EUWS. EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN JAMBACHT, BERKENWOUDE, BODEGRAVEN, BOSKOOP, GOUDL AK, HAASTRECHT, MOORDRECHT, MOERCAPELLE, NIEUWER. ■r a tt nirnCTgroir tt mm™.™™ SC^IOONHOVEN, STOLWIJK, WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN, eru, Vrijdag 29 September 1 22. 1B049 K a. d. U„ OUDERKERK a. d. U„ OUDEWATER, REEUWT.! K. Dit blad verschijnt dagelijks behalve op Zon* en Feestdagen UITENLAND. £UILLETON. len Maalstroom 61e Jaargang meer OM. Oa O IRA BerUj Roman van OLGA WOHLBRüCK. Doch thans loopen J vooruit. Het is nog lanj VOLKE1 Verschillende Genève, 28 S Draadloos). Bij den doen Nansen en Z_J de repatrieering ENGELAND. De Italiaansche kroonprins in Engeland. Londen, 28 Sept. (N. T. A. Draadloos). Ongeveer 200 marine-officieren, kadetten en zeelieden van het Italiaansche oorlogsschip „Francesco Ferruccio” zijn heden aan het Cha- ringcross-station aangekomen en zijn gemar cheerd naar Westminster Abdij, waar zij een prachtigen krans hebben neergelegd op het graf van den „onbekenden soldaat." De „Francesco Ferruccio” heeft naar Enge land den kroonprins van Italië gebracht^ die hier een particulier bezoek brengt. Zal Bradbury aftreden? n, 2 8 Sept. (V. D.) Volgens de tvelle” zou de Engelsche gedelegeerde in de commissie van herstel Bradbury in Octo ber uit de commlssje treden. ret op en liep ongewonden de kamer op en neer. Gisteren avond had hij haar niet het min ste verwijt gemaakt over haar te laat komen, heden Het zij hem met hef middageten wachten, leerlingen te houden. Hij stond daar, stoiP' Zij was als een klein kind 1 Zij was gemakkelijk DUITSCHLAND. Berlijn, 28 Sopt. (V. D.). De „Freiheit", lot nu toe het orgaan van de Onafhankelijke Socialistisch ePartij zal na 1 October niet meer verschijnen. Do „Vorwaerts” wordt vanaf dien datum het centraal orgaan van de Vereenigde Duitsche Socialistische partij. De nood der pers. Berlijn, 28 Sept. (V. D.). De nood der pers in Duitschland dwong alle kranten in Beie ren in het vervolg eenmaal per dag te verschij nen doelt mede, wat de ht heeft. Hai aan het streven Het Deensche delegatie deelt mede, dat De nemarken voor 1000 pond sterling en de Ca- nadeesche delegatie, dat Canada voor 5000 pond sterling zal deelnemen aan de hulp voor de vluchtelingen in Klein-Azië. Haar goudbruine oogen schoten vonken, er haar bewegelijke neusvleugels trilden van op winding. „Maar toch is het weer toeval, of ons huwe- lifk gelukkig of ongelukkig Wordt, of dat onze kinderen ook werkelijk de fnt-joer/Hke menwchen worden, die wij van hen willen maken I" Otto Graebner schrikte. Dat waren oproerige woorden, sooals Susel nog nooit gebruikt had, dat was een zelfstandBghoid van denken zooals hij nog nooit had opgvmerkt bij haar en mis schien ook nooit had gewenscht. Wel ta want had hij ook bijna nooit algemeene vraagstukken met haar behandeld, had zich tevreden gesteld, haar liefdevol en zacht in de banen te leiden, '’i« hij voor juist hield. En hij had daarbij bilna vergeten, dat «rit het achttienjarige kind een bijna vier en twintigjarige vrouw was geworden Kalmeerand streek hij over haar zijdearhtig, kastanjebruin haar. „Heeft mijn kleine Susel zooveel verwarde ge dachten opgedaan, terwijl tij bij Mohrenkonl slagroom at, dat baar hoofdje er geheel door in de war is geraakt f Zij steunde met de ellebogen op haar knie en sloeg haar handen voor het