tËUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN 18044 Donderdag 28 September 1922. Hl EU1LLETON. 'j 61. Jaargang «AMBACHT, BERKENWOUDE, BODEGRAVEN, BOSKOOP, GOUDERAK, HAASTRECHT, MOORDRECHT, MOERCAPELLE, NIEUWER*' LK a. d. U„ OUDERKERK a, d. IJ„ OUDEWATER, REEUWDE, SCHOONHOVEN. STOLWIJK, WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, Dit blad verschijnt dagelijks behalve op Zon-en Feestdagen den Maalstroom Op den verteerden weg. BUITENLAND. ■I Na- 1 bed brengen der (Woidi vmvolfdJi n fa groot," antwoordde Ottilie ont- zij docht (enig aan die jaren, toen had afgevrnagd voor i den heel goed too. Als hij het niet zoo gemakke- F*k had als thuis, kwam hij spoediger terug. Zij moest iets bedenken, dat hem kon aanlok ken. „Het kleine winkelgedoe" mocht hij niet meer terugvindeneen groote, nieuwerwetsche raak moest het zijnIn elk geval liet zij wat verbouwen, een modern, Amerikaansch, privé kantoor voor hem Inrichten I Misschien hinder de het hem ook, dat zijn naam nief op het Fin* mabord stond Ook dat was immers te veran deren Zij zou eens met haar advokaat spre ken. Men kon 'immers zeggen.Felix Frank, firma Kurthe". Ook voor de kinderen was het zoo beter I GOIMIE (01 RAM’. ABONliEMENTSPRUSt per kwartaal ƒ125, par week 17 eent, met Zondagsblad |wr kwartaal MO. per week 22 eent, overal waar de beaorgiag per looper geachiedfe ihrane» per poet per kwartaal ƒ845, mat Zondagsblad ƒ8.80. AboaMtsuntan worden dagaUjka aangenomen aan «na Buremtt MA BRT 11. GOUDA^ Ni «we cgwUaa en loopers, den taekfaiadd m de poattauitoren. Ouse tarrarax z£n dagelijks geopend wa 8—4 110x4 Adainfatnti» Tel Int 821 Redactie Tri. MX. oefen er voor het raam wat operetten muziek liggen. De verguld op snee temen wij meer voor decoratie, begre- een paar nieuwe romans met goeden jen wij in het midden." r geval moest het uit zijn met den iir. Daar zou zij wel voor zorgen. Vanaf (ou zij in de zaak werken zooals haar t vroeger deed, toen Hahnke nog de bij ben was. waren nog de goede oude tijden ge- cht Hahnke, maar nu kon men het al- meer af met het degelijke werk. Nu m er een zeker vertoon bij maken. Te lg reisde iedereen naar Berlijn en was op de hoogte. Vroeger strekte Breslau eeld, toen was het gemakkelijker. ’rank klopte dan ouden kleinen man den schouder. maar gerust, Hahnke^ wat bet vattoon dat kan ik ook well” glimlachte. ooljjk en jong ais dezen avond had ■ank rich fa lang niet geroeM. Op raten av md zonder haar man, waa>- ben te J»Q>djnwimi ftl b* Uk Zij glimlachte bij zich zelf in het duister van den nacht. Het was ook heerlijk voor iemand, die men liefheeft een verrassing klaar te maken, en dan nog wel zoo’n groote, een die weken en maanden werk kostte I Dat gaf haar een gevoel als zij in haar bruidstijd dikwijls had gehad. Dat maakte haar weer jong, hoopvol en gelukkig. „Mijn goede, beste man", fluisterde zij bij zich zelf en streek teeder met haar hand over het leege bed naast haar. Daarna stak zij een lucifer aan. Het was twee uur. Maar na moest zij verstandig zijn I Er was zoo veel te doen, zoo veel heerlijks! Haar lippen bewogen zich, alsof zij nog eens „mijn goede, beste man" zeide, daarna sliep zij vast en rustig in met een jeugdigen vroolijken glimlach. Elke zenuw deed Otto Graebner pijn. Zijn zenuwachtig bleek gelaat mat de vluchtig ge schoren wangen, trilde bij eiken valschen toon. Niettegenstaande in den prospectus was voor gespiegeld, dat de deuren geen enkel geluid doorlieten, mengde zich een H-Moll etude uit de pianoklnsae met de B dur Andante van zijn vioolleerling, klonk plotseling schril een hooge sopraan in nog onzuiver uMongen gamma's ïmand staat zoo hoog, dat het hem tot ande zou strekken, ongelijk te erken- DUITSCHJ.AN’’ De Duitsche schadeloosstelling. De