hongarije alle militaire bepalingen van het vre- i desverdrag heeft uitgevoerd en de commissie dus dient te worden teruggebracht tot een een- voudig bureau. TURKIJE. DE KWESTIE VAN T NABIJE OOSTEN. De conferentie te Parijs, j P a r ij s, 2 3 Sept. (B. T. A.) De Oostersche conferentie is om 8 uur 20 geëindigd. Er zal on- middellijk een gemeenschappelijke uitnoodiging van de geallieerden, geteekend door Poincaré, Curzon en Sforza, tot de Turken gericht wor- den, welke vanavond gemaakt zal worden. Belangrijke concessies der j geallieerden. Parijs, 2 5 Sept. (R.) De uitnoodiging aan de Turken erkent, op voorwaarde, dat de Kema- j listen de neutrale zóne eerbiedigen, de grens i van de Maritsa, met inbegrip van Adrianopel en de souvereiniteit der Turken oyer de Zeestraten, onder toezicht op hun onzijdigheid. i OVERZICHT. In Engeland kon men de laatste dat;en nauw- lijks de zenuwachtigheid verbergen, die het ge volg was van het feit, dat de Turken de grens van de neutrale zöne waren genaderd. Elk oogsr.blik verwachtte men den opmarsch der Turken en dan was Engeland wel genoodzaakt rich gewapenderhand te verzetten. Maar 1 c41 militaire maatregelen zijn de Turken tot nog toe niet overgegaan en ter geruststelling al thans lijdelijke geruststelling der Britten ver klaart het Turksche persbureau, dat de regee ring van Angora tot deze maatregelen hanr toe vlucht niet zal nemen, voordat zij op de hoogte is van wat de besprekingen te Parijs tusschen Engeland, Italië en Frankrijk opleveren. Men ziet hier dus uit, dat Turkije niet definitief van militaire maatregelen afriet en deze slechts voorloopig opschort tot de resultaten der Pa- rijrche onderhandelingen bekend zijn. Men is reneigd op t§ merken, dat het den schijn heeft, Ut de Turken door deze verklaring, die een ?rkapte bedreiging inhoudt, de conferentie te tinnen gunste beproeven te beïnvloeden. Zij hopen wellicht, dat de stok, die achter hun deur staat, de confereerende heeren zal doen beslui ten om óf geheel de Turksche eischen inzake Constantinopel en Thracië in te willigen öf al thans voor een goed deel de Kemalisten tevre den te stellen. Trouwens: ook‘de Engelschen kunnen niet ontkennen, dat ae Kemalisten zich tot nog toe hebben onthouden van elke vijandelijke daad aan de grens der Tsjanak-zöne, maar de Bnt- sche berichten gewagen tevens van het feit, dat het aantal troepen er telkens en telkens meer toeneemt) Er wordt van Engelsche zijde bericht b —de bron wordt geloofwaardig genoemd dat F nog greater troop«n-camentrekkingen plaats hebben in de buurt van Ismld. Te dezer plaatse zou Kemal dan ook worden verwacht De En- grischen concludeeren hieruit, dat eerder Con- «tentinopel dan Tsjanak het doel is der Turken. De Engelsche» beginnen inmiddels reeds een weinig in te binden, zeer klaarlifkelijk onder den invloed van de omstandigheid, dat hun land geïsoleerd staat en Frankrijk zoowel als Italië tegenover de Turken een welwillende houding aanneemt. Terwijl ze de laatste dagen, nadat de Franschen het voorbeeld hadden gegeven, uitdrukkelijker begint vast te stellen, dat Con- etantinopel naitüiirlijk zou worden teruggege ven ingevolge een gedane toezegging be gint de Britsohe pers zich hoe langer hoe meer •vertrouwd te maken met het denkbeeld, dat ook ten aanzien van Thracië de zeer vérstrekkende aspiraties der Turken zullen moeten worden be vredigd. Maar niet alleen komt dit tot uiting in de pers. Ook de officieel* kringen beginnen zich op een dergelijken loep van zaken voor te be reiden. Dit blijkt overduidelijk uit een stellig door de Engelsche regeering zelf geïnspireerd (of gedicteerd) radiogram, waarvan vooral de aaiyhef van belang is en waarin wij een klein ge deelte spatieeren De Britsche regeering koestert den krachtigen wensch een volkomen vreedL zame regeling te bereiken van de kwestie van het nabije Oosten, door een beroep te doen op het verstand en niet op het ge weld. De geallieerde ministers hebben bij te nemen spreklngen conferentie de toekomst andere gebieden, waarop T kije aanspraak maakt. En ook in een bericht van den door de Britsche regeering gecontroleerden of beïnvloe den Reuterdienst komen zinsneden voor, die fei telijk wijzen op een bakzeil halen voor de Tur ken .Het bedoelde bericht tocht constateert, na van de torens en tinnen te hebben geroepen, dat voor Engeland de neutralisatie en vrijheid der zeeëngten een levenskwestie is Alle andere op het spel staande kwesties worden van secundair belang geacht; daar omtrent zal een vreedzame regeling kunnen worden getroffen tusschen Turkije en de staten, die meer rechtstreeks bij deze kwes ties zijn betrokken. Men ziet dus uit deze citaten, dat Turkije feitelijk reeds de overwinning heeft behaald en het prestige der Kemalisten dermate is gegroeid, dat zij in staat rijn een herziening van 't ver drag van Sèvres te erlangen, die van nog veel meer importantie is dan die van Maart j.l. Trouwens ook uit de besprekingen te Parijs, die gisteren tusschen de vertegenwoordigers van Frankrijk, Italië en Engeland werden vooitgezet, blijkt, dat Groot-Brittannië zijn aanvankelijk vrij steil standpunt gaat veranderen. Van Fransche en Ita’iaansche zijde toch achtte men het nuttig om de Turken bij de oproeping voor de a.s. vredesconferentie toezeggingen te <|oen inzake hun eischen van territorialen aard en al gaf Curzon er de voorkeur aan, dat de revisie van 't verdrag van Sèvres pas zou worden geformu leerd op de conferentie zelve, niettemin blijkt hier reeds uit, dat ook Engeland bereid is de bepalingen van 't trectaat van Sèvres te wijzigen. Hoewel tot dusver no^ geen beslissing is geno men hedenmiddag twee uur heeft te Parijs opnieuw een zitting plaats is te voorzien, dat Engeland zich geleidelijk soepeler zal betooneri en wellicht zich geheel of nagenoeg geheel zal vereenigen met Italië en Frankrijk. En de Turk sche wapenen en de Turksche politiek hebben een belangrijke overwinning te boeken; een niet gering voordeel voor de Turken is, dat Engeland moge een poos lang zijn toon wat dreigend hebben geklonken zijn dreigementen bezwaai- lijk in een daad kon omzetten, daar het zijn sfeer van invloed uitstrekt over gebieden, die worden bewoond door millioenen met de over winnende Turken hartelijk sympathiseerende Mohammedanen. Deze omstandigheid maakt voor Engeland een gematigde houding en een concessie-politiek reeds imperatief-»oodzakelijk. GUULSCHE COURANT P. (W1

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1922 | | pagina 1