gelaat. Waarom sprak hij soo tegen haar? Waarom wilde hij haar niet begrijpen Zij zou hem haar vertrou wen hebben gegeven, misschien in de verslap! i ping van haar zenuwen alles hebben gebiecht k alles dat van den kraag en dat van de tien i mark. Natuurlijk zonder Hans te verklappen 1 Zij wist toch de beteekenb van een eerewoord. Maai nu was het haar onmogelijk. Deze aanmatige.ru de, nuchtere toon benam haar allen lust, ver» het Is geen lamde al haar voornemens. Zij had dien morgen een verwachting gekoesterd en die wilde zij geen toeval als wij behouden, tenminste een paar uur. Het was ah j! e faenschen opvoe-1 les. wat zii ooit voor zich sllt«n had bezeten. Wordt vorvoktdk ABONNEMENTSPRIJS i per kwartaal 2.2B, per week 17 cent, met Zondagsblad jer kwartaal ƒ2.90, per week 22 cent, overal waar do bezorging per looper g—rhiMfr Franco per post per kwartaal 8.15, met Zondagsblad 8.80. Abrtfcementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau» MARKT 81. GOUDA. 41 onze agenten en loopen, den boekhandel en de postkantoren. Onze bureaux zijn dagelijks geopend van 9—uurj Administratie Tel. Int, 821 Kedactto TeL 545. Opstand in Georgië. Genève, 28 Sept. (B. T. A.) De gedele. geerde van Georgië bij den Volkenbond, heelt meegedeeld, dat er oen algemeene opstand ia uitgebarsten in Oost-Georgië, in de bergachtige streek. Nog 7000 Italiaansche gevangenen in Siberië! Jlome, 28 Sept. (B. T. A.) Naar do bla den vernemen heeft een vi Siberië ontsnapt Duitsch officier, die te* Genua is aangekomen, aan het licht gebracht, dat in Siberië zich nog 7000 Italiaansche gevangenen bevinden. Van een groot aantal van dezen vermoedde men, dat ze in den oorlog weren gesneuveld. lijkheden eerst recht bep men. Niet alleen dat de Russen meester zijn het doen traineeren, zoo al niet saboteeren, vin conferenties de Haagsche heeft het beweï n doch 'dan komen de rassen- en belangenconflicten van de Bal- kanyolken dadeliik op bj eerste plan. <yfj de gebeurtenissen zoover niet I 601DSÖIE WANT. ADVERTENTIEPRIJS. Ott Goede ra omatrakaa. (beboerende iet ra. beaeretoten)! 1-A regale f Uil, .Ik» regel IMW ƒ0.25. Vu boftra Gouda ra dra braorckrlnn 1—0 regale ƒ1 AIS. alka regel meer ƒ0.20. Adrertratlta la hal Zatantagwamw 20 bijslag op de» prijs. l.'offladlgheMa-adTortantlta de helft vaa du prfla INGEZONDEN MEDEDEKLlNGENr 1—4 regale flM. elke -- de voorpagina 20 booger. Gewon. advertentie u'lngeramdaa mededeeUngao bO aoanaaa M Mar g»r,itnnM de» prfla Groot» lattare ra rende» worden berekend naar plaatan.ln.tn AdvartantiSn kunnen vortle» ingezonden door tnaarhanhan— va» railed» boekaara delaren, Advertentiebureau, on rara Agente» an nwotra daar» vóór da plaaMar aaa bat Bureau «Un Ingekcman. teneinde vaa opname veroaitaaJ to aÜB FRANKRIJK. De zeeliedenstaking in Frankrijk Rambouillet,28Sept (B. T. A.) In den ministerraad heeft de onderstaatssecretaris voor de handelsmnrine, nadat hij het kabinet op de hoogte had gebracht van den erna tig en toe stand in de staking der zeelieden, de maatrege len aangegeven, die genomen^zijn in zake de or ganisatie van geregelde scheepvaartlijnen met de hulp van het departement van marine, ten einde de verbindingen te herstellen met Cor sica, Tunis en Marokko. Er zijn strenge instruc ties uitgegeven in de havensteden voor de ver zekering van de vrijheid van den arbeid, idere nicht van mij, wij zijn al- muzikaal in de