Kriekslasten-commission kreeg gister avond van de Commissie van Herstel bericht van ontvangst der Duitsche schatkistwissels. Tabaksbelasting in Duitse hl and. Berlijn, 2 7 Sept. (W. B.) In de econo mische commissie uit den Rijksdag is besloten de invoerbelasting *voor tabak van 60 op 75 mark per ton te brengen. Een voorstel, waarbij de producten uit tabak hooger belast zullen wor den, is eveneens aangenomen. Het voornemen bestaat om de belemmeringen voor den uitvoer van tabaksproducten op te heffen en te onder zoeken of een veidere vermindering der uitvoer rechten op deze producten mogeiijk is. De Duitsche sociaal-democratie. Berlijn, 2 7 Sept (W. B.) Ledebour en zijn aanhangers dealen volgens de bladen in een vlu^sch.i mede, dat zij een partij hebben geconstitueerd, welke de voortzetting der On afhankelijke Soc.-Dem. Partij m Duitschland zal zijn. Voorzitter» zijn Ledeboer en Theodor Liebknecht. Begin October zal een weekblad onder den titel „Klassenkampf" worden uitgegeven, waar van Ledebour zei.' als hoofdredacteur optreedt. Staking in het expeditiebedrijf. Weenen, 27 Sept. (W. B.) Gisteren heb ben de arbeiders der Weensche expediteurs we gens het niet uitbetalen der volle index-toesla- gen ter hoogte van 91 het werk neergelegd. De West-Europeesche tijd. Keulen, 2 7 Sept. (W. B.) De Rijnland- commissie heeft aan de rijksepmmissaris van het bezette gebied meegedeeld, dat in den nacht van 8 October de West-Europeesche tijd wordt ingevoerd op het spoorwegnet van het bezette gebied. Verkiezingen voor Rijks- en landdag. Berlijn, 2 7 Sept. (W. B.) Op 19 Nov worden in Opper-Silezië de verkiezingen den Rijksdag, den Pruisischen Landdag en Provincialen Landdag gehouden. FRANKRIJK. De zeeliedenstaking. Havre, 2 7 Sept (B T. A.). Ook de zee lieden in Havre besloten in staking te gaan. ENGELAND. De werkloosheid. De jongste cijfer» betreffende de werkloos heid tonnen aan, dat gedurende het loopende IERLAND. Het voorloopige lersch» parlement Londen, 27 Sept (V. D.) In het voor- loopige lersche parlement werd gisteren een canvong gemaakt met het commissie-onderzoek van de ontwerp-grondwet en tien elf artikelen van het ontwerp, betrekking hebbende op de fundamenteels rechten, werden aangenomen. Enkele dezer artikelen zijn van groot belang voor het verdrag en werden dan ook nagenoeg zonder onderzoek aangenomen. In de eenige be langrijke stemming, welke gehouden wer<£ was een aanzienlijke meerderheid voor de regeering. De Timea-correspondent te Dublin zegt, dat Ierland in zijn geheel beseft, dat de Vrijstaat eerst dan verzekerd zal zijn, als hij met al zijn rechten en krachten omkleed zal zijn, en dat de regeering niet eerder consequent het bestuur zal kunnen voeren, dan dat de grondwet gereed is. Het parlement verricht dan ook zijn arbeid met zoo weinig mogelijk besprekingen. DENEMARKEN. Eer verbroken verloving. Kopenhagen, 27 Sopt. (W. B). mens het Deensche Hof wordt aan Ritrau’s bu reau medegedeeld dat de kroonprins van Dene marken en prinses Olga van Griekenland zijn overeengekomen hun verloving te verbraken* ALBANIË. Een revolutie in Albanië 1 Ramt, 27 S.P|. (B. T. A.) Ifa meMl uit pl««u, o Bari aan de „Nazione”Stoombooten, gevuld kwesties te bespreken, met uitgewekenen, vertrokken van Vatona naar Italië a De Albaneesche regeerings troepen zijn verslagen. Frankfort, 27 Sept (W. B.) De Frankt Zeitung ontving berichten omtrent oen revolu tie in Albanië. De Albaneesche regeeringstroe- pen zouden in Tirana verslagen zijn. De oor zaak der revolutie houdt vermoedelijk verband met do gebeurtenissen in het Oosten. OOSTENRIJK. Democratisch Congres te Weenen. Weenen, 27 Sept. (W. B.) Gisteravond is het tweede internationale democratische cot> gres, dat tot 2 October hier bijeenkomt, door den voorzitter