I EÜWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN JAMBACHT, BERKENWOUDE, BODEGRAVEN, BOSKOOP, GOUDERAK, HAASTRECHT, MOORDRECHT. MOERCAPELLE, NIEUWER- 8. d. U„ OUDERKERK a. <L U„ OUDEWATER, REEUWUK. SCHOONHOVEN, STOLWUK, WADD1NXVEEN, ZEVENHUIZEN, enz, 61. Jaargang 1 Dit blad verschijnt dagelijks behalve op Zon- en Feestdagen immer fasstaat alt 2 bladen- ERSTE BLAD. UITEN LAND. UILLETON. 1 15041» len Maalstroom Dlnstdaa September 1»^?. de Maritza, benevens Gallipoli Koran. Paradijs is wingen. verblindden. Ms i een holle noot. ABONNEMENTSPRIJS» p«r kwartaal ƒ125, par week 1? ©ent, met Zondagsblad wr kwartaal ƒ2.80, per week 22 eent, everal waar de bezorging per looper geschiedt Franc» por post per kwartaal AU, met Zondagsblad ƒ8.80. Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau: MARKT 81. UOUDAi dj onso agenten en loopers, den boekhandel on de postkantoren. Ons* bureaux s^n dagelijks geopend van 8—4 uur.| Adminlatratio TsL InL (2| iodactie TeL MA ben ik met de kuur bezig, dan ga van 3 tot half 5 is het ze- FRANKRIJK. Een ftde over de schadeloosstelling. Atrecht, 25 Sept. (Havas). De depar tementale raad van Pas de Calais heeft tot voor zitter hetkozen Jonnart. Deze heeft in oen toe spraak o.a. verklaard, dot de nachtmerrie der schadeloosstel lingskwestie.' die al zooveel stap pen, maatregelen en conferenties heeft gekost en zoovele teleurstellingen heeft gebracht, nu lang genoeg heeft geduurd. Zeker, de bezorgd- Roman van OLGA WOHLBRitCK. oiiseerde vertaling van Mevrouw Wesselink—van Rossom. voor degenen, die hun Tot elf uur ik uit. Etenstijd kerste." Zij vroeg„En wanneer ga je naar Graeb- ner om over de lessen te spreken T Ofschoon hij zich had voorgenomen heden te gaan, zei hit toch„Morgen of overmorgen.” En hij zei het om geen andere reden, dan om dat hij niet wilde, dat zij hem ook in deze eer ste dagen aan den leiband van zijn woord hield dat haar gedachten hem zouden vergezellen als anders haar zwaar lichaam. Maar daarna, als om een schuld goed te maken, kocht hij op het perron een ruikertje viooltjes voor haar en gaf Waar een doosje bonbons mee voor de kinde- reivkuste haar uit gewoonte op de volle en nog altijdXoode lippen en stond ook geduldig voor het rt^mpje van haar coupé totdat de trein zich in beweging zette, waarnaast hij nog met en kele lange passen meeliep. Haar verdriet was zoo groot, dat zij er niet aan dacht, hem met haar zakdoek een laatsten gioet toe te wuiven. Zij hield slechts haar beide groote handen tegen elkaar geklemd, hetgeen deed denken aan een laatste bede, een laatste ant^stvoUe smeekbede* Zij bemerkte het nauwelijks, dat hij zich gedraaid had, zicht was, en houding, lang huizen, met hv lep, geschonden artikelen onder den prijs IWn gaan, en zich als gewoonl'ik fafllirt Heten ver klaren of nog in het 1>este geval ren zooge* na am den uitverkoop hielden. Maar zooiets was onmogelijk in een zaak, die nog den naam Kurthe droeg en zijne waren eerlijk en tot geregelde prijzen afzette. Neen nfet verkoopen maar meer zorg besteden aan de zaak. Het verblijf van haar man in het „zondige", dure Berlijn rechtvaardigde in haar eigen oogen haar besluit. Haar schoonzuster Ottilie stond met de vier kinderen op het perron om haar af te halen. De winkelknecht wachtte met een handwagen op de bagage. Mevrouw Alma kuste de een na den ander haar kinderen en omhelsde haar schoon zuster. „Wat heb je Je ingepakt, Tille, is het hiei bij ons dan zoo koud?" „hfoen, het Is slechts mijn