familie, die leert een anderen zangonderwijzer en als zij gamma’s zingt, altijd met mijnheer Graebner, plat op den buik enen dan drukt de onderwijzer met eerst zacht ziet uzoo en dan haar rug. Want de toon, zegt hij, :h uit het onderlijf, en als de spieren nderlijf maar sterk genoeg waren, zou nen zingen en goed ademhalen. Deze ft ook al in gezelschappen I" raebner verloor zijn geduld: „En ligt sker ook op den buik, mevrouw?" t, hoe dikwijls stemmen verkeerd Le verden. Hjj wist ook tot welke bela- en dwaze „methoden” vele, anders verstandige leeraren grepen, alleen om len, door het vreemde van hun leer- verbluffen en te imponeeren. Hij kende nper lachen als dj onder elkaar' wa- »t pochen op hun overtuiging in het Maar hij was niet van die kracht rw. ak w denkt, dat uw dochter bij gisteren voel je hebt mij niet eens gevraagd, hoe het mij gaat I” Daarin had zij eirrenlijk gelijk en weer moest hij glimlachen om haar sluw-vrouwelifke taktiek, waarmee zij hem in het ongelijk trachtte te stel len. „Vergeef mij, Susel, maar mijn hoofd loopt werkelijk om. Twee leerlingen zijn afgevallen, en met een derde staat het bedenkelijk." Hij stond op en greep haar hoofd tusschen zijn beide handen. „De vrees toch, dat wij ons zeer zullen moe ten bekrimpen. De zomer staat voor de deur, dan houden de inkomsten, zooals je zelf weet, soo goed als op en moeten de spaarpenningen ons helpen." Het was alsof het bloed haar in de aderen stolde. Zij maakte zich los, en trok aan de stalen ketting waaraan haar goedkoop gouden horloge- tje zat, dat zij met haar aannemen van haai moeder had gekregen. „Slechter zou het ons ook niet zijn gegaan, als wij concerten hadden gegeven t" „Zou je je dan zoo aan het toeval hebben willen over leveren. Susel Zij wierp zich op de lompe roode rustbank en beet m« haar witte tanden op de ketting. ,JMles is toeval, gelukkig of ongelukkig toé val I Als sr leerlingen afvallen, is het toeval, en ook als er nieuwe bijkomen Als men slechts met ongelukkig toeval rekent, dan behoefde men niet te leven. Het is een toeval, dat wij elkaai hebben leeren kennen, en een toeval dat wij een jongen en een meisje in plaats van twee meisjes <4 twee jongens hebben gekregoi I" Hjj viel haar in de rede„Maar toeval, dat wij zijn getrouwd, nadat wij eiknnde; hebben leeren kennen, en onze kinderen tot fatsoenlij!-e ihenschen ©pvi den. Dat is onze wil I” OND. lerwerpen, ember. (N. T. A. twang der vergadering Ador teenige mededeelingen over de repatrieering dqr Russisceh vluchtelin gen. Ador zegt, dat het ’vel te verstaan is, dat geen enkele vluchteling gedwongen wordt naar Rusland terug te keerenden dat het hooge com missariaat de overeenkomt, die over een repa trieering gesloten zou Linnen worden, bekend zal maken alvorens tot uitvoering ervan over te gaan. Vervolgens spreekt .Gilbert Murray (Zuid- Afrika) over de maatregelen, die genomen moe ten worden ter bestrijding van den handel in obscene publicaties. Reynal (Frankrijk) herinnert te dezer zake aan den strijd van wijlen den Franschen senator Bé- renger tegen deze publicaties. Helène Vacaresco (Roemenië) acht deze be strijding ook noodig in het belang van de kunst De vergadering besluit de aandacht van alle staten te vestigen op de overeenkomst, in 1910 te Parijs gesloten, ter bestrijding van obscene publicaties en de staten uit te noodigen de be palingen dezer overeenkomst