Mare Sangnier, lid der Fransche Kamer, plechtig geopend. Bovendi. behooren tot het presidium: voor Oostenrijk president Weisskirohner, voor Duitschland de Rijksdag afgevaardigde Helle en anderen. Uit ongeveer twintig staten zijn circa driehonderd gedelegeer den versdienen, daaronder ook uit Nederland en Denemarken. Bijzonder sterk zijn Duitsch- land, Oostenrijk en Frankrijk vertegenwoordigd. De voorzitter drong in zijn rede voorname lijk aan op overeenstemming en samenwerking der volken, welke voor het herstel der wereld onmisbaar zijn. Er werd ook gewezen’op den ongelukkigen toestand van Oostenrijk als een leerzaam voorbeeld voor het tegenwoordige Europeesche probleem. BULGARIJE. Berechting van voormalige minister». B e r 1 ij n27 Sept. (V. D.) Uit Sofia wordt officieel gemeld, dat de ministerraad besloten ADVKRTENTlEPKUKi Uit Gouda en omstreken (bahooranda tot fa» basergtaimrb 1—5 regels L80, elke regel maar fOM. Van buiten Gouda m dm basomkrinr 1—5 regels USB, alk» regel meer 0.30. Advertentie» te hal Zatardanammeg 80 te bijslag op den prijs. Liofdadigheids-advartentita de helft van dm prijs. INGEZONDEN MEDEDEEUNGENi 1-4 regels ƒ101» «Do» Mgti Mor OM Op de voorpagina 60 hooger. Gewone advertentiën en tagnsondm mededecllngm bfl «ootraet tol naar irndmam- den prijs. Groote letter» en randen worden berekend naar plaatsruimte, Advertentiën kunnen worden tngesondan door tuaachenkocnrt van soUsda boekhea* delaren, Advertentiebureaus «n onze Agenten m Moeten daag» vóór da ptantafag aan het Bureau stfn ingekomen, tanaind» van opname varzekenT t» «Qa. Roman van OLGA WOHLBRüCK. itoriseerde vertaling van Mevrouw Wesselink—van Rossom. dtend I» een wetsontwerp tot wijzi- an het invoerrecht op sigaren. Voor- I wordt'de regeering de bevoegdheid tenen bf het evenredig recht van 30 □rem, öf een vast reoht van 15 per sigaren te heffen. Zuliks ten einde aan egenover de last, voort- kende bewecrimr o-aande is. hatzii pcn« nnrUr ►de uit den accijns. „bfflitk* compensatie” is de vlag, die hg moet dekken; want het is niets an- sn zuiper protectionisme. Het is toch m te nemen, dat bet banderolleeren jeren meer zou kósten dan de meer recht, in- en uit^laringskosten, statis ts enz. vdn uit het buitenland inge- «dgsien. Bn zou dit weikelijk liet ge- i\» d«av i* dit alleen te wijten aan de tefijk hong<! loonen, die voor dit ban eren (ec n allereenvoudigst werk i worden betaald. nhowd van dit wetsontwerp is er op i prij» van do sturen op minstens lóuden men rekent inyners, dat 15 ninrim-berirog invoerrecht per 1000 i zal zijn, wat gecalculeerd op 30 ng, mtkcTAt op minsten» 45 per GmAronpare wigwen dan 15 mark er swk, uit te voeren naar ons land, mmer» voor Duitschland nu geen zin iuar anders het invoerrecht percents- te wordt. opxMHMkat wvet nu dus waar hij aan zouftmg het de Regeering belieft dit n den rtgarenm&Aers hun hooge loo- bKtdhaven, zal men hier geen sigaar Ih et kannen koopen. kan deze voorgestelde maatregel vrij- óén Mjn «tellen met een invoerver- n sigaren onder 4^ cent. I» dan de eerste stap gezet op den ge ien w»g der protectie. Nog wel heel de raden „een billijke oompensa^ r de sigarenindustrie" lijkt heel plau- itiaka komt een dergelijken maatre- ier een ander motto voor drukwerk, Koenen goederen enz. en wij zijn op iderfeiijken weg, die zoovele andere tot hun schade, na den oorlog bewandeld. Door deze maatregelen de te hooge loonen van een deel ►eiders (het andere deel is werkloos >l'ge van de hooge loonen der nog ar te), bestendigd en de consument, II een groot deel van zijn belasting en aan uitkeering voor werkloos- elke door verkeerde regeeringsmaat- bevorderd wordt, ziet verdwijnen, hans gedwongen boven den accijns s extra’s te betalen om de hooge loo- handhaven. zij op zijn