gewone voorjaars- catarm, en de dokter heeft mij aangtraden voor zichtig te zijn." Ottilie Frank sprak heel zacht. Men verstond haar ternauwernood onder het geraas van den weer vertrekkenden trein. Haar in het schoon lokaal vesleten orgaan leed door iedere inspant ning. Toch zou zij nooit hebben toegegeven, dal de zorg voor de vier kinderen bijna te veel voo<| haar krachten was geweest. VOLKENBOND. Het aantal niet-permanente raadsleden verhoogd. Genève, 25 Sept. (N. T. A. Draadloos.). In d< vergadering heeft Lapointe (Canada) van daag vers’ag uitgebrocht over het voorstel tut vermeerdering vrn het aantal niet-permanente raadsleden van 4 tan. 6. x Prof. S:ruycken vergaarde, dat de Neder- landsche afvaardiging niet meegaat met de mee- ning van de meerde'Lr-'d van de commissie, welke hot besluit van den raad tot uitbreiding van het getal der niet immanente leden goed keurt. Hij zou de voorkeur hebben gegevert aan den geleidelijken weg van een amendement op het Bon iwtatuut. Hij vreest, dat deze wijziging, welke de continuïteit en vastheid van lijn van het belangrijkste orgaan van den bond bedreigt, een verzwakking van de kracht en de werklust van den raad met zich zal sleepen. Ongetwij feld moet de Volkenbond rekening houden met de politieke betrekkingen en groepeeringen, maar deze overweging moet meer blijken in het werk, dan in de samenstelling van den rand. Barthelemy (Fi ankrijk) antwoordde hierop, dat de wijziging in de samenstelling van. den raad en de verhouding tusschen permanente d— iworgtafar» ■o rctrcis j «um>. OLM rvK<x •"«’-U J nurwMWHw u* u— i- i ■i~iiwg,imniïnwi au Üj plag op den prijs. Liefdadighoids-advertsntiKo ds helft van dsa prfla. INGEZONDEN MF.DEDE)HJ^GENt 1—4 rsgata ftM, «Ud» regal MW f OM Op de voorpagina 50 hooger. Gewon» ndvartontiën en ingezonden mededeelingan bQ contrast tot naar garedueesg* den prijs. Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte. Advartentlën kunnen worden Ingezonden door tusechenJkomrt van aoUeda twekFsa- delaren. Advertentiebureaus en onze Agenten en Boeten daags vóór de plaatsing bet Bureau büd ingekomen, teneinde van opname varzakara te «ga. OVERZICHT. de geallieerden is tot de regeering ïgora een voorstel gericht luidens de geallieerden onder voor lat de Kemalistische legers niet de neu- e overschrijden, de grens van de Ma- ennen, met inbegrip van Adrianopel, de Turksche souvereiniteit over de i, met contröle over de neutraliteit er i," zei Frank en stond op. donkerder werd de blik van mevrouw n zij op haar man wierp. ij geen heel goed bod gedaan wordt, k de zaak niet. Zooveel geld hebben m er mee te smijten." r over haar heen, terwijl hij haar met tel hielp. reekt van zelf. Jij moet weten hoeveel bt en wat Je er mee doet." de eerste keer, dat zij geldvragen in •tiding tot elkaar betrokken. De koele «erop hij haar in opwinding toege- ilag pareerde, kwetste haar meer, dan woord zou hebben gedaan. gesloten auto greep zij naar zijn hand, d en week gestemd door het nade- leid. En zij was blij, dat hij de zijne trok. bben jullie het nu maar goed. Sloof sl in huis en vat geen kou in do zaak, et haar oogen sparen en geen ellen wen schrijven. Is er iets bijzonders mij oobelien. Drie minuten een mark ADVERTENTIEPRIJS! UiCGouda «n omstreken (bahooxaodatot dag hMsigtafrg)* 1—5 regel» ƒ1.30, elke régel meer ƒ0.25. Van buiten Gouda «n den basorgkrinirt 1- -5 regels Lfifi. elke regel meer 0.30. Advertentiën In bat Zaterdagnammer M buslag op den