in werking te stel len. Zij draagt bovendien aan het secretariaat van den Volkenbond op aan alle staten een plan te zenden voor een conferentie over deze kwestie, het volgend jaar te Parijs bijeen te roeden door de Fransche regeering onder de auspiciën van den Volkenbond. Holsti (Finland) deelt mede wat de financieele commissie van den Volkenbond verzocht heeft. Zij heeft publicaties uitgegeven over de voor naamste kwesties, op het gebied van nationale en internationale financiënzij heeft technische adviezen gegeven aan den Volkenbondsraad over den financieelen toestand van Albanië en Dantzig; zij heeft ook studie gemaakt van de kwestie der kapitaalvlucht Van Eysinga (Nederl-r economische commissie <ht heeft. Haar ar beid is grootendeels gew nun het streven om te komen tot een billijke behandeling van den handel, voorzien bij artikel 23 van het Volken- bondsverdrag. Robert Cecil (Zuid-Afrika) is van meening, dat de economische toestand van de wereld veel verbeteren zou, wanneer de adviezen van de conferentie van Brussel en van de economische en financieele commissie van den Volkenbond werden toegepast. Fielding (Canada) wijst op het humane werk van den Volkenbond ten gunste van vrouwen en kinderen in Klein-Azië. De vergadering besluit den volkenbondsraad te verzoeken bij de verantwoordelijke regeerin- gen stappen te doen om steun en bescher ming aan die vrouwen en kinderen te verleenen. In de middagvergadering geven de Jouvenel --- (Frankrijk) en Gilbert Murray (Zuid-Afrika) ver- „Ere Nouvelle” slag van den arbeid van de commissie voor in tellectuele samenwerking. De aardappeloogst in Duitschland. Berlijn, 28 Sept. (W. B.) De aardappel oogst is, naar aan de bladen wordt meegedeeld, overvloedig en goed, Er is geen reden voor bezorgdheid en ook geen reden voor prijsop drijving. mij niet genoeg leert, en misschien beter bij den zangonderwijzer met de buikmassage Neen hij was geen zakenman. Hij verstond de kunst niet, te schipperen, wist niet de manier om 1 L__ï__ -2- stijf, verontwaardigd en diep gekrenkt. En toen hij in de middagpauze met vermoeide ledema ten en zieke zenuwen in de eetkamer ging, waar luide krijschtonen van de kinderen binnendron gen, rukte hij de deur naar de donkere gang open, en riep, zich zelf niet meer meester: „Susel, Susel I” en voegde daarbij een leelijk, boos woord over die „vervloekte huishouding” waarbij een verstandig mensch het huis wel moest uitloopen. Dadelijk daarop had hij er spijt van. Susel kon toch niet helpen, dat hij zenuwachtig was. Het arme kind had toch al zoo weinig aan haar leven, sloofde den'ganschen morgen in haar woning rond, kwam vermoeid en afgesjouwd aan tafel in duizend angsten over de kinderen, wier ondeugendheden hem op dagen als heden tot raiemij brachten. En dan zou zij hem nog verantwoording moeten geven van den duren kraag Dien had zij zeker op af betaling gekocht en beproefde drie weken lang van haar huishoudgeld uit te sparen wat zij kon 1 Nu moest hij glimlachen. Hij kon zich ai voorstellen wat zij hem nu voor lukullische maaltijden zou voorzetten I Maar hij zou in God's naam alles maar slikken zonder een woord te zeggen als zij zich dan een beetje bon optooien. Bovendien zou immers die goeie man uit Glogau twee maal in de week met hem wer ken, dat vergoedde rijkelijk de twee verloren leerlingen. Hij kwam bijna in goede stemming. Het meisje kwam en