hoede. OVERZICHT. Er gebeuren in Griekenland gewichtige din gengebeurtenissen waarvan de buitenwereld blijkbaar onkundig moet worden gehouden, een opzet evenwel die, zooals meestal, niet gelukt is. Er zijn reeds Inzonderheden uitgelekt die er kende beweging gaande is, hetzij eene onder het volk, hetzij onder het leger, of misschien wel beide. De dag van gister begon onschuldig, met een gewoon kabinetscrisis je. Dit is de tweede binnen korten tijd, doch in een ongeluksperio de als de huidige is dit niets bizonders, voor Griekenland allerminst Aan deze crisis bleek echter direct al meer vast te zitten. Het behoeft niet te verwonderen dat men in Griekenland thans vraagt om een sterken men die ket land moet redden uit de impasse waar het zie» beeft ingewerkt Telegrammen uit Londen maken melding van de revolutie - waarvan wij tot dusver taal noch toeken hadden vernomen. De regeering ontving 't nieuws van de revolutie met de gebruikelijke koelbloedigheid”. Ziedaar een kostelijke zin die voor Griekenland boekdeelen zegt. Maar de be weging waarop hier wordt gedoeld heeft toch zooveel invloed gehad dat de regeering ervoor geweken is. Te oordeelen naar de bizonderheden die tot dusver den censor zijn gepasseerd schijnt de omwentelingspoging uit te gaan van leger en vloot Hoeveel oorlogsschepen er zich bij heb ben aangesloten, zegt de regeering laconiek, weten we niet Basissen der nieuwe beweging zijn o.a. Mitylene, het eiland in den Griekschen archipel, en Saloniki. Uit militaire vliegtuigen worden proclamaties geworpen waarin het af treden des koning wordt geëischt Dat deze afstand zou hebben gedaan van den troon ten gunste van den kroonprins, werd gistermorgen door een Nederlandsch persbureau bericht, en dater bevestigd. De censor is intusschen in Griekenland duch tig aan 't werk, de te Londen ontvangen telegram men dragen er de sporen van. Hierin vernemen we alleen dat Koning Konstantijn aan den pre mier zijn verlangen te kennen heeft gegeven om bij zijn troepen in Thracië te zijn, wat mls- sclden bedoeld is als een nationalistische geste. Er schijnen echter breede kringen in vloot en legen te zijn, die over den koning ontevreden zijn en van hem piet meer zijn gediend. Zoodat het per sW van rekening heusch geen wonder is inc’ zwicht Wat i zijn van de vele tuurlijke ondernw eenmaal zelfs Konstantinopel veroveren wilde doch thans al zijn illusies en luchtkasteelen ziet opgaanin den rook van Smyrna. Het is op het oogenhlik nog niet duidelijk of Venizelos de inspirator der nieuwe revolutie Is dan wel anderen, die geen bepaalde aanhan gers van den staatsman doch wel tegen koning Konstantijn zijn. In ieder geval, Griekenland, dat eenmaal een geruchtmakende officiers- en soldaten-revolu- tie gehad heeft, ziet zich thans voor de tweede I geplaatst. Enfin, de regeering toont de „gebrui kelijke koelbloedigheid" I Wanneer zal het roerige en woelige volkje der Grieken eens tot rutt komen en gaan werken aan een innerlijke economische consolidatie die zoo hard noodig is? Chauvinisme en im perialisme blijven er troef, thans worden al weer stemmen vernomen om in Thrardë aan den Turk het hoofd te hieden wanneer deze eens den Bosporus mocht oversteken. (Blijkens nadere berichten is dit ook het doel der revolutionairen.) De Grieksche het Grieksche leger kunnen nog wel belettentenzij de geallieerden tus- schenbeide komen. Zoo ziet menbravour heeft het Grieksche volk nog genoeg. Met wijs heid en bezadigdheid alleen is het schaarsch toe^edeeld. vloot en hem «fit kunnen uiibreiden. Later komt er nog een groot portret van Felix en mij bij, zoo krij gen de kinderen zoo iets als een voorouders- galerij". Haar mooi, breed gelaat had een ernstige, troteche uitdrukking ondanks den schertsenden toon, waarop tij