prjjs. Liefdadighoids-advertantiën de helft van dan prga. om- voor zij nog geheel uit zijn ge- zij bleef nog lang in dezelfde nog, nadat de laatste Berlijnsche um handelskantoren en pakhuizen, hun nauwe binnenplaatsen en donkere keukens haar voorbij waren getrokken. Zij was alleen in haar coupé, en een gevoel van ongekende, nooit ondervonden eenzaamheid overviel haar. Zij zou zich niet anders gevoeld hebben, als haar man alleen oen reis om de wereld had ondernomen. Waar zou hij mi wel heen zijn gegaan, dacht zij en vond het ontzettend, dat zij hem nergens met haar gedachten kon vergeze’len. Dat ztf hem t< •--j- tooveel kan wel gezegd worden, dat Kemalistische regeering gerichte uit- r werkt als een verrassing na al de on- nde geruchten, welke tot nog voor x>rd werden en vooral na d© resolute n van het liritsche gouvernement, bij an den premier Lloyd George. Het rt de Engelsche regeering, bij de onder en te Parijs vertegenwoordigd door zon, ten slotte heeft ingezien dat het jer en voorzichtiger is tegenover de rater in den wijn te doen, dan een va- olitiek te voeren, waardoor Groot- i de vijandschap van heel de Moham- ihe wereld tegen zich zou verwekken, >t geheel alleen zou staan en waarvan i het succes lang niet vast en zeker jeweest; een veerkrachtig en met zoo geest bezield volk als het Turk- ot onverwachte dingen in staat de ebeurtenissen hebben het te over be en zou eventueel de Engelschen nim- ziene decepties hebben kunnen berei- wereldvrede zal een ieder hopen, dat die ver wachting niet beschaamd wordt. Het voorbehoud dat priori van de zijde der geallieerden gemaakt is inzake eerbiediging der M" e.e zóne, zal vermoedelijk niet geschonden zijn door de overschrijding dier zóne door Kemniistische troepen op ZondagJ.l. Het ligt voor de hand dat de Turksche overheid te An gora nog niet kennis heeft kunnen nemen van de concessies der geallieerden, vóórdat deze overschrijding geschiedde. Wellicht oqk, dat hier slechts sprake is van een eigenmachtig optreden van afzonderlijke troepenafdeelingen; de bizon- derheden zullen dat nog moeten uitwijzen. Hoofdzaak is dat de Kemalisten maar heel kort binnen -de neutrale zóne gebleven zijn en zich spoedig hebben teruggetrokken. Al te naief-optimistisch intusschen schijnt ons een commentaar van De Temps, welk blad vnn meening is dat hier zonder twijfel sprake moet zijn geweest van een delegatie Turksche officie ren, die de grens der neutrale zóne alleen zou hebben overschreden, om zich met het Brit- sche commando in verbinding te stellen, ten einde op een nauwkeurige wijze het tracé dezer zóne af te bakenen. Welk een beminnelijke ver onderstelling I Uit de weinige bizonderheden, die tot dusver over de overschrijding zijn be kend geworden, is wel gebleken dat de Britsche generaal pen lang niet zoo onschuldige opvat ting van de zaak gehad heeft! Resumeerende mag na alles gezegd worden, dat van de drie groote geallieerden het vooral Engeland geweest is, dat zijn standpunt tegen over de Kemalistische pretenties op verrassende wijze heeft verzacht. De Fransche en de Italiaan- sche politiek hebben een belangrijke overwin ning behaald op die kan Lloyd George, welke intusschen door breede kringen van Engelschen niet werd gesteund. Anderzijds hebben Frank rijk en Italië het Britsche beginsel van de vrij heid der zeeëngten en van een neutrale zóne geëerbiedigd. De vraag is nu moer in hoeverre Moeetafa Kemal Pacha de frontverandering zal waardee- ren en of ze hem in alle détails zal