vroeg of zij met het OP" dienen zou wachten, tot mevrouw terug was „Waar is mevrouw Het meisje kon het niet zeggen, evenmin de kinderen, die hij binnenriep. Hjj stak een ciga- Von Hoeppner, f Berlin, 28 Sept. (V. D.). De comman- deerende generaal der Duitsche luchtstrijd kracht ’n den wereldoorlog von Hoeppner h in den ouderdom van 63 jaar overleden. De Claparéde. f B e r I ij n, 2 8 Sept (V. D.) Bericht wordt dat ta Berlijn overleden is De Claparéde> die tot den oorlog de post van Zwitsersch gezant te Berlijn bekleedde. te leiden, maar had ook altijd leiding noodig. Hij dacht er aan, hoe haar moeder eens tegen hem gezegd had„Met liefde en gestrengheid is alles uit haar te maken f” En zoo had hij het schoolmeesterachtige uit de klasse ook in zijn echtelijk leven overgebracht. Hij was er eigen lijk trotsch op, dat er nooit kleine twisten tps- schen hem en zijn vrouw voorvielen. Slechts een zacht duwen van zijn zijde en een kinderlijk maar in elk geval mokkend toegeven van haar kant. Toen Susanne eindelijk thuis kwam, afgemat door het harde loopen en trappenklimmen, was Otto Graebner juist bezig voor de kinderen een sinaasappel als nagerecht te verdeelén. Hij vroeg haar niet waar zij was geweest, ging met den rug naar haar toe aan de schrijftafel zit ten en werkte zonder een woord tegen haar te zeggen. Daaraan moest zij zien hoeveel redenen tot ontevredenheid zij kn had gegeven. Het eten bleef haar m de keel steken. Zij zond de-kinderen naar hun kamer en zei toen: „Ik h£ gisteren mijn handschoenen bij Elise gelaten en wilde ze gaan halen.” Zonder om te zien, haalde hij, gewoon aan haar noodleugens, de schouders op. „Dat was overbodig. Je handschoenen zitten in den zak van mijn ja% ja hebt M mij zalf gis teren gegeven." ^ooT Het was goed, dat hij haar daarbij niet aan zeg. Zij kreeg een donkerrood» kleur. Heftig schoof zij haar stoel terug. „Ik had hoofdpijn en moest wat beweging heb ben. Je weet toch, hoe ramDzaüg ik mij sinds ZUID-SLAV.E. Zuid-Slavië en Turkije. Berlijn, 28 Sept. (V. D.) De bladen te Belgrado houden openlijk rekening met de mo gelijkheid van een Ziridslavisdhe expeditie leges Konstantinopel, om te verhinderen dat ThracP weder in handen van Turkije zal komen. RUSLAND. De nood in Rusland. Genève, 28 Sept. (N. T. A. Draadloos). Een communiqué van de hulpactie-Naneen b* richt: Dr. High, lid der afdeeling voor de epi demieën van den Volkenbond, meldt in een tele gram van Moskou, gedateerd 18 September, dat de toestand ernstiger is dan men in 't be gin van den zomer voorzeg. Hongersnood en epidemieën heerschen in de gouvernementen Saporosje, Nikolajef, Odessa en Gier son. De typhus is algemeen verspreid en er is geen en kele maatregel genomen om deze epidemie te bestrijden. De autoriteiten hebben zelfs geen levensmiddelen genoeg om hun eigen hospitalen te voorzien. Men heeft uitgerekend, dm in het midden va» November de voorraden levensmiddelen uitge put zullen zijn en dat dan meer dan twee mil- Doen meneechen honger zullen lijden. Uit de jongste onderzoekingen in het Wolga- gebied blijkt, dat in dit gedeelte van Rusland een tekort aan granen zal zijn van een millioen ton. Volgens alle rapporten der buitenlandsche missies zal de hongersnood algemeen worden ia dit gebied, voordat er drie maanden verloop»» zijn. ITALIË. ONTPLOFFING IN ITALIË. Spezla, 28 Sept. (B. T. A.) De vestln» Falconata, bij Shit