de laatste woorden zeide. Ot tilie ontweek haar blik, omdat het haar leed deed, dat P<Hx di. alles zoo weinig naar waar de schatte, en al de Jaren had geleefd als een, die een te nauwe jas aanheeft, en bij elke be weging wordt gehinderd. De oude angst was ook haar hart weer binnengeslopen, toen het een voldongen feit was, dat hij eenige maanden alleen naar Berlijn zou gaan. Want zij wist, dat hij bij de eerste gelegenheid de beste de nauwe jas zou wegwerpen, die hij twaalf jaren lang met gelatenheid had gedragen. „Morgen slaap je dus reeds hier", zeide Al ma en pakte haar met zorg in. ^Je zult eens zien hoe gezellig ik die koude, prachtige kamer voor jo jnricht I” Maar Ottilie dacht niet aan zich zelf. Zij dacht aan haar broer, dien zij voor zijn thuis en zjjn vrouw moest behouden, ook tegen zijn wil. ,/n,'van af morgen blijf fit bij Je", zeide zij en zij had een dankbaar gevoel, toen Alma haar bij het afgaan der trap steunde en baar toen nog uit het geopende raam nariep„Kom goed thuis, Tillef” Wie had zich ooit zoo om haar bekommerd? Wie WA. ooit zoo bezorgd geweest voor haar welzijn? Noch vader, noch broederI En een golf van wanne teederheid doorstroomde het hart van het oude gebreUdge meisje. Maar Alma Frank ontwaakte plotseling mid den in den nacht: waarlijk daar had zij het w_ telegram aan Felix verget n I Dat haar zoo tenmvan w# «rtetei» »n dfa w« no« let» kon overkómen I Nu, iwwaMen w» het zij, bij het uitkieeden en naar kinderen ‘laar zesjarig Paul.je voor een groote ongehooi zaumheid over de knie moest leggen om hem n et haai blanke, krachtige hand een naar flinke slagen toe te «Henen, veranderde daaraan ook niets. „Orde moet er zijn", zei zij tegen haar schoonzuster, toen zij een hal’ uur later bij he’ rijkelijk vorziene, koude souper tegenover haar zat. „Met den stok of met de roe raak ik de kinderen niet aan men merkt het het best aan zijn eigen hand hoe ver men kan gaan, en een paar klappen doen geen afbreuk aan «ie liefde. Maar als Felix hatd te’en hen uitvalt of lange zedepreeken houdt, or.tloopen zij hem dagen lang angstig, of maken leelijke opmerkingen in een hoek". Alma Frank streek liefkoozend over Qttilies magere geelachtige hand. „Wan zou hij nu zijn, Tille Wat denk Je?” «Berlijn wijkend, «i zij zich avond op avond „Waar zou hij nu zijn?" De groo’e hangwimp in de oudei wetsche, ge zellige eetkamer met donkergepolijste noten houten paneelen wietp haar warm, geel licht op de nette, eenvoudig gedekte tafel, op de portretten in zwarte lijsten van Alma’s ouders, zooals zij uch op him tienden trouwdag had den laten photographeenen en op de vergulde lijsten van Almas grootouder». J’elix houdt eigenlijk niet van familieportret ten aan den muir”, zei Alma, on groette met de oogen de haar zoo vertrouwde gezichten» „maar ik wil ze niet wegnemen «a ergon» op dm zolder zetten. Die behooren in de faróer, waarin rij zatf altijd geleefd hebben. Dto bet ten slotte d» snak tot de»e hoogte ga* fen Konstantijn daarvoor en roemloos einde zou en roemloos afgeloopen avon- ringen van dezen vorst, die voor de Grieken jc.ar het aantal wcrk'oozen in GroofaBritannië I heeft de noodige maatregelen te treffen om da met 516,000 verminderd is. I voormalige minister» der kabinetten Geachow Oostenrijk. IDanew en Malinow, die gearresteerd en wM I eigendommen geconfiskeerd werden, ter bM schikking van de rechterlijke macht te boudeaj TURKIJE. DB KWESTIE VAN T NABUB OQSTBN. Het antwoord van Kemal pacha^ Konstantinopel, 27 Sept (R.). D» spanning betreffende de schending der neutral» zóne is lichtelijk verminderd door het antwoord^ dat heden van Moestafa Kemal pacha uit Smyrt na fa ontvangen. Het antwoord^ gericht tot ges neroal Harington, ontwijkt de kwestie der tw nigtrekking van de Turksche