bevredigen. (HllltM-llEtOrRlIT. den Volkenbond. Misschien is het verschil tusschen dit stand punt en dat van Moestafa Kemal Pacha niet zoo essentieel, dat hierop een verge lijk zou kunnen afstuiten, al wordt de eisch eener neutrale zótte van geallieerde zijde, althans voorloopig, gehandhaafd. Voor het overige blijkt dot al de andere hierbo ven genoemde eischen van-Turkije hoofdzakelijk worden ingewilligd. Frankrijk heeft dén vroeger en onderhandelaar Franklin Bouillon naar Angora gezonden, om de Turken tot kalm te en geduld aan te sporen en hen er van te overtuigen, van hoe groot belang het voor hen is om de pogingen, die te Parijs en te Rome worden gedaan om den weg te bereiden voor een billijken vrede, niet in gevaar te brengen. Te oordeelen naar de persstemmen, die niet al leen in Frankrijk, doch ook in Engeland ver nomen worden, is men zeer optimistisch omtrent het verdere verloop van de Oostersche kwestie eh acht men daar door de thans gedane voor stellen de hinderpalen voor een vreedzame rege ling van de bestaande conflicten uit den weg ge ruimd. De conferentie te Venetië zou dan wel dra kunnen beginnen. In het belang van den jjk is op 't oogenblik -alle gevaar voor ge oorlogshandelingen nog niet ge- i mocht echter de Angora-regeering de mg. der geallieerden niet aanvaarden in voor de Entente onaannemelijke len verbinden, dan valt het odium itsluitend op Moestafa Kemal Pacha en e bezien staan of ook dan nog Frank- alië zouden blijven volharden in eene die tot dusver nog eétt zijde'.ingsche Kemalisten vormde. r door de geallieerden belangrijke con- eboden worden, staat o. i. onweder- ast. i van het Oostersche vraagstuk ligt in 8 van het bezit van het der zeeëngten, lë van Europa scheiden. Volgens het geratificeerde verdrag van Sèvres, s zeeëngten en het daaraan grenzende et aan het Turksche bestuur worden ven. Veeleer zou eene krachtens de tt van het vredesverdrag gevormde in- le commissie voor de zeeëngten deze iet het aangrenzende gebied onge- 00 vierkante K.M. beheeren. Dit u een „neutrale zóne" vormen, waar- ico alleen strijdkrachten der geallïeer- idheden te water en te land de orde ïbben te handhaven. Feitelijk bestond stand nog tot voor enkele dagen. Daar n in h'*t'bizonder de regeering te An- rerdrag van Sèvres nooit erkend heeft. en niet-permanente leden van tijdelijken aard is. Een verhooging van het aantal permanente le den kan Inter het evenwicht herstellen. Burgos (Panama) wenscht, dat het recht van de vergadering om de niet-permanente leden aan te wijzen ook tot do permanente zal wor den uitgebreid. De vergadering heeft ten slotte het voorstel tot uitbreiding van het aantal niet-permanente leden van vier tot zes aangenomen. Mevn. Combe-Tennant' (Engeland) brengt verslag uit namens de commissie tot bescher ming van vrouwen en kinderen. Zij constateert, dat er vorderingen zijn gemaakt en herinnert er aan, dat het voorkomen van vrouwen en kin derexploitatie alleen kan worden gewaarborgd door de voortdurende waakzaamheid van alle regeeringen en internationale instellingen en door een nauwe samenweiking om de bepalin gen van de internationale overeenkomsten in werking te stellen. Het werk van den Volken bond boezemt de vrouwen over de heele we reld belangstelling in. Mevrouw Combe-Tennant doet een beroep op de vrouwen in de landen, die nog geen vertegenwoordiging in den Vol kenbond hebben, om voor den Bond te werken en de viaagstukken te bestudeeren, waarmee hij zich bezig houdt. Sokal (Polen) wijst op het belang van een onderzoek door do betrokken commissie naar het gebruik van buitenlandsche vrouwen in bor- deelen. Mevr. Dalo (Australië) verklaart, dat vrou- wen-ezploitatie in Australië niet voorkomt. Het onderzoek door de commissie voor de be scherming van vrouwen en kinderen naar het gebryik van buitenlandsche vrouwen in bor- deelen zal een schrede voorwaarts beteekenen op denweg tot afschaffing dezer huizen. DUlTSCHLAf De reis der Duitsche industrieelen near het verwoeste gebied. Berlijn, 2 5 Sept. (V. D.) De reis der Duitsche industrieelen naar de verwoeste gebie den is acht dagen uitgesteld. Belangrijke bestellingen. Berlijn, 25 Sept. (V. D.) De „Deutsche Werft" te Hamburg heeft opdracht ontvangen tot het bouwen van twee groote ertstransportsche pen voor Zweden voor het verkeer met Chili. Deze schepen, welke beide 21.000 ton zullen meten, zullen 550 voet lang zijn en 70 voet breed. Zij» zullen niet alleen de grootste vracht schepen zijn, die thans in Europa gebouwd wor- dén, doch tevens de grootste door motoren ge dreven schepen der wereld. De vrije stad Dantzig. Berlijn, 25 Sept. (N. T. A. Draadloos) Dnntzig en Polen zijn het eens geworden over een verpachting voor 50 jaar van de werf te Dantzig. dwingt deze neutrale zóne, op welker 'ëerbiedi- ging Engeland thans met zulke vast beslotenheid aanhoudt, aan de Kemalisten niet het minste respect af en wanneer ze tot dusver zich er van. onthouden hebben de grens dercr --•urpl» zóne te overschrijden dan doen ze dat alleen niet om redenen van tactiek. In Maart van dit jaar werd op de Londensche conferentie, nadat een poging om de regeering te Angora tot het aannemen der bepalingen van Sfevree te dwingen, mislukt was, eene wijziging der vredesvoorwaarden vooqgesteld. Het Buro- peesche gebied dat aan Turkije gebleven was en dat aanvankelijk reeds zou ophouden bij de op 70 K.M. van Konstantinope! verwijderde Tsjataldsja-linie, werd tot gansch Oost-Thracië voorbij Rodosto, aan den Noordelijken oever van de zee van Marmora uitgebreid. Turkije zou verder den Aziatischen oever van de zee van Marmora en van den Bosporus verkrijgen, on der deze reserve evenwel dat het aan de kust van Azië geen versterkingen zou oprichten. Ook zouden in den sandzjak Tsjanak aan den Zuide lijken oever van de DardaneHen en in de aan de zeeëngten grenzende gebieden, zoowel de Turk sche als de Grieksche, geen bezettingen gehou den worderi. Op het aan de Grieken gelaten schiereiland Gallipoli zou echter een Interna tionale strijdmacht de vrije doorvaart door de DardaneHen waarborgen. Bovendien zou Tur kije het voorzitterschap der zeeëngten-conunis- sie bekleeden. De regeering te Angora heeft ook deze gun stiger voorstellen niet aangenomen. Ze verlangt het gansche gebied der zeeëngten, geheel Thracië tot aan de Maritza, benevens Gallipoli als souverein Turksch bezit en wenscht de vrij heid der zeeëngten, waaraan Engeland zulk een groote waarde hecht, te waarborgen door een eenvoudig volkenreohterlijk verdrag met de mo gendheden. Vreemde oorlogsschepen zullen echter alleen gerechtigd zijn de zeeëngten bin nen te varen met goedvinden van Turkije. Uit de verklaringen, die Lloyd George tegen over een aantal journalisten omtrent zijn stand punt in de Oostersche kwestie heeft afgelegd, is gebleken dat de Britsche premier een vrij heid der zeeëngten wenscht, gewaarborgd door vreemde, haar innerlijk altijd vijandige stad. Toen bedacht zij zich, dat zij vergeten had, hem te