Therese, die gebruikt werj als kruithuis, is gisterennacht In de lucht gevlo» gen. Dit is veroorzaakt door de bliksem. Wo|< gens de Giomale dltalia zijn er honderdtal slachtoffer». De schade is groot. Tot in een om trek van 10 kilometer is alles vernield. Rome, 28 Sept. Nner uit Snezla wordt gemold, wordt het aantal personen, dat door da ontploffing van bet fort Fnlronata bij Santa Teresa is gedood, geschat op honderdvjjftiq Jtonderdzeatig. Ongeveer zeshonderd personen werden gewond. De dorpen Santa Tereea en Pertusola zijn vrijwel geheel verwoeat. Do meeste huizen stortten in; geheele gezinnen werden onder de ruinen bedolven. Zelfs te Spo* zia werden tal van vensterruiten verbrijzeld. Omtrent de oorzaak van de ramp wordt nof gemeld, dat het inslaan vnn den bliksem kort sluiting in het fort heeft veroorzaakt. (Tel). OVERZICHT. et spanning verwachte antwoord van Kemal Pacha op de voorstellen der len, is ingekomen binnen den termijn uw, die door generaal Harington, den lent der Britsche strijdkrachten aan >orus, als een soort van ultimatum aan rkschen opperaanvoerder was gesteld 'oord van Kemal Pacha is politiekhij an neutrale zönes geen kennis. Dat wil hij erkent ze niet. Niettemin doet hij gfging, dat hij zal pogen ^incidenten te t. In de practijk merkt men daar in- weinig van. De Turksche troepenaf- i, die de neutrale zöne zijn binnenge- bij Erenkeuy,' zijn met versterkingen naar het Noordoosten, blijkbaar met ling, om den Britschen voorpost bij Ke- e snijden aldus meldt een Reuter- tit Konstantinopel, hetwelk verder me- lat een Britsche colonne, door artillerie uit Tsjanak is vertrokken, teneinde iche poging te stuiten. na de eerste invallen der Turken in ale zóne als verzachtende omstandig- gevoerd, dat op het tijdstip ervan de te Angora nog geen kennis had kun- en van de voorwaarden der geallieer de Turksche voorposten daarvan nog icht had kunnen doen geworden, thans van geallieerde zijde veelvuldig gebe- joddoener moeilijk meer vol te hou- t valt toch moeilijk om aan te nemen, alk een los verband zou bestaan tus- t hoofdkwartier van het Turksche Ie le voorhoede ervan, dat de bevelheb- deze laatste niet op de hoogte had- ten worden gebracht van dén wensch ieerden dat, hangende de huidige on- lingen met Kemal, de neutrale zóne worden geschonden. Aan op zich zelf ondernemingen van eigenmachtig op- Turksche officieren, valt onder al handigheden hoe langer hoe moeilij- inken. ie re bron kwam dezer dagen het be- Kemal Pacha wel met de geallieer- willen onderhandelen, doch van zijn as de krijgs-operatiën zou willen voort- ;ts wat op zichzelf dwaasheid is en de geallieerden dan ook nimmer zul- en. De conferentie, welke men met Pacha en andere belanghebbenden moet zijn een „wapenstilstands-con- Men zou evenwel haast gaan geloo- Kemal daar niet aan wil. Maar dan niet mogelijk orfP„incidenten te voor- Wellicht zal Kemal Pacha trachten i daarvan te leggen op de Brittenals neu' zöne erkent, dan hebben de ameis even veel recht er te vertoeven ogelschen f En wanneer deze de Tdr- ;en voorwaarts te rukken op hun eigen an komen de „incidenten" voor hunne Zoo zou de zaak wel eens kunnen worden. Het is opvallend hoe Kemal middellijk al een schuld op de Engel- ladenze hebben namelijk verschil- woestingen aangericht. erkwaardig is, dat generaal Ha- een dadelijk aan Kemal Pacha toe- weder-antwoord deze verwoestingen oriseerde