troej>en en vers klaart, dat hij geen kennis draagt van de neus trale zónehij beklaagt zich over het optredea dar Britsche troepen, die gebouwen en wegea vernielen. In het antwoord wordt de wensch g*i uit om inddenten te vermijden. Generaal Harington's nntwoo^ aan Moestafa Kemal Pacha. Konstantinopel 28 Sept. (R.) Genas raai Harington, commandant der geallieerd» troepen in het nabije Oosteiy dankt in zijn ante woord Kemal Pacha voor diens verklaring, dal Hj de neutraliteit der zee-engten zal eerbiedis gen en dat hij inddenten poogt te vermijden. Verder verklaart lyj dat indien er verwoete tingen zijn aangericht, waarop Kemal in zij» antwoord zinspeelt, dit is geschied door milfa take noodzaak, want er is geen schot geloei uk boosheid tegen de Turken en kon ook nirf op zijn bevel verwacht worden. Ten slotte vent klaart hij zich bereid Kernei te onanoetan of -geschikte plaats, om met hem de hangend» triompheerend over de instrumentale dfaharM menie. Am> het rind nemlddeitlwurm MS** twee leerllnsew de IrMen met 1 April op. De eene, omdat hij voelde het nooit tot vlrtuoo. te zullen brengen, en de andere omdat hij hang had apoadlger ta verdienen door een engage, ment In een hofflehntartrljkje. Daarna kwam nog de moeder van een zangeres en beklaagd» riek dat men haar dochter nog niet toeston4 in gezelschap te zingen. JNu heeft zij toch al «es maanden l Een nicht van mij studeert pas twee weken bij een professor en gi’’erjr. heeft rij reeds een lied van Meijer—Hel Imund gezongen I Maar - wat heeft die professor ook een methode I Hoe di« den toon mooi vormen kan I Ziet u, mijnheer Graebner, men heeft *kh maar voor te etelleiy dat er op het middenrif een metalen plaat ligt, en nu moet men bij het ademen er altijd op letten, dat «ich die metalen plaat verheft en de gezongen toon daar door gaat Daardoor de toon zelf eén metalen klank, verbreidt ricü door het geheele lichaam, tot in de armen» zoodot om zoo te zeggen het geheele lichaam meezingt - begrijpt u het, mijnheer Graebner 1 Dat fa dan lang niet «oo inspannend en de «tere wordt veel krachtiger I De neutrale lönMh Londen, 27 Sept (N. T. A. Draadloos), Naar bericht wordt fa nog een Turksche troep in de neutrale zóne bij Tsjanak binnengedrom gen» in de buurt van Bigha. ’t fa op het oogerw blik niet duidelijk, of hun aanwezigheid in een gebied, dat alle geallieerden hebben verzocht te eerbiedigen, te wijten fa aan het feit, dat zij niet in contact waren mot het hooidkwartiar van het Turksche leger, of dat zij gezonden zijn mat het doel om incidenten te scheppen. De Brite eche regeering wensch ten zeerste, dat er geen betreuren»waardig incident zal voorvallen en de generaal, die het bevel voert over de Britech» troepen bij Tsjanak heeft dan ook deze porie tiek volgend, den Turkschen troepen, die de neutrale zóne binnendringen overvloedig den tijd gegeven om met Moestafa Kemal te raade plegen en nieuwe orders van hem te ontvangen, Er wordt op gewezen, dat misschien vroeger ge geven instructies begrijpelijkerwijze gewijzigd zjjn, nu de uitnoodiging der conferentie te Pa rijs, uitdrukkelijk bepaald heeft, dat de steun der geallieerden aan de concessies in Thraci< voor de Turken afhankelijk worden gemaakt van de eerbiediging der neutrale zóne door di Turksche troepen. Intusschen fa de bewering, dat er schoten zijn gelost en bomipen geworpen door de Britten ia de nabijheid der Turken van allen grond ont bloot. Ook fa niet waar, dat aan de Grieken fa toegestaan om de neutrale zóne te betreden te» einde aan de Turken te ontsnappen. Van de» anderen kant was het een gevolg van de Brit sche vertoogen, dat de Grieksche regeering heeft bevolen haar oorlogsschepen van Kon-

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1922 | | pagina 1