zrr-ren, waar zij zijn hoedeschuier had geborgen. Hij zou zeker alles door elkaar halen en verkr< n en ten slotte in het geheel geen weg meer weten in de ontzettende verwarring, die hij zelf h J aangericht. Dadelijk van hei eerstvolgende station morst zij hem een brief kaart schrijven, of, nog beter, dadelijk bij haar aankomst een telegram sturen, zoodat hij dat nog heden vond als hij thuis kwam. En het waa baar reeds of het vreeselijke van de scheiding verminderde, nu zij van mt de vertap voor hem kon zorgen in al die dirgen, die zijn kleine ge woonten ’’etroffen <fn die eeir haar zoo dierbaar maal-'er. om 'nt r .laarin het wezen van zijn persoonlijkheid zag. Gerustgesteld en gesterkt door deze gedach ten, was zij ook weer in staat zich te geven aan de nuchtere en practische eischen van den dag. Zij haalde een in zwart leer gebonden notitie boekje uit haar handtasch en schreef daar alle kleine en groote uitgaven in, die zij gedurende haar kort verblijf in Berlijn gedaan had. Die en kel© dagen hadden schandelijk veel geld gekost! Het was maar goed, dat men het zich veroorlo ven kon, en voor de gezondheid van Felix was niets t© duur. Maar toch, vier kinderen dan mocht men niet zoo roekelooa met geld om springen. De twee meisjes moesten later een mooie huwelijksgift meekrijgen, en de jongens mochten ook niet in dg keus van hun to^jcom- stig beroep door geldelijke overwegingen wor den belemmerd. Ten slotte was men er toch voor de kinderen, een ander doel had het leven ternauwernood. En daarom zou zij er nog wel ©ene goed over nadenken, eer zij de goed© oude zaak verkocht, die wierp nog altijd een aardig •ommetje af, en hield door haar goede klan- licht en effectvolle uitstalling t men daar in keek, was het als en moest men het beste uit de etalage weghalen. Sedert echter^ de venster-étnleurs rondreisden wilde men dê”étalage niet bederven en trok een scheef gezicht, als men er iets uit moest halen. Zij moest bijna glimlachen, toen zij terug dacht aan het bezoek van den „étaleur." Dien had zij beenen laten maken toen hij zich op een morgen bij haar aanmeldde om haar een voorstel te doen over moderne vensterétalage I Eerst had hij haar wat geïntimideerd met zitn prachtige das en gele glacé's, maar toen hij 20 mark vroeg en per abonnement 200 per jaar voor een mnandelijksche nieuwe étalage, was zij bijna uitgebarsten in lachen en h.. 1 zij hen’ tamelijk onverbloemd te verstaan gegeven, dat de winkel Kurthe Co. niet zulke „apekoo-” noodig had voor zijn soliede klanten. „U onderschat onzen invloed, mevtouw,” had de «legante jonge man tot haar gezegd. Waar op zij hem met een kort „Voor zoo iets hebben wij geen geld” beleefd de deur wees. En op den drempel had hij met een lijchte buiging gezegd: „Juist voor ons heeft de modérne koopman altijd geld over t En waarlijk, de oude "klanten begonnen ook op de oudeiwetsche uitstalling aanmerking te maken. Dat had haar het pleizier aan de zaak ontnomen. Zelfs zoo zeer, dat zij bijna had toe gegeven aan den aandrang van haar man, ze te verkodpen. Wat een geluk, dat er nog niets beslissends was geschied. Hoe zou zij de schei ding van haar man zonder de zaak hebben uil- gehouden Zij had nu in Berlijn rondgekeken Zij zou ook zonder „etaleur" een aardige éta lage klaar spelen. Zij wist van hooren zeggen, 1 hoe die heeren huishielden met de voorwerpen, i Het geld was het minste wat zoo n vrnsiei war gedachten kon vergeze’len. Dat ztften de concurrentie vol met een paar nieuwer- ko