vertaling van Mevrouw Wesselink—van Roesum. ook erkent, dochze waren j boden door militaire noodzaak I Wat wel een eenigszins eigenaardig licht werpt op de wijze waarop de Engelschen in de neutrale zöne optreden! De spanning betreffende de schending der neutrale zöne is, blijkens het hierboven ge noemde Konstantinopelsche bericht, aan de zijde der geallieerden „lichtelijk” verminderd, doch ons dunkt dat, wanneer men er kennis genomen heeft van de nieuwste operaties der Turken in die zöne en vooral wanneer die ope raties niet gestaakt worden, de spanning op dreigende wijze zal toenemen. Dat Engeland op de zaak volstrekt niet ge rust is, bewijzen do steeds voortgezette troepen verschepingen naar den Bosporuszelfs regi menten in het bezette Duitsche gebied moeten zich opmaken voor het vertrek naar Malta. Daarbij wordt de crisis in het Oosten nog gecompliceerd door twee feiten. In de eerste plaats door de revolutie in Griekenland, uit gaande van het leger en de vloot, die een nieu wen oorlog tegen de Turken in Thracië wen- schen. Koning Konstantijn heeft er afstand ge daan van den troonvolgens het eerste be richt ten gunste' van zijn zoon, den kroonprins volgens nadere berichten zonder eenige voor waarden aan zijn troonsafstand te verbinden. Als het juist'is, wat gezegd wordt, dat de zoon van hetzelfde laken een pak is als de vader, dan ligt het ook vooj de hand dat leger en vloot hem al evenmin aan het hoofd van den staat wenschen. Wat uit de Grieksche verwarring zal voortkomen, moet nog blijken. Er wordt reeds gesproken van eeen republiek onder Venizelos, van wien het evenwel de vraag is of hij bereid zal worden gevonden de gebroken Grieksche vaan weer aanéén te lijmen. In ieder geval bljjkt er bij leger en vloot van Griekenland nog een sterk oorlogszuchtige stemming te bestaan, welke de geallieerden onder meer heeft genoopt de. thans nog functionneerende Grieksche re geering aan te manen de Grieksche oorlogs schepen uit de Turksche wateren terug te trek ken, met het oog op het gevaar dat uit hun aanwezigheid voor den vredskkan voortvloeien. De geallieerden sparen dus oe Turksche ge voeligheden waar het kanook uit het weder antwoord dat generaal Harington aan Kemal Pacha heeft doen toekomen blijkt zulkshet is als 't ware een vriendelijke uitnoodiging aan Kemal om samen eens te praten. Maar als het tot dit praten komt, dan zijn daar weer nieuwe voetangels en klemmen en hier doelen we op het tweede feit, dat de Oos- tersohe kwestie voor de geallieerden gecom pliceerder maakt, namelijk de eisch van Rus land tot deelname aan eent> eventueele confe rentie, Rusland, dat eene scherpe nota tot Groot-Brittannië heeft gericht, waarin de Sovjet niet alleen het recht van deelname opeischt op grond van zijn belangen bij de zee-engten kwestie, doch zich ook de vrijheid veroorlooft Engeland allerlei zelfzuchtige motieven toe te schrijven in verband met zijn houding tegen over de kwestie der zeestraten. Tegen den Russisohen eisch valt verzet te verwachten, óók van het jegens de Sovjet wei nig verzoenlijke Frankrijk. Mocht Rusland mèt Bulgarije en gesteund door Kemal z’n eisch weten door te zetten, dan zullen de moei- Nader bereikte ons een telegram, volgens hetwelk de revolutionnairen prins George toch erkend hebben. Hij heeft den eed reeds afge legd.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1922 | | pagina 1