tt- nnnr wie b-taalde de vernielde artikr- tenmyyemood •tgana hoi soubm in J®1 wfche winkel», die de voorbijganger» door1 len Put konden zij doen, die met crediet werk* heid voor het iot van Europa «hukt up uns alf op de geallieerden, maar men moet ons niet vragen daaraan ons© nationale bezorgdheden op te offeren. Is de wederopbouw van onze pulns hoepen overigens niet de eerste voorwaard* voor het herstel van Europa? De talrijke com cessies, waarin onze regeeringen hebben toege* stemd sedert 1919 betreffende het verdrag vaz Versailles, bewijzen, dat geduld en welwillend» heid de uitstekende hoedanigheden zijn, die me* Frankrijk niet kan betwisten. Het zijn vruchtbar* deugden, die m«n in praktijk moet brengen, on der voorwaarde, dat zij niet synoniem worde* met onrechtvaardigheid en onzedelijkheid, want misdaden moeten worden geboet en het volken recht gaat te niet, wanneer toegelnten kan wors den, dat internationale verdragen kunnen wor< den geschonden, zonder dat er straf op volgt- Jonnart heeft verder herinnerd aan de wek sprekende protesten van Poincaré tegen de on- rechtvaardige en valsche beschuldigingen tegen Frankrijkhij wees er op, hoe moeilijk de taak van den Franschen minister-president is en hoe noodzakelijk het is hem vertrouwen te toonen Daarna vervolgde Jonnart„Het piogram van onze regeering is het onzevnn Duitschlnnd veel grootere leveringen in nature te ontvangen en betalingen in geld, vergemakkelijkt door d« uitgifte van. een internationale leening. Maar volken zoowel al» individuen hebben slecht» het crediet, dat zij verdienen. Wil Duitschland kan* hebben om te leenen, dan moet het afstand doen van rijn verkeerde financieel» maatregelen, van de camouflage van zijn schatkist, moet het be reid zijn strenge contröle toe te staan over zijn uitgaven en «oliede waarborgen bieden aan zijn schuldeischer»dat is zijn plicht, is zijn be lang. Indien Duitschland weigert le gehoorza men aan wat gerechtigheid en plicht vragen, welke het minder acht dan de financieel© poli tiek zijner regeering, loopt het gevaar, dat het zich tegen zich zelf keert, dat de val der valut» voortduurt, en dat zou noodlottig worden vooi de vlucht, dfe sifn voortbrengingskracht heeft genomen. Bijgevolg gebiedt zijn eigen belang hem om zijn stelsel te wijzigen. Laten wij op recht hopen, dat Duitschland het gezond ver stand laat «preken. Het wete in elk geval wel, dat wij er niet aan denken ons oin zijnentwille in 't verderf te storten. Van zijn rechten zal Frankrijk tot het einde gebruik maken. Auto-ongeluk. Boulogne, 25 Sept. (B. T. A.) Vier En gelschen, leden van de commissie voor de En gelsche graven, die met een auto naar de om streken van Péronne gingen, zijn, door de duim tern is misleid, omgeslagcn. De auto vloog i* brand. Alle vier inzittenden zijn verbiand. ENGELAND. Loonsverlaging der Britsche bootwerkers. Londen, 25 Sept. (R.). De nationale over» een komst voor de loonsvoorwaarden der boot werkers is heden geteekend door de vertegen woordigers van de werkgevers en de bootwer kers. De loonen zullen met één shilling per dag worden verlaagd van 2 October afin Juni va» 't volgende jaar zal een verdere ver la ring van een shilling volgen, mits do kosten vnn onder houd opnieuw 10 punten rijn gevallen. ZWEDEN. BERGWAND INGESTORT. Naar schatting 100 dooden. P a r ij s, 2 6 Sept. (B. T. A.) De bladen be vatten een telegram uit Stockholm, dat het bo-

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1922 | | pagina 1